5

Document Sample
5 Powered By Docstoc
					COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc _______________ GIAÁY UÛY QUYEÀN NHAØ Chuùng toâi kyù teân döôùi ñaây laø: Beân uûy quyeàn (beân A) Hoï vaø teân: ........................................ Naêm sinh:............................ - CMND soá: .......................... Do CA: .....................caáp ngaøy: ..................... - Hoä khaåu thöôøng truù: .....................................Phöôøng ...... Quaän (huyeän) ...... Hoï vaø teân: ........................................ Naêm sinh:............................ - CMND soá: .......................... Do CA: .....................caáp ngaøy: ..................... - Hoä khaåu thöôøng truù: .....................................Phöôøng ...... Quaän (huyeän) ...... Chuùng toâi laø ...................... caên nhaø soá .................................... Phöôøng ........... Quaän (huyeän) ............ tænh (thaønh phoá) ....................... theo Giaáy pheùp mua baùn nhaø soá: ...................... do UBND:... ................................... caáp ngaøy .... thaùng ............. naêm , tôø khai chuyeån dòch taøi saûn noäp leä phí tröôùc baï ngaøy: ................. thaùng: ............. naêm: . Beân ñöôïc uûy quyeàn (beân B) Hoï vaø teân: ........................................ Naêm sinh:............................ - CMND soá: .......................... Do CA: .....................caáp ngaøy: ..................... - Hoä khaåu thöôøng truù: .....................................Phöôøng ...... Quaän (huyeän) ...... Hoï vaø teân: ........................................ Naêm sinh:............................ - CMND soá: .......................... Do CA: .....................caáp ngaøy: ..................... - Hoä khaåu thöôøng truù: .....................................Phöôøng ...... Quaän (huyeän) ...... NOÄI DUNG UÛY QUYEÀN 1/ Beân B ñöôïc quyeàn thay maët beân A quaûn lyù, söû duïng caên nhaø soá: ...... .............................Phöôøng:.........Quaän (huyeän) .......... (tænh, thaønh phoá)........................ caên cöù theo caùc giaáy tôø chuû quyeàn nhaø ñaõ neâu ôû treân. 2/ Trong phaïm vi uûy quyeàn, ñöôïc quyeàn laäp vaên baûn, kyù teân treân caùc giaáy tôø lieân quan, vaø thöïc hieän caùc nghóa vuï phaùp luaät veà quy hoaïch, giaûi toûa v.v… neáu coù.

THÔØI HAÏN UÛY QUYEÀN Khi beân A coù vaên baûn baõi boû vieäc uûy quyeàn naøy hoaëc khi tôø uûy quyeàn heát hieäu löïc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Beân A xin chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà moïi haønh vi do beân B nhaân danh beân A thöïc hieän vieäc uûy quyeàn treân ñaây. Beân B cam keát thöïc hieän ñuùng noäi dung beân A ñaõ uûy quyeàn cho beân B. Laäp taïi PHOØNG COÂNG CHÖÙNG NHAØ NÖÔÙC Tænh (thaønh phoá) .................... ngaøy ..... thaùng ..... naêm ....... BEÂN ÑÖÔÏC UÛY QUYEÀN (BEÂN B) QUYEÀN (BEÂN A) BEÂN UÛY


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:37
posted:6/21/2008
language:Vietnamese
pages:2