TRANSFORMATIE EN REFLECTIE by wanghonghx

VIEWS: 22 PAGES: 112

									MPA 2003 – 2005 Reflectiefase
 Reflectiemodule Culturaliteit
         Docenten
• Afshin Ellian, Universitair hoofddocent bij het
 Departement Encyclopedie van de
 rechtswetenschap aan de Universiteit van Leiden
 en columnist NRC Handelsblad.
• Jos de Mul, hoogleraar Filosofie van Mens en
 Cultuur, Faculteit der Wijsbegeerte Erasmus
 Universiteit Rotterdam en publicist in onder meer
 het Cultureel Supplement van de NRC.
         Programma
• Het Mono/Multi/Inter/Culturele debat

• Nederlandse en Europese identiteit
 –  Tragedie
 –  Christendom
 –  Verlichting
 –  (Post)Moderniteit
 –  Islam
    Programma 12 november
•  Kennismaking
•  Opdracht buitenlands bedrijf
•  Inleiding Verlichting: Immanuel Kant (1)
•  Lunch
•  Inleiding Verlichting: Immanuel Kant (2)
•  Pier Paolo Pasolini: Oedipus Rex (1967)
•  Inleiding tragedie
               Opdracht:
   Tracht tijdens je buitenlandse verblijf antwoorden te vinden
            op de volgende vragen:
1. Formuleer drie opvallende culturele overeenkomsten en drie opvallende
  culturele verschillen tussen de cultuur die je bezoekt en de Nederlandse cultuur.
2. Formuleer drie zaken die in de cultuur die je bezoekt aantrekkelijker of beter
  geregeld zijn dan in Nederland en drie zaken die juist minder aantrekkelijk of
  slechter geregeld zijn dan in Nederland.
3. Tracht drie woorden te vinden in de taal van het land dat je bezoekt, die niet of
  nauwelijks in het Nederlands zijn te vertalen.
4. Zou je voor een langere tijd (10 jaar) in het land dat je bezoekt willen wonen?
  Motiveer je antwoord.
5. Speelt in het gastland de integratie van minderheden een rol in de politieke en
  maatschappelijke debatten?
6. Voert het gastland een minderhedenbeleid ten aanzien van integratie?
7. Welke plaats nemen de immigranten in binnen de politiek, intellectuele wereld
  (kunst, universiteit, kranten etc), openbaar bestuur of de economie?
8. Wat is de rol van de constitutie binnen het gastland?
9. Hoe wordt in het gastland de sociale cohesie voorgesteld?
10.Probeer samen met een van je contactpersonen uit het buitenland waar je
  verblijft, een goede vertaling te vinden van het begrip „inburgeringscursus‟.
 Imannuel Kant (1724-1804)

         Belangrijkste werken:

• Kritik der reinen Vernunft (1781)
• Kritik der praktischen Vernunft (1787)
• Kritik der Urteilskraft (1790)
Beantwortung der Frage: was ist
   Aufklärung? (1784)
“Verlichting is het uittreden van de mens uit de
onmondigheid die hij aan zichzelf te wijten heeft.
Onmondigheid is het onvermogen zich van zijn verstand te
bedienen zonder de leiding van een ander. Men heeft deze
onmondigheid aan zichzelf te wijten, wanneer de oorzaak
ervan niet in een gebrek aan verstand, maar in een gebrek
aan vastberaden-heid en moed ligt, zich van zijn verstand
zonder leiding door een ander te bedienen. Sapere aude.
Heb de moed, je van je eigen verstand te bedienen! is
derhalve de zinspreuk van de Verlichting”
     Kritiek van de rede

• analyse, rechtvaardiging en begrenzing van
 de menselijke rede
• immanente kritiek: een begrenzing vàn de
 rede dóór de rede
     Kritische filosofie
Verzet zich tegen:
• dogmatisch rationalisme
• sceptisch empirisme
Transcendentale vraagstelling
“Ich nenne alle Erkenntnis transzendental,
die sich nicht so wohl mit Gegenständen,
sondern mit unserer Erkenntnisart von
Gegenständen, so fern diese a priori
möglich sein soll, überhaupt beschäftigt"
(KrV A12).
 Terminologische toelichting
„daß nicht eine jede Erkenntnis a priori,
sondern nur die, dadurch wir erkennen, daß
und wie gewisse Vorstellungen
(Anschauungen oder Begriffe) lediglich a
priori angewandt werden, oder möglich
sind, transzendental (d.i. die Möglichkeit
der Erkenntnis oder der Gebrauch derselben
a priori) heißen müsse“ (KrV A56).
   Grondslagenonderzoek

Kant stelt niet de (empirische) vraag naar
het ontstaan van de kennis (de 'quaestio
facti'), maar de filosofische vraag naar
hetgeen logisch voorondersteld moet
worden, wil kennis geldigheid bezitten (de
'quaestio iuris').
   Kennis = voorstellingen
Het hogere kennisvermogen is het vermogen
 tot oordelen:
• theoretische oordelen (KdrV)
• praktische oordelen (KpV)
• reflexieve oordelen (KU)
 – esthetische oordelen
 – teleologische oordelen
Kritik der reinen Vernunft (1781)
 „Daß alle unsere Erkennnis mit der
 Erfahrung anfange, daran ist gar kein
 Zweifel“
 „Wenn aber gleich alle unsere Erkenntnis
 mit der Erfahrung anhebt, so entspringt sie
 darum doch nicht eben alle aus der
 Erfahrung“ (KrV B1)
     Apriorische synthese
     theoretische rede
1 Apriorische synthese van de zintuiglijkheid
 (Transcendentale esthetica)
2 Apriorische synthese van het verstand
 (Transcendentale analytica)
3 Apriorische synthese van de rede
 (Transcendentale dialectica)
1 De apriorische synthese van de
     zintuiglijkheid
• Empfindung (chaos subjectieve
 gewaarwordingen)
• Anschauung (gewaarwordingen gevat in de
 apriorische vormen van ruimte en tijd)

• Ding an sich vs Erscheinung
   Verschijning vs schijn


Ruimte en tijd hebben, alhoewel ze een
transcendentale idealiteit bezitten, een
empirische realiteit (KrV A28, A35-6).
2 Apriorische synthese van het
      verstand
“Erfahrung ist nur durch die Vorstellung
einer notwendigen Verknüpfung der
Wahrnehmungen möglich“ (KrV A176).

