6

Document Sample
6 Powered By Docstoc
					PHOØNG COÂNG CHÖÙNG COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM NHAØ NÖÔÙC Ñoäc laïp – Töï do – Haïnh phuùc THAØNH PHOÁ (TÆNH) ................ ___________ HÔÏP ÑOÀNG CHO NHAØ Hoâm nay, ngaøy . thaùng ..... naêm ......... taïi Phoøng Coâng chöùng Nhaø nöôùc thaønh phoá (tænh) ...... ................... . Tröôùc maët Coâng chöùng vieân cuûa Phoøng Coâng chöùng Nhaø nöôùc thaønh phoá (tænh) Chuùng toâi kyù teân döôùi ñaây, nhöõng ngöôøi töï nhaän thaáy coù ñuû naêng löïc haønh vi vaø töï chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà moïi haønh vi cuûa mình goàm: Beân cho nhaø (goïi taét laø beân a) Hoï teân: ....................................... Ngaøy .......thaùng ......naêm ........sinh, taïi ............................. CMND soá:.................. do CA tænh (thaønh phoá) ............. caáp ngaøy ...... Hoä khaåu thöôønh truù: ........................................................ Hoï teân: ....................................... Ngaøy .......thaùng ......naêm ........sinh, taïi ............................. CMND soá:.................. do CA tænh (thaønh phoá) ............. caáp ngaøy ...... Hoä khaåu thöôønh truù: ........................................................ Laø ñoàng sôû höõu caên nhaø toïa laïc taïi soá ..........................................ñöôøng (xoùm, aáp) .......... phöôøng (xaõ) ... quaän (huyeän) ....thaønh phoá (tænh) .......... caên cöù theo caùc chöùng töø sôû höõu ñöôïc cô quan thaåm quyeàn caáp, goàm coù: - Giaáy chöùng nhaän sôû höõu soá .............................................................do caáp ngaøy ... thaùng ......... naêm ......... . - Baèng khoaùn: - Giaáy pheùp hôïp thöùc hoùa - Giaáy pheùp mua baùn - Tôø khai chuyeån dòch tröôùc ba - Baûn veõ - Giaáy pheùp xaây döïng soá . ngaøy... thaùng ..... naêm ...... ñaõ ñöôïc tröôùc baï theo tôø khai chuyeån dòch taøi saûn noäp thueá tröôùc baï ngaøy thaùng ................................................... naêm .... . Beân nhaän (goïi taét laø beân B) Hoï teân: ....................................... Ngaøy .......thaùng ......naêm ........sinh, taïi ............................. CMND soá:.................. do CA tænh (thaønh phoá) ............. caáp ngaøy ...... Hoä khaåu thöôønh truù: ........................................................ Hoï teân: ....................................... Ngaøy .......thaùng ......naêm ........sinh, taïi ............................. CMND soá:.................. do CA tænh (thaønh phoá) ............. caáp ngaøy ...... Hoä khaåu thöôønh truù: ........................................................

