Eng-Oromo - Wordpress Wordpress by shuifanglj

VIEWS: 1,065 PAGES: 43

									English          Oromo
a fourth         kurmaana, ruubi, tokko afraffa
a long time        yeroo dheera
a lot           hedduu, baayee
a third          siisoo, nuusii, tokko sadaffaa
about, in regard to    waa'ee, waayee
above           irra, ol
absolutely        guutuumaatti, tasa, gonkumaa
accident         balaa
accidentally       tasuma, utuu hin yaadamiin, dimmaa
accomplice        tumsaa, tumsituu, baabsii
accomplishment      raawwii
account, calculation   herrega
accountant        herregaa, herregduu
accurate, correct     sirrii
accusation        himannaa
accustomed, familiar   beekamaa
ache           waraansa
action          gochaa, hojimaata
active          si'aawaa, si'ooftuu, hisataa, hisattuu
activity         sochii, hojii
actor           ta'aa
actress          taatuu
actually         dhugaadhumatti
addiction         araada, haraaraa
addictive         arachiisaa
additional        dabalata, edaasa
address          teesso
adequate, satisfactory  ga'aa, quubsaa
adjacent         wal bira, cinaa
adjective         addeessa
administration      bulchiinsa
administrator, governor  bulchaa, geggeessaa
admirer          leellisaa, leellistuu
adolescent        dardara, shamara
adorable         jaallatamaa, jaallatamtuu
adult           ga'eessa, geessuu
advantage         faayidaa, bu'aa
adverb          dabalgochima
adversity         rakkina, yeroo gadhee
advertisement       beeksisa, dhaadheessa
advice          gorsa
affection         jaalala, kabajaa
affluent         sooressa, badhaadhaa
afforestation       manca'a bosoonaa
after           booda
after that        sanaan booda, ergasi, isa booda
after…             erga…booda
afternoon           waaree booda
afterwards           eger, booddee
again             ammas, lamuum, irra deebii
age              umrii, ganna, waggaa
agenda             ajandaa
agent             abbaanaa
aggression           miira diinummaa, jibba
ago, before          dura
agony             dhiphina, gidiraa, gadadoo, hiraara
agreement           waliigaltee, dilaala, walta'iinsa
agricultural office      waajjira qonnaa
agriculture          qonnaa, qotiisa
ahead             gara fulduraatti
aid              gargaarsa
aim, goal           kaayyoo, galii, akeeka
air              qilleensa
air pollution         faalama qileensa
airplane            xiyyaara
airport            dirree xiyyaaraa
alarming            rifachiisaa, rifachiistuu
alcohol            alkoolii
all              cufa, hunda, mara, jiblaa
allergy            adanyoo
allowance           durgoo, olmaayaa
alone, by oneself       qobaa
alphabet            arfii, qubee
already            dursee, ammaan dura
also              itti dabalee, akkasumas
alteration           jijjiirama
although            ta'ullee, ta'us
always             yeroo hunda, hooggayyuu
amazing, awesome, surprising  dinqisiisaa
amiable            gammachiisaa, gammachiistuu
among             baay'ee keessaa, keessaa
amusing            kofalchiisaa, kofalchiistuu
ancestor            abuduroo, abuturoo
ancient            kan bara durii
and              fi
angry             kan aare
animal             neefkaa, bineelda, horii
animal (wild)         bineensa
ankle             kuburuu, kibirii
anklet             albo, bitoo
annoyance, anger        aarii, dallansuu
annual             kan waggaa
another, other         kan biraa, abbii
answer, change ($)   deebii
ant          jaamaa, mixii, gonjaree
antelope        arroolee
anti-         farra-
anus          futee
anxiety        yaaddoo, cinqii, badada
anxious        dhiphataa, dhiphattuu, cinqamaa, cinqamtuu
any          kamiyyuu, eenyuyyuu, tokkollee
anybody        eenyuyyuu, nami kamiyyuu
anything        halle, cufa, tokkollee
anyway         haala kaminiyyuu, karuma ta'en
anywhere, everywhere  bakkayyuu, eessattuu
apology, excuse me   dhiifama
appearance       bifa
apple         poomii
appointment      beellama
April (9th-May 8)   Ebila
apt          mijaa'aa, tolaa, sirrii
area          bakka
argument        falmii, falammii
arm, forearm      irree
armpit         ukoo, bobaa
army          raayyaa, ijaaba
around, environment  naannoo
arrogant        farangagsaa, oftuulaa, oftuultuu
arrow         xiyyaa, xiyyee
as much as, until   haga
as, like, similar to  akka
ash          daaraa
ashamed        qaana'aa
ask          qorqoro
ass, donkey      harree
attorney, lawyer    abukaattoo
attractive       hawwataa, hawwattuu
August (7th-Sept. 5)  Hagayya
aunt          adaadaa
author         barreessaa, barreessituu
authority       aangoo
average (arithmetic)  giddu galeesaa
avocado        abukaadoo
awful         sodaachiisaa, jibbisiisaa
awkward        heefa
axe          qottoo, dhakaraa
baby          daa'ima
back of house     boroo
backbone        dugugguruu, lafee dugdaa
bad          gadhee
badly        akka hamaa, haala gadheedhaan
bag         boorsaa, daduu, marraa, subba
ball         kuphaa, kubba
bamboo        leemmana, leemoo
banana        muuzii
barely        maqaadhaaf
barley        garbbu
basic        ambiiroo, yayyaba
basketball      kuphaa kaachoo
bat (animal)     lillixa, simbira halkanii, duduba
bathroom       kutaa dhiqannaa
battery       baatirii, tiriika
bean         baaqelaa
beard, mustache   areeda
beautiful      xuurumbullee, bareedduu, miidhagduu
because       sababinsa, sababiin isaa
bed         siree
bedbug        bacoo
bedroom       kutaa rafiitii, kutaa siree, kutaa ciisichaa
bee         kanniisa
beer         biiraa
beet         huunde diima, dindaa
before that     sanaan dura
before…       otuun/osoon…dura
beggar        kadhataa, kadhattuu
behavior, trait   amala
behind        booda, duuba
belief        amantaa, amantii
belongings, wealth  qabeenyaa
below        jalatti, gad
belt         qabatto, saqqii
berry        goraa
beside        maddii
better, best, most  daran
between       jidduu
beverage, drink   dhugaatii
Bible        Macaafa Qulqulluu
bicycle       biskileeta
big, large      guddaa
binoculars      naaduraa
bird         simbira
birthday       guyya dhalota
biscuit       biskuuti
bishops weed     sunqoo adii
bitter        hadhaa
black        gurraacha, gurraattii
black cumin     sunqoo gurracha
black pepper      qundo barbbaarree
blackboard       gabatee gurraacha
blank         duwwaa, qullaa
blanket        banjaa, baanaa, awusaa, birdlibsii
blessing, graduation  eebba
blood         dhiga
blue          dooqee
boar          gol'aa
boat          jabala
body          qaama, nafa, dhagna
bone          lafee
book          kitaaba
bookcase        dulaaba kitaabaa
boot          bottii
boring         nuffisiisaa, nuffisiistuu
both          lachuu
bottle         dulloo, xarmuushii, qaruuraa
bottle opener     baantu xarmuushii
bottom (adj)      gad, gajjallaa
boundary, limit    daangaa, timjii
bowl          caabii, shanni golboo
box          saanduqa, baakkoo
boy          ilma
boyfriend       jaalalle dhiiraa
bracelet        saldaaqa, anbar, laakkaa
brain         surrii
brave         goota
bread         daabboo
break (recess)     boqonnaa
breakfast       ciree
brick         xuubii
bridge         riqicha
broken         cabaa, cabduu
broom         harataa, hartuu, haxooftuu
brother        obboleessa
brown         daammii
budget         bajata
buffet         biifee
bulb, light bulb    balbii
bull, ox        sangaa
bus          otobisii
but, however      garuu
butter         dhadhaa
butterfly       billaacha
buttocks        fagaara
cabbage        xiqil goomanni, shaanaa, yumoo, kaaboolii
cake, pastry      keekii
calendar      kaaleendara
calf (young cow)  jabbii
camel       gaala
campus       adaalloo
can        xaasaa, kimboo
candle       shaamaa
candy       karameela
canoe       bidiruu
car accident    balaa makiina
cardamon      ogiyo
carpet, rug    afaa, afata lafaa, jibbaa
carrot       kaarooti
cash        qarshii, maallaqa, saantima
cat        adurree