“Gedanken ohne Inhalt sind leer,
Anschauungen ohne Begriffe sind blind“
(KrV A51).
   Verstandscategorieën

De apriorische begrippen van het verstand,
waarin de aanschouwingen op logisch
noodzakelijke en algemeengeldige wijze
worden geordend

Voorbeeld: oorzakelijkheid (causaliteit)
 Tafel van verstandscategorieën
1 Kwantiteit 2 Kwaliteit 3 Betrekking  4 Modaliteit

Eenheid   Realiteit  Zelfstandigheid Mogelijkheid

Veelheid  Negatie   Oorzakelijkheid Werkelijkheid

Alheid   Beperking  Wisselwerking  Noodzakelijkheid
‟Transzendentale Apperzeption'
'Ich denke‟: "die einfache und für sich selbst
an Inhalt gänzlich leere Vorstellung: Ich,
von der man nicht einmal sagen kann, daß
sie ein Begriff sei, sondern ein bloßes
Bewußtsein, das alle Begriffe begleitet"
(KrV B404).
Wetenschappen zijn gebaseerd op
   apriorische synthesen

• Zintuiglijkheid:
 – apriorische vorm van ruimte (meetkunde)
 – apriorische vorm van tijd (algebra)
• Verstand:
 – verstandscategorie van causaliteit
  (natuurwetenschappen)
3 De apriorische synthese van de rede
  De rede („Vernunft‟):
  „einem weiten und stürmischen Ozeane, dem
  eigentlichen Sitze des Scheins, wo manche
  Nebelbank, und manches bald wegschmelzende
  Eis neue Länder lügt, und indem es den auf
  Entdeckungen herumschwärmenden Seefahrer
  unaufhörlich mit leeren Hoffnungen täuscht, ihn in
  Abenteuer verflechtet, von denen er niemals
  ablassen, und sie doch auch niemals zu Ende
  bringen kann“ (KrV A235-6).
      Aard en grens van de
       metafysica
"Metaphysik also, sowohl der Natur, als der
Sitten, vornehmlich die Kritik der sich auf eigenen
Flügeln wagenden Vernunft, welche vorübend
(propädeutisch) vorhergeht, machen eigentlich
allein dasjenige aus, was wir im echten Verstande
Philosophie nennen können" (KrV A850).

De transcendentale dialectica biedt het genoemde
propedeutische onderzoek van de aard en de
grenzen van het gebruik van de rede.
   De synthese van de rede


• Betreft de totaliteit van de ervaring
• Transcendentale Ideeën (KrV A327)
  De transcendentale Ideeën
• De kosmologische Idee: de absolute eenheid
 van de ervaring = wereld
• De psychologische Idee: de absolute
 eenheid van het denkende subject
• De theologische Idee: de absolute eenheid
 van de voorwaarden van de voorwerpen van
 de ervaring als zodanig = God
   De bijzonder aard van de
   synthesen van de rede
• I.t.t. immanente synthesen van
 zintuiglijkheid en verstand is de synthese
 van de rede transcendent (gaat de ervaring
 te boven)
• I.t.t. de constitutieve synthesen van
 zintuiglijkheid en verstand regulatief
 (heuristische ficties)
• Geen gegeven, maar opgave
• Transcendentale schijn
      Samenvatting
    apriorische synthesen
Immanent en constitutief:
• Zintuiglijkheid: apriorische vormen van
 ruimte en tijd
• Verstand: verstandscategorieën (causaliteit)

Transcendent en regulatief
• Rede: transcendentale Ideeën
 Kritik der praktischen Vernunft
       (1787)
• Praktisch gebruik van de rede: het
 vermogen van redelijke wezens om hun
 neigingen aan beginselen ondergeschikt te
 maken
• Vrijheid
• Opnieuw inhoud (neigingen) en vorm
 (zedelijke handelen)
 Praktisch gebruik van de rede

• Twee soorten praktische principes:
 – subjectief: maximes
 – objectief: wetten
• Morele wet heeft karakter van imperatief
• Imperatief:
 – hypothetisch (indien … dan …)
 – categorisch (willen om willen zelf)
 Kants dualistische wereldbeeld

• Mens burger van twee werelden:
 – fenomenale wereld (natuur, causaliteit)
 – noumenale wereld (zedelijkheid, vrijheid)


• Noodzaak verzoening van deze werelden
  Kritik der Urteilskraft (1790)
• Poging om fenomenale wereld (natuur) en
 noumenale wereld (vrijheid) te verzoenen
• Driedeling geestelijke vermogens:
  – kenvermogen
  – wilsvermogen
  – gevoel van lust- en onlust
• Reflexief oordeel:
  – esthetisch oordeel
  – teleologisch oordeel
      Het kunstwerk
Het kunstwerk is deel van natuur,

dat zijn vorm krijgt van de geest
Drie kernvragen van de filosofie

In 1781 in de Kritik der reinen Vernunft (KrV
 A805):

1. Was kann ich wissen?
2. Was soll ich tun?
3. Was darf ich hoffen?
Wending naar de antropologie
In 1800 in de Logik (W VI, 448) voegt Kant
nog een vraag toe:

4. Was ist der Mensch?

„Im Grunde könnte man aber alles dieses
zur Anthropologie rechnen, weil sich die
drei ersten Fragen auf die letzte beziehen“
(Logik A 25).
   Antropologisering filosofie
• Ludwig Feuerbach (1804-1872)
 maakt „den Menschen ... zum ... universalen Gegenstand
 der Philosophie - die Anthropologie also ... zur Universal-
 wissenschaft"
• Max Scheler (1874-1928)
• in Die Stellung des Menschen im Kosmos (1928): „In
 gewissem Verstande lassen sich alle zentrale Probleme der
 Philosophie auf die Frage zurückführen, was der Mensch
 sei und welche metaphysische Stelle und Lage er innerhalb
 des Ganzen des Seins, der Welt und Gott einnehme“
      Kants (ontologisch)
       subjectivisme
• Menselijk subject is grondslag van al wat is

