bao gia Sieu thi Viettel by tienthanh

VIEWS: 946 PAGES: 2

									Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

GiÊy b¸o gi¸
Doanh nghiÖp qu¶ng c¸o KiÕn Vµng
- 166 QuyÕt th¾ng – B×nh Hµn – TP H¶i D-¬ng - §iÖn tho¹i : 0320.383.0062 - Email : kienvang_design07@yahoo.com.vn Tr©n träng göi ®Õn : - ¤ng : Ph¹m Hïng M¹nh. - §Þa chØ : Chi nh¸nh H¶i D-¬ng Tæng c«ng ty viÔn th«ng Qu©n ®éi. B¸o gi¸ s¶n phÈm sau: 1) Quy c¸ch & chÊt liÖu : KÝch th-íc : 300x600 ( 2 mÆt ) hép ®Ìn. - MÆt biÓn Mica §µi Loan 2 líp - Hép ®Ìn b»ng nh«m ®Þnh h×nh. Bªn trong cã 2 bãng ®Ìn 600mm * Sè l-îng : 04 chiÕc * §¬n gi¸ : 910.000/c * Thµnh tiÒn : 3.640.000® Gi¸ trªn bao gåm c«ng l¾p ®Æt vËn chuyÓn, hoµn thiÖn, ch-a bao gåm thuÕ VAT. RÊt mong nhËn ®-îc sù hîp t¸c cña quý kh¸ch!

H¶i d-¬ng, ngµy

th¸ng

n¨m 2008


								
To top