banh keo viet nhat by tienthanh

VIEWS: 128 PAGES: 1

									D.N.T.N Qu¶ng c¸o KiÕn Vµng ~~~~~~~***~~~~~~~

GiÊy b¸o gi¸
KÝnh göi: c«ng ty b¸nh kÑo viÖt nhËt
Doanh nghiÖp qu¶ng c¸o KiÕn Vµng
KÝnh göi ®Õn quý kh¸ch giÊy b¸o gi¸ chuyÓn lß h¬i vµ l¾p ®Æt,hoµn thiÖn. Gi¶i tr×nh : + VËt t- èng khãi 300x 5m = 2.420.000 + èng thæi tõ qu¹t lªn = 621720 + C«ng l¾p ®Æt vµ thiÕt bÞ gioong amiang = 3.799.000 Thµnh tiÒn: 6.839.000

(S¸u triÖu t¸m tr¨m ba chÝn ngh×n ®ång ch½n)
Ghi chó: Chi phÝ cÈu bªn c«ng ty chÞu kinh phÝ. Gi¸ trªn kh«ng cã VAT. RÊt mong nhËn ®-îc sù hîp t¸c cña quý kh¸ch ! H¶i d-¬ng, ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2007

Chñ doanh nghiÖp


								
To top