Docstoc

test af kakaoprodukter_ endelig

Document Sample
test af kakaoprodukter_ endelig Powered By Docstoc
					Test af kakaoprodukter
Af Jens Knudsen, Udviklingskonsulent i Viffos og Adjunkt på University College, Ankerhus,
Og Gitte Gross, cand. brom og leder af Viffos
19. februar 2008.


Til denne test indkøbte vi 10 forskellige kakaoprodukter i butikker i Roskildeområdet.
Der er tale om 3 ”rene” kakaopulvere, og 7 færdigblandede vekaopulvere bestemt til at røre op
med vand eller mælk til en hurtig drik.
Testen fokuserer på produkternes indhold af kakao, kulhydrater, energiindhold samt opløselighed og
pris.

Produktfakta:
Se Excel-fil: Produktfakta – kakaodrikke – januar 2008 version 2.

De 10 produkter er:
Produkt          Produkttype         Opløses i:         Indkøbt i:
Nesquick – Nestlé     Vekaopulver         Mælk            Føtex
X-tra Vekaopulver –    Vekaopulver         Mælk            Kvickly x-tra
Coop
O´boy – Kraft       Vekaopulver         Mælk            Netto
Quickmix - Isis      Vekaopulver         Mælk            Kvickly x-tra
Choco Hot - Nestlé     Vekaopulver         Vand            Føtex
Varm chokoladedrik –    Vekaopulver         Vand            Fakta
Prinsen
Chocolate drink – Van   Vekaopulver         Vand            Fakta
Houten
Cacao – Valrhona      Kakaopulver         Mælk            Irma
Fedtfattig kakao –     Kakaopulver         Mælk            Irma
Urtekram
Cacao – Rexim       Kakaopulver         Mælk            Fakta

Metode:
I det følgende er anført en række vurderinger af produkternes indhold af kakao, kulhydrat og energi.

Vurderingerne bygger på producenternes egne oplysninger. Ud fra disse oplysninger har vi beregnet
indholdet af energi, fedt, kulhydrat og protein både opgjort i gram og i energiprocent, i en kop kakao der
indeholder 2 dl.
Choco Hot, Varm chokoladedrik og Chocolate drink er tilsat vand, og de øvrige produkter tilsat hhv let- og
skummetmælk.

Det er vigtigt at nævne at alle værdier er behæftet med en vis usikkerhed, hvilket er normalt i forbindelse
med analyse, beregning og angivelse af næringsstofværdier og energiindhold. Derfor skal de angivne
værdier betragtes som cirka-værdier, hvilket betyder at mindre forskelle i talværdier produkterne imellem
ikke nødvendigvis er udtryk for en reel forskel.


Det siger reglerne:
Regler for hvad man må og skal kalde produkter der indeholder kakao, fremgår af Bekendtgørelse om
kakao-, chokolade- og vekaovarer nr. 336 af d. 12/5 2003.
Her kan man se at:

Kakaopulver er defineret som det produkt, der fremkommer ved forarbejdning af kakaobønner, efter at
disse er renset, afskallet og brændt, og som indeholder mindst 20 % kakaosmør i tørstoffet og højst 9 %
vand.
Fedtfattigt kakaopulver er kakaopulver med et indhold af kakaosmør i tørstoffet på under 20 %.
Vekaovare er et kakao- og chokoladelignende konfektureprodukt, som efter en samlet bedømmelse af
smag, udseende, sammensætning, øvrige beskaffenhed, anvendelse og den måde, hvorpå det
markedsføres, kan betragtes som en efterligning af eller erstatningsvare for kakao- og chokoladevarer.


Resultater


Kakao og vekao
En gennemgang af de indkøbte produkter deler dem i to grupper. En gruppe med kakaopulver og en gruppe
med vekaoprodukter.

Kakaopulver:
Valrhona og Rexim indeholder 100% kakaopulver med hhv. 20% og 21 % fedt i tørstof, mens Urtekram
indeholder fedtfattigt kakaopulver, med 11% fedt i tørstof.

Vekaopulver:
Alle de øvrige produkter er vekaovarer, der indeholder mellem 11% i Prinsen Varm chokoladedrik og 20%
kakaopulver i Nesquick. Det lave kakaoindhold er årsagen til, at ingen af disse produkter med rette kan
kaldes for kakaopulver – men vekaopulver. Størstedelen af vekaoprodukterne bærer den rigtige
betegnelse, mens 2 produkter - nemlig ”Varm chokoladedrik” fra Prinsen og Quickmix fra Isis, kalder sig
kakaopulver uden at være det. Van Houten - Chokolate drink bærer ikke nogen varebetegnelse.

