Bao gia bang zon moi

Document Sample
Bao gia  bang zon moi Powered By Docstoc
					Doanh nghiÖp qu¶ng c¸o kiÕn vµng

b¸o gi¸
KÝnh göi: C«ng ty CP Mai Linh H¶i D-¬ng C«ng ty chóng t«i xin göi ®Õn Quý c«ng ty th- b¸o gi¸ vÒ viÖc ®Æt dÞch vô t¹i c«ng ty chóng t«i nh- sau: 1. B¨ng z«n Qu¶ng c¸o ngoµi trêi, kÝch th-íc : 6m x 1.2m = 7.2 m2. - Sè l-îng : 03 c¸i. 1.1 ChÊt liÖu: V¶i b¹t in hiflex 1.2 §¬n gi¸: 55.000®/1m2 ( ch-a VAT, c«ng treo; bao gåm c¶ c«ng thiÕt kÕ) 1.3 Thµnh tiÒn : 55.000 x 7.2 x3 =1.188.000® 2. C«ng treo l¾p 1.1 §¬n gi¸ : 50.000®/1 c¸i 1.2 Thµnh tiÒn : 50.000 x 3 = 150.000® 3. Tæng céng : 1.188.000® + 150.000® = 1.338.000® + ThuÕ VAT 10% 133.800® = 1.471.800® ( Mét triÖu bèn tr¨m b¶y m-¬i mèt ngµn t¸m tr¨m ®ång) Doanh nghiÖp lßng liªn hÖ:
doanh nghiÖp qu¶ng c¸o kiÕn vµng §Þa chØ: 166 QuyÕt Th¾ng, P. B×nh Hµn, TP H¶i D-¬ng §iÖn tho¹i: (0320) 3 830 062 - Fax: (0320) 3 830 062 Email: kienvang_design@yahoo.com.vn

Qu¶ng c¸o chóng t«i rÊt mong ®-îc phôc vô,

céng t¸c cïng Quý c«ng ty. Mäi th«ng tin chi tiÕt xin vui

Tr©n träng !


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:143
posted:6/21/2008
language:Vietnamese
pages:2