Docstoc

AB aktiebolag_et_

Document Sample
AB aktiebolag_et_ Powered By Docstoc
					                                       acceptabel

                                       absent adv.                ‫ٯخثذ ، ڃظْٰذ ، ٯَْ ڃٌؿٌى‬
                                       absolut adv.                 ‫ُ٤ڀٶ ، كظڄِ ، طخځ ، ٷ٤٬خ‬ ‫ڃ‬
                                       absolut majoritet                     ‫أٯڀزْش ڃ٤ڀٸش‬
AB aktiebolag (-et)                  ‫َٗٻش ڃٔخىڄش‬
                                       absolution subst. (absolutionen)                ‫ُٴَحڅ‬‫ٯ‬
abalienation subst. (-en، -er)           )ٍ‫طنخُٽ (٫ن ٫ٸخ‬
                                       absolutism subst. (absolutismen)           ٔ‫ڄ‬
                                                              ‫حڃظنخ٩ طخځ ٫ن حٿ ُ ّټَحص‬
abasi subst. (abasin)             ِ٘‫٫يځ حٿٸيٍس ٫ڀَ حٿڄ‬
                                       absolutist subst. (absolutisten، absolutister) ‫حٿڄڄظن٪ ٫ن حٿڄُّٔټَحص‬
Abbasidernas kalifat                 ‫حٿوٚٳش حٿ٬زخْٓش‬
                                       absorbera(r) verb. (absorberade، absorberat) ‫1.ّڄظّٚ ، ّظَّ٘د‬
Abbasidsläkten                      ّ‫رنِ ٫زخ‬
                                       arbetet absorberar honom helt ‫2. ّٰ٘پ: ڃؼٚ حٿ٬ڄپ ّٰ٘ڀو طڄخڃخ‬
abbé subst. (abbén، abbéer)             ِ‫ٷْْٔ ٻخػٌٿْټ‬      araberna ‫3. ّٔظٌ٫ذ: ڃؼٚ ّلخًٽ حٿ٬َد حٓظْ٬خد حٕٷڀْخص ٳِ حٿ٬َحٵ‬
abessinsk                 )‫كزِ٘ (ٗوٚ ڃن حٿلز٘ش‬        försöker absorbera minoriteterna i Irak
abessinsk slav                          ‫٫ي‬
                             ِ٘‫َزْ ٌ كز‬     absolvera(r) verb. (absolverade، absolverat)      ‫ّنيِ، ّلپ، ّظڂ‬
abborre subst. (abborren، abborrar)           ‫ٓڄټش نيَّش‬      absorbent subst. (absorbenten، absorbenter)        ‫ٙ ڃ‬
                                                                   ٚ‫ڃخ ّ ، ُڄظ‬
abbreviation subst. (abbreviationen، abbreviationer)     َٜ‫ُوظ‬ ‫ڃ‬    absorption subst. (absorptionen)             ٙ‫1. حڃظٜخ‬
abdikation subst. (abdikationen، abdikationer) َٕ٬‫طنلِ ٫ن حٿ‬                                      ‫2. حٓظْ٬خد‬
abdikera(r) verb. (abdikerade، abdikerat) َٕ٬‫طنلَ أً طنخُٽ ٫ن حٿ‬       abstinens subst. (abstinensen) )..‫حڃظنخ٩ (٫ن حٿوڄٌٍ ً حٿڄويٍحص حٿن‬
abdomen subst. (abdomen، abdomina)           ‫ر٤ن ، ؿٌٱ‬      abstinensbesvär subst. (-et)     ‫حٿڄ٬خنخس حٿنخؿڄش ٫ن حٙڃظنخ٩ ٫ن‬
abducera(r) verb. (abducerade، abducerat) ‫ّز٬ي ، ّنلِ ، ّ٬ِٽ‬                                 ‫حٿوڄٌٍ ً حٿڄويٍحص حٿن‬
abduktion subst. (abduktionen، abduktioner) ‫ه٤ٲ ، حر٬خى ٫ن‬          abstrahera(r) verb. (abstraherade، abstraherat) ‫َّٜٱ حٙنظزخه‬
                           ِ‫حٿڄَٻِ حٕٛڀ‬                                      ّ
                                                                 ‫٫ن ، ُ٘ظض حٙنظزخه‬
aberration subst. (aberrationen، aberrationer)    ‫ًًٌٗ، حنلَحٱ‬      abstrakt adj. (abstrakt، abstrakta) ٌّٔ‫طـَّيُ، ن٨َُ، ٯَْ ڃل‬
ABF (arbetarnas bildningsförbund)      ‫حٙطلخى حٿظ٬ڀْڄِ ٿڀ٬ڄخٽ‬      abstrakt fara      )‫ه٤َ ن٨َُ (ٿڂ ّليع ٳ٬ڀْخ ٿټن ڃڄټن كيًػو‬
ablatio (med ‫)٣ذ‬                  ‫حٓظجٜخٽ، ٫ِٽ‬       abstrakt fel       )‫ه٤ؤ ن٨َُ (ٿڂ ّليع ٳ٬ڀْخ ٿټن ڃڄټن كيًػو‬
abnorm adj. (abnormt، abnorma)    ِ٬ْ‫ٗخً ، ڃنلَٱ ، ٯَْ ٣ز‬        abstrakt skada     )‫ٍَٟ ن٨َُ (ٿڂ ّليع ٳ٬ڀْخ ٿټن ڃڄټن كيًػو‬
abnormitet subst. (abnormiteten، abnormiteter) ‫ًًٌٗ ، حنلَحٱ‬         absurd adj. (absurt، absurda)     ‫ڃنخٱ ٿڀ٬ٸپ، ڃ٠لٺ، ٓوْٲ‬
abort subst. (aborten، aborter)      ‫حؿيخٝ : حٓٸخ١ حٿـنْن‬       abundans subst. (abundansen)          ‫ٯِحٍس ، ًٳَس ، ٻؼَس‬
 illegal abort                 ِ٫َٗ َْ‫حؿيخٝ ٯ‬        abundant adj. (abundant)                َْ‫ٯَِّ ، ًٳ‬
 provocerad abort                ِ٠َّ‫حؿيخٝ طل‬        accelerera(r) verb. (accelererade، accelererat) ،َ٩َُّّٔ، ٩ٍَ‫َّظَٔخ‬
 spontan abort                   ِ‫حؿيخٝ طڀٸخث‬                                       ‫ّـ‬
                                                                       ‫ُ٬ ّپ‬
abonnent subst. (abonnenten، abonnenter)       ‫ُ٘ظَٹ‬ ‫ڃ‬        acceleration subs. (accelerationen، accelerationer)       ٍ ٔ‫ط‬
                                                                     ، ٩ُ ‫َ َخ‬
       ‫(ٳِ حٿټيَرخء أً ٳِ ؿَّيس ....حٿن)، ٛخكذ حٙٗظَحٹ‬                                   ‫طَّٔ٪ ، ط٬ـْپ‬
abonnera(r) verb. (abonnerade، abonnerat) )‫ّ٘ظَٹ (ٳِ ڃـڀش‬          accelerator subst. (acceleratorn، acceleratorer) ِ‫٫خڃپ كٴّخُ (ٳ‬
abortrådgivning subst. (-rådgivningen، -rådgivningar) ‫حٍٗخىحص‬                         َ    ‫ـ‬
                                              )‫حٿظٴخ٫ٚص حٿټْڄْخثْش) ڃ٬ ّپ أً ڃٔ ّ٩ حٿـِّجخص (ٳِّْخء‬
                         ٝ‫حً نٜخثق حٙؿيخ‬       accent subs. (accenten، accenter)         ‫ي‬
                                                               )‫1. نزَس ٿٴ٨ْش (ٗ ّس‬
abrasion dentium             ‫طآٻپ أً حىظَحء حٕٓنخڅ‬                                  ‫2. ٿټنش أً ٿيـش‬
                                       accept subst. (acceptet، accept، accepten)            ‫ٷزٌٽ‬
abrogation subst. (abrogationen، abrogationer)    ‫حٿٰخء ٷخنٌڅ‬
                                       acceptfrist subst. (-fristen)                ‫ڃيڀش حٿٸزٌٽ‬
abrupt adj. (abrupt، abrupta)        ٪‫ٳـخثِ ، ٯَْ ڃظٌٷ‬
                                       acceptera(r) verb. (accepterade، accepterat)    ََّٟ ،‫ّٸزپ، ٌّحٳٶ‬
abscess subst. (abscessen، abscesser)         َ‫ىڃ ه‬
                          ‫ُ ّپ ، ُ ّحؽ‬
