Docstoc

baogia hoa mau don2

Document Sample
baogia hoa mau don2 Powered By Docstoc
					D.N.T.N

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam.
KiÕn Vµng

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc

B¶n b¸o gi¸
kÝnh göi nhµ hµng b¶n b¸o gi¸ vÒ biÓn qu¶ng c¸o theo mÉu ®i kÌm . BiÓn qu¶ng c¸o cã mÉu, h×nh d¸ng vµ vËt liÖu nh- sau. KÝch th-íc: 4.5m x 1.3m= 5.58 m2 KiÓu c¸ch: -Khung s¾t nÒn t«n. -Líp b¹t in nÒn phñ lªn trªn. -Ch÷ b»ng hîp kim nh«m dùng ch©n mµu nh- mÉu. -§Ìn neon sign ch¹y viÒn xung quanh ch÷ vµ cß mµu theo mµu ch÷. Gi¸ tiÒn -Khung s¾t hép nÒn t«n m¹ kÏm 4.5m x 1.3m= 5.85 m2 Gi¸ thµnh 150.000/m2 Thµnh tiÒn: 150.000® x 5.58= 837.000® -B¹t in phñ nÒn 50.000®/ m2 Thµnh tiÒn: 50.000® x 5.58 m2= 279.200® -Ch÷ hîp kim nh«m dùng ch©n cao 3 cm mµu nhmaket=2.56 m2 Gi¸ thµnh: Hîp kim nh«m gia c«ng thµnh ch÷ vµ theo maket lµ 900.000®/ m2 Thµnh tiÒn: 900.000® x 2.56 m2= 2.300.000® -S¾t gia cè khi l¾p biÓn : 300.000® Tæng céng: 837.000® +279.000® +2.300.000® +300.000® .....................
kÝnh göi nhµ hµng hoa mÉu ®¬n Doanh nghiÖp qu¶ng c¸o KiÕn Vµng

3.720.000® -§Ìn neon sign ch¹y theo viÒn ch÷ Gi¸ thµnh: 100.000®/m dµi theo viÒn ch÷ (®Ìn tÝnh tiÒn sau khi hoµn thµnh). Lo¹i biÓn hép b¹t in ®Ìn ë trong co gi¸ 300.000®/ m2 tÝnh theo diÖn tÝch mÆt biÓn. Thµnh tiÒn: 300.000® x 5.58 m2= 1.674.000® VËy doang nghiÖp KIÕN VµNG b¸o cho nhµ hµng biÕt. H¶i d-¬ng ngµy th¸ng n¨m 2007 Chñ doanh nghiÖp


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:79
posted:6/21/2008
language:English
pages:2