Karakteristisk for vekaoprodukterne er at de er færdigblandede pulvere, der kun skal tilsættes mælk eller
vand for at man har en færdig drik, der er drikkeklar uden ekstra tilsætning af f.eks. sukker.
Vekaopulverne indeholder ud over kakao og sukker næsten alle emulgatorer, salt og aromastoffer.
De produkter der kun skal tilsættes vand indeholder tillige skummetmælkspulver og / eller valle. To
produkter – nemlig Prinsen og Van Houten - er tilsat hærdet vegetabilsk fedt. Isis har erstattet sukker med
aspartam– et stærkt sødende sødestof.

Pris

Vi har beregnet prisen på en standardkop, tilberedt med skummetmælk, hvor der anbefales mælk i
tilberedningsanvisningen, og med den mængde pulver der anbefales. I tabel 2 kan man se resultatet.
Tabel 2: Pris, kakaoindhold, fedt, kulhydrat og energi pr. kop færdigblandet drik. Beregningen er baseret
på, at der er anvendt skummetmælk, hvor der skal tilsættes mælk.

Produkt         Kakaoindhold    Pris*     Fedt       Kulhydrat /     Energiindhold
                                       sukkerarter
Cacao – Valrhona         8        2,89       5       21/12          610
Fedtfattig kakao –       6,2       2,55       4       16/          567
Urtekram
Cacao – Rexim          5        1,32       4        16/         567
Choco Hot - Nestlé       3,75       2,79       1        15/15         404
Chocolate drink –       3,33        2        1        20/         456
Van Houten
Varm               3        1,14       2        20/17         437
chokoladedrik –
Prinsen
Quickmix - Isis        2,66       2,47       1        15/11         590
Nesquick – Nestlé        2,6       1,85       4        20          610
O´boy – Kraft         2,43       1,83       4        21/20         621
X-tra Vekaopulver        2,4       1,65       4        23          654
– Coop
*De anførte priser er et udtryk for dagsprisen i Roskildeområdet d. 17/1 2008. Prissammenligningen er foretaget på
baggrund heraf.
Prisen pr. kop varierer fra 1,14 kr. til 2,89 kr. pr. kop. Indholdet af kakao varierer fra 2,4 til 8 gram pr. kop.
Der er i nogen grad overensstemmelse mellem pris og kakaoindhold, der er den mest nærliggende
kvalitetsparameter at sammenligne prisen på. Rexim skiller sig ud ved både at være billig og have et
relativt højt kakaoindhold, Valrhona er dyrest men har også det højeste indhold at kakao.

Blandt vekaoprodukterne skiller


Kulhydrat
Vekaopulver.
De fleste vekaopulvere har et højt kulhydratindhold – op til ca. 80 g/100 g – hvilket primært må tilskrives
tilsætning af sukker. Undtagelsen herfra er Quickmix, som indeholder ca. 35g/100g-. Kulhydratindholdet
skyldes primært indholdet af laktose fra skummetmælkspulver, der foruden aspartam, bidrager til sødmen i
produktet. Aspartam hører til gruppen af stærkt sødende sødemidler.

Kakao vs. vekao.
Kakaopulvernes indhold af kulhydrat er betydeligt lavere end for vekaopulverne (når man ser bort fra
Quickmix), hvilket dog i nogen grad opvejes af, at den enkelte forbruger selv skal sætte sukker til den
færdige drik jf. tilberedningsanvisningerne på pakningerne.

