Docstoc

Bao gia cua cong ty Samil

Document Sample
Bao gia cua cong ty Samil Powered By Docstoc
					Doanh nghiÖp qu¶ng c¸o kiÕn vµng

B¶ng b¸o gi¸
KÝnh göi: C«ng ty tnhh samil hµ néi vina

Doanh nghiÖp chóng t«i xin göi ®Õn Quý c«ng ty b¸o gi¸ biÓn khÈu hiÖu cña quý c«ng ty nh- sau :
Stt Quy c¸ch – s¶n phÈm ® v tÝnh Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn

KT : 10400 x 800mm( 2 1 chiÕc) Khung s¾t hép 20 x20mm MÆt b¹t Hiflex in phun mµu. M2 16.64 165.000 2.745.600®

B¸o gi¸ trªn bao gåm c«ng vËn chuyÓn, l¾p ®Æt, vµ thuÕ VAT.

hoµn thiÖn

Doanh nghiÖp Qu¶ng c¸o chóng t«i rÊt mong ®-îc phôc vô, céng t¸c cïng Quý c«ng ty. Mäi th«ng tin chi tiÕt xin vui lßng liªn hÖ: H¶I d-¬ng, ngµy 20 th¸ng 05 n¨m 2008
doanh nghiÖp qu¶ng c¸o kiÕn vµng §Þa chØ: 166 QuyÕt Th¾ng, P. B×nh Hµn, TP H¶i D-¬ng §iÖn tho¹i: (0320) 3 830 062

Email: kienvang_design@yahoo.com.vn Tr©n träng,


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:142
posted:6/21/2008
language:Vietnamese
pages:2