                                       acceptabel adj. (acceptabelt، acceptabla)       ‫ڃٸزٌٽ، ڃٔظلٔن‬
absens subst. (absensen، absenser)     ‫ٯْخد ، ٯْزٌرش ڃئٷظو‬                                    19
adjö                                                          advokatfiskal

                       ٬
             ِٓ‫(حٿڄظٌٓ٤ش) حُ حٿڄَكڀش حٿ ُڀْخ ڃن حٿظ٬ڀْڂ حٕٓخ‬     adressera(r) verb. (adresserade، adresserat) ‫ُّ٬نٌڅ : ّټظذ ٫نٌحڅ‬
adjö                           ‫خ‬
                       ‫ًىح٫ً ، ڃ٪ حٿٔٚڃش‬          adsorbera(r) verb. (adsorberade، adsorberat)      ّ ‫ّڄظ‬
                                                                   ‫َ ّ َِ : ُټؼٲ‬
administration subs. (-en، administrationer) َْ‫اىحٍس، طَْْٔ، طير‬                        )ٚ‫حٿـِّجخص ٫ڀَ ٓ٤لو (٫ټْ ّڄظ‬
 administrationsarbete                    ٍُ‫٫ڄپ اىح‬      adsorbtion subs. (adsorbtionen)        ‫حڃظِحُ : طټؼْٲ‬
 administrationsavdelning                  ٍُ‫حٿٸٔڂ حٗىح‬                  ) ٙ‫حٿـِّجخص ٫ڀَ حٿٔ٤ق (٫ټْ حڃظٜخ‬
 administrationsavgifter                   ‫ٌٍٓځ حىحٍّش‬     advektion subs. (advektionen)       ‫كَٻش حٿيٌحء حٕٳٸْش‬
 administrationskorruption                  ‫ٳٔخى حٗىحٍس‬     advent subs. ‫1. ٳظَس حٿڄـْت حً حٿلڀٌٽ: حّخځ حٓكخى حٍٕر٬ش حٿٔخرٸش ٿ٬ْي‬
 administrationskostnader                  ‫طټخٿْٲ حىحٍّش‬                               ‫ڃْٚى حٿْٔي حٿڄْٔق‬
 administrationsregering               ‫كټٌڃش طَْْٔ أ٫ڄخٽ‬                      ‫2. ٫ٌىس حٿڄْٔق أً حٿڄـْت حٿؼخنِ ٿڀڄْٔق‬
administrationsdistrikt subs. (-et) ‫ٷخثِڄَّٸَخڃَِّْش، ڃٸخ٣٬ش حىحٍّش‬        adventskalender        (advent     َ٨‫ًٍُنخڃش حٿڄـْت (حن‬
administrationsdistriktsdirektör subs. (-en) ، ‫ٷخثڂ ڃٸخځ‬              adventsljus           (advent     َ٨‫ٗڄ٬ش حٿڄـْت (حن‬
                         ‫ٍثْْ حٿڄٸخ٣٬ش حٗىحٍّش‬      adventsljusstake        (advent     َ٨‫ٗڄ٬يحڅ حٿڄـْت (حن‬
administrativ adj. (administrativt، administrativa)        ٍُ‫اىح‬      adventsstjärna         (advent      َ٨‫نـڄش حٿڄـْت (حن‬
 administrativ korruption                  ٍُ‫ٳٔخى حىح‬      adverb (adverbet، adverben)          )ٌ‫٧َٱ أً كخٽ (نل‬
 administrativa kostnader                 ‫طټخٿْٲ حىحٍّش‬     adverbial subs. (adverbialet، adverbial، adverbialen))ٌ‫٧َٳِ (نل‬
 administrativt arbete                   ٍُ‫٫ڄپ حىح‬      advokat subs. (advokaten، advokater)       ٌ‫ڃلخڃِ ، حٳٌٻخط‬
 administrativt frihetsberövande          ٍُ‫كزْ أً كـِ حىح‬       bankadvokat                      ‫ڃلخڃِ حٿڄَٜٱ‬
adiministrativt distrikt                    َ ‫ث َٸ ڃ‬
                                ْ ‫ڄ‬
                      ‫ٷخ ِ ّ َخ ِّش ، ڃٸخ٣٬ش اىحٍّش‬      civilmålsadvokat                ‫ڃلخڃِ حٿٸ٠خّخ حٿڄينْش‬
administratör subs. (-en، -er)             ٍُ‫ڃٌ٧ٲ حىح‬         civilrättsadvokat               ‫ڃلخڃِ حٙكٌحٽ حٿڄينْش‬
administrera(r) verb. (administrerade، administrerat) َّ‫ُّي‬            ekobrottsadvokat                 ‫ڃلخڃِ حٿـَحثڂ حٿڄخٿْش‬
admirabel adj. (admirabelt، admirabla)      َ‫ٍحث٪، ڃڄظخُ ، رخى‬        familjeadvokat                 ‫ڃلخڃِ حٿٸ٠خّخ حٿ٬خثڀْش‬
admittans subs. (admittansen) )‫ٷيٍس حٿظٌْٛپ حٿټيَرخثِ (ٳِّْخء‬           familjebrottsadvokat              ‫ڃلخڃِ حٿـَحثڂ حٿ٬خثڀْش‬
                                          företagsadvokat                    ‫ڃلخڃِ حٿَ٘ٻخص‬
adoptant subs. (adoptanten، adoptanter)       ‫ّظزظ‬      ‫ڄظز‬
                          ََّ َ َ ‫حٿ ُ َ َنِ: ڃن‬
                                          försvarsadvokat                      ٩‫ڃلخڃِ حٿيٳخ‬
adoptera(r) verb. (adopterade، adopterat)              ‫َظزظ‬
                                 ََّ َ ّ
                                          försäkringsadvokat                   ‫ڃلخڃِ حٿظؤڃْنخص‬
adoption subs. (adoptionen، adoptioner)      ‫َ َنِ ، حطوخً حرن‬  ‫طز‬
                                          handelsadvokat                ‫ڃلخڃِ حٿ٘ئًڅ حٿظـخٍّش‬
adoptivbarn subs. (-barnet، -barnen)      ِ‫ُ َ َنَ ، ٣ٴپ رخٿظزن‬‫ڃظز‬      målsägandeadvokat                 ‫ڃلخڃِ حٿڄـنِ ٫ڀْو‬
adoptivförälder subs. (-föräldern، -föräldrar) ِ‫ًحٿي حً ًحٿيس رخٿظزن‬        rättshjäpsadvokat           ‫ڃلخڃِ رڄٔخ٫يس ٷ٠خثْش كټٌڃْش‬
adrenalin subs. (adrenalinet) ‫حٕىٍنخٿْن حً حٿټ٨َّن: ىَڃٌڅ طٴَُه‬          skadeståndsadvokat                 ‫ڃلخڃِ حٿظ٬ٌّ٠خص‬
                    ٚ‫حٿٰيس حٿټ٨َّش ٳِ كخٿش حٿوٌٱ ڃؼ‬       skattebrottsadvokat             ‫ڃلخڃِ حٿـَحثڂ حٿ٠َّزْش‬
adress subs. (adressen، adresser)               ‫٫نٌحڅ‬       advokatarvode subs.(-arvodet، -arvoden، -arvodena) ‫ٌٍٓځ حٿڄلخڃخس‬
 adresskort              ‫ر٤خٷش حٿٔټن ، ٻخٍص ٫نٌحڅ حٿٔټن‬       advokatbyrå subs. (-byrån، -byråer)           ‫ڃټظذ ڃلخڃخس‬
 adresslapp           ‫ر٤خٷش حٿ٬نٌنش ، ر٤خٷش ُّټظذ ٫ڀْيخ حٿ٬نٌحڅ‬    advokatkostnader plural ‫طټخٿْٲ أً ڃٜخٍّٲ أً حط٬خد حٿڄلخڃخس‬
 adressändring                        ‫طَْْٰ حٿ٬نٌحڅ‬    advokatkår subs. (-en، -er)        ‫ٓڀٺ حٿڄلخڃخس، ٻخىٍ حٿڄلخڃخس‬
 arbetsplatsadress                   ‫٫نٌحڅ ڃټخڅ حٿ٬ڄپ‬
                                         advokatmonopol subs. (-monopolen)       ‫حكظټخٍ ڃينش حٿڄلخڃخس‬
 besöksadress                        ‫٫نٌحڅ حٿِّخٍس‬
                                         advokatsamfund subs. (-samfundet)           ‫نٸخرش حٿڄلخڃْن‬
 bostadsadress                       ‫٫نٌحڅ حٿڄٔټن‬
 e-mailadress                  ِ‫٫نٌحڅ حٿزَّي حٙٿټظًَن‬      advokattvång subs. (-tvånget)         ِ‫حٗٿِحځ رظٌٻْپ ڃلخڃ‬
 hemadress                          ‫٫نٌحڅ حٿزْض‬     advokatväsende subs. (-väsendet)            ‫ؿيخُ حٿڄلخڃخس‬
