Clanovi_HUKZP_na_dan_26.4.2011 by shuifanglj

VIEWS: 873 PAGES: 15

									          ČLANOVI HRVATSKOG UDRUŽENJA ZA KAZNENE ZNANOSTI I PRAKSU  20. 4.2011.
Aleksa Dorijana, sudski savjetnik
Aleksić Lavrnja Mirjana, ODO u Sisku
Andrić Ivka, USKOK
Atanasov Bojana, sutkinja
Avedić Melita, sutkinja
Azinović Marija, sutkinja
Babić Krešimir, ŢDO u Poţegi
Babić Tatjana, pravni savjetnik Hrvatske lijeĉniĉke komore
Bagarić Irma, ŢDO u Koprivnici
Balder Ljubica, sutkinja
Balenović Marija, predsjednica Općinskog suda u Poţegi
Ban Mira, ODO u Bjelovaru
Barbalić Boris, voditelj carinske mobilne jedinice Rijeka
Barberić - Valentić Dajana, sutkinja
Bariĉević Mira, ODO u Poţegi
BenĉićTihana, ŢDO u Splitu
Barlek Krešo, ODO u Ivancu
Bedrać Ira, savjetnica puĉkog pravobranitelja
Belak Marina, sutkinja
Benussi ĐorĊo, sudac ŢS Dubrovnik
Berović Duško, ŢDO u Zadru
Beširević Vesna, ŢDO u Splitu
Bilušić Ramljak Ivana, sutkinja
Bistrović Ţeljko, ODO u Đakovu
Bišćan Tihomir, MUP PU Karlovaĉka
Blaţević Sunĉica, ŢDO u Zagrebu
Boĉkai Josip, sudac
Boĉkaj - Sertić Jadranka, sutkinja
Bogetić Levnajić Ikonija, ŢDO u Rijeci
Bogosavljev Nenad, ODO u Rijeci
Prof. dr. sc. Bojanić Igor, Dekan PF u Osijeku - ĉlan UO Udruţenja
Boko Marina, sutkinja
Bonaĉić Marin, asistent na Pravnom fakultetu u Zagrebu
Bosanac Hrvoje, ODO u Vrbovcu
Boţić Turina Sanja, sutkinja
Boţićević-Grbić, Melita, sutkinja
Mr. sc. Brkić Branko, sudac Vrhovnog suda
Brleković Nataša, sutkinja
mr. sc. Brnetić Damir, MUP RH Policijska akademija, Visoka policijska škola
Brnobić Rajlić Doris, ODO u Puli
doc. dr. sc. Bubalović Tadija, PF u Rijeci
Budić Ante, sudac
Budimir Sirotić Marija, odvjetnica u Puli
Budimlić Tea
Bujas Ivana
Burić Igor, savjetnik u ODO u Sisku
Burić Zoran, asistent na Pravnom fakultetu u Zagrebu
Mr. sc. Burić Ţeljka, Ministarstvo pravosuĊa
Doc. dr. sc. Butorac Ksenija, Visoka policijska škola MUP-a RH
Buva Hrvoje, sudac
Prof. dr. sc. Carić Ante, umirovljeni profesor PF u Splitu
Mr. sc. Carić Marina, PF u Splitu
Cestar Dragutin, MUP PU Rovinj
Cibilić Vlatko, ODO u Dubrovniku
Dr. sc. Cirkveni Neven, odvjetniĉki ured Cirkveni i partneri J. T. D.
Cvjetko Boţica
Ćorluka AnĊa, sutkinja
Ĉabrić Zvonimir, sudac
Ĉada Arnold, sudac
Ĉarapić Tatjana, ŢDO u Rijeci
Ĉavić Lea
Ĉengija Zoran, sudac ŢS u Dubrovniku
Ĉima Vladimir, sudac
Ĉogurić Rajko, Odvjetniĉko društvo Ĉogurić&Naumovski j.t.d.
