Docstoc

mai linh giam gia

Document Sample
mai linh giam gia Powered By Docstoc
					Gi¶m

70%

Tõ ®ñ km 31 trë lªn

chiÒu vÒ

- KÝch cì: 20 x 15 cm - D¸n lªn phÇn gãc kÝnh tr-íc cña 35 xe taxi Mai Linh. - Xin c¨n chØnh l¹i maket sao cho dßng ch÷ bªn trong to h¬n, ®Ëm h¬n. - Xin göi cho MLHD b¸o gi¸ ®Ó sím thùc hiÖn. §T: 0983 260 111 hoÆc 0974 833 833 (G§ Huy)


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:87
posted:6/21/2008
language:Vietnamese
pages:1