7384517-Danh-sach-Lien-kt by NguyenVuongNguyenVuong

VIEWS: 8 PAGES: 34

									      Danh Sách Liên Kết

         Nguyễn Thanh Hiên
 Danh Sách Liên Kết (Linked List)
• Gồm nhiều phần tử (gọi mỗi phần tử là
 một node)
• Các phần tử nối kết với nhau thông qua
 vùng liên kết
• Các phần tử được try xuất tuần tự và bao
 gồm: vùng dữ liệu và các vùng liên kết
   Ai
  A node in a    A header node
  linked list            A tail node
                          1
   Các loại danh sách liên kết
• DSLK đơn
   A1    A2   A3     AN

• DSLK kép
    A1    A2    A3     AN


• DSLK vòng

   A1    A2    A3     AN
        Các Tác Vụ
•  Khởi tạo (init)
•  Kiểm tra DSLK rỗng (IsEmpty)
•  Xác định kích thước (Size)
•  Chèn (Insert)
•  Xóa (Remove)
•  Tìm kiếm (Retrieve)
•  Thay thế (Replace)
•  Duyệt (Traverse)
                     2
  DSLK Đơn- Cấu trúc dữ liệu
• typedef struct node{
   T   info; // T là kiểu đã định nghĩa trước
   struct node* link; // con trỏ chỉ đến cấu trúc node
 }NODE;
• T là kiểu dữ liệu cơ bản hoặc kiểu dữ liệu
 tự định nghĩa
  DSLK Đơn- Cấu trúc dữ liệu
• typedef struct node
 {
   int info;
   struct node* link;
                     CTDL cho một
 }NODE;                 phần tử của DS
                     các số nguyên
                              3
  DSLK Đơn- Cấu trúc dữ liệu
• typedef struct SinhVien
 {
   char Ten[30];
   int MaSV;
 }SV;
• typedef struct svNode   CTDL cho một
 {             phần tử của DS
   SV info;        các sinh viên
   struct svNode* link;
 }SVNODE;
  DSLK Đơn- Cấu trúc dữ liệu
• typedef struct phanso
 {
   int  tu;
   int mau;
 }PS;
• typedef struct psNode   CTDL cho một
 {             phần tử của DS
   PS info;        các phân số
   struct psNode* link;
 }PSNODE;
                       4
    DSLK Đơn- Cấu trúc dữ liệu
                 pTail      A1  A2   A3       AN

pHead

 • typedef struct
    {
      NODE* pHead;
      NODE* pTail;
    } LIST;
       DSLK Đơn- Các Tác Vụ

 • Khởi tạo DS
    void init (LIST &list){
     list.pHead=NULL;
     list.pTail=NULL;
    }
                        5
     DSLK Đơn- Các Tác Vụ
• Tạo một Node mới cho DS
  NODE* getNode(T x){
   NODE* p;
   p=new NODE;           x
   if (p==NULL)
    return NULL;
   p-> info = x;
   p-> link=NULL;
   return p;
  }
     DSLK Đơn- Các Tác Vụ
•    Chèn một phần tử vào DS
  –  Chèn vào đầu (insertHead)

  –  Chèn vào cuối (insertTail)

  –  Chèn sau phần tử q (insertMid)
                     6
      DSLK Đơn- Các Tác Vụ
 • Chèn vào đầu (insertHead)

                       pTail

pHead

       A1    A2     A3         AN

 (2)     (1)


    x

    newNode
      DSLK Đơn- Các Tác Vụ
 • Chèn vào đầu (insertHead)
 void insertHead(LIST &ds, NODE* newNode)
 {
   if (ds.pHead==NULL) //ds rỗng
   {
     ds.pHead = newNode; ds.pTail = ds.pHead;
   }
   else
   {
     newNode ->link = ds.pHead;
     ds.pHead = newNode;
   }
 }
                              7
       DSLK Đơn- Các Tác Vụ
 • Chèn vào cuối (insertTail)
                        (2)
                    pTail       x
                                (1)