Ĉulinović Pintar Sandra
Dasović Miroslav, ŢDO u Osijeku
Delić Janković Jasna, sutkinja
Delonga Nataša, sutkija
Denona Slobodan, ŢDO u Zadru
Denona - Kusijanović Gordana, sutkinja
Prof. dr. sc. Derenčinović Davor, PF u Zagrebu - PREDSJEDNIK UDRUŽENJA
Desnica Ilija, sudac
Diklić Draţen, ŢDO u Velikoj Gorici
Dobrić Nenad, ODO u Virovitici
Dolmagić Jasmina, DORH
Domšić Darko, sudac
Dragiĉević Prtenjaća Marta, asistentica na Pravnom fakultetu u Zagrebu
Dragiĉević Predrag, sudac
Draguzet Edvina, sutkinja
Draţanĉić Erna, sutkinja
Draţić Nada, ŢDO u Zagrebu
Drenški Lasan Višnja, odvjetnica
Dumanĉić Anica, ŢDO u Osijeku
Dumanĉić Zdravko, Odvjetnik u Osijeku
Mr. sc. Dundović Darko, direktor sluţbe regionalne sigurnosti INA d.d., Visoka policijska škola, vanjski predavaĉ
Dundović Ţarko, savjetnik Vrhovni sud RH
Dţaja Josip, sudac
Đuras Ivana, Ustavnosudska savjetnica
Dţimbeg Darko, MUP RH
Prof. dr. sc. ĐurĊević Zlata, PF u Zagrebu - ĉlan UO Udruţenja
Engelbreht-Šarić Hermina, ŢDO u Zagrebu
Ereš Blaţena, sutkinja
Mr. sc. Farkaš Ranka Farkaš, viši str. savjet. Za tretman u Poţegi
Ferenĉić SerĊo, sudac
Filaković Ţeljko, ODO u Đakovu
Filipović Anica, sutkinja
Filipović Hrvoje, nastavnik struĉnih predmeta u Odjelu za policijsku obuku Policijske akademije u Zagrebu
Frajman Diana, sutkinja
Fuĉek Marija, ODO u Zagrebu
Galić Marija, MUP RH PU bjelovarsko-bilogorska
Galović Ivan, ŢDO u Zadru
Gambiraţa Ivan, MUP RH PU zadarska
Ganić Lacković Sanja, pravni savjetnik
Garić Zdravko, sudac
Mr. sc. Getoš Anna Maria, asistentica na Pravnom fakultetu u Zagrebu
Mr. sc. Glasnović Gjoni Vera, sutkinja
Gluić Katrin, MUP RH polic. sluţb., samostalni policijski inspektor
Prim. dr. Goreta Miroslav, Psihijatrijska bolnica Vrapĉe
Gospoĉić Sanja, sutkinja
Gospodnetić Sanja, ODO u Zagrebu
Dr. sc. Gracin Dijana, naĉelnica Odjela, Ministarsvo obrane
Grancarić Dijana, sutkinja
Grgiĉević Tonka, sutkinja
Grgurić Jasna, sutkinja
Grlić Janjko, odvjetnik - Odvjetniĉko društvo Hraste & Partneri
Prof. dr. sc. Grozdanić Velinka, PF u Rijeci, ĉlan UO Udruţenja
Grubeša Drago, sudac
Grujić Mirko, ODO Buje
Gulišija Miranda, sudska svajetnica
Gusić Ţeljko, sudac
Haramina-Hranilović Gordana, USKOK
Haramustek Stjepan, ŢDO u Slavonskom Brodu
Hećimović Daniela, znanstveni novak PF u Osijeku
Hek Denis, sudac
Hladilo Dominko, zamjenik ODO Dubrovnik
Prof. dr. sc. Horović Sabrina, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveuĉilišta u Mostaru
Horvat Lidija, odvjetnica
Hrsto Sanda, sutkinja
Hrupek - Šabijan Snjeţana, sutkinja
Hrţina Danka, Ministarstvo pravosuĊa
Huskić Jadranka, ŢDO u Sisku
Ilić Jurica, ŢDO u Zagrebu
Ilić-Puljašević Marica, sutkinja
Mr. sc. Davor Iljkić, MUP PU zagrebaĉka, Sektor kriminalistiĉke policije