I de færdigblandede drikke ligger kulhydratindholdet da også nogenlunde jævnt fordelt i spændet fra ca. 15
g (i Quickmix) og op til ca. 23 g (i X-tra vekaopulver) pr. kop. Dette er uanset om man bruger let- eller
skummetmælk, da de stort set indeholder den samme mængde mælkesukker.
De produkter der skal opløses i vand indeholder endvidere en hel del vallepulver. Valle er i traditionel
forstand et restprodukt fra osteproduktion, der primært består af vand samt et vist indhold af protein og
laktose (mælkesukker). Ved hjælp af tørring fås et pulver med et opkoncentreret indhold af protein og
laktose. Vallepulver er med til at give kakaodrikke en vis fylde og sødme.
Energi

Energiindholdet varierer mellem ca. 400 og 650 kJ pr. kop. Det er meget. Især set i lyset af at beregningen
er foretaget med udgangspunkt i, at der er anvendt skummetmælk.
Energiindholdet i letmælksbaserede drikke svarer til et energiniveau lidt over sødmælk. Energiindholdet i
skummetmælksbaserede drikke svarer til et niveau mellem letmælk og sødmælk. Kun Quickmix anbefaler
at anvende skummetmælk.

Mælke- vs vandbaserede drikke.
Sammenligner man de mælkebaserede færdige drikke med de vandbaserede drikke, ses at energiindholdet
for sidstnævnte er tydeligt lavere - det skyldes primært mælketilsætningen idet mælk i sig selv bidrager til
energiindholdet i den færdige drik. Jo federe mælk man anvender til drikkene jo større forskel vil der
(naturligvis) være i forhold til de vandbaserede drikke.

Kakao- vs vekaodrikke.
Sammenligner man de færdigtilberedte kakaodrikke med vekaodrikkene ses ingen mærkbar forskel i
energiindholdet på trods af at kakaopulverne generelt indeholder mindre energi end vekaopulverne (med
undtagelse af Quicmix, der ligger på niveau med Valrhona). Det skyldes at man både tilsætter mælk og
sukker til kakaopulveret og at energiindholdet derfor øges.


Opløselighed
En væsentlig grund for at anvende et vekaoprodukt frem for kakaopulver må være, at vekaoprodukter er
hurtige og nemme at tilberede - pulveret skal blot opløses under omrøring når mælk/vand og pulver
blandes.
Vi har derfor undersøgt hvor hurtigt vekaopulverne opløses.

Metode ved måling af tid for opløselighed
Tilberedningsanvisningerne på de enkelte pakninger blev fulgt. Der blev taget tid fra det øjeblik hvor pulver
og mælk/vand blev sammenbragt og indtil 1) pulveret synes opløst med undtagelse af enkelte klumper i
overfladen og 2)alle klumper i overfladen var opløst.
For varm mælk anvendtes en temperatur på 60-70 grader C og for varmt vand anvendtes en temperatur på
ca. 85 grader celcius. Der blev foretaget dobbeltbestemmelse.

Resultater

  Produkt            Tid med mælk                  Kommentarer
          Koldt        Varmt
          Opløses       Opløses        Koldt: Enkelte mindre klumper i overfladen – er
Nesquick      umiddelbart     umiddelbart      opløst efter 2-3 minutter.
                                Varmt: Enkelte mindre klumper i overfladen – er
                                opløst på under 30 sekunder
          Opløses       Opløses
X-tra        umiddelbart     umiddelbart
Vekaopulver
          Opløses       Opløses        Koldt: Enkelte mindre klumper i overfladen – er
O´boy        umiddelbart     umiddelbart      opløst efter 2-3 minutter.
                               Varmt: Enkelte mindre klumper i overfladen – er
                               opløst på under 30 sekunder
          Opløses       Opløses        Koldt: En del klumper i overfladen – er opløst efter
Quickmix      umiddelbart     umiddelbart      4-5 minutter.
                               Varmt: Nogle klumper i overfladen – er opløst i
                               løbet af ca. 30 sekunder.
               Tid med varmt vand
Choco Hot      Opløses umiddelbart

Varm        Opløses umiddelbart
chokoladedrik,
Prinsen
Van Houten     Opløses umiddelbart


Konklusion
I kold mælk (Nesquick, X-tra, O´boy, Quickmix) opløses pulveret umiddelbart. Quickmix indeholdt en del og
O´boy og Nesquick indeholdt enkelte klumper, der tog længere tid at få opløst – helt op til 4-5 minutter for
Quickmix´ vedkommende.
I varm mælk opløses pulveret umiddelbart. Quickmix og i nogen grad også O´boy og Nesquick indeholdt dog
enkelte klumper, der tog en smule længere tid at få opløst – ca. 30 sekunder for Quickmix´ vedkommende.

I varmt vand (Choco Hot, van Houten, Prinsen) blev alle pulvere opløst umiddelbart.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:98
posted:6/25/2011
language:Danish
pages:5