 postadress                        ُ‫حٿ٬نٌحڅ حٿزَّي‬     advokatetik subs. (-etiken)               ‫آىحد حٿڄلخڃخس‬
adressat subs. (adressaten، adressater)                ‫ڄ‬
                               ‫حٿ َُٓپ حٿْو‬    advokatfiskal subs. (-fiskalen، -fiskaler)       ‫ڃلخڃِ حٿيًٿش‬


                                       20
aerodrom                                                                  agent

aerodrom subs. (-dromen، -dromer)          ٍ‫ڃْنخء ؿٌُ، ڃ٤خ‬        affärsmäklare subs. (-n)         ‫ٓڄٔخٍ أ٫ڄخٽ، ٓڄٔخٍ ٛٴٸخص‬
aerodynamik subs. (-dynamiken)            ‫٫ڀڂ كَٻش حٿيٌحء‬       affärsmässig adj. (-mässigt، -mässiga)              ٍْ ‫ڃ‬
                                                                  ٍُ‫ُـي طـخٍّخ ، طـخ‬
aerogram subs. (-grammet، -grammen)            ‫ٍٓخٿش ؿٌّش‬       affärsrörelse subs. (-rörelsen، -rörelser) ‫ن٘خ١ طـخٍُ، كَٻش طـخٍّش‬
aerostatik subs. (aerostatiken)      ‫٫ڀڂ طٌحُڅ حٿٰخُحص ً حٿيٌحء‬       affärstid subs. (-tiden، -tider)          َ‫ڃٌح٫ْي ٫ڄپ حٿڄظـ‬
A-fil                        ِ٠‫ٿزن ٍحثذ كڄ‬         affärsuppgörelse subs. (-görelsen، -görelser)      ‫ٛٴٸش طـخٍّش‬
afasi subs. (afasin) ‫حٿلزٔش: ٫يځ حٿٸيٍس ٫ڀَ حٿظټڀڂ حً ٳيڂ حٿټٚځ ٗٴٌّخ‬       affärsverk subs. (-verket، verken)      )‫ڃٜڀلش طـخٍّش (كټٌڃْش‬
affekt subs. (affekten، affekter)     ٌٍ٬ٗ ، ‫طؤػَ، حنٴ٬خٽ، ٫خ٣ٴش‬       affärsverksamhet subs. (-samheten، -samheter)      ٍُ‫ن٘خ١ طـخ‬
affektionsvärde subs. (-värdet، -värden) ًً ْْ‫ٷْڄش ًؿيحنْش : ٿ‬          affärsvärld subs. (-en)                  ‫٫خٿڂ حٿظـخٍس‬
 ‫ٷْڄش ٳِ حٿٌٔٵ كْغ ٙ ّڄټن رْ٬يخ ً طلٌّڀيخ ٿڄخٽ ڃؼپ حٿَٓخثپ حٿ٘وْٜش‬        afghan subs. (afghanen، afghaner) ‫1. أٳٰخنِ : ٗوٚ ڃن حٳٰخنٔظخڅ‬
affektiv adj. (affektivt، affektiva)         ‫ڃ ػ‬    ‫ڃ‬
                          َّ‫ُنٴ٬پ ، ُظؤ‬                                     ِ‫2. ٻڀذ حٳٰخن‬
affektiv psykos                    ‫ى‬
                     ِ‫ُىخڅ أً ٌُحّ حنٴ٬خٿ‬ ً         afoni subs.                       ‫ِٸْيحڅ حٿٌٜص‬‫ٳ‬
affektivt straff ‫٫ٸٌرش ڃئػَس أً ڃئٿڄش: ىيٳيخ طٔزْذ أًٍ أً ڃ٬خنخس‬         aforism subs. (aforismen، aforismer)    ‫ز‬
                                                             ‫كټڄش ،ڃٸٌٿش ڃٌؿِس ً ڃ٬َّس‬
afferent adj. (afferent، afferenta) ِ‫ڃٌٍّى أً ًحٍى، نخ ٷپ نلٌ ڃَٻ‬         aforistiker subs. (aforistikern)         ‫كټْڂ: ڃن ّئٿٲ حٿلټڂ‬
 afferenta nerver              ‫٫ٜزِ ڃؼٚ حٕ٫ٜخد حٿٌحٍىس‬        afrikan subs. (afrikanen، afrikaner)    ‫اٳَّٸِ: ٗوٚ ڃن اٳَّٸْخ‬
affirmativ adj. (affirmativt، affirmativa)          ‫ڃ ٻ ڃز‬
                          ُ‫ُئ ّي، ُؼ ِض ، طؤٻْي‬     afrikanisera(r) verb. (afrikaniserade، afrikaniserat)        ّ
                                                                          ‫ُؤٳَٵ‬
affirmera(r) verb. (affirmerade، affirmerat)            ‫ُئٻي‬ ّ    afrikansk adj. (afrikanskt، afrikanska)         )‫اٳَّٸِ (ٛٴش‬
affisch subs. (affischen، affischer) ٢‫ڃُڀَٜٶ، ح٫ٚڅ حً ٌٍٛس كخث‬          afrofrisyr subs. (-en، -er)              ٜ
                                                             ‫طَّٔلش أً ٷ َش ٗ٬َ حٳَّٸْش‬
affischera(r) verb. (affischerade، affischerat)     ‫ُ٬ّٶ حٿڄڀٜٸخص‬ ‫ّڀ‬     afte subs.             )‫رؼٌٍ ٳِ حٿٰ٘خء حٿڄوخ٣ِ ٿڀٴڂ (٣ذ‬
affischering subs. (affischeringen، affischeringar)     ٜ‫ڄ‬
                            ‫ط٬ڀْٶ حٿ ُڀ َٸخص‬     afton subs. (aftonen، aftnar)           ‫حڃْٔش ، ٿْڀش ، ٓيَس‬
affär subs. (affären، affärer)          ‫ڃلپ‬
                    ‫1. ىٻخڅ ، ڃظـَ ، َ َ ّ ، كخنٌص‬       dansafton                    ‫أڃْٔش أً ٓيَس ٍحٷٜش‬
                            ‫2. ٛٴٸش ، طـخٍس‬      julafton                     ‫ٿْڀش ٫ْي حٿڄْٚى حٿڄـْي‬
                         ‫3. ٫ٚٷش ، ٷ٠ْش ، ٗؤڅ‬       nyårsafton                       ‫ٿْڀش ٍأّ حٿٔنش‬
affärsbank subs. (-banken، -banker)       ٍُ‫ڃَٜٱ طـخ‬             romansafton                      ‫ٓيَس ًٍڃخنْٔش‬
affärscenter subs. (-centret)           ٍُ‫ڃَٻِ طـخ‬           visafton                         ‫أڃْٔش ٗ٬َّش‬
affärscentrum subs. (-centrumet el. centret)    ٍُ‫ڃَٻِ طـخ‬           aftonbön subs. (-bönen، -böner)       )‫ٛٚس حٿڄٔخء (حٿ٬٘خء‬
affärsdrivande adj. (ingen böjning) ٍُ‫ڃُّٰ٘پ أً ڃلَّٹ ٿن٘خ١ طـخ‬          aftondräkt subs. (-dräkten، -dräkter)    )‫ٳٔظخڅ ٓيَس (ٌٓحٍّو‬
 affärsdrivande verk     )ٍُ‫ڃٜڀلش كټٌڃْش طـخٍّش (طيَّ ن٘خ١ طـخ‬        aftonfrisyr subs. (-en، -er)         ٜ
                                                          ‫طَّٔلش ٌٓحٍّو، ٷ َش ٓ٬َ ڃٔخثْش‬
affärsfastighet subs. (-en)                  ٍُ‫٫ٸخٍ طـخ‬     aftonklänning subs. (-klänningen،- klänningar)    ‫ٳٔظخڅ ٓيَس‬
affärsförbindelse subs. (-förbindelsen -förbindelser) ‫٫ٚٷش طـخٍّش‬         aftonkvisten subs. Best. form ‫حٿ٬َٜ: ٳظَس رْن ر٬ي حٿ٨يَ ً حٿڄٔخء‬
affärsföretag subs. (-et)                   ‫َٗٻش طـخٍّش‬     aftonrodnad subs. (-rodnaden، -rodnader)      ٍ‫أْٛپ: حكڄَح‬
affärsgata subs. (-gatan، -gator)               ٍُ‫ٗخٍ٩ طـخ‬                              ‫حٿ٘ڄْ ٫ني حٿًَٰد‬
affärsidé subs. (-idén، -idéer)                ‫ٳټَس طـخٍّش‬    aga subs. (agan)                )‫َٟد (رييٱ حٿظؤىّذ‬
affärsjurist subs. (-juristen، -jurister) ‫ڃٔظ٘خٍ ٷخنٌنِ ٳِ حٿ٘ئًڅ حٿظـخٍّش‬    aga subs. (agan، agor)               ‫آٯخ : ٿٸذ طَٻِ ٷيّڂ‬
affärskedja subs. (-n، -kedjor) َ‫ٓڀٔڀش طـخٍّش، ٓڀٔڀش ڃن حٿڄلٚص أً حٿڄظخؿ‬     aga(r) verb. (agade، agat)           )‫ّ٠َد (رييٱ حٿظؤىّذ‬
affärskonsulent subs. (-en)                 ٍُ‫ڃٔظ٘خٍ طـخ‬     agam subs. (biol. ‫)أكْخء‬               ِ‫حٿظټخػَ حٿٚطِحًؿ‬
