Docstoc

regulamin_cosmo_konkurs_urodzinowy

Document Sample
regulamin_cosmo_konkurs_urodzinowy Powered By Docstoc
					             REGULAMIN Urodzinowy Konkurs Cosmo


                     §1
                 Postanowienia ogólne
1.    Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Wilcza 50/52, 00-
   679 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XVI Wydział
   Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 012402670, będącą
   płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym 527-173-87-37 jest organizatorem konkursu
   „Konkurs Walentynkowy”, zwanym dalej „Konkurs”.
2.    Konkurs promowany jest w miesięczniku Cosmopolitan. Dodatkowo nagroda w
   postaci bransoletki Apart promowana będzie także na stronie www.facebook.pl.
3.    Konkurs rozpocznie się w dniu 08.04.2011 o godzinie 00:00 i trwać będzie do
   09.05.2011 do godziny 23:59.
4.    Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
5.    Wzięcie udziału w konkursie możliwe jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w
   sieci Orange, Plus GSM, Era/Heyah i Play.
6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w przekazie
   danych od operatorów sieci komórkowych do systemu firmy Teleaudio na skutek
   przeciążeń w sieciach komórkowych wywołanych dużym ruchem ani za jakość i ciągłość
   usług operatorów sieci komórkowych w szczególności za jakiekolwiek opóźnienia lub inne
   utrudnienia w przesyłaniu SMS.

