; MT_LV_ME_mag 2011 a kaitsmisaeg_01.06.11
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

MT_LV_ME_mag 2011 a kaitsmisaeg_01.06.11

VIEWS: 78 PAGES: 4

 • pg 1
									Metsatööstuse, loodusvarade kasutamise ja kaitse ning metsamajanduse õppekavade magistritööde kaitsmine 6…8. juunil 2011.a.

 Kaitsmiskomisjon: professor Andres Kiviste, dotsent Jaak Pikk, dotsent Ivar Sibul, teadur Maris Hordo, lektor Eino Laas, lektor Vahur Kurvits, Tiit
                      Timberg (RMK), Tavo Uuetalu (RMK), Ulvar Kaubi (RMK)

6. juuni 2011 ruumis 1B27 (metsatööstus)

Aeg    Üliõpilane   Juhendaja   Teema                                              Retsensent
   8:15 Tauri Arumäe  Mait Lang   Laserskanneri andmete kasutamine takseertunnuste hindamiseks                  U. Peterson
                    Using LIDAR data to assess forest characteristics
   8:45 Marek Hirs   Regino Kask Royal protsess                                          M. Varik
                    Royal process
   9:15 Marek Irdla  Peeter Muiste Erinevate meetoditega võetud hakkpuidu proovide niiskuste ja kütteväärtuste võrdlemine     L. Pärn

                     Different methods for the chips in the moisture and the heating value of the comparison

   9:45 Mihkel Karulaas Regino Kask LNG-vineeri tootmistehnoloogia ja toote järelvalve UPM-Kymmene Otepää AS näitel         J. Pikk
                    Production technology of LNG-plywood and product supervision in example of UPM -
                    Kymmene Otepää AS
  10:15 August Killing  Peeter Muiste Erineva niiskusega kase spoonipakkude mõju töödeldavusele kasutades ühesugust          R. Mitt
                    soojendus- ja keedurežiimi
                    The influence of birch veneer log moisture and temperature on workability when using the
                    same heating and boiling process
  10:45 Kristjan Koger  Regino Kask Kronometraaž spoonipakettide ladumise tööoperatsioonide näitel UPM-Kymmene Otepää         J. Pikk
                    AS-s
                    Timekeeping in veneer composition to plywood in UPM-Kymmene Otepää AS
  11:15 Ivar Kõomägi   Jaak Pikk   Tootmistehnoloogiate tasuvuse võrdlus Lasva Liimpuidu AS näitel                 R. Sirgmets
                    Comparison of production technology profitability in Lasva Liimpuidu AS
  11:45                Lõunapaus

  12:30 Ranet Leppik   Regino KaskTermotöödeldud puidu pundumine ja niiskussisaldus                         K. Aasamaa
                   Moisture content and swelling effects of the heat-treated wood
  13:00 Taavi Taremaa Risto Mitt  Kooreparandi koostamine okaspuu palkidele                             A. Sims
                   Constructing repairs to the bark thickness of conifer logs
  13:30 Martin Viljak Peeter Muiste WoodEye installeerimine höövlitööstusesse                             R. Mitt
                   The installation of WoodEye into the sawmill
  14:00 Rainer Kuiv   Andres Kiviste, Eesti metsaregistri andmete analüüs                             A. Sims
             Henn Korjus Analysis of Estonian Forest Registry data
  14:30 Veiko Luug    Rein Drenkhan Hariliku männi (Pinus sylvestris L.) kasv ja okastik geograafilistes päritoludes        T. Maaten
                     Growth and needle retention of Scots pine (Pinus sylvestris L.) on the provenance
  15:00 Lepo Tõnisalu  Regino Kask Hariliku männi puidu otspinna kõvadus sõltuvalt kasvukoha tüübist                M. Hordo
                     End-grain hardness of Scots pine wood depending on forest site types
  15:30 Priit Nilson   Allan Sims   Hariliku männi tüvevormi analüüs                               A. Padari
             Ahto Kangur An analysis of taper curve for Scots pine


7. juuni 2011 ruumis 1B27 (loodusvarade kasutamine ja kaitse)

Aeg    Üliõpilane   Juhendaja  Teema                                              Retsensent
   8:15 Kaidi Aosaar  Henn Korjus Mahu-Rannametsa looduskaitseala kaitsekorralduskava 2011-2020                  E. Laas
                    Mahu-Rannametsa nature reserve management plan 2011-2020
   8:45 Maris Kelner  Taimi Paal  Põlvamaa soode inventeerimine; nende seisund, looduskaitseline väärtus ja            T. Tullus
                    klassifikatsioonistruktuur
             Jaanus Paal The inventory of Põlva county swamps: their condition, conservation value and
                    classification structure
  11:15 Elina Koppel   Tiiu Kull  Matkaradade mõju taimestikule                                  T. Paal
                    Hiking paths' effect to vegetation
   9:15 Ruth Mändma         P
             Diana Laarmann uude väljalangevus ja suremise põhjused erineva majandusrežiimiga puistutes metsa       A. Kiviste
                    kasvukäigu proovitükkide andmetel
             Allan Sims  Tree mortality and causes of death in stands under different management regimes
                    according to forest yield sample plot data
   9:45 Kristi Nigul  Henn Korjus Vääriselupaikade inventeerimine Järvseljal                            P. Kask
                    Inventory of woodland key habitats in Järvselja; Estonia
  10:15 Annika Osja   Henn Korjus Puhkemajanduslik infrastruktuur ja turismiinfopunkti külastajate analüüs Valga maakonnas     K. Karoles