cattle       horii, loon
cave        boongoo, holqa, qaalaa
certificate    waraqaa ragaa
chair       barcuma, teessoo, kursi
chalk       boronqii, cooki
chapter      boqonnaa
charcoal      kasala, cilee
charity      arjummaa, raamata
cheap       rakasa
cheese       aybii, saqana, qimixuu
chest       laphee, qoma
chickpea      shunburaa
child       daa'ma
children      ijoolee, daa'immaan
chin        maloolee, shangoobata
choice       filmaata, filannoo
christening    cuuphaa
Christmas     Ayyaana qillee
church       bataskaana
cinnamon      qarafaa
circle       geengoo, agaggee
citizens      biyyooma, lammii
citrus seed    heeli
city, town     magaalaa, diira
classroom     kuuta barnoota, kuuta daree
clean, holy    qulqulluu
clear       ifa
clever       abiddee, kormee, qumburree, hilluu, goolee, qaroo

climate change   jijiirama qilleensa
clock       sa'aatii gidgidaa
closed       cufaa
clothes      wayyaa, huccuu, uffata, daara
cloud          duumessa
cloudy         duumessaa'aa
clove          qurunfudii
coat          kootii
coffee         buna
coffee cup       shiini
cold          diilallaa'aa, qorraa
collar         kullittaa, mormee
color          halluu, dibeeta
community        bahaddaa
compost         kosii, dikee
compound (to live in)  moora
conclusion       xumura
confused        joonja'aa, joonjoftuu
congratulations     baga ittin isin gahe
connection       quunnamtii, walitti dhufeenya
conservation      eegumsa, kunuunsa
coriander        dimbilaala
corn, maize       boqqolloo, bondogee
corn, maize (fresh)   asheeta, shawwee
cost, price       gatii
cough          qufaa
count          lakkaa'a
country         biyya
cow           sawwa, sa'a
cows          looni
cripple         naafa
culture, tradition   aadaa, difuu, duudhaa, jifuu
cup           kubbaayyaa
customer        maamiila
cutting board      maktafa
dark          gurraacha
darkness        dukkana
daughter        intala
dawn          barii
day, date        guyyaa
dead          du'aa, duutuu
death          du'a
December(10th-Jan. 8)  Muddee
decide         murteessuu
decision, judgement   murtii
deforestation      cirama bosoonaa
delicious, sweet    mi'aawaa
description       ibsa, hubachiisa
desert         gammoojji o'ae
desertification     gammoojjummaa
development       misooma
development worker  hojjataa misooma
diarrhea       garaa kaasa
different      adda, adda-adda, garaagara
difficult      rakkisaa, ulfaataa, dadhabsiisaa
dinner, supper    irbaata, dhiyaana
dirty        balfaa, kosii, xuraawaa
discussion      marii
disease, illness   dhukkuba, dhibee
disgusting      jibbisiisaa
dish         shaanii
distant, far away  fagoo, hiixuu
district       aanaa
ditch        daafaa, huurufa
docile        kurunduufa, kasoo
doctor        hakiimii, doktarii
dog         saree
domestic animals   bineensoota mana
domestic, local   kan biyya keesa
door, gate      balbala, hulaa, karra, cufaa, cufantaa
doubt, suspicion   shakkii, ciicannoo
doubtful       shakkisiisaa, shakkisiistuu
down         gad, daka, goda
down payment     kaffaltii duraa
downward       gaditti
dozen        darzana
dress        wandaboo, qaamisii
drought       caamsaa, ongee, hongee
drunk, intoxicated  machaa'aa
dry         gogaa, gogduu
duck         daakkiyye
dusk         dimimmisa
dust         awwaara
each         tokkoon tokkoon
each other      wal, wali
eager        hawwii
ear         gurra
earring       gutichaa, lootii
earth        lafa, dachee
earthquake      kirkira lafaa
east         baha
Easter        Faasiikaa
easy, simple     salphaa
economy       dinagdee
ecosystem      sirnakkoo
education, lesson  barumsa
effect        taafee
effort        carraaqa
egg            hanqaaquu, buphaa, killee, okokkaa
eight           saddeet
eighty           sadeettama
elbow           ciqilee
election          filannoo, filmaata
elephant          arba
empty           duwwaa, adiyyoo
end            dhuma
energy           jumna
engineer          maandisa
English          Ingilizii
enough           ga'aa
enrollment         galmeessuu
entire           guutuumaatti
entrance          balbala, seensaa
envelope          poostaa
environmental protection  kunuunnsa naannoo
Epiphany          Ayyaana cuuphaa
equal           wal qixxee
era            bara
erosion          dhiqama biyyee
error, fault        balleessaa, dogoggora
especially         keessattuu, keessattiyyuu, addatti, keessumattuu

eucalyptus         baargamoo
evening          galgala
every           hunda, mara,, cufa
everybody         namuu
everyday          guyyuu, fardii
everything         hundumaa
exam            qormaata, mallaggaa
example          fakkeenya
except, without      malee
excrement         udaan, bobbaatii, huusoo
exercise (classroom)    gilgaala
exercise book       dabtara, dabtarii
exit            hulaa bahiisaa
expensive         mi'aa, qaalii, wuddii
expert, intellectual    haqila, hayyuu
explanation        ibsa
eye            ija
eyeball          boolla ijaa
eyebrow          nyaara
eyeglasses         kalaa, fulee ijaa, maaxaxarii
face            fuula
fact, reality       dhugaa, haqa
factory          warshaa
faith, religion     amantii
fall (season), autumn  arfaasaa
family         maatii
famine         beela
famous, popular     beekamaa, beekamtuu
far           fagoo
farewell        nagaatti
farm          bakka qonnaa
farmer         qonnann bulaa, qonnann bultuu, qoteebulaa,
            qoteebultuu
farmland        lafa qonna
fasting         soomana, laamii
fat (adj)        riidama, furdaa
fate, fortune, luck   hiree, carraa
father         abbaa
fatigued (adj)     bututaa, bututuu
favor (n)        galata
fear          sodaa
February (8th-Mar. 9)  Guraandhala
female         dubartii, dhaltuu, naayaa, dhalaa
fence          dallaa, kellaa, dhayii
fertilizer       xaa'oo
festival        jila
fever          gubaa, layidaa, qandhoo
few           xinnoo, xiqqoo
field          dirree
fifty          shantama
finally         xumuratti, dhumarratti
finger         quba
fingernail       qeensa
fire          ibidda, abidda
fire accident      balaa abidda
firm, forceful     jabaa, cimaa
first          jalqaba
first-born       angafa
fish          qurxummi
five          shan
flag          alaabaa
flashlight       baatirii harkaa, tirigii
flea          tafkii
flee          atiiluu, baqachuu
flood          galoo, lolaa
floor          afaala
floor, story      fooqii, darbii
flour, powder      daakuu
flower         abaaboo, daraaraa
fly           tisiisa
fog           hurrii, qayyoota
fold (e.g., "3 fold")  dachaa
folder         ukaankaa
folklore        afoola
follow         hordofuu, duukaa bu'uu
food          nyaata
food poisoning     summaa'u nyaata
foolish         gowwaa, jiitoo, sephaa, daalee, dedhee, roodaa
foot, leg        miilla
football (soccer)    kubbaa miillaa
for rent (adj)     kireeffamu
forbidden        dhorkaa
force          humna, anniisaa, giidoo
forehead        adda
foreign         kan bakkee, alaa
forest         bosona, caakkaa, riibaa
fork          shukkaa
form (paper)      uunkaa
formerly        yeroo darbe
forty          afurtama
four          afur
free          bilisa
freedom, liberty    bilisummaa, walabummaa
frequent        yerroo hedduu
fresh (food)      o'aa
Friday         jimaata
friend         hiriyaa, iriyaa, saahiba, fira, michuu
friends         hiriyoota
frog          fattee
from          irra, biraa
front          fuullee, fuldura
fruit          fuduraa
frying pan       maxabashaa, kalaankaltu
full          guutuu, mijuu
fun           gammachuu, qoosaa, tapha
funeral         sirna awwaalaa
future         fuulduratti, durana, yeroo dhufu
game          tapha, morkii
garbage, waste     balfaa, kosii, hubba
garden         manduubee
garlic         qullubbii
gas stove        butta gaasi
gender         kornaayaa, saalaa
generation       dhaloota, labata
generator        maddisaa
get off         bu'i, bu'a
giant (adj)       jaafoo
