Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

bao gi¸ in vo ket bia

VIEWS: 69 PAGES: 1

									D.N.T.N Qu¶ng c¸o KiÕn Vµng ~~~~~~~***~~~~~~~

giÊy b¸o gi¸
KÝnh göi: c«ng ty cæ phÇn bia r-îu h¶i ®µ - Khu c«ng nghiÖp Ng« QuyÒn - TP H¶i D-¬ng.
- Tel : 0320.389.4599 - Email : haida@fpt.vn

Doanh nghiÖp qu¶ng c¸o KiÕn Vµng
- 166 QuyÕt th¾ng – B×nh Hµn – TP H¶i D-¬ng - Tel : 0320.383.0062 - Emai : kienvang_design07@yahoo.com.vn B¸o gi¸ tíi Quý c«ng ty vÒ c«ng viÖc tÈy tem m¸c cò vµ in míi vá kÐt bia cña c«ng ty : 1) Ho¸ chÊt + C«ng tÈy röa: - 8.000.000®/vá 2) ChÕ b¶n vµ in 2 mµu : - 2.000®/mµu x 2 mµu = 4.000/vá Tæng céng : 12.000.000®/vá. Gi¸ trªn ¸p dông víi sè l-îng tõ 1.000 vá trë lªn. bao gåm c«ng vËn chuyÓn giao hµng t¹i c«ng ty, ch-a bao gåm thuÕ VAT. RÊt mong sÏ nhËn ®-îc sù céng t¸c cña quý c«ng ty! H¶i d-¬ng, ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2007


								
To top