Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

giay xin phep moiquang cao

VIEWS: 139 PAGES: 3

									Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

-----------oOo-----------

§¬n xin gia h¹n qu¶ng c¸o
KÝnh göi:
- Së V¨n ho¸ , thÓ thao vµ du lÞch

1-Tªn tæ chøc (c¸ nh©n): Doanh nghiÖp qu¶ng c¸o TM S¬n Hµ §Þa chØ: 61 TrÇn H-ng §¹o -TP H¶i D-¬ng §iÖn tho¹i: 0320856832-Fax: 0320854259 v GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè: 0401000034 µ ® Ç u t t Ø n h H ¶ i cÊp ngµy 13 th¸ng 7 n¨m 2000, . Do Së kÕ ho¹ch D - ¬ n g

2- Tªn ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm ( «ng ) : Hå Sü S¬n Chøc Vô : Gi¸m §èc doanh nghiÖp. Chøng minh th- nh©n d©n sè : 01242617 ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 2001 . D-¬ng §iÖn Tho¹i : 0320.856832 3. Xin Gia H¹n Qu¶ng C¸o: Tªn s¶n phÈm qu¶ng c¸o B¸nh §Ëu Xanh Hoµ An Ph-¬ng tiÖn thùc hiÖn in trªn Decal KÝch th-íc sè l-îng Thêi gian thùc hiÖn qu¶ng c¸o Ghi chó Fax: 0320.854259 do c«ng an H¶i D-¬ng cÊp

§Þa chØ th-êng tró: 61 TrÇn H-ng §¹o- P. TrÇn H-ng §¹o Tp. H¶i

TT

§Þa ®iÓm

01

T¹i 2 thµnh xe « t« BKS: 34K - 9873 T¹i 2 thµnh xe « t« BKS: 34L - 0254

(0.6 x 1 n¨m 1.25) x 2 ( KÓ tõ ngµy bªn thµnh ký ) xe 1 n¨m 2 bªn ( KÓ tõ ngµy thµnh xe ký )

01

B¸nh §Ëu Xanh Hoµ An

in trªn Decal

T«i xin cam ®oan chÊp hµnh ®óng c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ qu¶ng c¸o, c¸c v¨n b¶n cña Nhµ n-íc cã liªn quan vµ néi dung ghi trong giÊy phÐp.

H¶i ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 2008.

D-¬ng,

§¹i diÖn tæ chøc, c¸ nh©n ( Ký, hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu )

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

§¬n ®Ò nghÞ
KÝnh göi: Së V¨n hãa th«ng tin tØnh H¶i D-¬ng. Tªn t«i lµ: TrÇn Quèc BÈy §Þa chØ: Ph-¬ng §iÕm - Gia Léc - H¶i D-¬ng T«i lµ chñ së h÷u chiÕc xe « t« mang biÓn kiÓm so¸t 34L1582 chuyªn ch¹y hµng cho c«ng ty TNHH Hßa An §Ó qu¶ng b¸ h×nh ¶nh vµ th-¬ng hiÖu cña c«ng ty t«i kÝnh ®Ò nghÞ Së V¨n hãa th«ng tinh tØnh H¶i D-¬ng cho phÐp qu¶ng c¸o nh·n hiÖu b¸nh ®Ëu xanh Hßa An cña C«ng ty TNHH Hßa An trªn hai bªn thµnh xe cña t«i. KÝnh mong Së V¨n hãa th«ng tin tØnh H¶i D-¬ng xem xÐt vµ gi¶i quyÕt./. H¶i D-¬ng, n¨m 2008 ngµy 17 th¾ng 4

Ng-êi lµm ®¬n

TrÇn Quèc BÈy


								
To top