affärslokal subs. (-en)    ‫ىٻخڅ، ڃلپ، ڃٌٷ٪ أً ڃټخڅ ڃوٜٚ ٿيٻخڅ‬         agenda subs. (agendan، agendor)         ‫أؿنيس : ؿيًٽ حٕ٫ڄخٽ‬
affärsman subs. (-mannen، -män)             َ‫ٍؿپ أ٫ڄخٽ ، طخؿ‬     agent subs. (agenten، agenter)        )‫1. ًٻْپ ، ڃنيًد (َٗٻش‬
affärsmoral subs. (-en)                  ‫ه‬
                         ٍُ‫أهٚٵ حٿظخؿَ، ُڀٶ طـخ‬                              ٌّٓ‫72. ٫ڄْپ ، ؿخ‬                                       21
bandit                                                                     bar

bandit subs. (banditen، banditer)          ‫ٿٚ ، ٷخ٣٪ ٣َّٶ‬      bankkontoutdrag subs. (-et)        ِ‫ٻ٘ٲ حٿلٔخد حٿڄَٜٳ‬
bandmask subs. (-masken، -maskar)             ‫ىًىس َّٗ٤ْش‬     banklån subs. (-lånet، -lån، -lånen)        ِ‫ٷَٝ رنټ‬
bandspelare subs. (-spelaren)                  ‫ڃ ـ‬
                         ‫ُٔ ِپ ، ؿيخُ طٔـْپ‬      bankman subs. (-mannen، -män، -männen)       ‫ڃٌ٧ٲ رنٺ‬
bandvagn                                    bankmedel subs. (-medlet، -medel، -medlen) ‫اّيح٫خص أً ڃُيَهَحص‬
subs. (-vagnen، -vagnar)                                                     ‫رنټْش ، ًىحث٪ ڃَٜٳْش‬
               ‫ڃ َ ْ َ ٍس‬
 َُّ‫ُـنِ َ ٌ: ىرخرش كَرْش طَْٔ رخٿـنخ‬                     bankofullmäktig subs. (-n، -e) ُِ‫٫٠ٌ ڃـڀْ اىحٍس حٿزنٺ حٿڄَٻ‬
bandy subs. (bandyn)                              bankomat subs. (-maten، -mater)                 ٜ
                                                            ِٜ‫حٿ ََحٱ حٓٿِ، حٿزنٺ حٿ٘و‬
ًَِٓ‫ىٌٻِ حٿـڀْي حٿ‬  : ُ‫رخني‬                          bankkonsulent subs. (-en)             ِ‫ڃٔظ٘خٍ ڃَٜٳ‬
bandyklubba
                                        bankrutt adj. (bankrutt، bankrutta)                ‫ڃ‬
                                                                       ْ‫ُٴڀ‬
subs. (-klubban، -klubbor)
ُ‫ڃ٠َد حٿزخني‬                                  bankrutt subs. (bankrutten، bankrutter)        ٍ‫اٳّٚ، حٳظٸخ‬
banesår subs. (-såret، -sår، -såren)            ‫اٛخرش ڃڄْظش‬    bankruttera verb. (-rutterade، -rutterat)    ًٔ‫ُٴڀْ، ّٜزق ُٴڀ‬
                                                                ‫ڃ خ‬        ّ
bangård subs. (-gården، -gårdar) ‫ڃل٤ش طلٌّپ ڃٔخٍ حٿٔټٺ حٿليّيّش‬        bankruttör subs. (-en، -er)                    ‫ڃ‬
                                                                       ْ‫ُٴڀ‬
banhall subs. (-hallen، -hallar)   ‫ٓخكو أً ٷخ٫ش ڃل٤ش حٿٔټش حٿليّيّش‬     bankrån subs. (-rånet، -rån، -rånen)         ‫ٓ٤ٌ ٫ڀَ رنٺ‬
bank subs. (banken، bankar)    ‫1. ڃَٜٱ، رنٺ، 2.ڃٔظٌى٩، ڃوِڅ‬        bankränta subs. (-räntan، -räntor)           ‫ٳخثيس ڃَٜٳْش‬
banka(r) verb. (bankade، bankat)       ٩َ‫ّ٤َٵ، ّيٵ، ّ٠َد، ّٸ‬       bankrörelse subs. (-rörelsen، -rörelser)  ‫ڃئٓٔش ڃَٜٳْش ، كَٻش‬
bankadvokat subs. (-en، -er)          ‫ڃلخڃِ حٿڄَٜٱ أً حٿزنٺ‬                                  ‫طـخٍّش ڃَٜٳْش‬
                                        banksekretess subs. (-sekretessen) ‫َّٓش حٿزنٌٹ، َّٓش ڃَٜٳْش‬
bankautomat subs. (-en)                      َ
                              ِ‫حٿٜ ّحٱ حٓٿ‬
                                        banktillgodohavande subs. (-t، -n)           ‫أٍٛيس ڃَٜٳْش‬
bankbesked subs. (-beskedet)          ِ‫ٻ٘ٲ حٿلٔخد حٿڄَٜٳ‬
                                        banktjänsteman subs. (-mannen، -män)            ‫ڃٌ٧ٲ رنٺ‬
bankbok subs. (-boken، -böcker)     )ِ‫ىٳظَ حٿلٔخد حٿڄَٜٳِ (حٿزنټ‬
                                        banktransaktion subs. (-en، -er) ‫٫ڄڀْش ڃَٜٳْش، ٛٴٸش أً كَٻش رنټْش‬
bankdirektör subs. (-en، -er)          ‫ڃيَّ حٿزنٺ أً حٿڄَٜٱ‬
                                        bankuttag subs. (-et)      ‫ٓلذ ڃَٜٳِ، حٓظوَحؽ ڃخٽ ڃن حٿزنٺ‬
bankett subs. (banketten، banketter) ‫ڃؤىرش ،ڃٸ٬ي أً حٍّټش ٣ٌّڀش ڃنـَيس‬
                                        bankvalv subs. (-valvet، -valv، -valven) ‫هِّنش حٿڄَٜٱ حٿڄنْ٬ش :كـَس‬
bankfack subs. (-facket، -fack، -facken) ‫ٛنيًٵ حّيح٩ ، هِّنش كٴ٦ رنټْش‬
                                                                         ٜ
                                          ْ‫ڃل َنش ً ڃٜٴلش ً ڃنْ٬ش ٟي حٿلَّٶ ً ٿڀٌٜٙ طلٴ٦ ٳْيخ حٕڃٌحٽ ً حٿنٴخث‬
         ِ‫ٛنيًٵ كٴ٦ حٿٌىحث٪ ٳِ حٿزنٺ، ٛنيًٵ أڃخنخص رنټ‬
                                        bankväsende subs. (-et) ‫ڃـخٽ حٕ٫ڄخٽ حٿڄَٜٳْش، ٷ٤خ٩ حٕ٫ڄخٽ حٿڄَٜٳْش‬
bankfridag subs. (-fridagen، -fridagar)    ‫٫٤ڀش ٍٓڄْش ٿڀزنٌٹ‬
                                        banköverföring subs. (-en، -ar)      ‫طلٌّپ ڃَٜٳِ، كٌحٿش رنټْش‬
bankförbindelse subs. (-n، -r) ‫حٍطزخ١ ڃَٜٳِ، ٫ٚٷش أً ٛڀش ڃَٜٳْش‬
                                        banvall subs. (banvallen)            ‫ڃٔخٍ ه٢ حٿٔټش حٿليّي‬
bankgaranti subs. (-garantin، -garantier) ِ‫ٟڄخڅ رنټِ، ٟڄخڅ ڃَٜٳ‬
                                        bannlysa verb. (-lyser، -lyste، -lyst)          ٪‫ّل٨َ ، ّڄن‬
bankgiro subs. (-girot، -giro، -giron) ‫كٔخد حٿظـَْْ حٿڄَٜٳِ: هيڃش‬
                                        banta(r) verb. (bantade، bantat) )‫1. ّٸڀپ ، ّنٸٚ (ڃن كـڂ حٿِ٘ء‬
  ِ‫حٿظلٌّپ رْن حٿلٔخرخص حٿڄوظڀٴش أً ىٳ٪ حٿٴٌحطَْ ٫ن ٣َّٶ حٿلٔخد حٿزنټ‬
                                                            ‫2. ّوْ، ّٸڀپ ڃن ًُنو، ّنلٲ‬
bankjurist subs. (-en، -er) ِ‫ڃٔظ٘خٍ حٿزنٺ حٿٸخنٌنِ، حٿڄٔظ٘خٍ حٿٸخنٌن‬
                                        bantning subs. (bantningen)       ‫طؤْْ، طنلْٲ، انٸخٙ حٿٌُڅ‬
                          ‫ٳِ حٿ٘ئًڅ حٿڄَٜٳْش‬
                                        bantningskur subs. (-kuren، -kurer)       ‫ن٨خځ طؤْْ أً طنلْٲ‬
