2 by tienthanh

VIEWS: 36 PAGES: 3

									PHOØNG COÂNG CHÖÙNG VIEÄT NAM NHAØ NÖÔÙC Soá 1. TP. HOÀ CHÍ MINH

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc _______________

HÔÏP ÑOÀNG THUEÂ NHAØ Chuùng toâi kyù teân döôùi ñaây laø: BEÂN CHO THUEÂ NHAØ: - Hoï teân choàng: .............................................. Sinh naêm: ......................... - CMND soá : ..................... caáp ngaøy ............. taïi CA.TP.HCM - Thöôøng truù: ................................................................................................ - Hoï teân vôï: ..................................................... Sinh naêm: ........................ - CMND soá: ...................... caáp ngaøy ............. taïi CA.TP.HCM - Thöôøng truù: ................................................................................................ - Laø chuû sôû höõu caên nhaø soá: ................................. caên cöù theo caùc chöùng töø sôû höõu ñaõ ñöôïc cô quan thaåm quyeàn caáp, goàm: * Baûn veõ do Phoøng QLÑT ................ laäp ngaøy .............. * Hôïp ñoàng mua baùn nhaø ngaøy laäp taïi Phoøng Coâng chöùng Nhaø nöôùc soá 1 vaø ñaêng boä soá .........ngaøy taïi Sôû Nhaø ñaát TP.HCM. * Tôø khai tröôùc baï soá ............ ngaøy ........... Goïi taét laø beân A. BEÂN THUEÂ NHAØ: - Hoï teân: ........................................................... Sinh naêm: ........................ - CMND soá: ...................... caáp ngaøy ............. taïi CA.TP.HCM - Thöôøng truù: ................................................................................................ Goïi taét laø beân B. Hai beân thoûa thuaän kyù keát hôïp ñoàng thueâ nhaø vôùi noäi dung sau: ÑIEÀU I: NOÄI DUNG HÔÏP ÑOÀNG 1.1. Beân A ñoàng yù cho beân B thueâ toaøn boä caên nhaø soá .......... vôùi dieän tích söû duïng laø ....... m2 goàm moät treät, moät laàu. 1.2. Muïc ñích thueâ nhaø: .............................................................................. ÑIEÀU II: THÔØI HAÏN HÔÏP ÑOÀNG 2.1. Thôøi haïn thueâ nhaø laø .......................... ñöôïc tính töø ngaøy ........... 2.2. Sau khi heát haïn hôïp ñoàng, tuøy theo nhu caàu thöïc teá hai beân coù theå thoûa thuaän veà möùc taêng tieàn thueâ cho hôïp ñoàng keá tieáp. 2.3. Khi heát haïn hôïp ñoàng, tuøy theo tình hình thöïc teá hai beân coù theå thoûa thuaän gia haïn hoaëc chaám döùt. 2.4. Tröôøng hôïp moät trong hai beân ngöng hôïp ñoàng tröôùc thôøi haïn ñaõ thoûa thuaän thì phaûi thoâng baùo cho beân kia bieát tröôùc ít nhaát 01 thaùng.

