SOCIAL MEDIA SOCIAL MEDIA by chenmeixiu

VIEWS: 145 PAGES: 25

									SOCIAL MEDIA MEDIA
SPOŁECZNE
Crowdsourcing Wykorzystywanie „tłumu” jako
źródła informacji (NIE WIEM CZY TO W OGÓLE
POLSKI ODPOWIEDNIK czy zostawić
crowdsourcing))

dr Agnieszka Zwiefka-Chwałek
CROWDSOURCING – definition
definicja
Jeff Howe (2006, „Wired Magazine”)

“act of taking a job traditionally performed by a
 designated agent (usually an employee) and
 outsourcing it to an undefined, generally large group
 of people (crowd) in the form of an open call” -
 działanie polegające na przekazaniu pracy/zadania
 tradycyjnie wykonywanej przez wydzieloną osobę
 (zwykle pracownika) zewnętrznej, niezdefiniowanej
 i zwykle dużej grupie osób (tłumowi) w formie
 naboru otwartego dla wszystkich
Centralna zasada, która tchnęła ducha
w crowdsourcing to ta, że grupa
           niż jednostki
posiada więcej wiedzy„A central principle
            animating
            crowdsourcing is that
            the group contains
            more knowledge than
            individuals”
distributed problem-solving and
production model Model wspólnego
rozwiązywania problemów i
tworzenia
 Problems are broadcast to an unknown group of
 solvers in the form of an open call for
 solutions.
 Users form into online communities and the
 crowd submits solutions. Problemy są
 nagłaśniane nieznanej grupie w formie
 otwartego apelu proszącego o rozwiązania.
 Użytkownicy łączą się w społeczności
 imternetowe i tłum przedstawia rozwiązania.
THE DOUBTS Wątpliwości – Czy
możemy zaufać, że tłum dostarczy
nam mającej znaczenie, wartość i
godnej zaufania informacji?
Can we trust the
 crowd delivers
 meaningful,
 valuable and
 trustworthy
 information?
PRINCIPLES OF
SUCCESSFUL CROWDSOURCING
ZASADY UDANEGO
CROWDSOURCINGU collective intelligence we
In order for crowdsourcing to deliver
 need some unique requirements: W celu powstania
 inteligencji zbiorowej potrzebujemy spełnienia paru
 specyficznych wymagań:

