Skabelon til loenompostering almindelig by shuifanglj

VIEWS: 195 PAGES: 384

									Hvad skal denne skabelon bruges til

Dette regneark er en skabelon til ompostering - primært mht. stedet og projektet. Skabelonen kan bruges til at ompostere
fra en given kontostreng til en ny. Med andre ord, så kan man flytte en postering pr. sted, projekt, formål, aktivitet og
indkøbskategori.

Skabelonen er udfyldt med et tænkt eksempel. Overskriv blot disse værdier.

Hvordan bruger jeg denne skabelon - overordnet?

Som udgangspunkt skal du altid udfylde de grå felter i skabelonen. Samtlige felter uden farve (hvide) er som
udgangspunkt låste, så du kan ikke skrive i dem.

Der vil altid være minimum 2 parter involveret når der omposteres:

1 - der vil altid være en kontering, hvor posteringen på nuværende tidspunkt står i regnskabet. Det er denne kontostreng,
som skal tastes i "Posteringen skal flyttes herfra".
2 - der vil altid være en kontering, som posteringen skal flyttes til (punkt. nr. 1 ovenfor). Der lægges i særdeleshed vægt
på overensstemmelse mellem stedskontering, formålskontering og projektnummerkontering.Hvordan udfylder jeg skabelonen?

Dato - Du skal vælge en dato i feltet B2. Du skal indtaste i formatet dd-mm-åååå.

Godkendelse og evt. kommenta r - her skal den stedsansvarlige for "stedet hvor posteringen flyttes fra " og "stedet hvor
posteringen flyttes til" godkende og kommentere på omposteringen. Den stedsansvarlige har her mulighed for at skrive
en kommentar. Denne godkendelse kan også opnåes ved at omposteringsbilaget bliver sendt elektronisk til
modtagerstedet (den projekt- og/eller stedsansvarlige), som via mail godkender udgiften og videresender
mailkoorspondancen til finans@phmetropol.dk.

Navn - skal være navnet på den person, som faktisk sidder og udfylder hhv. afsender eller modtager i skabelonen.

Sted - Nummeret for hhv. afsender og modtagerstedet jf. stedkontoplanen.

Formål, projekt, aktivitet, indkøbskategori osv. udfyldes jf. gælende kontoplaner.
6/25/2011
3:52 AM
                                  Omposteringsbilag
  Dato                 3/31/2010
  Godkendelse og   Meget meget god grund
  evt. kommentar fra
  afsender
  (stedansvarlig):

  Navn:       Martin H.                               Sted:      52111 Økonomi
                                              Antal Konteringer 'ikke-52111':        0

                                   Beløb stemmer til 0

                                Posteringen skal flyttes herfra

  Beskrivelse
  Bør indeholde "# + 'gammel bilagsnr.' + #" som                                               Indkoebsk
  den første del af beskrivelsen          Kontonr.  Kontonavn          Formål  Sted    Projekt   Aktivitet    ategori  Beløb
D:\Docstoc\Working\pdf\6f35cea6-fbc0-447b-a1a0-f29382a8a28f.xlsx
Input - omposteringsbilag                                                                    Side 2 af 384
6/25/2011
3:52 AM
                                  Omposteringsbilag
  Dato                 3/31/2010
  Godkendelse og   Godkender den meget gode grund. Ellers intet at bemærke
  evt. kommentar fra
  modtager
  (projektansvarlig):

  Navn:                                       Sted:     11011 Bestyrelse


                                   Beløb stemmer til 0

                                Posteringen skal flyttes hertil

  Beskrivelse
  Bør indeholde "# + 'gammel bilagsnr.' + #" som                                         Indkoebsk
  den første del af beskrivelsen          Kontonr.             Formål   Sted   Projekt   Aktivitet  ategori  Beløb
D:\Docstoc\Working\pdf\6f35cea6-fbc0-447b-a1a0-f29382a8a28f.xlsx
Input - omposteringsbilag                                                               Side 3 af 384
Sådan opdaterer du de forskellige lister:        Default typer
                            Sti
1: Gå til bunden den liste, som du vil opdatere     Filnavn (CSV):
(personalekategori, stedkontoplan,
formålskontoplan osv.).

2: Stil dig i feltet lige nedenfor den sidst udfyldte
og tast den nye kode (nummer) og navn. Den
dynamiske tabel bør udvide sig automatisk. Hvis
ikke, så udvid tabellen ved at trække i denne lille
mørkeblå trekant i nederste højre hjørne af
tabellen.

3: Gå til første række og sorter den tabellen ved
at bruge den lille pil ud for eksempelvis
stedkoden.

