Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

I

Document Sample
I Powered By Docstoc
					……………………………………………………………………………………
…………………..

I/ phần trắc nghiệm: (3 điểm). Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
1/ phát minh lớn và quan trọng nhất của người tối cổ là gì?
A. Chế tạo ra cung tên và săn bắn động vật. B. Tạo ra lửa.
C. Giữ lửa trong tự nhiên. D. Chế tác các công cụ bằng đá.
2/ tổ chức xã hội đầu tiên của người tinh khôn là gì?
A. Bộ lạc b. Liên minh bộ lạc.
C. Thị tộc. D. Gia đình mẫu hệ.
3/ nhà nước cổ đại phương đông mang tính chất gì?
A. Dân chủ chủ nô. B. Tự do dân chủ.
C. Chuyên chế trung ương tập quyền. D. Độc tài quân sự.
4/ thị quốc địa trung hải còn có tên là gì?
A. Quốc gia thành thị. B. Quốc gia thành bang.
C. Lãnh địa phong kiến. D. Câu a và b đúng.
5/ chế độ phong kiến trung quốc được xác lập vào năm nào?
A. Năm 221 tcn. B. Năm 220 tcn.
C. Năm 219 tcn. D. Năm 218 tcn.
6/ mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện ở trung quốc
vào thời kì nào?
A. Cuối thế kỉ xv. B. Đầu thế kỉ xvi.
C. Cuối thế kỉ xvi. D. Đầu thế kỉ xvii.
7/ ông vua kiệt xuất và nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Ấn độ là ai?
A. Bim-bi-sa-ra. B. Hác-sa.
C. A-cơ-ba. D. A-sô-ca.
8/ các quốc gia phong kiến đông nam á bắt đầu suy thoái vào thời kì
nào?
A. Đầu thế kỉ xviii. B. Nửa sau thế kỉ xviii.
C. Nửa đầu thế kỉ xix. D. Nửa cuối thế kỉ xix.
9/ tộc người nào chiếm đa số ở cam-pu-chia?
A. Chăm. B. Hoa.
C. Khơ-me. D. Lào thơng.
10/ vị vua nữ dưới thời đường cũng là vua nữ duy nhất trong lịch sử
trung quốc là ai?
A. Võ tắc thiên. B. Cao thái hậu.
C. Tây thi. D. Đường thái hậu.
11/ quyền lực trong xã hội địa trung hải nằm trong tay lực lượng nào
dưới đây?
A. Bình dân thành thị. B. Nông dân công xã.
C. Chủ nô, chủ xưởng, nhà buôn. D. Vua chúa và quan lại.
12/ bộ phận nào dưới đây đông đảo nhất và giữ vai trò quan trọng nhất
trong xã hội phương đông cổ đại?
A. Thợ thủ công và nông nô. B. Nô lệ
c. Nông dân tự do và thợ thủ công. D. Nông dân công xã.
Ii/ phần tự luận: (7 điểm).
1/(2 điểm). Do đâu mà có sự xuất hiện tư hữu? Những thay đổi trong xã
hội khi tư hữu xuất hiện?
2/(3 điểm). So sánh những điểm giống và khác nhau trong việc phân
chia giai cấp ở xã hội phương đông và phương tây thời cổ đại?
3/(2 điểm ). Ảnh hưởng của chính sách áp bức dân tộc của triều thanh
đối với sự phát triển của lịch sử trung quốc như thế nào?


……………………………………………………….
TrưỜng thpt vẠn tưỜng. ĐỀ kiỂm tra hỌc kì i
tỔ: sỬ - đỊa – gdcd. Năm học: 2010 – 2011.
Mã đề: 102. Môn : lịch sử 10 ( nâng cao).
Thời gian: 45 phút ( không kể giao đề).

……………………………………………………………………………………
…………………..

I/ phần trắc nghiệm: (3 điểm). Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
1/ bộ phận nào dưới đây đông đảo nhất và giữ vai trò quan trọng nhất
trong xã hội phương đông cổ đại?
A. Nô lệ b.thợ thủ công và nông nô.
C. Nông dân tự do và thợ thủ công. D. Nông dân công xã.
2/ ông vua kiệt xuất và nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Ấn độ là ai?
A. A-cơ-ba b. Bim-bi-sa-ra
c. Hác

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:65
posted:6/24/2011
language:Vietnamese
pages:3