Ivanišević InĊić Ana, ODO u Zagrebu
Ivanović Renato, zamjenik ŢDO u Vukovaru
Ivanušić Ţeljko, ODO Osijek
Dr. sc. Iviĉević Karas Elizabeta, PF u Zagrebu
Jakovina Sanja, ODO Velika Gorica
Jakšić Ţeljko, sudac
Jambrović Zdravko, sudac
Janek Ankica, sutkinja
Janić Jagoda, sutkinja
Janković Nikola, MUP PU poţeško-slavonska
Jelavić Ivan, odvjetnik
Jelenić Draţen, ŢDO u Zagrebu
Jeliĉić Jadranka, sutkinja
Jerinić - Mušnjak Jasminka, sutkinja
Prof. dr. sc. Josipović Ivo, PF u Zagrebu
Jurić Marija, sutkinja
Jurišić Inka, DORH
Jurković Boţena, ŢDO u Poţegi
Jurković Kralj Jasna, ODO Rijeka
Kalabrić Emilijo, ŢDO u Šibeniku
Kantolić Sandra, sutkinja
Karij Terezija, ODO u Slavonskom Brodu
Karlović Darko, ŢDO u Rijeci
Katalinić Ivan, MUP PU primorsko-goranska
Katušić-Jergović Sanja, sutkinja
Kipke Rajko, sudac
Kisić Ruţica, sutkinja
Kipson Branka, ŢDO Zagreb
Klapšić Mihovil, sudac
Klarić Gordana, USKOK
Klepić Ljubica, ODO u Đakovu
Klier Darko, zamjenik Glavnog drţavnog odvjetnika, Voditelj kazn. odjela - ĉlan UO Udruţenja
Klisović Josip, sudac
Klišmanić Antun, sudac
Kokić - Puce Zdenka, Ministarstvo PravosuĊa
Kolenko Ljiljana, sutkinja
Konjić Zdenko, sudac VS RH
Kopunić Franjo, ŢDO u Poţegi
Korljan Andrej, Odvjetniĉko društvo Korljan i partneri
Korotaj Gordana, sutkinja VS RH
Kos Damir, sudac VS RH, ĉlan UO Udruţenja
Kos Jadranka, sutkinja
Kosanović Zagorka, ODO u Ogulinu
Kovaĉ Danko, odvjetnik
Kovaĉević Magda, ODO Virovitica
Mr. sc. Kovaĉić Antonija, sutkinja VPS RH
Prof. dr. sc. Kovĉo Vukadin Irma, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet - predsjednica NO Udruţenja
Kozary Dominik, struĉni suradnik Ministarstva Financija - Carinska Uprava
Kraljević Miroslav, ŢDO u Osijeku
Kraljic Krešimir, sudac
Prof. dr. sc. Krapac Davor, sudac Ustavnog suda RH, profesor PF u Zagrebu - počasni predsjednik Udruženja
Krbec Iztok, sudac
Krelja - Tovarac Andrea, sutkinja
Kristović Katja, ŢDO u Dubrovniku
Kriţevac Draţen, ŢDO u Osijeku
Krleţa-Jurišić Ana, predsjednica Prekršajnog suda u Zagrebu
Krnjak Nada, sutkinja
Mr. sc. Krstulović Relija Antonija, PF u Splitu
Kuĉan Davorko, sudac
Kuharić Mirta, DORH
Kuna Renata, sutkinja
Prof. dr. sc. Kurtović Mišić Anita, PF u Splitu - ĉlan UO Udruţenja
Kustura Ivana, PF u Splitu
Kvesić-Batinica Branka, sutkinja
Lalić Mirjana, ODO u Osijeku
Lazarin Višnja, sutkinja
Lazić Antun Milivoj, ŢDO u Bjelovaru
Lekaj Andraković Snjeţana, sutkinja
Leko Zdenka, sutkinja
Lipanović Miroslava, sutkinja
Lokas Ivan, sudac
Lonĉar Višnja, DORH
Lonĉarić Anamaria, ŢDO u Zagrebu
Luĉić Katica, sutkinja
Luĉić Nikša, sudac
Lui Saša, sudac
Lušić Milena, sutkinja VPS RH
Ljubiĉić Mirko, sudac
Maĉek Rudolf, ŢDO u Poţegi
MaĊaroš Valentina, ŢDO u Vukovaru
Majstorović Damir, pravni zastupnik Tehnomont Pula