Det nye sted burde nu være tilgængeligt i
inputarket.
Alle lister opdaterede 27-03-2010
Default værdier  Nummer   Navn               Stedkode
C:\temp\      1011100  Undervisningstaxameter      11011
ompostering.csv   1011110  Bygningstaxameter         12011
          1011120  Fællesudgiftstaxameter      12012
          1011130  Praktiktaxameter         12013
          1011140  Refusionstaxameter        12014
          1011150  Færdiggørelsestaxameter      13011
          1011160  Grundtilskud           20111
          1011170  Særlige tilskud fra UVM      20211
          1018100  Særlige tilskud (spærret)     20311
          1110100  Salg varer/tj. kommune- u/moms  21111
          1110101  Salg varer/tj. kommune- m/moms  21211
          1110110  Revalidender/akt.personer (AF)  21311
          1150100  Husleje og boligindt. - u/moms  21411
          1150101  Husleje og boligindt. - m/moms  21511
          1180100  Andet salg - u/moms        22111
          1180101  Andet salg - m/moms        22211
          1180110  Salg af kompendier u/moms     22311
          1180111  Salg af bøger m/moms       22411
          1180140  Indt. fra projekter u/moms    23111
          1180151  Axapta salg af bøger m/moms    23211
          1180161  Axapta andet salg m/moms     23311
          1180500  Kortfr.tilgodehavender      24111
          1211100  Reg. af tilsk. ml. skoler     30111
          1311100  Deltagerbetaling - u/moms     31111
          1311101  Deltagerbetaling - m/moms     32111
          1311200  Axapta Delt.bet. - u/moms     34111
          1311201  Axapta Delt.bet. - m/moms     34211
          1311300  Rykkergebyrer på debitorer    34311
          1610100  Husleje u/moms          35111
          1610101  Husleje m/moms          35211
          1610200  Leje af lokaler u/moms      35212
          1610201  Leje af lokaler m/moms      35213
          1620100  Leje areal - rettigh.- u/moms   35214
          1620101  Leje areal - rettigh.- m/moms   35215
          1630100  Leje og leasing i øvr.- u/moms  35216
          1630101  Leje og leasing i øvr.- m/moms  35311
          1805100  Lønbidrag vedr. tværm ordn.    36111
          1811100  Egentlig løn           40111
          1816100  Feriepenge (modkonto)       40211
          1818100  Egentlig løn, manuel       41111
          1818200  Lønomposteringer, manuelt     42111
          1821100  Udb.lønref. ref.lånt pers.    43111
          1828100  Udb. lønref., manuel       43211
          1831100  Overarbejde            43311
          1838100  Overarbejde, manuel        44111
1841100  Merarbejde            45111
1848100  Merarbejde, manuel        45112
1851100  Løn og overarbejde        45113
1856100  Overarbejde (modkonto 9735100)  45114
1858100  Løn og overarb. u årsv. manuel  45211
1861100  Særskilt vederlæggelse løn    45311
1868100  Særskilt vederlæggelse manuel  45511
1871100  Frivilling fratræd.ordning    45611
1876100  Resløn/frivfratr hensæt. 7616  45711
1881100  Pensionsbidrag          46111
1883100  Pensionsbidrag manuel      46211
1887100  Brug 1892100 i stedet - luk   46311
1888100  Udlånte person ref.udl.pers   46412
1889100  Barsel/fleks Økonomistyrelsen  47111
1889200  Barsel Kommune bruges ikke!   51111
1891100  Refusion fra kommuner      52111
1892100  Fleksrefusion fra kommunen    53111
2010100  Neutral. af donati.afskriv.   53112
2030100  Afskr. bygninger         53113
2030130  Afskr. indretn. af lej. lok.   54111
2030140  Afskr. undervisningsudstyr    55111
2030150  Afskr. administrativt udstyr   55112
2030160  Afskr. IT-hardware        55113
2030170  Afskr. IT-software        56111
2110100  Øvrige indtægter u/moms     56112
2110101  Øvrige indtægter m/moms     56113
2205100  Hensættelser - andet       56114
2210100  Rejs/overnat/bespis u/moms    56115
2210101  Rejs/overnat/bespis m/moms    56116
2210200  SPÆRRET Rejser/beford u/moms   56117
2220100  Repræsentation u/moms      56118
2220101  Repræsentation m/moms      56119
2220200  Kantinekøb kursister u/moms   57111
2220201  Kantinekøb kursister m/moms   60111
2220210  Kantinekøb personale u/moms
2220211  Kantinekøb personale m/moms
2230100  Rep. og vedligeh. - u/moms
2230101  Rep. og vedligeh. - m/moms
2232100  Arb. bidrag, skat og afgifter
2232101  Afgifter m. moms (rennov. mm)
2236100  Kontant godtgørelse via løn
2237100  Kantinetilskud u/moms
2237101  Kantinetilskud m/moms
2238100  AER - tilskud/refusion
2240100  Øvr. driftsaktiviteter u/moms
2240101  Øvr. driftsaktiviteter m/moms
2250101  Køb af tj. (kom.eks.energi)m/m
2255100  Køb af energi (momsfrit)
2255101  Køb af energi til forbr.m/moms
2260100  IT-varer til forbrug u/moms
2260101  IT-varer til forbrug m/moms
2265100  IT-tjenesteydelser u/moms
2265101  IT-tjenesteydelser m/moms
2265200  Mobil/ISDN personale u/moms
2265201  Mobil/ISDN personale m/moms
2270100  Momsfrie ydelser (undervis.mm)
2270101  Tj.ydelser i øvrigt m/moms
2270200  SPS hjælpemidler i PH'en
2270500  Kortfr.gældsforpligt.kendte fa
2270600  Kortfr.gældsforpligt.ukendte
2280100  Øvr.varer og småansk.u/moms
2280101  Øvr.varer og småansk.m/moms
2280200  Personalegoder u/moms
2280201  Personalegoder m/moms
2280900  Egenfinansiering moms
2291100  Kasse, kurs og moms diff.
2295100  Tab på debitorer mv.u/moms
2295101  Tab på debitorer mv.m/moms
2520100  Renteindtægter SKB
2540100  Renteindt.øvr.pengeinstitutter
2560100  Renteindtægter af værdipapirer
2590100  Øvrige renteindt brug 2540100
2592100  Værdiforsk. - solgte værdip.
2594100  Værdiforsk. - optagne lån/gæld
2640100  Renteudgifter SKB
2650100  Prioritetsrenter
2680100  Morarenteudgifter
2690100  Øvrige renteudgifter
2690110  Bankgebyrer
2692100  Tab/Gevinst v/køb værdipapirer
2694100  SWAP / Amortisering
3050100  Vægtafgift m.m.
3094100  Bidrag til sociale ordninger
3097100  Rykkergebyrer
4310100  Intern.statsl.overf.udg.
4421100  Tjenestemandspensioner
4424100  Understøt.supp.ydl.overf.pers.
5135100  Bygninger akk. afskrivning
5135200  Install akk. afskrivning
5812100  Obligationer tilgang/afgang
5902100  Obligationer afg. brug 5812100
6105150  Anlæg til aktivering
6111100  Tilgh.v/salg
6115300  Axapta debitor samlekonto
6116100  Tilgh. kortindbetalinger
6118100  Hensat til tab på debitorer
6121100  Moms - kun for SLS posteringer
6130114  EIIL-legat
6130220  Husholdningsskolen
6130430  Tilgodehavender XAL + XAL deb
6130450  Mellemregning FSI
6130511  Interimskonto - gebyr
6130513  MasterCard 3306761641
6130910  Andre tilgodehavender PH
6133100  Refusion af udgifter
6140100  Igangv.arb.f.frem.reg.tilgh.
6150100  Foretagne udlæg
6155100  Rejseforskud/Løntræk Alle
6160102  Deposita Husleje
6170100  Ml.reg.konti. intern debitorer
6190100  Periodeafgrænsningspost. Tilg.
6195100  Tilgodeh. refusioner
6195500  Kortfr. tilgodehavender
6381530  DFH FIK Konto 3308003418
6381540  DDB Obligations 4530055337
6381695  Nykredit Obligation 2835295
7616100  Hensæt resløn og frivfrat 1876
7617100  Hensættelser - ændringer
8412100  Prioritetsgæld mv
8414100  Anden langf. gæld
8442100  Amortisering
9341100  Igangv.arb.f.frem.reg.forpligt
9411100  Skyldige feriepenge
9511100  Gæld vedr. køb af varer
9511500  Kortfr.gældsforpl.kendte fak
9511600  Kortfr.gældsforpl.ukendte fak
9690100  Peri.afg.poster, forpligtelser
9722100  Erhvervelses og importmoms
9725100  Moms SKAT udgående
9726100  Momsafregning SKAT
9726200  Momsafregninig UVM
9729100  Indeholdt ATP-bidrag
9730100  Anden kortfristet gæld
9730110  Suhrs forud indbet. sgb fees
9730150  Indb. på DDB-IND u/meddelelse
9730200  Mellemregning DFH/PH - debitor
9730300  Mellemregning tilskud UVM
9730340  Globaliseringsmidler
9735100  Skyldigt overarbejde
9750100  Modtagne udlæg/indeh.
9750200  DFH - personaleforening
9750900  PH Personaleforening
9760100  Deponenter mv.
9781100  Lønanvis.kapitalpens. nettoløn
9782100  Indkomstskat, dansk
9784100  Arbejdsmarkedsbidrag
9786100  ATP-bidragløn
9788100  Feriefond / feriekonto
9789100  Øvrige indeholdelser
9792100  Arb.markedsbidrag v/bruttoskat
9794100  ATP-bidrag v/bruttoskat
9870100  SLS-konto til SE-nr-afstemning
9871100  Uanbringelig ml.regningsbeløb
Stednavn                      Formålskode
Bestyrelse                        19
Rektor                          21
Kommunikationsenhed                    24
Ledelsessekkretariat                   32
HSU                            48
Puljer & Reserver                     63
Direktør mv. og adm.                   82
International Enhed                    83
Kvalitetsenheden                     100
Studierektor og adm. for Lab, Ernæring & Sundhed     107
Uddannelsesleder Laborant                110
Uddannelsesleder Procesteknolog & Overbygnin       114
Uddannelsesleder Ernæring & Sundhed           115
Uddannelsesleder Global Bachelor             116
Studierektor og adm.                   126
Uddannelsesleder Bioanalytiker              136
Uddannelsesleder Radiograf                188
Uddannelsesleder Katastrofe og Risikomanagerudd.     203
Viden- og udvikling TES                 205
Videnscenter Tekna Science                206
EVU                           207
Studieservice studiechef                 208
Direktør mv. og administration              211
Sundshedsfaglige efter- og videreuddannelse       212
SPR - Forskning og Udvikling               213
Studierektor for Ergo- og Fysioterapeut         220
Uddannelsesleder Ergoterapeut              223
Uddannelsesleder Fysioterapeut              226
Studierektor for Sygeplejerske og Jordemoder       228
Uddannelsesleder, modul 1 og 2             2100
Uddannelsesleder, modul 3 og 4             2101
Uddannelsesleder, modul 5, 6 og 13           2102
Uddannelsesleder modul 7 og 8              2103
Uddannelsesleder, modul 9 og 14             2150
Uddannelsesleder, modul 10, 11 og 12          2160
Uddannelsesleder Jordemoder               2170
Studieservice                      2821
Direktør mv. og administration             2825
Enheden for professionslæring              2832
Forskningscenter for Socialt Arbejde          2840
Center for Ledelse og Styring              3206
Leder - Videnscenter for NCE              3279
Regionsleder ØST                    3281
Regionsleder VEST                    3282
Leder, samlet enhed                   3286
Studierektor for Læreruddannelsen og adm.      3288
Studieaktivitet                   3540
AV                         3702
Fagkonti                      4000
Uddannelsesleder                  4500
Uddannelsesleder                  4506
Sekretariatsleder                  4508
PMC - afdelingsleder                4514
Åben uddannelsesleder                4515
Studierektor - Socialrådgiver, Adm. & Forvaltning  4597
Uddannelsesleder Socialrådgiver           4598
Uddannelsesleder SEVU                4608
Udd. leder Team Administration & skat        4613
Uddannelsesservice                 4615
Ressourcedirektør mv.                4652
Økonomi                       4655
IT                         4659
IT-support                     4661
Infrastruktur                    4685
HR                         4698
Bygningsområdet                   4700
Driftleder 1 Bjarne                 4710
Driftleder 2 Svend-Erik               4714
Bibliotekschef                   4715
Bib - Campus Rådmandsmarken             5010
Bib - SUHR'S                    5110
Bib - Herlev                    5111
Bib - Tagensvej                   5120
Bib - Den Sociale Højskole             5125
Bib - Frederiksberg Seminarium           5127
Bib - DFH                      5210
Bib - NCE                      5220
Studiechef                     5230
Direktør mv. og adm.                5310
                          5320
                          5325
                          5330
                          5340
                          5510
                          5520
                          5590
                          5610
                          5611
                          5620
                          5621
                          5640
                          5642
                          6000
                          6002
6003
6004
6005
6009
6011
6012
6013
6016
6017
6110
6310
6330
6930
7010
7060
7665
8000
Formålsnavn                     Aktivitetskode
Professionsbachelorudd. i off. adm.             1201
Forsøgs fag                         1202
Sygeplejerske 2008                     1203
Professionsbachelorudd. Lab/Procestek.           1204
Akademiuddannelse i Tolkning                1205
Professionsbachelor i katastrofe- og risikomsgt       1206
Sundhedsplejerskeuddannelsen                1207
Suppleringsuddannelsen                   1208
Håndarbejdslærer                      1209
Folkeskolelærer (ny)                    1210
Journalist                         1211
Sygeplejerske                        1212
Radiograf                          1213
Diplomingeniøruddannelsen i sundhedsteknologi        1214
Jordemoder (Ny)                       1215
Klinisk tandtekniker                    1216
Ernæring og sundhed                     2021
Humanistisk udvekslingsstuderende              2022
Samfundsvidenskabelig og merkantil udvekslingsstud     2031
Tekniske udvekslingsstuderende               2032
Sundhed udvekslingsstuderende                2033
Pædagogiske udvekslingsstuderende              2034
Fysioterapeut (ny)                     2035
Ergoterapeut (ny)                      2036
Bioanalytiker (ny)                     2037
Socialrådgiver ny                      2038
Natur- og kulturformidling                 2039
Nutrition and Health                    2081
Lærer (2007)                        2082
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftspligtig           2083
IDV, Momsfri og lønsumsafgiftsfri IDV           2084
IDV, Momspligtig (100% SKAT-moms)             2085
IDV, Omsætning, der falder udenfor momsloven        2201
IV, vejledningscentre                   2202
IV, udenlandske studerende                 3401
IV, videncentre                      3402
AMU Laboratorie                      3403
AMU Medicinalkurser                    4001
AMU Procesområdet                     4002
AMU teori med øvelser                   4003
Administrationsøkonom (KVU) DFH              4004
Procesteknolog AK ordinær                 4005
Bygningskonstruktør                    4201
Laborant AK ordinær                    4202
Pædagogikum for erhvervsskolelærer             4203
Praktikvejleder                   4204
Laborant ÅU                     4205
AU Akademiuddannelsen til statonom ved DFH      4206
Hjælpeformål                     4207
HD                          4208
Socialrådgiver                    4209
Årskursus for socialrådgivere            4210
Sociale diplomuddannelser (ny)            4211
Sociale diplomuddannelser ved DFH          4212
Sygeplejerske ÅU                   4213
Sundhedsvæsenets Diplomlederuddannelse        4214
Pædagogiske diplomuddannelser            4215
Folkeskolelærer                   4216
Voksenunderviser                   4217
Fagspecifikke kurser DVU               4218
Diplomstudier i offentlig administration ved DFH   4219
Skattefaglig diplomuddannelse ved DFH        4220
Socialformidleruddannelsen ved DFH          4301
Diplomuddannelsen i ernæring og sundhed       4302
Diplomuddannelse i ledelse ved DFH          4303
Sundhedsfaglige Diplomuddannelser - EVU       4304
Meritlærer                      4305
Diplom i beskæftigelse                4306
Lærer (2007)                     4307
Markedsføring                    4308
Institutionsledelse, institution           4309
Bestyrelseshonorarer                 4310
Administration, institution             4311
Administrative samarbejder (§ 3)           4312
IT-center                      4313
Rengøring, institution                4314
Forsyning, institution                4315
Øvrig drift, institution               4390
Husleje,afskrivning og ejendomsskat, institution   4391
Indvendig vedligeholdelse              4397
Udvendig vedligholdelse               4398
Bygningsinventar og -udstyr, institution       4401
Statens selvforsikring, institution         4402
Finansielle omkostninger og indtægter, institution  4403
Ekstraordinære omkostninger og indtægter, institut  4404
Forskud momskompensation               4405
Fællesudgiftstilskud, institution          4406
Fællesudgifter, MVU                 4407
Bygningstaxametertilskud, institution        4408
Bygningstaxameter MVU                4409
Diverse tilskud udbetalt af UVM           4410
4-årig overgang syg                 4411
Forsøgs- og udviklingsmidler             4412
Fleksjob                       4413
Løntilskudsjob til førtidspensionister (skånejob)  4414
Servicejob                      4501
Løntilskudsjob til ledige dagpengemodtagere (jobtr  4502
Løntilskudsjob til revalidender           4503
Mentorordninger                   4504
Tilskud til hjælpemidler               4505
Personlig assistance til handicappede i erhverv   4506
Tilskud til kantinedrift (integreret kantine)    4507
Tilskud til forpagtet kantine            4508
Specialpædagogiske foranstaltninger (vidtgående)   4509
Befordring af elever                 4510
Kost og logi AMU (individtilskud)          4511
Præmiering fra AER                  4512
EU-projekter                     4513
Øvrige projekter                   4514
Forskud alle udd.formål (nulstilles 31/12)      4515
DFH Midlertidig løn                 4516
                           4517
                           4518
                           4519
                           4520
                           4521
                           4522
                           4523
                           4524
                           4525
                           4530
                           4531
                           4532
                           4533
                           4534
                           4535
                           4536
                           4537
                           4538
                           4540
                           4541
                           4545
                           4546
                           4547
                           4550
                           4551
                           4552
                           4553
                           4554
                           4555
                           4556
                           4557
                           4558
                           4560
                           4562
                           4563
                           4564
                           4565
                           4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4580
4581
4582
4583
4584
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4601
4602
4603
4605
4610
4620
4621
4622
4625
4701
4702
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4721
4722
4723
4731
4741
4751
4761
4762
4771
4772
4773
4774
4781
4782
5211
5221
5231
5400
5401
5402
5499
5502
5503
5504
5505
5508
5509
5512
5513
5514
5515
5518
5519
5520
5521
5522
5525
5526
5527
5528
5529
5532
5533
5536
5537
5538
5539
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5551
5552
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5564
5565
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5699
Aktivitetsnavn           Projektkode
Hvid Zone                 1000000
Annoncering                1000001
Messeudstyr                1000002
Distribution (transport, porto)      1000003
Oversættelse                1000004
Merchandise                1000005
Personaleudvikling             1000007
Web (hjemmeside + intranet)        1000008
Udgifter forlaget             1000009
Markedsføring, grundudd. LLS        1000010
markedsføring, EVU, LLS          1000024
Markedsføring, grundudd. SPR        1000028
Markedsføring, EVU, SPR          1000029
Markedsføring, grundudd. TES        1000030
Markedsføring, EVU, TES          1000031
Fælles markedsføring            1000032
Tværgående aktiviteter           1000033
Kollegieværelser              1000034
Deltagelse i kurser/konferencer      1000035
Rejseudgifter kvalitetsenheden       1000036
Indkøb kvalitetsenheden          1000037
Netværksmøder mv.             1000038
2 interne seminardage (netværk)      1000039
Øvrig forplejning             1000040
Brugertilfredshedsundersøgelse       1000041
Aftagerundersøgelse            1000042
Diverse kvalitetsenheden         1000043
Erasmus praktik              1000045
Erasmus studie              1000046
Erasmus træning              1000047
Erasmus Undervisning           1000048
Erasmus OM                1000049
Metropol Kor               1000050
Udgifter til de studerende        1000053
Studenteraktiviteter           1000054
Faktureret eksterne undervisning     1000056
Dimission                 1000057
Almindelig drift og Løn          1000058
Personalegoder              1000059
OSU - møder + seminar           1000060
OSI - møder + apvundersøgelse       1000061
Interne projekter             1000062
Almindelig drift og Løn          1000063
Afventer                 1000064
Afventer                 1000065
IDV - FDL                    1000066
SFU/SKUD                     1000067
KIOL                       1000068
Projektledelse og skræddersyede         1000069
Crossing the Boundaries             1000070
Afventer                     1000071
Deltagerbetaling                 1000072
Afventer                     1000073
Afventer                     1000074
Afventer                     1000075
Afventer                     1000076
Afventer                     1000077
Afventer                     1000078
Afventer                     1000079
Afventer                     1000080
Afventer                     1000081
Afventer                     1000082
Afventer                     1000083
Afventer                     1000084
Afventer                     1000085
Afventer                     1000086
Afventer                     1000087
Afventer                     1000088
Afventer                     1000089
Afventer                     1000090
Afventer                     1000093
Afventer                     1000096
Afventer                     1000099
Afventer                     1000101
Afventer                     1000102
Afventer                     1000103
Afventer                     1000104
Pæd. løn                     1015000
Adm. løn                     1015001
TAP-lønninger                  1015051
Pæd. lønninger                  1015052
Almindelig drift, markedsføring, udvikl og løn  1015053
LSU                       1015054
LSI                       1015055
Personalegoder                  1015056
Tilskudsprojekter                1015057
IDV-projekter                  1015058
Projekter fra andre enheder           1015059
Programlagte kurser               1015060
Konferencer                   1015061
Rekvirerede forløb                1015062
EU-institutioner                 1015063
Internationale projekter             1015064
Bilaterale aftaler                1015070
Resourceenhed                  1015072
Frb. - Almen Did aktik              1015073
Frb. - Billedkunst                1015074
Frb. - Biologi                  1015075
Frb. – Dansk                   1015076
Frb. - Dansk som andet sprog           1015077
Frb. - Engelsk                  1015078
Frb. - Fysik-Kemi                1015079
Frb. - Geografi                 1015080
Frb. - Historie                 1015081
Frb. - Håndarbejde                1015082
Frb. - Idræt                   1015083
Frb. - Idræt 2 (fredsif)             1015084
Frb. - KLM                    1015085
Frb. - Kristendom-Religion            1015086
Frb. - Matematik                 1015087
Frb. - Musik-sang                1016001
Frb. - Natur/teknik               1016002
Frb. - Professionsbachelor            1016011
Frb. - Psykologi                 1016012
Frb. - Pædagogik                 1016013
Frb. - Samfundsfag                1016014
Frb. - Specialpædagogik             1016015
Frb. – Tysk                   1016016
Frb. - Materielt design             1016017
Frb. - Div., ikke fagford.(kunstforen., ga...)  1016018
Frb. - Praktisk/Musisk              1016019
Frb. - UEA-orientering              1016020
Frb. - Børn med særlige behov          1016021
Frb. - Tværproffesionelt kursus         1016022
Frb. - Flerkulturelle børn            1016023
Frb. - Skrivning                 1016024
Frb. - Retorik                  1016025
Frb. - Seksualundervisning            1016026
Frb. - Svømning                 1016027
Frb. - Lønudgifter                1016028
Frb. - Faktureret løn              1016029
Frb. - Repræsentation              1016030
Frb. - PMCenter                 1016031
Frb. - Medarbejderarrangementer         1016032
Videnscenter                   1016033
S-linjen                     1016035
 Dramakursus                   1016037
Frb. - Dimission                 1016038
Introkursus                   1016042
Frb. - Temauger                 1016044
Fbr. Frederiksberg Seminarium          1016045
Frb. Strategiske indsatsområder         1016046
 Internationalt modul              1016047
Fbr. Copydan                   1016048
Fbr. Projekter internationalt          1016049
Fbr. Projekter privat finansierede        1016050
Fbr. Projekter UVM                1016051
Fbr. Projekter ej regnskabspligtige       1016052
SPS tolkebistand                 1016053
Vejledningscenter                1016054
Frb. - Praktik - internationalt         1016055
Frb. - Praktik - nationalt            1016056
Frb. - Eksamen                  1016057
Frb. - Censur                  1016058
Frb. dimission                  1016059
Ressourceenheden                 1016060
Fagspecifikke kurser (over 30t)         1016061
Fagspecifikke kurser (under 30t)         1016062
ÅU - PD                     1016063
ÅU - Linjefag                  1016064
ÅU - Merit                    1016065
Frb. Diverse småudgifter             1016066
Anden omsætning                 1016067
Medarbejderudvikling               1016068
