38

Document Sample
38 Powered By Docstoc
					COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ___________ HÔÏP ÑOÀNG HÔÏP TAÙC KINH DOANH Soá: ........ /HÑHTKD - Caên cöù Phaùp leänh hôïp ñoàng kinh teá ngaøy 25-9-1989 cuûa Hoäi ñoàng Nhaø nöôùc vaøNghò ñònh soá 17/HÑBT ngaøy 16-01-1990 cuûa Hoäi ñoàng Boä tröôûng; - Caên cöù Quyeát ñònh soá 38 ngaøy 10-4-1989 cuûa Hoäi ñoàng Boä tröôûng veà lieân keát kinh teá trong saûn xuaát, löu thoâng, dòch vuï. - Caên cöù vaøo ........................... (caùc vaên baûn cuûa UBND caáp tænh hoaëc ngaønh chuû quaûn). Hoâm nay ngaøy ............ thaùng ... naêm ........................... Taïi (ñòa ñieåm kyù keát). Chuùng toâi goàm coù: Beân A: - Teân cô quan (hoaëc doanh nghieäp):......................................................... - Ñòa chæ: ....................................................................................................... - Ñieän thoaïi: ................................................................................................... - Taøi khoaûn soá: .................. Môû taïi ngaân haøng:................................... - Ñaïi dieän laø OÂng (Baø): ............................. Chöùc vuï:............................ - Giaáy uûy quyeàn soá:.......................... (neáu coù). Vieát ngaøy ............. thaùng .... naêm ........................ Do chöùc vuï: .. kyù (neáu coù). Beân B: - Teân cô quan (hoaëc doanh nghieäp):......................................................... - Ñòa chæ: ....................................................................................................... - Ñieän thoaïi: ................................................................................................... - Taøi khoaûn soá: .................. Môû taïi ngaân haøng:................................... - Ñaïi dieän laø OÂng (Baø): ............................. Chöùc vuï:............................ - Giaáy uûy quyeàn soá:.......................... (neáu coù). Vieát ngaøy ............. thaùng .... naêm ........................ Do chöùc vuï: .. kyù (neáu coù). Beân C: - Teân cô quan (hoaëc doanh nghieäp):......................................................... - Ñòa chæ: ....................................................................................................... - Ñieän thoaïi: ................................................................................................... - Taøi khoaûn soá: .................. Môû taïi ngaân haøng:................................... - Ñaïi dieän laø OÂng (Baø): ............................. Chöùc vuï:............................ - Giaáy uûy quyeàn soá:.......................... (neáu coù). Vieát ngaøy ............. thaùng .... naêm ........................ Do chöùc vuï: .. kyù (neáu coù). Beân D: - Teân cô quan (hoaëc doanh nghieäp):.........................................................

- Ñòa chæ: ....................................................................................................... - Ñieän thoaïi: ................................................................................................... - Taøi khoaûn soá: .................. Môû taïi ngaân haøng:................................... - Ñaïi dieän laø OÂng (Baø): ............................. Chöùc vuï:............................ - Giaáy uûy quyeàn soá:.......................... (neáu coù). Vieát ngaøy ............. thaùng .... naêm ........................ Do chöùc vuï: .. kyù (neáu coù). Caùc beân thoáng nhaát thoûa thuaän noäi dung hôïp ñoàng nhö sau: Ñieàu 1: Noäi dung caùc hoaït ñoäng kinh doanh (Coù theå hôïp taùc trong saûn xuaát haøng hoaù, xaây döïng moät coâng trình thu mua cheá bieán moät hoaëc moät soá loaïi saûn phaåm, tieán haønh moät hoaït ñoäng dòch vuï v.v…). Ñieàu 2: Danh muïc, soá löôïng, chaát löôïng thieát bò, vaät tö chuû yeáu caàn cho hoaït ñoäng kinh doanh vaø nguoàn cung caáp thieátbò vaät tö. (Coù theå laäp baûng chieát tính theo caùc muïc treân) Ñieàu 3: Quy caùch, soá löôïng, chaát löôïng saûn phaåm vaø thò tröôøng tieâu thuï 1. Quy caùch saûn phaåm - Hình daùng kích thöôùc ........................ - Maøu saéc ............................................. - Bao bì ..................................................... - Kyù maõ hieäu ....................................... - ............................................................... - ............................................................... 2. Soá löôïng saûn phaåm - Soá löôïng saûn phaåm trong naêm seõ saûn xuaát laø ............................ - Trong caùc quyù ............................................................................................ - Trong töøng thaùng cuûa quyù ..................................................................... 3. Chaát löôïng saûn phaåm Saûn phaåm phaûi ñaït tieâu chuaån chaát löôïng nhö sau .......................... (Döïa theo tieâu chuaån, theo maãu, theo haøm löôïng chaát chuû yeáu, theo taøi lieäu kyõ thuaät v.v…). 4. Thò tröôøng tieâu thuï a/ Caùc thò tröôøng phaûi cung öùng theo chæ tieâu phaùp leänh: - Ñòa chæ .................................. Döï kieán soá löôïng ................................... - ....................................................................................................................... - .......................................................................................................................