gift, present      argaa, kennaa, tarfaasaa, gumaata
ginger          jijimbla
girl           durba
girlfriend        jaalalle durbaa
give me         naa keeni
glass (cup)       birciqqoo
glass (material)     fullee
glove          gaantii, shurraaba harkaa
glue           haphee
gnat           bookee
go            deemi
goat           reetii
God           Waaqayyo, Waaqa
gold           warqee
goo tidings, good news  aaga
good           gaarii, bayyeessa, misha, dansaa
Good Friday       Ayyaana fanno
government        mootummaa
grade (on a test)    maarkii, qabxii
grade, level       sadarkaa
grain          midhaan
grammar         caasluga, seerluga
grandfather       akaakayyuu, akaakaa
grandmother       akkoo, akkawoo
grapes          wayinii
grass          marga, buuyoo, gaalala
grassland        lafa margaa
grave          awwaala
gravel          korata, cirracha
green          magariisa
green pepper       qaaraa
grey, gray        daalacha, daara'aa, daaroftuu
ground          lafa
group          gartuu, garee, tuuta
guard          waardiyyaa, eegduu
guest          keessummaa
gum (chewing)      maastiikaa
gun           qawwee
habit          bartee, barmaata
habitat         bidoollee
hair           rifeensa
half           walakkaa, tokko lamaffaa
hall           galma
hand           harkka, gana
handsome         shaggaa, bareedaa, miidhagaa
happy          gammadaa
harassment        cinqursaa, roorroo
harvest         makara
hat, cap        kooffiyyaa, qoobii
hay           hookaa
he           inni
head (body part)    mataa
headache        mataa boo
health         fayyaa
health center      bufata fayya
healthy         fayyaaleessa, fayyaaleettii
heap (n)        tuullaa
heart          onnee
heartbeat        rukuttaa onnee
heartburn        singiggoo
heavy          ulfaataa
height         hojjaa, dheerina
help (n)        gargaarsa, deggersa, hirpha
helpful         gargaaraa
hen           lukku, handaaqqoo
henceforth       amma irraa qabee, gara fulduraatti
her (obj.)       ishee, isee, ishii, isii
her, hers (possesive)  ishee, isee, ishii, isii
here          addana, asi
hero          goota
high          ol'aanaa
highland        baddaa
hill          tulluu, gaara, daabbaa
hilly          gaareen baayyee qaba
him           isa
hip           tafa, luqqeettuu
his           saa, isaa
history, story     seenaa
hive          gaagura
hoe           doomaa
hole          uraa, qaawwaa
holiday         ayyaana
homework        hojii mana
honest         amanamaa, kan dhugaa dubbatu
honey          damma
honor, respect     kabajaa, ulfina, tabaroo
hope          abdii
horn          gaafa, gaanfa
horrible        qaxaxii, rifachiisaa, balaa'amaa
horse          farda
horse cart       gaarii
hospital        hospitaala
hot           o'aa, bulluqaa
hotel          hoteela
hour          sa'aatii
hourly         sa'atii sa'atiidhaan
house         mana, waxee
housewife       haadha manaa
how          akkam
how (rel. pron.)    akkamitti
humid, moist, wet   jiidhaa
humor         qoosaa, baacoo
hundred        dhibba
hungry         beela'aa
husband        abbaa manaa, dhirsa, jaarsa
hut          godoo, hoxxee
hyaena         warab-esa
hyena         waraabessa
hypocrite       farangagaa, oftuulaa, oftuultuu, boogganaa,
            booggantuu, ofjajaa, ofjajjuu
I           ani, an
ice, snow       cabbii
ID, ID card      eenyummeessaa
idea, thought     yaada
idiom         jechama, ciigoo
idiot         nama jufunfula, gowwaa, raatuu, gadareessa
if           yoo, osoo, otuu
illegal        seeraala, seera maleessa
image         fakkii
imagination      nuura
immediately      daddafiidhaan, battaluma, ariitiidhaan
immigrant       godaanaa, godaantuu
immunity        eegumsa, nageenya
impact, collision   tima, giphee
impediment, obstacle  gufuu
important       baay'ee barbaachisaa
impoverished      deegaa, deegduu
impression       yaada, hubannaa, ilaalcha
impressive       dinqisiisaa, maalalchiissa, maalalchiiftuu, hawwataa

improvement      fooyya'insa, fooyyii
impure         booruu, boora'aa
in front of      fuuldura
in, inside       keessa
incense        qayii, libaana, sorsa, ixaana
incense stick     naddii, sandalii
incidentally      utuu dubbannuu, akka tasaa
income         galii
incomplete       hanqina qabu, hir'uu, dan hin guutne
inconvenient      rakkisaa, kan hin mijoofne
incorrect, wrong    dogoggora
indecent, vulgar    addaggee, guddisbaddee, algala
indeed         dhugaa, dhugaatuu
independent       bilisa, walaba
individual       matayyaa
induction        sinina
infamy         salphina
infantry        lafoo
inferior        kan gadii, gad aanaa
influence, impact    dhiibbaa
information       odeeffannoo
inhumane, vicious    hamaa, hamtuu, haxaarii
initial         kan jalqabaa, kan duraa
injection        maarfee
injera         buddeena, biddeena
injured         madaa'aa
ink           halluu
in-law         soddaa
innocent        tabuu, qulqullu, kasoo, jargee
innovation, invention  argannoo
input          soyiraa, ciicata
insane         maraatuu, maraataa
inspection       qormaata, to'annoo, sakattaa
instant (adj)      battala, yeroo gabaabaatti
instead         iddoo isaa
institution       dhaabbata, jaarmayaa, inistiitiiyuutii
instructions      ajaja, qajeelfama
instrument       meeshaa
insult         arrabsoo
insurance        baraarsa
intelligent       beekaa, beektuu, qaroo
intense         jabaa, ulfaata, miira o'aa
intention        yaada, karoora
interest        fedhii, hawwii
interest (monetary)   dhala
interesting       hawwatu
intern         hidhuu
international      dunyaaleessa, guutuu addunyaa
internet        intarneetii
interview        gaafannoo
intestine, gut     mar'ummaan
introduction      seensa
intuition        dandeettii
invasion        weerara
iron (for clothes)   kaawuyyaa
iron (material)     sibiilaa
irrigation       jallisii, maksaa, bonee
island         baqqanaa, oddoola, cittuu
itch          cittoo, hoqxoo
jackal         wangoo, sardiida, jeedala
jacket         jaakeettii
janitor        qulqulleessituu
January (9th-Feb. 7)  Amajjii
jar          huuroo
jaw          a'ama, mangaagaa
jerrycan        saafiiyaa
jewellery       faayaa meetii
job (n)        jiruu, hojii, dalagaa
job title       maqaa ramaddii hojii
joke          qoosaa, baacoo, falqa seekoo
journalist       gaazexessaa, galaalchaa
journery, trip     deemsa, imala
judge (n)       baahira, daanyaa, doorii
jug          ninniga
juice         cuunfaa, cimmiiga
July (8th-Aug. 6)   Adoolessa
June (8th-July 7)   Waxabajjii
jungle         bosona, caakkaa, huuruma
juniper        mi'eessaa
junk          shokorkota, hanshaafa, haafa
jury          salganee
justice, judgment   haqa
kale, spinach     qoosxaa
kerosene        kerosiinii, laambaa, gaasii adii
kettle         jabanaa
key          bantuu, hiiktuu, qulfii, furtuu, danqaroo
kidney         kalee
kind, generous     arjaa, arjoomaa, arjoomtuu, balchaa
king          mootii
kiss (n)        dhungoo
kitchen        kuushiina, alwaadaa
kite          khurruu
knee          jilba
knife         billaa, ablee, albee, daaduu, sulluuda
knowledge       beekumsa
knuckle        buusaa
ladder         xafxafoo, yaabbannoo, riqaa
ladle         cilfaa
lake          haroo
lamb          xabboota, sookkee
lame          naafa, laasha'aa, laashoftuu
lamp          laambaa, ampuulii
land          dachee, lafa
land degradation    daruu lafaa
landlord        abbaa lafaa
landslide            jogoo
language            afaan, qooqa
larynx             qokkee
last night           eda
last week            torban darbe
last year            baredheengaddaa
late evening          waarii
latrine             shoroonii, manajaa, manfincaanii
laughter            kolfa
law               seera
lazy              dhibaa'aa, dhibooftuu, daagii, abiidhoo, dankaayii,
                jaatanoo
leaf              baala, shafo, obeensa
leather             gogaa
leave              hambisa
