hop dong thue nha by tienthanh

VIEWS: 1,631 PAGES: 3

									Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do H¹nh phóc

Hîp ®ång thuª nhµ
C¨n cø Bé luËt d©n sù n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®-îc Quèc héi n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 14/6/2005. - C¨n cø kh¶ n¨ng cña bªn cã nhµ cho thuª vµ nhu cÇu cña bªn thuª nhµ; H«m nay ngµy 10 th¸ng 7 n¨m 2007 t¹i sè nhµ 166 phè QuyÕt Th¾ng ph-êng B×nh Hµn, Thµnh phè H¶i D-¬ng, TØnh H¶i D-¬ng. Chóng t«i gåm cã :
1. bªn cho thuª nhµ ( gäi t¾t lµ bªn A ) :

Do «ng §inh Quang ThÞnh vµ vî lµ bµ Vò ThÞ Th¶o. HiÖn tró t¹i sè nhµ: 141 phè QuyÕt Th¾ng, ph-êng B×nh Hµn, thµnh phè H¶i D-¬ng, tØnh H¶i D-¬ng. Lµ chñ së h÷u hîp ph¸p ng«i nhµ hai tÊng sè 166 phè QuyÕt Th¾ng, ph-êng B×nh Hµn, thµnh phè H¶i D-¬ng, tØnh H¶i D-¬ng ( giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ®Êt sè...........................do...............................c Êp ngµy........./............./..................) lµm ®¹i diÖn.
2. bªn thuª nhµ ( gäi t¾t lµ bªn B )

Do «ng §inh TiÕn Tïng vµ vî lµ bµ NguyÔn ThÞ HiÒn Anh HiÖn ®ang tró qu¸n t¹i sè nhµ 15 / 2 ®-êng Hång Quang, ph-êng Quang Trung, thµnh phè H¶i D-¬ng, tØnh H¶i D-¬ng lµm ®¹i diÖn. Hai bªn cïng lËp hîp ®ång thuª nhµ víi nh÷ng cam kÕt nhsau: §iÒu 1: 1. Nhµ cho thuª : Bªn A ®ång ý cho bªn B thuª c¨n nhµ hai tÇng sè 166 phè QuyÕt Th¾ng, ph-êng B×nh Hµn, thµnh phè H¶i D-¬ng. 2. Môc ®Ých vµ néi dung sö dông : §Ó gia ®×nh ë sinh ho¹t vµ kinh doanh. 3. Trang bÞ tiÖn nghi bªn thuª nhµ sö dông gåm cã: Nhµ 02 tÇng víi diÖn tÝch 60m2 (cã quyÒn së h÷u hîp ph¸p). Toµn bé tiÖn nghi ®iÖn, n-íc. §iÒu 2: Thêi h¹n cho thuª lµ : 03 n¨m kÓ tõ ngµy 15/07/2007 (tøc ngµy 02 / 6 / 2007 ©m lÞch) ®Õn hÕt ngµy 15 / 07 / 2010. §iÒu 3:

1. ch½n).

