bao gia tr­¬ng häc by tienthanh

VIEWS: 45 PAGES: 2

									Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

giÊy b¸o gi¸
VÒ viÖc thiÕt kÕ, gia c«ng, l¾p ®Æt biÓn cæng tr-êng häc SAO MAI. Néi dung mÉu m· theo maket ®· duyÖt . 1- Quy c¸ch & chÊt liÖu : KÝch th-íc : + BiÓn cæng tr-êng 11m x 1.2m ChÊt liÖu: - Khung s¾t hép - MÆt hîp kim nh«m (Alumex) - Ch÷ INOX dùng næi Chi tiÕt hoµn thiÖn tõng phÇn: - Khung: S¾t hép 3 x 3 (cm) 19 thanh 1.2m =22.8m x 30 000®/m = 684 000® 3 thanh 11m = 33m x 30 000®/m = 990 000® 2 cét chÞu lùc ®ì biÓn s¾t V 4 x 4 (cm) 8 thanh 1.5 m = 12m x 35 000®/m = 420 000® 32 thanh 0.25m = 8m x 35 000®/m = 280 000® - M¨t biÓn Alumex mµu xanh tÝm 11m x 1.2m = 13.2 m2 x 280 000®/m2 = 3 696 000® Bäc c¹nh mü thuËt: 5cm + 5 cm x 24.4 m = 2.44 m2 x 400 000®/m = 976 000® - Ch÷ : TÝnh trung b×nh lÊy ch÷ (H) lµm chuÈn. + Dßng 1 (UBND.....) DiÖn tÝch: 12cm x 15cm = 18 cm2 x 200®/ = 36 000® 48 ch÷ x 36 000®/c = 1 728 000® + Dßng 2 (THPT...) DiÖn tÝch: 17cm x 39 cm =6.63 cm2 x 170® = 112 000®/c 50 ch÷ x 112 000® = 5 600 000® Dßng 3 (§Þa chØ + sè ®iÖn tho¹i...) DiÖn tÝch: 6cm x 10cm = 6 cm2 x 300® = 18 000®/c 88 ch÷ x 18 000® = 1 584 000®

- LOGO: 65cm x 65cm =42.25cm2 x 400® = 1 690 000® 2 chiÕc x 1 690 000® = 3 380 000® Thµnh tiÒn:(ch-a tÝnh thuÕ) 19 338 000® C«ng treo l¾p vµ hoµn thiÖn gia cè ph¸t sinh 10% =1 933 000® Tæng sè tiÒn: 21 279 000® (Hai m-¬i mèt triÖu hai tr¨m b¶y m-¬i chÝn ngh×n ®ång ch½n) . S¶n phÈm trªn ®-îc b¶o hµnh 1 n¨m

Ng-êi lµm b¸o gi¸

Vò V¨n H-êng


								
To top