    A1    A2     A3           AN
pHead
       DSLK Đơn- Các Tác Vụ
 • Chèn vào cuối (insertTail)
 void insertTail(LIST &ds, NODE *newNode)
 {
   if (ds.pHead==NULL)
   {
     ds.pHead = newNode; ds.pTail = ds.pHead;
   }
   else
   {
     ds.pTail->link = newNode;
     ds.pTail = newNode;
   }
 }
                                   8
       DSLK Đơn- Các Tác Vụ
 • Chèn sau phần tử q (insertMid)

        q             pTail    A1     A2       A3       AN
pHead
             (2)    (1)


                x
       DSLK Đơn- Các Tác Vụ
 • Chèn sau phần tử q (insertMid)
 void insertMid(LIST &ds,NODE *q, NODE* newNode)
 {
   if ( q!=NULL)
   {
     newNode ->link = q-> link;
     q-> link = newNode;
     if(q == ds.pTail)
       ds.pTail = newNode;
   }
   else //chèn vào đầu danh sách
     insertHead(ds, newNode);
 }
                            9
    DSLK Đơn- Các Tác Vụ
• Tìm một phần tử trong DS
NODE * Retrieve(LIST ds, Data k)
{
  NODE *p;
  p = ds.pHead;
  while((p!= NULL)&&(p->info != x))
    p = p->link;
  return p;
}
    DSLK Đơn- Các Tác Vụ
•  Duyệt DS
void * Traverse(LIST ds)
{
 NODE *p;
 p = ds.pHead;
 while(p!= NULL){
   process(p);
   p = p->link;
 }
}
                    10
      DSLK Đơn- Các Tác Vụ
 •   Xoá một phần tử
    – Xoá phần tử đầu

    – Xoá phần tử sau phần tử q

    – Xoá phần tử có khoá k
      DSLK Đơn- Các Tác Vụ
 •   Xoá phần tử đầu
                   pTail

pHead

      A1    A2    A3       AN
                          11
     DSLK Đơn- Các Tác Vụ
 • Xoá phần tử đầu
 Data RemoveHead(LIST &ds)
 {
   NODE     *p;
   Data     x = NULLDATA;
   if ( ds.pHead != NULL)
   {
      p = ds.pHead; x = p->info;
      ds.pHead = ds.pHead->link;
      delete p;
      if(ds.pHead == NULL) ds.pTail = NULL;
   }
   return x;
 }
     DSLK Đơn- Các Tác Vụ
 • Xoá phân ftử sau phần tử q
     q         p           pTail

pHead

     A1        A2      A3        AN
                                12
      DSLK Đơn- Các Tác Vụ
  • Xoá phần tử sau phần tử q
  void RemoveAfter (LIST &ds, NODE *q)
  { NODE        *p;
   if ( q != NULL)
    {
       p = q ->link ;
       if ( p != NULL)
       {
          if(p == ds.pTail) ds.pTail = q;
          q->link = p->link;
          delete p;
       }
    }
    else
       RemoveHead(ds);
  }
      DSLK Đơn- Các Tác Vụ
• Xoá phần tử có khoá k             if(q != NULL)
int RemoveNode(LIST &ds, Data k)        {
{                          if(p == ds.pTail)
  NODE      *p = ds.pHead;               ds.pTail = q;
  NODE      *q = NULL;            q->link = p->link;
  while( p != NULL)                delete p;
  {                      }
     if(p->info == k) break;        else //p là phần tử đầu ds
     q = p; p = p->link;          {
  }                        ds.pHead = p->link;
  if(p == NULL) return 0;             if(ds.pHead == NULL)
     //Không tìm thấy k                 ds.pTail = NULL;
                        }
                        return 1;
                      }
                                         13
  DSLK Đơn- Hủy danh sách
void ReamoveList(LIST &ds)
{ NODE    *p;
  while (ds.pHead!= NULL)
  {
   p = ds.pHead;
   ds.pHead = p->link;
   delete p;
  }
  ds.pTail = NULL;
}
  DSLK Kép- Cấu trúc dữ liệu            typedef struct DNode
            {
               T    info;
               struct DNode* pPre;
               struct DNode* pNext;
            }DNODE;
                           14
  DSLK Kép- Cấu trúc dữ liệu
DNODE* GetNode(T x)
{
 DNODE *p;
 p = new DNODE;
 if ( p==NULL) return NULL
 p ->Info = x;
 p->pPrev = NULL;
 p->pNext = NULL;
 return p;
}
     DSLK Kép- Insert
•  Chèn đầu
•  Chèn cuối
•  Chèn sau phần tử q
•  Chèn trước phần tử q
                 15
       DSLK Kép- Insert
       DSLK Kép- Insert
void Insert(DLIST &ds, DNODE* q, DNODE* newNode)
{ DNODE* p = q->pNext;
 if ( q!=NULL) {
    newNode->pNext = p;   //(1)
    newNode->pPrev = q;   //(2)
    q->pNext = newNode;   //(3)
    if(p != NULL)
      p->pPrev = newNode;  //(4)
    if(q == ds.pTail)
      ds.pTail = newNode;
  }
  else //chèn vào đầu danh sách
    InsertHead(ds, newNode);
}
                          16
       DSLK Kép- Remove
•  Xóa đầu
•  Xóa cuối
•  Xóa sau phần tử q
•  Xóa trước phần tử q
•  Xóa có khóa k
   DSLK Kép- Remove sau q
void Remove(DLIST &ds, DNODE *q)
{ DNODE *p;
  if ( q != NULL)
  {
     p = q ->pNext ;
     if ( p != NULL)
     {
       q->pNext = p->pNext;
       if(p == ds.pTail) ds.pTail = q;
       else p->pNext->pPrev = q;
       delete p;
     }
  }
  else
     RemoveHead(ds);
}
                        17
            STACK
   21  Bottom_of_stack
                   •Danh sách hạn chế
   56  (this is where the
   31  stack started)       •Các phần tử được
   29
                   thêm vào và lấy ra ở
           Direction    đỉnh stack
   179       in which
   52  top            • Hiện thực dùng dslk
           stack grows
                   hoặc array