Bankinspektionen        ‫ڃٜڀلش ڃَحٷزش حٿزنٌٹ، حٿَٷخرش حٿڄَٜٳْش‬
                                        bantningsmedel subs. (-medlet)          ‫ىًحء طؤْْ أً طنلْٲ‬
bankir subs. (bankiren، bankirer)      ‫ڃ‬
                   ،‫ٍؿپ ڃٜخٍِٱ، ٛخكذ ََٜٱ‬
                      ‫ٗوٚ ُيَّ ڃئٓٔش ڃَٜٳْش‬
                              ّ          bantningste subs. (-et)                  ْْٔ‫ٗخُ حٿظو‬
bankirfirma subs. (-firman، -firmor)        ‫ڃئٓٔش ڃَٜٳْش‬        baptist subs. (baptisten، baptister) ِ‫ڃ٬ڄيحنِ : ڃن حطَز٪َ ٌّكنخ حٿڄ٬ڄيحن‬
bankkamrer subs. (-kamreren)         ‫ڃلخٓذ حٿڄَٜٱ حٿڄٔجٌٽ‬       bar verb. (se bära)          bära ‫ْٰٛش حٿڄخِٟ ڃن ٳ٬پ‬
bankkassör subs. (-kassören، -kassörer)    ، ‫أڃْن حٿٜنيًٵ ٳِ حٿزنٺ‬     bar adj. (bart، bara) ‫1. ٫خٍٍ، ڃټٌ٘ٱ، رٚ ٯ٤خء، كخٱٍ. 2 .أ٫ِٽ، أؿَى‬
                        ‫ڃٌ٧ٲ حٿوِّنش ٳِ حٿزنٺ‬      barbent                          ‫٫خٍِ حٿٔخٷْن‬
                                     22
bleka                                                 blodkoagulationsförmåga

bleka verb. (bleker، blekte، blekt)            ّ ْٞ‫ّز‬
                    )ٕ‫ُ َِ ُ ، َُْٰ حٿڀٌڅ (ٿڀٸڄخ‬            blixtra(r) verb. (blixtrade، blixtrat)      ‫ح‬
                                                                       ًٍ‫ّزَٵ ، ٌّڃٞ، ّٜيٍ َٗح‬
blekmedel subs. (-medlet، -medel، -medlen) َْٜ‫ڃٔلٌٵ حٿظزْْٞ أً حٿظٸ‬            blixtsnabb adj. (-snabbt، -snabba)         ‫َّٓ٪ ٻخٿزَٵ، رَٔ٫ش حٿزَٵ‬
blekna(r) verb. (bleknade، bleknat) ‫ّزيض،ّٴٸي ٿٌنو،ّظَْٰ ٿٌنو،ّ٘لذ‬             block subs. (blocket، block، blocken)         ‫1. ىٳظَ 2. ٻظڀش ، طټظپ‬
blekning subs. (blekningen، blekningar)        ْْٞ‫طٸَْٜ، طز‬             demokratiska nationalblocket             ‫حٿټظڀش حٿٌ٣نْش حٿيّڄٸَح٣ْش‬
blekningsmedel subs. (-medlet، -medel، -medlen)    ْْٞ‫ڃخىس حٿظز‬            politiskt block                    ‫طټظپ ْٓخِٓ، ٻظڀش ْٓخْٓش‬
blekningspulver subs. (-pulvret، -pulver، -pulvren) ْْٞ‫ڃٔلٌٵ حٿظز‬             stenblock                        ‫ٻظڀش كـَّش أً ٛوَّش‬
                                              blockad subs. (blockaden)     ‫كٜخٍ، ا٫خٷش، ٫َٷڀش، ح٫ظَحٝ حٿٔزْپ‬
blev verb. (se bli)              bli    ‫ْٰٛش حٿڄخِٟ ڃن ٳ٬پ‬
                                              blockera(r) verb. (blockerade، blockerat) ‫ّلخَٛ، ّٸ٤٪ ،ّٸٴپ ،ّ٬ْٶ‬
bli(r) verb. (blev، blivit)                          ّ
                                      ‫ُٜزق‬
                                              blockerad adj. (blockerat، blockerade)        ٩ ْ َ ‫ڃل ٛ ٌ ڃ ٴپ‬
                                                                        ٌ ٌ٤‫ُ َخ ََ، ُٸ َ ٌ ، ڃٸ‬
bli(r) av verb. (blev، blivit)           ِ‫2.ٌّىذ أً ّوظٴ‬     ّ
                                      ‫1. َظڂ‬
                                              blockflöjt subs. (-flöjten، -flöjter)               ٍ‫نخُ ، ڃِڃخ‬
 resan blev inte av                        ‫ٿڂ طظڂ حٿَكڀش‬
 var blev min bok av                  ِ‫حّن ًىذ (حهظٴَ) ٻظخر‬       bockhornsklöver subs. (-n) )‫ِڀْ َش (طُٔظويځ ٳِ حٿلڀٌٍ ً حٿڄًَ٘رخص حٿٔخهنش‬   ‫كز‬
bli(r) av med verb. (blev، blivit)           ‫1. ّٴ ِي 2. ّظوڀٚ ڃن‬
                                  ‫َٸ‬           blocknummer subs. (-numret) ٪‫ٍٷڂ حٿظـُڄ٪ حٿٔټنِ،ٍٷڂ حٿظټظپ،ٍٷڂ حٿڄُـڄ‬
                                                                 ََ

 bli av med sin plånbok                      ‫ّٴٸي ڃلٴ٨ظو‬       blod subs. (blodet)                          ٌ ‫ىځ ، ىڃخ‬
                                                                                 ‫ٌَ ِ َ ء‬
 jag vill bli av med honom                  ‫أٍّي أڅ حطوڀٚ ڃنو‬       blodansamling subs. (-en، -ar)                   ‫ي‬
                                                                            ‫طټُپ أً طټ ُّ حٿيځ‬ ‫ظ‬
bli(r) till sig verb. (blev، blivit)             ِ‫ْ ّ ظ‬
                               ّ ‫ّؼٌٍ، ّظيَؾ، ُٔ َٴ‬     blodapelsin subs. (-en، -er) )‫رَطُٸخٽ ُٯڀٌٽ، رَطٸخٽ ىڃٌُ (أكڄَ حٿڀُلْڄَش‬
bli(r) över verb. (blev، blivit)                         ‫ٸ‬
                                   ْٞ‫ّظز ََ ، ّٴ‬     blodbad subs. (-badet، -bad، -baden)             ‫كڄخځ ىځ، ڃـٍِس‬
blick subs. (blacken، blickar)       ‫ن٨َس، ٿڄلش، ًڃ٠ش، ن٨َس ٫خؿڀش‬          blodbank subs. (-banken، -banker)                    ‫رنٺ حٿيځ‬
blicka(r) verb. (blickade، blickat) ‫ّڀڄق، ّڀٸِ ن٨َس ٫خؿڀش، ٌّڃٞ،ّزَٵ‬            blodbefläckad adj. (-befläckat، -befläckade)                 ٤‫ڃ‬
                                                                               ‫ُڀ َن رخٿيڃخء‬
blid adj. (blitt، blida)              َ‫ٿ٤ْٲ، هٴْٲ، ڃ٬ٸٌٽ، ٳخط‬         blodblandad adj. (-blandat، -blandade) ‫ڃُوظڀ٢ رخٿيڃخء، ڃڄظِؽ رخٿيڃخء‬
blidväder subs. (-vädret)      )‫ؿٌ ىحٳت (طٸخٽ ٳِ حٿ٘ظخء ٫نيڃخ ّټٌڅ حٿزَى هٴْٲ‬    blodbrist subs. (blodbristen) (med ‫)٣ذ‬             ‫ٳٸَ حٿيځ، أنْڄْخ‬
blind adj. (blint، blinda)                 ََّٟ ،ِ‫ٻٴْٲ، أ٫ڄ‬        blodbyte subs. (-bytet، -byten) (med ‫)٣ذ‬          ‫طَْْٰ أً طزيّپ حٿيځ‬
blinda fläcken (med ‫)٣ذ‬                 )‫حٿزٸ٬ش حٿ٬ڄْخء (ٳِ حٿ٬ْن‬     blodcancer subs. (blodcancern) (med ‫)٣ذ‬              ‫َٓ٣خڅ حٿيځ‬
blindhet subs. (blindheten، blindheter)       ‫1. حٿ٬ڄَ 2.ؿيپ ، كڄخٷش‬         blodcirkulation subs. (-cirkulationen، -cirkulationer) ‫حٿيًٍس حٿيڃٌّش‬
blindtarm subs. (blindtarmen)        ‫حٿ َُٜحڅ حٕ٫ٌٍ، حٿِحثيس حٿيًىّش‬    ‫ڄ‬    blod är tjockare än vatten              ِ‫ڃ‬
                                                                         ّ َ َّْٜ ‫حٿيځ ٫ڄَه ڃخ‬