Marketing og udvikling              1016069
Fbr. - Studierektors udviklingspulje       1016070
Campus Frederiksberg u/fef.           1016071
Indtægter                    1016072
Deltagerbetaling                 1016073
Anden omsætning                 1016074
Taxameter indtægter               1016075
Kompetenceudvikling, team            1016076
Kompetenceudvikling, individuel         1016077
Kompetenceudvikling, obligatorisk        1016078
Kompetenceudvikling, ledelse           1016079
Reception                    1016080
Praktik                     1016081
Eksamen                     1016082
Lærebogseksemplarer               1016083
Gæstelærere                   1016084
Personale: Rejser og Befordring         1016085
Personale: Faglig udvikling/efteruddannelse   1016086
Studerende: Studiemobilitet - uden for Europa  1016087
Studerende: Feltarbejde - I&I uddannelsen    1016088
Studerende: feltarbejde - klassisk uddannelsen  1016089
Studerende: Internat og studierejser       1016090
Studerende: Tilskud til praktiktransport     1016091
Censorer:                    1016092
Personale: Repræsentation mm.          1016093
Studerende: Rusuge                1016094
Studerende: Dimission              1016095
Studerende: Studenteraktiviteter         1016096
Personale: Diverse                1016097
Bornholm: Kontorartikler og markedsføring    1016098
Administrationsuddannelserne - admin. bach    1016099
Administrationsuddannelserne - admin. øko.    1016100
Personale: lokalløn - administrative       1016101
Personale: resultatløn studiechef        1016102
Personale: Løn 47111               1016103
Censorer: løn                  1016104
Personale: kantinekøb til møder         1016105
Bornholm: kantinekøb               1016106
Økonomiafd.                   1016107
Lønafd.                     1016108
Metropol økonomi (ikke drift)            1016109
HR                          1016110
Kompetenceudvik.midler rate 1            1016111
Kompetenceudvik.midler rate 2            1016112
HR i alt                       1016113
Huslejeindtægter                   1016114
Huslejeudgifter                   1016115
Leje af p-pladser (leje af areal-rettigheder)    1016116
Leje og leasing i øvrigt               1016117
Ejendomsskat og lign.                1016118
Forsikring                      1016119
Udvendig vedligeholdelse               1016120
Indvendig vedligeholdelse              1016121
Installationer og teknik, vedligeholdelse      1016122
Terræn vedligeholdelse                1016123
Gas                         1016124
Elektricitet                     1016125
Vand                         1016126
Varme                        1016127
Renovation                      1016128
Rengøring udvendig                  1016129
Rengøring Indvendig                 1016130
Vinduespolering                   1016131
Måtte/linnedservice                 1016132
Service artikler                   1016133
Løn til driftspersonale               1016134
Løn til ledelse og administration          1016135
Kantinedrift                     1016136
Vagt og sikring                   1016137
Post- og budservices                 1016138
Data infrastruktur                  1016139
Inventar, kontor                   1016140
Inventar, undervisning                1016141
Småanskaffelser & materialer bygn.drift       1016142
A/V udstyr                      1016143
Kontorhold                      1016144
Papir                        1107001
Telefoni                       1107002
Eksterne konsulenter, kurser og konferencer     1107003
Ø. driftsomk. (fx tyveri & brandalarmer, flytning)  2000000
Afskrivninger                    2000001
Finansielle poster                  2000002
Bygningstaxameter                  2000003
Renter                        2000004
Realkreditlån                    2000005
Kompetenceudvikling                 2000006
IT-system (Licenser til CORE-FM og lign.)      2000007
Trykkeriet indtægter (Lindevang)           2000008
Trykkeriet udgifter (Lindevang)           2000009
Team seminar                     2000010
Repræsentation                    2000011
Kurser/Konferencer                  2000012
PURE                         2000013
ESDH                         2000014
Databaser                      2000015
Trykte bøger                  2000016
Elektroniske bøger               2000051
Trykte tss                   2000061
Elektroniske tidsskrifter            2000062
Biblioteksrelevant kontorhold          2010000
Documentdelivery/ILL              2010001
Bibliotekssystem                2010002
Løn                       2010003
Andre ordinære drift omkostninger        2010004
Indtægter (bøder og samarbejder med eksterne)  2010005
Bibliotek i alt                 2010006
                        2010007
                        2010008
                        2010009
                        2010010
                        2010011
                        2010012
                        2010013
                        2010014
                        2010015
                        2010016
                        2010017
                        2010018
                        2010019
                        2010020
                        2010021
                        2010022
                        2010023
                        2010024
                        2010025
                        2010026
                        2010027
                        2010028
                        2010029
                        2010030
                        2010031
                        2010032
                        2010033
                        2010034
                        2010035
                        2010036
                        2010037
                        2010038
                        2010039
                        2010040
                        2010041
                        2010042
                        2010043
                        2010044
                        2010045
                        2010046
                        2010047
                        2010048
                        2010049
                        2010050
2010051
2010052
2010053
2010054
2010055
2010056
2010057
2010058
2010059
2010060
2010061
2010062
2010101
2010102
2010103
2010104
2010105
2010106
2010107
2010108
2010109
2010126
2010127
2010128
2010129
2010130
2010131
2010132
2010133
2010134
2010135
2010136
2010137
2010138
2010139
2010140
2010141
2010142
2010143
2010144
2010151
2010152
2010153
2010154
2010163
2010164
2010170
2010176
2010181
2010182
2010183
2010186
2010189
2010190
2010192
2010193
2010194
2010195
2010197
2010198
2010199
2010200
2100000
2100001
2100002
2100003
2100004
2100005
2100006
2100007
2100008
2100009
2100010
2100011
2100012
2100013
2100014
2100015
2100016
2100017
2100018
2100019
2100020
2100021
2100022
2100023
2100024
2100025
2100026
2100027
2100028
2100029
2100030
2100031
2100032
2100033
2100034
2100035
2100036
2100037
2100038
2100039
2100040
2100041
2100042
2100043
2100044
2100045
2100046
2100047
2100048
2100049
2100050
2100051
2100052
2100053
2100054
2100055
2100056
2100057
2100058
2100059
2100060
2100061
2100062
2100063
2100064
2100065
2100066
2100067
2100099
2100405
2100411
2100412
2100413
2100414
2100415
2100416
2100417
2100418
2100419
2100420
2100421
2100422
2100423
2100424
2100425
2100426
2100427
2100428
2100429
2100430
2100431
2100432
2100433
2100434
2100435
2100440
2100441
2100444
2100451
2100482
2100483
2100484
2100485
2100486
2100487
2100488
2100489
2100490
2100491
2100492
2100493
2100494
2100495
2100496
2100497
2100498
2100499
2100500
2100502
2100503
2100504
2100511
2100516
2100518
2100519
2100520
2100521
2100522
2100523
2100524
2100525
2100526
2100527
2100528
2100529
2100530
2100531
2100532
2100533
2100534
2100535
2100536
2100537
2100538
2100539
2100540
2100541
2100542
2100543
2100544
2100545
2100546
2100547
2100548
2100549
2100550
2100551
2100552
2100553
2100554
2100555
2100556
2100557
2100558
2100559
2100560
2100561
2100562
2100563
2100564
2100565
2100566
2100567
2100568
2100569
2100570
2100571
2100572
2100573
2100574
2100575
2100576
2100577
2100578
2100579
2100580
2100581
2100582
2100583
2100584
2100585
2100586
2100587
2100588
2100589
2100590
2100591
2100592
2100593
2100594
2100595
2100596
2100597
2100598
2100599
2100600
2100601
2100602
2100603
2100605
2100606
2100607
2100608
2100609
2100610
2100611
2100612
2100613
2100614
2100615
2100616
2100617
2100618
2100619
2100620
2100621
2100622
2100623
2100624
2100625
2100626
2100627
2100628
2100629
2100630
2100631
2100632
2100633
2100634
2100635
2100636
2100637
2100638
2100639
2100640
2100641
2100642
2100643
2100644
2100645
2100646
2100647
2100648
2100649
2100650
2100651
2100652
2100653
2100654
2100655
2100656
2100657
2100658
2100659
2100660
2100661
2100662
2100663
2100664
2100665
2100666
2100667
2100668
2100669
2100670
2100671
2100672
2100673
2100674
2100675
2100676
2100677
2100678
2100679
2100680
2100681
2100682
2100683
2100684
2100685
2100686
2100687
2100688
2100689
2100690
2100691
2100692
2100693
2100694
2100695
2100696
2100697
2100698
2100699
2100700
2100701
2100702
2100703
2100704
2100705
2100706
2100707
2100708
2100709
2100710
2100711
2100712
2100713
2100714
2100715
2100716
2100717
2100718
2100719
2100720
2100721
2100722
2100723
2100724
2100725
2100726
2100727
2100728
2100729
2100730
2100731
2100732
2100733
2100734
2100735
2100736
2100737
2100738
2100739
2100740
2100741
2100742
2100743
2100744
2100745
2100746
2100747
2100748
2100749
2100750
2100751
2100752
2100753
2100754
2100755
2100756
2100757
2100758
2100759
2100760
2100761
2100762
2100763
2100764
2100765
2100766
2100767
2100768
2100769
2103031
2103032
2103033
2103035
2103051
2103052
2103053
2103054
2103055
2103056
2103057
2103058
2103059
2103060
2103061
2103062
2103063
2103064
2103065
2103066
2103067
2103068
2103069
2103070
2103071
2103072
2103073
2103074
2103075
2103076
2103080
2103081
2103082
2103083
2103084
2103085
2103086
2103087
2103088
2103089
2103090
2103091
2103092
2103093
2103094
2103095
2103096
2103097
2103098
2103099
2103100
2103101
2103102
2103103
2103104
2103105
2103106
2103107
2103108
2103109
2103110
2103111
2103112
2103113
2103114
2103115
2103116
2103117
2103118
2103119
2103120
2103121
2103122
2103123
2103124
2103125
2103126
2103127
2103128
2103129
2103130
2103131
2103132
2103133
2103134
2103135
2103136
2103137
2103138
2103139
2103140
2103141
2103142
2103143
2103144
2103145
2103146
2103147
2103148
2103149
2103150
2103151
2103155
2103159
2103160
2103161
2103162
2103163
2103303
2103350
2103381
2103382
2103383
2103384
2103385
2103386
2103387
2103388
2103389
2103390
2103391
2103392
2103393
2103394
2103395
2103396
2103397
2103401
2103402
2103403
2103404
2103405
2103406
2103407
2103408
2103409
2103410
2103411
2103412
2103413
2103414
2103415
2103416
2103417
2103418
2103419
2103420
2103430
2103431
2300000
2300001
2300002
2300003
2300004
2300005
2300006
2300007
2300008
2300009
2300010
2300011
2300012
2300013
2300014
2300015
2300016
2300017
2300018
2300019
2300020
2300021
2300022
2300023
2300024
2300025
2300026
2300027
2300028
2300029
2300030
2300031
2300032
2300033
2300034
2300035
2300036
2300037
2300038
2300039
2300040
2300041
2300042
2300043
2300044
2300045
2300046
2300047
2300048
2300049
2300050
2300051
2300052
2300053
2300054
2300055
2300056
2300057
2300058
2300059
2300060
2300061
2300062
2300063
2300064
2300065
2300066
2300067
2300068
2300069
2300070
2300071
2300072
2300073
2300074
2300075
2300076
2300077
2300078
2300079
2300080
2300081
2300082
2300083
2300084
2300085
2300086
2300087
2300088
2300089
2300090
2300091
2300092
2300093
2300094
2300095
2300096
2300097
2300098
2300099
2300100
2300101
2300102
2300103
2300104
2300105
2300106
2300107
2300108
2300109
2300110
2300111
2300112
2300113
2300114
2300115
2300116
2300117
2300118
2300120
2300121
2300122
2300123
2300124
2300125
2300126
2300127
2300128
2300129
2300130
2300131
2300132
2300133
2300134
2300135
2300136
2300137
2300138
2300139
2300140
2300141
2300142
2300143
2300144
2300147
2300148
2300149
2300150
2300151
2400000
2500000
3000000
3000003
3000004
3000005
3000007
3000008
3000009
3000010
3000011
3000012
3000013
3000014
3000015
3000016
3000017
3000018
3000019
3000020
3000021
3000022
3000023
3000024
3000025
3000026
3000027
3000028
3000029
3000030
3000031
3000032
3000033
3000034
3000035
3100021
3110019
3110021
3110022
3110023
3110024
3110025
3110026
3110048
3110061
3110071
3110110
3110111
3110115
3110120
3110128
3110149
3110158
3110162
3110163
3110164
3110165
3110179
3110180
3110181
3110183
3110186
3110187
3110188
3110189
3110190
3110192
3110193
3110194
3110195
3110197
3110199
3110201
3110224
3110225
3110226
3110252
3110300
3110301
3110302
3110303
3110304
3110305
3110306
3110307
3110308
3110309
3110310
3110311
3110312
3110313
3110314
3110315
3110316
3110317
3110318
3110319
3110320
3110321
3110322
3110323
3110324
3110325
3110326
3110327
3110328
3110329
3110330
3110331
3110332
3110333
3110334
3110335
3110336
3110337
3110338
3110339
3110340
3110341
3110342
3110343
3110344
3110345
3110346
3110347
3110348
3110349
3110350
3120002
3120004
3120026
3120027
3120028
3120029
3120030
3150030
3150032
3210012
3210033
3210034
3210035
3210100
3210103
3210104
3210112
3210117
3210121
3210301
3210401
3210402
3210403
3211008
3211009
3220004
3220010
3230001
3300002
3300003
3300004
3300005
3300006
3300007
3300015
3300024
3300025
3340002
3340004
3340005
3900002
3900004
3900005
3900006
3900009
3900010
3900011
3900012
3900013
3900014
3900015
3900016
3900017
3900019
3900020
3900021
3900022
3900023
3900024
3900025
3900026
3900027
3900028
3900030
3900031
3900032
3900033
3900034
3900035
3900036
3900037
3900038
3900039
3900040
3900041
3900042
3900043
3900044
3900045
3900047
3900048
3900049
3900050
3900051
3900052
3900053
3900054
3900055
3900056
3900057
3900058
3900059
3900060
3900061
3900062
3900063
3900064
3900065
3900066
3900067
3900068
3900069
3900070
3900071
3900072
3900073
3900074
3900075
3900076
3900077
3900078
4000000
4000001
4000003
4000008
4000009
4000010
4000011
4000012
4000013
4000014
4000015
4000016
4000017
4000018
4000019
4000020
4000021
4000022
4000023
4000024
4000025
4000026
4000027
4000028
4000029
4000030
4000031
4000032
4000033
4000034
4000035
4000036
4000038
4000039
4000040
4000041
4000042
4000043
4000044
4000046
4000047
4000048
4000049
4000050
4000051
4000052
4000053
4000054
4000055
4000056
4000057
4000058
4000059
4000060
4000061
4000062
4000063
4000064
4000065
4000066
4000067
4000068
4000069
4000070
4000071
4000072
4000073
4000074
4000075
4000076
4000077
4000078
4000079
4000080
4000081
4000082
4000083
4000084
4000085
4000086
4000087
4000088
4000089
4000090
4000091
4000092
4000093
4000094
4000095
4000096
4000097
4000098
4000099
4000100
4000101
4000102
4000103
4000104
4000105
4000106
4000107
4000108
4000109
4000110
4000111
4000112
4000113
4000114
4000115
4000116
4000117
4000118
4000119
4000120
4000121
4000122
4000123
4000124
4000125
4000126
4000127
4000128
4000129
4000130
4000131
4000132
4000133
4000134
4000135
4000136
4000137
4000138
4000139
4000140
4000141
4000142
4000143
4000144
4000145
4050001
4060001
4100000
4100223
4100224
4100226
4100227
4100235
4100267
4100268
4100269
4100271
4100275
4100279
4100280
4100281
4100290
4100291
4100292
4100300
4100302
4100303
4100304
4100305
4100306
4100307
4100308
4100309
4100310
4100311
4100312
4100313
4100314
4100315
4100316
4100317
4100318
4100319
4100320
4100321
4100322
4100323
4100324
4100325
4100326
4100327
4100328
4100329
4100330
4100331
4100332
4100333
4100334
4100335
4100336
4100337
4100338
4100339
4100340
4100341
4100342
4100343
4100344
4100346
4100347
4100352
4100356
4100359
4100362
4100366
4100377
4100382
4100385
4100386
4100387
4100388
4100389
4100390
4100391
4100392
4100393
4100394
4100395
4100396
4100397
4100398
4100399
4100400
4100401
4100402
4100403
4100404
4100405
4100406
4100407
4100408
4100409
4100410
4100411
4100412
4100413
4100414
4100415
4100416
4100417
4100418
4100419
4100420
4100421
4100422
4100423
4100424
4100425
4100426
4100448
4100449
4100450
4100451
4100452
4100453
4100454
4100455
4100456
4100457
4100458
4100459
4100460
4100461
4100462
4100470
4100471
4100472
4100473
4100474
4100475
4100476
4100477
4100478
4100479
4100480
4100481
4100482
4100483
4100501
4100502
4100503
4100505
4100506
4100507
4100511
4100513
4100519
4100520
4100521
4100522
4100523
4100524
4100525
4100526
4100527
4100528
4100529
4100530
4100531
4100532
4100533
4100534
4100535
4100536
4100537
4100538
4100539
4100540
4100541
4100542
4100543
4100544
4100545
4100546
4100547
4100548
4100549
4100550
4100551
4100552
4100554
4100555
4100556
4100557
4100558
4100559
4100560
4100561
4100562
4100563
4100564
4100565
4100566
4100567
4100568
4100569
4100570
4100571
4100572
4100573
4100574
4100575
4100587
4100588
4100589
4100590
4100591
4100592
4100593
4100594
4100595
4100596
4100597
4100598
4100602
4100603
4100604
4100605
4100606
4100607
4100608
4100609
4100610
4100611
4100612
4100613
4100614
4100615
4100616
4100617
4100628
4100629
4100630
4100631
4100632
4100633
4100634
4100635
4100636
4100637
4100638
4100639
4100640
4100641
4100642
4100643
4100644
4100645
4100646
4100647
4100648
4100649
4100650
4100651
4100652
4100653
4100654
4100655
4100656
4100657
4100658
4100659
4100660
4100661
4100662
4100663
4100664
4100665
4100666
4100667
4100668
4100669
4100670
4100671
4100672
4100673
4100674
4100675
4100676
4100677
4100678
4100679
4100680
4100681
4100682
4100683
4100684
4100685
4100686
4100687
4100688
4100689
4100690
4100691
4100692
4100693
4100694
4100695
4100696
4100697
4100698
4100699
4100701
4100702
4100703
4100704
4100705
4100706
4100707
4100708
4100709
4100710
4100711
4100712
4100713
4100714
4100715
4100716
4100717
4100718
4100719
4100720
4100721
4100722
4100723
4100724
4100725
4100726
4100727
4100728
4100729
4100730
4100731
4100732
4100733
4100734
4100735
4100736
4100737
4100738
4100739
4100740
4100741
4100742
4100743
4100744
4100745
4100746
4100747
4100748
4100749
4100750
4100751
4100752
4100753
4100754
4100755
4100756
4100757
4100758
4100759
4100760
4100761
4100762
4100763
4100764
4100765
4100766
4100767
4100768
4100769
4100770
4100771
4100772
4100773
4100774
4100775
4100776
4100777
4100778
4100779
4100780
4100781
4100782
4100783
4100784
4100785
4100786
4100787
4100788
4100789
4100790
4100791
4100792
4100793
4100794
4100795
4100796
4100797
4100798
4100799
4100800
4100801
4100802
4100803
4100804
4100805
4100806
4100807
4100808
4100809
4100810
4100811
4100812
4100813
4100814
4100815
4100816
4100817
4100818
4100819
4100820
4100821
4100822
4100823
4100824
4100825
4100826
4100827
4100828
4100829
4100830
4100831
4100832
4100833
4100834
4100835
4100836
4100837
4100838
4100839
4100840
4100841
4100842
4100843
4100844
4100845
4100846
4100847
4100848
4100849
4100850
4100851
4100852
4100853
4100854
4100855
4100856
4100857
4100858
4100859
4100860
4100861
4100862
4100863
4100864
4100865
4100866
4100867
4100868
4100869
4100870
4100871
4100872
4100873
4100874
4100875
4100876
4100877
4100878
4100879
4100880
4100881
4100882
4100883
4100884
4100885
4100886
4100887
4100888
4100889
4100890
4100891
4100892
4100893
4100894
4100895
4100896
4100897
4100898
4100899
4100900
4100901
4100902
4100903
4100904
4100905
4100906
4100907
4100908
4100909
4100910
4100911
4100912
4100913
4100914
4100915
4100916
4100917
4100918
4100919
4100920
4100921
4100922
4100923
4100924
4100925
4100926
4100927
4100928
4100929
4100930
4100931
4100932
4100933
4100934
4100935
4100936
4100937
4100938
4100939
4100940
4100941
4100942
4100943
4100944
4100945
4100946
4100947
4100948
4100949
4100950
4100951
4100952
4100953
4100954
4100955
4100956
4100957
4100958
4100959
4100960
4100961
4100962
4100963
4100964
4100965
4100966
4100967
4100968
4100969
4100970
4100971
4100972
4100973
4100974
4100975
4100976
4100977
4100978
4100979
4100980
4100981
4100982
4100983
4100984
4100985
4100986
4100987
4100988
4100989
4100990
4100991
4100992
4100993
4100994
4100995
4100996
4100997
4100998
4100999
4101000
4101001
4101002
4101003
4101004
4101005
4101006
4101007
4101008
4101009
4101010
4101011
4101012
4101013
4101014
4101015
4101016
4101017
4101018
4101019
4101020
4101021
4101022
4101023
4101024
4101051
4101052
4101053
4101054
4101055
4101056
4101057
4101058
4101059
4101060
4101061
4101062
4101063
4101064
4101065
4101066
4101067
4101068
4101069
4101070
4101071
4101072
4101073
4101074
4101075
4101076
4101077
4101078
4101079
4101080
4101081
4101082
4101083
4101084
4101085
4101086
4101087
4101088
4101089
4101090
4101091
4101092
4101093
4101094
4101095
4101096
4101097
4101098
4101099
4101101
4101102
4101103
4101104
4101105
4101106
4101107
4101108
4101109
4101110
4101111
4101112
4101113
4101114
4101115
4101116
4101117
4101118
4101119
4101120
4101121
4101122
4101123
4101124
4101125
4101126
4101127
4101128
4101129
4101130
4101131
4101132
4101133
4101134
4101135
4101136
4101137
4101138
4101139
4101140
4101141
4101142
4101143
4101144
4101145
4101146
4101147
4101148
4101149
4101150
4101151
4101152
4101153
4101154
4101155
4101156
4101157
4101158
4101159
4101160
4101161
4101162
4101163
4101164
4101165
4101166
4101167
4150004
4150007
4150009
4150010
4150023
4150025
4150026
4150027
4150028
4150029
4150030
4150031
4150032
4150033
4150034
4150035
4150036
4200000
4200193
4200211
4200212
4200213
4200214
4200215
4200216
4200301
4200302
4200303
4200304
4200305
4200306
4200307
4200308
4200309
4200310
4200311
4200312
4200313
4200314
4200316
4200317
4200318
4200319
4200320
4200322
4200323
4200324
4200325
4200326
4200327
4200328
4200329
4200330
4200331
4200332
4200333
4200335
4200336
4200337
4200338
4200339
4200340
4200341
4200342
4200343
4200344
4200345
4200346
4200347
4200348
4200349
4200350
4200351
4200352
4200353
4200354
4200355
4200356
4200357
4200358
4200359
4200360
4200361
4200362
4200363
4200364
4200365
4200366
4200367
4200368
4200369
4200370
4200371
4200372
4200373
4200374
4200376
4200401
4200430
4200432
4200433
4200439
4200440
4200460
4200461
4200464
4200465
4200466
4200467
4200468
4200469
4200470
4200471
4200472
4200473
4200474
4200475
4200476
4200477
4200478
4200479
4200480
4200481
4200482
4200483
4200484
4200485
4200486
4200487
4200488
4200489
4200490
4200491
4200492
4200493
4200494
4200495
4200496
4200497
4200498
4200499
4200500
4200501
4200502
4200503
4200504
4200505
4200506
4200507
4200508
4200509
4200510
4200511
4200512
4200513
4200514
4200515
4200611
4200612
4200613
4200614
4200615
4200616
4200617
4200618
4200619
4200620
4200621
4200622
4200623
4200624
4200625
4200626
4200627
4200628
4200629
4200630
4200631
4200632
4200633
4200634
4200635
4200636
4200637
4200638
4200639
4200640
4200641
4200642
4200643
4200644
4200645
4200646
4200647
4200648
4200649
4200650
4200651
4200652
4200653
4200671
4200672
4200673
4200674
4200675
4200676
4200677
4200678
4200679
4200680
4200681
4200682
4200683
4200684
4200685
4200686
4200687
4200688
4200689
4200690
4200691
4200692
4200693
4200694
4200695
4200696
4200697
4200698
4200699
4200700
4200701
4200702
4200703
4200704
4200705
4200706
4200707
4200708
4200709
4200710
4200711
4200712
4200713
4200714
4200715
4200716
4200717
4200718
4200719
4200720
4200721
4200722
4200723
4200724
4200725
4200726
4200802
4200803
4200804
4200805
4200806
4200807
4200808
4200809
4200810
4200811
4200812
4200813
4200814
4200815
4200816
4200817
4200818
4200819
4200820
4200821
4200822
4200823
4200824
4200825
4200826
4200827
4200828
4200829
4200830
4200831
4200832
4200833
4200834
4200835
4200836
4200837
4200838
4200839
4200840
4200841
4200842
4200843
4200844
4200845
4200846
4200847
4200848
4200849
4200850
4200851
4200852
4200853
4200854
4200855
4200856
4200857
4200858
4200859
4200860
4200861
4200862
4200863
4200864
4200865
4200866
4200867
4200868
4200869
4200870
4200871
4200872
4200873
4200874
4200875
4200876
4200877
4200878
4200879
4200880
4200881
4200882
4200883
4200884
4200885
4200886
4200887
4200888
4200889
4200890
4200891
4200892
4200893
4200894
4200895
4200896
4200897
4200898
4200899
4200900
4200901
4200902
4200903
4200904
4200905
4200906
4200907
4200908
4200909
4200910
4200911
4200912
4200913
4200914
4200915
4200916
4200917
4200918
4200919
4200920
4200921
4200922
4200923
4200924
4200925
4200926
4200927
4200928
4200929
4200930
4200931
4200932
4200933
4200934
4200935
4200936
4200937
4200938
4200939
4200940
4200941
4200942
4200943
4200944
4200945
4200946
4200947
4200948
4200949
4200950
4200951
4200952
4200953
4200954
4200955
4200956
4200958
4200959
4200960
4200961
4200962
4200963
4200964
4200965
4200966
4200967
4200968
4200969
4200970
4200971
4200972
4200973
4200974
4200975
4200976
4200977
4200978
4200979
4200980
4200981
4200982
4200983
4200984
4200985
4200986
4200987
4200988
4200989
4200990
4200991
4200992
4200993
4200994
4200995
4200996
4200997
4200998
4200999
4201000
4201001
4201002
4201003
4201004
4201005
4201006
4201007
4201008
4201009
4201010
4201011
4201012
4201013
4201014
4201015
4201016
4201017
4201018
4201019
4201020
4201021
4201022
4201023
4201024
4201025
4201026
4201027
4201028
4201029
4201030
4201031
4201032
4201033
4201034
4201035
4201036
4201037
4201038
4201039
4201040
4201041
4201042
4201043
4201044
4201045
4201046
4201047
4201048
4201049
4201050
4201052
4201054
4201060
4201061
4201064
4201065
4201068
4201130
4201131
4201132
4201133
4201134
4201135
4201136
4201137
4201138
4201139
4201140
4201141
4201142
4201143
4201144
4201145
4201146
4201147
4201148
4201149
4201150
4201151
4201152
4201153
4201154
4201155
4201156
4201157
4201158
4201159
4201160
4201161
4201162
4201163
4201164
4201165
4201166
4201167
4201168
4201169
4201170
4201171
4201172
4201173
4201174
4201175
4201176
4201177
4201178
4201179
4201180
4201181
4201182
4201183
4201184
4201185
4201186
4201187
4201188
4201189
4201190
4201191
4201192
4201193
4201194
4201195
4201196
4201197
4201198
4201199
4201200
4201201
4201202
4201203
4201204
4201205
4201206
4201207
4201208
4201209
4201210
4201211
4201212
4201213
4201214
4201215
4201216
4201217
4201218
4201219
4201220
4201221
4201222
4201223
4201224
