Docstoc

Offerte nummer 200302401

Document Sample
Offerte nummer 200302401 Powered By Docstoc
					Datum:
Referentie: MARCEL MAAGDENBERG / Marcel-Web.nl


Deze offerte beslaat de volgende aspecten;

       Hostingpakket: ‘Webhosting aanbieding`
        o 1000 Mb Schrijfruimte
        o 5 GB (5120 MB) Dataverkeer
        o Benodigde POP3-boxen
        o Benodigde Email-aliassen
        o Autoresponders
        o PHP4/PHP5 / CGI support
        o MySQL4 + MYSQL5 Support
        o Webbased DNS beheer
        o Gratis domeinnaam registratie (.com / .net / .org / .nl / .eu)


Kosten:

       Hostingpakket; € 100,00 per jaar (excl BTW)
       Overige domeinen; *voor tarieven, zie www.quickhost.nl*
Betaling zal per jaar en voorafgaande aan deze periode geschieden.

Betaling geschied per automatische incasso of overboeking. Pagina 4 geeft u de mogelijk
voor een van beide opties te kiezen. Voor alle betalingen geldt een betalingstermijn van
14 dagen.

Wanneer u deze offerte wenst om te zetten in een bestelling dient u alle pagina’s te
voorzien van een paraaf en deze te versturen per fax naar nummer +31 35 7721793 of
per post naar het volgende adres.

Quickhost
Noordermeent 63
1218 CC Hilversum
Quickhost vof is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi en Eemland onder nummer 32085744. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de
Algemene Voorwaarden van de FENIT (Federatie van Nederlandse ondernemingen in de Informatietechnologie), gedeponeerd ter Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 8 december 1994 onder nummer 1994/189 van toepassing.
Ondergetekende: ______________________________________ (naam)

verder te noemen 'cliënt' geeft Quickhost, de opdracht de offerte nummer 2011987466
in behandeling te nemen.

Door het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart cliënt gebonden te zijn aan de
voorwaarden genoemd in deze overeenkomst.

Voorwaarden

1. In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval zulks ter
beoordeling van Quickhost, heeft Quickhost het recht het hostingpakket uit te schakelen.
In geval van een betalingsachterstand schakelt Quickhost een incassobureau in waarvan
de kosten geheel op cliënt verhaald zullen worden.

2. U verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande Copyright. U zult niets
op het hostingpakket plaatsen waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.

3. Quickhost mag alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. Quickhost neemt geen
verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door opdrachtgever op het
hostingpakket. Cliënt is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op het
hostingpakket geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in
geen geval discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn zulks ter beoordeling van
Quickhost. Mp3 sites, ‘Warez` sites of andere sites met illegale software zijn NOOIT
toegestaan.

4. Cliënt verklaart Quickhost niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die
voortvloeien uit activiteiten van cliënt en verplicht zich Quickhost direct op de hoogte te
stellen als cliënt enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van cliënt op het
Internet.
Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van deze overeenkomst.

5. Cliënt verklaart Quickhost nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van
de server en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere
storingen. Quickhost verplicht zich haar Netwerk en Servers goed te onderhouden om
technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken.

6. Quickhost garandeert een uptime van 99,5% gezien over een jaar. Hierbij wordt
preventief onderhoud niet meegerekend. Bij een storing ontvang Cliënt bericht via een
mailinglist. Wanneer de gegarandeerde uptime niet behaald wordt ontvangt Cliënt
hiervoor een vergoeding. Deze is gelijk aan het maandbedrag voor iedere 1% die niet
behaald wordt met een maximum van 5 maandbedragen.

7. Bij onderhoud wordt Cliënt geïnformeerd via de mailinglist. Onderhoud geschied bij
voorkeur ’s nachts tussen 01:00 en 02:00.


Quickhost vof is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi en Eemland onder nummer 32085744. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de
Algemene Voorwaarden van de FENIT (Federatie van Nederlandse ondernemingen in de Informatietechnologie), gedeponeerd ter Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 8 december 1994 onder nummer 1994/189 van toepassing.
8. Quickhost staat het versturen van ongevraagde e-mail niet toe (het zogenaamde
SPAMMEN). Mocht Quickhost klachten ontvangen over SPAMMEN van cliënt zal Quickhost
zonder vorm van bericht het hostingpakket uitschakelen, en de bestanden van cliënt van
zijn server verwijderen.

9. Het gebruik van IRC (Internet Relay Chat) of IRC gerelateerde software op eigen
server of Quickhost servers is niet toegestaan.

10. Het gebruik van scripts en andere programmatuur op de servers van Quickhost is
toegestaan, zolang dit het functioneren van de server niet in gevaar brengt. Dit ter
beoordeling van Quickhost.

11. Cliënt dient facturen te betalen binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur.

12. In geval van automatische incasso heeft cliënt de mogelijkheid te storneren binnen
30 dagen.

13. Cliënt gaat deze overeenkomst met Quickhost aan voor tenminste 12 maanden met
daarna een schriftelijk opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand. Zonder schriftelijk
tegenbericht wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd.

14. Tot installatie van het hostingpakket wordt overgegaan na ontvangst van deze
overeenkomst en vooruitbetaling van de eerste maand.

15. Alle in deze overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief 19% BTW.

16. Deze voorwaarden zullen naar de letter van de Nederlandse wet geïnterpreteerd
worden, mocht een of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet,
blijven de andere punten onveranderd geldig.
Quickhost vof is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi en Eemland onder nummer 32085744. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de
Algemene Voorwaarden van de FENIT (Federatie van Nederlandse ondernemingen in de Informatietechnologie), gedeponeerd ter Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 8 december 1994 onder nummer 1994/189 van toepassing.
Domein(en)            : ______________________________________


Bedrijfsnaam           : ______________________________________


Contactpersoon          : ______________________________________


Adres               : ______________________________________


Postcode             : ______________________________________


Plaats              : ______________________________________


Provincie             : ______________________________________


Land               : Nederland


Telefoon             : ______________________________________


Fax                : ______________________________________


Betaling per           :    Automatische incasso
                 :    Overboeking

Giro/Bankrekening         : ______________________________________ *


Datum               : ______________________________________


Handtekening           : ______________________________________


* Enkel bij automatische incasso.
Quickhost vof is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi en Eemland onder nummer 32085744. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de
Algemene Voorwaarden van de FENIT (Federatie van Nederlandse ondernemingen in de Informatietechnologie), gedeponeerd ter Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 8 december 1994 onder nummer 1994/189 van toepassing.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:6/25/2011
language:Dutch
pages:4