blindtarmsinflammation subs. (-en)            ،‫حٿظيخد حٿِحثيس حٿيًىّش‬     blodfett subs. (-en، -er)               ‫ُىْن حٿيځ ، ٻٌٿْٔظًَٽ‬   ‫ى‬
                                 ٌٍ٫ٕ‫حٿظيخد ح‬       blodfläck subs. (-en، -ar)                ‫ٿ٤وش ىڃخء، رٸ٬ش ىځ‬
blink subs. (blinken، blinkar)      ٚ
                    )َ ‫ٍڃ٘ش، ٯڄِس رخٿ٬ْن (ٿٴظخس ڃؼ‬           blodförgiftning subs. (-en، -ar) (med ‫)٣ذ‬                   ‫ڄ‬
                                                                                 ‫طٔ ُڂ حٿيځ‬
blinka(r) subs. (blinkade، blinkat) ٞ‫ّٰڄِ، ّ٤َٱ، َّڃٖ ،ّظٖٕ، ٌّڃ‬              blodförlust subs. (-en) (med ‫)٣ذ‬                     ‫ٳٸي حٿيځ‬
blinkning subs. (blinkningen، blinkningar)     ،‫طٖٿئ، ًڃْٞ، رَّٶ‬            blodförsörjning subs. (-en)                      ‫طڄٌّن حٿيځ‬
                              ِْ ٰ      ْٖ َ
                          ‫حٿ َڃ ُ رخٿ٬ْن، حٿ َڄ ُ رخٿ٬ْن‬     blodförtunnande medel (med ‫ىًحء ڃَُٷِٶ أً ڃَُِْٔپ ٿڀيځ )٣ذ‬
bliva verb. (se bli)                  bli ‫حن٨َ ٳ٬پ‬            blodgivarcentral subs. (-centralen، -centraler) ‫ڃَٻِ حٿظزَ٩ رخٿيځ‬
blivande       ٍ ‫ُنظ٨َ، ُظٌٷ٪، ُلظڄپ، ُٔظٸزڀِ، ڃؤڃٌٽ، ٷخىځ ، آ‬
           ‫ص‬    َِ   َ  َْ َْ ‫ڃ َْ َ ڃَ َ َ ڃ َْ َ ڃ‬           blodgivare subs. (-givaren، -givare، -givarna) ‫حٿڄُظزَ٩ رخٿيځ، ًحىذ حٿيځ‬
 min blivande man                         ‫ڄ‬
                        )‫ًُؿِ حٿ ُنظ٨َ (ًُؽ حٿڄٔظٸزپ‬        blodgrupp subs. (-en) (med ‫)٣ذ‬                      ‫ِجش حٿيځ‬‫ٳ‬
blixt subs. (blixten، blixtar)                               blodhund subs. (-en، -ar)        ‫حٿيڃٌځ: ٻڀذ ّظ٬ٸذ حٿٴخٍّن ڃن حٿ٬يحٿش‬
 ٕٚ‫1رَٵ، ًڃْٞ ، َٗحٍس 2. ٳ‬                                 blodig adj. (blodigt، blodiga)                       ٌُ‫ىڃ‬
blixtljus subs. (-ljuset، -ljus، -ljusen)                         blodkoagulation subs. (-en) (med ‫)٣ذ‬                ‫طـڀ‬
                                                                            ‫َ ََُ أً َ َُ٢ حٿيځ‬‫طوؼ‬
 )‫ٌٟء ًڃْ٠ِ (ڃؼپ ٳٕٚ حٿټخڃَْح‬
                                              blodkoagulationsförmåga subs. (-n)             ‫ظوؼ‬
                                                                          ََُ َ‫ُيٍْس حٿيځ ٫ڀَ حٿ‬  ‫ٷ‬
blixtlås subs.(-et، -lås، -låsen) ‫َٓلَخد،ٌٓٓظش‬


                                           23
bukspottkörtel                                                byggentreprenör

bukspottkörtel subs. (bukspottkörteln)            ّ‫حٿزنټَّخ‬    bunker subs. (bunkern، bunkrar) )‫ڃڀـؤ كْٜن أً ڃنْ٪ (ڃن حٿوَٓخنش‬
bukt subs. (bukten، bukter)            ‫1.هڀْؾ 2. ْٓ٤َس‬      bunt subs. (bunten، buntar)           ٛ
                                                              ‫ُُڃش ، كِڃش ، ََُس‬  ٍ
bukta(r) verb. (buktade، buktat) ‫1.ّنلنِ، ّلنِ 2. ّنظٴن، ّزَُ، ّنظؤ‬      bunta(r) verb. (buntade، buntat)        َّٜ ُْ َ ِ َ ّ
                                                               ّ ُ َ ، ‫ُلِ ځ، َّ ُځ‬
                            َ ْ ٌ َ َْ
buktig adj. (buktigt، buktiga) ‫1.ڃُن٬٤ٲ،ڃُنلنَ 2.ڃنظٴن، ڃظٌٍځ، نخطت‬      bur subs. (buren، burar)        ‫ك‬           ٌ ََ
                                                         ْْ‫ٷٴٚ (ٿڀلٌْحنخص ......) ، َز‬
bula subs. (bulan، bulor)        ‫نظٌء، ًٍځ، حنظٴخم، رًَُ، طٌٍځ‬    bura(r) verb. (burade، burat)   ْ‫ّ٠٪ أً ّلـِ ٳِ حٿٸٴٚ ، ّلز‬
bulgar subs. (bulgaren، bulgarer)           )ٚ‫رڀٰخٍُ (ٗو‬      burk subs. (burken، burkar)     ‫1. ڃَ٣زخڅ،(رَ٣ڄخڅ) 2. ٫ڀزش‬
bulgarisk subs. (bulgariskt، bulgariska)        )‫رڀٰخٍُ (ٛٴش‬      matburk                      )‫٫ڀزش ٣٬خځ (ڃ٬ڀزخص‬
buljong subs. (buljongen، buljonger)       ٌ ‫َ َ ٌ ، َ َٷش، كٔخ‬
                         ‫ِ َء‬   َ‫ڃَٵ ڃ‬       marmeladburk                      َ‫ڃَ٣زخڅ ڃَر‬
 hönsbuljong                    ‫ڃټ٬زخص ڃَٷش حٿيؿخؽ‬     burkautomat subs. (-automaten) ‫ڃخٻْنش حٓظٚځ ٫ڀذ حٿڄْخه حٿٰخُّش حٿٴخٍٯش‬
 köttbuljongtärningar                ‫ڃټ٬زخص ڃَٵ حٿڀلڂ‬     burkmat subs. (burkmaten)                  ‫ڃڀ‬
                                                             )‫٣٬خځ ُ٬ّذ ( ڃن ڃ٬ڀزخص‬
buljongtärning subs. (-tärningen، -tärningar)     َ‫ڄ‬
                          ‫ڃټ٬زخص حٿ َ َٵ‬                                    ََ
                                       burköppnare subs. (-öppnaren، -öppnare، -öppnarna) ‫ڃٴظخف ڃُ٬ّڀزخص‬
bulle subs. (bullen، bullar) ‫َُس َْٰٛس (ڃن حٿڀلڂ حً حٿوزِ)، ٻ٬ټش‬َ‫ٻ‬      buske subs. (busken، buskar) ‫ُٗـَْس ، ٗـَس ٷَْٜس ٻؼْٴش حٕٯٜخڅ‬   َ
 brödbulle            )ٍِّ‫ٷ٤٬ش هزِ ڃٔظيَّس (ٛڄٌڅ، ٫ْٖ ٻخ‬      busa(r) verb. (busade، busat)               ّ
                                                                  ْ‫ّظ٘خٻْ، ُ٘خٻ‬
 kanelbulle                   )‫ٻ٬ټش حٿٸَٳش (ْٓنخرٌڅ‬     buse subs. (busen، busar)     )ِ‫ڃ٘خٻْ، ڃلذ ٿڀوٜخځ (ڃ٘ټڀـ‬
 köttbulle                          ‫ٻَس ٿلڂ‬     busig adj. (busigt، busiga)            ‫ڃ٘خٻْ ، ڃ٘خٯذ‬
                                       buskage subs. (buskaget، buskage، buskagen)    ‫ڃـڄٌ٫ش ٗـَْحص‬
köttbulle         kanelbulle      brödbulle           buss subs. (bussen، bussar)          ْْ‫كخٳڀش ،رخٙ ، أطٌر‬
                                       bussbiljett subs. (-biljetten) ‫طٌٻَس رخٙ أً أًطٌرْْ، ر٤خٷش كخٳڀش‬
                                       bussförare subs. (-föraren)      ْْ‫ٓخثٶ كخٳڀش أً رخٙ أً أطٌر‬
buller subs. (bullret، buller، bullren)        ‫ٟـْؾ، ٌٟٟخء‬       bussig adj. (bussigt، bussiga) ،‫ٿ٤ْٲ، ڃيٌد، ڃلظ٘ڂ ، ٙثٶ، ڃلظَځ‬
