; Op_Reis_van_Opponente_na_Vennote
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Op_Reis_van_Opponente_na_Vennote

VIEWS: 7 PAGES: 18

 • pg 1
									Kerkhereniging
Op Reis van Opponente na
     Vennote
   Inligting en Opleidingsessie
    Ringsverteenwoordigers
     5-6 Februarie 2007
       Stellenberg
Inhoudsopgawe
  1. Program                   3
  2. Waardes en vertrekpunte vir die reis    4
  3. Prosesopmerkings              6
  4. Konkrete situasies in jou Ring se konteks  7
  5. Rol van die Ringsverteenwoordiger      8
  6. Gereedskap vir die Reis           9
  7. Lense om weerstand te verstaan       15
                            2
Maandag             5 Feb 2007
14h00-14h30           Verwelkoming
14h30-15h30           Waar is ons in die
                 Reis?
15h30              Tee
16h00              Gereedskap vir
                 konkrete situasies
                 in die Reis
17h00              Eerste planne
18h00              Ons deel ons
                 planne met mekaar
19h00              Aandete
19h30              Ons leer by mekaar
20h30              Afsluiting


Dinsdag             6 Feb 2007
8h30-9h30            Luistersiklus
9h30-10h30           Lense op Weerstand
10h30              Tee
11h00              Rolle van die
                Ringsverteenwoordiger
11h30              Verder op die reis
12h30              Laaste reëlings en
                Afsluiting
13h00              Middagete

Nota: Die volgende mense en instansies het gehelp met die samestelling van die handleiding:
    Chris van Wyk (chris@gemeentes.co.za) oor Waarderende ondersoek;
    Pierre Goosen (pmgoosen@sun.ac.za) oor die verwerking van verliese;
    CFN (cfn@mweb.co.za) het hulle stof beskikbaar gestel oor Kragveld Analise en die
    Storiemuur;
    Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes
    (http://academic.sun.ac.za/buvton/Vennote/Partnership.htm of jfm@sun.ac.za) oor
    Aanpassende verandering en Kultuurverandering.
    TIW (tiw@hugenote.co.za) help ons om te verstaan hoe bruggemeenskappe gebou
    word. Kontak hierdie persone indien jy meer hieroor wil uitvind of opgelei wil word in die
    tegnieke.                                                  3
  2. Waardes en vertrekpunte vir die reis

2.1 Waardes en vertrekpunte:
Oor die afgelope byna 20 jaar was ons al in verskeie situasies waar ons saam
gefasiliteer het om groepe van ons twee kerke nader aan mekaar te bring.
Dikwels het ons bedroë daarvan afgekom en moes ons weer „n keer leer, maar
daar was altyd die deurbrake wat die Here gegee het. Ons het geleer dat dit
belangrik is om te begin by die waardes wat ons rig in die soort gesprekke.
Hierdie lys is nie volledig nie, maar elke waarde en vertrekpunt verteenwoordig
vir ons „n leer-ervaring. Kyk gerus hierna en vul aan en neem weg (Andrew
Esterhuizen en Frederick Marais)

   Leerbaarheid: Op die reis van hereniging is ons almal leerders. Niemand
   het finale antwoorde nie. In die proses maak ons ook foute, maar deur
   saam te leer uit ons foute is ons beter af as wat ons op ons eie probeer.
   So gee ons gestalte aan die feit dat ons saam die Liggaam van Christus is.


   Waardering: In die proses het ons mekaar dikwels eerder gekritiseer as
   gewaardeer. By hierdie geleentheid sal ons daarop uit wees om mekaar te
   waardeer vir die klein of groot stappe wat al geneem is op die pad na
   mekaar. Niemand sal toegelaat word om iemand te beskaam nie.


   Deernis: Baie van ons kry seer op die pad omdat daar maklik
   misverstande en wantroue ontstaan. Ons sal daarom daarop uit wees om
   mekaar met deernis te ondersteun.