1. Crowd Must Be Diverse. Crowdsourcing requires a mix of
 people who aren’t too much alike. Breakthrough solutions
 more often come from a diverse enough set of minds who
 approach the question from different angles. Tłum musi być
 zróżnicowany. Crowdsourcing wymaga mieszanki ludzi,
 którzy nie są zbyt podobni do siebie. Przełomowe rozwiązania
 częściej rodzą się w grupie o wystarczająco zróżnicowanych
 umysłach, które podejdą do zagadnienia w różny sposób.
PRINCIPLES OF
SUCCESSFUL CROWDSOURCING
2. Crowd Must Be
 Dispersed. The core idea
 of crowdsourcing is its
 global reach and non-
 centralised character. All
 work is done remotely and
 there is little or no
 hierarchy. Tłum musi być
 rozproszony. Centralną ideą
 crowdsourcingu jest jego
 globalny zasięg i
 niezcentralizowany
 charakter. Cała praca
 odbywa się na odległość i
 nie ma żadnej lub bardzo
 mało hierarchii.
PRINCIPLES OF
SUCCESSFUL CROWDSOURCING
        3. Crowd Must Be Qualified.
         Qualifying a crowd is about finding
         people with an interest in the
         subject, with the technical skill to
         provide the answer. The principle
         behind crowdsourcing is that the
         users are more clever, specialized
         and knowledgeable than most of
         journalists. Tłum musi mieć
         kwalifikacje. Znalezienie tłumu z
         kwalifikacjami oznacza znalezienie
         ludzi, którcy dany temat interesuje i
         którzy mają techniczną wiedzę,
         pozwalającą na podanie odpowiedzi.
         Zasadą crowdsourcingu jest
         założenie, że użytkownicy są
         bardziej bystrzy, mają większą
         wiedzę i kwalifikacje niż większość
         dziennikarzy.
PRINCIPLES OF
SUCCESSFUL CROWDSOURCING
4. Crowd Must Be Right
 Size. The more people join the
 content creation process, the
 more diverse ideas come to the
 picture. User generated
 content without users doesn’t
 make sense. Tłum musi być
 odpowiedniej wielkości. Im
 więcej ludzi włączy się do
 procesu tworzenia jakiejś
 treści, tym więcej
 zróżnicowanych pomysłów
 wchodzi w grę. Jeżeli treść ma
 być wygenerowana przez
 użytkowników, brak tych
 użytkowników jest oczywistym
 nonsensem.
PRINCIPLES OF
SUCCESSFUL CROWDSOURCING
5. Crowd must be controlled. The crowd produces mostly crap.
 Networks like InnoCentive, Mechanical Turk, and iStockphoto don’t
 increase the amount of talent – they make it possible to find and
 leverage that talent. Any open call for submissions – whether for
 scientific solutions, new product designs, or funny home videos –
 will elicit mostly junk. The crowd input needs to be segregated,
 controlled. Tłum musi być kontrolowany. Tłum zazwyczaj produkuje
 szajs. Społeczności takie jak InnoCentive, Mechanical Turk czy
 iStockphoto nie zwiększają ilości utalentowanych ludzi – sprawiają
 że można ten talent znaleźć i maksymalnie wykorzystać. Otwarty
 dla wszystkich apel o przedstawienie – czy to rozwiązań naukowych,
 nowych wzorców produktu czy to zabawnych filmów wideo – zwykle
 przynosi głównie „śmieci”, nietrafione pomysły. Wkład tłumu w
 rozwiązanie problemu musi być kontrolowany i
 przesiany/rozdzielony??.
CROWDSOURCING – examples
przykłady
• One Billion Minds – the mission is to engage a billion young people
 (students from top universities) to change the world by solving real
 problems posed by Corporations and Non Profits, discovering innovative
 solutions to challenging problems in business, technology and social
 innovation. Miliard umysłów (One Billion Minds) – zadaniem było, aby
 miliard młodych ludzi (studentów najlepszych uniwersytetów) zmieniło
 świat poprzez rozwiązywanie prawdziwych problemów postawionych przez
 korporacje i instutucje non-profit, znajdując nowatorskie rozwiązania dla
 wyzwań w świecie biznesu, technologii i innowacji społecznych
• Pepsi launched a marketing campaign which allowed consumers to design
 the look of a Pepsi can. The winners would receive a $10,000 prize, and
 their artwork would be featured on 500 million Pepsi cans around the
 United States. Pepsi wprowadziła kampanię marketingową, która pozwalała
 konsumentom na zaprojektowanie nowego wzoru puszki Pepsi. Zwycięzcy
 mieli otrzymać 10 tys. dolarów nagrody a ich projekt znalazłby się na 500
 milionach puszek Pepsi w całych Stanach Zjednoczonych.
CROWDSOURCING – examples
przykłady
• The Canadian gold mining group Goldcorp published geological data on its property
 available to the public over the Internet. They offered a $575,000 prize to anyone who
 could analyze the data and suggest places where gold could be found. The company claims
 that the contest produced 110 targets, over 80% of which proved productive; yielding 8
 million ounces of gold, worth more than $3 billion. Kanadyjska korporacja Goldcorp,
 zajmująca się wydobyciem złota, opublikowała w Internecie informacje dotyczące budowy
 geologicznej posiadanych przez siebie terenów. Zaoferowali oni nagrodę w wysokości 575,
 000 dolarów dla osoby, które zanalizuje te dane i zasugeruje w jakich miejscach może
 znajdować się złoto. Firma ta twierdzi, że w wyniku konkursu, otrzymała informacje o 110
 miejscach, z których 80% okazało się trafione. Wydobyto z nich 8 milionów uncji złota o
 wartości ponad 3 miliardów dolarów.
• InnoCentive - crowdsources research and development for biomedical and
 pharmaceutical companies, provides connection and relationship management services
 between "Seekers" and "Solvers." Seekers are the companies searching for solutions to
 critical challenges. Solvers are the 185,000 registered members who volunteer their
 solutions. Firma InnoCentive wykorzystuje crowdsourcing w badaniach prowadzonych dla
 firm farmaceutycznych i biomedycznych, zapewniając łączność i kierując relacjami między
 „szukającymi” a „znajdującymi odpowiedzi”. „Szukający” to firmy potrzebujące rozwiązań
 kluczowych problemów a „znajdujący odpowiedzi” to 185 000 zarejestrowanych członków,
 zgłaszających swoje rozwiązania.
CROWDSOURCING – examples
przykłady
• The Guardian's investigation into the MP Expense Scandal in
 the UK - the newspaper created a system to allow the public to
 search methodically through 700,000 documents. Over 20,000
 people participated in finding erroneous and remarkable expense
 claims by members of Parliament Dochodzenie, zapoczątkowane
 przez The Guardian, dotyczące skandalu z wydatkami wśród
 członków brytyjskiego parlamentu – gazeta stworzyła system
 pozwalający społeczeństwu na metodyczne przeszukanie 700 000
 dokumentów. Ponad 20 000 osób wzięło udział w odnalezieniu
 dowodów na błędy obecne w przedstawionych przez posłów listach
 wydatków oraz na nieuzasadnione wydatki poniesione na
 nieodpowiednie cele
• Beastie Boys - the group’s concert movie Awesome; I Fuckin’ Shot
 That!, was filmed by 50 fans wielding Hi8 cameras. Film z koncertu
 grupy, zatytułowany (Niesamowite;Ja to K... Nakręciłem) został
 nagrany przez 50-ciu fanów przy pomocy kamer Hi8
CROWDSOURCING – examples
przykłady
• Marketocracy - this community of 60,000 online stock traders tracks the
 decisions of its top 100 portfolios to set the investment strategy for its
 mutual fund. Ta społeczność, zrzeszająca 60 000 maklerów giełdowych,
 ustala strategię inwestycyjną dla wspólnego funduszu po przeanalizowaniu
 swoich 100 najlepszych portfeli akcji i decyzji tam zawartych
 Zazzle – an internet site that takes user designs and plasters them on mugs,
 shirts, and posters. Strona internetowa, która umieszcza projekty autorstwa
 swoich użytkowników na kubkach, koszulkach i plakatach
• Lego - toy company encourages its fanatical customers to design everything
 from robot operating systems to Lego sets. Firma ta zachęca swoich
 fanatycznych klientów do projektowania wszystkiego, począwszy od system
 sterujących robotami do zestawów klocków
• John Fluevog Shoes - Open Source Footwear. Fluevog fanatics
 submit their own designs for shoes. Fanatycy Fluevog mogą przedstawić
 swoje własne projekty obuwia
4 umbrella strategies of
crowdsourcing (by Jeff Howe) 4 strategie
parasola dla crowdsourcingu
  crowdfunding publiczne?
   Finansowanie od tłumu
  crowdcreation tworzenie tłumu
  Crowdvoting głosowanie w
   tłumie???
  Crowdwisdom mądrość tłumu
CROWDFUNDING FINANSOWANIE OD
TŁUMU???
 the collective cooperation in gathering the money, usually via
 the Internet, in order to support efforts initiated by other
 people or organizations. Zbiorowe działanie w zbieraniu
 pieniędzy, zwykle przez Internet, w celu poparcia wysiłków
 zainicjowanych przez innych ludzi lub organizacje.