left              bitaa
legitimate           seeromaa
lemon, lime           loomii
length             dheerina
lentil             misira
leopard             qeerransa
lesson plan           karoora barnoota
letter (of the alphabet)    qubee, arfii
letter (that you send)     xalayaa
lettuce, salad         salaaxaa
library             mankitaabaa, manmacaafaa
lice              injiraan
lid               qadaada
lie, fib, falsehood       soba, kijiba, dhara
life              jiruu, jireenya
light (artificial), lightning  ibsaa
light (in weight)        salphaa
light (natural)         ifa
lightning            balaqqeessa, calanqeettii
like that            akkasi
like this            akkana
line              xurree, toora, sarara
lion              leenca
lip               hidhii
liquid             dhangala'aa, yaatoo
list              tarreeffama, tarreessa
literature           ogbarruu
liver              tiruu
living room           gorduba, haga
loan (n)            liqii, ergisa, ergifannaa
lock              qulfii, cuftuu
logical             amansiisaa
logo          asxaa, faajjii
long hair        daabee
long, tall       dheera
lord          gooftaa, rabbi
loud          sagalee guddaa
love (n)        jaalala
lover          jaalallee
lowlands        gammoojjii
loyal          amanamaa, amanamtuu
loyalty         amanamummaa
luggage         shaanxtaa, subbaa uffataa
lumber         laaxaa
lump          guroo
lunatic         maraataa, maraatuu
lunch          laaqana
lungs          somba
machete         meencaa, gajaraa
machine         maashinii
magic          tolcha, calfala
maid          wandaqa, xomboree
main          muummee, ijoo
mainly         caalaatii
majority        Irra-jireessa, harka caalu
malaria         busaa malaria
male          dhiiraa
male (married)     suubboo
male (unmarried)    qeeroo
man, person       nama
management       bulchiinsa, taliigaa
manager         moora, geggeessaa, geggeessituu, hoogganaa,
            hooggantuu, duree
mandatory, obligation  dirqama
mane          gamma
mango          maangoo
many          baayee, danuu, hedduu, gorba, mooga
map           kaartaa
March (10th-Apr. 8)   Bitooteesa
market         gabaa, dikkoo, machaara
marriage        heeruma, fuudha, gaa'ila
married         fuudhe, heerumte
mattress        firaashii, kefaa, darsaa
May (9th-June 7)    Caamsaa
maybe, likely      tarii
mayor          kantiibaa
me           na, ana
meadow         araddee
meaning         hiika, kiikkaa
meanwhile, meantime         gidduutti, achumann, hangasitii
measurement             bikkooma
meat                foon
mechanic              makaanikii
medicine              dawaa, qoricha, qorsa
medium (adj)            walakkeessa
medium sized            jidduu galeessa
meesenger              ergamaa
meeting               walga'ii, kora
member               miseensa
membership             miseensummaa
memory               birminyii, qaabata
mental (adj)            sammuu
merchant              daladalaa, daldaltuu
mercy, forgiveness         aagii
message               ergaa, dhaamsa, beenoo
meter (for utilities)        lakkooftuu
method               tooftaa, mala
middle               wiirtuu, walakkaa, gidduu
midget               tashaa, dinkii
midnight              waarii, halkan walakkaa, halkan qixxee
migration              godaansa
military              loltuu
milk                annan
mill                baabura midhaanii
million               kitila, miiliiyoonii
Ministry of Agriculture and Rural  Ministeera qonna fi misomaa baadiyyaa
Development
minute (n)             daqiiqaa
miracle               raajii
mirror               fuullee, daawitii, oflaallee
mischief              shira
misdeed               yakka
misery               mankaraara, gidiraa, gadadoo, sili'a, dararama, hiraara

Miss                durbee
mistake               dogoggora, balleessaa, badii
mixed, mixture           makaa
modern               ammayyaa
moment               yeroo gabaabduu
Monday               wiixata, aagoo
money                qarshii, horii, maallaqa
monk                moloksee
monkey               qalamee
monster               bulguu
month                ji'a
monument, statue          siidaa
moon       addeessa, ji'a, baatii
moral, morals   safuu
morning      ganama
morning (early)  barraaqa, obboroo
mosque      masgiida
mosquito     bookee, biimmee
mosquito net   matayoo bookee busaa
mostly      caalaatti
moth       fuutuu
mother      haadha, harmee, ayyoo, da'ee, coree
motion      sochii
motivation    kaka'umsa
motorcycle    dokdoqqee, bududdee
mountain     tulluu, gaara, tabba
mouse, rat    hantuuta
mouth, language  afaan
Mr        obbo
Mrs        adde
mud        dhoqqee, laaqii, orofa, dhoobboo
muddy       bootoo, booruu, dhoqqaa'aa
mugger      saamtuu, hattuu
mule       gaangee
muscle      maashaalee
mushroom     shashara, uukkoo, waakkoo, horroqoo, amboshilla

music       muuziiqaa
mustard      shunfaa, sanaabii, sanaafica
mute (adj)    duudaa
my, mine     koo, kiyya
myth       himtee
nail, screw    mismaara
naïve       gowwaa, jufunfula, sephaa
naked       qullaa
name       maqaa, cibra
narrow, tight   dhipoo
national     biyyaaleessa
nationality    lammummaa
nature      uumamaa
nausea      locaa, lollojjii
near       bira, cinaa, dhihoo, kaloo
necessarily    dirqamaan
necessary     barbaachisaa
neck       morma, moqoo, lukuma, lumma
necklace     amartii, dubul
need (n)     fedhii
needle      limmoo
neighbor     ollaa
nephew          durbii
nervous         qaanjibbaa'aa, sodaataa
nest           mandhee, man'ee, godoo
net           marayoo, dabboo, saaphana
network         mantagoo
neutral         imbaabsa
never          abadan, tasa, gonkumaa, qarayyuu, abilla
new           haaraa
New Year         Wagga haaraa
news           oduu
newspaper        gaazexaa
next           itti aanee, ergasii, itti fufee
next week        torban dhufu
next year        bara dhufu
night          halkan
nine           sagal
ninety          sagaltama
no            lakki, miti, hi'iyoo
nobody, no one      homtuu, eenyullee
none           tokkollee
nonsense         shokorkota, hanshaafa, qaayyaatuu
noon           saafaa
north          kaaba
nose           funyaan
not           miti
not far away       dhiyoo
not know         wal'aala
note           yaadachiisa
notebook         yaadanno
nothing         homaa, homtuu
noun           maqaa
novel (book), fiction  asoosama
November (10th-Dec. 9)  Sadaasa
now           amma
nowadays         yeroo ammaatti
nowhere         eessayyuu
numb           adoodaa
number          lakkoobsa
nun           gaaltama
nurse          narsii
nut           boloonii
oats           omborii, ayisaa, matajaboo
obedient         abboomamaa, abboomamtuu
observation       qalbifannaa, hubannaa
October (11th-Nov. 9)  Onkololeessa
of            kan
off           irraa, gara alaatti
office               biiroo, waajjira
often                yeroo baayee, irra deddeebiyee
oil                 zayitii, quyyisa
oily                zayitaawaa
okay                tolee
old (object)            moofaa
old (person)            dulloomaa
on                 irra, gubbaa
one after another          wal faana
one, a               tokko
one-eyed              ballaa
oneself               ofi
only, alone             qofa, kophaa, duwwaa
onto                gara
operation (medical)         baqaqsanii hodhuu
opinion               yaada, amantii, ilaalcha
opportunity             hayya, carraa
opposite              faallaa
or (in a question)         moo
or (in a sentence)         yookiin
orange               birtukaanii
orchard               oyiruu fuduraa
ordinal number suffix (e.g., -th)  -affaa
ordinary              dasiiba
orphan               gasharee, yatima
oryx                saalaa
otherwise              silaa
our, ours              keenya
out, outside            ala
outside the house          diida
oven                furnoo
over                gubbaa, irra