4201225
4201226
4201227
4201228
4201229
4201230
4201231
4201232
4201233
4201234
4201235
4201236
4201237
4201238
4201239
4201240
4201241
4201242
4201243
4201244
4201245
4201246
4201247
4201248
4201249
4201250
4201251
4201252
4201253
4201254
4201255
4201256
4201257
4201258
4201259
4201260
4201261
4201262
4201263
4201264
4201265
4201266
4201267
4201268
4201269
4201270
4201271
4201272
4201273
4201274
4201275
4201276
4201277
4201278
4201279
4201280
4201281
4201282
4201283
4201284
4201285
4201286
4201287
4201288
4201289
4201290
4201291
4201292
4201293
4201294
4201295
4201296
4201297
4201298
4201299
4201301
4201302
4201303
4201304
4201305
4201306
4201307
4201308
4201309
4201310
4201311
4201312
4201313
4201314
4201315
4201316
4201317
4201318
4201319
4201320
4201321
4201322
4201323
4201324
4201325
4201326
4201327
4201328
4201329
4201330
4201331
4201332
4201333
4201334
4201335
4201336
4201337
4201338
4201339
4201340
4201341
4201342
4201343
4201344
4201345
4201346
4201347
4201348
4201349
4201350
4201351
4201352
4201353
4201354
4201355
4201356
4201357
4201358
4201359
4201470
4201471
4201472
4201473
4201474
4201475
4201476
4201477
4201478
4201479
4201480
4201481
4201482
4201483
4201484
4201485
4201486
4201487
4201488
4201489
4201490
4201491
4201492
4201493
4201494
4201495
4201496
4201497
4201498
4201499
4201500
4201501
4201502
4201503
4201504
4201505
4201506
4201507
4201508
4201509
4201510
4201511
4201512
4201513
4201514
4201515
4201516
4201517
4201518
4201519
4201520
4201521
4201522
4201523
4201524
4201525
4201526
4201527
4201528
4201529
4201530
4201531
4201532
4201533
4201534
4201535
4201536
4201537
4201538
4201539
4201540
4201541
4201542
4201543
4201544
4201545
4201546
4201547
4201548
4201549
4210801
4210802
4210803
4210821
4210822
4210823
4210824
4210825
4210826
4210827
4210828
4210829
4210830
4210831
4210832
4210833
4210834
4210835
4210836
4210837
4210838
4210839
4210840
4210841
4210842
4210843
4210844
4210845
4210846
4210847
4210848
4210849
4210850
4210851
4210852
4210853
4210854
4210855
4210856
4210857
4210858
4210859
4210860
4210880
4250000
4300000
4300003
4300004
4300008
4300009
4300011
4300012
4300013
4300014
4300015
4300016
4300018
4300019
4300020
4300021
4300025
4300026
4300027
4300028
4300029
4300030
4300031
4300032
4300033
4300034
4300035
4300036
4300037
4300038
4300085
4300086
4300087
4300088
4300089
4300090
4300100
4350000
4350001
4400000
4400001
4400002
4400003
4400004
4400005
4400006
4400007
4400008
4400009
4400010
4400011
4400012
4400013
4400014
4400015
4400016
4400017
4400018
4400019
4400020
4400021
4400022
4400025
4400027
4400028
4400079
4400080
4400082
4400083
4400084
4400085
4400086
4400087
4400088
4400089
4400090
4400091
4450000
4450001
4450002
4450015
4450016
4450017
4450020
4450021
4450022
4450023
4450024
4450025
4450026
4450027
4450028
4450029
4450030
4450031
4450032
4450033
4450035
4500000
4500005
4500006
4500007
4500008
4500009
4500010
4500011
4500012
4500013
4500014
4500015
4500017
4500018
4500019
4500020
4550001
4580001
4580002
4580003
4580004
4580005
4580006
4580007
4580008
4580009
4580010
4580011
4580012
4580013
4590012
4600001
4600002
4600003
4600004
4600005
4600006
4600007
4980001
4990001
5000000
5100000
5100100
5100101
5100102
5100103
5100104
5100105
5100106
5100107
5100108
5100109
5100110
5100111
5100112
5100113
5100114
5100500
5100501
5100700
5100750
5100800
5101000
5101100
5101200
5101300
5101465
5101500
5101600
5101900
5102000
5102100
5102200
5102300
5109900
6000000
6000001
6000002
6000003
6000004
6000005
6000006
6000007
6000008
6000019
6000020
6000021
6000022
6000023
6000024
6000025
6000026
6000038
6000039
6000040
6000041
6000042
6000043
6000044
6000045
6000046
6000047
6010000
6011000
6011001
6011010
6011011
6011012
6011013
6011014
6011015
6011016
6011017
6011018
6011019
6011020
6011021
6011022
6011023
6011024
6011025
6011026
6012000
6013000
6014100
6014300
6015000
6015001
6015002
6015003
6015004
6015005
6015006
6015007
6015008
6015009
6015010
6015011
6015012
6015013
6015014
6016000
6016500
6016502
6016503
6016504
6016505
6016506
6019000
6019001
6101001
6101002
6101003
6101004
6101005
6101006
6101007
6101020
6101021
6101022
6101023
6101024
6101025
6102001
6103000
6103001
6105001
6105002
6105003
6105004
6106001
6106002
6106003
6106004
6106005
6106006
6106501
6106502
6106503
6106504
6106505
6106506
6106507
6106508
6106509
6106515
6106516
6109001
6109010
6203001
6205001
6400000
6400001
6400002
6400003
6400004
6400005
6400006
6400007
6400008
6400009
6400010
6400011
6400012
6400013
6400014
6400015
6400016
6400017
6400018
6400019
6400020
6400021
6400022
6400023
6400024
6400025
6500001
6990002
6990003
6990004
6990005
6999999
7000002
7000003
7000004
7000005
7000006
7000007
7000008
7000013
7000014
7000015
7000016
7000017
7000018
7000019
7000023
7000024
7000025
7000026
7000027
7000028
7000029
7000030
7000031
7000032
7000033
7000034
7000035
7000036
7000037
7000038
7000039
7000040
7000041
7000042
7000043
7000044
 7000045
 7000046
 7000047
 7000048
 7000049
 7000050
 7000051
 7000052
 7000053
 7000054
 7000055
 7000056
 7000057
 7000058
 7000059
 7000060
 7000061
 7000062
 7000063
 7000064
 7000065
 7000066
 7000067
 7000068
 7000069
 7000070
 7000071
 9050000
 9063000
 9082000
 9116000
 9183000
 9308000
 9820000
 9999999
99999999
Projektnavn                     Indkoebskode
Ordinær drift                       1100
DFH - 591007 0101 Adm. Økonom               1110
DFH - 591007 0111 Adm. Økonom               1130
DFH - 591107 0101 Projekt A                1150
DFH - 591207 0101 Projekt B                1170
DFH - 591407 0101 1. Eksterne prøver           1190
DFH - 591507 0111 2. Eksterne prøver           1200
DFH - 591807 0111 Afsluttende eksamensprojekt       1210
DFH - 591008 0111 - Administrationsøkonom, 2. år     1250
DFH - 591508 0111 - 2. eksterne prøve (Projekt C)     1300
FS - Globaliseringsmidler                 1350
FS - Internationalt aktivitetsmodul 2008         1400
FS - Bachelor                       1500
FS - LS MBA                        1550
DEL - PG CAUS p2100174raktisk prøve            1600
DEL - PG CEUS teoretisk prøve               1605
DEL - PG CEUS Ben½½3. semester              1610
DEL - PG gamle prøver                   1615
DEL - PG praktisk prøve (teo. prøve jan. 08)       1620
DEL - PG praktisk prøve (teo. prøve jan. 08)       1630
DEL - PG CEUS 2. semester                 1640
DEL - PG erhv.rettet 1. semester, jan. 08         1650
DEL - PG erhv.ret 1. semester, jan. 08          1660
DEL - PG erhv.ret 1. semester, jan. 08          1670
DEL - PG CEUS 1. semester                 1680
DEL - PG erhv.ret 2. semester, feb. 08          1700
DEL - PG erhv.ret 2. semester, feb. 08          1710
DEL - PG erhv.ret 3. semester, feb. 08          1720
DEL - PG 1. semester, erhvervsrettet, sep. 07       1750
DEL - PG vejl. + teoretisk prøve, jan. 08         1780
DEL - PG vejl. + teoretisk prøve, jan. 08         1800
DEL - PG studierettet, praktisk prøve (teo jan.08)    1810
DEL - PG studierettet, vejl. & teo. prøve jan. 08     1850
DEL - Rejsekonto, PG i Ålborg               1900
DEL - Omgængere, sygeeks, vejledning PG          1910
DEL - Kopiforbrug PG                   1920
DEL - Rejsekonto. PG i Odense444             1930
DEL - Rejsekonto, PG i trekantsområdet          1950
DEL - PG sr prektisk prøve 1/5-31/12, Århus        1980
DEL - PG praktisk prøve, Århus (kan afholdes i 07)    2000
DEL - PG sr, 25/2 - 30/5, Århus              2110
DEL - PG sr teo.prøve, 19/5 - 21/ 5, Århus        2150
DEL - PG sr 2. semester, 4/2 - 25/4, Århus        2200
DEL - PG sr 2. semester, 4/2 - 25/4, Århus        2210
DEL - PG sr 3. semester, 21/1 - 7/3, Århus        2220
DEL - PG teoretisk prøve, Århus, 16-18/1 (vejl.07)  2300
DEL - PG er praktisk prøve, 1/5 - 31/12, Århus    2310
DEL - PG er praktisk prøve, 1/5 - 31/12, Århus    2330
DEL - PG er praktisk prøve 1/5 - 31/12, Fredericia  2350
DEL - PG praktisk prøve, Århus (kan afholdes i 07)  3000
DEL - PG praktisk prøve, Århus (kan afholdes i 07)  3010
DEL - PG praktisk prøve, Ålborg (kan afholdes 07)  4000
DEL - PG praktisk prøve, Fredericia (kan afh. 07)  4010
DEL - PG er teo.prøve, 19/5 - 21/5, Fredericia    4020
DEL - Pg er teo.prøve, 19/5 - 21/5, Århus      4030
DEL - PG er teo.prøve, 19/5 - 21/5, Århus      4040
DEL - PG er 28/1 - 16/5, Fredericia         4050
DEL - PG er 28/1 - 16/5, Ålborg           4060
DEL - PG er 4/2 - 9/5, Århus             4070
DEL - PG er 2. semester, 25/2 - 25/4, fredericia   4100
DEL - PG er 2. semester, 28/1 - 11/4, Århus     4150
DEL - PG er 3. semester, 4/2 - 11/4, Fredericia   4210
DEL - PG er 3. semester, 25/2 - 14/3, Århus     4220
DEL - PG er 2. semester, 21/1 - 14/3, Ålborg     4230
DEL - PG er 3. semester, 25/2 - 14/3, Århus     4300
DEL - PG teoretisk prøve, Århus 16-18/1 (vejl. 07)  4400
DEL - PG teo. prøve, Fredericia 16-18/1 (vejl 07)  4500
DEL - PG teoretisk prøve, Århus 16-18/1 (vejl. 07)  4600
DEL - PG teo. prøve, Ålborg 16-18/1 (vejl. 07)    4700
DEL - Praktikvejlederuddannelsen 3/3 - 30/4     4800
FS - NAVIMAT                     5000
FS - reseveret                    5010
Udgifter og indtægter vedr. refusionstaksameter   5020
CVUØ - Kina Projekt 119146              5030
SYG.Herlev - Studievejledning            5040
SPR - SundhedsplejerskeUddannelsen          5100
SPR - Suppleringsuddannelsen i sygepleje       5200
DFH - Professionsbalchelor i off.forvaltning     5300
DFH - PBOA Tilskud UVM/samarb med andre       5350
DSH - Kandidatuddannelsen / Ålborg          5400
DSH - Metodehæfte nr. 2: Flow & Læring        5410
DSH: Skriftserie nr. 2: Socialt arbejde - Brobygni  5415
DSH: Skriftserie nr. 3: Faglig & Personlig kompet  5420
DSH: Skriftserie nr. 4: Nyudd. Socialrådgivers mø  5430
DSH: Skriftserie nr. 5: Socialt arbejde - Krop & H  5440
DSH: Skriftserie nr. 6: Internationalt socialt arb  5450
DSH: Skriftserie nr. 7: Moralske begrundelser for  5460
DSH: Skriftserie nr. 8: Ude på noget?        5499
DSH: Internationalt og Interkulturel i Dansk Farva  5500
DSH: Håndbog om anbringelsesreformen         6100
DSH: Håndbog om ungdomssanktioner          6200
DSH: Globale og transnationale sociale problemer   6300
DSH - Arbejdsmarkedssocialrådgiver Bornholm     7000
DSH - Kultur Cafe                  7010
DSH - Social Fridays                 8000
DSH - Diverse kompendier               8010
DSH - Engelsk sproget semester            8020
DSH - Praktikprojekt OV               8200
DFH - 560108 Professionsbachelor           8210
DFH - 591608 0111 3. eksterne prøve         8220
DFH - 591708 0111 Speciale              8310
DFH - 591808 0111 Afsluttende eksamensprojekt    8320
DFH - 591008 0101 Administrationsøkonom       8400
DFH - 591108 0101 Projekt A - Adm.økonom       8500
DFH - 591208 0101 Projekt B - Adm.økonom       8600
DFH - 591408 0101 1. eksterne eksamen - Adm.økonom  8610
DFH - 593108 0101 Tværfaglig projekt 1. semester   9999
DFH - 563009 0101 Professionsbachelor, E2009
DFH - 563009 0102 Professionsbachelor, E2009
DFH - 550009 0101 Administrationsøkonom, E2009
cvuø - Tværfaglig konference 1. semester
cvuø - Tværfaglig konference 5. semester
cvuø - Diakonissen
TES - Censorformandskabet
DEL - PG-Praktisk prøve
DEL - PG erhv.ret Praktisk prøve
DEL - PG erhv.ret Teoretisk prøve
DEL - PG, erhv.ret teo prøve, juni 08
DEL - PG, erhv.ret prak prøve, teo juni 08
DEL - Diverse mødeudgifter, PG
DEL - Diverse mødeudgifter, Praktikvejl.
DEL - PG´er 1. sem. 28/8-28/11, Aalborg
DEL - PG´er 1. sem 1/9-14/11, Fredericia
DEL - PG´er 2. sem. 1/9-23/10, Århus
DEL - PG´er 2. sem 8/9-21/11, Aalborg
DEL - PG´er 2. sem. 8/9-7/11, Fredericia
DEL - PG´er 3. sem. 22/9-14/11, Århus
DEL - PG´er 3. sem. 20/10-28/11, Aalborg
DEL - PG´er 3. sem. 20/10-28/11, Fredericia
DEL - PG SR 1. sem. 1/9-28/11, Århus
DEL - PG SR 2. sem 25/8-10/10, Århus
DEL - PG SR 3. sem 29/9-21/11, Århus
DEL - PG SR 3. sem 29/9-21/11, Århus
DEL - PG´er 1. sem. 25/8-21/11, Århus
DEL - Kopiforbrug m.m.
DEL - PG CEUS, 2. semester
DEL - PG, erhver,v 2. semester, sep. 08
DEL - PG, erhverv, 3. semester, sep. 08
DEL - PG, studie, 3. semester, sep. 08
DEL - PG sr praktiske prøver, 1/9 -31/12-2008
DEL - PG, erhverv, 3. semester, sep. 08
DEL - Praktikvejleder uddannelse
DEL - PG, ER 2, 1. semester, 25/8 - 21/11 Århus
DEL - PG er. praktisk prøve Århus
DEL - PG praktisk prøve
DEL - PG Praktisk prøve (3506)
DEL - PG praktisk prøve Fredericia
DEL - PG erhv. 1.sem jan 09
DEL - PG praktisk prøve
DEL - PG teo prøve jan 09
DEL - PG prakisk prøve (teo jan 09)
DEL - Praktisk prøve gl.hoold, omgængere mv
DEL - PG rejsekonto
DEL - PG erh. Teo prøve Ålborg
DEL - PG erh. Eksamen Fredericia
DEL - PG sr. Eksamen Århus (7404)
DEL - PG sr. Eksamen Århus (7504)
DEL - PG er 1.sem (9011)
DEL - PG er 2.sem (9012)
DEL - PG er 1.sem (9021)
DEL- PG er 2. sem (9022)
DEL - PG er 1.sem (9031)
DEL - PG er 2.sem (9032)
DEL - PG sr 1.sem (9311)
DEL - PG sr 2.sem (9312)
DEL - PG teo prøve (7054)
DEL - PG er 3.sem (7013)
DEL - PG er 3.sem (8023)
DEL - PG er 3.sem (8033)
DEL - PG er 2.sem (8052)
DEL - PG er 2.sem (8062)
DEL - PG er 2.sem (8082)
DEL - PG er 2.sem (8072)
DEL - PG er 2.sem (8092)
DEL - PGsr 2.sem (8352)
DEL - PG sr 3.sem (8303)
DEL - PG Landbrug 1.sem (9041)
DEL - PG er 1.sem (9001)
DEL - PG sr 2.sem (4442)
DEL - PG er. 3.sem (3463)
DEL - PG er. 2.sem (3482)
DEL - PG er. 3.sem (3483)
DEL - PG er. 3.sem (3493)
DEL - PG er. 3.sem (3513)
DEL - PG er. 1.sem (3531)
DEL - PG er. 2.sem (3532)
DEL - PG er. 2.sem (3542)
DEL - PG er. 3.sem (3543)
DEL - PG er. 2.sem (3552)
DEL - PG er. 3.sem (3553)
DEL - PG er 1.sem (3561)
DEL - PG er. 2.sem (3562)
DEL - PG sr. 3.sem (4443)
DEL - PG sr. 1.sem (4461)
DEL - PG sr. 2.sem (4462)
DEL PG er.3.sem århus (8013)
DEL - PG er Teo 26/5 (8014)
DEL - Praktikvejlederudd
DEL - PG erhv. eksamen 2009
DEL - PG erhverv eksamen 09
DEL - PG sr teo.prøve 26/5-09 Århus
DEL - PG er teo.prøve 26/5 fredericia
DEL - PG er teo.prøve 26/5 Ålborg
DEL - PG er teo.prøve Århus
 DEL - PG eksamen
DEL - 505-51-9051 1. sem hold 1 Århus efterår 09
DEL - 505-51-9061 1. sem Aalborg efterår 09
DEL - 505-51-9071 1. sem hold 1 Fredericia eft. 09
DEL - 505-51-9081 1. sem hold 2 Århus efterår 09
DEL - 505-51-9091 1. sem hold 2 Fredericia eft. 09
DEL - 506-51-9351 1. sem hold 1 Århus efterår 09
DEL - 506-51-9361 1. sem hold 2 Århus efterår 09
DEL - 505-51-9012 2. sem Århus efterår 09
DEL - 505-51-9002 2. sem hold 2 Aalborg efterår 09
DEL - 505-51-9022 2. sem hold 1 Aalborg efterår 09
DEL - 505-51-9032 2. sem Fredericia efterår 09
DEL - 505-51-9042 2. sem Hammerum (LS) efterår 09
DEL - 506-51-9312 2. sem Århus efterår 09
DEL - 505-51-8053 3. sem Århus efterår 09
DEL - 505-51-8083 3. sem Århus efterår 09
DEL - 505-51-8063 3. sem Aalborg efterår 09
DEL - 505-51-8073 3. sem hold 1 Fredericia eft. 09
DEL - 505-51-8093 3. sem hold 2 Fredericia eft. 09
DEL - 506-51-8353 3. sem Århus efterår 09
DEL - 505-51-8054 Teoret & prakt prøve Århus 09/11
DEL - 505-51-8084 Teoret & prakt prøve Århus 09/11
DEL - 505-51-8064 Teore & prak prøve Aalborg 09/11
DEL - 505-51-8074 Teor & prak prø Fredericia 09/11
DEL - 505-51-8094 Teor & prak prø Fredericia 09/11
DEL - 505-51-8094 Teor & prak prø Fredericia 09/11
DEL - 506-51-8354 Teoret & prakt prøve Århus 09/11
DEL - 106-11-4451 PG 1.sem
DEL- 106-11-4471 PG 1.sem
DEL - 105-11-3521 PG 1.sem
DEL - 105-11-3571 PG 1.sem
DEL - 105-11-3581 PG 1.sem
DEL - 105-11-3544 PG eksamen erhv.09/10
DEL - 105-11-3554 PG eksamen erhv 09/10
DEL - 105-11-3484 PG eksamen erhv. 09/10
DEL - 106-11-4444 PG eksamen studie 09/10
BIO - Studie af naturvidenskab. teo. i den bioprak
cvuø - Radiograf projekt
cvuø - Bio Nord
Åben Uddannelse
DSH - Udvikling - Beskæftigelsesdiplom
505-51-9052 - 2. sem. Erhvervsrettet spor h. 1
505-51-9062 - 2. sem. Erhvervsrettet spor
505-51-9072 - 2. sem. Erhvervsrettet spor h. 1
505-51-9082 - 2. sem. Erhvervsrettet spor h. 2
505-51-9092 - 2. sem. Erhvervsrettet spor h. 2
505-51-9097 - 2. sem. Erhvervsrettet spor (sosu)
506-51-9352 - 2. sem. Studierettet spor h. 1
506-51-9362 - 2. sem. Studierettet spor h. 2
505-51-9013 - 3. sem. Erhvervsrettet spor
505-51-9023 - 3. sem. Erhvervsrettet spor
505-51-9003 - 3. sem. Erhvervsrettet spor
505-51-9033 - 3. sem. Erhvervsrettet spor
505-51-9043 - 3. sem. Erhvervsrettet spor (LS)
506-51-9312 - 3. sem. Studierettet spor
FH096261-109
FS - Liniefag natur/teknik Roskilde kommune
FS - ÅU Merit
FS- ÅU Liniefag
ÅU - Fagspec. Kurser
LLS - Supervision, Gruppemetode
LLS - Arbejdsmarkedsjura for ikke jurister
LLS - Overbygning til grundkursus i supervision
LLS - Arbejdsmarkedsjura for ikke jurister
LLS - Arbejdsmarkedsjura
EVU - Obligatorisk modul, heltid
EVU - Obligatorisk modul, heltid
EVU - Obligatorisk modul, deltid
EVU - Afgangsmodul, heltid
EVU - Afgangsmodul, deltid
EVU - Rehabilitering af mennesker med inkontinens
EVU - Klinisk kvalitetsudv prof.praksis
EVU - Patientologi - mennesker med sår
EVU - Konsultationssygepleje til patienter
EVU - Klinisk udv. i profes.prak. i neurosygepleje
EVU - Aktivitetsorienteret intervent. i ergoterapi
EVU - Palliativ indsats m fokus på symptomlindring
EVU - Obstretisk ultralydsscanning
EVU - Udvikling af svangreomsorg
EVU - Klinisk vejlederuddannelse
EVU - Klinisk vejlederuddannelse
EVU - Klinisk vejlederuddannelse
EVU - Klinisk vejlederuddannelse
EVU - Kommunikation
EVU - Tværfaglig dip.udd i psykiatri
EVU - Forandrings- og læreprocesser
EVU - Sundhedsformidling og undervisningspraksis
EVU - Metoder og strategier i klinisk kvalitetsudv
EVU - Sundhedsfremme og forebyggelse på ældreområd
EVU - Fleksibel dip.udd sundhedsfaglig supervision
NCE 120-11-1907 VUU modul 7
NCE 120-11-1908 VUU modul 8
NCE Udvikling af ny PD-uddannelse
NCE - 111-11-1646 Innovationsuddannelse, eft. 09
LLS - 505-51-9096: 1. Sem. For SOSU
LLS - 521-51-1008 PD modul 5
LLS - 521-51-1002 PD modul 1
LLS - 521-51-1009 PD modul 6 eksamen
EVUFD10-45 Videnskabsteori, etik og metode
EVUFD10-46 Kroppen og fysisk aktivitet
EVUFD10-47 Kost, ernæring, sygdom og forebyggelse
EVUFD10-48 Human ernæring
EVUFD10-49 Afgangsprojekt
LLS - FH096134-109 Demokrati og politik
FH096133-109 Organisationsteori/forandringsprocess
FH096135-109 New Public Management
NCE - PG Erhv 1. Sem 105-11-3891
NCE - PG Erhv 1. Sem 105-11-3591
NCE - PG Erhv 1. Sem 105-11-3691
NCE - PG Erhv 1. Sem 105-11-3791
EVU - Sundhedsfremme / forebyg udv grp ov75 Heltid
EVU - Sundhedsfremme / forebyg udv grp ov75 Deltid
LLS - 507-51-7101 Praktikvejlederuddannelsen
LLS - 505-51-9004 Teo. og praktisk prøve Ållborg
LLS - 505-51-9014 Teo. og praktisk prøve Århus
LLS - 505-51-9024 Teo. og praktisk prøve Ålborg
LLS - 505-51-9034 Teo. og praktisk prøve Syd
LLS - 505-51-9044 Teo. og praktisk prøve LS
LLS - 506-51-9314 Teo. og praktisk prøve Sr.
EVUED10-90 Biomedicin og bioanalytisk fortolkning
Voksenunderviseruddannelsen semester 3
Voksenunderviseruddannelsen semester 4
EVUFK08-01 Ernæring
EVUFK08-02 Fit for forebyggelse
EVUFK08-03 Generel efterudd.sygeplejersker
EVUFK08-04 IGRT Billedmodul strålesygeplejersker
EVUFK08-05 Inkontinens pleje og behandling Niveau2
EVUFK08-06 Kemokursus(pilotprojekt)
EVUFK08-07 NLP i sundhedsvæsnet
EVUFK08-14 Mammografiscreening (spec radiografer)
EVUFK08-09 Mammografiscreening /spec radiografer)
EVUFK08-08 Almen biomedicin 1
EVUFK08-09 Speciel biomedicin: Klinisk biokemi
EVUFK08-10 Speciel biomedicin: Patologisk anatomi
EVUFK08-11 Biokemi og medicinsk bioanalyse
EVUFK08-12 Fysisk kemi og medicinsk bioanalyse
EVUFK08-13 Statistik og medicinsk bioanalyse
cvuø - Bioorganisk kemi
cvuø - Anvendt matematik
cvuø - Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
cvuø - Humanassisteret reproduktionsteknologi
EVUED09-45 Obligatorisk modul videnskabsteori etik
EVUED09-46 Ernæring, Motion og Sport
EVUED09-47 Livsstilssygdomme og kostvaner
EVUED09-48 Sundhed, kostvaner og livskvalitet
EVUED09-10 Biomedicin og bioanalytisk fortolkning
EVUED09-22 Udviklingsbas. og forskningsorient prak
EVUED09-24 Etik i sundhedsprofessionernes praksis
EVUED09-09 Biomedicin og bioanalytisk fortolkning
SPR - EVUED09-34 Koordinering af patientforløb
DEL - Underviseren som coach, AGH
DEL - Undervis. som coach, 2.gang, efterår 08, AGH
DEL - Underviseren som coach, 4 gang, Slagelse
DEL - Underviseren som coach forår 09
FS - Læsning, litteratur, skrivning 1-2 kl
FS - AKT-elever i den rummelige folkeskole
FS - Faglig opgradering i fysik/kemi
FS - Effekt. læsning og ny littr.uv. 3-6 klasse
FS - Læseforståelse på mellemtrinnet
FS - Teater i skolen
FS - Dansk i 0. klasse
FS - Læsetest- og evaluering
FS - Matematik i indskolingen
FS - Anv. af matematikken i den løbn. evaluering
FS - Natur/teknik for fortsættere
FS - faglig opgradering i fysik/kemi
FS - Engelsk for faglærere
FS - Kanonlitteratur i 7 - 9 klasse
FS - Matematikvejleder Frb. kommune
FS - Reserveret
FS - Reserveret
FS - Reserveret
ÅU - Diplom
DSH - DSD Modul 2
DSH - DSD Modul 4 - Rusmidlermetode (misbrug)
DSH - DSD Modul 6
DSH - Praktikvejlederuddannelsen
DSH - DSD Modul 3 - Handicap
DSH - Børnediplom Hold 1, Modul 1
DSH - Børnediplom Hold 2, Modul 1
DSH - Børnediplom Hold 3, Modul 1
DSH - Børnediplom - Studievejledning
DSH - Familieterapi uddannelsen hold 13
DSH - Løsningsfokuseret terapi
DSH - Familieterapi uddannelsen hold 14
DSH -
DSH -
DSH - Familieterapi uddannelsen hold 15
DSH - Familieterapi uddannelsen hold 16
DSH - Familieterapi uddannelsen hold 17
DSH - Familieterapi uddannelsen hold 18
DSH - Familieterapi uddannelsen hold 19
DSH - Familieterapi uddannelsen hold 20
DSH -
DSH -
DSH - Børnediplom Hold 1, Modul 2
DSH - Børnediplom Hold 4, Modul 1
DSH - Børnediplom Hold 34, Modul 2
DSH - Børnediplom Hold 5, Modul 1
DSH - Børnediplom Hold 1, Modul 3
DSH - Børnediplom Hold 2, Modul 2
DSH - Børnediplom Hold 2, Modul 3
DSH - DSD modul 5 Efterår 08
DSH - DSD modul 3 Handicap Efterår 08
DSH - Børnediplom Hold 6, modul 1 F09
DSH - Børnediplom Hold 1, modul 4 F09
DSH - Børnediplom Hold 2, modul 4 F09
DSH - Børnediplom Hold 34, modul 3 F09
DSH - Børnediplom Hold 5, modul 2 F09
DSH -
DSH - Børnediplom Hold 4, modul 1 F08
DSH - Kriminologi
DSH -
DSH -
DSH - Høje-Tåstrup, valg modul 2, beskæft.diplom
DSH - AK samvirke, Diplomforløb
DSH - Beskæftigelsesdiplom modul 3 F08
DSH - DSD modul 1 E07
DSH - DSD modul 5 E07
DSH - DSD modul 4 F07 - Børn & Unge
DSH - DSD modul 3, Misbrug/rusmidler F09
DSH - DSD modul 4, handicap F09
DSH - DSD modul 6 F09
DSH - Praktikvejlederuddannelsen F09
DSH - Børn og Unge - Hold 1. Modul 5
DSH - Børn og Unge - Hold 2. Modul 5
DSH - Børn og Unge - Hold 34. Modul 4
DSH - Børn og Unge - Hold 5. Modul 3
DSH - Børn og Unge - Hold 6. Modul 2
DSH - Børn og Unge - Hold 7. Modul 1
DSH - DSD modul 4, misbrug/rusmidler
DSH - DSD modul 1
SEVU - Børn og Unge - Hold 8. Modul 1
SEVU - PVU F09
SEVU - DSD -modul 4, sindslidende
SEVU - DSD - modul 3, misbrug
SEVU - DSD - modul 3, organisation
DSH - Reserveret
DSH - Reserveret
DSH - Vejkar
DSH-ikke DSD udvik ikke-placbare udg formål 4514
LLS - 648108 0904 Driftsorg. samspil kom org
LLS - 612109 0105 Samfundsvidenska. teori & metode
LLS - 612209 0105 Introduktionsforløb
LLS - 612109 0805 Samfundsvidenska. teori & metode
LLS - 612209 0805 Introduktionsforløb
LLS - 614109 0105 Kommunal budget
LLS - 614209 0105 Kommunalt regnskab
LLS - 614109 0785 Kommunal budget
LLS - 614209 0785 Kommunalt regnskab
LLS - 614109 0905 Kommunal budget
LLS - 614209 0905 Kommunalt regnskab
LLS - 624109 0105 Juridisk metode
LLS - 624209 0105 Forvaltningsret
LLS - 624209 0805 Forvaltningsret
LLS - 618209 0105 Personlighedspsykologi
LLS - 618309 0105 Organisationspsykologi
LLS - 618309 0805 Organisationspsykologi
LLS - 626109 0105 Projektledelse
LLS - 626209 0105 Organisationsudvik. & omstilling
LLS - 616109 0105 Personalepolitik
LLS - 616209 0105 Personalejura
LLS - 627109 0105 Offentlig økonomi
LLS - 627209 0105 Økonomisk analyse
LLS - 623109 0105 Afgangsprojekt
LLS - 623109 0805 Afgangsprojekt
LLS - 625109 0685 Borgerbetjeningens psykologi
LLS - 626209 0785 Organisationsudvikling & omstill
LLS - 625309 0685 borgerservice & digital forvaltn
LLS - 640309 0121 Ledelse og organisation
LLS - 640109 0301 Personligt Ledersk Helsingør Kom
LLS - Sundhedakademiet fællesomkostninger
LLS - 751609 0105 Brobygning
LLS - 750109 0103 Beskæftigelse & samfund
LLS - 750209 0103 Beskæftigelse & organisation
LLS - 750209 0112 Beskæftigelse & organisation KBH
LLS - 750309 0104 Beskæftigelse & virksomhederne
LLS - 751709 0101 Afgangsprojekt
LLS - 511109 0102 Samfundsanalyse og metode
LLS - 511209 0102 Økonomi
LLS - 511309 0102 Speciale: Sagsbehandling
LLS - 511109 0103 Samfundsanalyse og metode
LLS - 511209 0103 Økonomi
LLS - 511309 0103 Speciale: Sagsbehandling
LLS - 511109 0902 Samfundsanalyse og metode
LLS - 511209 0902 Økonomi
LLS - 511309 0902 Speciale: Sagsbehandling
LLS - 512109 0101 Afgangsprojekt
LLS - 512109 0801 Afgangsprojekt
LLS - 647408 0132 Forha i politisk styr. org
LLS - 748509 0101 Projekt & udvik.arb Dokum. & eva
LLS - 612109 0101 Samfundsvidenskab.teori & metode
LLS - 612209 0101 Introduktionsforløbet
640109 0951 Personlig Lederskab Varde
LLS - 640208 0305 Ledelse & medarb Helsingør
LLS - 640309 0101 Ledelse & Organisation
LLS - 640108 0301 Pers lederskab Helsingør
LLS - 640309 0104 Ledelse & Organisation
LLS - 640209 0104 Ledelse & Medarbejdere
LLS - 622409 0101 Kommunikation, planl & sprog
LLS - 622509 0101 Webkommunikation
LLS - 611109 Kommunal kompentence
LLS - 510109 0104 Statsret og EU-ret
LLS - 510209 0104 Organisationspsykologi
LLS - 510309 0104 Samfundsanalyse og metode
LLS - 510109 0105 Statsret og EU-ret
LLS - 510209 0105 Organisationspsykologi
LLS - 510309 0105 Samfundsanalyse og metode
LLS - 510109 0501 Statsret og EU-ret
LLS - 510209 0501 Organisationspsykologi
LLS - 510309 0501 Samfundsanalyse og metode
LLS - 510109 0801 Statsret og EU-ret
LLS - 510209 0801 Organisationspsykologi
LLS - 510309 0801 Samfundsanalyse og metode
LLS - 614109 0101 Kommunalt budget
LLS - 614209 0101 Kommunalt regnskab
LLS - 616209 0101 Personalejura
LLS - 622409 0781 Kommunikation - planlæg. & sprog
