baogia bia Hai Da moi by tienthanh

VIEWS: 61 PAGES: 2

									D.N.T.N Qu¶ng c¸o KiÕn Vµng ~~~~~~~***~~~~~~~

GiÊy b¸o gi¸
KÝnh göi: Vµng
KÝnh göi ®Õn quý kh¸ch giÊy b¸o gi¸ biÓn qu¶ng c¸o cña quý kh¸ch nh- sau : 1) 2) a) b) BiÓn b¹t mét mÆt. B¹t Hiflex in phun mµu. Khung s¾t hép 20x20mm, s¬n chèng rØ. ViÒn nÑp ke nh«m 20mm. * §¬n gi¸ : 135.000®/m2. BiÓn kh«ng ®Ìn cã ch©n ®øng 2 mÆt. KÝch th-íc biÓn : 120 x 75 cm. Ch©n ®øng cao 30 cm. B¹t Hiflex xuyªn s¸ng in phun mµu. ViÒn nÑp ke nh«m 20mm. Ph-¬ng ¸n 1 : Khung s¾t hép 20x20 : * §¬n gi¸ : 230.000®/chiÕc. Ph-¬ng ¸n 2 : Khung s¾t hép 40x20 : * §¬n gi¸ : 270.000®/chiÕc

c«ng ty cæ phÇn bia r-îu h¶i ®µ Doanh nghiÖp qu¶ng c¸o KiÕn

Gi¸ trªn kh«ng bao gåm phÝ vËn chuyÓn vµ c«ng l¾p ®Æt hoµn thiÖn, kh«ng bao gåm thuÕ VAT. RÊt mong nhËn ®-îc sù hîp t¸c cña quý kh¸ch ! H¶i d-¬ng, ngµy 08 th¸ng 03 n¨m 2008


								
To top