   Verbind aan mekaar: Ons weet ons gaan verskil van mekaar en daar
   gaan selfs tye van konflik wees, maar ons gaan mekaar nie los nie, ons
   gaan die pad enduit loop totdat die Here ons een kerk gemaak het.
                                       4
2.2 Vertrekpunte:

  Eenheid is ‘n Bybelse opdrag: Ons aanvaar dat die eenheid van die kerk
  „n Bybelse opdrag is.
  Eenheid is ‘n gawe van die Drie-enige God: Ons leef in die verwagting
  dat die Here deur sy Woord en Gees self vir ons sal lei op die pad en dat
  Hy reeds besig is om gestaltes van eenheid waar te maak. Ons werk is
  daarom om in die geloof te onderskei hoe en waar die Here besig is om
  eenheid aan ons te gee.
  Almal doen die beste wat hulle kan: Ons verwelkom mekaar met die
  gesindheid dat ons in ons gebrokenheid die beste doen wat ons kan op die
  reis na mekaar.
                                      5
3. Prosesopmerkings tov die Reis na
Kerkhereniging.
  Die proses is emosioneel omdat almal iets sal moet prysgee. Daar
  behoort ruimte te wees vir rou en klag. Die proses gaan nie buite
  individue om nie, maar deur hulle.


  Bou van vertrouensverhoudinge is kardinaal.


  Die proses moet „n luisterende proses wees, wat waar nodig herhaal
  word totdat konsensus bereik word.


  Nie almal sal ewe vinnig beweeg nie. Gemeentes moet toegelaat word
  om teen hulle eie spoed in die proses te beweeg. Ons moet uit vroeë
  winste leer en ander motiveer. In die sisteem leer ons by mekaar.


  Inligting besweer die skepping van gerugte en wanvoorstellings. Daar
  kan byna nie genoeg gekommunikeer word nie. Papier kommunikasie
  is nie genoeg nie, daar sal ook persoonlike kommunikasie moet wees.


  Die predikante bemagtiging sal deurslaggewend wees.


  Eienaarskap van lidmaatleiers behoort bevorder te word.


  Die proses is „n geestelike of geloofsonderskeidende proses waarin die
  Woord en „n sensitiwiteit vir die werk van die Gees noodsaaklik sal
  wees.
                                     6
4. Konkrete situasies in jou Ring se
konteks
1. ‘n Gemeente wil graag eerstehandse inligting oor die proses inwin
  en die leierskap nooi jou vir ‘n byeenkoms
2. Twee gemeentes van die twee kerke se leiers kom bymekaar om oor
  die reis te praat
3. Predikante van twee Ringe kom bymekaar om mekaar beter te leer
  ken.
4. Ander moontlikheid?
                                    7
5. Rol van die Ringsverteenwoordiger:
 1. Inligting en kommunikasie
 Inligting bemagtig gemeentes. Die Ringsverteenwoordiger kan die
 inligting oor die reis persoonlik oordra:
      Soos inligting beskikbaar raak, toesien dat gemeentes ingelig is
      en dit gekommunikeer word;
      Gesprekke in gemeentes help inisieer om oor die inligtingstukke
      gesprek te voer;
      Gebruik die Inligtingstuk: lidmate het behoefte om te praat
      daaroor;
      Hou die Powerpoint oor die Taakgroepe se eerste lyne in
      gedagte;
      Gesprekdokument oor die Bybel en eenheid en ons roeping [Sal
      binnekort laat kry].

 2. Gebedsinisieerder
 Hierdie is „n geestelike reis en daar kan op gemeente- en ringsvlak
 gebedsinisiatiewe kom om ndie proses aan die Here op te dra.


 3. Gespreksleier
 Wanneer gemeentes apart of saam met ander gesprek wil voer oor die
 reis kan die Ringsverteenwoordiger optree as gespreksleier.
     Om as gespreksleier op te tree waar „n gemeente jou nooi

 4. Brugfiguur
 In situasies waar daar geen verhouding tussen gemeentes en predikante
 van die twee kerke is nie, kan die Ringsverteenwoordiger optree as „n
 brugfigguur om te help met die bou van verhoudings.
      Om te help om verhoudings te bou oor die kerkgrense;
      Begin by Ringskollegas!!
      Ringsgrense: begin saam dink en raak kreatief met die
      ondersoek van moontlikhede. Besluitneming hieroor kom later.
      Ons moet leer om eers baie te luister voor ons besluite neem.