• klassieke metafysica:
  – Metafysica generalis (zijn) en metafysica specialis
   (cosmologie, psychologie, theologie)
• Kants metafysica:
  – Antropologie (subject) vs metafysica specialis (KrV,
   KpV, KU)
   Implicaties ontologisch
     subjectivisme
• Scepticisme?
 Neen, subjectivisme juist garantie voor
 logische noodzakelijkheid en
 algemeengeldigheid oordelen
• Relativisme?
 Neen, alle empirische subjecten hebben deel
 aan transcendentale subjectiviteit
Vooronderstelling: „Gemeinsinn‟
 ofwel „Sensus communis‟
 “Deze gemeenschappelijke zin wordt aangenomen
 zonder dat men in dit geval op psychologische
 observatie moet steunen, maar als de noodzakelijke
 voorwaarde van de algemene mededeelbaarheid van
 onze kennis, die in elke logica en in elk
 kennisbeginsel [d.w.z. niet alleen m.b.t. de
 theoretische kennis, maar ook m.b.t. de ethische, de
 esthetische en de theologische - JdM] dat niet
 skeptisch is, voorondersteld moet worden” (KU B66)
 Relativistische tendenz in Kants
    Kritik der Vernunft
• Menselijke rede is niet enig denkbare vorm
 van geest (intellectuele aanschouwing God)
• Menselijke rede is contingent (toevallig in
 zin dat de cognitieve structuur ook anders
 had kunnen zijn)
         Ad 2
   Historisering van het apriori
• Individueel niveau   • Collectief niveau

• Ontwikkelingspsychologi • Archeologie van
 e Piaget
      Kritiek op Kant
• Eenzijdig intellectualisme
• Statische kijk op cognitieve structuur
• Veronachtzaming rol van medium van
 ervaring
  Oplossing Wilhelm Dilthey
      (1833-1911)
1 Levenscategorieën in plaats van formele
 categorieën

2 Historisch apriori in plaats van tijdloos a
 priori

3 Erlebnis, Ausdruck, Verstehen
MPA 2003 – 2005 Reflectiefase
 Reflectiemodule Culturaliteit
   Programma 19 november
• Opdracht buitenlands bedrijf 2
• Bespreking van I. Kant, Wat is Verlichting?
• De tragedie en het tragische wereldbeeld
• Lunch
• Antigone en de huidige clash of cultures
 (bespreking van Sophoceles, Antigone; Brief van
 Mohammed B.; Spiegel-interview met Otto
 Schily, “Wer den Tod liebt, kann ihn haben”
• Leven met het noodlot
• Monthy Python, The life of Brian
  Opdrachten voor 26 november
Lezen:
• Grondwet voor het Koningkrijk der Nederlanden (vijfde
 gewijzigde druk)
• Nota “Grondrechten in een pluriforme samenleving”
 (Ministerie van BZK, mei 2004)
Doen:
• Noteer de overeenkomsten en verschillen tussen de
 tragische en komische benadering van het noodlot.
• Geef een korte analyse van de BZK-nota vanuit het
 perspectief van het tragische
• Kies uit de bundel Het multiculturele debat. Integratie of
 assimilatie het artikel waarmee je het het meeste eens bent
 en het artikel waarmee je het het minste eens bent en bereid
 een kort betoog (5 minuten) voor waarin je die keuze
 motiveert
               Opdracht:
   Tracht tijdens je buitenlandse verblijf antwoorden te vinden
            op de volgende vragen:
1. Formuleer drie opvallende culturele overeenkomsten en drie opvallende
  culturele verschillen tussen de cultuur die je bezoekt en de Nederlandse cultuur.
2. Formuleer drie zaken die in de cultuur die je bezoekt aantrekkelijker of beter
  geregeld zijn dan in Nederland en drie zaken die juist minder aantrekkelijk of
  slechter geregeld zijn dan in Nederland.
3. Tracht drie woorden te vinden in de taal van het land dat je bezoekt, die niet of
  nauwelijks in het Nederlands zijn te vertalen.
4. Zou je voor een langere tijd (10 jaar) in het land dat je bezoekt willen wonen?
  Motiveer je antwoord.
5. Speelt in het gastland de integratie van minderheden een rol in de politieke en
  maatschappelijke debatten?
6. Voert het gastland een minderhedenbeleid ten aanzien van integratie?
7. Welke plaats nemen de immigranten in binnen de politiek, intellectuele wereld
  (kunst, universiteit, kranten etc), openbaar bestuur of de economie?
8. Wat is de rol van de constitutie binnen het gastland?
9. Hoe wordt in het gastland de sociale cohesie voorgesteld?
10.Probeer samen met een van je contactpersonen uit het buitenland waar je
  verblijft, een goede vertaling te vinden van het begrip „inburgeringscursus‟.
  De tragedie
      en
het tragische wereldbeeld
  Herkomst begrip „tragedie‟
• Letterlijke betekenis tragoi = bokkenvel.
• In de 5de eeuw v.C. gaat het begrip verwijzen naar
 de lithurgie aan die elk voorjaar in Athene werd
 gehouden ter ere van god Dionysos (half
 mens/half bok), waarbij offerdienaren als satyrs
 zijn verkleed.
• Koren bezongen grote daden van deze god en
 gebeurtenissen rondom zijn orakel in Delphi.
• Verteller maakte zich los van het koor, bij
 Aeschylus worden dat er twee, bij Sophocles en
 Euripides drie of meer, waarmee liturgie tot
 liturgisch drama werd.
• Thema steeds de in zijn grootheid falende mens.
     Wat is tragisch?
 Drie betekenissen:
• Meest brede betekenis: iets verschrikkelijks
• Ontwikkeling van negatieve gebeurtenissen
 die met onvermijdelijke noodlottigheid leidt
 tot door niemand gewilde slechte (tragische)
 afloop
• Nog meer toegespitst: spelers betrokken die
 worden vermalen door dubbele en
 contradictoire logica
     Tragiek en tragedie
• Tragiek slaat op gebeurtenissen in het leven
• Tragedie slaat op specifieke kunstvorm

