mau hop dong thue lao dong

Document Sample
mau hop dong thue lao dong Powered By Docstoc
					COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc _____________ Ngaøy:................. HÔÏP ÑOÀNG LAO ÑOÄNG Chuùng toâi, moät beân laø: ............................................................. Chöùc vuï: Toång giaùm ñoác Quoác tòch: Vieät Nam CMND soá:............................................................................. Ñaïi dieän cho: ....................................................................... Ñòa chæ:................................................................................ Dieän thoaïi: .................................Fax:................................... Vaø moät beân laø: .......................................................................... Sinh ngaøy: Nôi cö truù: ............................................................................. Ngheà nghieäp: ...................................................................... Hoä chieáu soá: ..................................................................... Cuøng thoûa thuaän kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng vaø cam keát laøm ñuùng theo nhöõng ñieàu khoaûn sau ñaây: Ñieàu 1: OÂng ..................................... laøm cho .............. ......................... theo loaïi hôïp ñoàng lao ñoäng vôùi thôøi haïn xaùc ñònh töø ngaøy ........................................................................ ñeán ngaøy.......... taïi soá ........................................................................ ,TP.HCM, vôùi caùc nhieäm vuï sau: Ñieàu 2: Giôø laøm vieäc thoâng thöôøng laø 8 giôø/ ngaøy. Thieát bò vaø coâng cuï laøm vieäc seõ ñöôïc caáp phaùt theo nhu caàu coâng vieäc. Ñieàu kieän an toaøn vaø veä sinh lao ñoäng taïi nôi laøm vieäc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät hieän haønh. Ñieàu 3: Nghóa vuï, quyeàn haïn vaø caùc quyeàn lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng. 3.1. Nghóa vuï: - Trong coâng vieäc, chòu söï ñieàu haønh tröïc tieáp cuûa ............. Toång giaùm ñoác. - Hoaøn thaønh nhöõng coâng vieäc ñaõ cam keát trong hôïp ñoàng lao ñoäng: Chaáp haønh nghieâm tuùc kyû luaät lao ñoäng, an toaøn lao ñoäng, veä sinh lao ñoäng vaø noäi quy cuûa ñôn vò. 3.2. Quyeàn: Ngöôøi lao ñoäng coù quyeàn ñeà xuaát, khieáu naïi vôùi moät cô quan thöù ba ñeå thay ñoåi, taïm hoaõn, chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng theo quy ñònh cuûa Phaùp luaät hieän haønh. 3.3. Tieàn löông vaø quyeàn lôïi: - Möùc löông cô baûn cuûa ngöôøi lao ñoäng laø: ...................... / thaùng vaø ñöôïc traû .. laàn vaøo ngaøy ....cuûa moãi thaùng. - Coâng ty cung caáp caùc thieát bò an toaøn lao ñoäng theo yeâu caàu cuûa coâng vieäc.

- Soá ngaøy nghæ haøng naêm ñöôïc höôûng löông (nghæ pheùp, leã, vieäc rieâng) khoâng ñöôïc quaù 20 ngaøy. - Ñöôïc höôûng caùc phuùc lôïi goàm: .......................................................................................................... - Ngöôøi lao ñoäng ñöôïc höôûng caùc cheá ñoä ngöøng vieäc, trôï caáp thoâi vieäc hoaëc boài thöôøng theo quy ñònh cuûa Phaùp luaät hieän haønh. Ñieàu 4: Ngöôøi söû duïng lao ñoäng coù nghóa vuï vaø quyeàn haïn sau: 4.1. Nghóa vuï: Thöïc hieän ñaày ñuû nhöõng ñieàu kieän caàn thieát ñaõ cam keát trong hôïp ñoàng lao ñoäng ñeå ngöôøi lao ñoäng ñaït hieäu quaû. Baûo ñaûm vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng theo hôïp ñoàng ñaõ kyù. Thanh toaùn ñaày ñuû vaø döùt ñieåm caùc cheá ñoä vaø quyeàn lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng. 4.2. Quyeàn haïn: Coù quyeàn chuyeån taïm thôøi ngöôøi lao ñoäng, ngöøng vieäc, thay ñoåi, taïm thôøi chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng vaø aùp duïng caùc bieän phaùp kyû luaät theo quy ñònh cuûa Phaùp luaät hieän haønh. Ñieàu 5: Ñieàu khoaûn chung: Baûn hôïp ñoàng naøy coù hieäu löïc töø ngaøy Ñieàu 6: Hôïp ñoàng naøy laøm thaønh 02 baûn. Moät baûn do ngöôøi söû duïng lao ñoäng giöõ. Moät baûn do ngöôøi lao ñoäng giöõ. Laøm taïi ........................................................... Ngöôøi lao ñoäng Ngöôøi söû duïng lao ñoäng


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4805
posted:6/21/2008
language:Vietnamese
pages:2