baogia hoa mau don1

Document Sample
baogia hoa mau don1 Powered By Docstoc
					D.N.T.N Qu¶ng c¸o

KiÕn Vµng

GiÊy b¸o gi¸
KÝnh göi:
nhµ hµng hoa mÉu ®¬n Doanh nghiÖp qu¶ng c¸o KiÕn Vµng kÝnh göi ®Õn quý kh¸ch giÊy b¸o gi¸ biÓn qu¶ng c¸o cña quý kh¸ch cã mÉu ®i kÌm . Quy c¸ch 1 : KÝch th-íc : 4.5m x 1.23m = 5.53 m2 KiÓu c¸ch : - Khung s¾t hép, nÒn t«n ma kÏm. - Líp b¹t in phñ nÒn. - Ch÷ b»ng hîp kim nh«m ( hoÆc Mica §µi Loan ) dùng næi. * §¬n gi¸ : 500.000®/m2. * Thµnh tiÒn : 500.000 x 5.53 = 2.765.000® §Ìn neon sign ch¹y theo viÒn ch÷. * §¬n gi¸: 100.000®/m dµi ( Riªng phÇn ®Ìn tÝnh tiÒn sau khi l¾p ®Æt vµ ®o thùc tÕ chiÒu dµi, bao nhiªu m th× nh©n lªn thµnh tiÒn). Quy c¸ch 2 : - BiÓn hép ®Ìn. - Khung s¾t hép - NÒn in b¹t, th¾p s¸ng b»ng ®Ìn tuýp 1,2m - Che t«n m¹ kÏm mÆt sau. * §¬n gi¸ : 300.000®/m2 * Thµnh tiÒn : 300.000 x 5.53 = 1.659.000® Gi¸ trªn bao gåm phÝ vËn chuyÓn vµ c«ng l¾p ®Æt hoµn thiÖn, ch-a bao gåm thuÕ VAT. RÊt mong nhËn ®-îc sù hîp t¸c cña quý kh¸ch hµng ! H¶i D-¬ng , ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2007


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:69
posted:6/21/2008
language:Vietnamese
pages:1