ownership              abbummaa
package               awwagii
pact, promise            waadaa, ahadii, waliigaltee
page                fuula
Pagume (Sept. 6-10)         Qaammee
paid                kaffalame
pain                dhibee, dhukkuba
paint                barashaa, halluu
pair                mirree
pajamas               biijaamaa
palm (of hand)           harruu, ganaa
palm tree              meexxii
pancake               maxinoo
panic                baaraga, shororkaa, sodaa
pants, trousers           surree, fiddoo, kofoo
papaya          paappaayee
paper          waraqaa, waraqata
paragraph        keeyyata
parasite         akankarreettii
park           paarkii, caayaa
party, invitation    afeerraa
password         barreertuu
pasta          paasta
pastoralist       horsiisee bulaa
pasture         dheedichaa
path           daandii, mocii, karaa
patience, tolerance   obsa
patient (adj)      obsaa, obsituu
patient (n)       dhukkubsataa, dhukkubsattuu
pattern         akkina
payment         kaffaltii
pea           atara, daangulee, haatoo
peace          nagaa, dada
peach, apricot      kookii
peanut          ocholooni
peel (n)         qola
pen           biirii, qalama
penalty, punishment   adaba, adabbii
pencil          irsaasii
people          uummata, saba, jamaa, liiban
percent         dhibbeentaa
perfectly        sirritti
permanent        dhaabbataa, siranaa
permission, license   hayyama, eeyyama
personal         dhuunfaa
pesticide, insecticide  farra ilbiisootaa
pests, insects      ilbiisootaa
pharmacy         faarmaasii, mana dawaa, mana qorichaa
philosophy        falaasama
phone          bilbila
phone card        kaardii moobayilii
photo, photograph    suuraa
phrase          gaalee, anqoo
physician        hogeessafayya, haakimii
picture         fakkeettii, fakkii, suuraa
pig, hog         booyyee
pile           tuullaa, kaabii
pillow          boraatii
pineapple        anaanaasii
pink           diiminee
pit, well        boolla
place          bakka, iddoo
plan         karoora, akeeka
plantation      danfisuu, biqilchuu
plastic       laastikii
plate        shaani
pleasant       gammachiisaa
please        maaloo
pliers        ciniintuu
plough        maarashaa, sibattii
pocket        kiisii
poem, poetry     walaloo
point, sharp     qara
poison        summii, hadhaa, suunkii
police        poolisii
policy        imaammata
politics       siyaasa
pollution      faalama, waarrii
pond, pool      eela, haroo
poor         hiyyeessa, hiyyeettii
population      uummata
post office     mana poosta
postbox       saanduqa poostaa
pot         biir disti, okkotee, giicuu, washoo
potato        dinnichaa, mosee,sayee, ifaatee, shonee, jurgufee

poverty       hiyyummaa, dhaba, deegummaa
power, force     humnaa
prayer        kadhannaa, sagada, kadhata
precious       qushuna
preface       ariirrata
pregnant       ulfa
pregnant (animal)  rimaa
prescription     ajaja
previously      duratti
pride        boona, bajiga, galdaasa
prison, jail     mana hidhaa, wankii
privacy       kophummaa ofii
private (property)  gulummaa
private school    mana barumsa dhunfa
problem       rakkoo, rakkina, ko'oo
process       adeemsa
product       oomisha, bahaatii, atoota
profession      ogummaa, hojii, dalagaa
pronoun       maqadhaal
pronunciation    afaaneffannoo, sagaleessoo
property       qabeenyaa, leecalloo
prostitute      gumna, sagaaggaltuu, dhadhaabamtuu
proverb, saying   mammaaksa
public school    mana barumsa motuma
puppy        cuquu, xuuxxillaa
purple       dhiilgee
purse        koro'oo, boorsaa maallaqaa
quarter       kurmaana
quarter birr    simunii
queen        giiftii
quest        barbaacha, soqaa
question      gaffii, qora
quickly, soon    battaluma, dafee
quiet        callisaa, callistuu
rabbit       illeettii, illeensa
rabies       nyanyee
radio        raadiyoonii, raadiyoo
rain        rooba, bokkaa
rainbow       sabbata Waaqaa
razor        haaduu, shiggiree, qarabaa
ready        qophaa'eraa
ready, prepared   qophaa'aa, qixaa'aa
really       dhugaal
reason       sababa
rebellion      fincila
receipt       naga'ee
recently      dhihootti
receptionist    keessummeessituu
recognize      qalbifachuu, hubachuu
record, roster   galmee
red         diimaa
reflection     balaqqee, calanqeettii
refugee       kooluu-galaa, kooluu-galtuu
relationship    hariiroo
relatives      obbolaa
reliable      abdachiisaa, amanamaa
rent        kiraayii
resident      jiraataa
result, outcome   bu'aa, bahii
retired       soorama kan ba'e, soorama baye jira
reward       badhaasuu
rib         dirra, cinaacha
rice        ruuzii
right (direction)  mirga
ring        qubeelaa, qubee, hogee
ripe        bilchaataa, gormaa
river        laga, malkaa
road, street    karaa, daandii, boochoo
robber       saamtuu, saamaa
rock        kattaa, qarsaa, qassoo, qa'oo
roof            gardaaffoo, diikkaa, soraa, awayaata
room, part, division    kutaa
root            hundee, hidda
rope            funyoo, haada, madhaa
rotten, spoiled      tortoraa, tortortuu, samaa, samtuu
round-about        adabaabaayi, addababa'ii
rude            algala, addaggee, baalbaasee, saragee
rule            danbii
ruler (measuring)     sarartuu, bo'eessaa
rumor           hasaasa, jette-jettee
rural           baadiyyaa
sack            keeshaa, jooniyyaa
sad            gadda
salary           miindaa
salt            ashaboo, soogiida
sample           eddattoo, fakkisa
sand            cirracha, maansa
satisfaction        boohartii, gammachuu, quufa
satisfied         boohare
Saturday          sanbata
saucepan          distii, gochoo, moslolee
saw            minshaara, ilkoo, misumeenoo
scarf           uffarmaa
scent, smell (n)      foolii, urgaa, urgoo
school           mana barnootaa, mana barumsa
science          saayinsii
scissors          maqxuu, maaqasii
sea            galaana, maanya
season           woqtii, tibba, mosina
seat            iddon, teessuma, barcuma
second (n)         sekoondii
secret           iccitii
secretary         barreessituu, bareessaa
seed            sanyii
self            of
September (11th-Oct. 10)  Fulbaana
serious          jabaa, ulfaataa
service          tagaajila
seven           torba
seventy          torbaatama
sex, copulation      salma, kaacha
shade           gaaddisa, gaaddiddu
shame           saalfii, qaanii, yeelloo
shape           boca, naqa
she            isee, ishee, ishii, isiin, isii
she            isheen, iseen, ishiin, isiin
sheep           hoolaa, bidoo
sheet (bed)      ansoolaa, beleshee
shelf         dulaaba, ansaada, girgijii, zalangaa
shelter        da'oo
shiny         calaqqisaa, cululuqaa
ship          doonii
shirt         shamizii, qomee, ubaara, biddiqqoo
shoes         kophee
shop          suuqii, dukkaana
short         gabaabaa, gabaabdu, kuchubbii, murqicha
shorts         surree gababa, kushee, bolee
shoulder        gateettii, qoyiirara, gurmuu, qucee
shovel         akaafaa
shy          ija-laafeessa, ija-laafettii
sick, ill       dhukkubsataa, dhibamaa
sickle         haamtuu, halbee
side          maddii, cinaa, bira, kallattii, gomolee
sifter         gingilchaa
sight         mul'ii
sign          ballaccee, mallattoo
signal, signature   mallattoo
significant      barbaachisaa, hiika qabu
silence        calleensa, callisa, tasgabbii
silk          arrii
silly         sephaa, gowwaa, daafura
similar        wal fakkaataa
sin          cubbuu, nagaroo, xurii
since, from, after   eega, erga
sincerity       dugaadhaan, amanamummaadhaan
singer         weelistuu, weellisaa
single, singular    leexaa, baaqqee
sister         obboleettii
sister-in-law     sayyuu
situation, condition  akkaataa, haala
six          jaha
sixty         jahaatama
size          hammamaa, qixxaayina
skin          googa
skinny         guuffee, godeessa, godeettii, huuqqataa, huuqqattuu

skirt         wandaboo qexxaa, gombisoo, hamfala, qaamisii mudhi
            gadi
skull         buqqee mataa
