Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

bang ron mai linh

VIEWS: 168 PAGES: 3

									C«ng ty CP Mai Linh H¶i D-¬ng vpgd: 181 Lª Thanh NghÞ - tphd §T: (0320) 3 251 888 - Fax: (0320) 3 253 999 §-êng d©y nãng: 0974 833 833

Kh¸ch hµng lµ tÊt c¶!

(0320) 3 833 833
An toµn - Nhanh chãng - Mäi lóc - Mäi n¬i

* Th-¬ng hiÖu Vn Taxi víi dßng xe Matiz 04 chç ®êi míi * xe Vios 04 chç vµ Jolie 07 chç chÊt l-îng cao! * Xe Printer 16 chç sang träng lÞch sù!

Deluxe Taxi víi dßng cho thuª Mercedes

Taxi Mai Linh - H©n h¹nh phôc vô mäi nhu cÇu ®i l¹i cña quý kh¸ch hµng! Taxi Mai Linh - Sù lùa chän tin cËy cho hµnh tr×nh cña b¹n!
Ghi chó: - Ph«ng nÒn tr¾ng, ch÷ xanh. - C¸c dßng ch÷ c¨n chØnh l¹i kiÓu c¸ch ®Ó g©y Ên t-îng, ®Æc biÖt lµm næi bËt sè ®iÖn tho¹i Tæng ®µi. - T¹o khung cao 1,2m, dµi 5m, in thµnh 03 tÊm. * Phßng KD: Kh¶o s¸t gi¸ in t¹i mét sè X-ëng in lín t¹i HD. Kh¶o s¸t ®iÓm treo hîp lý nhÊt. Sau khi t¹o ®-îc Maket vµ phª duyÖt th× cho phÐp in. LÞch treo b¾t ®Çu tõ ngµy lÊy xe míi vÒ, kho¶ng tõ ngµy 22/11.


								
To top