NOÄI DUNG THOÛA THUAÄN Ñieàu 1: Baèng vaên kieän naøy, cuøng vôùi nhöõng cam keát sau ñaây, beân A cho ñöùt beân B caên nhaø toïa laïc taïi soá...................ñöôøng ................(xoùm, aáp) phöôøng (xaõ) ........quaän (huyeän)....... thaønh phoá (tænh) ................................. ñöôïc xaùc nhaän bôûi caùc giaáy tôø ñaõ neâu treân ñaây. Ñaëc ñieåm nhaø: - Loaïi nhaø: ..................................................................................................... - Caáu truùc nhaø: ........................................................................................... - Dieän tích toaøn boä khuoân vieân: ............................................................. - Dieän tích söû duïng: .................................................................................... - Vò trí nhaø: .................................................................................................... - Caên nhaø ñöôïc xaây caát treân loâ ñaát baèng khoaùn tôø baûn ñoà soá ............................................................................. - Nguoàn goác nhaø: ....................................................................................... Ñieàu 2: Cam keát cuûa beân A - Caên nhaø ñem cho thuoäc quyeàn sôû höõu hôïp phaùp cuûa beân A khoâng thuoäc dieän xöû lyù theo caùc chính saùch caûi taïo, khoâng bò tranh chaáp veà quyeàn sôû höõu. - Khoâng bò xöû lyù baèng caùc quyeát ñònh cuûa cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn maø chuû sôû höõu chöa chaáp haønh. - Ñaûm baûo cho beân B ñöôïc troïn quyeàn sôû höõu ñoái vôùi caên nhaø ñaõ nhaän. - Thôøi gian giao nhaän laø: .............................. Ñieàu 3: Cam keát cuûa beân B - Beân B ñoàng yù nhaän nhaø trong tình traïng hieän höõu vaø chaáp nhaän moïi quyeát ñònh veà ñòa dòch thoâng haønh, veà loä giôùi, quy hoaïch xaây döïng, chænh trang ñoâ thò, quy hoaïch veà söû duïng ñaát vì lôïi ích quoác gia. - Ñoùng thueá tröôùc baï vaø ñaêng boä theo quy ñònh. - Thöïc hieän caùc nghóa vuï ñoái vôùi beân A. Ñieàu 4: Moïi söûa ñoåi boå sung hôïp ñoàng naøy chæ coù giaù trò khi ñöôïc laäp thaønh vaên baûn vaø do hai beân kyù tröôùc Phoøng Coâng chöùng Nhaø nöôùc thaønh phoá (tænh) ............................................................................... Hôïp ñoàng naøy ñöôïc laäp thaønh 4 baûn, beân A giöõ moät baûn, beân B giöõ hai baûn ñeå tröôùc baï vaø ñaêng boä, Phoøng Coâng chöùng Nhaø nöôùc löu moät baûn. Sau khi ñoïc laïi laàn cuoái cuøng vaø hieåu roõ, hai beân cuøng kyù teân döôùi ñaây: BEÂN CHO BEÂN NHAÄN (Beân A) (Beân B)

CHÖÙNG NHAÄN CUÛA PHOØNG COÂNG CHÖÙNG NHAØ NÖÔÙC THAØNH PHOÁ (TÆNH) ................................ Toâi .................................... , Coâng chöùng vieân Phoøng Coâng chöùng Nhaø nöôùc thaønh phoá (tænh) . .................... . - Caên cöù Boä luaät Daân söï Vieät Nam coâng boá ngaøy 9-11-1995 coù hieäu löïc töø ngaøy1-7-1996. - Caên cöù Nghò ñònh soá 31/CP ngaøy 18-5-1996 cuûa Chính phuû veà toå chöùc hoaït ñoäng Coâng chöùng Nhaø nöôùc. - Caên cöù quy ñònh veà quaûn lyù Nhaø nöôùc ñoái vôùi nhaø thuoäc sôû höõu tö nhaân thaønh phoá (tænh) . - Sau khi kieåm tra naêng löïc haønh vi cuûa caùc ñöông söï. CHÖÙNG NHAÄN Hôïp ñoàng cho nhaø treân ñaây ñöôïc thöïc hieän bôûi: Beân cho OÂng ........................................................ Baø .......................................................... Baèng hôïp ñoàng treân ñaây ñaõ cho ñöùt caên nhaø soá .................................ñöôøng .................... (xoùm, aáp) ...... phöôøng (xaõ) .................................quaän (huyeän)....... ........................... thaønh phoá (tænh)... .................................thuoäc sôû höõu cuûa oâng baø theo caùc chöùng töø sôû höõu ñaõ xuaát trình tröôùc maët toâi, cho: Beân nhaän OÂng ........................................................ Baø .......................................................... Ñaõ ñoàng yù nhaän caên nhaø noùi treân. Moïi baøn baïc thaûo luaän veà caùc ñieàu kieän cho nhaän giöõa hai beân ñaõ dieãn ra töø tröôùc khi kyù keát hôïp ñoàng naøy vaø ngoaøi söï chöùng kieán cuûa Coâng chöùng vieân döôùi ñaây. Hoâm nay, hai beân töï nguyeän kyù keát hôïp ñoàng naøy döôùi hình thöùc chöùng thö coâng chöùng theo nguyeän voïng cuûa hai beân vaø theo phaùp luaät quy ñònh. Töø sau khi kyù keát hôïp ñoàng naøy, moïi thuû tuïc ñaêng kyù tröôùc baï vaø ñaêng boä hai beân caàn phaûi thöïc hieän theo quy ñònh. Hai beân ñaõ ñoïc laïi baûn hôïp ñoàng naøy, hieåu roõ moïi quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa mình, ñaõ kyù teân, laên tay tröôùc maët toâi trong tình traïng tænh taùo, saùng suoát. Ngaøy ..... thaùng ...... naêm ............ Coâng chöùng vieân (Kyù teân, ñoùng daáu)


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:35
posted:6/21/2008
language:Vietnamese
pages:3