sky          samii, waaqa
slave, ocean      garba
sleep         rafiitii, irriba
slender, slim     jorroo, lulee, sorooroo, lawwee
slippery       sigigaataa, sigiggee, mucuca, mucucaataa, mucucaattuu

slow         juulii
slowly        suuta, adada
small bowl      killa
small, little, few  xiqqoo, xinnoo, maddee, merqa, canuu, shiikkoo, bicuu

smile        seeqa
smoke        aara
snack        ciree, sharfaa, qacanii, oolchaa
snake        shaawwisa, bofa
sneezing       haththissoo
so          eega, kanaaf, akkas
soap         saamunaa, andarqii
soccer        kuphaa miillaa
society       waldaa, hawaasa
socks        kaalsii
sofa         soofaa
soft         laafaa
soil         biyyoo, kooticha
solution       furmaata, fala
some, a few     muraasa
sometimes      yeroo tokko tokko
son         ilmo, ilma
song         absaala, faarsaa, faarfannaa, faaruu, sirba
sorrow        addeenya, gadda
soul, spirit     lubbuu, afuura
sound, voice     sagalee
soup         shorbaa, hurgufoo
sour         dhangaggaa'aa, kiikkoo
south        kibba
spacious       arawaca, bakka ballaa
spark        qaanqee, qaanteetii
special, unique   adda
species       sanyii
specifically     addatti, keessattiyuu
speech, talk     haasaa, dubbii
speed        tafii, sardamsuu, ariitii
spelling       qubeessa
spice        quyyifa, kuyyisa, mi'eessituu
spider        sariitii, cincoo, daarabaaftuu, orbobiisa
spine        miqiqqirii
sponge        liifaa, sarphaphuu
spoon        fallaana
sport        ispoortii
spouse        dhiirsa, niitii
spring (season)   birraa
spy          basaasaa, basaastuu
square         addababa'ii
squirrel        osolee
stainer        calaltuu, miirtuu
stamp         sumuda, chaappaa
stapler        qonyeessituu
star          urjii
start         jalqaba, eegala
starvation       beela, xannee
station        buufata
steam         hurka
stepfather       abbaa buddeenaa, abbaaddaa
stepmother       haadha buddeenaa, gayyaa, ayyaaddaa, haadhaddaa

stew          ittoo, waxii
stick         ulee
still         calleensa
stomach        garaacha, macoo
stone         dhagaa
storeroom       kuusaa
storm         obonboleettii, suulaa, bubbee
story         durdurii, sheekoo, seenaa
stove         siliindarii, saamaawaaraa, shaawulaa, girgaatii
straight        qajeelaa, qajeeltuu, qajeeltoo
straw (grass)     citaa
strength        jabina, cimina, anniisaa
string         siibaagoo, fo'aa, tushii
strong         cimaa, jabaa
student        barataa, barattuu
substitute       iddoomaa, iddoomtuu
subtle         abshaala, gamna, haxxee
success        milkaawwii
successful       milkaa'aa, milkooftuu
sudden         tasa
sugar         sukkaara
sugarcane       meejoo, shonkooraa
suggestion       yaada dhidaatu
suit          kittaa, iraraajala
suitable        mijaa'aa, tolaa
sum          ida'ama, edaasa
summary        xumura, guduunfaa, goolabbii
summer         bona
summit (of mountain)  qarree, fiixee, bantii
sun          aduu, biiftuu
Sunday         dilbata
sunrise        bahiisa aduu
sunset         seensa aduu
superstition       tolchituu
surprise         dinqisiifannaa
suspicious        ciicataa, ciicattuu, shakkituu, shakkisiisaa
swamp           dhaqdhaqii, caffee, leephoo, duduba
sweat           dafqa
sweater          shurraaba, golfoo
sweet           mi'aawaa, mi'ooftuu
sweet potato       maxaaxisha, camcamee, soogiddee
swimsuit         uffata daakaa
swollen          dhodhommoqaa, dhiita'aa
synonym          moggoyyaa
system          sirna
table           minjaala
talent          dandeettii, kennaa
tall           dheeraa, lawwee
tapeworm         minnii, koosoo
target          manii
taste (n)         dhandhama, camii, akkaataa, filannaa
tax            qaraxa, ashuuraa
taxi           taaksii
tea            shaayii, shaayee
tea leaves        baala shayyii
teacher          barsiisaa, barsiistuu
teachers         barsiisoota
team           gartuu, gumii, tuuta, garee
teapot          moqorqoraa shaayee
tedious          nuffisiisaa
tee shirt         ti shartii
teenager         yarsuma
teeth           ilkaan
temperate zone      badda daree
temperature (air)     sadarkaa o'aa, haala qilleensaa
temperature (body)    layidaa
ten            kudhan
tent           waaroo, dunkaana
termite          rimma, gadulessa
thank you         galatomi, galatoma
that (pron)        sun, sana
the            -icha, -ittii
the day after tomorrow  iftaan
their, theirs       isaani, saani
them           isaani
there           achi
therefore         kanaaf
therefore, in that case  eegasu
these           kunniin, kanneen
they           isaan
thief           hattuu
thigh           gudeeda, sarbaa, kofa, uduuda
thin            qallaa, qalloo, huuqqataa, huuqqattuu
thing           waanta, meeshaa
things           wantoota
thirsty          dheebuu, dhabsuu
thirty           soddoma
this            kun, kana
this year         barana
those           sunniin, sanneen
though (conj)       ta'u illee, ta'u
thousand          kuma
thread           fo'aa, kirrii
threat           doorsisa
three           sadii
throat           kokkee, qoonqoo
through          keessaan
thumb           abbuudduu
thunder          bakakkaa, mandisuu, kakawee
Thursday          kamisa
tie (necktie)       karabaatii
timber           saanqaa
time            yeroo
times (e.g., "5 times")  hoggaa, si'a
timid           na'aa, naatuu
tin            qorqorroo
tire            golollee, gommaa
tiring           dadhabsiisaa
tissue paper        sooftii, arrigoo
title (book), headline   mata duree
to abhor          jibbuu, balfuu
to absorb         xuuxuu
to accept, receive, take  fudhachuu
to accompany        faana deemuu
to accomplish       fiixaan baasuu, raaw'achuu
to accuse         yakkuu, himata
to acquire         argachuu, gonfachuu
to adapt          madaqsuu
to add, increase      dabaluu, eda'uu
to adjust         sirreessuu, tottolchuu
to admire         jajuu, dinqisiifachuu
to advise         gorsuu
to affirm         mirkaneessuu
to agree          waliigaluu, wal ta'uu
to aim           qiyyaafachuu, akeekuu
to allow, permit      hayyamuu, eeyyamuu
to alter          geeddaruu, jijjiiruu
to amaze           dinqamuu
to amputate          kutuu, muruu
to amuse           gammachiisuu, kofalchiisuu
to analyze          xiinxaluu, gamaaggamuu
to annoy           aarsuu, dallansiisuu
to apologize         dhiifama gaafachuu
to appreciate         leellisuu, dinqisiifachuu
to argue           falmuu
to arrange          sirreessuu, qopheessuu
to arrive           ga'uu
to assemble          walitti dacha'uu, walga'uu
to assess           tilmaamuu, qorachuu
to assign           ramaduu
to assist           gargaaruu, deggeruu
to attach           maxxansuu, qabsiisuu
to avoid, inhibit       ittisuu, dhorkuu
to bake            tolchuu
to bathe           dhiquu
to be able          danda'uu
to be born          dhalachuu
to be called         jedhamuu
to be glad          gammaduu
to be hungry         beela'uu
to be ill           dhukkubuu
to be located         argamuu
to be next to         aanuu
to be sorry          gadduu, gaabbuu
to be suitable        mijaa'uu
to be thirsty         dheebochuu
to be tired          dadhabuu, bututuu
to be, to become       ta'uu
to beat            dha'uu, reebuu, tumuu, gobuu
to believe          amanuu
to bite            ciniinuu, hidduu
to blame           haalachuu, komachuu
to bleed           dhiiguu
to bless           eebbisuu
to blow, pump         afuufuu
to boil            danfisuu
to borrow (and then return)  ergifachuu
to borrow (consumables)    liqeeffachuu
to bother           rakkisuu
to break           cabsuu
to bring           fiduu
to brush           riguu
to build           ijaaruu
to burn            gubuu, boba'uu, bobeessuu
to buy           bituu
to calculate        herreguu
to call          waamuu, bilbiluu
to cancel         haquu
to carry          baacuu
to cease, stop, halt    dhaabuu
to change         jijjiiruu, geeddarumsa, sharafuu