                      §2
              Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o. organizuje Konkurs z nagrodami rzeczowymi.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy w trakcie trwania Konkursu wysłać SMS pod numer
  72207 (2zł/2,46zł z VAT) w treści wpisując kod nagrody zawarty w materiałach
  reklamowych.
3. Uczestnicy, którzy wyślą sms o treści od TORT.1 do TORT.9 oraz BRANSOLETKA pod
  numer 72707 zostaną poinformowani o rodzaju nagrody, o którą grają, przy czym dla
  uczestników, którzy wyślą sms o treści TORT na numer 72207, rodzaj nagrody jest
  uzależniony od czasu zarejestrowania SMS o treści TORT w systemie Organizatora.
  Rodzaj nagrody przydzielany jest według poniższego klucza:
  a) O warsztaty wizażu Uczestnicy konkursu grają w 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55 minucie po
    pełnej godzinie od momentu zarejestrowania SMS o treści TORT oraz uczestnicy,
    którzy wysłali prefix TORT.1 oraz TORT.1.WAR, TORT.1.POZ, TORT.1.KRA,
    TORT.1.GDA
  b) O fartuch Carla Uczestnicy konkursu grają w 2, 11, 20, 29, 38, 47, 56 minucie po
    pełnej godzinie od momentu zarejestrowania SMS o treści TORT oraz uczestnicy,
    którzy wysłali prefix TORT.2,
  c) O fartuch Melania Uczestnicy konkursu grają w 3, 12, 21, 30, 39, 48, 57 minucie po
    pełnej godzinie od momentu zarejestrowania SMS o treści TORT oraz uczestnicy,
    którzy wysłali prefix TORT.3,
  d) O zestaw Guess Seductive Uczestnicy konkursu grają w 4, 13, 22, 31, 40, 49, 58
    minucie po pełnej godzinie od momentu zarejestrowania SMS o treści TORT oraz
    uczestnicy, którzy wysłali prefix TORT.4,
  e) O bransoletke Apart Uczestnicy konkursu grają w 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59 minucie po
    pełnej godzinie od momentu zarejestrowania SMS o treści TORT oraz uczestnicy,
    którzy wysłali prefix TORT.5, BRANSOLETKA
   f) O zestaw kosmetyków Mineral Care Uczestnicy konkursu graja w 6, 15, 24, 33, 42,
     51 minucie po pełnej godzinie od momentu zarejestrowania SMS o treści TORT oraz
     uczestnicy, którzy wysłali prefix TORT.6,
   g) O zegarek Versace Uczestnicy konkursu grają w 7, 16, 25, 34, 43, 52 minucie po
     pełnej godzinie od momentu zarejestrowania SMS o treści TORT oraz uczestnicy,
     którzy wysłali prefix TORT.7,
   h) O Samsung Galaxy Mini Uczestnicy konkursu grają w 8, 17, 26, 35, 44, 53 minucie
     po pełnej godzinie od momentu zarejestrowania SMS o treści TORT oraz uczestnicy,
     którzy wysłali prefix TORT.8,
   i) O rower Kross Uczestnicy konkursu grają w 9, 18, 27, 36, 45, 54 minucie po pełnej
     godzinie od momentu zarejestrowania SMS o treści TORT oraz uczestnicy, którzy
     wysłali prefix TORT.8.
4.  Użytkownik otrzymuje pytanie konkursowe. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy
   udzielać po jego otrzymaniu i zaznajomieniu się z jego treścią. Czas między otrzymaniem
   SMSa z pytaniem konkursowym i udzieleniem na nie odpowiedzi nie może być krótszy
   niż 39 sekund. Gdy czas odpowiedzi wyniesie mniej niż 39 sekund, odpowiedzi zostaną
   zdyskwalifikowane i nie będą brane pod uwagę w rankingu. Odpowiedzi przesłane przez
   Uczestnika przed otrzymaniem pytania nie będą uwzględniane i nie będą traktowane
   przez Organizatora jako odpowiedzi prawidłowe
5.  Czas odpowiedzi na każde pytanie konkursowe liczony jest od momentu wysłania do
   użytkownika smsa z pytaniem do momentu otrzymania sms’a z prawidłową odpowiedzią
   przez system Wykonawcy (czas sumaryczny).
6.  W odpowiedzi użytkownik otrzyma informację o poprawności odpowiedzi.
7.  Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zakończeniu Konkursu na podstawie najkrótszego czasu
   odpowiedzi na pytanie konkursowe z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu
   spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy grali o daną nagrodę i prawidłowo
   odpowiedzieli na pytania konkursowe. O wygranej zwycięzcy zostaną poinformowani
   sms-em lub telefonicznie.
8.  W celu przekazania Nagród, nagrodzeni Uczestnicy (Zwycięzcy), po otrzymaniu SMS z
   informacją o wygranej, są zobowiązani wysłać za pomocą wiadomości SMS swoje dane
   osobowe niezbędne do przekazania Nagrody (imię, nazwisko, adres, na który na zostać
   wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) pod
   numer 7057 (0,50zł netto/0,62zł brutto) poprzedzając swoje dane prefixem DANE w ciągu
   24 godzin od otrzymania wiadomości SMS informującej o przyznanej Nagrodzie. Podanie
   danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Uczestnik nie
