bao gia orisel 2 by tienthanh

VIEWS: 60 PAGES: 2

									Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

GiÊy b¸o gi¸
Doanh nghiÖp qu¶ng c¸o KiÕn Vµng
- 166 QuyÕt th¾ng – B×nh Hµn – TP H¶i D-¬ng - §iÖn tho¹i : 0320.383.0062 – - Emai : kienvang_design07@yahoo.com.vn Tr©n träng göi tíi: c«ng ty orisel-vietnam - Km 51-5 High way, Dai An industrial zone, Hai Duong Province .

b¸o Gi¸ in Phong b× :
1) Phong b× to : KÝch th-íc : 240 x 340 mm a). GiÊy tr¬n bãng Indonesia ®Þnh l-îng 250g/m2. - In trªn m¸y in offsef 3 mµu theo mÉu thiÕt kÕ. - §¬n gi¸ : 3.700®/c b). GiÊy B·i B»ng ®Þnh l-îng 250g/m2. - In trªn m¸y in offsef 3 mµu theo mÉu thiÕt kÕ. - §¬n gi¸ : 2.900®/c 2) Phong b× nhì : KÝch th-íc : 170 x 240 a). GiÊy tr¬n bãng Indonesia ®Þnh l-îng 150g/m2. - In trªn m¸y in offsef 3 mµu theo mÉu thiÕt kÕ. - §¬n gi¸ : 2.600®/c. 3) Phong b× nhá : KÝch th-íc 120 x 220mm. a). GiÊy B·i B»ng ®Þnh l-îng 100g/m2. - §¬n gi¸ : 1.300®/c Gi¸ trªn ¸p dông víi sè l-îng tõ 2.000 chiÕc trë lªn, ch-a bao gåm thuÕ VAT ! RÊt mong nhËn ®-îc sù hîp t¸c cña quý C«ng ty!

H¶i d-¬ng, ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2008

DNTN qu¶ng c¸o kiÕn vµng


								
To top