to chase          ari'uu, kurkursuu
to chat          haasa'uu
to cheat, trick, deceive  gowoomsuu, mujaadaluu
to choose, vote      filuu, fo'uu
to circle, orbit      naanna'uu
to clean          qulqulleessuu, haruu
to close, shut       cufuu
to come          dhufuu
to come back, return    deebi'uu
to connect         walitti qabsiisuu
to conserve, protect    kunuunsuu
to contact, touch     tuquu
to continue        fufuu
to control         abboommachuu, to'achuu
to cook          affeeluu
to correct         sirreessuu
to cough          qufa'uu
to count          lakkaa'uu
to create, invent     uumuu
to cross          cee'uu
to cry           boo'uu, iyyuu
to cut           ciruu, kutuu, muruu
to delete         booxuu, haquu
to deny          ganuu, haaluu
to describe        ibsuu, addeessuu
to desire, wish      fedhuu, hawwuu
to destroy         barbadeessuu, balleessuu
to die           du'uu
to dig           soquu
to disagree        walitti bu'uu
to disappear        baduu
to dislike         jibbuu
to disobey, refuse     diduu
to dispose         gatuu
to divide         hiruu, qooduu
to do           gochuu, hojjechuu, dalaguu
to dress          uffachuu
to drink          dhuguu
to drive          oofuu
to earn          argachuu
to eat               nyaachuu
to edit               gulaaluu
to elect              filuu
to encourage            jajjabeessuu
to enter              galuu, seenuu
to erase              balleessuu, haquu
to escape              miliquu, baqachuu
to examine             qorachuu
to exit               ba'uu
to explain             ibsuu
to fail, fall            kufuu
to farm, plough           qotuu
to fear               sodaachuu
to fight              waraanuu, loluu
to fill               guutuu
to finish              xumurtuu, fixuu
to fix, repair           suphuu
to fly               barrisuu
to forget, to neglect        irraanfachuu, dagachuu
to forgive             dhiifama gochuu
to frighten             sodaachiisuu
to get in, get on          seenuu
to get off             bu'uu
to give               kennuu, laachuu
to give back, to return (a thing)  deebisuu
to give birth            dhaluu, da'uu
to go                deemuu
to gossip              ususuu, gumgumuu
to govern              bulchuu
to greet              nagaa gaafachuu, dubbisuu
to grieve              gadduu
to grin, to smile          seequu, qummaaduu
to grow               biqiluu, marguu
to grow up             guddachuu
to guard, protect          eeguu
to guess              tilmaamuu, heduu
to harass              doorsiisuu, sossodaachiisuu
to harm, injure           miidhuu, hubuu
to harvest             kassabuu, sassaabuu
to hate               falquu, jibbuu
to have               qabuu, qabaachuu
to heal               fayyuu
to hear               dhaga'uu
to help               gargaaruu, deggeruu, faduu
to hide               dhoksuu
to hire               mindeessuu, obarayeessuu
to hit               dha'uu, rukutuu, gobuu, reebuu
to hold                qabuu
to hug                hammachuu, itti dhiyaachuu
to hunt                adamsuu
to hurry               ariifachuu, jarjaruu, si'achuu
to imagine              yaaduu
to immigrate             godaanuu
to immunize              talaaluu
to impale               uruu
to impede               gufachiisuu, ittisuu
to imply, suggest           yaada dhiheessuu
to improve, modify          fooyyessuu
to include              dabaluu, of keessatti qabachuu
to infect               dhukkuba qabsiisuu
to influence             dhiibbaa uumuu
to ingest               liqimsuu
to inherit              dhaaluu
to inquire, ask            gaafachuu
to inspect              sakatta'uu, qorachuu, to'achuu
to inspire, motivate         kakaasuu
to insult               arrabsuu
to intend               karoorfachuu, yaaduu
to interrupt             addaan kutuu
to intimidate             sossodaachiisuu, quuxessuu
to introduce (people to each other)  wal barsiisuu

to invite               affeeruu
to joke                qoosuu, baacuu
to jump                xarrisuu, utaaluu
to kick                dhiituu, qeera'uu
to kill                ajjeesuu
to kiss                dhungachuu
to knock (on a door)         balbala rukutuu
to know                beekuu, baruu, amanfachuu
to laugh               kolfuu
to launder, wash clothes       miiccuu
to lay (something down)        ciibsuu
to lead                geggeessuu, hoogganuu
to leak                dhimmisuu
to learn               barachuu, baruu
to leave               baatuu, gadhiisuu
to leave, quit            dhiisuu
to lessen               xinneessuu, xinnaachuu
to lick                arraabuu
to lie, fib              kijibuu, sobuu
to like, love             jaalachuu
to limp                okkoluu
to listen               dhaggeeffachuu, caqasuu
to live           jiraachuu
to loan, lend        liqeessuu, ergisuu
to lock           qollofuu
to look           ilaaluu, arguu
to lower, bring down     buusuu
to make           gochuu, tolchuu
to manufactor, produce    oomishuu
to marry           fuudhuu, heerumuu
to measure, weigh      madaaluu, safaruu, lakkaa'uu
to meet, encounter      quunamuu
to memorize         yaadachuu
to milk           elmuu
to mimic           akkeessuu
to mix            waliin makuu, walitti dabaluu
to moan           aaduu, gadooduu
to mourn           gufufuu
to move           wawarraaquu, socho'uu
to multiply         baay'isuu
to need           barbaaduu, badaduu
to nominate         eeruu
to notice, notify      beeksisuu
to obey           abboomamuu
to offend          mufachiisuu, aarsuu, dallansiisuu
to open           banuu, saaquu
to oppress          cinqursuu, gad-qabuu
to optimize         fooyyessu
to organize         gurmeessuu, qixeessuu, gamteessuu
to paint           dibuu
to pass           darbuu, taruu
to pay            kaffaluu
to peel           quncisuu
to pierce          waraanuu, uruu
to pile           tuuluu
to plan           karoorsuu, karoorfachuu
to plant, erect, establish  dhaabuu
to play           taphachuu, xabachuu
to pollute          faaluu, areeruu
to pour           dhangala'uu, dhangalaasuu
to practice         shaakaluu
to preach          lallabuu
to predict          raajuu, raaguu
to prepare          qopheessuu
to pretend          fakkeessuu
to print           maxxansuu
to pull           harkisuu
to punish          adabuu
to push           dhiibuu
to put, place, store  kaa'uu
to rain        roobuu
to read        dubbisuu
to reduce       xiqqeessuu, hir'isuu
to regret       gaabbuu, sheena'uu
to remain       hafuu
to remember      yaadachuu, qaabachuu
to remind       yaadachiisuu
to rent        kireessuu
to ride        gulufsiisuu
to roast        waaduu, affeeluu, kalaankaluu
to rob         saamuu
to rot         raamma'uu, tortoruu
to run         fiiguu, arreeduu, kaachuu
to satisfy       booharsuu, quubsuu
to saw         seeruu
to say         jedhuu
to scream       iyyuu, wacuu
to see         ilaaluu, arginuu
to seem        fakkaachuu
to sell        gurguruu
to send        erguu
to serve        tajaajiluu
to sew         hodhuu, xibiiruu
to sharpen       qaruu
to shave        haaduu, aaduu, aaddachuu
to show, indicate   agarsiisuu
to sift        gingilchuu, soruu
to signify, mean    agarsiisuu, mul'isuu
to sing        weeddisuu, weellisuu, alalaasuu
to sit         taa'uu
to slaughter      gorra'uu, qaluu
to sleep        rafuu, ciisuu
to slip        mucucaachuu
to smash        hurreessuu, unkuteessuu
to smell        suufuu, fuunfachuu, urgeeffachuu, suurachuu
to soak        dhuubuu, laaffisuu
to sow seed, scatter  facaasuu
to spend the day    ooluu
to spend the night   buluu
to spit        tufuu
to sqeeze       cimmiiguu, cuunfuu
to start        jalqabuu, eegaluu
to startle       birrachuu, wareeruu, dammaqsuu
to stay        turuu
to steal        hatuu
to sting        hidduu
to stir            bulbuluu, irbuu, mooquu, sochoosu