   prześle danych, Organizator ma prawo odmowy przyznania mu Nagrody.
9.  W celu przekazania Nagród, nagrodzeni Uczestnicy (Zwycięzcy), są zobowiązani
   podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora konkursu podać swoje
   dane osobowe niezbędne do przekazania Nagrody (imię, nazwisko, adres, na który na
   zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość).
   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Uczestnik
   nie wyrazi zgody na podanie danych, Organizator ma prawo odmowy przyznania mu
   Nagrody. Próba uzyskania połączenia ze zwycięzcami nastąpi po zakończeniu konkursu
   i podejmowana jest nie więcej niż trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie
   na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze
   strony uczestnika. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów
   lub zgłoszenia poczty głosowej ponawia się próbę połączenia, nie więcej jednak niż
   dwukrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego
   połączenia podejmowana jest ponownie - według opisanej procedury. Jeżeli pomimo
   podjęcia próby zrealizowania połączenia telefonicznego z uczestnikiem, połączenia tego
   nie uda się uzyskać lub wprawdzie połączenie będzie zrealizowane, ale osoba nie
   potwierdzi udziału w konkursie - kwalifikacja uczestnika jest anulowana. W przypadku
   braku kontaktu ze Zwycięzcą wg. ww. procedury nagroda przepada na rzecz
   Organizatora, bez prawa zwycięzcy do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego
   rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu.
10. Jeżeli nagrodzeni uczestnicy nie spełnią wymogów §2, punkt. 8 lub 9, kwalifikacja
  uczestnika jest anulowana. Nagroda przepada na rzecz Organizatora, bez prawa
  zwycięzcy do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z
  tego tytułu.
11. W celu wydania zwycięzcy nagrody, zwycięzca jest zobowiązany do podania swojego
  imienia i nazwiska, adresu zamieszkania.
12. Zwycięzcy zezwalają na publiczne ujawnienie na stronie www.marquard.pl oraz w sms-ie
  zwrotnym do wszystkich uczestników konkursu swojego imienia i nazwiska oraz nazwy
  miejscowości, w której mieszka.
13. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o.,
  TELEAUDIO Sp. z o.o., operatorów sieci komórkowych działających na obszarze RP
  (PTK Centertel Sp. z o.o., PTC Sp. z o.o., Polkomtel S.A. P4 Sp. z o.o.). Powyższy
  warunek zwycięzca potwierdza przed odbiorem wygranej.
14. Zwycięzca oraz jego rodzina (krewni i powinowaci do drugiego stopnia) mają prawo do
  nagrody tylko raz w ciągu trwania konkursu. Dotyczy to również tej samej osoby
  posługującej się różnymi numerami telefonów komórkowych jak również osób
  przebywających pod tym samym adresem co zwycięzca. Jeżeli zwycięzca (bądź jego
  rodzina) wygra drugi raz, nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
15. W przypadku uczestnictwa w konkursie wbrew ograniczeniom określonym w punkcie 13
  i/lub 14   osoby te nie nabywają prawa do wygranej, a jeżeli fakt podlegania
  wspomnianym wyżej ograniczeniom zostanie ujawniony po odebraniu wygranej,
  zobowiązane są wygraną zwrócić
16. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji w formie powiadomień
  sms o wszystkich zabawach, nagrodach i akcjach specjalnych szykowanych w ramach
  funkcjonowania Konkursu. Uczestnicy otrzymują prawo do wcześniejszego uczestnictwa
  we wszystkich zabawach i akcjach specjalnych o których istnieniu otrzymali
  powiadomienie poprzez sms
17. Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji drogą SMS-ową o innych
  konkursach, usługach, zabawach i akcjach specjalnych organizowanych przez
  Organizatora lub podmioty z nim współpracujące.
18. Wysyłając SMS'a na numer 72207 oraz 7057 osoba wysyłająca wyraża zgodę na
  otrzymywanie od Marquard Media Polska Sp. z o.o, Hearst Marquard Publishing Sp. z
  o.o. oraz jego Partnerów informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia
  18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na
  podany numer telefonu komórkowego.
19. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, o których
  mowa w punkcie powyższym poprzez wysłanie e-maila na adres sms@marquard.pl, z
  wnioskiem o zaprzestanie przesyłania w/w materiałów na wskazany w e-mailu numer
  telefonu komórkowego.
20. Koszt wysłania SMS pod numer 72207 wynosi 2 zł netto/ 2,46 zł brutto; Koszt wysłania
  SMS pod numer 7057 wynosi 0,50 zł netto/ 0,62 zł brutto.
21. Aby otrzymać nagrodę należy mieć ukończone 18 lat lub zgodę prawnych opiekunów na
  udział w konkursie.