         Empty/unfilled
         portion of stack
        Stack – Tác vụ
                typedef struct {
•  Init()             T *theArray;
•  Push()             int top;
•  Pop()              int size;
                }STACK;
•  IsEmpty()
           void init (STACK &s, int size)   {
•  IsFull()
               s.size = size;
               s.theArray = new T[size];
               s.top = -1;
            }
                               18
         Stack- Push()
void push(STACK &s, T x){
  if (!isFull(s)){
     s.top++;
     s.theArray[s.top]=x;
  }
}
bool isFull(STACK s) {
 if(s.top < s.size-1) return false;
 else return true;
}
      Stack- Pop(), Top()
T pop(STACK &s){
  if (!isEmpty(s))
     return s.theArray[s.top--];
}
T top(STACK s){
  return s.theArray[s.top];
}
bool isEmpty(STACK s) {
 if(s.top == -1) return true;
 else return false;
}
                    19
            Stack-Ví dụ
  21         21          21       21
  56         56          56       56
  31         31          31       31
       pop()        push(2)
  29         29          29  top()   29
  179        179         179       179
   52             top     2        2
       top                 top
           Return 52              Return 2
               Queue
            12 31 79    5  63

     front           back empty portion
                     of the queue

•  Danh sách hạn chế
•  Chèn vào một đầu, lấy ra ở đầu kia
•  Hiện thực dùng dslk hoặc array
•  Linear and Circular Queues
                                   20
           Queue-Tác vụ
• EnQueue()
 Input: element to be enqueued
 Algorithm:
   increment back by 1
   add element to the empty location pointed to by back
 Return: void
• DeQueue()
 Input: void
 Algorithm:
   return the element pointed to by front
   increment front by 1
 Return: the element dequeued
           Queue – Ví dụ
12 31 79   5    63            enqueue(17)

 front back
              12 31 79  5    63  17
    dequeue
                front     back

  31 79 5  63      17          enqueue(52)
   front back
       dequque       31 79   5  63 17 52
                     front  back

    79    5   63 17 52
           front back
                                21
      Queue – Ví dụ
79  5  63 17  52          enqueue(23)
   front back
             79   5  63   17 52 23
 dequeue
                   front   back

    5  63 17 52 23           dequeue
       front back
dequeue                 63   17  52  23
                        front back
       17  52   23
                       enqueue(44):
          front      back
                       QUEUE_FULL
      Circular Queue
                               22
      Circular Queue
• In enqueue:
 back = (back +1) mod ARRAY_SIZE
• In dequeue:
 front = (front + 1) mod ARRAY_SIZE

