mau hop dong by tienthanh

VIEWS: 11,012 PAGES: 3

									COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ___________ HÔÏP ÑOÀNG DÒCH VUÏ QUAÛNG CAÙO THÖÔNG MAÏI Soá: ....... /HÑQC - Caên cöù Luaät thöông maïi nöôùc Coäng hoøa Xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam. - Caên cöù Nghò ñònh ./CP ngaøy ... thaùng . naêm ..... cuûa Chính phuû höôùng daãn thi haønh Luaät thöông maïi. - Caên cöù....................(vaên baûn höôùng daãn caùc caáp caùc ngaønh) Hoâm nay ngaøy ..........thaùng.. naêm ......................... taïi chuùng toâi goàm coù: BEÂN THUEÂ QUAÛNG CAÙO Teân doanh nghieäp: .................................................................................. Ñòa chæ truï sôû chính: .............................................................................. Ñieän thoaïi: .................Telex: ............................ Fax: ................................. Taøi khoaûn soá: .....................Môû taïi ngaân haøng: ............................... Ñaïi dieän laø: ..........................Chöùc vuï: ................................................. Giaáy uûy quyeàn soá: ............(neáu thay giaùm ñoác kyù) Vieát ngaøy ............ thaùng .... naêm ............................ Do chöùc vuï ... kyù. Trong hôïp ñoàng naøy goïi taét laø beân A BEÂN NHAÄN DÒCH VUÏ QUAÛNG CAÙO Teân doanh nghieäp: .................................................................................. Ñòa chæ truï sôû chính: .............................................................................. Ñieän thoaïi: .................Telex: ............................ Fax: ................................. Taøi khoaûn soá: .....................Môû taïi ngaân haøng: ............................... Ñaïi dieän laø: ..........................Chöùc vuï: ................................................. Giaáy uûy quyeàn soá: ............(neáu thay giaùm ñoác kyù) Vieát ngaøy ............ thaùng .... naêm ............................ Do chöùc vuï ... kyù. Trong hôïp ñoàng naøy goïi taét laø beân B Sau khi baøn baïc thaûo luaän hai beân ñoàng yù kyù hôïp ñoàng quaûng caùo vôùi nhöõng noäi dung vaø ñieàu khoaûn sau: Ñieàu 1: Noäi dung coâng vieäc Hình thöùc: Beân A thueâ beân B laøm dòch vuï quaûng caùo (haøng hoùa, saûn phaåm, dòch vuï…) baèng hình thöùc (quaûng caùo thoâng tin kinh teá treân taïp chí…, chuïp aûnh, veõ, …). Noäi dung: Ñöôïc hai beân thoûa thuaän coù phuï luïc ñính keøm phuø hôïp vôùi phaùp luaät hieän haønh. Chi tieát quaûng caùo: Phuï luïc ñính keøm vaø khoâng taùch rôøi khoûi hôïp ñoàng.