(Volgens George Steiner komt deze alleen in
 Europa voor)
Aristoteles‟ definitie van de tragedie
                        •  1) spoudaios = ernstig, haastig [bij Grieken in 1500
De tragedie is de nabootsing van          regels, Shakespeare 3000, Sartre veelvoud], de kern
een 1) ernstige, 2) één-geheel-          rakend). Treurspelen (bij Euripides, overgangsvorm
vormende handeling, die 3) een           komedie; Shakespeare luchtige noot)
zekere grandeur heeft, in een    •       2) één-geheel-vormend: proloog brengt ons al in
                          media res, voorgeschiedenis en passant, afsluiting
aangenaam verzorgde taal, terwijl         snijdt verder verloop af
elk der beeldende middelen in elk •        3) grootheid van handeling (geschiedenis ipv natuur;
der onderdelen kan voorkomen, een         natuur ramp kan catestrofaal zijn, niet tragisch;
nabootsing door handelende             bewust ipv obw; vrijheid ipv wetmatige of
                          instinctmatige. Gaat om ethiek. Tragische held roept
personen en niet via een vertelling;
                          zelf onheil over eigen leven op)
een uitbeelding die langs de weg
                   •       4) medelijden: sympathie vanwege (partiële)
van 4) medelijden en 5) vrees juist        onschuld van mens die meer te lijden krijgt dan hij
6) de loutering van dergelijke           door schuld verdient
aandoeningen teweeg brengt.     •       5) vrees: dat je hetzelfde kan overkomen.
                          Herkenning eigen schuld en onschuld, falen en
                          lijden.
(Bron: Aristoteles: Poëtica, 4de eeuw v. C.)  •  6) catharsis = loutering. Tragedie voert mens echter
                          via medelijden en vrees boven deze uit, tot waar
                          eerbied het wint van medelijden en standvastige
                          aanvaarding van vrees.
Aanvulling op Aristoteles‟definitie
Rol van noodlot, de moira, het Schicksal.
Wijst op grote, verborgen orde van het bestaan: geen toeval, maar
noodwendigheid.
“Het tragische wordt beheerst door de spanning tussen vrijheid en noodwendigheid
– een spanning die ondragelijk kan worden omdat beide, in hun volle
tegenstrijdigheid, wáár zijn!”(Heering)
 “Zo maken de omstandigheden alleen het mensenlot ook niet tragisch: de
vreemde levensloop van Oedipus, de watersnood van 1953, de ziekte, of voor
Chamberlain de wereldsituatie in 1938 – maar ‟s mensen aandeel erin. Zijn
„schuld‟ eraan, zijn onbedoelde, onvermijdelijke schuld” (Heering).
De term „onvermijdelijke schuld‟ heeft een innerlijke tegenstrijdigheid . Mens is
zowel wel als niet verantwoordelijk!
De Griekse treurspelen leren “dat de mens juist door zijn grootheid valt, in een
ondoorgrondelijke noodwendigheid, waarin hij met en ondanks zijn eigen
verantwoordelijkheid betrokken is” (18)

Heering, H.J. 1961. Tragiek. Van Aeschylus tot Sartre. Den Haag.
            De drie grote tragici
•  Tragedieschrijvers staan in griekse godenschemering! Ionische wijsgeren:
  Zeus=Logos=noodlot (anankè).
•  Tragedieschrijvers: welke rol heeft mens hierin? Ethiek op de kaart!
•  Bij Aeschylus, Sophocles en Euripides grote verschillen!
•  Aeschylus nog het sterkst in religieuze traditie, maar Zeus hier al kosmisch albestuur
  (waaraan ook ander goden onderworpen). Gerechtigheidsgedachte (Dikè) die hele wereld
  (natuur+mens) beheerst. Mens ontketent het noodlot door schending goddelijke Dikè. Dit
  gebeurt door ata (verblinding) en hybris (overmoed, grensoverschrijding).
•  Sophocles: meer anthropocentrisch dan theocentrisch. Reeds Aias voltrekt zelf zijn noodlot.
  Goden staan erbij en kijken ernaar. Bij Oedipus thema van ata (verblinding). In Antigone
  staat hybris (grensoverschrijding) centraal. Is deze wel of niet in overeenstemming met Dikè?
  Het goede willend het kwade doen. Eenzamer rond de mens: godmacht ondoorzichtig,
  godspraak dubbelzinnig. Spanning tussen religieuze en humanistische dimensie.
•  Euripides: nog antropocentrischer. Waar Aeschylus de nadruk legt op de lotbesturende Dikè
  en Sophocles op de strijd tussen het persoonlijk geweten en de transcendente wereldorde,
  daar concentreert Euripides zich op het menselijk vcrweer tegenover een onkenbaar
  lotsbestel. Noodlot regeert niet over mens, maar in hem. Geen goden, maar vergoddelijkte
  hartstochten en toeval. Als er al goden bij Euripides voorkomen, dan niet als bestuurders,
  maar veeleer als degenen die het lot doorbreken (Deus ex machina)
•  Nota bene: Lang niet alle Griekse tragedies lopen slecht af!
    Noodwendigheid versus vrijheid
• Tragiek treedt op, waar in het leven van een verantwoordelijk mens noodwendigheid
 en vrijheid elkaar aanranden. Dit door verschillende factoren mogelijk:
•  1) Karakter van specifiek individu of van de mens als zodanig
•  2) Situatie: klassieke lot (moira of fortuna) of klassieke (tuchè) of moderne toeval
  (wonderlijke web omstandigheden, maatschappelijke structuur, publieke opinie, statistisch
  toeval)
•  3) Beginsel. Bij gewetenloosheid, geschipper of nihilisme geen tragiek. Er staan hoge dingen
  op het spel.
•  4) Combinaties van 1-3:
   – a. Karakter en situatie (de omstandigheden werken er aan mee dat de ata, de verblinding, over hen is
    gekomen)
   – b. Karakter en principe: lust versus ethisch beginsel
   – c. Beginsel en situatie: idealisme dat stuk loopt op realiteit
   – d. Strijd tussen beginselen (zeer klemmend): Antigone (familie vs staat), Hamlet (vergelding vs
    recht), doktor die – eindelijk avondje voor gezin – weer wordt opgepiept.
   – e. Goede roept kwade op, of kwade is onmisbaar voor het realiseren van het goede
•  Telkens wederzijdse aanranding van vrijheid en noodwendigheid. Mogelijke antwoorden:
  berusting, resignatie, gelatenheid, instemming met onmogelijkheid van de oplossing,
  affirmatie van strijdigheid
•  Tragiek is eenzaam avontuur
   TRAGISCHE GEBROKENHEID
• Tragische wereldbeeld voorondersteld de
 gebrokenheid van ons bestaan.
• De wereld is niet één, maar veelvoudig. Lijkt leuk, is
 het niet als de werkelijkheid zich niet naar ons
 harmonisch verlangen plooit.
• Tragische ervaring kan beter door literatuur dan door
 filosofie tot uitdrukking worden gebracht, aangezien
 laatstgenoemde naar eenheid (van begrip) en
 harmonie streeft.
• Tragische disharmonie niet te vangen in algemene
 begrippen: het doorbreekt harmonie en is daarom
 alleen te zien in afzonderlijke, singuliere, particuliere
 gebeurtenissen.
       TRAGISCHE SCHULD
• Zonder ethiek geen tragedie. Protest van de tragiek richt zich tegen
 onrecht van het lot. Tragische eironia: kleine dosis ata al voldoende.
 Is er sprake van schuld?
• Waar overmacht overheerst geen schuld (verstandsverbijstering).
 Tragedie berust op niet-volstrekte-noodwendigheid
• Als hele bestaan schuldig is (erfzonde, Heidegger) worden schuld en
 verantwoordelijkheid ijdele klank.
• Tragedie uitzonderlijk: is een kwestie van buigen of barsten. In het
 alledaagse leven schipperen we veelal
• Tragische schuld ook alleen bij absolute, onveranderlijke beginselen.
• Meestal is schuld gedeeltelijk (Oedipus deed ook veel goeds)
• Schuld vaak collectief. Voorbeeld Bijlmerramp
• Compromis kan ook tragisch zijn (Oreista loopt uit op compromis met
 moira!). Grens tussen compromis en geschipper is broos
  ZIENSWIJZE OF ZIJNSWIJZE?
• Dat zijn zelf tragisch is, is wijsheid van vele oude
 godsdiensten (lijdende en stervende god). Leven bestaat
 slechts bij gratie van de dood.
• Schone vorm in tragedie. Blijft spreken in schone vorm ook
 waar geloof in mythe en goden is verdwenen.
• Tragiek vooral op keerpunten in geschiedenis en leven .
 Hegel: tragische held loopt te pletter op oude structuren.,
 Vernunft kent wel plan.
• Is pantragisme houdbaar?
• Alternatieven? Compromis, Deus ex machina, humor?
        Antigone
• Om welk conflict draait Antigone?
• Waar ligt de schuld?
• Wat is de uitwerking van de tragedie op de
 lezer?
             Antigone
• Deel van drieluik over Thebe (Koning Oedipus, Vader
 Oedipus, Antigone)
• Strijd tussen onverzoenbare wet van staat vs wet van
 familie?
• Ja, maar wel te simplistisch!
  – Kreoon is ook Antigone‟s oom! Haar familieliefde is erg selectief.
  – En Kreoon is wel erg regide in zijn plichtsbesef!
• Probleem zit niet in hun gelijk, maar in beperkte karakter
 ervan.
• Kernscene waarin Kreoon bijna wordt overtuigd: slaat om
 met tragische gevolg (n.b. gevoelige afhankelijkheid van
 begintoestand).
• Onbetekenende wordt eet betekenisvolle; miniemste meest
 dramatische, toevallige meest onherroepelijke.
   TRAGISCHE VERZOENING
  Ook tragedie uit op verzoening, niet volstrekte
  levensharminie (dat is de idylle), maar verzoening
  met inzicht in onontkoombaarheid.
  Dubbel leerstuk
1. metafysisch inzicht dat het leven gebroken,
  eindig, lijden is
2. peilt politiek-ethisch mogelijkheid van
  verstandige omgang met dit metafysische inzicht.
  Geen negatie van tragedie (politieke utopie) noch
  verzinking pessimisme.
  Tegen alles of niets denken: eindigheid staat
  centraal.
              26 november
Opdrachten voor deze week
Lezen:
1. Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden 2002 (vijfde gewijzigde druk)
2. Nota Grondrechten in een pluriforme samenleving (Ministerie van BZK, mei
  2004)
Doen:
1. Noteer de overeenkomsten en verschillen tussen de tragische en komische
  benadering van het noodlot.
2. Geef een korte analyse van de BZK-nota vanuit het perspectief van het tragische
3. Kies uit de bundel Het multiculturele debat. Integratie of assimilatie het artikel
  waarmee je het het meeste eens bent en het artikel waarmee je het het minste
  eens bent en bereid een kort betoog (5 minuten) voor waarin je die keuze
  motiveert
Programma
1. Leven met het noodlot (college)
2. Bespreking van I. Kant, Wat is Verlichting?
3. Lunch
4. Mini-symposium: Integratie of assimilatie?
5. Bespreking van F. Bolkestein, Niet marchanderen met de verlichting (NRC, 20
  mei 2000) en J. de Mul, Europa, het tragische continent (concept)
6. Josef Fares, Jalla! Jalla! (2000)
LEVEN MET HET
 NOODLOT
Het begrip „noodlot‟ volgens Van Dale
  nood·lot (het ~) 1 ongelukkig lot => fatum
  2 lot dat een mens noodzakelijk ten deel valt