Ghi chú: back giữ vị trí phần tử có
 giữ liệu
front giữ vị trí phần tử không có giữ
 liệu
  Circular Queue – ĐK Rỗng
DeQueue-> Queue empty: back == front
                    23
   Circular Queue – ĐK Đầy
EnQueue-> Queue full:
      (back +1)%size == front
        Circular Queue

typedef struct {
 int size;
 int front;
 int back;
 T* values;
} QUEUE;
                   24
      Circular Queue
void init(QUEUE &q, int size) {
 q.size = size;
 q.values = new T[size];
 q.front = 0;
 q.back = 0;
}
      Circular Queue
bool isFull(QUEUE q) {
 if( (q.back+1) % q.size == q.front) return true;
 else return false;
}
bool isEmpty(QUEUE q) {
 if(q.back == q.front) return true;
 else return false;
}
                           25
            Circular Queue
 void enqueue(QUEUE &q,T x) {
  if(!isFull(q)) {
   q.back = (q.back+1) % q.size;
   q.values[q.back] = x;
  }
 }
 T dequeue(QUEUE &q) {
   if(!isEmpty(q)) {
    q.front = (q.front+1) % q.size;
    return values[q.front];
   }
   return NULLDATA;
  }
                  CÂY
Path: n1->nk là một chuỗi các nút n1 ->nk sao cho ni là cha ni+1, 1 <= i <=k
                         root        depth

       subtree          A        edge     B       C      D      E        F
            T2           T4

   G     H           I        J    K     L

    T1              T3
              leaf               T5
  • Cây N node sẽ có N-1 cạnh
                                        26
             CÂY
Cây nhị phân là cây
mà mỗi nút có tối           root      depth
đa hai nút con
               A


   B    C     D    E       F
       T2         T4

 G    H        I       J   K     L

  T1           T3
          leaf            T5
       CÂY NHỊ PHÂN
                               27
      CÁC PHÉP DUYỆT
• PreOrder
 – Duyệt gốc
 – Duyệt các cây con bên trái
 – Duyệt cây con bên phải
• InOrder
 – Duyệt cây con bên trái
 – Duyệt gốc
 – Duyệt cây con bên phải
• PostOrder
 – Duyệt cây con bên trái
 – Duyệt cây con bên phải
 – Duyệt gốc
   CÂY NHỊ PHÂN- CTDL

               typedef struc TNode{
                T info;
                TNode* left;
                TNode* right;
               }TNODE;

               TNODE *root=NULL;
                          28
     CÂY NHỊ PHÂN- Duyệt
void PreOrder(TNODE *root){    void PostOrder(TNODE *root){
 if (root!=NULL){          if (root!=NULL){
    process(root);          PostOrder (root->left);
    PreOrder(roo->left);       PostOrder (root->right);
    PreOrder(root->right);      process(root);
 }                 }
}                 }
void InOrder(TNODE *root){
 if (root!=NULL){
    InOrder (root->left);
    process(root);
    InOrder (root->right);
 }
}
              VÍ DỤ
  • Cho cây nhị phân, mỗi nút có info (không trùng
   nhau) là một số nguyên
   – Đếm số nút trên cây
   – Tính tổng các info trên cây
   – Cho biết tổ tiên của nút có info là x
   – Cho biết info các nút ở mức 3
   – Cho biết tổng info trên cây
   – Cho biết các nút có tổng info các conlà bội số của info
    của cha nó
   – Cho biết tổng số nút lá
   – Cho biết tổng số nút bậc một
   – Cho biết cây có bị suy biến không
                                   29
  LAN TRUYỀN THÔNG TIN
• Tham số
 – Tham biến       a, b
 – Tham trị
• Hỏi-đáp
        Hỏi       Hỏi
           a  b
 CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM (BST)
                    30
           BST-Retrieval
TNODE* Retrieval(TNODE* root, T x){
  if (root != NULL) {
    If (root->info==x) return root;
    if (x < root->info)
      return Retrieveal (root->left, x);
    else
      return Retrieveal (root->right, x);
  }
  return NULL;
}
           BST-Retrieval
                     x
                         31
       BST-Insert
• Tạo BSTvới các info: 5 9 7 3 8 12 6 4 20
       BST-Insert
                       32
BST-Insert
BST-Insert
       33
              BST-Insert
int Insert(TNODE*& root, T x)
{
   if (root != NULL) {
      if (root->info==x) return 0;
      if (x < root ->info)
         return Insert(root ->left, x);
      else
         return Insert(root ->right, x);
   }
   root = new TNODE;
   If (root==NULL) return -1
   root ->right = NULL;
   root ->left = NULL:
   root ->info = x;
   return 1;
}
                          34

								
To top