             Andres Kiviste Leisure industry infrastructure and the analysis of the visitors of the tourism information
                     point in Valga county
  10:45 Maarja Ots    Peeter Muiste Puidu hakkimine hakkpuidu tootmist mõjutava tegurina                      V. Kurvits
                     Wood chipping as influential factor in wood chip production
  11:45                 Lõunapaus
  12:30 Jüri Promet   Andres Kiviste Puistu kasv põlevkivi sügavuste gradiendilt Viivikonna põlevkivikarjääri tasandatud     K. Ots
                    puistanguil
             Henn Korjus Forest growth on oil-shale layer depth gradient in Viivikonna quarry
                    T
  13:00 Mari-Liis Ruus Diana Laarmann aastamisvõtete esmase mõju hindamine metsade looduslikkuse taastamise             A. Tullus
                    püsikatsealadel Eestis
                    Evaluation of immediate effects of forest restoration treatments in permanent sample plots
                    in Estonia
  13:30 Anette Sild   Kajar Köster Põlengujärgsed alustaimestiku muutused Vihterpalu häiringualadel                A. Kangur
             Marek Metslaid Ground vegetation changes after fire in Vihterpalu disturbed areas
  14:00 Gerda Suurkivi Taimi Paal   Lääne-Virumaa põhjapoolse osa soode inventeerimine: nende seisund, looduskaitseline     D. Laarmann
                    väärtus ja klassifikatsioonistruktuur
             Jaanus Paal The inventory of mires of the northern part of Lääne-Viru county: their condition,
                    conservation value and classification structure
  14:30 Kätrin Suurkivi Taimi Paal   Lääne-Virumaa lõunapoolse osa soode inventeerimine: nende seisund, looduskaitseline     E. Laas
                    väärtus ja klassifikatsioonistruktuur
             Jaanus Paal Inventory of mires of the southern part of Lääne-Viru county: their condition, conservation
                    value and classification structure
  15:00 Marii Tomson  Henn Korjus RMK puhkealade kasutamine loodushariduslikel eesmärkidel ja külastuskoormuse          J. Aosaar
                    hindamine
             Andres Kiviste Use of RMK recreation areas for educational purposes and the evaluation of frequency of
                    attendance
  15:30 Teele Tulev   Henn Korjus Pärandkultuuri inventeerimine Luunja vallas                           A. Jäärats
             Jürgen Kusmin Inventory of cultural heritage in Luunja municipality, Estonia


8. juuni 2011 ruumis 1B27 (metsamajandus)

Aeg    Üliõpilane   Juhendaja   Teema                                            Retsensent
   8:15 Anton Fjodorov Veiko Uri   Peenjuurte biomass erivanuselistes arukaasikutes                      A. Kangur
                     Fine roots biomass in silver birch stands of different ages
   8:45 Lauri Junkin  Ahto Kangur  Hariliku männi kõrguskasvude analüüs mudelpuude mõõtmiste andmetel             V. Uri
             Allan Sims   An analysis of Scots pine annual height increment growth based on the data of analyze
                     trees
   9:15 Indrek Jõesaar Henn Korjus  Eelmise metsakorralduse perioodi metsade majandamise analüüs Järvselja ÕKMK näitel     P. Kask

                     Analysis of previous forest management period in Järvselja Experimental Forest
 9:45 Siiri Jürgenstein Rein Drenkhan Hariliku saare (Fraxinus excelsior L.) hukkumise põhjuste analüüs              I. Sibul
                   Analysis of European ash (Fraxinus excelsior L.) dieback causes in Estonia
10:15 Manuela Kollom Ahto Kangur Järvselja põlismetsa puistute kasvudünaamika uurimine metsakorraldusandmete põhjal        A. Kiviste
                   Development of primeval forest structure in Järvselja, Estonia: a research based on
                   national forest inventory data
10:45 Katrin Kons    Kajar Köster Peenjuurte biomassi varieeruvuse seos kasvukoha parameetritega Järvselja jänesekapsa-     V. Uri
                   mustika segametsade näitel
            Ülle Pütsepp Variability of fine roots in relation to site characteristics in Oxalis-Vaccinium myrtillus
                   forest site, Järvselja case study
11:15 Marek Käo     Henn Korjus Harvestermõõtmise tulemuste võrdlus metsa takseerandmetega jänesekapsa-mustika         A. Padari
                   kasvukohatüübis RMK lageraielankidel
                   Harvester measurement results compared to forest survey data in Oxalis-Myrtillys site
                   type at clearcuttings in State Forest Management Centre
11:45                 Lõunapaus

12:30 Viljar Nurk   Veiko Uri   Biomassi produktsioon ja süsiniku akumuleerumine jänesekapsa kasvukohatüübi         M. Hordo
                   arukaasikutes
                   Biomass production and carbon accumulation in silver birch stands on Oxalis site type

13:00 Marianna Otsa  Hardi Tullus  Hooldusraied kaasikutes                                   M. Lang
                   Thinning in birch stands
13:30 Rain Rämonen Mait Lang     Vegetatsiooniperioodi muutuste kasutamine metsade kaardistamiseks satelliidipiltidelt    U. Peterson
                   Using seasonal changes in forest spectral signature to predict inventory variables
14:00 Peeter Villako  Hardi Tullus  Harvendusraied männikutes                                  H. Korjus
                   Thinning in pine forests

								
To top
;