 5. Fasiliteerder
 Die Ringsverteenwoordiger sou ook as „n fasiliteerder kan optree
 wanneer daar die uitdaging is om mense saam te laat dink of as daar
 konflik is ens. Die Buvton fasiliteerders kan ook hier gebruik word.
                                     8
  6. Gereedskap vir die Reis:
Ons gee 4 stukke gereedskap:

       1.  Luistersiklus (sien pakette van Bybelmedia)
       2.  Storiemuur
       3.  Waarderende Ondersoek
       4.  Bou van bruggemeenskappe

1. DIE LUISTERSIKLUS
Laai „n verkorte weergawe af op die webtuiste van GDN –
www.gemeentes.co.za/webbladsye/kerkhereniging.html)

2. THE STORYWALL
Kyk ook na die artikel “Ore om God se alternatiewe storie te hoor” by
http://www.gemeentes.co.za/webbladsye/kruisgewys_nuutste.html

2.1  When to use the story wall
The storywall has developed into one of the most useful exercises to use:

    when a group needs a shared understanding of their past
    when people need to speak or be heard
    when a group needs to develop a sense of identity
    when a group needs visioning or re-visioning into their future
    when a group experience change and transition in their context, their
    leadership, their demographic composition, their culture, etc
    when a group is stuck in a problem or a challenge
    when a group needs to understand, to be exposed to, or to manage
    diversity

2.2   Why story-telling is important
It is of vital importance to be aware of the story of a group, be it a community,
congregation or organisation. Story-telling. when used appropriately, helps to:

    discover and/or develop a common identity culture and values
    connect a group to its history, context and spirituality
    identify patterns of problem-solving and/or change management in the
    history of the group                                        9
    identify dominant influences that shaped the life of the group

It is important to bear in mind that story-telling is about sharing perspectives.
The facts in story-telling may not always be correct, but each participant‟s
contribution and perspective is unique and valid and should be allowed to enrich
the sharing of the story.

2.3  When not to use storytelling
Story-telling should not be regarded as the panacea in the toolkit. Refrain from
using it

    when there are high levels of conflict
    where trust is broken
    when there is no value to be accrued from the shared story.

2.4  Who you can use it with
You can use story-telling with

    small groups
    families
    individuals
    big groups (40-60)
    large groups of +/- 300, divide them into small groups of 8-10

2.5  How to set it up
The following are suggested for a group of 20-30 people. For larger groups,
adapt as needed.


2.5.1 The following elements are needed:

    +/- 5m of clean wall space
    flipchart sheets (+/- 20) to cover the wall space with
    prestik
    a can of spray adhesive
    +/- 30 a6-sheets (1/4 of a4) per participant
    1 koki pen per participant
    1 flipchart stand


                                          10
2.5.2 The steps in the process are

    Step 1: Cover the wall with flipchart sheets. Spray the glue on. Provide
    each participant with A6-sheets and a koki.

    Step 2: Decide on how the wall should be divided in a timeline (particular
    periods of the story to be covered expressed in periods of months, years
    or decades).

    Step 3: Decide on what categories of story-telling to divide the story into.
    We normally put the story of the group as the spine running horizontally
    through the time-line. The second category normally represents the global
    story and may refer to the town/suburb/city, the region, the country, and
    the world. The third category represents the personal stories of the
    participants.

    Step 4: Invite the participants to record their memories on the A6-sheets.
    They should use one memory per page. Spellings and language are not
    important and also drawing pictures can be used in place of words.

Give 15-20 minutes for writing/ drawing. Invite participants to stick their A6
sheets to the story-wall according to the time-line and the subject/ category they
relate to.

Here is an example of what a story-wall can look like:

          1970+      1980+      1990+        2000+
  Global


  Group


  Individual2.6  How to facilitate the discussion
To facilitate the telling of the story, the facilitator can make use of

    Open sharing: participants are invited to share their memories in an
    open forum. The facilitator normally takes the lead, identifies some cards


                                         11
    on the wall and invites their authors to share. The rest of the group will
    then participate freely and add to the richness of the sharing.