LLS - 622409 0901 Kommunikation - planlæg. & sprog
LLS - 622509 0901 Webkommunikation
LLS - 618209 0101 Personlighedspsykologi
LLS - 618309 0101 Organisationspsykologi
LLS - 618209 0801 Personlighedspsykologi
LLS - 618309 0801 Organisationspsykologi
LLS - 625109 0681 Borgerbetjeningens psykologi
LLS - 625309 0681 Borgerservice & digital forvaltn
LLS - 627109 0101 Offentlig økonomi
LLS - 627209 0101 Økonomisk analyse
LLS - 627209 0801 Økonomisk analyse
LLS - 624109 0101 Juridisk metode
LLS - 624209 0101 Forvaltningsret
LLS - 626109 0101 Projektledelse
LLS - 626209 0101 Organisationsudvik. & omstilling
LLS - 626109 0801 Projektledelse
LLS - 626209 0801 Organisationsudvik. & omstilling
LLS - 612109 0102 Samfvidenskabelig teori & metode
LLS - 612209 0102 Introduktionsforløbet
LLS - 612109 0781 Samfvidenskabelig teori & metode
LLS - 612209 0781 Introduktionsforløbet
LLS - 612109 0801 Samfvidenskabelig teori & metode
LLS - 612209 0801 Introduktionsforløbet
LLS - 612109 0901 Samfvidenskabelig teori & metode
LLS - 612209 0901 Introduktionsforløbet
LLS - 623109 0101 Afgangsprojekt
LLS - 623109 0801 Afgangsprojekt
LLS - 251009 0101 Skatteproces
LLS - 251009 0801 Skatteproces
LLS - 251109 0101 Skatteret I - Teoretisk del
LLS - 251109 0801 Skatteret I - Teoretisk del
LLS - 251309 0101 Moms
LLS - 251309 0801 Moms
LLS - 251409 0101 Indregningsmet & skat.retli peri
LLS - 251409 0801 Indregningsmet & skat.retli peri
LLS - 251509 0101 Kapitalgevinstbeskatning
LLS - 251509 0801 Kapitalgevinstbeskatning
LLS - 251609 0101 Værdiansættelse interne overdrag
LLS - 251609 0801 Værdiansættelse interne overdrag
LLS - 253109 0101 Skatteret II - Praktisk del
LLS - 253109 0801 Skatteret II - Praktisk del
LLS - 254309 0101 Selskabsret og selskabsskatteret
LLS - 254309 0801 Selskabsret og selskabsskatteret
LLS - 254609 0101 Indsatsstrategi og kontrol
LLS - 254609 0801 Indsatsstrategi og kontrol
LLS - 254809 0101 Afgangsprojekt
LLS - 254809 0801 Afgangsprojekt
LLS - 751509 0101 Afgangsprojekt Dip.udd i beskæf.
LLS - 649809 0102 Realkompetencevurdering
LLS - 646109 0955 Ledelse og coaching
LLS - 646609 0959 Ledelse udvik & forandringsproce
LLS - 641409 0901 Afgangsprojekt
LLS - 640209 0301 Ledelse og medarbejder Helsingør
LLS - 647208 0262 Projektledelse
LLS - 646109 0405 Ledelse og coaching
LLS - 647209 0410 Projektledelse
LLS - 710109 0170 Dipl.udd. i socialformidling
LLS - 710109 0171 Dipl.udd. i socialformidling
LLS - 710209 0167 Dipl.udd. i socialformidling
LLS - 710209 0168 Dipl.udd. i socialformidling
LLS - 710209 0169 Dipl.udd. i socialformidling
LLS - 710309 0165 Dipl.udd. i socialformidling
LLS - 710309 0166 Dipl.udd. i socialformidling
LLS - 642109 0106 Personligt lederskab 1
LLS - 642209 0106 Personligt lederskab 2
LLS - 642109 0107 Personligt lederskab 1
LLS - 642209 0107 Personligt lederskab 2
LLS - 642109 0108 Personligt lederskab 1
LLS - 642209 0108 Personligt lederskab 2
LLS - 642109 0109 Personligt lederskab 1
LLS - 642209 0109 Personligt lederskab 2
LLS - 642109 0110 Personligt lederskab 1
LLS - 642209 0110 Personligt lederskab 2
LLS - 642109 0405 Personligt lederskab 1
LLS - 642209 0405 Personligt lederskab 2
LLS - 642109 0665 Personligt lederskab 1
LLS - 642209 0665 Personligt lederskab 2
LLS - 642109 0955 Personligt lederskab 1
LLS - 642209 0955 Personligt lederskab 2
LLS - 642309 0101 Ledelse og medarbejdere 1
LLS - 642409 0101 Ledelse og medarbejdere 2
LLS - 642309 0102 Ledelse og medarbejdere 1
LLS - 642409 0102 Ledelse og medarbejdere 2
LLS - 642309 0103 Ledelse og medarbejdere 1
LLS - 642409 0103 Ledelse og medarbejdere 2
LLS - 642309 0104 Ledelse og medarbejdere 1
LLS - 642409 0104 Ledelse og medarbejdere 2
LLS - 642309 0105 Ledelse og medarbejdere 1
LLS - 642409 0105 Ledelse og medarbejdere 2
LLS - 642309 0401 Ledelse og medarbejdere 1
LLS - 642409 0401 Ledelse og medarbejdere 2
LLS - 642309 0901 Ledelse og medarbejdere 1
LLS - 642409 0901 Ledelse og medarbejdere 2
LLS - 642509 0121 Ledelse og organisation 1
LLS - 642609 0121 Ledelse og organisation 2
LLS - 646109 0105 Ledelse og systemisk coaching
LLS - 646109 0405 Ledelse & system. coach Roskilde
LLS - 646109 0665 Ledelse og systemisk coaching
LLS - 646109 0955 Ledelse og systemisk coaching
LLS - 646209 0105 Teamledelse
LLS - 646509 0105 Ledelse i filosofisk optik
LLS - 646609 0105 Forandringsledelse
LLS - 646309 0105 Ledelse og arbejdsliv
LLS - 646709 0105 Systemisk organisationsudvikling
LLS - 640309 0143 Ledelse og organisation FGF
LLS - 645609 0142 Evaluering FGF
LLS - 640109 0571 Personligt lederskab Svendborg 1
LLS - 640109 0572 Personligt lederskab Svendborg 2
LLS - 640109 0573 Personligt lederskab Svendborg 3
LLS - 640209 0301 Ledelse & medarbejder Helsingør2
LLS - 640109 0491 Personligt lederskab Lolland Kom
LLS - 646609 0425 Forandringsledelse Roskilde Kom
LLS - 640209 0423 Ledelse & medarbejdere Roskilde
LLS - 640109 0424 Personligt lederskab Roskilde
LLS - 640109 0775 Personligt lederskab BUF hold 1
LLS - 640109 0776 Personligt lederskab BUF hold 2
LLS - 640109 0777 Personligt lederskab BUF hold 3
LLS - 640109 0778 Personligt lederskab BUF hold 4
LLS - 646609 0106 Forandringsledelse BIF
LLS - 647209 0262 Projektledelse Albertslund
LLS - 640209 0371 Ledelse og medarbejdere Bornholm
LLS - 750109 0104 Beskæftigelse og samfund
LLS - 750209 0103 Beksæftigelse og organisation
LLS - 750209 0104 Beskæftigelse og organisation
LLS - 750309 0103 Beskæftigelse og virksomhederne
LLS - 750509 0111 Beskæf.inds retl & økon grundlag
LLS - 750509 1 Beskæf.inds retl & økonomi grundlag
LLS - 750609 0111 Beskæft. i forhold til borgeren
LLS - 750609 1 Beskæftigels i forhold til borgeren
LLS - 750709 0102 Projektstyring
LLS - 710309 0166 Diplomudd. i socialformidling
LLS - 641409 0105 Afgangsprojektet
LLS - 641409 0665 Afgangsprojektet
LLS - 641409 0955 Afgangsprojektet
LLS - 640209 0802 Ledelse & medarbejder MSO 2
LLS - 640309 0802 Ledelse & organisation MSO 2
LLS - 744109 0114 Omsæt & impl i teori & metode
LLS - 744209 0114 Aldring og demens
LLS - 744309 0114 Samspil ml etik jura & psykologi
LLS - 742809 0101 Afgangsprojekt
LLS - 640109 0161 Personligt lederskab
LLS - 640309 0160 Ledelse og medarbejdere
LLS - 640109 0151 Personligt lederskab
LLS - 640109 0774 Hold 3-09 BUF forvaltning
LLS - 640109 0775 Hold 4-09 BUF forvaltning
LLS - 646609 0106 Udvikling og foran BIF KK
LLS - 580109 0109 Tolkens rolle Tolkeetik & teknik
LLS - 612109 0109 Samf.videnskabelig teori & metod
LLS - 614209 0109 Kommunalt regnskab
LLS - 640209 0596 Ledelse og medarbejder på Ærø
LLS - 743209 0101 Supervision kommunikat. & coach
LLS - 743509 0101 Projekt & udvikl.arb dokum & eva
LLS - 750109 0104 Beskæftigelse og samfund
LLS - 750209 0104 Beskæftigelse og organisation
LLS - 750309 0104 Beskæftigelse og virksomhederne
LLS - 750609 0103 Beskæf.indsats i marginalisere l
LLS - 751509 0102 Afgangsprojekt - FDB
LLS - 743309 0101 Org.teori & organisationsudvik.
LLS - 742809 0102 Afgangsprojekt - SD
LLS - Jobcenter - intro
LLS - FH096121-105 Samfundsvidenskabelig teori og
LLS - FH096122-105 Introduktionsforløb
LLS - FH096162-105 Personalejura
LLS - FH096141-105 Kommunalt budget
LLS - FH096142-105 Kommunalt regnskab
LLS - FH096271-105 Offentlig økonomi
LLS - FH096272-105 Økonomisk analyse
LLS - FH096241-105 Juridisk metode
LLS - FH096242-105 Forvaltningsret
LLS - FH096261-105 Projektledelse
LLS - FH096262-105 Organisationsudvikling og -omst
LLS - FH096183-105 Organisationspsykologi
LLS - FH096231-105 Afgangsprojekt
LLS - FH096121-805 Samfundsvidenskabelig teori og
LLS - FH096122-805 Introduktionsforløb
LLS - FH096161-805 Personalepolitik
LLS - FH096162-805 Personalejura
LLS - FH096141-805 Kommunalt budget
LLS - FH096142-805 Kommunalt regnskab
LLS - FH096261-805 Projektledelse
LLS - FH096271-805 Offentlig økonomi
LLS - FH096231-805 Afgangsprojekt
LLS - FH096121-905 Samfundsvidenskabelig teori og
LLS - FH096122-905 Introduktionsforløb
LLS - FH096272-905 Økonomisk analyse
LLS - FH096182-905 Personlighedspsykologi
LLS - FH096183-9005 Organisationspsykologi
LLS - FH096224-605 Kommunikation - planlægning og
LLS - FH096262-605 Organisationsudvikling og -omst
LLS - FH096182-785 Personlighedspsykologi
LLS - FH096183-785 Organisationspsykologi
LLS - FH096121-505 Samfundsvidenskabelig teori og
LLS - FH096122-505 Introduktionsforløb
LLS - FH095801-105 Tolkens rolle. Tolkeetik og -te
LLS - FH095802-105 Tolkning på velfærdsområdet - s
LLS - FH095801-805 Tolkens rolle. Tolkeetik og .te
LLS - FH095802-805 Tolkning på velfærdsområdet- s
CLS - Roskilde kommune
CLS - Københavns Kommune BUF
CLS - Københavns Kommune SOF
CLS - Lolland
CLS - Albertslund Kommune
CLS - Bornholm
CLS - MSO Århus
CLS - Diakoni
CLS - FGF
CLS - Dansk Magisterforening, DMF
CLS - DKL
CLS - Københavns Kommune TMF
CLS - Varde
CLS - Helsingør
CLS - Svendborg
CLS - Diplom i ledelse ÅU
2513 Moms hold 101 KBH
2510 Skatteproces hold 101 KBH
2516 Værdiansættelse - inter. overdr. hold 101 KBH
2514 indreg.met. og skatterretligperiod. hold 101
2548 afgangsprojekt hold 101 KBH
2548 afgangsprojekt hold 801 ÅH
2514 indreg.met.og skatterretligperiod. hold 801ÅH
2516 Værdiansættelse - inter. overdr. hold 801 ÅH
2510 Skatteproces hold 801 ÅH
2513 Moms hold 801 ÅH
LLS - FH095801-106 Tolkens rolle,Tolkeetik&teori
LLS - FH095802-106 Tolkning på velfærdsområdet
LLS - FH095801-806 Tolkens rolle. Tolkeetik&teori
LLS - FH095802-806 Tolkning på velfærdsområdet
SEVU - Arbejdsmarkedspædagogik - valgmodul 1
Suhrs - Hjemkundskab Fredersem
Suhrs - Akademigastronom uddannelsen
Suhrs - Diplomuddannelse
Suhrs - Åben Udd. / Enkeltfag
EVUFD08-01 Obligatorisk modul
EVUFD08-02 Obligatorisk modul (internetstøtte uv)
EVUFD08-03 Afgangsmodul
EVUFD08-04 Afgangsmodul (heltid)
EVUFD08-05 Afgangsmodul (deltid)
EVUFD08-06 Almen biomedicin 1
EVUFD08-07 Speciel biomedicin: Klinisk biokemi
EVUFD08-08 Speciel biomedicin: Patologisk Anatomi
EVUFD08-09 Etik i sundhedsprofessionernes praksis
EVUFD08-10 Kommunikation
EVUFD08-11 Klinisk Kvalitetsudvikl.: Strategier
EVUFD08-12 Klinisk udv. i relation til diabetes
EVUFD08-13 Klinisk udv. i relation til lungemedici
EVUFD08-14 Klinisk udv. af professionspraksis i re
EVUFD08-15 Koordinering af patientforløb
EVUFD0816 Udvikl.og Forsk. Med focus på inkontine
EVUFD08-17 Klinisk vejlederudd.
EVUFD08-18 Klinisk vejlederudd.
EVUFD08-19 Klinisk vejlederudd.
EVUFD08-20 Klinisk vejlederudd.
EVUFD08-21 Vejl.udd. Special og viderudd.
EVUFD08-22 Levevilkår og livsstil som risikofaktor
EVUFD08-23 -
EVUFD08-24 Rehabilitering: Hjælpemiddel,komp.foran
EVUFD08-25 Rehabilitering:Tværfaglig Begreb,proces
EVUFD08-27 Rehabilitering på ældreområdet
EVUED08-01 Obligatorisk modul (heltid)
EVUED08-02 Obligatorisk modul (deltid)
EVUED08-03 Afgangsmodul (heltid)
EVUED08-04 Afgangsmodul (heltid)
EVUED08-05 Afgangsmodul (deltid)
cvuø - Rehabilitering af ældre (TREK)
cvuø - Rehabilitering af mennesker med inkontinens
cvuø - Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
cvuø - Humanassisteret reproduktionsteknologi
cvuø - Klin.udv. i prof.praksis kirurigiske pt.
cvuø - Klin.udv. i prof.praksis mennesker med sår
cvuø - Klin.udv. i prof.praksis neurologiske spl.
cvuø - Klin.udv. i prof.praksis kræftpatienter
cvuø - Klin.udv. i prof.praksis øjensygepleje
cvuø - Obstetrisk ultralydsscanning
cvuø - Klin.udv. i prof.praksis palliativsygepleje
cvuø - vejl.udd. ifh. til special og videreudd.
cvuø - Klinisk vejlederuddannelse
cvuø - Klinisk vejlederuddannelse
cvuø - Klinisk vejlederuddannelse
cvuø - Kommunikation i professionspraksis
cvuø - Udvikl.baseret og forsk.baseret praksis
cvuø - Kollegial vejledning
cvuø - Kursus ED08-33 Forandrings og læreprocesser
cvuø - Obligatorisk modul
cvuø - Obligatorisk modul (internetstøttet)
cvuø - Afgangsmodul (heltid)
cvuø - Afgangsmodul (heltid)
cvuø - Afgangsmodul (deltid)
cvuø - Strategier i klinisk kvali.udvikl.
cvuø - Patientologi - mennesker med kræft
cvuø - Patientologi - mennesker med sår
cvuø - Palliativ indsats - fokus på symptomlind.
cvuø - Formidl.-&undervisn. i sundhedssekt.
cvuø - Koordinering af patientforløb
cvuø - Rehab.af udvalgt brugergr. case rapport
cvuø - Rehab.af på ældreomr. TREK
cvuø - Levevilkår og livsstil som risikofaktor
cvuø - Udviklingsbas. og forskningsorien. praksis
cvuø - Udviklingsbas. og forskningsorien. kilnisk
cvuø - klinisk vejlederuddannelse
cvuø - klinisk vejlederuddannelse
cvuø - klinisk vejlederuddannelse
cvuø - klinisk vejlederuddannelse
cvuø - Kommunikation
cvuø - Vejledningsmetodik
CVUØ - Obligatoriskmodul, heltid
CVUØ - Obligatorisk modul, deltid
CVUØ - Afgangsmodul, heltid
CVUØ - Afgangsmodul, deltid
CVUØ - Klinisk vejlederuddannelse
CVUØ - Klinisk vejlederuddannelse
CVUØ - Klinisk vejlederuddannelse
CVUØ - Kommunikation
CVUØ - Metoder i klinisk kvalitetsudvikling
CVUØ - Kirurgiske patientforløb
CVUØ - Mennesker med diabetes
CVUØ - Mennesker med lunge- og allergisygdomme
CVUØ - Mennesker med sår
CVUØ - Palliativ indsats, fokus på symptomlindring
CVUØ - Formidl.- & underv.praksis i sundhedssektor
EVUFDPSY08-01 Videnskabsteori-sociale,pædagoiske,s
EVUFDPSY08-02 Teorier og metoder i arb.m.mennesker
EVUFDPSY08-03 Afgangsprojekt (følger SD)
CVUØ - Palliativ indsats fok. mel.menneskelige asp
CVUØ - Formidl.- & underv.praksis i sundhedssektor
CVUØ - Koordinering af patientforløb
CVUØ - Rehabilitering af mennesker med kræft
CVUØ - Levevilkår og livsstil som risikofaktor
CVUØ - Udvik.ba forskningsor. klinisk prof.praksis
EVUED09-28 Klinisk vejlederudd. rekv. forløb.
EVUFD08-26 Ældres hverdagsliv i et tværfagligt per
CVUØ - Innovativ didaktik
TES - Cellebiologi
TES - Fysisk Kemi
TES - Bioorganisk kemi
TES - Anvendt matematik
TES - Reaktionsmekanismer
#AFSLUTTET# DFH - 627108 0502 Offentlig økonomi
LLS - 512108 0102 Afgangsprojekt
DEL - PD Modul 5 (SAMlær)
DEL - PD FJU, Modul 6
DEL - PD, Modul 5, FJU 2007
DEL - Kopiforbrug PD
DEL - PD Erhvervspæd. Modul 6, Udd.ledere, forår
DEL - PD Erhvervspæd. Modul 1, udv.medarb 28/1
DEL - Diverse mødeudgifter, PD
DEL - Pd modul 2, kvalifikation og komp., 08.2008
DEL - PD modul 6 - afslut opg D.Nørlund
DEL - PD modul 3 (århus)
DEL - 520-51-1000 VUU for Søfartsuddannelser 09/10
DEL - 520-51-1001 VUU 1A Tietgenskolen efterår 09
DEL - 520-51-1002 VUU 1A Svendborg Erhvervskole 09
DEL - 520-51-1004 VUU fjernundervisning m. 2
DEL - 520-51-1005 VUU fjernundervisning m. 2
DEL - 521-51-1005 PD modul 4 efterår 09
DEL - 520-51-1006 VUU modul 1C for DGI efterår 09
FS - Matematikvejl. pd Frederiksberg Kommune
FS - Praktiklæreruddannelsen
FS - Videnskabsteori og pædagogik
FS - Teater og Dramaturgi
FS - Teaterproduktion
FS - Dramapædagogik
FS - Drama og Børne- Ungdomskultur
FS - Drama afgangsprojekt
FS - Fagdidaktik og Evaluering
FS - Matematik og elever med særlige behov
FS - Matematik afgangsprojekt
FS - Læsevejleder
FS - PD Master i Teaterpædagogik
FS - Reserveret
FS - Reserveret
FS - Reserveret
FS - Reserveret
FS - Reserveret
FS - Reserveret
FS - Reserveret
CVU - Samarb.aftale for diplomudd. i bioteknologi
CVU - Reserveret
AMU - Voksenunderv.udd.
AMU Medicinalindustriel produktion 14-18/1-08
AMU Medicinalindustriel produktion 28/1-1/2-08
AMU Medicinalindustriel produktion 4/2-8/2-08
AMU Medicinalindustriel produktion 25/2-29/2-08
AMU GMP-styret produktion 31/3-4/4-08
AMU Medicinalindustriel produktion 21/4-25/4-08
AMU Medicinalindustriel produktion 16/6-20/6-08
AMU Fremstilling af sterile lægemidl. 23/6-27/6-08
cvuø - Medicinalindustriel produkt. 15/6-19/6-2009
cvuø - Medicinalindustriel produktion 15-19/9-2008
cvuø - GMP-styret produktion 29/9 - 3/10 2008
cvuø - Fremstil. af sterile lægemidler 3-7/11-2008
cvuø - Medicinalindustriel produkt. 17-21/11-08
cvuø - Medicinalindustriel produkt. 1-5-12/2008
TES - Medicinalindustriel produkt. 2/2-6/2-2009
TES - Medicinalindustriel produkt.16/3-20/3-2009
TES - Medicinalindustriel produkt.30/3-3/4-2009
TES GMP-styret produktion 20/4-24/4-2009
TES - Medicinalindustriel produkt.25/5-29/5-2009
TES - Driftsoperatør Haldor Topsøe
cvuø - arbejde med elektricitet
cvuø - Rep og vedlingholdelse for operatører
cvuø - ergonomi
cvuø - PID regl. af procesanlæg
TES - Produktionskemi for operatører
cvuø - ON/OFF regulering af produktionsanlæg
cvuø - Montage og justering af censorer
cvuø - Uorganisk kemi for operatører
cvuø - Organisk kemi for operatører
cvuø - El-pneumatiske styringer
cvuø - dokumentation af procesindustiel prod
cvuø - Fremstil. af sterile lægemid. 22/6-26/6-09
CVUØ-reseveret -AMU
CVUØ-reseveret -AMU
TES - Driftsoperatør Haldor Topsøe
CVUØ-reseveret -AMU
CVUØ-reseveret -AMU
CVUØ-reseveret -AMU
CVUØ-reseveret -AMU
CVUØ-reseveret -AMU
CVUØ-reseveret -AMU
CVUØ-reseveret -AMU
CVUØ-reseveret -AMU
CVUØ-reseveret -AMU
CVUØ-reseveret -AMU
CVUØ-reseveret -AMU
CVUØ-reseveret -AMU
CVUØ-reseveret -AMU
CVUØ-reseveret -AMU
CVUØ-reseveret -AMU
CVUØ-reseveret -AMU
CVUØ-reseveret -AMU
CVUØ-reseveret -AMU
CVUØ-reseveret -AMU
CVUØ-reseveret -AMU
CVUØ-reseveret -AMU
CVUØ-reseveret -AMU
CVUØ-reseveret -AMU
CVUØ-reseveret -AMU
CVUØ-reseveret -AMU
DEL - VUU, 4. semester, 1. halvår 2009
DEL - VUU, eksamen 2. del, 2009
DEL - VUU, konvent 4. semester
DEL - VUU, 3. semester, 2. halvår 2008
DEL - VUU, for Konventskolerne 07-08
DEL - VUU, konvent, eksamen 2. del
DEL - VUU, 2. semester, 1. halvår 2008
DEL - VUU, eksamen 1.del, 2008
DEL - VUU, konvent 3. semester
DEL - VUU, 1. semester, 2. halvår 2007
DEL - VUU, konvent, eksamen 1. del
DEL - VUU, Modul 1. FJU
DEL - VUU, som FJU start 2002
DEL - VUU, BK/MVU, Modul 4
DEL - VUU, BK/MVU. Modul 5
DEL - VUU. BK/MVU, Modul 1
DEL - VUU, BK/MVU, Modul 3
DEL - VUU, Modul 1c, Gråsten
DEL - VUU, Modul 2, BK
DEL - VUU, Modul 1D, Tietgensk m.fl.
DEL - VUU, Modul 1D, Tietgenskolen m.fl.
DEL - VUU, BK 2008, Modul 1
DEL - VUU, BK 2008, Modul 2
DEL - VUU, Modul 1C, Tietgenskolen m.fl.
DEL - VUU, BK/MVU eksamen, 1. del, april 2008
DEL - VUU, Modul 1C, Tietgensk. m.fl.
DEL - VUU, 1B, Tietgen m.fl., start 2007
DEL - VUU, eksamen. 2. del, FJU
DEL - VUU, 1. del for søfartsudd., Brogården 08/09
DEL - VUU, 1. og 2. del, Thyborøn 2007/2009
DEL - VUU, kopiforbrug
DEL - VUU, Modul 1D, start 18/2, Holstebro TS
DEL - VUU, 1. del, Søfartsudd., start 26/2-07
DEL - VUU BK 2008 - Modul 3
DEL - Diverse mødeudgifter, VUU
DEL - VUU BK 2008, Modul 4
DEL - VUU, modul 1A for Tietgenskolen m.fl.
DEL - VUU, Bornholm 1. semester
DEL - Modul 1B, Tietgen m.fl.
DEL - VUU, modul 2, FJU
DEL - VUU, Bornholm modul 5
DEL - VUU, Bornholm modul 4
DEL - VUU, Bornholm modul 3
DEL - VUU modul 1 C,Ttietgen m.fl.
DEL - VUU modul 1 D, Tietgen m.fl.
DEL - VUU BK 2008 M5
DEL - VUU fju, modul 1
DEL - VUU M1, fju
DEL - VUU BK eksamen
DEL - VUU 1. del, eksamen
DEL - VUU 1.sem m/bl. Niels brock
DEL - VUU 2.sem m/bl. Niels Brock
DEL - VUU 3.sem m/bl. Niels Brock
DEL - VUU 4. semm/bl Niels Brock
LLS - 505-51-9196 1. Semester Erhverv Århus hold 1
LLS - 505-51-9296 1. Semester Erhverv i Fredericia
LLS - 505-51-9396 1. Semester Erhverv Århus hold 2
LLS - 520-51-1007 VUU modul 8/9
TES - Medicinalindustriel produktion 31/8-4/9-09
TES - Medicinalindustriel produktion 14/9-18/9-09
TES GMP-styret produktion 28/9 - 2/10-2009
CVU - Fremstilling af sterile lægemidler 2/11-6/11
CVU - Medicinalindustriel produktion 23/11-27/11
CVU - Driftsoperatører 7/9 - 9/10-2009
CVU - Arbejde med elektricitet 7/9 - 8/9-2009
CVU - Reparation & vedligehold f operatører 9-16/9
CVU - Ergonomi for ufaglærte og faglærte 17/9-2009
CVU - PID regulering af procesanlæg 18/9-21/9-2009
CVU - Produktionskemi for operatører 22-23/9-2009
CVU - ON/OFF regul. af produktionsanlæg 24-25/9-09
CVU - Montage & justering af censor i proces 28-29
CVU - Uorganisk kemi for operatører 30/9-1/10-2009
CVU - Organisk kemi for operatører 2/10-2009
CVU - El-pneumatiske styringer 5/10-6/10-2009
CVU - Dokumentation af procesindustriel prod.
EVU - Driftoperatør Haldor Topsøe
EVU - Arbejde med elektricitet
EVU - Reparation og vedligeholdelse for operatører
EVU - Produktionskemi for operatører
EVU - PID regulering af procesanlæg
EVU - Ergonomi for ufaglærte og faglærte
EVU - Uorganisk kemi for operatører
EVU - Dokumentation af procesindustriel produktion
EVU - Medicinalindustriel produktion
EVU - Medicinalindustriel produktion
EVU - Medicinalindustriel produktion
EVU - Fremstilling af sterile lægemidler
EVU - GMP-styret produktion
ÅU - Akademiuddannelser
ÅU - AMU
Projekter
SPR - Etniske Ældre på Plejehjem
LLS - E-portfolio i anlægsgartnerbranchen
TES - Den Beskrivende Radiograf
DEL - Praksisnær underv grundforl dyr planter natu
PH - Midler fra Kompetencefonden 2008
PH - Midler fra Kompetencefonden 2009
PH - Hvid Zone
Mad med merværdi
PH - Kompetenceudvik.midler v/forhandlinger
Motion og sund kost på erhvervsskolerne
Iværksætteri og innovation i erhvervsudd
LLS - DOREFO 2010
FoU - Naturfaglige netværk i uddannelsessystemet
Palrforl,bioanalyt,radiograf,laborant,ernær/sundhe
Parallelforløb, ergoterapeut og fysioterapeut
Parallelforløb, sygeplejerske - Australien
Matematik og biologi-samarb aut eksperiment forsøg
SPR - Nordplus 2009/2010 (Project ID 17148)
Sygeplejestudier på tværs af sektorer
 Børnesamtalen
 Myndighed / leverandørprojektet
 Ungeprojekt / brobygning
DSH - FSA - Sindslidendes sociale liv
Familiecentret i Hillerød
NCE - Danmarks første skoleradio/Lydunivers
NCE - Partnerskab t/at styrke praktik- og skolelær
NCE - Udvikl af elevers kompetencer miljø& sundhed
NCE - udv andvendorienteret praksisnær naturfaglig
NCE - Læsevejleder modul 10 UC Lillebælt
NCE - 558-51-1809 Læsevejleder modul 10
LLS - Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde
Stanmark
SPR - Kvaudd. sygeplej. udd uden for Norden og EU
TES - 119186 Udv. af Professionsbachelor-Lab
LLS - Nye tovholdere i unge-mentorordningen
LLS - Skolerne anvendelse af viden om eleverne
LLS - Udvikling af pioneruddannelsen
Praktikpladskonsulentens værktøjskasse
God praksis i praktikoplæring
Teknisk SOSU-uddannelse
#AFSLUTTET# SPR - Kronisk syge hjevigt patient
TES - Cellebiologi Studieretningssamarb. med kemi
LLS - Team indenfor EUD-området
LLS - FoU, Unge hjælper unge - mentorordning på
LLS - GYM, særligt talentfulde elever, JAD
LLS - Når en ide bliver til et salgbart produkt
LLS - DOREFO
LLS - Dorefo
LLS - Fra kompetencevurdering til uddannelsesplan
LLS - Integration af flygtn. og indvand. EU-persp.
LLS - Grundforløbspakker, øvrige udg.
LLS - Stærke/svage elever, øvrige udg.
LLS - Sundhed og idræt, øvrige udg.
LLS - Klima, miljø og naturfagsdidaktik, øvr. udg.
LLS - Optimering af lokalt virksomhedssamarbejde
LLS - Omfattende Spørgeskema om Entrepnørskab
LLS - Innovation på dagsordnen i afsluttende prøve
DEL - Hovedforløb: Medieproduktion 2-3/12 Skolehje
LLS - FoU, Innovation, strategi + praksis
LLS - FoU, Fremtidssikring af industritek-udd
LLS - Mentormodeller i et europæisk perspektiv
LLS - Teknologistøttet undervisning
LLS - Fra kompetencevurdering - færdiggørelse
LLS - FoU Pæd diff - Forskellige veje
LLS - FoU Lektier og den mod gym.skole
LLS - FoU Klimaundervisning - værktøjer bæredygtig
LLS - Innovativt gymmiljø - kompt. hos eleverne
LLS - FoU Lærernes erhvervskundskab
LLS - Forsker-praktikernetværket for erhvervsudd.
LLS - Besvarelse af omf. spørgeskema - II
LLS - Innovation & entreprenørsk.
LLS - Innovation i ny lærerudd.
LLS - Rollemodel
LLS - Realkompetence DPU, fase 3
SPR - Etablering og markedsføring af parallefor
SPR - Patient-reported outcomes - Heart Disease
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Reseveret til PJ han sender oprettelse
LLS - Kriminelle unge
LLS - Børnesamtalen
LLS - Trainer Guide _ Regina
LLS - Trainer Guide _ Staff
LLS - Trainer Guide - Travel and Subsistance
LLS - Leonardo - Distance learning
LLS - MOVET - SG
TES - Nordisk Mad
TES - EURO Prevob
SPR - ESPIEW
TES - DG Euro Prevob
TES - LLL med DPU
TES - Foundation Course
Erasmus - Opsparede OM-midler
Erasmus 2008/2009
BIOnord 2008/2009 - Projekt ID 10277
Erasmus 2009/2010
BIOnord 2009/2010 - Projekt ID 17579
Erasmus Mundo 2008/2011
LLS - Leonardo/Cirius projekt i samarbede med DFH
CVU - Nordplus 2009 - Netværk SYK
CVU - Nordplus Ældre (Agder) - SYH
CVU - Nordplus Leka (Akershus) - SYH
LLS - EU Canada projekt
SPR - Narrativer uhelbredelige syge patienter
TES - Eurashe
TES - HealthCath.net
TES - Polmark
LLS - Roll off, Integrationsministeriet, RLN
LLS - Bryd lydmuren, Region Midt
LLS - BAR, Læring og det gode arbmiljø, CB + RLN
LLS - INM, Den inkluderende og rummelige erhvskole
LLS - INM, Pilotprojekt: Fastholdelse af udsatte
LLS - INM, Fastholdelse af unge med indrevandrebag
LLS - TUP-projekt, Oversættelser af effektmåling
LLS - Hvordan etableres en skoleradiostation
LLS - Inspirationshefte "Unge hjælper-unge" 2009
LLS - Innovation Håndbog
LLS - Innovations Boost
LLS - Toolboxes
Globalisering 2008 SPR
Globalisering 2008 Lærerudd.
Glob. styrkelse af lærernes grundudd. 2009
Glob. styrkelse af lærernes grundudd. 2008
Globaliseringsmider til fordeling 2009 LLS
Glob.midler overført fra 2008 2.492.302
LLS Innovation i uddannelserne NL
LLS Professionel viden og praksis NL
LLS Udvikling via stærke samarbejdspartnere
LLS Opbygning af videnscenter Søren Kristensen NCE
LLS Opbygning af videnscenter Frank Ebsen
LLS Opbygning af videnscenter CJ
LLS (Fbr.) Gamle glob.midler fra 2008 (kr. 884.956
LLS Opbygning af ressourceenhed for projektudvik.
LLS Udsatte grupper og arb.markedet (2009)
LLS Børneinstituttet (2009)
LLS Tværgående indsats af integration (2009)
LLS Velfærdsledelse i ph-uddannelserne (2009)
SPR Borgerinddragelse og velfærdsinnovation (2009)
SPR Koordineret velfærd (2009)
SPR Center for Urban Sundhed (2009)
TES Initiativ til fastholdelse af flerkulturelle
TES Valideringsprojekt (2009)
SPR Samordning af moduler på syg.udd (2009)
SPR Professionsbachelor i sygepleje (2009)
SPR Systematisk vidensopsamling (2009)
SPR Synergi på ergo.udd og fys.udd (2009)
SPR Evaluering mel. kliniko teori på jord.udd (09)
Glob. Lærerudd Samtaleforløb - korttidsterapi
Glob. Lærerudd Vejledning og trepartssamtaler
Glob. Lærerudd Tidlig matematikindsats
