Docstoc

khauhieumailinh

Document Sample
khauhieumailinh Powered By Docstoc
					 An toµn - ChÊt l-îng - Mäi lóc - Mäi n¬i 

5 §iÒu tuyªn thÖ cña CBNV Mai Linh.
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . Víi Víi Víi Víi Víi kh¸ch hµng: C«ng ty: ®ång nghiÖp: c«ng viÖc: gia ®×nh: T«n träng lÔ phÐp. TuyÖt ®èi trung thµnh. Th©n t×nh gióp ®ì. TËn tuþ, s¸ng t¹o. Th-¬ng yªu, tr¸ch nhiÖm.

Kh¸ch hµng lµ tÊt c¶!

taxi mai linh

(0320)

3 833 833

An toµn - ChÊt l-îng - Mäi lóc Mäi n¬i


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:32
posted:6/21/2008
language:English
pages:2