Crowdfunding occurs in many forms: Finansowanie od tłumu
 występuje w wielu formach:
•   citizen journalism, dziennikarstwo obywatelskie
•   artists seeking support from fans, artyści szukający
 wsparcia u fanów
•   political campaigns (the Obama model). Kampanie
 polityków (model Obamy)
CROWDFUNDING – examples przykłady
Spot.us                RocketHub.com
 internet site that brings together   internet site for financing
 citizens, journalists and news     („fueling”) creative projects;
 publishers               „web-based community for
 “community-funded           Creatives by Creatives, with the
 journalism” – it’s the local      goal of liberating creativity and
 community that decides what
 stories get to be covered).      driving the new creative
 Witryna internetowa, która łączy    economy” witryna internetowa
 obywateli, dziennikarzy i       finansująca twórcze projekty;
 wydawców                „społeczność stworzona w
 wiadomości/prasowych??         internecie przez kreatywnych
 „dziennikarstwo finansowane      dla kreatywnych, mająca na celu
 przez społeczność”- to lokalna     uwolnienie kreatywności i
 społeczność decyduje jakie       stworzenie nowej ekonomii
 wiadomości i teksty będą
 opublikowane              kreatywnej”
SPOT.US
Sources: David Cohn, a 26-year-old Web journalist, received a
  $340,000 grant from the Knight Foundation to test his idea. Źródła:
  David Cohn, 26-letni dziennikarz internetowy, otrzymał stypendium
  w wysokości 340 000 dolarów od Knight Foundation do
  przetestowania swojego pomysłu.
“I’m not Bill and Melinda Gates but I can give $10. This is the Obama
  model. This is the Howard Dean model.” Nie jestem Billem and
  Melindą Gates ale mogę dać 10 dolarów. To model Obamy. To
  model Howarda Deana.”
        Those campaigns revolutionized politics by using the
  power of the Web to raise       small sums from vast numbers
  of people,      making average citizens feel a part of the
        process in a way they had not felt before. Te kampanie
  zrewolucjonizowały politykę, poprzez wykorzystanie mocy Internetu
  do zebrania małych sum pieniędzy od dużej ilości ludzi, sprawiając,
  że przeciętny obywatel poczuł się uczestnikiem w tym procesie tak
  jak nigdy przedtem.
SPOT.US
 Stories begin as either tips or pitches. Historie?tematy
 prasowe rozpoczynają się od wskazówek lub ofert