Glob. Lærerudd Elektronisk naturfag
Glob. Lærerudd Overgangen for nyuddannede lærere
Glob. Lærerudd S-linje
Glob. Lærerudd Kreativt musisk studiemiljø
Glob. Lærerudd pædagogisk Mediecenter
Globaliseringsmidler 2010 TES
Globaliseringsmidler 2010 SPR
Globaliseringsmidler 2010 LLS
Glob. 2009 Charlote Egholm
TES Videncenter i fødevareteknologi og kvalitet
TES Praksisnær brugerdreven innovation
TES Laboratoriet i fokus - potentialet på Metropol
TES Techna Science hjemmeside - videnbutik
TES Udvikling af tværprofessionelle moduler
TES Udvikling af partnerskaber i Asien
TES International klinikoprettelse afpraktikforløb
TES Science Camp
TES Ekstern evaluering af Global Bachelor
TES Uddannelsesudvikling, bl.a. beredskabsudd.
SPR Spørgeskemaundersøgelse om patientforløb
SPR Ph.D. Mari Holen - Medinddragelse
SPR Patient-reported outcomes - Heart Disease
SPR Narrativer uhelbredelige syge patienter
SPR Kronisk syge hjevigt patient
SPR Ph.D. Jette Thuesen
TES Videnscenter Tekna Science
TES Viden og udvikling
SAF Glob - Flere praktikpladser
SAF Glob - Frafald/gennemførselsinit.
SEVU Glob - Vækst på beskæft. inds. EVU
SEVU Glob - Videncirk besk. & udsatte
FSA Glob - Kapacitetsopbygning
FSA Glob - Vidensomsætning - Magasiner
SPR Udviklingsstilling i EVU
TES ph.d Flemming Therkildsen
SPR Livet og døden for etniske gamle på plejehjem
TES Efterudd for neurofysiologiass, grundmodul
TES Ph.d. - Carsten Lauridsen
TES God mad - Godt liv (4000011)
TES Den Beskrivende radiograf (3000005)
Indtægtsdækket virksomhed
DSH - Forskningscentret overordnet
DSH - Børnesamtalen
TES - Kursus i blodprøvetagning
TES - FOU projekt vedr praktik f udenlandske stud.
LLS - Kompetenceudvikling 11/9 og 6/11, CELF
TES - God mad - Godt liv
SPR - Sundhedspædagogik f ansatte Slagelse kommune
LLS - Udarb af Handbook - Self Governance i Kosovo
LLS - Oplæg om 7-trinsskalaen sept 09
LLS - 556-51-1448 Brugerdreven Innovation 09/10
LLS - Kursusforløb i famliesamarb. på erhvervsudd.
LLS - Support to Human Resources
TES - Foredrag FHC
SPR - Sensory Defensiveness
PH - Udlejningsservice
LLS - MEDA - AGMIN
SPR - Housing Enabler
LLS - Oplæg censorkonference 24.9.09 Nyborg
PH - Udlejning af Køkken på Pustervig 8
LLS - Kontaktlæreren Pædagogisk EUC Nordvest
LLS - Oplæg Snedkernes faglige udvalg
LLS - Pædagogisk seminardag 2.10.09 AspIT Vejle
LLS - Hold fast Region Syd og Midt
LLS - Læsevejlederudd. modul efterår2009
LLS - Oplæg og formidling af kontakter ATS 5.11.09
TES - Anvendt PCR
LLS - Introduktion til Universitetspædagogik
LLS - Cooperative Learning Esbjerg HS
LLS - Kontaktlærerkursus Holstebro TS sep-okt 2009
LLS - Seminar TSØ skolerne Hadsten 24.9.09
LLS - Best practice - DAB UVM 01.09.09-01.02.10
LLS - Fra indtryk til udtryk
LLS - Svendeprøvekursus, AMU Fyn Odense
LLS - Voksenpædagogisk fundament, efteråret 2009
LLS - Studiebesøg fra Armenien
LLS - LUP Vodskov Hjørring Svenstrup
LLS - Tværgående indstas til fastholdelse etniske
LLS - BC Syd Belbin metoden 22.10.09
LLS - Cooperative Learning, EUC Nordvest
LLS - CL kursus 1, HG Thisted
LLS - CL kursus EUC Sjælland
LLS - Uddannelsesforløb Handelsskolen Syd
LLS - Oplæg for Industriens Fællesudvalg
LLS - Træning af observation af proceskonsulenter
LLS - Planlægningsmøde Vejle AspIT 2.11.09
LLS - Pædagogisk seminar Anerkendende Pædagogik
LLS - 151-11-1948 Cooperative Learning
SEVU - Forebyggelse af overgreb
LLS - Partnerskabsaftale CBA
LLS - Konsulentopg TEC Aviation God praktiklæring
SPR - Lifestyle Redesign
LLS - Konference & Publikation UVM Ny mesterlære
LLS - Kognitiv grunduddannelse 151-11-1951
LLS - Kognitiv grundkursus A 151-11-1949
LLS - Kognitiv grundkursus B 151-11-1950
Ungeprojekt - Roskilde
Børn og ICF
556-51-1469 Udv.seminar Nordjyllands Landbr.skole
Den vejledende Radiograf
ElViSK, Strøm på virksomhedsbaseret læring
LLS - 151-11-1939 Cooperative Learning
LLS - 151-11-1940 Cooperative Learning
LLS - 151-11-1941 Cooperative Learning
LLS - 151-11-1942 Cooperative Learning
LLS - 151-11-1943 Cooperative Learning
LLS - 151-11-1944 Cooperative Learning
LLS - 151-11-1945 Cooperative Learning
LLS - 151-11-1946 Cooperative Learning
Skuemesterkursus i Dalum
LLS - Support to Human Resources Development
NCE - Innovationsdidaktik 28/10-09
556-51-1472 Oplæg 3.12.09 Træ- og møbel, Herning
556-51-1473 Tre oplæg 13.11, 10.12, 15.12 Århus
556-51-1474 Oplæg Pædagogisk Dag Ribe HS stærk/sv
Cooperative Learning 1, Vejle 17/12-09
558-51-1806 Uddannelses & Erhvervsvejlederudd Mo 2
151-11-1947 Cooperative Learning
151-11-1954 Cooperative Learning
151-11-1953 Cooperative Learning
556-51-1475 Pædagogisk Dag 2.12.09 SOSU Fyn
Prækursus
EVUFIV10-53
EVUFT10-02 Den kliniske vejleder som eksaminator
EVUFT10-01 Den kliniske vejleder som eksaminator
SEVU - Demensrelateret UV-forløb 2009/10
Diplom Reaktionsmekanismer
Diplom Cellebiologi
Diplom Fysisk kemi
FINS Ukraine Civil Service Development
NCE - 151-11-1955 Cooperative Learning
NCE - 151-11-1956 Cooperative Learning
NCE - 162-11-1904 Idræt og sundhed i lokalområdet
Supervision fagforum Muskuloskeletal Fysioterapi
LLS - 151-11-1957 Narrative metoder
LLS - 151-11-1959 flowskrivning
LLS - 151-11-1960 Unge hjerner
LLS - 151-11-1961 Eksamensangst
LLS - 151-11-1958 Ung, udv.forstyr i udd.
LLS - FoU konference 2010
NCE - 556-51-1476 Fastholdelseskaravanen
NCE - 556-51-1327 Partnerskaber med erhvervslivet
TES - Proteinkemi, Novo, 2010
EVU - EVUFIV10-50
EVU - EVUFIV10-51
NCE - 556-51-1477 Holsteb TS 6 & 7.1.10 underv
EVU - Sundhedskonsulentuddannelsen
PD Master i Teaterpædagogik
Kemiske beregninger for laboranter Lægemid.Styrels
NCE - Studiebesøg fra Tyrkiet
NCE - 556-51-1478 Oplæg AspIT Kompetencecenter
NCE - EUROaprenticeship
TEC-EVU - HPLC Hands on
EVU-TES - Hæmostase ved Novo Nordisk
Specialuddan Kræftsygepleje Merit Hold 1, FIV10-62
SPR - Kursus i barselspleje
SPR - Kursus i obstetrisk akupunktur - fødsel
SPR - 5 pædagogiske temaeftermiddage
SPR - Studieforberedende kursus i studieteknik
SPR - Studieforberedende kursus i tekstbehandling
SPR - Københavns Kommune temarække
NCE - 111-11-1648 Innovationsuddannelse
EVU - Journal Club for Fys og Ergo
EVU - Fysisk aktivitet i psykiatrien
EVU - 4 temadage i ergoterapi
SEVU - Familieterapitræf 2010
EVU - GMP på pakkeriet
EVU - Sygdomslære opfølgning
EVU - Sygdomslære Hold2
EVU - NMR
EVU - Blodets sammensætning og analyse
EVU - Blodprøvetagning
EVU - Basal lægemiddellære
EVU - Celledyrkning Hands on
EVU - Temadag: eksamination i klinikken (radiograf
EVU - FIV10-52
EVU - Anvendt PCR
NCE - Workshop on Handbook to support local self
NCE - Studiebesøg fra Norge
Salg af kopikort/print/andet
Salg af kompendier
IDV - Kurser
DFH - 08/098306-01-01 Crossing the Boundaries
DFH - 08/098306-01-02 Crossing the Boundaries
DFH - 08/098306-01-04 Crossing the Boundaries
DFH - 08/098306-01-05 Crossing the Boundaries
LLS - 099836-01-01 Study Visit Finland
Suhrs - Kantine Take Away
Suhrs - Clavis: Lokaleudlejning aften
UUG - uddannelse uden grænse
Suhrs - Sunde kantiner - kurser og konferencer
Suhrs - Sundhedskonsulent
Global Bachelor - SGB studerende (EØS)
Suhrs - Buddy / Dubai
 Global bachelor - SGB studerende
Suhrs - Falck Healthcare
TES - Sunde kantiner - Odense Kommune 09-2009
TES - Sunde kantiner - Sodexo 09-2009
Kollegieværelser
DSH - Brush up på arbejdsevnemetoden
DSH - Den vanskelige, konfliktfyldte samtale
DSH - 1-årig supervisionsuddannelse 08/09
DSH - De 17-23 årige på vej - hold 1
DSH - Servicelovens §100 og tilgænsede bestemmels
DSH - En Bilsags vandring
DSH - Opholds- og refusionskommunereglerne i Rets
DSH - Styr på merudgifterne og tabt arbejdsfort
DSH - Forkus på fleksjob, ledighedsydelser og ført
DSH - Arbejdsevnemetoden - fokus på borgerens ress
DSH - Inddragelse af børn og børnesamtalen
DSH - Familierådslagning
DSH - Supervision på supervision
DSH - Kvalificer underretningerne om socialt udsat
DSH - Børn som ofre for seksuelle krænkelser og bø
DSH - Børns udvikling - trivsel og mistrivsel
DSH - Etniske unge imellem isolation og integratio
DSH - Brugerinddragelse - Hvem, hvordan og hvorfor
DSH - Kontanthjælp fra A-Z
DSH - Autisme, Asperer syndrom, ADHD, Tourette sy
DSH - Vær juridisk klædt på til integration
DSH - Fokus på revalidering
DSH - Sygedagpenge fra A - Z
DSH - lov om artiv beskæftigelsesindsats
DSH - Kursusdag med Kari Killén
DSH - "Ta din nedsatte funktionsevne med på arb."
DSH - Integration af indvandrere på arbejdsmarked
DSH - Grundkursus i reglerne om folkepension
DSH - Netværk for nyuddannede socialrådgivere
DSH - Den koordinerede indsats på handicapområdet
DSH - Handleplaner for unge og voksne med handicap
DSH - Dokumentation, evaluering og måling
DSH - Redskab og lovgivningskursus for NYE i besk.
DSH - Magtanvendelse
DSH - Hvordan forvalter man den sociale lovgivning
DSH - 1 årig supervisionsuddannelse forår 07/08
DSH - 1 årig supervisionsuddannelse efterår 07/08
DSH - Familieterapitræf 2008
DSH - Supervision på supervision
DSH - De 17-23 årige på vej - hold 2
DSH - Den 1-årige supervisionsudd. hold A 24/2-09
DSH - Høje Taastrup forløb
DSH - Høje Taastrup projektet
DSH - De 15-23 årige - på vej
SEVU - Basen - FamTer Mod 4
DSH - Inddragelse af børn og børnesamtalen 26-28/5
DSH - Brush up på arbejdsevnemetoden 24-25/3-09
DSH - De 15-23 årige - på vej 23/4-09
DSH - Den nye sygedagpengereform
DSH - Grundkursus i folkepension
DSH - Sygedagpenge fra A-Z - 5/5-7/5 - 09
DSH - Den 1-årige supervisionsudd. hold B 23/3-09
DSH - Familieterapitræf 2009
NCE - Projekt RUM
NCE - SCKK, fastholdelse af ældre lærere
NCE - Roll-on off, 2008
NCE - Region Midt, fra drømmen om
NCE - Region Midt skole-virk.samspil, 2008-10, VIA
NCE - KL, sæt skub i EGU, HKK
NCE - Fou fastholdelse i hovedforløbet EUC Nord
NCE - Fou Læsevejleder, råd og vink IBC Kolding
NCE - FoU Rum til drenge
NCE - FoU tværfaglighed i byg/anlæg Entrepr. fælle
NCE - Frisør og kosmetiker OTS
NCE - Udveksling af danske frisørelever, OTS
NCE - FoU VIA, Erhvervsrettet IT
NCE - afventer PJ
NCE - afventer PJ
EVUFIV08-01 ACIS Assement of communication and int
EVUFIV08-02 Borgerrettet forebyggelse
EVUFIV08-03 De canadiske ergoterapimodeller 2007
EVUFIV08-04 Faglig vejledning
EVUFIV08-05 Intro. til sygeplejerskeuddannelsen
EVUFIV08-07 Intro. til Human Factors
cvuø - AMPS Opfølgningsdag
cvuø - Kemokursus incl pilotprojekt
cvuø - Praktikvejl. roller og formelle elevsamtale
cvuø - ACIS
cvuø - EO2
cvuø - Den motiverende samtale
cvuø - Kemokursus - hold 2
cvuø - Kemokursus - hold 3
cvuø - Kemokursus - hold 4
cvuø - Intro til sygeplejerskeuddannelsen
cvuø - IGRT
cvuø - IGRT
cvuø - IGRT
cvuø - Kemokursus, Hold 1
cvuø - Kemokursus, Hold 2
cvuø - Kemokursus, Hold 3
cvuø - Kemokursus, Hold 4
SPR - Københavns Kommune temarække
SPR - Københavns Kommune udvikling af temarække
SPR - Københavns Kommune motiverende samtale
SPR - EVUEIV09-52 Kemokursus hold 8
SPR - EVUEIV09-51 Kemokursus hold 7
SPR - EVUEIV09-50 Kemokursus hold 6
EVUFIV08-40 Medicinalindustriel produktion AMU
EVUFIV08-41 Fremstilling sterile lægemidler AMU
EVUFIV08-42 GMP-styret produktion AMU
EVUFIV08-43 Celledyrkning Hands on
EVUFIV08-44 GMP på laboratorier
EVUFIV08-45 Strålehygiejne
EVUFIV08-46 HPLC Hands on
EVUFIV08-47 Kloning og genekspression i pro og euc
EVUFIV08-48 Anvendt PCR
cvuø - Basal Lægemiddellære 9-10/9-2008
TES - Celledyrkning - hands on - 27-30/10-2008
cvuø - Statisk.resul. vurd. 17/11-19/11-08
cvuø - Fysisk Kemi 3/2-19/5-09
cvuø - Cellebiologi 5/2-28/5-09
cvuø - Reaktionsmekanismer 17/2-26/5-09
SPR - EVU Teknisk Engelsk 9/3-11/3-09
SPR - EVU Isotopteknik 18/3 2009
SPR - EVU AMPS
SPR - EVU COPM (2008)
SPR - EVU COPM (2009)
TES - Teknisk Diplom, Bioorganisk kemi
TES - Teknisk diplom, Anvendt matematik
SPR - EVUEIV09-56 Kemokursus hold 9
SPR - EVU Lifestyle Redesign
SPR - Praksisreflekson Kirsebærbakken
SPR - Etik og samarb. på tværs af fag og sektorer
FS - Nye ideer til billedkunst
FS - Nye ungd.romaner og litt. undervis.
FS - Fortællerform. i medier og litteraturen
FS - Mathcat - skriveværkt. til matematik
FS - CBS-Kor
FS - IT-drift (ekstern)
FS - Musiklærerforeningens konference
LLS - Tidlig matematik indsats (TMI)
LLS - Lederudvikling Aalborg HS
LLS - Skolepraktik
DEL - Kontaktlærerkursus Hamlet
DEL - TEC vejlederforløb, 3/1 AGH
DEL - De nye fremmed sprog i EUD
DEL - Action learning VIFT
DEL - Bedre integration II VIFT
DEL - VASAC, inklusion af borgere, Slagelse
DEL - Mentor, grundkursus marts, KSE
DEL - Konference Drift/rummelighed 8/2-08
DEL - Bæredygtig EFTU - 3 seminarer
DEL - Designpædagogisk Grunduddannelse
DEL - Simu og praksisnær underv. i handelsskole
DEL - Anerkendende pædagogik, Ålborg HS 07/08
DEL - Realkompetencevurdering- hvad og hvordan ?
DEL - Pæd. Dag Håndværk og teknik 11/2 EUC Nord
DEL - Erhvervsudd. for udsatte unge, CEU Kolding
DEL - Træfagene 2008
DEL - Grunduddannelse af kontaktlærere
DEL - Lokale undervisningsplaner den 4/2-08
DEL - Oplæg om erhv.udd.reformen, Tønder HS
DEL - Erhvervsrettet andetsprogsdansk, 2007/2008
DEL - EFQM-netværk
DEL - Supp.øvrige udg rejsetid mv VUU Søfart 07/08
DEL - Cirius, Leonardo prep.meeting 6-9/2 2008
DEL - U og E Undervisning 4/2-08
DEL - FoU-konference
DEL - Kvalitetssikring og videndeling
DEL - VIFT Trainer-opgaver
DEL - Teamkoordinatoruddannelse
DEL - Oplæg Tyskland, KWB 7/11
DEL - Pæd.dag 16/1 Niels Brock, OOSS projekt
DEL - Oplæg strategiseminar 25/1 AKS
DEL - Temadag for elevvejledere 7/2 UVM
DEL - Uv-differentiering Laborantskolen
DEL - Den værdsætte samtale, SoSu Nord 23/1
DEL - Bestyrelsessemi28nar, EUC Nord 24/1
DEL - Pæd.dag Frederikshavn, HS 25/1
DEL - Seminar 4, Konflikthåndtering, Århus 6/5
DEL - Oplæg ifm lydmursprojekt, Kolding 22/1
DEL - Pæd.dag ungdomskultyr, 21/2 AKS
DEL - Mentortrænere 14-15/5, Århus
DEL - Udvikl og erfaseminar, VUU Søfart 27-28/2
DEL - Fra komp.mål i bekendtgør. til mål for under
DEL - Fagdidatik og grundfag infomationsteknologi
DEL - Bedømmelse PG 1 csem. SR, Holstebro 22/1
DEL - Når livet gør ondt (2)
DEL - Kognitive metoder
DEL - Identifikation af unge m særlige behov JCVU
DEL - Suppl. øvrige udgifter VUU Søfart 08/09
DEL - IV pæd dag, EUC Vest Esbjerg
DEL - Holstebro Bygge og anlæg, pæd dag
DEL - TEC pæd eftu. lærer/lederkursus, DSØ
DEL - Pæd. dag, Ålborg HS 16/4
DEL - Pædagogisk dag, Bygge og Anlæg
DEL - Selandia - tænd et lys
LLS - 281309 101 Kapitalgevinstbeskatning II
LLS - 281309 801 Kapitalgevinstbeskatning II
LLS - 280109 101 Selskabsbeskatning I
LLS - 280109 801 Selskabsbeskatning I
LLS - 281209 101 International skatteret II
LLS - 281209 801 International skatteret II
LLS - 281809 101 Transfer pricing
LLS - 281809 801 Transfer pricing
LLS - 281409 101 Skatteproces
LLS - 281409 801 Skatteproces
LLS - 280409 101 Erhvervsbeskatning
LLS - 280409 801 Erhvervsbeskatning
LLS - 290209 Skattekurser Ole Aagesen
LLS - 780109-0101 Dementes psykiske verden
LLS - 280209 101 International skatteret I
LLS - 280209 801 International skatteret I
LLS - 280309 101 Kapitalgevinstbeskatning I
LLS - 280309 801 Kapitalgevinstbeskatning I
LLS - 281109 101 Moms
LLS - 281109 801 Moms
LLS - 281609 101 Indsatsinstrumenter
LLS - 281609 801 Indsatsinstrumenter
LLS - 281709 101 Årsrapport og skatteregn
LLS - 281709 801 Årsrapport & skatteregn
LLS - 281909 101 Dødsboskifte og dødsboskatteret
LLS - 281909 801 Dødsboskifte og dødsboskatteret
LLS - 283009 101 Masterafhandling
LLS - 283009 801 Masterafhandling
LLS - Cooperative Learning, Modul 1 (151-11-1925)
LLS - Oplæg om Cooperative Learning Tietgen 7.8.09
LLS - Planlægningsdag Camp Lynderup Skive HS 29.6
DEL - Kognitive metoder, 14-15/8
DEL - Portfolio, SOSU Herning
DEL - Uv-forløb SoSu Nord, 27/5 - 18/6
DEL - DUE, vejledning og individ
DEL - Når livet gør ondt (3), 14/5-08
DEL -
DEL - Seminar for psyk.lærere. 22/5 Århus
DEL - Vejl.udd/Vejl. og individ, JCVU jan. 08
DEL - Vejl.udd/Vejl. og individ, JCVU efterår 07
DEL - Diverse mødeudgifter, Projekter
DEL - Diverse mødeudgifter, IV
DEL - Træfagene 2008
DEL - Naturfagsseminar 2008, 18-19/6
DEL - Vejlederuddannelsen: Vejledning og individ
DEL - Designpæd grundkurs 23/9-08-16-4/09, Årh kbh
DEL - Fællesnummer, træfag uge 37, Færøerne
DEL - Porto IV aktiviteter
DEL - Læringsteorier, 1. sem-række for PV, AGM
DEL - Læringsteorier, 2. sem-række for PV, AGM
DEL - Fællesnummer, træfag uge 26 i Esbjerg
DEL - Cooperrative learning, AC 28/8
DEL - Læsevejledningsudd. modul 10
DEL - Pæd.inspiration, Niels Brock, august
DEL - Kursusdag HG Viborg HS 29/9-2008
DEL - AspIT Kompetencecenter 28-29/8-2008
DEL - AspIT Pædagogiske Dage, aug - dec. 2008
DEL - Kognitive motoder, 3-4/11-2008
DEL - Kognitive metoder, 17-18/11-2008
DEL - Når livet gør ondt, 4. gang 9/10-2008
DEL - Skrig og fred, 2/12-2008
DEL - Eksamensangst, 26-27/11-2008
DEL - Cooperative learning, AC 28/8-2008
DEL - Læringsmetoder, 6 aktuelle forståelser
DEL - Mød udsatte elever m. fagl. udford., SAK
DEL - Innovation i EUD, Odense, SG
LLS - Self Governance - Kosovo
DEL -Kursus Varde handelsskole 30/9-2008
DEL - UogE Vejl. og Samfund Silkeborg efterår 08
DEL - Fagkonference Design, 14/11, Århus
DEL - Kontaktlæreruddannelse, LS
DEL - Afsluttende grundforløb, Sv.borg 6/11-08
DEL - Mød udsatte unge 4/11-08 aflyst
DEL - Mød udsatte elever med fagl. udfordr. 8.12.
DEL - Innovation i EUD, Odense
DEL - Læsevejlederudd. VIA efterår 2008
DEL - vejlederudd. 3+10 nov UU Ålborg
DEL - Modernisering af svendeprøve
DEL - Oplæg Læsevejlederkonference
DEL - EA forløb start marts 09
DEL - læsevejleder UC Syd
DEL - Læsevejelder VIA
DEL - Erfaseminar Søfart
DEL - Seminar stærke/svage elever
DEL - Erhvervsrettet andetsprog, DEL Odense
DEL - Test og Screening Århus
DEL - Kontaktlærer, DEL Odense
DEL - Læsevejlederudd, M10 efterår 2009
DEL - Seminar grundforløbspakke 26/2-09
DEL - Cooperative learning 5/3-09
DEL - Mød udsatte elever fagl.udfordr.16/3-09
LLS - Oplæg produktionsskoler Årsmøde, Vingsted 09
LLS - Gråsten Landbrugsskole Pædagogisk Dag
LLS - Agroskolen Hammerum kursus 17.4.09
LLS - Ejendomsteknikernes fremtid
LLS - Pædagogisk forløb på grundforløb
LLS - Undervisning kompetencemål
LLS - Mentorprojekt
LLS - Undervisning LUP
LLS - Pædagogisk Dag Skive HS
FS - Læseprøver og undervisning 6-10 klasse
FS - Smartboard i naturfag
FS - Kristendomskundskab som prøvefag
FS - Fyr kanonen af! mod ny historieundervisn.
FS - Analyserammer og forklaringsmodel. i SF
FS - Progression, evaluering og prøver i geografi
FS - Ideer til billedkunst
FS - Talentfulde elever i matematik
FS - Tosprogede elever i folkeskolen
FS - Fra prøveresult. til effk.læse og staveunder.
FS - Biologi verden set i et mikrobio. perspektiv
FS - Littr.underv. i folkeskolens ældste klasser
FS - Kroppen i indskolingen
FS - Grundlægn.IT i musikundervisningen
FS - Idrætsprofil på skolen
FS - Engelsk på skrift - det skr. engelsk
FS - Når billedkunst understøtter læseindlæring
FS - Brugsklaver
LLS - 091010-01-01 Controllerkursus
LLS - 091010-01-02 Controllerkursus
LLS - 091010-01-03 Controllerkursus
LLS - 091011-01-01 Få styr på dine forretningsgang
LLS - 091012-01-01 Dokumentation og evaluering
LLS - 091012-01-02 Dokumentation og evaluering
LLS - 091012-01-03 Dokumentation og evaluering
LLS - 091013-01-01 Øko.styr for institutionsledere
LLS - 091013-02-01 Øko.styr for institutionsledere
LLS - 091014-01-01 Off. øko.styr for ikke økonomer
LLS - 091015-01-01 Fortælleringer fra min kiosk
LLS - 091016-01-01 Team og teambuilding
LLS - 091017-01-01 Syv gode vaner for admins.leder
LLS - 091018-01-01 Møder & udvik.sem/facilitering
LLS - 091018-01-02 Møder & udvik.sem/facilitering
LLS - 091018-01-03 Møder & udvik.sem/facilitering
LLS - 091019-01-01 Værdsættende samtale
LLS - 091020-01-01 Værdibaseret ledelse
LLS - 091020-02-01 Værdibaseret ledelse
LLS - 091021-01-01 Emotionel intelligens/EQ & led.
LLS - 091021-01-02 Emotionel intelligens/EQ & led.
LLS - 091022-01-01 Innovationskonsulent
LLS - 091022-01-02 Innovationskonsulent
LLS - 091022-01-03 Innovationskonsulent
LLS - 091023-01-01 Lederens personlige udvikling
LLS - 091024-01-01 Lederens kommunik. for formidl.
LLS - 091025-01-01 Indre styrke, ydre ro
LLS - 091026-01-01 Konstruktiv konflikthåndtering
LLS - 091027-01-01 Positiv stressstyring
LLS - 091028-01-01 Psykologi & konstruk. kommunik.
LLS - 091114-01-01 Effektiv kommunikation med NLP
LLS - 091030-01-01 Strategisk øko.styr i off. inst
LLS - 091033-01-01 Budgetforståelse 1
LLS - 091033-02-01 Budgetforståelse 1
LLS - 091034-01-01 Budgetforståelse 2
LLS - 091035-01-01 Budgetforståelse 3
LLS - 091036-01-01 Forvaltningsret for ikke-jurist
LLS - 091037-01-01 Persondataloven
LLS - 091041-01-01 Work Life Balance
LLS - 091041-02-01 Work Life Balance
LLS - 091042-01-01 Effektiv undervisningsteknik
LLS - 091043-01-01 Intro til LEAN
LLS - 091044-01-01 Klar til ledelse
LLS - 091045-01-01 Kvinder på vej
LLS - 091045-01-02 Kvinder på vej
LLS - 091046-01-01 Teamlederen
LLS - 091047-01-01 Skriv kort og godt
LLS - 091048-01-01 Benchmarking 1
LLS - 091049-01-01 Benchmarking 2
LLS - 091050-01-01 Personalejura
LLS - 091050-02-01 Personalejura
LLS - 091052-01-01 Sagsbehandling i praksis
LLS - 091054-01-01 Det statslige budgetsystem
LLS - 091054-02-01 Det statslige budgetsystem
LLS - 091054-03-01 Det statslige budgetsystem
LLS - Reserveret det statslige budgetsystem
LLS - 091058-01-01 Tendenser i forvaltningsretten
LLS - 091060-01-01 Moms og afgifter
LLS - 091061-04-04 Den 1-årige systemiske coachudd
LLS - 091061-04-05 Den 1-årige systemiske coachudd
LLS - 091061-04-06 Den 1-årige systemiske coachudd
LLS - 091062-01-01 Den 1-årige systemiske coachudd
LLS - 091062-01-02 Den 1-årige systemiske coachudd
LLS - 091062-01-03 Den 1-årige systemiske coachudd
LLS - 091062-01-04 Den 1-årige systemiske coachudd
LLS - 091062-01-05 Den 1-årige systemiske coachudd
LLS - 091062-01-06 Den 1-årige systemiske coachudd
LLS - 091062-02-01 Den 1-årige systemiske coachudd
LLS - 091062-02-02 Den 1-årige systemiske coachudd
LLS - 091062-02-03 Den 1-årige systemiske coachudd
LLS - 091062-02-04 D.1-årige syst coachud modul4-6
LLS - 091062-02-05 Den 1-årige systemiske coachudd
LLS - 091062-02-06 Den 1-årige systemiske coachudd
LLS - 091062-03-01 Den 1-årige systemiske coachudd
LLS - 091062-03-02 Den 1-årige systemiske coachudd
LLS - 091062-03-03 Den 1-årige systemiske coachudd
LLS - 091078-02-01 Skriv juridisk - men dansk
LLS - 091046-02-01 Teamlederen
LLS - 091079-02-01 Skriv afgørelser
LLS - 091066-01-01 Tjenestemandsret
LLS - 091067-01-01 Grundlæggende personaleledelse
LLS - 091067-02-01 Grundlæggende personaleledelse
LLS - 091068-01-01 Teambuilding
LLS - 091069-01-01 Anerkendende netværk
LLS - 091069-02-01 Anerkendende netværk
LLS - 091071-01-01 Ledertræf for serviceledere
LLS - 091074-01-01 Rekrutterings ABC
LLS - 091076-01-01 Arbejdsret & ansættelsesforhold
LLS - 091077-01-01 Journalisering og arkivloven
LLS - 091078-01-01 Skriv juridisk - men dansk
LLS - 091079-01-01 Konsulent i kompetenceudvikling
LLS - 091079-01-02 Konsulent i kompetenceudvikling
LLS - 091083-01-01 Indtægtsdækket virksomhed
LLS - 091083-02-01 Indtægtsdækket virksomhed
LLS - 091084-01-01 Udbudsret
LLS - 091085-01-01 Miljøret
LLS - 091087-01-01 Erstatningsret for kommuner
LLS - 091088-01-01 Skriftlig kommunikation
LLS - 091089-01-01 Sygedagpenge
LLS - 091090-01-01 Interviewteknik
LLS - 091091-01-01 Regnskabslære 1
LLS - 091091-02-01 Regnskabslære 1
LLS - 091092-01-01 Regnskabslære 2
LLS - 091092-02-01 Regnskabslære 2
LLS - 091093-01-01 Regnskabslære 3
LLS - 091093-02-01 Regnskabslære 3
LLS - 091098-01-01 Budgetlæg & øko.styr f kom. ans
LLS - 091098-02-01 Budgetlæg & øko.styr f kom. ans
LLS - 091110-01-01 NLP Business Practioner 2009/10
LLS - 091110-01-02 NLP Business Practioner 2009/10
LLS - 091110-01-03 NLP Business Practioner 2009/10
LLS - 091111-01-01 NLP Mast Business Pract 2009/10
LLS - 091111-01-02 NLP Mast Business Pract 2009/10
LLS - 091111-01-03 NLP Mast Business Pract 2009/10
LLS - 091113-01-01 NLP Business Practioner 2008/09
LLS - 091113-01-02 NLP Business Practioner 2008/09
LLS - 091113-01-03 NLP Business Practioner 2008/09
LLS - 091117-01-01 Selvværd & pers. gen.slagskraft
LLS - 091118-01-01 Få styr på tiden
LLS - 091119-01-01 God borgerservice
LLS - 091119-02-01 God borgerservice
LLS - 091122-01-01 Praktisk statistik 1
LLS - 091123-01-01 Praktisk statistik 2
LLS - 091124-01-01 Mellemlederuddannelsen
LLS - 091124-01-02 Mellemlederuddannelsen
LLS - 091210-01-01 Projektarbejde for sekretærer
LLS - 091210-01-02 Projektarbejde for sekretærer
LLS - 091210-02-01 Projektarbejde for sekretærer
LLS - 091210-02-02 Projektarbejde for sekretærer
LLS - 091211-01-01 Chefsekretæren
LLS - 091211-01-02 Chefsekretæren
LLS - 091211-02-01 Chefsekretæren
LLS - 091211-02-02 Chefsekretæren
LLS - 091212-01-01 Chefsekretæren som mellemleder
LLS - 091214-01-01 Sekretæren i udvikling
LLS - 091215-01-01 Kontanthjælp & tilgrænse. ydels
LLS - 091216-01-01 Jobcentrets tovholderopgave
LLS - 091217-01-01 Behag revision & bavar fusionen
LLS - 091218-01-01 Visitation, der virker
LLS - 091219-01-01 Skarp på fleksjob & ledigh.ydel
LLS - 091220-01-01 Rådigh.vur konta & starthj.modt
LLS - 091221-01-01 Ressourceprofilen - igen
LLS - 091222-01-01 Planlæg. & udvik. på beskæf.omr
LLS - 091302-01-01 Hverdagsforhandling
LLS - 091302-01-01 Kig i skuespillers værktøjskas.
LLS - 091302-01-02 Kig i skuespillers værktøjskas.
LLS - 091304-01-01 Coaching i hverdagen
LLS - 091304-02-01 Coaching i hverdagen
LLS - 091306-01-01 Kom, tal og bliv hørt
LLS - 091310-01-01 God service 1
LLS - 091310-02-01 God service 1
LLS - 091311-01-01 God service 2
LLS - 091312-01-01 God service 3
LLS - 091314-01-01 Du bliver, hvad du tænker
LLS - 091315-01-01 Du bliver, hvad du tænker 2
LLS - 091316-01-01 Det involverende møde
LLS - 091121-01-01 Bliv stærkere som leder
LLS - 091121-01-02 Bliv stærkere som leder
LLS - 091125-01-01 Skab bedste ram. for din k.elev
LLS - 091014-02-01 Off. øko.styr for ikke økonomer
LLS - 091126-0101 Den gode afskedigelse
LLS - 091317-0101 Muligh, udd. & beskæf for blinde
LLS - 091318-0101 Serv.lovens bestem. vedr blinde
LLS - 091319-0101 Udfordr, børn & unge, der blinde