Maletić Ljiljanka, sutkinja
Malnar Brankica, sutkinja
Mamić Krešimir, MUP RH, Ravnateljstvo policije
Mandić Borislav, sudac
Marciuš Renata, sutkinja
Mardešić Marin, ŢDO u Splitu
Marencl Vesna, ODO Šibenik
Maretić Poljak Emila, sutkinja
Marinković Alan, savjetnik u ODO u Sisku
Marinković Branka, sutkinja
Marijanović Snjeţana, sutkinja
Marjanović Radovan, ŢDO Zadar
Mr. sc. Markov Ţeljko, sudac
Marković Azra, sutkinja
Marković Sandra, viša Ustavnosudska savjetnica
Markušić Ljerka, ODO u Sisku
Maršavelski Aleksandar, asistent-znanstveni novak, Pravni fakultet u Zagrebu
Martić Katica, ŢDO Osijek
Martić Slaven, odvjetnik   - Zajednicki odvjetnicki ured Dumancic, Rajkovic, Martic & Dumancic
Martinović Igor, znanstveni novak - asistent PF u Rijeci
Mašić Ivanka, sutkinja
Meglić Vlasta, ŢDO u Zagrebu
Merlić Denis, MUP PU istarska
Mr. sc. Ivica Mihoci, ŢDO u Varaţdinu
Mihoci Miroslav, priv. ravnatelj Uprave za probaciju
Mikelić Ranka, predsjednica prekršajnog suda u Garešnici
Mikuliĉić Goran, odvjetnik - Odvjetniĉko Društvo Mikuliĉić-Lonĉarić-Bahun-Topić
Milaković Dolores, sutkinja
Milanović Ivan, sudac
Milas Anica, sutkinja
Mr. sc. Milivojević Lana, MUP RH, predavaĉ na Visokoj policijskoj školi
Miljković Vlatko, ŢDO u Vukovaru
Mioĉ Vinko, sudac
Mioĉ-Felak Melita
Mioĉević Zdravko, pravnik-pomoćnik ravnateljice Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba
Mišić Damir, zamjenik ODO u Splitu
Mišković Sven
Mitrović Dragica, sutkinja
Mittermayer Oliver, sudac
Mr. sc. Mlinarić Rajko, odvjetnik
Mlinarić Ţagi Davorka, ŢDO u Zagrebu
Moković Enka, sutkinja
Molnar Anĉica, ŢDO U Bjelovaru
Momirović Jasna, sutkinja VPS RH
Mr. sc. Mrĉela Marin, sudac VS RH
Mrduljaš Pervan Darja, ŢDO u Splitu
Mrkoci Snjeţana, sutkinja
Mršić Ţeljko, predavaĉ, Visoka policijska škola
Mr. sc. Munivrana Vajda Maja, PF u Zagrebu
Nikolac Nives, sutkinja
Nikolić Zoran, sudac
Nikšić Siniša, sudac
Njegovan-Bišof Ankica, ODO u Poţegi
Nola Sanja, sutkinja
Novak Vlado, ODO u Poţegi
Novak Juraj, sudac
Novak Štefica, sutkinja
Novak Hrgović Karmen, sutkinja VPS RH, ĉlan UO Udruţenja
Novosel Dragan, prvi zamjenik Glavnog Drţavnog odvjetnika
Novoselec Hajrija, sutkinja VS RH
Prof. dr. sc. Novoselec Petar
Nulesshi Anton, odvjetnik
Orehovec Pavao, sudac
Orlić Marinka, USKOK
Oroz Jadranka, sutkinja
Oset Snjeţana, sutkinja
Paić Danijela, ODO u Zagrebu
Mr. sc. Pajĉić Matko, PF u Splitu
Pajić Lazo, zamjenik Glavnog Drţavnog odvjetnika, ĉlan NO Udruţenja
Papić Milena, sudska savjetnica
Papp Tatjana, ODO u Zagrebu
Patrĉević Vlasta, sutkinja
Pavić Neda, ŢDO u Zagrebu
Pavlic Igor, sudac
Pavliĉek Dunja, ŢDO u Zagrebu
Mr. sci. Pavlović Šime, odvjetnik
Pelc Melita ĐurĊica, odvjetnica
Percel Ljiljana, sutkinja
Perica Marijan, odvjetnik
Perić Boţena, sutkinja