Ñieàu 2: Phöông thöùc, phöông tieän quaûng caùo 1 – Phöông thöùc: Yeâu caàu neâu ñöôïc hình thöùc, chaát löôïng baèng hình aûnh, bieåu töôïng, aâm thanh, lôøi noùi… coù söùc haáp daãn loâi cuoán khaùch haøng. 2 – Phöông tieän: Yeâu caàu quay hình aûnh, veõ bieån hieäu, panoâ, aùp phích, baûng coù hoäp ñeøn, chöõ noåi, hay treân baùo chí, taïp chí, truyeàn hình… Ñieàu 3: Phí dòch vuï vaø phöông thöùc thanh toaùn 1 – Toång chi phí dòch vuï theo hôïp ñoàng laø: ñoàng (vieát baèng chöõ). Trong ñoù bao goàm: Phí dòch vuï quaûng caùo laø: ñoàng Chi phí veà nguyeân, vaät lieäu laø: ñoàng Caùc chi phí khaùc (neáu coù) laø: ñoàng 2 – Beân A thanh toaùn cho beân B baèng ñoàng Vieät Nam baèng hình thöùc (chuyeån khoaûn, tieàn maët) vaø ñöôïc chia ra laøm laàn. Laàn thöù nhaát: .......................... Laàn thöù hai: .............................. Ñieàu 4: Quyeàn vaø mghóa vuï cuûa beân A - Beân A coù nghóa vuï cung caáp thoâng tin trung thöïc, chính xaùc veà hoaït ñoäng saûn xuaát, haøng hoùa dòch vuï thöông maïi cuûa ñôn vò mình vaø chòu traùch nhieäm veà caùc thoâng tin do mình cung caáp cho beân B. - Beân A coù quyeàn löïa choïn hình thöùc, noäi dung, phöông tieän, phaïm vi vaø thôøi haïn quaûng caùo thöông maïi. - Khi coù söï tranh chaáp cuûa beân thöù ba veà nhöõng noäi dung thoâng tin kinh teá, nhaõn hieäu haøng hoùa, baûn quyeàn… ñoái vôùi beân A thì beân A phaûi töï mình giaûi quyeát, trong tröôøng hôïp ñoù beân B coù quyeàn ñôn phöông ñình chæ hôïp ñoàng vaø yeâu caàu beân A chòu traùch nhieäm boài thöôøng chi phí cho beân B (neáu coù). - Beân A coù quyeàn kieåm tra, giaùm saùt vieäc thöïc hieän hôïp ñoàng dòch vuï quaûng caùo theo noäi dung, ñieàu khoaûn ñaõ kyù keát. - Traû phí dòch vuï quaûng caùo theo thoûa thuaän neâu taïi Ñieàu 2 cuûa hôïp ñoàng. Ñieàu 5: Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa beân B Yeâu caàu beân thueâ quaûng caùo thöông maïi cung caáp thoâng tin quaûng caùo trung thöïc, chính xaùc theo ñuùng thôøi haïn cuûa hôïp ñoàng . Thöïc hieän dòch vuï quaûng caùo thöông maïi theo ñuùng thoûa thuaän trong hôïp ñoàng. Ñöôïc nhaäp khaåu vaät tö, nguyeân lieäu vaø caùc saûn phaåm quaûng caùo thöông maïi caàn thieát cho hoaït ñoäng dòch vuï quaûng caùo cuûa mình theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Nhaän phí quaûng caùo theo thoûa thuaän trong hôïp ñoàng.

Ñieàu 6: Ñieàu khoaûn veà tranh chaáp 1/ Hai beân caàn chuû ñoäng thoâng baùo cho nhau bieát tieán ñoä thöïc hieän hôïp ñoàng, neáu coù vaán ñeà baát lôïi gì phaùt sinh, caùc beân phaûi kòp thôøi baùo cho nhau bieát vaø chuû ñoäng baøn baïc giaûi quyeát treân cô sôû thöông löôïng ñaûm baûo hai beân cuøng coù lôïi (coù laäp bieân baûn ghi toaøn boä noäi dung ñoù). 2/ Tröôøng hôïp coù noäi dung tranh chaáp khoâng töï giaûi quyeát ñöôïc thì hai beân thoáng nhaát seõ khieáu naïi tôùi toøa aùn laø cô quan coù thaåm quyeàn giaûi quyeát. 3/ Caùc chi phí veà kieåm tra, xaùc minh vaø leä phí toøa aùn do beân coù loãi chòu. Ñieàu 7: Thôøi haïn coù hieäu löïc hôïp ñoàng Hôïp ñoàng naøy coù hieäu löïc töø ngaøy............ ñeán ngaøy . Hai beân seõ toå chöùc hoïp vaø laäp bieân baûn thanh lyù hôïp ñoàng sau ñoù ngaøy. Beân B coù traùch nhieäm toå chöùc vaøo thôøi gian, ñòa ñieåm thích hôïp. Hôïp ñoàng naøy ñöôïc laøm thaønh baûn coù giaù trò nhö nhau, moãi beân giöõ ............................................ baûn. ÑAÏI DIEÄN BEÂN B ÑAÏI DIEÄN BEÂN A Chöùc vuï: Chöùc vuï: (Kyù teân, ñoùng daáu) (Kyù teân, ñoùng daáu)


								
To top