F02 MoTK CaNhan by tienthanh

VIEWS: 36 PAGES: 1

									                                                                      MÉu sè 02

                giÊy ®Ò nghÞ më tµi kho¶n c¸ nh©n
               application for opening account - individual                                  sè cif
                             Ngµy (Date):


                    KÝnh göi: Ng©n hµng Ngo¹i thƯ¬ng hµ néi
                    To Vietcombank
 lo¹i tµi kho¶n:              tgtt               ®ång chñ tµi kho¶N                kh¸c
 Type Of A/C Required           Current              Joint – account holder
 lo¹i tiÒn:                  vnd                        usd           LO¹I KH¸C
 Current type                                                      Other

 hä & tªn (Full Name):


 §ÞA CHØ liªn hÖ (Current Address):

 sè cmT/hé chiÕu                      ngµy cÊp                 n¬i cÊp
 (ID/Passport Number):                   (Issue date):              (Place Issue):

 Quèc tÞch (Nationality):                                       CƯ TRÚ (Y/N) (residence(Y/N))

 n¬i c«ng t¸c (Employer) :

 ®iÖn tho¹i c¬ quan                  ®T NR/§TDD                  ®Þa chØ E-mail
 (Business Phone No. ) :                (Home Phone No./Mobile No. ) :        (E-mail Address) :


 ghi chó (Note) :
 ch÷ ký mÉu :     1.
 Specimen Signatures
                                                2.


1/ Tôi cam đoan rằng mọi thông tin đưa ra tại Đề nghị này đều đúng sự thật và đề nghị Ngân hàng mở tài khoản cho tôi.
I hereby declare that the information provied on this application is truthful and kindly request the Bank to open the account for me.


2/ Tôi đã đọc, hiểu rõ và đồng ý toàn bộ các điều khoản trong Quy định mở và sử dụng tài khoản đính kèm Đề nghị này.
I have read, clearly understood and agreed all terms and conditions in the regulation on opening and using accounts attached to this application.


3/ Tôi cam kết chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tài khoản theo qui chế của Nhà nước và qui định của Ngân hàng.
I commit to operate and manage this account in accordance with Government’s regulations and the Bank’s rules for Individual Account.
                                                    chñ tµi kho¶n ký
                                                    Account holder's Signature
                                                     Hä vµ tªn / Full Name dµnh cho ng©n hµng(bank use only)                            ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI
                                                    For Vietcombank
 Ng©n hµng ®ång ý më TK ®ång VN sè:
               TK ngo¹i tÖ sè:


 Tõ ngµy(from date).........../............/..........                           Hä vµ tªn / Full Name

								
To top