Petković Sonja
Petković Tonĉi, ODO u Sinju
Petković Danijela, MUP RH, Policijska akademija, Visoka policijska škola, Pomoćnica naĉelnika
Petö Kujundţić Lana, sutkinja
Petriĉević Davor, ŢDO u Osijeku
Petrović Danilo, MUP RH
Pezić Mišović Stela, ŢDO u Rijeci
Piljić Boţidar, ŢDO u Vukovaru
Pintarić Zdravko, sudac
Mr. sc. Pirc Zlatko, sudac
Piškorec Mladen, sudac
Pištalo Dragan, odvjetnik
Plavšić Igor, odvjetnik
Pleić Marija, PF u Splitu
Plesniĉar Biserka, sutkinja
Plevko Ivan, ŢDO u Zagrebu
Plješa Martin, MUP RH upr. Pravnik
Pokrajac Đuro, ŢDO u Koprivnici
Potoĉki Zoran, predsjednik VPS RH
Popović Renata, sutkinja VPS RH
Prebeg Branka, sutkinja
Prebjeţić Ksenija, ODO u Pazinu
Premzl Ljubica, sutkinja
Preuc Miroslava, ODO u Delnicama
Primorac - Lahovski Sonja, sutkinja
Prišlin Zlatica, sutkinja
Prokopec-Šimić Blaţenka, ODO u Novoj Gradiški
Prostran Aleksandra, odvjetnica   -Odvjetniĉko društvo Hraste & Partneri
Protrka Ana, sudska savjetnica
Pulišelić Petar, zamjenik Drţavnog odvjetnika RH
Putigna Eddy, ŽDO u Puli
Radin Marijana, viša Ustavnosudska savjetnica
Radman Boris, sudac
Radmilović Ţelimir, Policijska akademija, Visoka policijska škola
Raguţ Domagoj, sudac
Rašo Marko, sudac VPS RH -ĉlan NO Udruţenja
Ratković Goranka, sutkinja
Ravlić-Bubalović Ţeljka, sutkinja
Redţep Verica, ODO u Belom Manastiru
RiĊanović Orsan, odvjetnik
Rist Miroslav, sudac
Rodić Jasnica, sutkinja
Rogić Marko, odvjetnik u Rijeci
Rogić Zvonimir, sudac
Roksandić Vidliĉka Sunĉana, PF u Zagrebu
Rosandić-Kelava Vesna, sutkinja
Rošić Marijo, MUP RH, naĉelnik odj. za meĊunarodnu policijsku suradnju
Rotar Emira, sutkinja
Roţac Miroslav, sudac
Roţac Vesna, sutkinja
Rukavina Davorka, sutkinja
Rukavina Marija, ŢDO u Zadru
Sabljar Tomislav, odvjetnik u Rijeci - ĉlan UO Udruţenja
Sajter Nikola, sudac
Samardţija Ilija
Sarić Boris, ODO u Osijeku
Savić Matija, odvj. vjeţbenik, Odvj. Društvo Stanić i partneri j.t.d., Rijeka
Seneĉić Irena, ODO u Šibeniku
Senjanović Siniša, sudac VPS RH
Sinĉić Smoković Kristina, ODO u Puli
Sitar Jelena, ODO u Rijeci
Skokandić Marija, sutkinja
Slavica Natalija, ODO u Zagrebu
Sladić Mirela, sutkinja
Slijepĉević Ţivko, ŢDO u Bjelovaru
Smojver-Kanjer Zlata, sutkinja
Sokanović Lucija, PF u Splitu
Sokol Denis, zamjenik ŢDO u Zadru
Soljaĉić Mario, sudac
Soljaĉić Prester Marcela, sutkinja
Sorel Ivana, ODO u Rijeci
Spudić Boris, savjetnik ministra MUP RH - ĉlan UO Udruţenja
Sreĉec Dragutin, sudac
Stipanović Ivana, mlaĊi asistent, Pravni fakultet Sveuĉilišta u Mostaru
Stjepović-Simoni Maris, ODO u Dubrovniku
Stojanović Zdravko, sudac
Strinić Višnja, sutkinja
Stupar Suzana, ŢDO u Vukovaru
Suĉević Radmila, ŢDO u Zagrebu
Supanĉić Goran, sudski savjetnik
Svalina Mara, sutkinja
Mr. sc. Svedrović Marijan, sudac VS RH
