Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

bao gia cty thang loitrong xe

VIEWS: 73 PAGES: 1

									Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

GiÊy b¸o gi¸
Doanh nghiÖp qu¶ng c¸o KiÕn Vµng
- 166 QuyÕt th¾ng – B×nh Hµn – TP H¶i D-¬ng - §iÖn tho¹i : 0320.383.0062 – - Emai : kienvang_design07@yahoo.com.vn Tr©n träng göi ®Õn C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i hµnh kh¸ch th¾ng lîi b¶n chi tiÕt vÒ viÖc d¸n trong xe buýt nh- sau: 1- Quy c¸ch & chÊt liÖu : Qui c¸ch : b¶ng néi quy + b¶ng gi¸ + b¶ng (yªu cÇu). KÝch th-íc : + B¶ng néi quy 55cm x 60cm ChÊt liÖu: Alumex d¸n decan in ch÷ Sèl-îng: 1 chiÕc + B¶ng néi quy + b¶ng (yªu cÇu) ChÊt liÖu: Decan in Sè l-îng: 4 tÊm 2- Gi¸ thµnh: a- B¶ng néi quy 1 tÊm Alumex 55 cm x 60 cm = 50 000 ®ång Decan in d¸n = 30 000 ®ång b- 4 tÊm Decan in b¶ng gi¸ = 80 000 ®ång c- Keo + c«ng d¸n = 20 000 ®ång Tæng céng: = 180 000 ®ång/ xe 11 xe = 1 980 000 ®ång (Mét triÖu chÝn tr¨m t¸m m-¬i ngh×n ®ång ch½n) H¶i D-¬ng ngµy14/01/2008 §¹i diÖn doanh nghiÖp §inh TiÕn Thµnh


								
To top