bullerbekämpning subs. (-en)     ،‫ڃټخٳلش حٿ٠ـْؾ، اُحٿش حٿ٠ـْؾ‬                         ٍ‫ٿٌٌّ، ًىًى، ٷَّذ اٿِ حٿنٴْ ، ٓخ‬
                         ‫حڃظٜخٙ حٿ٠ـْؾ‬        busskort subs. (-kortet، -kort، -korten) ٙ‫ر٤خٷش أًطٌرْْ، ٻخٍص رخ‬
bullerskada subs. (-skadan، -skador) ‫حٛخرش ٟـْؾ، أَٟحٍ حٿ٠ـْؾ‬         busslinje subs. (-n)                     ٢
                                                                 ْْ‫ه ّ أًطٌر‬
bullerskadad adj. (-skadat، -skadade)     ‫ُظ٠ٍَ رٔزذ حٿ٠ـْؾ‬َ‫ڃ‬      bussterminal subs. (-en) ‫ڃل٤ش ًٌٛٽ ً حن٤ٚٵ حٿلخٳٚص، ڃل٤ش‬
bullerskydd subs. (-skyddet، -skydd، -skydden)        ‫ٵ‬
                          ‫ًح ٍ ڃن حٿ٠ـْؾ‬                                  ‫رخٙ ٍثْْٔش‬
bullrig adj. (bullrigt، bullriga)      ِ‫ٟخؽ، ٛخهذ، ٟـْـ‬         busstrafik subs. (-en)               ‫كَٻش َْٓ حٿلخٳٚص‬
bulna(r) verb. (bulnade، bulnat) ‫ّظٌٍځ ، ّنظٴن‬                butelj subs. (buteljen، buteljer)      ٤‫ر‬
                                                            )ْ‫ُؿخؿش، ٷخًٍٍس (ٷنْنش، َ ِپ‬
bulnad subs. (bulnaden، bulnader) ‫ًٍځ‬ ٌَ َ                  butik subs. (butiken، butiker)       ‫ڃظـَ ،ىٻخڅ ، كخنٌص، ڃلپ‬
                      َ
bullra(r) verb. (bullrade، bullrat) ‫ّ٠ّؾ، ُّٸَٷ٪، ّٜوذ‬َ            livsmedelsbutik                          ‫ٸ‬
                                                               ‫ر َخٽ ، ڃلپ ڃٌحى ٯٌحثْش‬
                َْ َ ‫م‬
bult subs. (bulten، bultar) ‫قالووظ، ترغي، مسمار ُصومل‬             butikskedja subs. (-kedjan، -kedjor)      ‫ٓڀٔڀش ڃظخؿَ أً ڃلٚص‬
                                       butiksägare subs. (-ägaren، -ägare، -ägarna) ‫ٛخكذ ڃظـَ، ڃخٿٺ ڃلپ‬
bulta(r) verb. (bulten، bultar)           ‫ّٸَ٩، ّيٵ ر٬نٲ‬
                                       butter adj. (buttert، buttra)                   ‫نټ‬
                                                                     ‫َ ِي ، ٻجْذ‬
bums adv.              ‫كخ ُ، ٳِ حٿلخٽ، ٳِ أَٓ٩ ًٷض‬ٙ
                                       by subs. (byn، byer)                ‫ٷَّش، ٍّٲ ، ْٟ٬ش‬
bunden adj. (bundet، bundna)           ْ ‫ڃ ِْ ڃ‬     ‫ڃ‬
                     ‫َُطز٢ ، ُڀ َځ ، ُٸَي، ڃڀظِځ‬
                                       bygd subs. (bygden، bygder)      ‫ڃن٤ٸش ٓټنْش، ڃن٤ٸش آىڀش رخٿٔټخڅ‬
bunden aktie                         ْ
           )‫ٓيڂ ڃٸّي أً ڃَرٌ١ (ٙ ّڄټن حٿظَٜٱ ٳْو رلَّش‬
                                       bygga verb. (bygger، byggde، byggt) ‫ّزنِ، ُّن٘ت، ّئْٓ ،ُّْ٘ي ، ُّٸْڂ‬
bundit verb. (se binda)    binda       ‫ْٰٛش حٿڄخِٟ ڃن ٳ٬پ‬      bygge subs. (bygget، byggen، byggena)   َْ‫ڃًَ٘٩ رنخء، ڃًَ٘٩ ط٬ڄ‬
bundsförvant subs. (-förvanten)         ‫كڀْٲ، ُڃْپ ٳِ حٿټٴخف‬     byggentreprenör subs. (-entreprenören) ،‫ڃٸخًٽ رنخء أً ان٘خءحص‬
                                                                  ‫ي‬
                                                               ‫ڃٸخًٽ ڃزخنِ، ڃظ٬ ِي رنخء‬                                     24
cellmembran                                                         cerebral pares

cellmembran subs. (-membranet) (biol. ‫)أكْخء‬           ‫ٯ٘خء حٿوڀْش‬     central förvaltningsmyndighet   ‫ٓڀ٤ش اىحٍّش ڃَٻِّش‬
cello subs. (cellon، cellor eller celli)     ‫ٳٌْٿٌنْٔپ: ٻڄنـش ٻزَْس‬       centrala myndigheten         ‫حٿٔڀ٤ش حٿڄَٻِّش‬
cellofan subs. (cellofanen eller cellofanet) ‫ْٓڀٌٳخڅ: نْڀٌڅ طٰڀْٲ ٗٴخٱ‬        Centrala studiestödsnämnden (CSN)   ‫حٿڀـنش حٿڄَٻِّش‬
cellofanpapper subs. (-pappret) ‫ًٍٵ ْٓڀٌٳخڅ: نْڀٌڅ طٰڀْٲ ٗٴخٱ‬                                 ‫ٿڀڄ٬ٌنخص حٿيٍحْٓش‬
cellprov subs. (-et) (med ‫)٣ذ‬          ‫٫ْنش هڀٌّش، ٳلٚ حٿوڀْش‬       Centrala utlänningsmyndigheten       ‫حٿٔڀ٤ش حٿڄَٻِّش‬
cellskräck subs. (-en) ‫ٍُىُخد حٙكظـخُ: حٿوٌٱ حٿڄَِٟ ڃن حٙڃخٻن حٿڄٰڀٸش‬                   ‫ٿ٘ئًڅ حٕؿخنذ، ٓڀ٤ش حٕؿخنذ حٿڄَٻِّش‬
cellstoff subs. (-stoffet eller stoffen) )..‫كٌ٘س (حٿلٴخٟخص، حٿ٠ڄخىحص‬         centrala nervsystemet (med ‫حٿـيخُ حٿ٬ٜزِ حٿڄَٻُِ، )٣ذ‬
                                                                       ‫ـ‬
                                                             ‫حٿ ُڄڀش حٿ٬ٜزْش حٿڄَٻِّش‬
cellulosa subs. (-n) ‫حٿٔڀٌٿٌُ، حٿوِڀٌُْ: ڃخىس طټٌڅ حٿـِء حٕٓخِٓ ٿـيحٍ حٿوڀْش‬
                                           Centralafrika                  ‫ًٓ٢ حٳَّٸْخ‬
cellutskott subs. (-et) (biol. ‫)أكْخء‬                ‫هڀ‬
                                 ٌََُ ‫نظٌء‬
                                           centralavtal subs. (-avtalet، -avtal، -avtalen)     ، ‫حطٴخٷْش ڃَٻِّش‬
cellutökning subs. (-en، -ar) (biol. ‫)أكْخء‬           ‫طټخػَ حٿوّٚخ‬
                                                                         ُِ‫٫ٸي ڃَٻ‬
cellökning subs. (-ökningen، -ökningar) (biol. ‫)أكْخء‬      ‫طِحّي حٿوّٚخ‬
                                           centralbank subs. (-banken، -banker)            ُِ‫حٿزنٺ حٿڄَٻ‬
cement subs. (cementen)          ‫آڄنض : ڃخىس طٔظويځ ٳِ حٿزنخء‬
                                           centralenhet subs. (-enheten، -enheter)       ‫حٿٌكيس حٿڄَٻِّش‬
cementblandare subs. (-blandaren)               ‫هٚ١ حٓڄنض‬
                                                                           ِْ َ
                                           centralisera(r) verb. (centraliserade، centraliserat) ٪‫ُّڄَٻِ، ّـڄ‬
cementera(r) verb. (cementerade، cementerat) ، ‫ّټٌٔ رخٗٓڄنض‬              de vill centralisera makten            ‫َّّيًڅ ڃَٻِس حٿٔڀ٤ش‬
                             ‫ّؼزض رخٗٓڄنض‬
                                           centralisering subs. (centraliseringen، centraliseringar)    َ َْ َ
