; Bao gia ML
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Bao gia ML

VIEWS: 116 PAGES: 1

  • pg 1
									Doanh nghiÖp qu¶ng c¸o kiÕn vµng

b¸o gi¸
KÝnh göi: C«ng ty CP Mai Linh H¶i D-¬ng
C«ng ty chóng t«i xin göi ®Õn Quý c«ng ty th- b¸o gi¸ vÒ viÖc ®Æt dÞch vô t¹i c«ng ty chóng t«i nh- sau: 1. B¨ng z«n Qu¶ng c¸o ngoµi trêi, kÝch th-íc : 6m x 1.2m = 7.2 m2. - Sè l-îng : 03 c¸i. 1.1 ChÊt liÖu: V¶i b¹t in hiflex 1.2 §¬n gi¸: 55.000®/1m2 ( ch-a VAT, c«ng treo; bao gåm c¶ c«ng thiÕt kÕ) 2. C«ng treo l¾p : 50.000®/1 c¸i C«ng ty Qu¶ng c¸o chóng t«i rÊt mong ®-îc phôc vô, céng t¸c cïng Quý c«ng ty. Mäi th«ng tin chi tiÕt xin vui lßng liªn hÖ: doanh nghiÖp qu¶ng c¸o kiÕn vµng §Þa chØ: 166 QuyÕt Th¾ng, P. B×nh Hµn, TP H¶i D-¬ng §iÖn tho¹i: (0320) 3 830 062 - Fax: (0320) 3 830 062 Email: kienvang_design@yahoo.com.vn Tr©n träng,


								
To top