    Small groups: participants are divided into small groups and asked to
    share their memories with one another according to what they see on the
    story-wall. Feedback is given appropriately.

    Collating themes: participants are invited to collate themes on the story-
    wall after which an open discussion is held.

As a hint to the facilitator it should be said that this exercise requires a good
balance between structure (telling the story chronologically) and flexibility
(allowing participants to link up with the story in terms of what is relevant for
them).


2.7  How to bring closure
There are three helpful rules of facilitation

    What you open, you must close
    What is open, you must help close
    What does not want to open, you must leave closed

Here are a few suggestions of how to close a storytelling exercise:

    Give the participants 2-5 minutes as reflection time. Ask people to share
    with one another the one thing they take away as a result of the exercise.
    Ask the group to share what they have learnt about their identity, values
    and/or context that they would like to explore further.
    Give information to explain and connect the intentions and purpose of the
    storytelling exercise for the way forward.
    Ask participants to share what metaphors come to mind from the
    storywall.
                                        12
3.   Waarderende Ondersoek:

Laai die Powerpoint Waarderende Ondersoek - Appreciative Inquiry af by GDN
se webtuiste http://www.gemeentes.co.za/webbladsye/kerkhereniging.html wat „n
deeglike verduideliking en uitgebreide prosesnotas bevat. Ander relevante
artikels:

Hulpmiddel/artikel                     Grootte
Instruksies en gespreksvrae vir 'n Waarderende Ondersoek  Word 29 KB
Vrae vir die Waarderende Ondersoek onderhoude by die UK  Word 29 KB
Konvent
                                      13
4.    Bruggemeenskap

Laai die onderskeie dokumente af by GDN se webtuiste
http://www.gemeentes.co.za/webbladsye/kerkhereniging.html wat die volgende
artikels bevat:

Hulpmiddel/artikel                          Grootte
Brûe gevorm deur die stigting van bi-kulturele gemeenskappe     Pdf 246 KB
Die binnetrede van 'n nuwe onbekende gemeenskap           Pdf 104 KB
Toerustingsburo vir Interkulturele Werkers - geboorte en pad     Pdf 107 KB
vorentoe
Toerustingsburo vir Interkulturele Werkers - kursusse        Pdf 76 KB


Ander inligtingstukke wat ook daar te vinde is:

Hulpmiddel/artikel                          Grootte
Achterberg Declaration 2006 (English)                 Pdf 11 KB
Achterberg Verklaring 2006 (Afrikaans)                Pdf 11 KB
Die eenheid van die kerk - Fanie Snyman               Word 44 KB
Die invloed van magsverhoudinge op luister - Elize Morkel      Pdf 459 KB
Kerkhereniging van die familie van NG Kerke: Vrae wat dikwels     Pdf 1 MB
gevra word
Luistersiklus vir fasiliteerders                   Pdf 1.34 MB
Luistervaardighede vir gemeenteleiers in oorgangstye - Stephan van  Pdf 76 KB
der Watt en Nico Simpson
Van preekstoel na markplein - 'n perspektief uit die korporatiewe  Pdf 531 KB
sektor - Arnold Smit
Wat sê die evangelie vir ons oor kerkeenheid - Johnnie Roberts    Word 37 KB
                                          14
7. Lense om ons te help om weerstand
te verstaan:
Op die reis sal ons weerstand kry. Weerstand is nie die einde van die pad nie
maar „n geleentheid om dieper insig te ontwikkel in die reis waarmee God met
ons op pad is. Die volgende lense is om jou te help om beter insig daarin te kry.