to study           qu'achuu
to succeed          milkaa'uu
to supply           dhiheessuu
to support          deggeruu, utubuu, kibuu, gargaaruu
to surprise          dinqisiisuu
to surround          marsuu
to suspect          shakkuu
to swallow          liqimsu
to sweat           dafquu
to sweep           haxaa'uu, haruu
to sweeten          mi'eessuu
to swim            daakuu
to take (someone somewhere)  geessuu
to take care         eeggachuu
to talk, speak        dubbachuu, haasa'uu, baanuu, qaaquu
to teach           barsiisuu, leenjisuu
to tear            tarsaasuu, baqasuu
to tell            himuu
to think           yaaduu, abbaaluu
to threaten          doorsisuu, sodaachisuu, quuxessuu
to throw           darbachuu, ha'uu
to till            shukunuu, jaala soquu
to trade           daldaluu
to translate         hiikuu
to try            yaaluu, badaduu
to turn (in direction)    goruu
to turn (something)      garagaluu
to turn over, peddle     garagalchuu
to understand         hubachuu
to untie           hiikuu
to update           ammayyoomsuu
to use            fayyadamuu
to visit           daaw'achuu
to vomit           hooqqisiisuu, balaqqamsiisuu, balaqqamuu
to wait            afachuu, eeguu, turuu
to wake (someone) up     dammaqsuu
to wake up, be startled    dammaquu
to wake up, get up      ka'uu
to walk            adeemuu, tarkaanfachuu
to want            barbaaduu, fedhuu, badaduu
to warn            akeekkachiisuu, beekkachiisuu, seerachiisuu,
               weellefachuu
to wash            dhiqqachuu, miiccuu, sharaquu
to waste           baraaxuu, afoollessuu
to water (plants)       bishaan obaasuu
to wear            uffachuu, keewwachuu
to weed     aramuu
to wet      jiisuu
to whistle    fooricuu, siissuu, fooqqisuu, shawwisuu
to win      injifachuu, mo'uu
to winnow    calleessuu
to wip      dhaanuu
to work     hojjechuu
to worry     dhiphachuu, yaadda'uu
to write     barreessuu, katabuu
to yawm     hamuummachuu
today      har'a
toe       quba miillaa
together     walitti, wajjin, walii-wajjin
toilet      boolii, golbobbaa
toilet room   manni fincaani
tomato      timaatimii, ajaagaarii
tomorrow     boru, bor
tongue      arraba
tonight     edana, har'a galgala
tooth      ilka, ilkaan
toothpaste    saamunaa ilkaanii
toothpick    rigaa
total      dimshaasha, waliigala
tourist     daaw'ataa, daaw'attuu, imalaa, imaltuu
toward      gara, kallattii
towel      fooxaa, waccuu
toxic      summaa'aa
train      baabura geejjibaa
traitor     gantuu, haalaa, haaltuu
translation   hiikkaa
transportation  geejjiba
treatment    wal'aansa
tree, wood    muka
trial, try out  yaalii
triangle     rogsadee, sadakkuu
tribe      gosa
truck      makiina fe'issa
true, real    dhugaa
trust      amaanaa
Tuesday     kibxata, facaasaa, balloo
turn, order   dabaree
twenty      digdama
twin       lakkuu
two       lama
type, kind    gosa, akaakuu, sanyii
ugly, untidy   fokkisaa, fokkistuu
umbrella     dibaaba, daatuu, gaaddisee
uncle (maternal)       eessuma, hubuyu, abbo guddoo
uncle (paternal))      wasiila, abuyyaa
under            jala
underpants          pantii, butaantii
underskirt, slip       minxii liibsii
underwear          jalaanii
uniform (clothes)      fooyituu, walagoo
university          yunivarsiitii
unless…           yoo…malee
unripe            xobbee
untidy            boosacha, booseettii, samaa, samtuu
until            hamma, hanga
until the end        hamma dhuma
up              irra, gara olii, hanga, gararraa
upwards           ol
urine            fincaan
us              nu
use (n)           faayidaa, dantaa, bu'aa
useful            faayidaa qabeessa
useless           badduu, goofoo, faayidaa-maleessa
usually, frequently, often  yerroo baa'ee
vaccination         talaallii
value            sona, safuu, gatii
valueless, vain       bilaasha
vegetables          kuduraa
vegetation          biqiltuulee
vehicle           makiinaa, koonkoolata
ventilation         qilleensa afarsuu
verb             gochima, gocha
very             baayee, baay'ee
vest             jalaanii, sadarya
victory           injifannoo, mo'icha
view, vision         mul'ata, daayyaa
village           ganda, araddaa, amba
violence           jeequmsa, kolboo, goolii
visitor           daaw'ataa, daaw'attuu
volume            qabiyyee
vomit            diddiga, haqqee, bulgaatii, balaqqama
waist            mudhii
waiter            keessummeessisa, keessummeessitu
wall             goorroo, dadaa, gidaaraa
war             waraana, lola
wardrobe           kabata, wancarii, ansaada
warehouse          mankuusa
wasteful           afoollessaa, afoollessituu, baraaxxuu, firfirstuu
watch            ilaala, fana
watch (wrist)        sa'aatii harka
water           bishaan
water bottle, canteen   koddaa
water pollution      faalama bishaanii
waterfall         fincaa'aa, gootuu, xinniqee
watermelon        luxxee, habaaba
way            karaa, daandii
we            nuti, nuyi
weak           dadhabaa, dadhabduu, kokottaa'aa, kokottooftuu,
             muyoo
weather          haala qilleensaa
weather condition     amaleensa
wedding          cidha, aruuza
Wednesday         roobi
weed           huura, aramaa, buuchaa, dobaa, tusii
week           torban
weekend          sanbata fi dilbata
weight          ulfina
welcome          baga nagaa dhuftan
west           lixa, dhiha, ilgalchuu
what           maal
what (rel. pron.)     waan
wheel (of car)      masakaa
when           yoom
when (rel. pron.)     yoommu
whenever…         yoommu…kamittiyyu/yeroohundaa
where           eessa, garam
where (rel. pron.)    bakkii
which           kam
white           adii, calqii, weeca
white board        gabatee aadi
who            eenyu
who, which (rel. pron.)  kan, tan
whoever          eenyuyyuu
whose           kan eenyu, kaneenyu
why            maaliif
why (rel. pron.)     waan <verb>+f
wick (candle or stove)  fo'aa
wide           bal'aa
width           dalgeeta, bal'ina
wife           niti, haadha manaa, jaartii
wild animals       bineensoota alaa
wildlife         bineensa bosonaa
wind (moving air)     qilleensa, bubbisa
window          foddaa
windy           qilleensa'aa
wing           baallee, gofla, goblaa, koochoo, kola
winter (season)      ganna
wip              alangaa
wire              shiboo
wisdom             ogummaa
wise              aaqila, ogeessa, ogeettii, qaroo
wish              abbala, fedhii, hawwii
with              wajjin, waliin, duukaa
with pleasure         gammaccuu wajjin
wolf              yeeyyii
woman             nitinaayee, dubartii, gennee, nadheen
woman (married)        gadarba
woman (old)          alkoo
wood beetle          qiinqee, qiinqani
word              jecha
work              hojii
world             addunyaa
worm              raammoo
worn, worn out         bututaa, moofaa
wound (n)           madaa
wounded            madaa'aa, madooftuu
yam              goodarree
year              waggaa, bara, ganna
years             waggaawwan
yellow             booraa, keelloo
yes              eeyee, ee
yesterday           kaleessa
yet              hanga ammaatti, ammallee
yield             oomisha, horata, callaa, atootota
yield, product         callaa
yogurt             itittuu
you (pl., obj.)        isini
you (pl., subj.)        isin
you (sing., obj.)       si, si'i
you (sing., subj.)       ati
young             laccee
your, yours (pl.)       keessan, keessani
your, yours (sing.)      kee
zipper             shaarneellaa
zone              godina, ambaala
"and you?"           ati hoo?
"Don't touch me!"       nan tuqin!
"for example"         fakkeenyaaf
"here you are" (when giving)  kunoo
"I don't understand"      nan galle, hin hubanne
"I understand"         na gale, hubadhee jira
"I want to be alone"      qobaa koo ta'uun barbaada
"I'll call back"        deebiseen bilbila
"it's possible"        danda'ama
"there it is"         kuunnoo
"What happened to you/what's  maal taate?
wrong?"

								
To top