Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

bao gia cty thang loi

VIEWS: 79 PAGES: 3

									Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

GiÊy b¸o gi¸
Doanh nghiÖp qu¶ng c¸o KiÕn Vµng
- 166 QuyÕt th¾ng – B×nh Hµn – TP H¶i D-¬ng - §iÖn tho¹i : 0320.383.0062 – - Emai : kienvang_design07@yahoo.com.vn Tr©n träng göi ®Õn C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i hµnh kh¸ch th¾ng lîi b¶n chi tiÕt vÒ viÖc d¸n xe buýt nh- sau: 1- Quy c¸ch & chÊt liÖu : VËt liÖu : §Ò can th-êng §µi Loan vµ ®Ò can ph¶n quang cña Mü. KÝch th-íc : Theo kÝch th-íc cña xe. 2- VÞ trÝ d¸n theo maket göi kÌm. a- PhÝa tr-íc xe: - Dßng ch÷:( h¶i d-¬ng - h-ng yªn , ©n thi - sÆt, l« g«, sè tuyÕn, buýt) chÊt liÖu ®Ò can ph¶n quang: Sè l-îng:1.5m §¬n gi¸: 180 000/m Thµnh tiÒn: 1.5 x 180 000 = 270 000 ®ång. - Dßng ch÷ (th¾ng lîi) chÊt liÖu ®Ò can th-êng: Sè l-îng:0.5m §¬n gi¸:40 000/m Thµnh tiÒn: 0.5 x 40 000 = 20 000 ®ång. - D¶i ®Ò can 6cm x 220cm d¸n trªn ®-êng chØ tr¾ng: Thµnh tiÒn: 15 000 ®ång. Tæng céng: 305 000 ®ång. b- PhÝa sau xe: - Dßng ch÷:( h¶i d-¬ng - h-ng yªn) ch÷ cã viÒn tr¾ng chÊt liÖu ®Ò can th-êng: Sè l-îng:1.5m §¬n gi¸: 40 000/m Thµnh tiÒn: 1.5 x 40 000 = 60 000 ®ång. - Dßng ch÷ (buýt, sè tuyÕn) chÊt liÖu ®Ò can ph¶n quang: Sè l-îng:0.5m

§¬n gi¸:180 000/m Thµnh tiÒn: 0.5 x 180 000 = 90 000 ®ång. Tæng céng:150 000 ®ång. c- Hai bªn s-ên xe: - Trªn thµnh xe ch÷ (h¶i d-¬ng - h-ng yªn, dßng ®Þa chØ c«ng ty) chÊt liÖu ®Ò can th-êng: Sè l-îng:1m §¬n gi¸: 40 000/m Thµnh tiÒn: 1 x 40 000 = 40 000 ®ång. - Trªn kÝnh xe ch÷ nh- maket chÊt liÖu ®Ò can th-êng: Sè l-îng: 2m §¬n gi¸:40 000/m Thµnh tiÒn: 2 x 40 000 = 80 000 ®ång. - NÒn xanh: D¸n trªn kÝnh: Sè l-îng: 2m §¬n gi¸: 25 000/m Thµnh tiÒn: 2 x 25 000 = 50 000 ®ång. Tæng céng: 170 000 x 2 = 340 000 ®ång. d- 3 bé sè xe ®Ò can th-êng: Sè l-îng: 1.5m §¬n gi¸: 40 000/m Thµnh tiÒn: 1.5 x 40 000 = 60 000 ®ång. Tæng gi¸ thµnh: 855 000 ®ång. (T¸m tr¨m n¨m m-¬i n¨m ngh×n ®ång ch½n)

Gi¸ trªn bao gåm c«ng c¾t d¸n, lµm vÖ sinh xe. Ch-a cã VAT.
Ghi chó: - Trong xe cã 2 dßng ch÷ trªn 2 cöa lªn xuèng vµ 2 dßng ch÷ (CÊm hót thuèc). - NÕu cã ph¸t sinh sÏ tÝnh thªm. RÊt mong nhËn ®-îc sù hîp t¸c cña quý kh¸ch!

H¶i d-¬ng, ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 2008 Chñ doanh nghiÖp §INH TIÕN TïNG


								
To top