1. Aanpassende en tegniese verandering
Die twee soorte uitdagings

Tegniese verandering
     Ons kan dit doen, uit eie kennis, bronne en insig

     Dit behels herontwerp (re-engineering)

     Voorbeelde is:
     o verbeter geboue,
     o nuwe programme, maar

     Die kultuur verander nie noodwendig nie


     Sleutelwoorde is meganisties, programme, bestaande kennis


Aanpassende (adaptive) verandering
     Vereis doelbewuste verandering van alle partye

     Dit vereis ‟n verandering in kultuur

     Sleutelwoorde is kultuur, sisteem, ons weet nie hoe nie

     Kerkhereniging is „n tipies aanpassende uitdaging

     Ons sal alleen vorder indien ons al lerende die reis loop
   (Al Roxbugh: The Sky is Falling! ACI Publishing 2006)
                                        15
2. Kultuur verandering (Rogers Everett)
Laai die Powerpoint Fases van Verandering af by GDN se webtuiste
http://www.gemeentes.co.za/webbladsye/kerkhereniging.html .
3.   Dinamika van verliese
Lees die volgende artkels hieroor by GDN se webtuiste
http://www.gemeentes.co.za/webbladsye/kerkhereniging.html :

    Reflections on lament for pastors – Jaco Hamman (vgl ook sy
    boek When Steeples Cry – leading congregations through loss
    and change. 2005 The Pilgrim Press: Cleveland.
    Inhoudsopgawe: 1. Grieving is the gospel; 2. All the church’s
    losses, 2. All the church’s griefs; 3. Converstation-as-the-work-
    of-mourning; 4. Communion-as-the-work-of-mourning; 5.
    Compassion-as-the-work-of-mourning. By Buvton beskikbaar).
    Die pastoraal–terapeutiese waarde van die Klaagpsalms in
    situasies van disoriëntasie (bv verandering) – Pierre Goosen.
                                   16
4. Kragveld analise
(Hierdie gedeelte kom uit CFN se handleiding vir hulle gevorderde kursus in
fasilitering. Indien jy graag verder hierin opgelei wil word kontak hulle gerus by
www.cfn.org.za of Divine by Buvton by dr@sun.ac.za 021-8083265 indien jy nie
op die webblad regkom nie.)

4.1   What it is:
It is a useful tool explaining the dynamics of opposing forces during a change
process. Essentially Force field analysis seeks to identify the forces for and
forces opposed to change or opposing views in a situation of conflict. The theory
behind force field analysis comes from the work of Kurt Lewin. He suggests that
“organizations are rarely, if ever, at a point of total consensus about how they are
and how they should operate. Instead, organizations are in a state of negotiated
compromise, where “the forces for” and “the forces against” are in equilibrium.”

4.2  When to use it
Force field analysis comes in handy

     when two opposing approaches on both sides of the of the same
     phenomenon need to be explored
     where the dynamics for and/or against change need to be explored,
     when peoples‟ hopes and fears call for a deeper understanding of a
     situation of conflict
     when there is need to managing resistance in a system

4.3    How to set it up
     It is best to use it with a small group (6-8) people who need to explore
     differences of opinion.
     You will need a flip chart/ newsprint and kokis
     Draw a “force field”. See sample diagram below
                                         17
 It can graphically be portrayed in the following way:

 “Painting the school building red”


                    Homeostasis

E.g.                                E.g.
                     the current
List all the forces “for”                     List all the forces
painting the   school                      against painting the
                      situation
building red                            school building red


                     A balance of
                      forces

                      Area of

                     compromise
 4.4  How to facilitate it
 The forces on both sides are identified and listed indicating if they are for or
                     and relative
 opposed to the issue being discussed. After listing all the views, take each one,
 one at a time and ask the question; “what need is behind this view?” E.g. If I am
                      comfort
 “for” painting the school red, one of the arrows would be because it‟s a funky
 colour. When asked about the need behind it, it could be that I have a need for
 the identity of the school to be contemporary and up to date.

 Give each person a chance to discuss the needs they have, the reasons they are
 holding the view, and then list all the needs on a separate sheet.

 Brainstorm ways to meet the needs listed on the sheet. You often find that
 people with opposing views, have the same needs and finding ways to meet the
 need eliminates the need to be in conflict or in opposition. Conflict or opposition
 may simply be expressions of unmet needs.

 4.5  How to bring closure
 The exercise concludes with action plans about how to meet the needs of the
 forces for and against. Remember forces are not eradicated through elimination
 of the bearers thereof. They are managed more effectivley through welcoming
 all contributions, understanding the needs and finding ways to meet them. This
 helps to heal the whole system.
                                         18

								
To top