  nood·lot·tig (bn.) 1 onontwijkbaar ongeluk
  aanbrengend => fataal, fnuikend, funest,
  heilloos
Wortels in Grieks-Romeinse literatuur
 Grieks
 • Bij Homeros: moira (toebedeelde lot, waaraan soms zelfs
   de goden onderworpen zijn)
 • Bij Hesiodes: moira (drie schikgodinnen – Klotho,
   Lachesis, Atropos, die menselijke en goddelijke
   levensdraad spinnen, uitrollen en afbreken)
 Latijn
 • vertaling van moira is fatum (letterlijk: het gesprokene;
   figuurlijk: godspraak, orakeltaal)
 • Ook hier vaak gepersonifieerd in de gestalte van
   schikgodinnen (Fata of Parcen)
 Bijkomende connotaties van het begrip noodlot
 • Ons lot is het resultaat van een macht die buiten ons ligt
 • Het toebedeelde lot is onvermijdelijk, onttrekt zich aan
   onze wil, keuze, en ingrijpen
Wortels in Grieks-Romeinse filosofie 1
 Noodlot als blinde causaliteit
 • In filosofische teksten wordt het noodlot vaak
  aangeduid als heimarmenè (heirmos aitioon =
  causale reeks) of anankè (blinde causaliteit of
  noodzakelijkheid)
 • Demokritos en de Stoa verbinden noodlot (daarom)
  causaal-deterministisch met de eeuwige wetten van
  de kosmos. (vgl. Modern natuurwetenschappelijk
  determinisme)
 • De blinde noodzakelijkheid waarmee alles in het
  heelal geschiedt ook wel aan met begrip pronoia
  (voorzienigheid).
      Het christelijke noodlot
• Voorzienigheid Gods (vgl. pronoia)
  – hetzij door gedurig onmiddellijk ingrijpen („God straft
   meteen!‟); hetzij door gebruik te maken van het bestuur van de
   mens en in een bepaalde richting werkende natuurkrachten
  – in deze visie is er geen plaats voor het toeval
  – zowel goede als kwade is opgenomen in plan Gods
• Voorbeschikking (predestinatieleer)
 - hetzij met inbegrip van menselijke vrijheid (Ockham:
  Gods voorbeschikking heeft ook betrekking op door
  menselijke wilsvrijheid tot stand gekomen
  contingentie); hetzij strikt
      Het moderne noodlot (1)
    wetenschappelijk determinisme
• Laplace, Essai philosophique sur les probabilités: "Een
 intelligentie, die op een bepaald ogenblik alle krachten, die
 in de natuur werkzaam zijn, kon overzien en bovendien de
 betrekkelijke positie van alle delen waaruit zij bestaat, en
 die ook omvattend genoeg was om deze data aan
 wiskundige analyse te onderwerpen, zou in dezelfde
 formule de bewegingen van het heelal en die van het lichtste
 atoom kunnen omvatten: niets zou voor haar onzeker zijn,
 en de toekomst zowel als het verleden zou voor haar open
 liggen"
• Economisch, technologisch, genetisch, sociaal (etc.)
 determinisme,
  Het moderne noodlot (2)
wetenschappelijke voorzienigheid
 • Adam Smith‟s invisible hand
 • G.W.F. Hegels list van de rede
 • Karl Marx‟s eschatologische
  verwachting van een klassenloze
  maatschappij
     Het einde van de tragedie ?
Wanneer ons leven volledig is voorbeschikt (door de Moira, God, de
natuurwetten, de Rede of welke andere instantie dan ook), dan kan
zo'n leven rampzalig zijn, maar niet tragisch.

