hop dong ban an by tienthanh

VIEWS: 155 PAGES: 3

									Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Hîp ®ång kinh tÕ
( Sè 020408) - C¨n cø vµo ph¸p lÖnh H§KT cña héi ®ång nhµ n-íc
c«ng bè ngµy 28/9/1989 - C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè 17/H§BT ngµy 16/01/1990 cña Héi ®ång Bé tr-ëng quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh ph¸p lÖnh H§KT. H«m nay ngµy th¸ng n¨m 2008

Chóng t«i gåm cã : bªn a : c«ng ty cæ phÇn - kov - §¹i diÖn : ¤ng NguyÔn §øc Kh«i - Chøc vô : Gi¸m §èc - §Þa chØ : sè 8/110 NguyÔn tr·i - Thµnh phè H¶i D-¬ng - §iÖn tho¹i : (0320) 3. 848 881 - Fax : (0320) 3. 848 880 - M· sè thuÕ : 0800302810 Bªn B : DNTN Qu¶ng c¸o KiÕn Vµng - §¹i diÖn : ¤ng §inh TiÕn Tïng - Chøc vô : Gi¸m §èc - §Þa chØ : sè 166 - QuyÕt Th¾ng - B×nh Hµn - Thµnh phè H¶i D-¬ng - §iÖn tho¹i : (0320) 3 830 062 - M· sè thuÕ : 0800300429 Cïng nhau tháa thuËn ký kÕt hîp ®ång víi c¸c ®iÒu kho¶n sau: §iÒu 1 : Néi dung hîp ®ång : - Bªn A ®ång ý ®Æt hµng bªn B :

stt 1 2 3

tªn hµng Bµn thùc phÈm Xe ®ïn ChËu röa tæng sè

®vt s. l ®¬n gi¸ thµnh tiÒn chiÕc 07 6.200.000 43.400.000® chiÕc 03 3.450.000 10.350.000® chiÕc 08 4.050.000 32.400.000® 86.150.000®

- ChÊt liÖu : Inox 304. - H×nh thøc vµ mÉu m· ®óng yªu cÇu ( cã b¶n vÏ chi tiÕt kÌm theo hîp ®ång) - S¶n phÈm ®-îc b¶o hµnh 06 th¸ng ( tÝnh tõ ngµy giao hµng) §iÒu 2 : Tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn: 1. Bªn A : - ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ thanh to¸n vµ nghiÖm thu. - Thanh to¸n cho bªn B ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n. 2. Bªn B : - ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l-îng vµ h×nh thøc cña s¶n phÈm. - Cã tr¸ch nhiÖm s¶n xuÊt vµ giao hµng ®óng thêi h¹n. - ChÞu tr¸ch nhiÖm b¶o hµnh s¶n phÈm trong thêi gian b¶o hµnh. §iÒu 3 : Thêi gian thi c«ng: Thi c«ng chËm nhÊt trong vßng 25 ngµy. §iÒu 4 : Gi¸ trÞ hîp ®ång vµ h×nh thøc thanh to¸n: Gi¸ trÞ cña hîp ®ång : 86.150.000® Céng thuÕ VAT 10% : + 8.615.00® Tæng gi¸ trÞ hîp ®ång : = 94.765.000® ( ChÝn m-¬i t- triÖu bÈy tr¨m s¸u m-¬i l¨m ngh×n ®ång.) -Sau khi ký hîp ®ång bªn A t¹m øng tr-íc cho bªn B 20% sè tiÒn trong tæng gi¸ trÞ hîp ®ång : 18.953.000® ( M-êi t¸m triÖu chÝn tr¨m n¨m m-¬i ba ngh×n ®ång) - Sau khi nhËn hµng Bªn A thanh to¸n cho bªn B 70% sè tiÒn trong tæng gi¸ trÞ hîp ®ång : 66.335.500® ( S¸u m-¬i s¸u triÖu ba tr¨m ba m-¬i l¨m ngh×n n¨m tr¨m ®ång) - Sau 04 th¸ng tõ khi nhËn hµng bªn A sÏ thanh to¸n nèt cho bªn B 10% cßn l¹i cña hîp ®ång : 9.476.500 ( ChÝn triÖu bèn tr¨m bÈy m-¬i s¸u ngh×n n¨m tr¨m ®ång) §iÒu 5 : Cam kÕt chung :

- Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn ®óng néi dung tho¶ thuËn trong thêi gian hîp ®ång, tr-êng hîp cã tranh chÊp hoÆc mét bªn vi ph¹m hîp ®ång th× c¶ hai bªn ph¶i tù th-¬ng l-îng gi¶i quyÕt, nÕu kh«ng tù gi¶i quyÕt ®-îc cïng nhau khiÕu l¹i lªn toµ ¸n nh©n d©n tØnh ®Ó gi¶i quyÕt theo ph¸p luËt hiÖn hµnh. §iÒu 6 : Thêi h¹n hiÖu lùc cña hîp ®ång: - Hîp ®ång nµy cã gi¸ trÞ kÓ tõ ngµy ký. - Hîp ®ång nµy ®-îc lËp thµnh 02 b¶n, mçi bªn gi÷ 01 b¶n vµ cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh- nhau. H¶i D-¬ng, ngµy §¹i ®¹i diÖn bªn B th¸ng diÖn n¨m 2008 Bªn A


								
To top