b/ Caùc thò tröôøng khaùc ñaõ coù ñôn ñaët haøng - Ñòa chæ .................................. Döï kieán soá löôïng ................................... - ....................................................................................................................... - ....................................................................................................................... c/ Caùc thò tröôøng coù theå baùn leû - Ñòa chæ .................................. Döï kieán soá löôïng ................................... Ñieàu 4: Nghóa vuï vaø quyeàn lôïi cuûa caùc beân hôïp doanh 1. Beân A a/ Coù caùc nghóa vuï sau: (Theo traùch nhieäm ñaõ phaân coâng) b/ Caùc quyeàn lôïi: 2. Beân B: (Ghi roõ quyeàn vaø nghóa vuï theo thoûa thuaän). 3. Beân C: v.v… Ñieàu 5: Phöông thöùc xaùc ñònh keát quaû kinh doanh vaø phaân chia keát quaû kinh doanh 1. Phöông thöùc xaùc ñònh keát quaû kinh doanh a. Döïa vaøo lôïi nhuaän do baùn saûn phaåm (hoaëc caùc coâng trình hoaøn thaønh ñöôïc beân chuû ñaàu tö thanh toaùn) . b. döïa vaøo caùc nguoàn thu nhaäp khaùc (neáu coù) (Thu nhaäp naøy coù theå laø laõi, coù theå laø loã) 2. Phöông thöùc phaân chia keát quaû kinh doanh a. Caùc beân ñöôïc chia lôïi nhuaän hoaëc loã vaø ruûi ro theo tyû leä töông öùng vôùi phaàn traùch nhieäm trong hôïp doanh. b. Tyû leä phaân chia cuï theå ñöôïc thoûa thuaän treân cô sôû phaàn coâng vieäc ñöôïc giao nhö sau: - Beân A laø ...... % keát quaû - Beân B laø ...... % - Beân C laø ...... % - v.v… Ñieàu 6: Traùch nhieäm cuûa caùc beân do vi phaïm hôïp ñoàng 1. Beân naøo ñaõ kyù hôïp ñoàng maø khoâng thöïc hieän hoaëc ñôn phöông ñình chæ hôïp ñoàng khoâng coù lyù do chính ñaùng thì seõ bò phaït % toång trò giaù voán maø beân ñoù coù traùch nhieäm ñoùng (coù theå xaùc ñònh moät khoaûn tieàn cuï theå). 2. Ngoaøi tieàn phaït vi phaïm hôïp ñoàng, beân vi phaïm coøn phaûi boài thöôøng nhöõng maát maùt hö hoûng taøi saûn, phaûi traû nhöõng chi phí ñeå ngaên chaën, haïn cheá thieät haïi do vi phaïm hôïp ñoàng gaây ra, caùc khoaûn tieàn phaït do vi phaïm hôïp ñoàng khaùc vaø tieàn boài thöôøng thieät haïi maø caùc beân bò vi phaïm ñaõ phaûi traû cho beân thöù ba (ngoaøi hôïp doanh) laø haäu quaû tröïc tieáp cuûa vi phaïm naøy gaây ra.