                    §3
      Warunki wzięcia udziału w Konkursie „Edycje Specjalne Cosmo”

1. Dla użytkowników biorących udział w konkursach oraz serwisach organizowanych przez
  Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o Organizator organizuje Konkurs „Edycje Specjalne
  Cosmo” z nagrodami rzeczowymi.
2. Konkurs składa się z 4 edycji. Każda edycja trwa 3 dni. O Rozpoczęciu Edycji
  użytkownicy zostaną powiadomieni sms-em. Konkurs trwa od momentu, w którym
  użytkownik otrzyma sms z informacją o rozpoczęciu Konkursu do godziny 23:59 trzeciego
  dnia trwania Edycji Specjalnej.
3. Aby wziąć udział w konkursie należy w trakcie trwania Konkursu wysłać SMS pod numer
  72207 o treści wskazanej w sms-ie.
4. Uczestnicy, którzy wyślą w trakcie trwania danej edycji sms o treści COSMO.2,
  COSMO.3, COSMO.4, COSMO.5, COSMO.6, COSMO.8, COSMO.9 pod numer 72707
  zostaną poinformowani o rodzaju nagrody, o którą grają,
  Rodzaj nagrody przydzielany jest według poniższego klucza:
      a) O fartuch Carla grają Uczestnicy konkursu, którzy wysłali SMS o treści
        COSMO.2 (I, III i IV Edycja Specjalna)
      b) O fartuch Melania grają Uczestnicy konkursu, którzy wysłali SMS o treści
        COSMO.3 (II, III Edycja Specjalna)
      c) O zestaw Guess Seductive grają Uczestnicy konkursu, którzy wysłali SMS o
        treści COSMO.4 (I, II, III i IV Edycja Specjalna)
      d) O bransoletke Apart grają Uczestnicy konkursu, którzy wysłali SMS o treści
        COSMO.5(I, II, i IV Edycja Specjalna)
      e) O zestaw kosmetyków Mineral Care grają Uczestnicy konkursu, którzy wysłali
        SMS o treści COSMO.6 (I, II, III i IV Edycja Specjalna)
      f) O Samsung Galaxy Mini grają Uczestnicy konkursu, którzy wysłali SMS o
        treści COSMO.8 (I, II, III, IV Edycja Specjalna)
      g) O rower Kross grają Uczestnicy konkursu, którzy wysłali SMS o treści
        COSMO.9 (IV Edycja Specjalna).
5. Użytkownik otrzymuje zadanie konkursowe Odpowiedzi na zadanie konkursowe należy
   udzielać po jego otrzymaniu i zaznajomieniu się z jego treścią. Uwaga! Liczba znaków ze
   spacjami w wiadomości SMS nie powinna przekraczać 160 znaków, nie należy używać
   polskich znaków.
6. Spośród nadesłanych odpowiedzi, Jury wybierze te, które uzna za najlepsze i zostaną
  one nagrodzone.
7. Podstawowe kryteria oceny prac konkursowych są następujące: pomysłowość, zwięzłość
  i oryginalność odpowiedzi.
8. Jury ma prawo nie przyjąć do Konkursu odpowiedzi niezgodnych z pytaniem zawartym w
  sms-ie. Jednemu uczestnikowi Konkursu Jury może przyznać tylko jedną nagrodę.
9. W odpowiedzi użytkownik otrzyma podziękowanie za skorzystanie z serwisu oraz
  informację, że laureat o wygranej zostanie powiadomiony sms-em.
10. Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zakończeniu Konkursu na podstawie najciekawszych
  odpowiedzi na pytanie konkursowe z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego paragrafu spośród
  wszystkich Uczestników Konkursu, którzy odpowiedzieli na pytanie konkursowe.
11. Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zakończeniu konkursu. O wygranej zostaną
   powiadomieni sms-em lub telefonicznie pod numerem telefonu, za pośrednictwem
   którego została wysłana wiadomość sms.
12. W celu przekazania Nagród, nagrodzeni Uczestnicy (Zwycięzcy), po otrzymaniu SMS z
   informacją o wygranej, są zobowiązani wysłać za pomocą wiadomości SMS swoje dane
   osobowe niezbędne do przekazania Nagrody (imię, nazwisko, adres, na który na zostać
   wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) pod
   numer 7057 (0,50zł netto/0,62zł brutto) poprzedzając swoje dane prefixem DANE w
   ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości SMS informującej o przyznanej Nagrodzie.
   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Uczestnik
   nie prześle danych, Organizator ma prawo odmowy przyznania mu Nagrody.
13. W celu przekazania Nagród, nagrodzeni Uczestnicy (Zwycięzcy), są zobowiązani
   podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora konkursu podać swoje
   dane osobowe niezbędne do przekazania Nagrody (imię, nazwisko, adres, na który na
   zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość).
   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Uczestnik
   nie wyrazi zgody na podanie danych, Organizator ma prawo odmowy przyznania mu
   Nagrody. Próba uzyskania połączenia ze zwycięzcami nastąpi po zakończeniu każdej
   edycji konkursu i podejmowana jest nie więcej niż trzykrotnie, przy czym za każdym
   razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale
   braku odpowiedzi ze strony uczestnika. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej
   wymienionych sygnałów lub zgłoszenia poczty głosowej ponawia się próbę połączenia,
   nie więcej jednak niż dwukrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy
   próba ponownego połączenia podejmowana jest ponownie - według opisanej procedury.
   Jeżeli pomimo podjęcia próby zrealizowania połączenia telefonicznego z uczestnikiem,
   połączenia tego nie uda się uzyskać lub wprawdzie połączenie będzie zrealizowane, ale
   osoba nie potwierdzi udziału w konkursie - kwalifikacja uczestnika jest anulowana. W
   przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą wg. ww. procedury nagroda przepada na rzecz
   Organizatora, bez prawa zwycięzcy do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego
   rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu.
14. Jeżeli nagrodzeni uczestnicy nie spełnią wymogów §2, punkt. 12 lub 13, kwalifikacja
  uczestników jest anulowana. Nagrody przepadają na rzecz Organizatora, bez prawa
  zwycięzców do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z
  tego tytułu.
15. W celu wydania zwycięzcom nagrody, zwycięzcy są zobowiązani do podania swojego
  imienia i nazwiska, adresu zamieszkania.
16. Zwycięzcy zezwalają na publiczne ujawnienie na stronie www.marquard.pl, www.olivia.pl
  oraz w sms-ie zwrotnym do wszystkich uczestników konkursu swojego imienia i nazwiska
  oraz nazwy miejscowości, w której mieszka.
17. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o.,
   TELEAUDIO Sp. z o.o., operatorów sieci komórkowych działających na obszarze RP
   (PTK Centertel Sp. z o.o., PTC Sp. z o.o., Polkomtel S.A. P4 Sp. z o.o.). Powyższy
   warunek zwycięzca potwierdza przed odbiorem wygranej.
18. Zwycięzca oraz jego rodzina (krewni i powinowaci do drugiego stopnia) mają prawo do
  nagrody tylko raz w ciągu trwania konkursu. Dotyczy to również tej samej osoby
  posługującej się różnymi numerami telefonów komórkowych jak również osób
  przebywających pod tym samym adresem co zwycięzca. Jeżeli zwycięzca (bądź jego
  rodzina) wygra drugi raz, nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
19. W przypadku uczestnictwa w konkursie wbrew ograniczeniom określonym w punkcie 17
  i/lub 18 niniejszego regulaminu osoba te nie nabywa prawa do wygranej, a jeżeli fakt
  podlegania wspomnianym wyżej ograniczeniom zostanie ujawniony po odebraniu
  wygranej, zobowiązana jest wygraną zwrócić.
20. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji w formie powiadomień
  sms o wszystkich zabawach, nagrodach i akcjach specjalnych szykowanych w ramach
  funkcjonowania Konkursu. Uczestnicy otrzymują prawo do wcześniejszego uczestnictwa
  we wszystkich zabawach i akcjach specjalnych o których istnieniu otrzymali
  powiadomienie poprzez sms
21. Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji drogą SMS-ową o innych
  konkursach, usługach, zabawach i akcjach specjalnych organizowanych przez
  Organizatora lub podmioty z nim współpracujące.
22. Koszt wysłania SMS pod numer 72207 wynosi 2 zł netto/ 2,46 zł brutto; Koszt wysłania
  SMS pod numer 7057 wynosi 0,50 zł netto/ 0,62 zł brutto.
23. Aby otrzymać nagrodę należy mieć ukończone 18 lat lub zgodę prawnych opiekunów na
  udział w konkursie.


