Docstoc

decan dan ML

Document Sample
decan dan ML Powered By Docstoc
					Doanh nghiÖp qu¶ng c¸o kiÕn vµng

b¸o gi¸
KÝnh göi: C«ng ty CP Mai Linh H¶i D-¬ng C«ng ty chóng t«i xin göi ®Õn Quý c«ng ty th- b¸o gi¸ vÒ viÖc ®Æt dÞch vô t¹i c«ng ty chóng t«i nh- sau: 1. Decan d¸n ë c¸c ®iÓm tiÕp thÞ : - §¬n gi¸ : 6.000® - Thµnh tiÒn : 1.248.000® 2. Decan d¸n trong xe c¸c lo¹i: - §¬n gi¸ : 6.000® - Thµnh tiÒn : 1.314.000® 3. ThÎ nh©n viªn : - §¬n gi¸ : 2.000® - Thµnh tiÒn : 200.000® 4 . Tæng céng : 2.762.000® + ThuÕ VAT 10% 276.200® = 3.038.200® ( Ba triÖu kh«ng tr¨m ba m-¬i t¸m ngh×n hai tr¨m ®ång ) Doanh nghiÖp lßng liªn hÖ:
doanh nghiÖp qu¶ng c¸o kiÕn vµng §Þa chØ: 166 QuyÕt Th¾ng, P. B×nh Hµn, TP H¶i D-¬ng §iÖn tho¹i: (0320) 3 830 062 - Fax: (0320) 3 830 062 Email: kienvang_design@yahoo.com.vn

Sè l-îng 208 chiÕc.

Sè l-îng : 219 chiÕc.

Sè l-îng : 100 chiÕc

Qu¶ng c¸o chóng t«i rÊt mong ®-îc phôc vô,

céng t¸c cïng Quý c«ng ty. Mäi th«ng tin chi tiÕt xin vui

Tr©n träng !


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:54
posted:6/21/2008
language:Vietnamese
pages:2