ÑIEÀU III: GIAÙ CAÛ – PHÖÔNG THÖÙC THANH TOAÙN 3.1. Giaù thueâ nhaø laø: .............................................. 3.2. Tieàn thueâ nhaø seõ ñöôïc thanh toaùn moãi thaùng moät laàn vaøo ngaøy ...............................................................................................................döông lòch haøng thaùng. 3.3. Trong tröôøng hôïp beân B chaäm traû tieàn thueâ nhaø sau 03 (ba) thaùng thì hôïp ñoàng thueâ naøy ñöông nhieân chaám döùt tröôùc thôøi haïn vaø hai beân tieán haønh thanh lyù hôïp ñoàng, Beân B phaûi giao laïi cho Beân A toaøn boä caên nhaø vaø caùc trang thieát bò cuûa caên nhaø theo tình traïng ban ñaàu. ÑIEÀU IV: TRAÙCH NHIEÄM CUÛA CAÙC BEÂN 4.1. Traùch nhieäm Beân A: 4.1.1. Beân A cam keát baûo ñaûm quyeàn söû duïng troïn veïn hôïp phaùp vaù taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå Beân B söû duïng maët baèng ñaït hieäu quaû. 4.1.2. Beân A seõ baøn giao toaøn boä caùc trang thieát bò ñoà duøng hieän coù nhö ñaõ thoûa thuaän ngay sau khi kyù keát hôïp ñoàng naøy (coù Bieân baûn baøn giao vaø phuï luïc lieät keâ ñính keøm). 4.1.3. Boài thöôøng moïi thieät haïi veà vaät chaát gaây ra cho Beân B trong tröôøng hôïp nhaø suïp ñoå do khoâng söûa chöõa kòp thôøi sau khi Beân B ñaõ thoâng baùo 30 ngaøy. 4.2. Traùch nhieäm cuûa Beân B: 4.2.1. Söû duïng nhaø ñuùng muïc ñích thueâ, khi caàn söûa chöõa caûi taïo theo yeâu caàu söû duïng rieâng seõ baøn baïc cuï theå vôùi Beân A vaø phaûi ñöôïc Beân A chaáp thuaän vaø phaûi tuaân thuû caùc quy ñònh veà xaây döïng cô baûn cuûa Nhaø nöôùc. Caùc chi phí söûa chöõa naøy Beân B töï boû ra vaø Beân A khoâng boài hoaøn laïi khi heát hôïp ñoàng thueâ. 4.2.2. Thanh toaùn tieàn thueâ nhaø ñuùng thôøi haïn. 4.2.3. Coù traùch nhieäm veà söï hö hoûng, maát maùt caùc trang thieát bò, caùc ñoà ñaïc tö trang cuûa baûn thaân. 4.2.4. Chòu traùch nhieäm veà moïi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa mình theo ñuùng phaùp luaät hieän haønh. 4.2.5. Chaáp haønh caùc quy ñònh veà giöõ gìn veä sinh moâi tröôøng vaø traät töï an ninh chung trong khu vöïc kinh doanh. 4.2.6. Khoâng ñöôïc chuyeån nhöôïng Hôïp ñoàng thueâ nhaø hoaëc cho ngöôøi khaùc thueâ laïi vôùi baát kyø lyù do gì. 4.2.7. Thanh toaùn caùc khoaûn chi phí phaùt sinh trong kinh doanh (ngoaøi tieàn thueâ maët baèng ghi ôû Ñieàu III) nhö tieàn ñieän, nöôùc, ñieän thoaïi, fax, thueá kinh doanh… ñaày ñuû vaø ñuùng thôøi haïn.

ÑIEÀU V: CAM KEÁT CHUNG Hai beân cam keát thöïc hieän ñuùng caùc ñieàu khoaûn ñaõ neâu trong hôïp ñoàng. Neáu coù xaûy ra tranh chaáp hoaëc coù moät Beân vi phaïm hôïp ñoàng thì hai Beân seõ giaûi quyeát thoâng qua thöông löôïng, trong tröôøng khoâng töï giaûi quyeát ñöôïc hai Beân seõ ñöa vuï vieäc ra giaûi quyeát taïi Toøa aùn coù thaåm quyeàn. Quyeát ñònh cuûa Toøa aùn laø quyeát ñònh cuoái cuøng maø hai Beân phaûi chaáp haønh, moïi phí toån seõ do Beân coù loãi chòu. Hôïp ñoàng naøy ñöôïc laäp thaønh 02 baûn coù giaù trò phaùp lyù nhö nhau, moãi Beân giöõ 01 baûn ñeå thöïc hieän. Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy . thaùng .....naêm ........ ÑAÏI DIEÄN BEÂN

ÑAÏI DIEÄN BEÂN A B Hoï teân choàng

Hoï teân vôï


								
To top