                      §4
                     Nagrody

  1. Nagrodami w Urodzinowy Konkurs Cosmo:
  1) 5 x warsztaty wizazu – wartość jednej nagrody to 1000 zł brutto
  2) 5 x fartuch Carla - wartość jednej nagrody to 200 zł brutto,
  3) 3 x fartuch Melania - wartość jednej nagrody to 160 zł brutto,
  4) 8 x zestaw Guess Seductive - wartość jednej nagrody to 180 zł brutto,
  5) 2 x bransoletka Apart - wartość jednej nagrody to 834 zł brutto,
   6) 6 x zestaw kosmetyków Mineral Care - wartość jednej nagrody to 328,50 zł brutto,
   7) 1 x zegarek Versace - wartość jednej nagrody to 5 490 zł brutto,
   8) 2 x Samsung Galaxy Mini - wartość jednej nagrody to 649 zł brutto,
   9) 2 rower Kross - wartość jednej nagrody to 1109 zł brutto.

   I Edycja Specjalna Cosmo:
   1) 2 x fartuch Carla - wartość jednej nagrody to 200 zł brutto,
   2) 4 x zestaw Guess Seductive - wartość jednej nagrody to 180 zł brutto,
   3) 1 x bransoletka Apart - wartość jednej nagrody to 834 zł brutto,
   4) 2 x zestaw kosmetyków Mineral Care - wartość jednej nagrody to 328,50 zł brutto,
   5) 1 x Samsung Galaxy Mini - wartość jednej nagrody to 649 zł brutto.

   II Edycja Specjalna Cosmo:
   1) 1 x fartuch Melania - wartość jednej nagrody to 160 zł brutto,
   2) 2 x zestaw Guess Seductive - wartość jednej nagrody to 180 zł brutto,
   3) 1 x bransoletka Apart - wartość jednej nagrody to 834 zł brutto,
   4) 1 x zestaw kosmetyków Mineral Care - wartość jednej nagrody to 328,50 zł brutto,
   5) 1 x Samsung Galaxy Mini - wartość jednej nagrody to 649 zł brutto.

   III Edycja Specjalna Cosmo:
   1) 2 x fartuch Carla - wartość jednej nagrody to 200 zł brutto,
   2) 1 x fartuch Melania - wartość jednej nagrody to 160 zł brutto,
   3) 2 x zestaw Guess Seductive - wartość jednej nagrody to 180 zł brutto,
   4) 1 x zestaw kosmetyków Mineral Care - wartość jednej nagrody to 328,50 zł brutto,
   5) 1 x Samsung Galaxy Mini - wartość jednej nagrody to 649 zł brutto.