Sviben Sandra, ODO u Poţegi
Svoboda-Miše Aleksandra, sutkinja
Šabić Ivan, ODO u Osijeku
Šagovac Antun, odvjetnik
Šamota Ruţica, sutkinja
Šašić Slobodan, USKOK
Dr. Šendula Jengić Vesna, ravnateljica psihijatrijske bolnice u Rabu
Dr.sc. Škorić Marissabell, PF u Rijeci
Mr. sc. Škrtić Draţen, MUP PU karlovaĉka
Šokić Eva, ŢDO u Zagrebu
Šoletić Tomo, ODO u Dubrovniku
Šostera Nela, sutkinja
Šoštarec Dubravka, sutkinja
Šovanj Miroslav, sudac VS RH
Štimac Marina, viši str. savj. Psiholog u Ministarstvu pravosuĊa RH
Štula Danijela, sutkinja
Šupe Makon Maja, sutkinja
Mr. sc. Šuperina Marijan, MUP RH, viši predavaĉ-katedra kriminalistike Visoke policijske škole
Šurina Marton Andrea, ŢDO u Zlataru
Šušnić Marica, ODO u Virovitici
Tecilazić - Bašić Mira, sutkinja
Terlecky Tomislav, sudac
Tolić Branka, sutkinja
Tomac - Ćirić Slavica, sutkinja
Prof. dr. sc. Tomašević Goran, PF u Splitu
Tomašić Tomislav, sudac
Tomiĉić Zvonimir, PF u Osijeku
Tomulić Lucija, sutkinja
Tramišak Vladimir, ŢDO u Bjelovaru
Tripalo Draţen, sudac VS RH - zamjenik predsjednika Udruženja
Turek Novak Anka, sutkinja
Turkalj Dragosavac Dubravka, ŢDO u Zagrebu
Prof. dr. sc. Turković Ksenija, PF u Zagrebu
Valinĉić Ljiljana, ŢDO u Slavonskom Brodu
Valković Laura, odvjetnica
Vehtersbah - Stojan Jasna, sutkinja
Vetma Ante, savjetnik u ODO Dubrovnik
Vidović Vladimir, sudac
Vidović Vinketa Ivanka, ŢDO u Rijeci
Vig-Simunić Erţebet, sutkinja
Vinja Ileana, sutkinja
Vnuĉec Zvonimir, MUP PU karlovaĉka
Vojvodić Mario, sudac
Vragović Zdravko, sudac
Vrdoljak Stipe, ŢDO u Sisku
Vrlinić Samardţić Radmila, sutkinja
Vrţina Ksenija
Vuĉemilović-Šimunović Boţo, PU osjeĉko-baranjska, Sektor krim.policije, Odjel općeg kriminal., Odsjek ratnih zloĉina
Vuĉković Sandra, sutkinja
Vuĉković Milojko, zamjenik Glavnog Drţavnog odvjetnika RH - ĉlan Nadzornog odbora Udruţenja
Vujnović Jasna, direktor projekta IN2 d.o.o.
Vuko Ljiljana, sutkinja
Vukomanović Jovan, ODO u Novoj Gradiški
Vukotić L. Blaţo, sudac
Vuk-Pintarić Stanka, sutkinja
Vuksan Andreja, odvjetnica
Vukušić Ivan, PF u Osijeku
Vulić Ivan, sudac
Zastavniković-Duplanĉić Dušanka, sutkinja
Zeman Ivanka, sutkinja
Zidanić Dalibor, USKOK
Zoriĉić Tabaković Sanja, sutkinja
Zovko Ivan, mlaĊi asistent, Pravni fakultet Sveuĉilišta u Mostaru
Zovko Ivica, sudac
Zubĉević Mirjana, ODO u Našicama
Zujić Antonio, odvjetnik
Ţegrec Tihomir, inspektor Carina Krapina
Ţeţelj Krešimir, ŢDO u Koprivnici
Ţigante Ţivković Branka, sutkinja
Ţivaljić Vladimir, sudac, Ţupanijski sud u Splitu
Ţupanĉić Ukropina Maja, sutkinja

MOLIMO ČLANOVE UDRUŽENJA DA NAM OPROSTE POGREŠKE U POPISU.
E-mailom POŠALJITE TOČNE PODATKE KAKO BISMO NAPRAVILI
ISPRAVKE (TITULE, NAZIV RADNOG MJESTA……………..)
andrea.kazesovic@zg.t-com.hr

								
To top