baogia hoa mau don by tienthanh

VIEWS: 501 PAGES: 2

									D.N.T.N

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam.
KiÕn Vµng

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc

B¶n b¸o gi¸
kÝnh göi nhµ hµng b¶n b¸o gi¸ vÒ biÓn qu¶ng c¸o theo mÉu ®i kÌm . BiÓn qu¶ng c¸o cã mÉu, h×nh d¸ng vµ vËt liÖu nh- sau. KÝch th-íc: 4.5m x 1.3m= 5.58 m2 KiÓu c¸ch: -Khung s¾t nÒn t«n. -Líp b¹t in nÒn phñ lªn trªn. -Ch÷ b»ng t«n s¬n mµu nhmÉu. -§Ìn neon sign ch¹y viÒn xung quanh ch÷ vµ cß mµu theo mµu ch÷. Gi¸ tiÒn -Khung s¾t hép nÒn t«n m¹ kÏm 4.5m x 1.3m= 5.85 m2 Gi¸ thµnh 150.000/m2 Thµnh tiÒn: 150.000® x 5.58= 837.000® -B¹t in phñ nÒn 50.000®/ m2 Thµnh tiÒn: 50.000® x 5.58 m2= 279.200® -Ch÷ t«n s¬n mµu nh- maket=2.56 m2 Gi¸ thµnh: T«n dµy 1 mm gia c«ng thµnh ch÷ vµ son mµu theo maket lµ 500.000®/ m2 Thµnh tiÒn: 500.000® x 2.56 m2= 1.280.000® -S¾t gia cè khi l¾p biÓn : 300.000® Tæng céng: 837.000® +279.000® +1.280.000® +300.000® ..................... 2.696.000®
kÝnh göi nhµ hµng hoa mÉu ®¬n Doanh nghiÖp qu¶ng c¸o KiÕn Vµng

-§Ìn neon sign ch¹y theo viÒn ch÷ Gi¸ thµnh: 100.000®/m dµi theo viÒn ch÷ (®Ìn tÝnh tiÒn sau khi hoµn thµnh).


								
To top