   IV Edycja Specjalna Cosmo:
   1) 2 x fartuch Carla - wartość jednej nagrody to 200 zł brutto,
   2) 4 x zestaw Guess Seductive - wartość jednej nagrody to 180 zł brutto,
   3) 1 x bransoletka Apart - wartość jednej nagrody to 834 zł brutto,
   4) 2 x zestaw kosmetyków Mineral Care - wartość jednej nagrody to 328,50 zł brutto,
   5) 1 x Samsung Galaxy Mini - wartość jednej nagrody to 649 zł brutto,
   6) 1 x rower Kross - wartość jednej nagrody to 1109 zł brutto.
2.  Nagrody zostaną wysłane przesyłka pocztową bądź kurierską do Zwycięzców na podany
   przez Zwycięzców adres w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o wygranej.
3.  Nagroda w konkursie, której wartość przekroczy 760 zł brutto zostanie wydana
   Zwycięzcy po wpłaceniu przez niego należnego podatku od nagrody w wysokości 10% jej
   wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwycięzca winien wpłacić podatek
   w ciągu 14 dni od momentu poinformowania o wygranej. O numerze rachunku
   bankowego, na który należy wpłacić należny podatek, zwycięzca zostanie
   poinformowany telefonicznie lub listownie przez Przedstawiciela Organizatora Konkursu.
   Nagroda zostanie wydana dopiero po wpłaceniu przez Zwycięzcę podatku w ciągu 2
   miesięcy od daty zaksięgowania należnego podatku.. W przypadku braku wpłaty
   należnego podatku od nagrody w ww. terminie nagroda przepada na rzecz Organizatora,
   bez prawa zwycięzcy do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju
   zadośćuczynienia z tego tytułu. O odbiorze nagrody Zwycięzca zostanie poinformowany
   telefonicznie lub listownie.
4.  W przypadku nieodebrania przesyłki przez zwycięzcę przesyłka zostanie zwrócona do
   siedziby Organizatora (Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Wilcza
   50/52, 00-679 Warszawa), skąd zwycięzca będzie mógł ją odebrać w ciągu 14 dniu
   osobiście lub przesyłka będzie mogła być ponownie wysłana do zwycięzcy na jego
   pisemną bądź mailową prośbę przesłaną w ciągu 14 dniu(reklamacje@teleaudio.pl) ,
   przy czym koszt ponownego wysłania przesyłki pokrywa zwycięzca.
5.  Zwycięzcom nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości
   nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia
  przez pocztę lub kuriera – listów, telegramów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu
  Organizatora przez lub do Organizatora w związku z Konkursem.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem
  lub nie doręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu
  lub innych danych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania
  Uczestnika lub podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji lub zmianę innych
  danych – a uniemożliwiającą odbiór przez Uczestnika listu, jak również za niemożność
  odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie
  Uczestnika lub odbiór nagrody przez osobę nieupoważnioną w przypadku wysłania
  nagrody na adres wskazany przez Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik nie ma
  roszczeń wobec Organizatora.
9. W przypadku nie odebrania nagrody przez Zwycięzcę w ciągu 2 miesięcy od
  zakończenia Konkursu nagroda pozostanie własnością Organizatora.

                       §5
                Postępowanie reklamacyjne
1    Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Teleaudio Sp. z o.o.
  wyłącznie w formie pisemnej, na adres: Al. Jerozolimskie 81, kod pocztowy 02-001
  Warszawa, z dopiskiem „Urodzinowy Konkurs Cosmo”, w terminie 14 dni od daty
  zakończenia danej Edycji Konkursu, którego reklamacja dotyczy.
2    Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca w składzie:
  - Przewodniczący
  - Zastępca Przewodniczącego
  - Sekretarz
3    W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data
  doręczenia.
4    Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż
  w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
5    Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem
  poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję
  Sprawdzającą.
6    Decyzja Komisji Sprawdzającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

                     §5
                 Zmiany Regulaminu

  Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o. oraz Marquard Media Polska Sp. z o.o. zastrzega
  sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów oraz modyfikowania go na
  potrzeby uruchamiania dodatkowych funkcjonalności serwisu, a także możliwość
  zawieszenia, przerwania lub odwołania konkursu, w razie gdyby taka konieczność
  spowodowana została awarią techniczną, prawomocnym wyrokiem sądu, decyzją
  administracyjną, zmianą obowiązującego prawa, siłą wyższą w rozumieniu prawa
  cywilnego.


                      §6
                 Publikacja Regulaminu

  Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać na
  stronie www.marquard.pl
                     §7
               Ochrona danych osobowych

1.   Dane osobowe podane przez finalistów konkursu są przetwarzane przez Teleaudio
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, doraźnie, tj.
  wyłącznie w celu weryfikacji finalisty, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie
  publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy - nie dłużej niż przez okres
  przeprowadzania Konkursu.
2.   Finaliści mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.                     §8
                Moc wiążąca Regulaminu

1.  Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc
   prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
2.  Zgłoszenie dokonane poprzez przesłanie wiadomości tekstowej SMS uznane będzie za
   zgodę Uczestnika na związanie się warunkami Konkursu, a określonymi niniejszym
   Regulaminem.


                     §9
                 Sąd i prawo właściwe

1.  Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem
   lub Konkursem, poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby
   Organizatora.
   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy
   kodeksu cywilnego.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:6/26/2011
language:Polish
pages:8