3. Caùc beân vi phaïm nghóa vuï traùch nhieäm ñaõ quy ñònh trong Ñieàu 4 seõ bò buoäc phaûi thöïc hieän ñaày ñuû nhöõng quy ñònh ñoù, neáu coá tình khoâng thöïc hieän seõ bò khaáu tröø vaøo lôïi nhuaän, neáu nghieâm troïng coù theå bò khaáu tröø caû vaøo voán goùp (Tuøy theo tính chaát möùc ñoä vi phaïm cuï theå maø caùc beân seõ hoïp quyeát ñònh möùc phaït cuï theå vaøo bieân baûn). Ñieàu 7: Thuû tuïc giaûi quyeát caùc tranh chaáp giöõa caùc beân phaùt sinh töø vieäc thöïc hieän hôïp ñoàng 1. Hai beân caàn chuû ñoäng thoâng baùo cho nhau bieát tieán ñoä thöïc hieän hôïp ñoàng, neáu coù vaán ñeà gì baát lôïi phaùt sinh, caùc beân phaûi kòp thôøi baùo cho nhau bieát vaø chuû ñoäng baøn baïc giaûi quyeát treân cô sôû thöông löôïng ñaûm baûo hai beân cuøng coù lôïi (coù laäp bieân baûn ghi toaøn boä noäi dung ñoù). 2. Tröôøng hôïp coù noäi dung tranh chaáp khoâng töï giaûi quyeát ñöôïc thì hai beân thoáng nhaát seõ khieáu naïi tôùi Toøa aùn laø cô quan coù ñuû thaåm quyeàn giaûi quyeát. 3. Caùc chi phí veà kieåm tra, xaùc minh vaø leä phí Toøa aùn do beân coù loãi chòu. Ñieàu 8: Tröôøng hôïp caàn söûa ñoåi hoaëc chaám döùt hôïp ñoàng tröôùc thôøi haïn 1. Tröôøng hôïp caàn söû ñoåi hôïp ñoàng - Khi quyeàn lôïi cuûa moät beân naøo ñoù bò thieät thoøi do phaân chia lôïi nhuaän khoâng chính xaùc vaø coâng baèng, caàn xaùc ñònh laïi phöông thöùc phaân chia keát quaû. - Phaân coâng nghóa vuï traùch nhieäm chöa saùt hôïp vôùi khaû naêng thöïc teá cuûa moät trong caùc beân. - Khi caàn thay ñoåi quy caùch, chaát löôïng cho phuø hôïp vôùi nhu caàu ngöôøi tieâu duøng, hoaëc thay ñoåi maãu maõ haøng hoùa, thay ñoåi maët haøng kinh doanh, v.v… - Khi caàn thay ñoåi soá löôïng voán goùp cuûa moät trong caùc beân. 2. Tröôøng hôïp caàn chaám döùt hôïp ñoàng tröôùc thôøi haïn - Khi cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn ra quyeát ñònh ñình chæ caùc hoaït ñoäng ghi trong hôïp ñoàng naøy (do hoaït ñoäng trong hôïp ñoàng vi phaïm phaùp luaät). - Khi gaëp ruûi ro (chaùy, noå, luït…) laøm cho moät hoaëc nhieàu beân maát khaû naêng hoat ñoäng. - Khi laøm aên thua loã trong thaùng lieân tieáp daãn tôùi vôõ nôï hoaëc maát khaû naêng thanh toaùn. - ............................................ - ............................................ 3. Caùc beân phaûi toå chöùc hoïp vaø laäp bieân baûn thanh lyù hôïp ñoàng tröôùc thôøi haïn, xaùc ñònh traùch nhieäm tieáp theo cuûa caùc beân sau khi chaám döùt hôïp ñoàng vaøo bieân baûn vaø phaûi thöïc hieän trieät ñeå phaàn traùch nhieäm cuûa mình. Ñieàu 9: Caùc thoûa thuaän khaùc (neáu caàn) Ñieàu 10: Thôøi haïn coù hieäu löïc cuûa hôïp ñoàng

Hôïp ñoàng naøy coù hieäu löïc töø ngaøy ............................. Ñeán ngaøy Caùc beân seõ toå chöùc hoïp vaø laäp bieân baûn thanh lyù hôïp ñoàng naøy sau khi heát hieäu löïc khoâng quaù 10 ngaøy. Beân .............. coù traùch nhieäm toå chöùc vaø chuaån bò thôøi gian, ñòa ñieåm hoïp. Hôïp ñoàng naøy ñöôïc laøm thaønh baûn, coù giaù trò nhö nhau, moãi beân giöõ .............................................. baûn. Göûi cô quan .................. baûn ÑAÏI DIEÄN BEÂN A ÑAÏI DIEÄN BEÂN B ÑAÏI DIEÄN BEÂN C Chöùc vuï: Chöùc vuï: Chöùc vuï: Kyù teân Kyù teân Kyù teân (Ñoùng daáu) (Ñoùng daáu) (Ñoùng daáu)


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:85
posted:6/21/2008
language:Vietnamese
pages:5