"Waar het noodlot, de noodwendigheid, [...] volstrekt is, laat het aan
de tragiek geen ruimte meer. De zelfmoord van de zielszieke behoeft
niet meer tragisch te zijn: hij weet niet meer wat hij doet, hij is niet
meer vrij in zijn beslissing, zijn daad is niet meer gedragen door eigen
verantwoordelijkheid. Het tragische wordt beheerst door de spanning
die tussen vrijheid en noodwendigheid - een spanning die ondragelijk
kan worden omdat beide, in hun volle tegenstrijdigheid, wáár zijn ...
Zo maken de omstandigheden allen het mensenlot niet tragisch ...
maar 's mensen aandeel erin, zijn 'schuld' eraan, zijn onbedoelde,
onvermijdelijke schuld" (Heering 1961).
       Op weg naar het einde ?
STOÏCI
• Bij Seneca en andere stoïci verschuift de notie noodlot naar de
 achtergrond. Het gaat hen meer om de moraal dan om de metafysica.
• Omstandigheden zijn niet kwaad, maar de mening erover. Geen
 beklemming, maar vertrouwende vereenzelviging van God,
 wereldorde, noodwendigheid en voorzienigheid (sluit aan bij
 Christendom!).
JOODS-CHRISTELIJKE TRADITIE
• Het Oude Testament is vol tragische noties, maar verkondiging is één
 voortdurend gevecht met en overwinning op tragiek. I
• Het Nieuwe Testament wel tragiek van Jezus aan het kruis, maar deze
 toch uiteindelijk opgeheven is heil: geloof, hoop en liefde.
MODERNE TIJD
• Notie van maakbaarheid van het lot doet zijn intrede
• Moderne natuurwetenschap, technologie
Het noodlot als toeval
Wortels in Grieks-Romeinse filosofie 2
Noodlot als toeval
• Deels tegengestelde connotaties komen tot uitdrukking in het
 aanvankelijk nauw met het begrip moira verbonden begrip tuchè
 (van tychanein=treffen): het ingrijpen van een godheid in een
 mensenleven
• Sluit menselijke verantwoordelijkheid niet uit (Pindaros: om te
 overwinnen moeten Sokleidas‟ zoons dapper strijden, maar het lukt
 niet zonder goddelijk ingrijpen („extra zetje‟)
• Vanaf vierde eeuw voor Christus bijkomende connotatie van
 onzekerheid, onberekenbaarheid en onvoorspelbaarheid
• Bij Socrates daimones (wispelturige persoonlijke geleide-geesten)
• Demetrius van Phalerum, Peri Tychès: geschiedenis geheel
 afhankelijk van onvoorspelbare toeval
• Deze betekenis houdt het begrip in de Latijnse vertaling fortuna,
 gepersonifieerd in de godin Fortuna
Drie grondbetekenissen het begrip
       „toeval‟


 • Het accidentele toeval
 • Het contingente toeval
 • Het stochastische toeval
  1 Het accidentele toeval
• Betekenis: het bijkomstige (de niet-wezenlijke
 eigenschapen van iets)
• Voorbeeld: sterfelijkheid is wezenlijk voor het
 menselijk leven; kleur haar of geslacht is
 bijkomstig kenmerk
• N.b.: wat wezenlijk is, is afhankelijk van:
 Perspectief (skelet is bijkomstig voor een
 organisme, maar wezenlijk voor een gewerveld
 dier)
 Tijdstip (de sterfelijkheid van de mens zou door
 kloneren van een wezenlijk tot een bijkomstig
 kenmerk kunnen worden)
 2 Het contingente toeval
• Betekenis: dat wat mogelijk, maar niet
 noodzakelijk is (dat wat ook anders had
 kunnen zijn)
• Voorbeeld: menselijk leven is zowel op het
 niveau van het individu als van de soort
 contingent
• Eenmaal gerealiseerd, bezit de mogelijkheid
 een onverbiddelijke facticiteit
  Contingentie en vrijheid
• Menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid
 vooronderstelt een zekere mate van
 contingentie
• Vrijheid betekent: je had anders kunnen
 handelen dan je feitelijk hebt gedaan
• Menselijke vrijheid van handelen is aan
 strikte grenzen gebonden, onder andere
 vanwege …
  3 Het stochastische toeval
• Betekenis: door het lot bepaalde, dat als
 zodanig ons doelgerichte handelen -
 fortuinlijk of noodlottig - doorkruist
• Voorbeelden: lot uit loterij; tegenligger op
 de verkeerde weghelft
• Van schikgodinnen en voorzienige god tot
 blind, onverschillig toeval van de natuur
  Met stochastische toeval
  verbonden betekenissen
• Het niet-voorziene of niet-te-voorziene (zelfs
 in volkomen gedetermineerde systemen)
• Het onbedoelde of ongerichte (dat wat
 zonder een bepaald handelen of proces niet
 had kunnen plaatsvinden, maar waarvan het
 niet de eigenlijke grond is)
Voorbeeld 1: op de markt toevallig een
 vriend(in) tegenkomen
   Drie voorlopige conclusies
• Toeval is complex verschijnsel; discussies
 daarover ontaarden al snel in heilloze
 begripsverwarring
• Toeval is geen „toevallig‟ (bijkomstig of
 zeldzaam) verschijnsel, maar wezenlijk voor het
 (menselijk) leven
• M.b.t. vrijwel alle aspecten van ons leven
 (geboorte, levensgeschiedenis, lot) spelen het
 accidentele, contingente en stochastische toeval
 een cruciale rol
       Het toevallige leven
"Nooit komen we klaar met wat we toeval noemen, dat wat
heerlijk of verschrikkelijk is voor ons leven, lijkt altijd door de
deur van het toeval binnen te treden"
                   Wilhelm Dilthey