 A tip is an idea from a citizen – often a sentence or two
 describing an issue they would like to see covered. Wskazówka
 to pomysł podesłany od obywatela – często zdanie lub dwa
 opisujące kwestię, którą chciałby zobaczyć w druku

 A pitch is an offer by a journalist to write a story, including
 the amount of money he or she needs. Visitors to the website
 can then donate to fund the pitch. Ofertę przedstawia
 dziennikarz, podając jaki temat chce poruszyć i ile pieniędzy
 potrzebuje. Odwiedzający witrynę mogą wtedy wpłacić swój
 datek, aby sfinansować ofertę.
ROCKETHUB.COM
Two categories of users: Dwie kategorie
 użytkowników:
• The Creatives (authors) Kreatywni (autorzy)
• The Fuelers (donators)
 Napędzający???(ofiarodawcy)
ROCKETHUB.COM – the process
proces
1. A Creative posts a project on RocketHub, chooses a fundraising goal and a time limit to raise funds
  Kreatywny umieszcza projekt na RocketHub, podaje wysokość potrzebnych funduszy i czas przeznaczony
  na ich zebranie
2. In exchange for contributions, the Creative offers rewards (i.e. a copy of the finished CD, tickets to the
  event, original artwork, cool products, etc.) W zamian za datki, Kreatywny oferuje nagrody (np.
  egzemplarz gotowego CD, bilety na imprezę, oryginalne dzieło, modne gadżety itp.)
3. The Creative publicizes the project to their network of family, friends and fans, turning them into Fuelers.
  Fuelers are encouraged to contribute financially and spread the word about the project to their entire
  network. Kreatywny nagłaśnia/reklamuje swój projekt wśród krewnych, znajomych i fanów, zmieniając
  ich w Napędzających. Napędzający są zachęcani do pomocy finansowej i do rozpowszechnienia projektu
  wśród wszystkich swoich znajomych w społeczności.
4. When a Creative successfully raises the goal amount within the selected time limit, the accumulated funds
  are transferred to the Creative (minus RocketHub's fee) and the project takes off. Kiedy Kreatywny
  zbierze potrzebną ilość pieniędzy w wymaganym czasie, zebrane fundusze są przekazane Kreatywnemu
  (pomniejszone o opłatę dla RocketHub) i można rozpocząć projekt.
5. If a Creative is unable to raise the goal amount within the selected time limit, the project is scrubbed and
  contributed funds are credited back to Fuelers. The Creative can then adjust the project's goal and repost.
  Jeżeli Kreatywny nie zdoła zebrać wystarczającej ilości pieniędzy w wymaganym czasie, projekt jest
  odwołany a fundusze wracają do Napędzających. Kreatywny może wtedy poprawić dane dotyczące
  wysokości wymaganych funduszy i czasu na ich zebranie i ponownie umieścić projekt w sieci.
THE PROS of crowdsourcing ZALETY
crowdsourcingu
• listening to the crowd gives us first-hand insight on
 customers' desires; wysłuchanie opinii tłumu daje nam
 bezpośredni wgląd w życzenia klientów

• problems can be explored at comparatively little cost and
 often very quickly; problemy można zbadać przy
 stosunkowo małym nakładzie kosztów i zwykle bardzo
 szybko

• the community may feel a brand-building kinship with
 the crowdsourcing organization społeczność może czuć
 się związane z organizacją wykorzystującą crowdsourcing
 poprzez doświadczenie tworzenia nowej marki
THE CONS of crowdsourcing WADY
crowdsourcingu
• increased likelihood that a crowdsourced project will fail due to lack
 of monetary motivation, too few participants, lower quality of work,
 lack of personal interest in the project, global language barriers,
 zwiększone jest prawdopodobieństwo,że projekt wykonany tą drogą
 upadnie z powodu braku motywacji pieniężnej, zbyt małej ilości
 uczestników, niskiej jakości pracy, braku osobistego
 zainteresowania projektem, barier językowych

• faulty results caused by targeted, malicious work efforts, błędne
 rezultaty spowodowane umyślnym, złośliwym działaniem

• no written contracts – difficulties in maintaining relationship with
 crowdsourced workers throughout the duration of a whole project
 brak pisemnych umów – trudności w utrzymaniu relacji z tak
 znalezionymi pracownikami przez cały czas trwania projektu

								
To top