Gi¸ thuª nhµ lµ: 1.000.000 ®/ th¸ng ( mét triÖu ®ång

Gi¸ tiÒn nµy kh«ng bao gåm chi phÝ ®iÖn, n-íc vµ c¸c c¬ së h¹ tÇng kh¸c, c¸c kho¶n chi phÝ nµy bªn B thanh to¸n riªng theo thùc tÕ sö dông. 2. Ph-¬ng thøc thanh to¸n: TiÒn thuª nhµ ®-îc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, tr¶ s¸u th¸ng mét lÇn ( s¸u lÇn trong ba n¨m). §iÒu 4: Tr¸ch nhiÖm bªn A : 1. Giao nhµ cho bªn B theo ®óng thêi gian ®· ghi trong hîp ®ång. 2. Kh«ng ®-îc cho ng-êi kh¸c thuª l¹i trong tr-êng hîp hîp ®ång nµy ch-a hÕt hiÖu lùc. 3. NÕu cÇn lÊy l¹i nhµ tr-íc thêi h¹n ®· ký ph¶i b¸o tr-íc cho bªn B Ýt nhÊt mét th¸ng, nÕu ®-îc sù chÊp nhËn cña bªn B th× bªn A míi ®-îc lÊy l¹i nhµ vµ chÊm døt hîp ®ång. §iÒu 5: Tr¸ch nhiÖm bªn thuª nhµ: 1. Sö dông nhµ ®óng néi dung vµ môc ®Ých thuª. 2. Khi cÇn söa ch÷a c¶i t¹o theo yªu cÇu riªng cÇn ph¶i cã sù ®ång ý cña bªn A vµ ph¶i tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh vÒ x©y dùng c¬ b¶n. 3. Tr¶ tiÒn thuª nhµ ®Çy ®ñ vµ ®óng thêi h¹n quy ®Þnh. 4. Cã tr¸ch nhiÖm båi th-êng h- háng nhµ, sù mÊt m¸t c¸c trang thiÕt bÞ néi thÊt, c¸c ®å ®¹c vµ c¸c t¸c h¹i g©y ra cho bªn thø 3 trong khi sö dông nhµ nÕu cã. 5. ChÊp hµnh c¸c quy t¾c vÖ sinh m«i tr-êng, c¸c quy ®Þnh vÒ trËt tù an ninh chung. 6. Kh«ng ®-îc chuyÓn nh-îng hîp ®ång thuª nhµ cho ng-êi kh¸c thuª l¹i, tr-êng hîp cÇn chÊm døt viÖc thuª nhµ tr-íc thêi h¹n ®· ký ph¶i b¸o tr-íc cho chñ nhµ Ýt nhÊt mét th¸ng. §iÒu 6: Nh÷ng cam kÕt chung: 1. Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn ®óng néi dung tho¶ thuËn trong thêi gian hîp ®ång, tr-êng hîp cã tranh chÊp hoÆc mét bªn vi ph¹m hîp ®ång th× c¶ hai bªn ph¶i tù th-¬ng l-îng gi¶i quyÕt, nÕu kh«ng tù gi¶i quyÕt ®-îc cïng nhau khiÕu l¹i lªn toµ ¸n nh©n d©n tØnh ®Ó gi¶i quyÕt theo ph¸p luËt hiÖn hµnh. 2. Hîp ®ång chÊm døt trong c¸c tr-êng hîp sau: - Thêi gian hîp ®ång hÕt mµ c¸c bªn kh«ng cã tho¶ thuËn gia h¹n hîp ®ång trªn. - Nhµ cho thuª bÞ thiªu huû hoÆc bÞ ph¸ rì theo c¬ quan thÈm quyÒn nhµ n-íc. §iÒu 7: Nh÷ng cam kÕt kh¸c:

Khi hÕt h¹n hîp ®ång bªn B cã nhu cÇu thuª tiÕp th× sÏ -u tiªn cho bªn B tr-íc mäi ng-êi cã nhu cÇu thuª kh¸c vµ ®-îc x¸c nhËn bëi phô lôc hîp ®ång. Phô lôc cña hîp ®ång g¾n liÒn víi hîp ®ång. §iÒu 8: Thêi h¹n hiÖu lùc cña hîp ®ång: Hîp ®ång nµy cã thêi h¹n kÓ tõ ngµy ký ®Õn hÕt thêi h¹n thuª nhµ. Hîp ®ång nµy ®-îc lËp thµnh 02 b¶n, mçi bªn gi÷ 01 b¶n vµ cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh- nhau. H¶i D-¬ng, ngµy 10 th¸ng 07 n¨m 2007 Bªn cho Bªn thuª nhµ( Bªn B) Chång Chång thuª Vî nhµ ( Bªn A) Vî

®inh quang thÞnh nguyÔn thÞ hiÒn anh

vò thÞ th¶o

®inh tiÕn tïng

X¸c nhËn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng


								
To top