"O, hemel boven mij, o Zuivere! Hoge! Dit is nu uw zuiverheid,
dat er geen eeuwige verstandsspinnen en spinnenwebben bestaan:
dat gij zijt een dansvloer voor goddelijke toevalligheden, dat gij
zijt een godentafel voor goddelijke dobbelstenen en dobbelaars"
                  Friedrich Nietzsche

Dasein is in de grond genomen Schicksal
                Martin Heidegger
LEVEN MET HET NOODLOT
  De mens lijdt door zijn lot
• Het menselijk leven en menselijk geluk zijn
 uiterst kwetsbaar (ziekte, honger,
 ongevallen, geweld etc.)
• Meer nog dan aan het leed zelf lijden wij
 aan de zinloosheid ervan
• De onverschilligheid van het lot krenkt het
 narcisme van het individu en van de
 menselijke soort (antropocentrisme)
      Sigmund Freud

“Wij verliezen graag uit het oog dat feitelijk
 alles aan ons leven toeval is; toeval dat wel
 deelt in de wetmatigheid van de natuur,
 maar alleen geen enkele relatie heeft met
 onze eigen wensen en illusies.”
  Domesticatie van het noodlot
  „Cultuur‟ kan worden gedefinieerd als een
   niet aflatende strijd tegen het toeval.
  Magie
  Religie
  Wetenschap
  Techniek
   Historische houdingen ten
   aanzien van het toeval
• Tragische houding: heroïsche acceptatie van
 het noodlot
• Christelijke houding: deemoedige acceptatie
 van het lot (= Gods voorzienigheid)
• Moderne houding: het lot in eigen hand
 nemen (planning, maakbaarheid)
• Postmoderne houding: ?
   Eliminatie van toeval in moderne
     wetenschap en techniek
• Systematische observatie
• Ontdekken van wetmatigheden
• Op basis daarvan verklaren, voorspellen en
 beheersen

De gehele natuur, de mens incluis, wordt
 object van technologische manipulatie
 Geseculariseerde eschatologie
• In christelijke religie is er een door God
 bestierd heilsplan in de geschiedenis
• In de moderne cultuur wordt God
 doodverklaard
• Het heilsplan blijft, maar nu met de mens in
 de rol van planner
• Verschillende varianten: sciëntisme,
 marxisme, neoliberalisme
 („marktfundamentalisme‟)
 Postmoderne twijfels m.b.t. de
  eliminatie van het toeval
 Onvoorziene en onbedoelde neveneffecten
 (voorbeeld: malaria-bestrijding)
 Complexe systemen zijn niet- of nauwelijks
 voorspelbaar (voorbeeld: weersvoorspelling,
 politieke voorspellingen: New Order / 9/11)
 Hoe dieper we ingrijpen in complexe systemen,
 hoe groter het aandeel van accidenteel, contingent
 en stochastisch toeval wordt (voorbeeld: effecten
 genetische manipulatie op ecosysteem)
 Eliminatie van toeval berooft ons
   ook van een bron van geluk
• Het accidentele, contingente en
 stochastische toeval vormt niet alleen een
 bedreiging, maar ook is ook een van de
 voornaamste bronnen van menselijk geluk
• Voor zoverre we als mens toeval zijn,
 betekent de eliminatie van het toeval ook de
 eliminatie van de mens
   Kant, Wat is Verlichting?

Vertaling van:

 „Beantwortung der Frage: Was ist
 Aufklärung?‟In: Berlinische Monatschrift,
 december 1784
       Het artikel in zijn tijd
• Kants artikel uit 1784 dient te worden gezien in de context
 van het geestelijk klimaat dat had geleid tot de
 Amerikaanse Revolutie (1775–1783) en nog zou leiden tot
 de Franse Revolutie (1789)
• De Berliner Monatschrift (opgericht in 1783) door Johann
 Erich Biester was een typisch verlichtingstijdschrift,
 gericht op openbare maatschappelijke debatten
• Kant reageert op een jaar eerder verschenen artikel over de
 gewenstheid van het kerkelijk huwelijk van de theoloog
 Johan Friedrich Zöllner, waarin deze de vraag stelt wat
 Verlichting eigenlijk is
• Ook een aantal anderen erop in, waaronder Kants (vijf jaar
 jongere vriend Moses Mendelsohn) gaat op de vraag in een
 eerder nummer van het tijdschrift (dat Kant echter pas na
 inlevering van zijn eigen bijdrage te lezen kreeg).
 Frederik de Grote (Friedrich II)
• Koning van Pruisen 1742-1786
 – Krachtig doch verlicht vorst („Redeneert, zoveel
  ge wilt, maar gehoorzaamt!”)
 – Steunde Verlichting tegen kritiek, voornamelijk
  van religieuze zijde
• Zijn opvolger Friedrich Wilhelm II (1787-
 1797) hervatte een stevige staatscensuur
   Religieuze Verlichting
Volgens Kant is deze het belangrijkste,
aangezien de staatscensuur weliswaar
publicaties kan verbieden, maar de Kerk
verder gaat door haar poging de inhoud van
het denken te beïnvloeden.
In Kants tijd gaat men voor het eerste het
probleem van het fundamentalisme zien.
      Publiek en privaat
     gebruik van de rede
• Publiek gebruik van de rede: burger
 – Volledige vrijheid van meningsuiting
• Privaat gebruik van de rede: beroepshalve
 – Vrijheid bepaald door het ambt