LLS - 091320-0101 Du bliver ….. Opfølgning
LLS - 091321-0101 Selvværd & pers gennemslagskraft
LLS - 098420-01-01 SKUD 2009 - modul 1
LLS - 098420-01-02 SKUD 2009 - modul 2
LLS - 098420-01-03 SKUD 2009 - modul 3
LLS - 098419-01-01 SFU 2008 - hold 2 - modul 5
LLS - 098422-01-03 SFU 2008 - hold 3 - modul 3
LLS - 098422-01-04 SFU 2008 - hold 3 - modul 4
LLS - 098422-01-05 SFU 2008 - hold 3 - modul 5
LLS - 098425-01-01 SFU 2009 - hold 1 - modul 1
LLS - 098425-01-02 SFU 2009 - hold 1 - modul 2
LLS - 098425-01-03 SFU 2009 - hold 1 - modul 3
LLS - 098425-01-04 SFU 2009 - hold 1 - modul 4
LLS - 098426-01-01 SFU 2009 - hold 2 - modul 1
LLS - 098426-01-02 SFU 2009 - hold 2 - modul 2
LLS - 098426-01-03 SFU 2009 - hold 2 - modul 3
LLS - 098426-01-04 SFU 2009 - hold 2 - modul 4
LLS - 098427-01-01 SFU 2009 - hold 3 - modul 1
LLS - 098427-01-02 SFU 2009 - hold 3 - modul 2
LLS - 098428-01-01 SFU 2009 - hold 4 - modul 1
LLS - 098428-01-02 SFU 2009 - hold 4 - modul 2
LLS - 091055-01-01 Projektled i den off sektor I
LLS - 091056-01-01 Projektled i den off sektor II
LLS - 091057-01-01 Projektled i den off sektor III
LLS - 091063-01-01 Prince 2 Foundation
LLS - 091063-01-02 Prince 2 Foundation
LLS - 091063-02-01 Prince 2 Foundation
LLS - 091063-02-02 Prince 2 Foundation
LLS - 091064-01-01 Prince 2 Practitioner
LLS - 091065-01-01 Grundlæggende projektstyring
LLS - 098412-01-01 Den coachende leder
LLS - 098412-01-02 Den coachende leder
LLS - 098412-01-03 Den coachende leder
LLS - 098411-01-01 Den kreative platform
LLS - 098415-01-01 Den ny leder - personaleledelse
LLS - 098415-02-01 Den ny leder - personaleledelse
LLS - 098416-01-01 Den ny leder - personlig udvik.
LLS - 098416-02-01 Den ny leder - personlig udvik.
LLS - 091063-23-01 Prince 2 Foundation
LLS - 091063-24-01 Prince 2 Foundation
LLS - Reserveret korte chefkurser
LLS - Reserveret korte chefkurser
LLS - Reserveret korte chefkurser
LLS - Reserveret korte chefkurser
LLS - Reserveret korte chefkurser
LLS - 098212-01-01 KIOL 2008-1 - seminar 9 opfølg.
LLS - 098213-01-05 KIOL 2008-2 - seminar 5
LLS - 098213-01-06 KIOL 2008-2 - seminar 6
LLS - 098213-01-07 KIOL 2008-2 - seminar 7
LLS - 098213-01-08 KIOL 2008-2 - seminar 8
LLS - 098213-01-09 KIOL 2008-2 - seminar 9
LLS - 098213-01-10 KIOL 2008-2 - seminar 10
LLS - 098214-01-01 KIOL 2009-1 - seminar 1
LLS - 098214-01-02 KIOL 2009-1 - seminar 2
LLS - 098214-01-03 KIOL 2009-1 - seminar 3
LLS - 098214-01-04 KIOL 2009-1 - seminar 4
LLS - 098214-01-05 KIOL 2009-1 - seminar 5
LLS - 098214-01-06 KIOL 2009-1 - seminar 6
LLS - 098214-01-07 KIOL 2009-1 - seminar 7
LLS - 098214-01-08 KIOL 2009-1 - seminar 8
LLS - 098215-01-01 KIOL 2009-2 - seminar 1
LLS - 098215-01-02 KIOL 2009-2 - seminar 2
LLS - 098215-01-03 KIOL 2009-2 - seminar 3
LLS - 098215-01-04 KIOL 2009-2 - seminar 4
LLS - KIOL 2009-1 - session 9 - opgaver og eksamen
LLS - KIOL 2009-1 - session 10 - opfølgning
LLS - Reserveret KIOL
LLS - Reserveret KIOL
LLS - Reserveret KIOL
CVU - Udd. for nøglepers. - Pallention - Glo. hosp
CVUØ - Liv og død på plejehjem
CVUØ - Kræftkoordinering Frederiksværk
CVUØ - Reseveret
CVUØ - Reseveret
CVUØ - Reseveret
CVUØ - Reseveret
CVUØ - Reseveret
CVUØ - Reseveret
CVUØ - Reseveret
CVUØ - Reseveret
CVUØ - Reseveret
CVUØ - Reseveret
CVUØ - Reseveret
CVUØ - Reseveret
CVUØ - Reseveret
CVUØ - Reseveret
CVUØ - Reseveret
DEL - cooperative Laearning 2/4-09
DEL - Ung, udviklingsforstyrret i udd
DEL - Læringsstile på erhvervsskoler 18/3-09
DEL - Sundhed på skolen 14/4-09
DEL - Mød udsatte unge 15/4-09
DEL - Radikalitet og integration, Glostrup
DEL- Radikalitet og integration, Horsens
DEL - Seminar for produktion og udvikl. 5-6/5-09
DEL - Kognitive metoder 25-26.3-09
DEL - uv Læsevejelder M9 30.03
DEL - Sundhed på skolen. 29-5-09
DEL - Kognitive metoder 11-12.maj 09
LLS - VVS-konference i Oslo
LLS - Cooperative Learning, Modul 1 5/11-09
LLS - Cooperative Learning, Modul 2 25/8-09
LLS - Inkludering og fastholdelse
LLS - Cooperative Learning, Modul 1 24/6-09
LLS - Cooperative Learning, Modul 2 9/9-09
LLS - Snilde Teknologier oplæg Niels Brock 3.6.09
LLS - Coaching Anne Sofie Landbo Bioanalytikerudd.
LLS - Evalue på grund- og hovedforløb Holstebro TS
LLS - Uge 25 Struktør LUP
LLS - Unges mistrivsel
LLS - Cooperative Learning, Modul 3
LLS - Udviklingsforstyrret i uddannelserne
LLS - Narrativ metode
LLS - Metodeseminar - eksamensangst 2-3/11-09
LLS - Metodeseminar - eksamensangst 30/11-09
LLS - Læringsteori, CELF
LLS - Oplæg for Armenier
LLS - Cooperative Learning, Modul 1
LLS - Naturfagsseminar 2009
LLS - Projektorganisering af malernes hovedforløb
LLS - Mentorundervisning på Skive Ts
LLS - Forlagsdage på Christiani Verlag 7-8/5-09
LLS - Organisationsudvikl.forløb EUC Nord Hjørring
LLS - Pædagogisk Dag HTX Silkeborg 29/6-09
LLS - Oplæg udvikl.projekt læringsstile 14-15/5-09
LLS - Diplomudd - udd og erhvervsvejleder forår 09
LLS - Cooperative Learning, Modul 2
LLS - Cooperative Learning, Modul 3
LLS - Kontaktlærerens udfordringer og værktøjer
LLS - P&U Seminar
LLS - JKS-forløb på TEC
LLS - Oplæg om Innovative Læringsmiljøer
LLS - Cooperative Learning, Modul 1 i Vejle
LLS - Studiebesøg fra Norge
LLS - Fodterapeutudd. Oplæg aug 09
LLS - Sunde kantiner - Odense Kommune beg. 09-2009
LLS - Oplæg bev. Landbrugsskolerne Årsmøde 19.8.09
SEVU - KK MR-Børn Kortlægning
NCE 151-11-1933 Cooperative Learning
NCE 151-11-1934 Cooperative Learning
NCE 151-11-1935 Cooperative Learning
NCE - Parallelundervisning
SEVU - Supervision 5 daginst KBH
SEVU - Metodebegreb Bispebjerg
SEVU - Supervision Bygge Jord & Miljøar fagforen
SEVU - Supervision Hillerød Kommune
SEVU - Samtale med unge & deres forældre Roskilde
SEVU - Ballerup Kommune
SEVU - Børnesamtalen
SEVU - Supervision Børnehaven Specialgruppen
SEVU - Intro forl. for nye sagsbehandl. funktioner
SEVU - Københavns kommune, oplæg
SEVU - Rudersdal Kommune, Juridsike bestemmelser
SEVU - Tårnby, Samtaler med autistiske børn
SEVU - HKI-Hans Knudsen Instit. Beskæftig.lovgi
SEVU - Supervision Projekthuset Samfund
SEVU - Supervision Børnehuset Buen
SEVU - Supervision Hillerød Kommune
SEVU - Supervision Emdrupgård
SEVU - Relevant lovgivning Rudersdal Kommune
SEVU - ICS Familiecenteret
SEVU - Kursus i reflektionsmetoder
SEVU - Barnets Reform
SEVU - Kompetanceudvik.projekt
SEVU - Supervision
SEVU - Inklusion versus marginalisering
SEVU - Supervision
SEVU - Den konflikfyldte samtale
SEVU - Supervision Ballerup Kommune
SEVU - Jura, Oasis
SEVU - Retssikkerhed
SEVU - Supervision
SEVU - Undersøgelse i børnesager
SEVU - Inddrag psykisk syge forældre i børnesager
SEVU - Supervision
SEVU - Sygedagpenge
SEVU - Supervision
SEVU - Supervision, Intg. Inst. Månestrålen
SEVU - Supervision, Hvepsebo
SEVU - Underretning og udveksling af oplysninger
SEVU - Sygdom ved efterløn
SEVU - reserveret
SEVU - reserveret
SEVU - reserveret
SEVU - reserveret
SEVU - reserveret
SEVU - reserveret
SEVU - reserveret
SEVU - reserveret
SEVU - reserveret
SEVU - reserveret
SEVU - Gældsanering
SEVU - Gruppemetode - At være gr.leder af børnegr.
SEVU - Den vanskelige konfliktfyldte samtale
SEVU - Autisme Aspergers ADHD Tourette syndrom OCD
SEVU - Grundkursus i ICS
SEVU - Få styr på §100
SEVU - Få styr på flexjob og ledighedsydelse 09
SEVU - Inddragelse af børn forældre & netv. Århus
SEVU - Inddragelse af børn og børnesamtalen
SEVU - Særlig støtte & behandling eft serviceloven
SEVU - Gruppemetode
SEVU - Styr på merudgif. & tabt arb.fortjeneste
SEVU - De 15-23 årige på vej
SEVU - Brush up på arbejdsevnemetoden
SEVU - Grundkursus i reglerne om folkepension
SEVU - Sygedagpenge fra A-Z
SEVU - Supervision
SEVU - Overblik over den sociale lovgivning i DK
SEVU - De 15-23 årige på vej
SEVU - Supervision for superbrugere af ICS
SEVU - Den 1-årige supervisionsudd. 2010/2011
SEVU - Red Barnet UV-forløb
SEVU - Supervision, supervisorer & faglig vejleder
SEVU - Den 1-årige supervisionsudd. 2010
SEVU - Folkepension
SEVU - Gadeplanskursus
SEVU - Integrationsloven
SEVU - Skab en dynamisk § 50 undersøgelse
SEVU - Fokus på fleksjob og ledighedsydelse
SEVU - De 15-23 årige på vej
SEVU - Inddragelse af børn og børnesamtalen
SEVU - Retsikkerhed i børne og unge sager
SEVU - Supervision - Netværk for ledere og ml.led
SEVU - Støtte efter SEL §§ 41-42 : Grundkursus
SEVU - Kontanthjælp - Rådighed og sanktioner
SEVU - Grundkursus i ICS
SEVU - Særlig støtte & behandling ef serviceloven
SEVU - Førtidspension – et grundkursus
SEVU - Det omsorgssvigtede barn
SEVU - Facilitering og mødeledelse
SEVU - Fokus på revalidering
SEVU - Brush Up på arbejdsevnemetoden
SEVU - Handikappet - Overgangen fra ung til voksen
SEVU - ICS - Opfølgningskursus
SEVU - Støtte ef SEL §§ 41-42: For dem der ved alt
SEVU - EU Ret
SEVU - Sygedagpenge fra A-Z
SEVU - Gældsanering
SEVU - Integrationsloven
SEVU - Førtidspension – et grundkursus
SEVU - ADHD og Autisme
SEVU - CS - Opfølgningskursus
SEVU - Brush Up på arbejdsevnemetoden
SEVU - Støtte efter SEL §§ 41-42 : Grundkursus
SEVU - Folkepension
SEVU - Sygedagpenge fra A-Z
SEVU - Gruppemetode
SEVU - Retsikkerhed i børne og unge sager
SEVU - Fokus på revalidering
SEVU - Kontanthjælp - Rådighed og sanktioner
SEVU - Fokus på fleksjob og ledighedsydelse
SEVU - Handikappet - Overgangen fra ung til voksen
SEVU - Inddragelse af børn og børnesamtalen
SEVU - De 15-23 årige på vej
SEVU - Støtte ef SEL §§ 41-42: For dem der ved alt
SEVU - Den 1-årige supervisionsuddannese 2011
SEVU - De 15-23 årige på vej
Suhrs - Falck
Suhrs - Sund Kantine - netværksmøder
Suhrs - Furesø Kommune
FS - Integradrift (ekstern)
LLS - Fact Finding in Kosovo
LLS - FH102801-101 Selskabsbeskatning
LLS - FH102801-801 Selskabsbeskatning
LLS - FH102804-101 Erhvervsbeskatning
LLS - FH102804-801 Erhvervsbeskatning
LLS - FH102812-101 International skatteret II
LLS - FH102812-801 International skatteret II
LLS - FH102813-101 Kapitalgevinstbeskatning II
LLS - FH102813-801 Kapitalgevinstbeskatning II
LLS - FH102814-101 Skatteproces
LLS - FH102814-801 Skatteproces
LLS - FH102818-101 Transfer pricing
LLS - FH102818-801 Transfer pricing
IDV - Rekv. kurser, momsfri
LLS - 099807-01-01 Stydy Visit Greece
DFH - Ledere af Børn og Unge Vordingborg kommune
innovation omsat til konkret Undervisningspraksis
Interkulturel kompetence, skriftlighed
Læringsstile - et værktøj til differentiering mart
Læringsstile - et værktøj til differentiering apri
Supervision
DSH - Psykiatrisk Center, Bispebjerg
DSH - Ballerup Kommune
DSH - Lyngby-Taarbek kommune
DSH - Børn, Familier og Kultur
DSH - Brøndby Kommune
DSH - Børnehaven Specialgruppen
DSH - Værestedet "Fundamentet"
DSH - Familieplejeteamet
DSH - Familieplejeteamet
DSH - Foreningen Grønlandske Børn
DSH - Borgerrådgiveren
DSH - Rudersdal Kommune
DSH - Dansk El-Forbund
DSH - Herlev Kommune
DSH - Frederiksberg Kommune
DSH - Gribskov Kommune
DSH - Supervision Holbæk
DSH - KFUM´s Kollegium, København S
DSH - Supervision IKU
DSH - Brøndby Kommune
DSH - Ballerup Kommune
DSH - Lejre Kommune
DSH - Holbæk Kommune, Socialcenter - Operative han
DSH - Frederiksberg Kommune, supervision
DSH - Hvidovre Kommune
DSH - Gentofte Kommune Socialt arbejde med grupper
DSH - Lejre Kommune, Projektbeskrivelse B&U område
DSH - Behandlingsinstitutionen Netværket
DSH - Uddannelsescentret Københavns Kommune
DSH - Voksenhandicap Bornholms Regionskommune
DSH - Beskæftigelsesankenævnet
DSH - Jura soc.pæd., Glostrup
DSH - Friv. Ctr. Odense Bisiddere
DSH - Hillerød Kommune
DSH - Kbh Pædag & læring
DSH - Behandinst. Netværket 2007/2008
DSH - Børnehuset Been E08
DSH - Supervision - Ballerup
DSH - Supervision - Børnehuset Buen
DSH - Lov-intro nyansat KBH
DSH - Bygge- Jord og Milj.arb. Fagf.
DSH - Gribskov Kommune
DSH - Diplomudd. i Grønland
DSH - Herlev kommune (Supervision)
DSH - Fagf Fbr, Tølløse og Holdbæk kommune (superv
DSH - Holbæk kommune (Supervision)
DSH - Børnecenter Bornholm
DSH -Den gode børnesag
DSH - Frederikssund Kommune
DSH - Frederiksberg kommune - supervision
DSH - Brøndby kommune - supervision
DSH - Miljøarebjdernes fagforening - supervision
DSH - Supervision for superbruger af ICS
DSH - Brush-up på arbejdsevnemetoden
DSH - Rudersdal Kommune
DSH - Søbæk skole - DSH-O
DSH - Ballerup kommune Supervision
DSH - Tavshedspligt, Lyngby-Taarbæk
DSH - Brøndby Kommune Supervision
DSH - Lejre Kommune
DSH - Roskilde & Fbr kommune Supervision
DSH - Børnehuset Buen supervison
DSH - Kalundborg Kommune Temadag i supervision
DSH - Hillerød kommune Børnehuset Buen
DSH - Lyngby Kommune - tavshedspligt/oplysningspli
DSH - Teknisk Landsforbund
DSH - Rudersdal kommune handleplaner
DSH - Diplomudd. i Grønland 09
SEVU - Lolland
SEVU - Ballerup
SEVU - Frederiksberg
SEVU - Brøndby
SPR - Sundhedsplejerske efterudd i samarb COK&VIA
cvuø - Proteinkemi Novo Nordisk, 19/2+3/3 2009
EVU - Novo Nordisk 26/2 til 26/3-2009
EVU - Kursus på Akzonobel i kompetenceafklaring
TES - Celledyrkning - Hands on
TES - Sygdomslære
#AFSLUTTET# EVU Stråleterapiudd. Jan 09
#AFSLUTTET# EVU Stråleterapiudd. Maj 09
EVU Mammografiscreeningsudd
EVU Mammografiscreeningsudd
EVU Mammografiscreeningsudd
EVU Mammografiscreeningsudd
EVU God sagsbehandling kursus nr 1
EVU God sagsbehandling kursus nr 2
EVU God sagsbehandling kursus nr 3
EVU God sagsbehandling kursus nr 4
EVU - God sagsbehandling fælles indtægter
EVU - God sagsbehandling fælles udgifter
EVU God sagsbehandling kursus nr 7
EVU God sagsbehandling kursus nr 8
EVU God sagsbehandling kursus nr 9
EVU God sagsbehandling kursus nr 10
EVU God sagsbehandling kursus nr 11
EVU God sagsbehandling kursus nr 12
EVU God sagsbehandling kursus nr 13
EVU God sagsbehandling kursus nr 14
EVU God sagsbehandling kursus nr 15
EVU God sagsbehandling kursus nr 16
EVU God sagsbehandling kursus nr 17
EVU God sagsbehandling kursus nr 18
EVU God sagsbehandling kursus nr 19
EVU God sagsbehandling kursus nr 20
EVU God sagsbehandling kursus nr 21
EVU God sagsbehandling kursus nr 22
EVU God sagsbehandling kursus nr 23
EVU God sagsbehandling kursus nr 24
EVU God sagsbehandling kursus nr 25
EVU God sagsbehandling kursus nr 26
EVU God sagsbehandling kursus nr 27
EVU God sagsbehandling kursus nr 28
EVU God sagsbehandling kursus nr
EVU God sagsbehandling kursus nr
EVU God sagsbehandling kursus nr 31
EVU God sagsbehandling kursus nr 32
EVU God sagsbehandling kursus nr 33
EVU God sagsbehandling kursus nr 34
EVU God sagsbehandling kursus nr 35
EVU God sagsbehandling kursus nr 36
EVU God sagsbehandling kursus nr 37
EVU God sagsbehandling kursus nr 38
EVU God sagsbehandling kursus nr 39
EVU God sagsbehandling kursus nr 40
EVU -Refleksion temadag Herlev Medborgerhus
EVU - Supervisionsforløb for daglige vejledere
SPR - EVUET09-03 Rehab af mennesker med kræft
SPR - Evaluering af evaluering
EVU - Iv og kontraststof
EVUFIV10-44 Journal Club - palliativ indsats
EVUFT10-03 Den kliniske vejleder som eksaminator
EVUFT10-06 Den kliniske vejleder som eksaminator
DEL - Materiale selvreflektion, CABI
DEL - Oplæg om audacity, HS Minerva 6/2
DEL - TEC, pæd.udv. af VVS-lærer HH
DEL - TEC, pæd.dag 3/1-08, DSØ
DEL - STL, 6/2 DSØ
DEL - DAP, SoSu Fredericia
DEL - Seminar 2. april på VIA Horsens
DEL - Niels Brock, kontaktlærer, 16/1 AGH
DEL - VUU CVU Stork
DEL - Portfolio, SoSu Herning
DEL - fra komp.mål til undervisn. inspirationsdag
DEL - Studiebesøg Sydafrika
DEL - Pædagogiske Dage
DEL - Støtte til Grundforløbsteam
DEL - AspIT Pædagogiske dage, 28-29/5-08 Vejle
DEL - Flow og arbejdsglæde, 16/5-08 Viborg HS
DEL - E-learning
DEL - Efterudd.forløb, Skive TS, ugerne 26-37
DEL - Struktør - modernisering af svendeprøve
DEL - Pædagogiske dage, Århus KS, 26/3, 9/4, 22/5
DEL - Trænerguide oversættelse BiBB 010108-310508
DEL - Pædagogisk Dag, 27/5, SoSu
DEL - Oplæg for UU´ere om frafald på EUD
DEL - Vejl.udd/vejledning og samfund, JCVU
DEL - Anerkendende pædagogik, CEUS
DEL - BIF, TEC, AGH 17/3-08
DEL - Portfolie - Finansforbundet - RF
DEL - Opfølg. pæd.dag, EUC Nord, 25/4 + 22/5
DEL - EUC Nord - Bygge og Anlæg
DEL - SIMU EUC Nordvest Thisted
DEL - Struktør - LUP, 4/6 + 19/8, Kurt Arendt
DEL - Pædagogiske Dage, SOSU Århus
DEL - Pædagogisk Dag, 21/6, Dalum landbrugsskole
DEL - Grundforløbspakke, Borris Landbrugsskole
DEL - Undervisningsdiffentiering, Ballerup HS
DEL - Pædagogisk Dag, Vejle HS
DEL - Studiekredsuge, Ålborg TS-Bygge og Anlæg
DEL - Medarbejderarr. Agroskolen Hammerum
DEL - IV Elevplan, EUC Nord Hjørring
DEL - Oplæg Supervision, HG-lærere 27/6 Horsens HS
DEL - Anerk. pæd., CEUS, 24/6 AGH
DEL - Officersskolen, HHK 14/8
DEL - EUC Sjælland, 26/5 DSØ
DEL - Anerk. pæd, CEUS, 24/6 AGH
DEL - Officersskolen, HHK 14/8
DEL - Revision af vejledning for KL
DEL - EUC Sjælland 26/5, DSØ
DEL - Vurdering af uv.matriale for Center Ellested
DEL - Oplæg i Odense for Græske lærere
DEL - Sem. for pæd. vejl., RTS, AGM
DEL - Kontaktlærerudd. Syddansk Erhvervsskole
DEL - Pædagogisk dag, EUC Nordvest 08.08.08
DEL - Coaching og Planlægning Bioanalytikerudd.
DEL - Workshop Landbrugsskolen, 20/8-08
DEL - Kompetenceafklaring, Holstebro TS , 16/8-08
DEL - Pædagogisk dag, Odense TS, 8/8-08
DEL - TEC-in, efterudd. af lærere, HHK
DEL - Konsulentarbejde, VEjle HS, 12/8-08
DEL - Afdækning af lærerkomp., SOSU Vestsjælland
DEL - KL, Sæt skub i EGU, opdatering HHK
DEL - Klynger og kompetenceudvikling, Coaching
DEL - Organisering og struktur
DEL - UVM Seminar, Bygholm landbrugssk. 12-13/8-08
DEL - Projektdg maskinmesterskole Martec juli sep
DEL - Samarbejdskonstallationer, HG-afd. Vejle
DEL - Plan B
DEL - Pæd. ledelse for OTG - Trinity
DEL - Evaluering af regionsprojekt 2008
DEL - SIMU oplæg, odense 9/9-2008
DEL - DTL, oplæg temadag EUC Sjælland, DSØ 12/6-08
DEL - Virtual Preparatory Meeting, Kolding 22/9-08
DEL - EILL, Finske Skills
DEL - Ageoskolen lærinaktv. Hammerum 12 og 26/9-08
DEL - Fasthold.karavanen, Workshop Odense 16/9-08
DEL - Oplæg UV-Differentiering, Holstebro 2/9-08
DEL - Oplæg netværksmøde, Odense 18/9-08
DEL - Qis-projekt
DEL - Projektstyringskompetence, JVCU
DEL - Oplæg Minerva, efterår 2008
DEL - Pæd. inspiration, Niels Brock, august
DEL - Oplæg voksenpæd. Niels Brock 17/9-08, CLR
DEL - Kontaktlærerforløb III
DEL - Oplæg for Energiteknisk afd, 4-5. nov.08
DEL - Relationskompetence, Holstebro TS
DEL - VUC Esbjerg, foredrag om unge 01.10
DEL - Oplæg for UVM hhx-fagkonsulenter
DEL - Mentorkursus Holstebro 21-22.10
DEL - Oversættelse kompetencemål til undervisning
DEL - Undervisningsdage Agroskolen
DEL - Test og screening 8.12
DEL - Teamsamarbejde og udvikling IBC
DEL - Skole- virksomhedsarbejde IBC
DEL - EUC Nordvest kursus
NCE - Evaluering af IT på erhvervudd. Vinter09
NCE - Oplæg EUC Nord 26-27.10.09
NCE - Oplæg for fagligt udvalg snedkerne 29.10.09
NCE - Fodterapeutskolen vejledn/rådgivn 17.11.09
NCE - Credit Systems for Lifelong Learning CS3L
NCE - Studiebesøg fra Ungarn
LLS - 091802-01-02 Fåborg-Midtfyn Kommune
LLS - 091802-02-01 Fåborg-Midtfyn Kommune
LLS - 091802-02-02 Fåborg-Midtfyn Kommune
LLS - 091803-01-01 Transportministeriet
LLS - 091804-01-01 Kommunernes Revision
LLS - 091804-01-02 Kommunernes Revision
LLS - 091805-01-01 Rigsrevisionen
LLS - 091806-01-01 Lægemiddelstyrelsen
LLS - 091806-02-01 Lægemiddelstyrelsen
LLS - 091806-03-01 Lægemiddelstyrelsen
LLS - 091806-04-01 Lægemiddelstyrelsen
LLS - 091806-05-01 Lægemiddelstyrelsen
LLS - 091806-06-01 Lægemiddelstyrelsen
LLS - 091806-07-01 Lægemiddelstyrelsen
LLS - 091806-08-01 Lægemiddelstyrelsen
LLS - 091806-09-01 Lægemiddelstyrelsen
LLS - 091806-10-01 Lægemiddelstyrelsen
LLS - 091806-11-01 Lægemiddelstyrelsen
LLS - 091806-12-01 Lægemiddelstyrelsen
LLS - 091806-13-01 Lægemiddelstyrelsen
LLS - 091856-01-01 Rambøl
LLS - 091857-01-01 Statsbiblioteket Århus
LLS - 091858-01-01 Danmarks Apotekerforening
LLS - 091853-01-01 Udenrigsministeriet
LLS - 091849-01-01 FE - få styr på tiden
LLS - 091807-01-01 Hørsholm Kommune-Teknik & Milj
LLS - 091807-02-01 Hørsholm Kommune-Teknik & Milj
LLS - 091808-01-01 Beskæftigelsesministeriet
LLS - 091809-01-01 Finansministeriet
LLS - 091810-01-01 Farvandsvæsenet
LLS - 091810-01-02 Farvandsvæsenet
LLS - 091811-01-01 Nuup Kommune Grønland
LLS - 091812-01-01 Fødevareministeriet
LLS - 091812-01-02 Fødevareministeriet
LLS - 091813-01-01 Fødevareministeriet
LLS - 091813-01-02 Fødevareministeriet
LLS - 091814-01-01 FødeVareerhverv
LLS - 091815-01-01 FødeVareerhverv
LLS - 091816-01-01 FødeVareerhverv
LLS - 091817-01-01 FødeVareerhverv
LLS - 091818-01-01 Københavns Universitet
LLS - 091818-01-02 Københavns Universitet
LLS - 091818-01-03 Københavns Universitet
LLS - 091818-01-04 Københavns Universitet
LLS - 091819-01-01 Nuup Kommune Grønland
LLS - 091820-01-01 Sygeplejerskeudd. i Herlev
LLS - 091820-01-02 Sygeplejerskeudd. i Herlev
LLS - 091820-01-03 Sygeplejerskeudd. i Herlev
LLS - 091820-01-04 Sygeplejerskeudd. i Herlev
LLS - 091820-01-05 Sygeplejerskeudd. i Herlev
LLS - 091820-01-06 Sygeplejerskeudd. i Herlev
LLS - 091820-01-07 Sygeplejerskeudd. i Herlev
LLS - 091821-01-01 Ankestyrelsen
LLS - 091822-01-01 Udenrigsministeriet
LLS - 091823-01-01 Vordingborg Kommune
LLS - 091824-01-01 Københavns Kommunes ungdomsskol
LLS - 091825-01-01 Forsvarets Regnskabstjeneste
LLS - 091826-01-01 HK-Hovedstaden
LLS - 091827-01-01 Lægemiddelstyrelsen ILS/LAB
LLS - 091828-01-01 FE - Coaching
LLS - 091828-01-02 FE - Coaching
LLS - 091828-01-03 FE - Coaching
LLS - 091830-01-01 Videnscenter for Arbejdsmiljø
LLS - 091830-02-01 Videnscenter for Arbejdsmiljø
LLS - 091830-03-01 Videnscenter for Arbejdsmiljø
LLS - 091830-04-01 Videnscenter for Arbejdsmiljø
LLS - 091830-05-01 Videnscenter for Arbejdsmiljø
LLS - 091831-01-01 Solrød Kommune
LLS - 091831-01-02 Solrød Kommune
LLS - 091829-01-01 FE - Kursus i projektledelse
LLS - 091829-01-02 FE - Kursus i projektledelse
LLS - 091829-01-03 FE - Kursus i projektledelse
LLS - 091831-01-01 Plantedirektoratet i Odense
LLS - 091832-01-01 FE - Foredrag i LEAN
LLS - 091834-01-01 Udenrigsministeriet elementær r
LLS - 091835-01-01 Udenrigsministeriet regn.lære 1
LLS - 091836-01-01 Udenrigsministeriet regn.lære 2
LLS - 091837-01-01 Ringsted Bibliotek
LLS - 091838-01-01 Holstebro Kommune
LLS - 091839-01-01 Hørsholm Kommune
LLS - 091840-01-01 Fødevareerhverv
LLS - 091841-01-01 Fødevareerhverv
LLS - 091842-01-01 Fødevareerhverv
LLS - 091843-01-01 FE projektledelse for TU
LLS - 091844-0101 FE positiv stress styring
LLS - 091845-0101 FE konflikthåndtering
LLS - 091846-0101 Horsens Gymnasium
LLS - 091847-0101 FE - temadag for TU
LLS - 091848-0101 Finansministeriet
LLS - 091850-01-01 Fåborg-Midtfyn Kommune overbyg
LLS - 091850-01-02 Fåborg-Midtfyn Kommune overbyg
LLS - 091851-01-01 FE - gå hjem møde om stress
LLS - 091852-01-01 FE - temadag om ledelse og netv
LLS - 091853-01-01 By- og Landskabsstyrelsen
LLS - 091853-01-02 By- og Landskabsstyrelsen
LLS - 091853-01-03 By- og Landskabsstyrelsen
LLS - 091854-01-01 FE - Omstillingsprojekt
LLS - 091854-01-02 FE - Omstillingsprojekt
LLS - 091854-01-03 FE - Omstillingsprojekt
LLS - 091854-01-04 FE - Omstillingsprojekt
LLS - 091854-01-05 FE - Omstillingsprojekt
LLS - 091854-01-06 FE - Omstillingsprojekt
LLS - 091854-01-07 FE - Omstillingsprojekt
LLS - 091855-01-01 FE - Strategisk kompetenceudvik
LLS - 091855-01-02 FE - Strategisk kompetenceudvik
LLS - 091855-01-03 FE - Strategisk kompetenceudvik
LLS - 091859-01-01 Kunsten at samarbejde
LLS - 098718-01-01 Herlev Kommune
LLS - 091861-01-01 Forsvarets Regnskabstjeneste
LLS - Region Hovedstaden
LLS - 091863-01-01 Beredskabsstyrelsen
LLS - 091864-01-01 Udenrigsministeriet
LLS - 091865-01-01 Kursus for driftlederene PHM
LLS - 091867-01-01 Rigshospitalet
LLS - 091868-01-01 Arbejdsskadestyrelsen
LLS - 091869-01-01 Rigsrevisionen
LLS - 091870-01-01 Sermersooq, Nuuk
LLS - 091871-01-02 Sermersooq, Nuuk
LLS - 091871-01-03 Sermersooq, Nuuk
LLS - 091871-01-04 Sermersooq, Nuuk
LLS - 091871-01-05 Sermersooq, Nuuk
LLS - 091871-01-06 Sermersooq, Nuuk
LLS - 091871-01-07 Sermersooq, Nuuk
LLS - 091872-01-01 FE - Chefudvikling
LLS - 091872-01-02 FE - Chefudvikling
LLS - Beredskabsstyrelsen
LLS - Beredskabsstyrelsen
LLS - Beredskabsstyrelsen
LLS - 091873-01-01 FødevareErhverv
LLS - 091875-01-01 Kirkeministeriet
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - Københavns Kommune 2009
LLS - Københavns Kommune 2009
LLS - Kbh komm. - løn og pers. adm. - modul 3
LLS - Kbh komm. - løn og pers. adm. - modul 4
LLS - FødevareErhverv
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - 098719-01-03 Høje Taastrup Kommune
LLS - 098725-01-02 Herning Kommune
LLS - 098725-01-03 Herning Kommune
LLS - 098720-01-01 Københavns Kommune - BUF
LLS - 098726-01-01 Københavns Kommune - SOF
LLS - Reserveret VKU skræddersyede
LLS - Reserveret VKU skræddersyede
LLS - Reserveret VKU skræddersyede
LLS - Reserveret VKU skræddersyede
LLS - Reserveret VKU skræddersyede
LLS - Reserveret VKU skræddersyede
LLS - 098727-01-01 Niels Brock - (Kbh. Kom. SUF)
LLS - 098728-01-01 Vestforsyning Holstebro
LLS - 098728-01-02 Vestforsyning Holstebro
LLS - 098729-01-01 Region Nordjylland
LLS - 098733-01-01 Region Sjælland Sygehus Syd
LLS - 098733-01-02 Region Sjælland Sygehus Syd
LLS - Reserveret VKU skræddersyede
LLS - 098734-0101 Sundhedsministeriet
LLS - Reserveret VKU skræddersyede
LLS - 098735-01-02 Rigsadvokaten Core Team
LLS - Reserveret VKU skræddersyede
LLS - 098738-01-01 Diakonissestiftelsen
LLS - Reserveret VKU skræddersyede
LLS - Reserveret VKU skræddersyede
LLS - 098718-01-01 Købehavns Kommune, SOF
LLS - Reserveret VKU skræddersyede
LLS - Reserveret VKU skræddersyede
LLS - Reserveret VKU skræddersyede
LLS - Reserveret VKU skræddersyede
LLS - Reserveret VKU skræddersyede
LLS - Reserveret VKU skræddersyede
LLS - Reserveret VKU projektarbejde udbudte kurser
LLS - Reserveret VKU projektarbejde udbudte kurser
LLS - KIOL 2010 - hold 2 - samtaler og session 1
LLS - KIOL 2010 - hold 2 - session 2
LLS - KIOL 2010 - hold 2 - session 3
LLS - KIOL 2010 - hold 2 - session 4
LLS - KIOL 2010 - hold 2 - session 5
LLS - KIOL 2010 - hold 2 - session 6
LLS - KIOL 2010 - hold 2 - session 7
LLS - KIOL 2010 - hold 2 - session 8