 Eigenzinnig gebruik van de termen publiek
 en privaat.
     Mendelsohns opvatting
1. De mensen zijn onherroepelijk verschillend.
2. Toch tekent zich tegenover al dergelijke verschillen
  zoiets als een algemene grondtrek van de menselijke
  existentie af: de mens is een wezen dat weerstand
  nodig heeft.
3. Iedere ontwikkeling van mensleijke bekwaamheid …
  streeft volgens haar oorspronkelijke gerichtheid naar
  een meer aan volkomenheid.
4. De bestemming van de mens wijst boven al zijn
  binnenwereldse mogelijkheden uit.
Kants definitie van Verlichting
“Verlichting is het uittreden van de mens uit de
onmondigheid die hij aan zichzelf te wijten heeft.
Onmondigheid is het onvermogen zich van zijn
verstand te bedienen zonder de leiding van een
ander. Men heeft deze onmondigheid aan zichzelf
te wijten, wanneer de oorzaak ervan niet in een
gebrek aan verstand, maar in een gebrek aan
vastberadenheid en aan moed ligt, zich van zijn
verstand zonder leiding door een ander te
bedienen. Durf na te denken. Heb de moed, je
van je eigen verstand te bedienen! is derhalve de
zinspreuk van de Verlichting”
      Verlichting en zelfkritiek
• “Men moet hier niet op de eerste plaats denken aan de moed van
 de staatsburger, die kan vrezen met zijn uitspraken in conflict te
 komen met het burgerlijk of kerkelijk gezag. Deze vrees heeft
 reële gronden maar het gaat nu echter om een ander vraagstuk:
 om te denken is er moed nodig tegenover zichzelf. Men moet ten
 aanzien van het eigen denken zowel kritiek hebben als
 vertrouwen., Ontbreekt dit vertrouwen, dan ontbreekt de moed
 om het eigen denken en gesprekken en a fortiori in geschriften te
 uiten. Ontbreekt de kritiek, dan ontbreekt de moed om zich met
 zijn eigen vooroordelen te confronteren”
               Commentaal van Delfgaauw, 1988
• N.b. Verlichting is bij Kant een kritiek van de rede door de rede.
 Mini-symposium:
Integratie of assimilatie?
    Bespreking van
F. Bolkestein, Niet marchanderen
met de verlichting (NRC, 20 mei
 2000) en J. de Mul, Europa, het
  tragische continent (concept)
Josef Fares, Jalla! Jalla! (2000)
       3 december 2004
Programma
1. Multiculturaliteit en informatietechnologie
  (college)
2. Mini-symposium: Integratie of assimilatie?
3. Lunch
4. Mini-symposium: Integratie of assimilatie?
  (vervolg)
5. Tragisch bestuur en romantisch besturen
6. Korte evaluatie
 Multiculturaliteit en
informatietechnologie

   een intiem duo
     GLOBALISERING
• Globalisering: het oplossen van plaatselijke contexten in
 de wereld steeds meer oplossen in een wereldwijd netwerk
 van interactie, onder invloed van technologische
 vernieuwingen die in processen van communicatie en
 informatie de kosten (in tijdsbeslag en geld) van
 ruimtelijke afstand sterk hebben gereduceerd. („Time and
 space condensation‟ – Anthony Giddens)
• Globalisering is in eerste instantie geconstateerd ten
 aanzien van transnationale kapitaalsbewegingen langs
 elektronische media, maar blijkt inmiddels belangrijke
 culturele dimensies te hebben.
  Crisis van het historisch besef?

• Discussie over het historisch besef?
 – Is de parate kennis van verleden werkelijk zo
  bedroevend? (Fortuyn grootste Nederlander?!)
 – Of is er veeleer sprake van een transformatie van een
  modern, narratief en nationalistisch naar een
  postmodern, multimediaal en globaal geschiedsbeeld?
 – Of hebben we daadwerkelijk te maken met een radicale
  transformatie van het historisch besef?
        Historisch bewustzijn
• Ontstaat pas in negentiende eeuw
  – eerder wel besef van verleden
  – eerder wel al lineair geschiedsbeeld (christelijke eschatologie)
• Maar in negentiende eeuw wordt fundamentele historische
 categorie
  – Reminder: Historisering wereldbeeld na Kant
  – In geesteswetenschappen: geschiedswetenschap, taalwetenschap,
   archeologie etc.
  – In natuurwetenschappen: evolutietheorie, astronomische theorieën
   (“Big Bang theorie‟)
  – Materie, leven, bewustzijn slechts te begrijpen vanuit hun
   ontwikkeling
• Betrekkelijk jong verschijnsel; het is de vraag of het de
 eenentwintigste eeuw zal overleven
   De computer als tijdsmachine 1
• Drie voorbeelden uit het leven van een modale
  computergebruiker
1. Flexibele data
2. Forrest Gumb
3. „No more trouble‟ (Marley & Badu)
• Digitaal knip&plakcultuur (Richard Dawkins: memes of
  memen – afgeleid van genen en mimesis)
• Steeds lastiger vast te stellen of het realiteit of fictie is
  (vgl. fictieve documentaires als Ford Transit van Hany
  Abu Assad, twijfel aan echtheid beelden Golfoorlog,
  maanlanding).
• Hoe zal historicus van de toekomst verschil nog kunnen
  vaststellen?
• Onderscheid origineel vs kopie, vroeger vs later wordt
  steeds problematischer (even oud en kwalitatief
  gelijkwaardig)
   De computer als tijdsmachine 2
•  Verwarring wordt nog groter wanneer we „digitaal‟ knip-en plak
  gaan toepassen op realiteit
•  Abraham Maslov: “Voor wie alleen een hamer heeft, is alles een
  spijker”.
•  Voor wie de computer het belangrijkste instrument is, wordt de
  gehele wereld een database (databank-ontologie)
•  Voorbeeld 1: een bedrijf of organisatie is geen stabiele identiteit,
  maar een flexibel conglomeraat van bedrijfsonderdelen die op
  mondiaal niveau steeds opnieuw kunnen worden uitgewisseld en
  gerecombineerd
•  Voorbeeld 2: in de moleculaire genetica is genenpool een
  posthistorische database, waaruit m.b.v. genetische manipulatie
  ontelbare configuraties zijn te vormen (Jurrasic Park is gebaseerd op
  feitelijk onderzoek!)
•  Voorbeeld 3: Make me beautiful / Extreme Makeover. (Ontologisch
  ongemak: de omgebouwde personen zijn niet (noodzakelijk) lelijk;
  noch zijn er morle bezwaren, maar ze doen pijn aan ons historisch
  besef.
   Voorlopers van de databank-
       ontologie
• Futurisme begin 20ste eeuw: Marinetti in
 1913: de toekomst is aan de mens met de
 verwisselbare onderdelen en een parallel
 bewustzijn.
• Kubistische collages
• Het principe van de filmische montage
 (flash back and forward)
        Interculturaliteit
• Ook de postmoderne cultuur wordt in toenemende
 mate een interculturele databank, die een oneindige
 reeks van culturele combinaties mogelijk maakt
 Mini-symposium:
Integratie of assimilatie?
 Tragisch bestuur
    en
romantisch besturen

								
To top