LLS - KIOL 2010 - hold 2 - session 9
LLS - Reserveret projektarbejde rekvirerede forløb
LLS - Reserveret projektarbejde rekvirerede forløb
LLS - Reserveret projektarbejde rekvirerede forløb
LLS - Reserveret projektarbejde rekvirerede forløb
LLS - Reserveret projektarbejde rekvirerede forløb
LLS - Reserveret projektarbejde rekvirerede forløb
LLS - Reserveret projektarbejde rekvirerede forløb
LLS - Reserveret projektarbejde rekvirerede forløb
LLS - Reserveret projektarbejde rekvirerede forløb
LLS - Reserveret projektarbejde rekvirerede forløb
LLS - Reserveret projektarbejde rekvirerede forløb
LLS - Reserveret projektarbejde rekvirerede forløb
LLS - Reserveret projektarbejde rekvirerede forløb
LLS - Reserveret projektarbejde rekvirerede forløb
LLS - Reserveret projektarbejde rekvirerede forløb
LLS - 094511-0101 Servicestyrelsen tilskudsprojekt
LLS - 094511-0102 Servicestyrelsen tislkudsprojekt
LLS - 094511-0103 Servicestyrelsen tilskudsprojekt
LLS - 094512-0101 Servicestyrelsen forebyg hjemmeb
LLS - Servicestyrelsen forebyg hjembesøg delelem 2
LLS - Servicestyrelsen forebyg hjembesøg projektad
LLS - 094513-01-01 Rudersdal Kommune
LLS - 094513-01-02 Rudersdal Kommune
LLS - 094513-01-03 Rudersdal Kommune
LLS - 094513-01-04 Rudersdal Kommune
LLS - 094513-01-05 Rudersdal Kommune
LLS - 094513-01-06 Rudersdal Kommune
LLS - 094513-01-07 Rudersdal Kommune
LLS - Rudersdal kommune
LLS - Rudersdal kommune
LLS - 094514-01-01 Amager Hospital
LLS - 094515-01-01 Arbejdsopgaver i team 1 Greve
LLS - 094516-01-01 Københavns Kommune - BIF
LLS - Københavns Kommune - BIF
LLS - Københavns Kommune
LLS - Reserveret projektarbejde rekvirerede forløb
LLS - Reserveret projektarbejde rekvirerede forløb
LLS - Undervisningsministeriet 094517-01-01
LLS - SCCK
LLS - Reserveret projektarbejde rekvirerede forløb
LLS - Reserveret projektarbejde rekvirerede forløb
LLS - Reserveret projektarbejde rekvirerede forløb
LLS - Reserveret projektarbejde rekvirerede forløb
LLS - Reserveret projektarbejde rekvirerede forløb
LLS - Reserveret projektarbejde rekvirerede forløb
LLS - Reserveret projektarbejde rekvirerede forløb
LLS - Reserveret projektarbejde rekvirerede forløb
LLS - Reserveret projektarbejde rekvirerede forløb
LLS - Reserveret projektarbejde rekvirerede forløb
LLS - Reserveret projektarbejde rekvirerede forløb
LLS - SCCK
LLS - Direktørkonference
Moms og afgifter
Regnskabslære ll- hold 1
LLS - Sikkerhedsstyrelsen
LLS - FødevarerErhverv
LLS - UVMs kompetenceportal
LLS - reserveret
LLS - Effekt dokum. & evalu. i kommune - modul 1-3
LLS - Controllerkursus - hold 1 - modul 1-3
LLS - Controllerkursus - hold 2 - modul 1-3
LLS - Budgetlæg & økonomistyr f komm. ansatt hold1
LLS - Det statslige budgetsystem hold 1
LLS - Strategisk økonomistyring i offentlige insti
LLS - Budgetforståelse 1 hold 1
LLS - Offentlig økonomistyring for ikke økonomer
NLP Master Business Practitoner 2009/2010
LLS - NLP Business Practioner 2009/2010 modul 4-6
Værktøjskasse til ideudvikling
LLS - Facilitering af processer - modul 1-2
Statistik med Excel - statistik 2
Regnskabslære l - hold 2
Projektarbejde for sekretærer hold 1 modul 1
Regnskabslære ll hold 2
LLSDen etårige syst. coachudd. 2010 h 1 modul 1-6
LLS - Regnskabslære lll hold 1
LLS - Regnskabslære lll hold 2
LLS - Regnskabslære l hold 1
LLS - Knæk et regnskab hold 1
LLS - Økonomistyring for institutionsledere
LLS - NLP Business Practitioner2010/2011 modul 1-3
LLS - Projektøkonomi
LLS - Praktisk statistik - statistik 1
LLS - Målstyring i den off. sektor
LLS - D. etårige sys coachudd. 2010 h 2 modul 1-5
LLS - Kontraktstyring
LLS - Knæk et regnskab - hold 2
LLS - Det statslige budgetsystem - hold 2
LLS - Det statslige budgetsystem - hold 3
LLS - Budgetforståelse 1 hold 2
LLS - Budgetforståelse 3
LLS - Budgetlægn. & økon.styr. f. komm. ans. hold2
LLS - Værdibaseret ledelse
LLS - Teambuilding - tidl. SL 2
LLS - Teamtjek for ledere - modul 1-3
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - Teamlederen
LLS - Den stærke leder modul 1-2
LLS - reserveret
LLS - Pers. effektiv. i lederrollen - modul 1-2
LLS - reserveret
LLS - Omkostningsfri belønningssystemer
LLS - Lederens personlige udvikling
LLS - Ledertræf for serviceledere
LLS - Kvinder på vej - modul 1-2
LLS - Ledelse af arbejdsmiljøkultur - modul 1-4
LLS - Klar til ledelse
LLS - Grundlæggende personaleledelse (tidl. SL1)
LLS - Grundlæggende personaleledelse (tidl. SL2)
LLS - Feedback som virker
LLS - Mellemlederudd. modul 1-2
LLS - Fokus for outlook
LLS - Tekstred., nyhedsbr., notater mm. - hold 1
LLS - Tekstred., nyhedsbr., notater mm. - hold 2
LLS - Skriv let - for servicemedarbejdere
LLS - Skriv juridisk
LLS - Sidemandsoplæring
LLS - Mødeledelse for teamledere
LLS - Coaching i hverdagen
LLS - Eksamensteknik
LLS - Prof. kommunikation - god service 1 - hold 1
LLS - Prof. kommunikation - god service 1 - hold 2
LLS - Dig i et team - god service ll
LLS - Komm. og konfliktløsning - god service lll
LLS - Effektiv kommunikation med NLP
LLS - Den gode dialog med borgeren - hold 1
LLS - Den gode dialog med borgeren - hold 2
LLS - Effektiv præsentationsteknink
LLS - Mundtl formidl, der høres & huskes - modul 1
LLS - Psykologi konstruktiv kommunikation
LLS - Skriftlig kommunikation
LLS - Udvikling gennem succes
LLS - Systemisk supervisor - modul 1
LLS - Syv gode vaner for den adm. medarbejder
LLS - Stressvejleder - modul 1
LLS - reserveret
LLS - Sekretæren i udvikling - modul 1
LLS - Selvværd og pers. gennemslagskraft - hold 1
LLS - Selvværd og pers. gennemslagskraft - hold 2
LLS - Plus 55 - modul 1
LLS - Powerfuld præsentation
LLS - Power til livet, dit selv & din arbejdsplads
LLS - Overbygn til NLP -probl.løsn. & forandr.proc
LLS - Overbygning til NLP - Modellering
LLS - Overbygning til NLP - Formidling og læring
LLS - Overbygning til NLP - Coaching
LLS - Nyd at sladre - på den gode måde
LLS - MUS der giver mening
LLS - Konstruktiv konflikthåndtering
LLS - Indre styrke - ydre ro
LLS - Få styr på tiden
LLS - Du bliver, hvad du tænker
LLS - Du bliver, hvad du tænker - opfølgning
LLS - Det gode samarbejde
LLS - Facilitering af øvelser
LLS - HR for den adm. medarbejder - hold 1
LLS - HR for den adm. medarbejder - hold 2
LLS - Syv gode vaner og selvledelse
LLS - Lær at forhandle i hverdagen
LLS - Den nye generation på arbejdspladsen
LLS - Den gode afskedigelse
LLS - reserveret
LLS - Projektarb for sekretærer - hold 2 - modul 1
LLS - Chefsekretæren - hold 1 - modul 1
LLS - Chefsekretæren - hold 2 - modul 1
LLS - Chefsekretæren som mellemleder
LLS - Muligh for udd. & besk. for blinde & svagtsy
LLS - Udfordr m børn & u., der er blinde & svagtsy
LLS - Tjenestemandsret
LLS - Arbejdsret og ansættelsesforhold
LLS - Forvaltningsret for ikke-jurister
LLS - Journalisering og arkivloven
LLS - Personalejura 1 - hold 1
LLS - Personalejura 1 - hold 2
LLS - Persondataloven
LLS - Sagsbehandling i praksis
LLS - Serv.lovens best.vedr. bl. & stærkt svagtsyn
LLS - Budgetforståelse 2
LLS - Intro til beskæftigelsesministerens nye tilb
LLS - Ledelseskraft med pædagogisk økon.styring
LLS - Direktørkonference
LLS - Indtægtsdækket virksomhed
LLS - Lederens kommunikation og formidling
LLS - MUS, der giver mening - hold 2
LLS - Skab de bedste rammer for din kontorelev
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - Overbygning til NLP - Syst. tænkn. og NLP
LLS - reserveret
LLS - Direktørkonference 2010
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - Arbejdsskadestyrelsen
LLS - FE - Sektor T
LLS - FE - Positiv stressstyring
LLS - FE - Det gode samarbejde
LLS - FE - Konstruktiv konflikthåndtering
LLS - FE - Selvværd og personlig gennemslagskraft
LLS - TRAEN IT Sagsbehandling
LLS - KBH - Økonomiforvaltningen - modul 1-3
LLS - Beskæftigelsesministeriet
LLS - KBH Uni - Sagsbehandleruddannelsen modul 1-4
LLS - Metropols direktion/ledelse
LLS - Frederiksberg Seminarium
LLS - FE - Seminar for Station A
LLS - KBH Kom - BUF, sekretærkursus modul 1-3
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - Lægemid.styr. - spilleregl.for ansatte-hold1
LLS - Lægemid.styr. - spilleregl.for ansatte-hold2
LLS - Lægemid.styr. - spilleregl.for ansatte-hold3
LLS - Lægemid.styr. -skriftl. kommunikation -hold1
LLS - Lægemid.styr. -skriftl. kommunikation -hold2
LLS - Lægemid.styr. -skriftl. kommunikation -hold3
LLS - unavngiven 1
LLS - unavngiven 2
LLS - reserveret
LLS - Semersooq - modul 1
LLS - Semersooq - modul 1
LLS - Beredskabsstyrelsen
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - KIOL 2010 hold 1 - samtaler og session 1
LLS - KIOL 2010 hold 1 - session 2
LLS - KIOL 2010 hold 1 - session 3
LLS - KIOL 2010 hold 1 - session 4
LLS - KIOL 2010 hold 1 - session 5
LLS - KIOL 2010 hold 1 - session 6
LLS - KIOL 2010 hold 1 - session 7
LLS - KIOL 2010 hold 1 - session 8
LLS - KIOL 2010 hold 1 - session 9
LLS - KIOL 2010 hold 1 - opgaver og eksamen
LLS - KIOL 2009/2010 hold 2
LLS - KIOL 2009-2-session 6
LLS - KIOL 2009-2-session 7
LLS - KIOL 2009-2-session 8
LLS - KIOL 2009-2-session 9 - opgaver og eksamen
LLS - KIOL 2009-2-session 10
LLS - KIOL 2009-2-session 10-opfølgning
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - SFU 2010 hold 1 - modul 1
LLS - SFU 2010 hold 1 - modul 2
LLS - SFU 2010 hold 1 - modul 3
LLS - SFU 2010 hold 1 - modul 4
LLS - SFU 2010 hold 2 - modul 1
LLS - SFU 2010 hold 2 - modul 2
LLS - SFU 2010 hold 2 - modul 3
LLS - SFU 2010 hold 2 - modul 4
LLS - SFU 2009-2010 hold 3 - modul 3
LLS - SFU 2009-2010 hold 3 - modul 4
LLS - SFU 2009-2010 hold 4 - modul 3
 LLS - SFU 2009-2010 hold 4 - modul 4
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - Den nye leder - personaleledelse
LLS - Den nye leder - personlig ledelse
LLS - Kvindeligt ledernetværk - modul 2
LLS - Kvindeligt ledernetværk - modul 1
LLS - Ledelse af forandringer
LLS - Organisationer under overfladen - modul 2-1
LLS - reserveret
LLS - Grundlæggende projektledelse
LLS - Projektledelse i den offent sektor - modul 1
LLS - Projektledelse i den offent sektor - modul 2
LLS - Projektledelse i den offent sektor - modul 3
LLS - PRINCE 2 Foundation - hold 1 - modul 1
LLS - PRINCE 2 Foundation - hold 1 - modul 2
LLS - PRINCE 2 Foundation - hold 2 - modul 1
LLS - PRINCE 2 Foundation - hold 2 - modul 2
LLS - PRINCE 2 Practitioner
LLS - SKUD 2010 hold 1 - modul 1
LLS - SKUD 2010 hold 1 - modul 2
LLS - SKUD 2010 hold 1 - modul 3
LLS - SKUD 2010 hold 2 - modul 1
LLS - SKUD 2010 hold 2 - modul 2
LLS - SKUD 2010 hold 2 - modul 3
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - reserveret
LLS - Crossing The Boundaries - modul 1
LLS - Crossing The Boundaries - modul 2
LLS - Crossing The Boundaries - modul 3
LLS - Crossing The Boundaries - modul 4
LLS - Crossing The Boundaries - modul 5
DSH - SOF - intro og fagspecifikke kursus
DSH - MIAV
DSH - Delopgave 10 Børnesamtalen
DEL - Akkreditering af bygkon.EUC-vest
DEL - opfølgning på aktiviteter med supervision
DEL - Test og screening 11/2-09
DEL - Mentor, Hillerød HS
DEL - Oplæg lærere komptencecentret Tiegen
DEL - Vejledning af ledere Vejlby landbrugskole
DEL - Ansøgningsudarb. Hansenberg
DEL -3 Pædagogsike dsage AspIT, vejle
DEL - KL Sæt skub i EGU (syd)
DEL - Bæredygtig eftu TEC
DEL - Coaching VUC Vejle
DEL- Mentorordning SoSu Nyk F
DEL - Kontaktlæredag Agroskolen
DEL - Systembaseret fastholdelsesstrategi
DEL - Elevernes IT komp. Slagteriskolen
DEL - oplæg Turbo-EUD/gym EUC Lillebælt
DEL - Evalueringsprojekt Mercantec P-Forløb
DEL - Udviklingsdage CELF
DEL - SIMUcenter oplæg IBC
DEL- TEKO sem. vejl.int. studerende 02.4.09
DEL - Studiekreds Construction college
DEL - Oplæg uv.differentisering Ballerup BEC
DEL - pæd.dage for HTX Chr.bjerg
DEL - Pæd. Dage Fr.havn HS 20.3.09
DEL - Holstebro HHX lærere
DEL - Pæd.dag randers TS 26/2
DEL - Personaledag om anerkenende tilgang
DEL - VUU årsmøde
DEL - oplæg på optometristudd
DEL - Voksenpæd. fundament
DEL - TEC Avitation oplæg God sidemandsoplæring
DEL - Studiebesøg Kosovo
DEL- HJK Agmin, Armenien
DEL - FoU Holstebro TS, oversættelse af komp.mål
DEL - Rum til drenge
DEL - Evaluering flere gennem EUD II
LLS - Evaluering af grundforløbspakker
LLS - Strukturer og relationer
LLS - Vilde piger er stille piger
LLS - Kontaktlærerens udfordringer og værktøjer
SUHRS - Sund Mad - Cheval Blanc
IDV - Internationele, momsfri
IDV - Konferencer, momsfri
LLS - 098476-01-01 Direktørkonference
LLS - 091905-01-01 Beskæft.indsat. fremti. jobcen
LLS - 091907-01-01 Sagsbehandlerkonferencen
LLS - 091902 -01-01 Sekretærkonference
EVUFT08-01 Brugerens perspektiv på kræft,behandl.
EVUFT08-02 Eksaminatorrollen i den kliniske praksi
EVUFT08-03 Forhold om kvindelige kønshormoner
EVUFT08-04 Housing Enabler - Temaeftermiddag
EVUFT08-05 Køn(net) og god?
EVU Øresundsdag Maj 2008
FRB - Konference om ny dansk literaturdidaktik
LLS - Direktørkonference
EVU - LIPP Konference
EVU - IT i sundhedsvæsenet
EVU - LIPP Konference
TES - EVU Hæmostase ved Novo Nordisk
TES - EVU Hæmostase ved Novo Nordisk forår 09
TES - EVU Proteinkemi efterår 09
TES - EVU Blodets sammensætning
TES - EVU Hæmostaseintroduktion ved Novo Nordisk
TES - EVU Rapportskrivning ved Novo Nordisk
SPR - EVU Førstehjælp for fodterapeuter - sept 09
TES - EVU Mammografikursus
TES - Efterudd for neurofysiologiass, grundmodul
SPR - EVU PBL aug 2009
TES - Kemikaliesikkerhed
SPR - EVUFIV09-54 Kemokursus hold 5
EVU - Temakonference Neuroplasticitet
DEL - Oplæg på Kick-Off seminar, Odense
DEL - Pædagogisk dag, SOSU Horsens
DEL - Konference: Det internationale område
DEL - VUE konference 25.08.2008
DEL - Fou-konference 2009
DSH - Goldberg Konference
Suhrs - Foredrag
IDV - Konferencer, momspl.
CVU - TREK Temadage, konferencer mv.
DEL - Realkompetenceafklaring i B&A - Byggeriets
DEL - FoU skoleprojekt, Ålborg TS
DEL - Organisationsudvikling, EUC Nord
DEL - Evaluering Bhes (SAMlær)
DEL - Handleplaner, Erhvervskolen Syd Jylland
DEL - Teamudvikling, OTG + VTG
DEL - Evalueringskonceptet
DEL - Kontaktlærerforløb II, OTS
DEL - Mentorforløb, OTS
DEL - Kontaktlæren i de nye grundforløb, OTS
DEL - Pædagogisk ledelse, BC Syd
DEL - Unge med særlige behov
DEL - Handlingsplaner for øget gennemførsel, IBC
DEL - Dansk Magisterforening
DEL - DHI-projekt, Ligeværd
DEL - Det gode eksempel
DEL - U&E med CVU-Fyn, foråret 2008
DEL - Mellem faglighed og socialpædagogik
DEL - Innovation, Vejle Kommune
DEL - Regionsprojekt, EUC Midt
DEL - Ledernetværk
DEL - UVM-publikationer
DEL - Flere gennem EUD, EUC-Midt
DEL - U&E, Efteråret 2008
LLS - Det inkluderende læringsrum
LLS - Kursus for SKP instruktører
LLS - FINS Kroatien parlament
LLS - 08/099835-01-01 EAS
LLS - 098352-01-01 LOT 8
LLS - 098359-01-01 CEGOS
LLS - 098310-01-01 LOT 10/CEGOS Coaching
LLS - 096901 Udviklingsprojekt diplom i ledelse
LLS - 098353-01-01 LOT 9
LLS - 08/099808-01-01 International Trainerguide
LLS - 08/098354-01-01 EIPA
LLS - 08/099752-01-01 Kroatien Management
LLS - 08/099753-01-01 Kroatien Career
DSH - IOM Tyrkiet
IDV - Konsulentyd., momspl.
LLS - 096601 Udvik. Ledelse & medarbej. BUF
LLS - 096602 Konsulentydelse Albertslund Kommune
DEL - Kaffeautomat, Århus
DEL - Kompendier PG Øst
DEL - Kompendier PG Nord
DEL - Innovations- og e-læringsprojekt med SDU
DEL - Oplæg vedr. strategiplaner VIA
DEL - reseveret
DEL - reseveret
DEL - reseveret
DEL - reseveret
DEL - reseveret
DEL - reseveret
DEL - reseveret
DEL - reseveret
DSH - Konsulentbistand til Deloitte
LLS - 660309 0101 konsulentydelse Kbh. Kommune
DSH - Cowi
DSH - Bornholm Ledelsesstruktur
CVUØ - Sekretariatsbistand
IDV - Internationale, momsfri
DEL - Identification Mission Albanien
DEL - Bulgarien, upgradering 30 Vocational Standar
DEL - Greenland Education Programme
DEL - IPA LEARN - Agmin/HJK
DEL - Defining VET - 3
DEL - Leonardo Internetradio, RLN + CEU Kolding
DEL - Habitusprojekt, Horsens HS
DEL - Evaluering af Sector program til Grønland
DEL - Oplæg Ausbilding konference Konstanz 29/9-08
DEL - HRD Croatia Agmin (HJK)
DEL - EFT - IPA LEARN II
DEL - oplæg Christiani Verlag
DEL - Technical assistance Greenland
LLS - Ledere på grundforløb EUC Nord 18-19.6.09
LLS - Temadag Pgvejl. KIU kons. Tech Coll 19.8.09
DEL - Swiss - Danish VET in Albania
DEL - Support for Mobility, Personnel
DEL - Support for Mobility, Travel and subsistence
DEL - Support for Mobility, Conference
DEL - Support for Mobility, Website & virtual comm
DEL - Reseveret
DEL - Reseveret
DEL - Reseveret
DEL - Reseveret
DEL - Reseveret
DEL - Reseveret
LLS - Kompetencevurdering, Ålborg TS, efterår2009
LLS - Oplæg for byggeriets uddannelser
LLS - Seminar om effektmåling af handlingsplaner
LLS - Introforløb til lederudd Lolland Kommune
DSH - Systematik sagsbeh - delopg. 3
DSH - Indragelse af børn - delopg. 7
DSH - Intro.kurser sagsbehandler
DSH - Kurser for sagsbeh. på misbrug
DSH - CIR-radikalisering
Projeknr DSH - Bostederne - SKI kontrakt
Suhrs - Foundation Course
Lindevangs Alle - Forlaget (momsfri)
Lindevangs Alle - Forlaget
Bygningsrelaterede omkostn.
Bygninger
Nyelandsvej 27-29
Realkreditlån, Lindevangs Alle 8 (DFH)
Realkreditløn, Lindevangs Alle 10 (DFH)
Realkreditlån, Lindevangs Alle 12 (DFH)
Realkreditlån, Kronprinsesse Sofies Vej 35 (DSH)
Realkreditløn, Pustervig 8 (SUHRS)
Realkreditlån, Nyelandsvej 27 (FS)
Realkreditløn, Nyelandsvej 27 (FS)
Realkreditløn, Haraldsgade 6, (CVU)
Realkreditlån, Ravnsborggade 11 (CVU) til salg
Realkreditlån, Fælledvej 12 (CVU) til salg
Realkreditløn, Sigurdsgade 34 (CVU)
Realkreditlån, Titangade 2-6 (CVU)
Realkreditlån, Sigurdsgade 26 afdragsfri
Realkreditlån, Sigurdsgade 26 afdrag
Campus (Sigurdsgade, Haraldsgade, Titangade...)
Studenterhuset
Tagensvej 18-20
Hermodsgade/Tagensvej 86
Turkisvej 14
Kronpr. Sofies Vej 35
Pustervig 4 (Suhr's)
Pustervig 8 (Suhr's)
Købmagergade 60-62
Frederiksborggade 1, 3.tv
Lindevangs Allé (DFH)
Sønderhøj, Århus
Kongsvang Alle 35
Forskerparken 10A
Rosenørns Alle 31
Bornholm
Snorrebakken 66
Tværg. bygn.drift (alle bygn.)
Fællesudgifter
DEL - Medarbejdermøde
DEL - Ledelsesmøder
DEL - Kopiudgifter Syd
DEL - Kopiudgifter Øst
DEL - Kopiudgifter Nord
DEL - Kopiudgifter Fælles
DEL - Assistance Rektor Sekr.
DEL - Regionsmøder
DEL - Pionerkampgne
DEL - IT-Abn. og serviceaftaler
DEL - IT-Tele og sektornet
DEL - IT-Bredbånd
DEL - IT-Software
DEL - IT-Hardware
DEL - Klippekort Nord
 DEL - Klippekort Øst
DEL H-K udd.nævn
DEL - VUU censorformandskab
DEL - Forsker-praktiker netværk
DEL - PG koordinatormøder
DEL - HK-uddannelsesnævnet
DEL - CEDEFOP
DEL - Nordisk konference
DEL - Diverse - Vedligehold uddannelser
DEL - PG Censorkonference
DEL - Besøgspulje
Medarbejderudvikling
Medarbejderudvikling DEL
DEL - Kvalificering af formidl. og proces med IT
DEL - Undervisningmatr. og småanskaffelser
DEL - Taskforce arbejdsgruppe TEMA B
DEL - Tema D
DEL - Temagruppe Faglighed, Fornyelse, Prak.nærhed
DEL - EILL, Friesland Collage, Holland
DEL - EILL, Boston II
DEL - Pædagogisk ledelse (intern)
DEL - Arbejdsgruppen om udvikling af samarbejde
DEL - Uddannelsesudv. for erhvervsskolerne
DEL - EIIL - Boston studierejse
DEL - EIIL - Holland I
DEL Intern uddannelse rektor
DEL - Cardiff KS - Cirius
DEL - God praksis i PH Metropol
DEL - Arbejdsgruppe vedr NCE
DEL - Studietur Manchester EIIL
DEL - EIIL-skoleradio RLN
Medarbejderudvikling Suhr's
Medarbejderudvikling Frb.sem.
DSH - Faglig udvikling undervisere
DSH - Faglig udvikling adm./tek.
Medarbejderudvikling DFH
DFH - Udvikling Henrik Wisbeck
DFH - Udvikling Ole Aagesen
DFH - Nils Enrum
DFH - Lars Markussen
DFH - Lotte Andersen
DFH - Pia Freil
DFH - Jørgen Danelund
DFH - Carsten Jørgensen
DFH - Githe Vejlbo
DFH - Jytte Fisher
DFH - Niels Jørgen Nedergaard
DFH - Susanne Henriksen
DFH - Michael Gade
DFH - Tue Sanderhagen
Medarbejderudv. CVU Øresund
Længerevarende udd.forløb
Ph.d. - Jette Clausen
Ph.d. - Bente Martinsen
Ph.d. - Mette Kjerholt
Ph.d. - Carsten Lauridsen
Ph.d. - Jette Thuesen
Medarbejderudvikling - PH adm.
PHRH - Løbeklub
DEL - Samarbejdsudvalg
DEL - Tillidsmandsarbejde
DEL - Intern uddannelse TAP
DEL - Intern uddannelse TAP
DEL - Sikkerhedsudvalg
DEL - Professionshøjskole
DEL - Udv.grp. teori og praksis PHRH
DEL - FoU konference
DEL - Tryk studieplaner, vejledninger m.m.
DEL - Hompage
DEL- Design
DEL - Artikler
DEL - MF - diverse
Suhr´s - Gård
Interne projekter Frb.sem.
FS - Campus Frederiksberg - u/ref.
DFH - PH udgifter, møder, befordring, navision
DFH - NCK
DFH - Udviklingsarb. akademiuddannelsen til tolk
DFH - Fra KAS til SIS
CVUØ - Campusbyggeri
CVUØ - Pæleprojekt - campusbyggeri
CVUØ - Sygepl.fagl. bibliotek
CVUØ - Kl. lab for sygepl.stud. (KLS)
CVUØ - Parkering
CVUØ - Sundhedsfremme ældre
Studie-naturvidensk.teorisering i bioanal.praksis
Uddannelse til fremtidens sundhedsvæsen
IDV - Indtægtsdækket Virksomhed
Kvalitets arbejde
Netværksaktiviteter
Har jeg forstået det rigtigt? Om underv. og læring
Udv. og etablering af videndelportal inden for Bio
Kompetence udvikling
Sammenhæng mellem teori og praksis- Bio-udd.
cvuø - IDV-Bostedsundersøgelse i Kbh. kommune
cvuø - Videnscenter for pædagogik og læring
PHRH - Studenterfest 11.04.08
Kommunikation Designprojekt
Campus Frederiksberg - m/ref.
Projektsekretariatet PH
SPS med omk.refusion
DSH - Mette Unger Nielsen
DSH - Stine Kongsted
DSH - Kennth Hansen
DSH - Katrine Jungersen
DSH - Margit Zastrow Pontoppidan
DSH - Maliha Naanai
DSH - Sarah Diedrich
DSH - Bilal Sadiq
DSH - Maria Palle
DSH - Signe Mie Feddersen
DSH - Anne Marie Lyngsø Mortensen
DSH - Eva Hansen
DSH - Kristina Toft
DSH - Diana Gonella
DSH - Heidi Ohrt Stenbæk
DSH - Lea Steigel Nielsen
DSH - Heidi Mortensen
DSH - Sarah Christiansen
DSH - Nina Simoni
DSH - Vicky Jensen
DSH - Maria Buch Klausen
DSH - Agnethe Kristine Rovsing
DSH - Helen Mokenen
DSH - Malene Hald Nielsen
DSH - Louise Hohlmann Enevoldsen
CVU Erst.sag 110680-1572 C.Christiansen
Fusionsmidler
Globaliseringsmidler
UVM efterudd.midler MVU (Glob.midler)
UVM efterudd.midler lærere (Glob.midler)
Div. Fællesudg., løbende drift
CVU - International Gruppe 2008
CVU - Seminarer & ERFA-grupper 2008
CVU - National repræsentation 2008
CVU - International repræsentation 2008
CVU - International Dag 2008
CVU - Intern Netværk/ældre 2008
CVU - Markedsføring 2008
Nørrebro Hillerødgade Kollegium
Kommunikation - Uddannelseskaravanen
WHO CO Centre
Move for Health
Nordisk Catering Network
Den sundhedsfremmende SFO
Børneboxen
DSH - Diverse udbud/tilbudsskrivning
FS - Innovation i ny læreruddannelse
SPR - Ph.D Mette Raunkiær
FS - Erasmus
Udvikling af fremtidig Sundhed
Kommunikation - Webprojektet
Ledelsessek - ESDH-projekt
Koncern-it - Etablering af backbone
Fra KAS til SIS - IDV
Internationalization of SGB
Sunde kantiner - Viden og udvikling
Modul 5, sundhedsuddannelserne
IT migrering af sygeplejeudd. på Diakonissestiftel
LLS - ATS-projekt
LLS - Økonomi-projekt
LLS - Kvalitetssikringsprojekt
LLS - Forum/CBS-projekt.
LLS - PURE
PH - Messen Uddannelse uden Grænser
ph.d Flemming Therkildsen
PH - Vælgermøder 2009
TES - Beredskabsudd katastrofe & risikomanager
PH - Navision opgradering 5.0
Understøttelse af campusstrategien
Inv.i it, org. af F&U + decentral økonomiorg.
Julefrokost 2009
CLS Forsknings og udviling
Evaluering af E-bøger på 3 professionshøjskoler
IT - Enterprise Architecture
IT - Remote access
IT - DS484
IT - It-governance
IT - ITIL
IT - Krydsfelter
IT - Migrering - Kultorvet
IT - Migrering - Lindevangs Allé
IT - Migrering - NCE
IT - Migrering - Nyelandsvej
IT - Migrering - Socialrådgiveruddannelsen
IT - Print og kopi
IT - SCOM
IT - Seminar
SPR - Spørgeskemaundersøgelse om patientforløb
LLS - Børnetopmøde
IT - FileVista
IT - SCOM
PH - Inspiratorium
Ibrugtagningskonto Hermodsgade/Tagensvej 86
TES - Progression og overgang
SLS fejlliste DEL
SLS fejlliste CVU
SLS fejlliste DSH
SLS fejlliste DFH
SLS fejlliste FS
SLS fejlliste SS
SLS fejlliste PH
SLS Lønfejl
Lønfejl
IndkoebskategoriNavn
Energi mv.
Brændsel, drivmidler og kør videre produkter
Naturgas
Elektricitet
Vand
Varme
Diverse varekøb
Rengøringsartikler
Lyskilder, pærer, lysstofrør mv.
Laboratorieudstyr
Laboratorievarer
Arbejdstøj mv.
Byggematerialer
Værkstedsmaskiner, værktøj mv.
IT-varer
IT storage
IT servere
Øvrigt IT udstyr til serverrum
PC Arbejdsstationer
Printere
IT Netværk - Hardware
IT udstyr i øvrigt
IT forbrugsstoffer (toner mv.)
Kopi- og printerpapir
IT Software
Kontormaskiner
Kopi- og multifunktionsmaskiner
Leasingaftaler af kopi- og multifunktionsmaskiner
AV udstyr
Øvrige kontormaskiner
Møbler og inventar
Kontormøbler og skrivebordsbelysning
Øvrige inventar, møbler og lamper
Kontorhold
Kontorhold diverse
Kontorartikler
Brevpapir, blanketter mv.
Bøger, tidsskrifter, licens
Kontingenter
Føde og drikkevarer
Forplejning
Føde- og drikkevarer
Køkken og kantine
Køkkeninventar
Køkkenudstyr
Vognpark
Person- og varebiler mv. - anskaffelse
Vognpark - øvrige anskaffelser
Vognpark - Drift og vedligeholdelse
Institutionsspecifikke varer
Institutionsspecifikke varer
Tjenesteydelser
Diverse tjenesteydelser
Advokat
Revisor
Forsikring
Arkitekt
Læge, dyrlæge mv.
Bank
Bygningsdrift og -vedligehold
Vedligehold af inventar
Trykke-, kopi- og Printydelser
Dokumentscanning
Repro, sats, korrektur, indbinding mv.
Medieudgifter
Post, fragt og forsendelse
Flytning
Rengøringsydelser
Vask og leje af tekstil
Renovation
Konsulentydelser (ej IT)
Konsulentydelser - Management
Konsulentydelser - HR og ledelse
Konsulentydelser - Økonomi
Konsulentydelser - Bodyshopping
Vikarydelser
Kantine og catering
Kurser og konferencer
Driftstilskud til decentrale enheder
Telefoni og datatransmission
Telefoni
IP telefoni
Telefoni - Mobil
Telefon og omstillingsanlæg
Datatransmission
Telefoni - Omstillingsanlæg
Hjemmearbejdspladser
Vagt og sikring
Vagt og sikring
IT Driftsydelser
IT Konsulenter
Øvrige IT-tjenesteydelser
Institutionsspecifikke tjenesteydelser
Institutionsspecifikke tjenesteydelser
Husleje
Husleje Statens Huslejeordning
Husleje andet
Rejse og ophold
Ophold og overnatning indland
Ophold og overnatning udland
Rejse og befordring indland
Rejse og befordring udland
Rejsebureauydelser
Taxikørsel
Repræsentation
Repræsentation
Skal udfyldes

								
To top