                                                                           ‫ڃَٻِس‬
censur subs. (censuren)                ‫ڄ ن‬
                 ‫ٍٷخرش، ٍٷخرش حٿ َُٜٴخص حٿٴنْش ً حٿڄ٤زٌ٫خص‬
                                           centralkyla subs. (-kylan)                ُِ‫طزَّي ڃَٻ‬
 filmcensur                  ‫ٍٷخرش ْٓنڄخثْش، ٍٷخرش ٫ڀَ ٳْڀڂ‬
                                           centralmakt subs. (-makten، -makter) ‫ٓڀ٤ش ڃَٻِّش، ٷٌس ڃَٻِّش‬
censurera(r) verb. (censurerade، censurerat) ‫َُّحٷذ، ُّو٠٪ ٿڀَٷخرش‬
                                           Centralnämnden för fastighetsdata            ‫حٿڀـنش حٿڄَٻِّش‬
center subs. (centern) ‫ًََٓ٢: رَ ْنَ حٿَْڄِْنِ ًحٿََْٔخٍ(ْٓخٓش) أً رْن حٿظ٘يى‬
                                                             ‫ٿڄ٬خٿـش حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿ٬ٸخٍّش رخٿلخٌٓد‬
                         ‫ڃ‬
                     ٢ًٓ ،ِ‫ً حٙنلٚٽ (ىّن)، ََٻ‬
                                           centralstation subs. (-stationen، -stationer) ‫ڃل٤ش حٿٸ٤خٍ حٿَثْْٔش‬
center subs. (centret، centra eller centrar) ٍُ‫ڃَٻِ طٌٔٵ، ڃَٻِ طـخ‬
                                           centralstimulerande medel ُِ‫ڃخىس ڃنزيش ٿڀـيخُ حٿ٬ٜزِ حٿڄَٻ‬
 affärscenter                     ٍُ‫ڃَٻِ طـخ‬
 idrottscenter                     ِٟ‫ڃَٻِ ٍّخ‬          centralvärme subs. (-värmen)              ‫طيٳجش ڃَٻِّش‬
centerideologi subs. (-n)                   ِ٤ًٓ َ‫ٳټ‬        centrera(r) verb. (centrerade، centrerat) ِ‫ّڄَٻِ، ّ٠٬و ٳِ حٿڄَٻ‬
Centerpartiet (best.form)                  ٢ٌٓ‫كِد حٿ‬        centrifug subs. (centrifugen، centrifuger) ُِ‫حٿنَخرٌس: ڃخٻْنش ٣َى ڃَٻ‬
centerparti subs. (-et) ‫كِد ًٓ٤ِ ، كِد ّنظڄِ ٿڀظْخٍ حٿٌٓ٢ أً حٿڄ٬ظيٽ‬         centrifugal adj. (centrifugalt، centrifugala)    ِ‫٣خٍى ڃن حٿڄَٻ‬
centiliter subs. (-litern، -litrar، -litrarna) ‫ٓنظْڀظَ: ًكيس ٷْخّ حٿٌٔحثپ‬      centrifugalkraft subs. (-kraften، -krafter) ُِ‫ٷٌس حٿنَزٌ، ٷٌس حٿ٤َى حٿڄَٻ‬
centilong subs.             ‫ٓنظْ٤ٌٽ: ًكيس ٷْخّ ڃٚرْ حٕ٣ٴخٽ‬        centrifugera(r) verb. (centrifugerade، centrifugerat) ‫ُّو٠٪ ٿڀ٤َى‬
                                                                        ّ
                                                               ُِ‫حٿڄَٻُِ، ُ٬خٿؾ رخٿ٤َى حٿڄَٻ‬
centimeter subs. (-metern، -metrar eller meter)         َ‫ٓنظْڄظ‬
                                           centrifugering subs. (centrifugeringen، centrifugeringar)      ‫ن‬
                                                                           : ٌ‫حٿَز‬
central adj. (centralt، centrala) ِْٔ‫1. ڃَٻُِ، ًٓ٢ 2.ڃَٻُِ، ٍث‬
                                                                     ِ‫حٿ٤َى ڃن حٿڄَٻ‬
 bostaden ligger centralt           ‫ّٸ٪ حٿڄٔټن ٳِ ًٓ٢ حٿڄيّنش‬
                                           centripetal adj. (centripetalt، centripetala)   ،ِ‫ڃنيٳ٪ نلٌ حٿڄَٻ‬
 vi var i centrala Malmö                ٌ‫ٻنخ ٳِ ًٓ٢ ڃخٿڄ‬
                                                                     ِ‫ؿخًد نلٌ حٿڄَٻ‬
 det gäller en central fråga            ِْٔ‫ّظ٬ڀٶ رڄٌٌٟ٩ ٍث‬
                                           centrum subs. (centrumet eller centret) ‫1.ٷڀذ أً ًٓ٢ حٿِ٘ء ،نٸ٤ش‬
central subs. (centralen، centraler) ‫1. ڃَٻِ 2. ڃل٤ش ٷ٤خٍ ٍثْْٔش‬
                                                            ٍُ‫حٿڄَٻِ 2. ڃَٻِ طـخٍُ ، ٌٓٵ طـخ‬
 barnavårdscentral                  ‫ڃَٻِ ٍ٫خّش حٿ٤ٴٌٿش‬
                                           cerat subs. (ceratet، cerat، ceraten) ً‫ڃَىڂ ٿظ٘ٸٶ حٿ٘ٴظْن، ُريس ٻخٻخ‬
 poliscentralen                       ‫ڃَٻِ حٿَ٘٣ش‬
 det ligger nära centralen        ‫طٸ٪ رـٌحٍ ڃل٤ش حٿٸ٤خٍ حٿَثْْٔش‬      cerebellum(biol. ‫)أكْخء‬                  ‫ي‬    ‫ڄو‬
                                                                    َٰٕٛ‫حٿ ُ َْْن، حٿ ِڃخ٭ ح‬
                                           cerebral adj. (cerebralt، cerebrala)     ِ‫ڃوِ، ٫ٸڀِ، ًىنِ ، ىڃخٯ‬
                                        25
cerebrospinalvätska                                                     cholesystikinin

cerebral vaskulär insult               َ ‫ط‬
                   ‫اٛخرش أً َ٠ ٍُ أً٫ْش حٿيڃخ٭‬          checka(r) verb. (checkade، checkat)      ‫َّحؿ٪ ، ّٴلٚ ، ّيٷٶ‬
cerebrospinalvätska subs. (-n) (med ‫)٣ذ‬       ِ‫حٿٔخثپ حٿٌ٘ٻ‬          checka (r) in verb. (checkade، checkat) ،‫ُّزَُ ر٤خٷش حٿٔٴَ ًّٔڀڂ حٕڃظ٬ش‬
cerebrum (biol. ‫)أكْخء‬               ‫ڄ‬      ‫ڄ‬
                         ‫حٿ ُن حٕٻزَ، حٿ ُن‬                      ‫ّٔـپ حٓڄو ٳِ حٿٴنيٵ ٫ني حٿٌٌٛٽ ٙٓظٚځ حٿَٰٳش‬
ceremoni subs. (ceremonin، ceremonier) ٌّ‫ڃَحٓڂ،طَّ٘ٴخص ،ٗ٬خثَ،٣ٸ‬           checkbedrägeri subs. (-bedrägeriet، bedrägerier) ،‫طِّْٲ حٿْ٘ټخص‬
 begravningsceremoni                      ‫ڃَحٓڂ حٿيٳن‬               ‫اٛيحٍ ْٗټخص ريًڅ ٍْٛي، حٙكظْخٽ رخٿْ٘ټخص حٿڄَٜٳْش‬
 vigselceremoni                        ‫ڃَحٓڂ حٿًِحؽ‬      checkhäfte subs. (-häftet، -fäften، -häftena)        ‫ىٳظَ ْٗټخص‬
ceremoniell adj. (ceremoniellt، ceremoniella)       ،ِ‫طَّ٘ٴِ، ٍٓڄ‬       checklista subs. (-listan، -listor) ‫ٷخثڄش حٿٴلٚ أً حٿڄَحؿ٬ش: ٷخثڄش ُّيًڅ‬
                             ِ‫ٗ٬خثَُ، حكظٴخٿ‬                              ‫ط‬
                                                       ‫ريخ حْٙٗخء حٿڄيڄش ٻِ ٙ ُنِٔ ً ٿڀظؤٻي ڃن انـخُىخ‬
certifikat subs. (certifikatet، certifikat، certifikaten) ‫1. ٗيخىس،ٗيخىس‬       chef subs. (chefen، chefer)               ‫ه ٣ز‬
                                                                     ‫ٍثْْ ، ڃيَّ، ٣خ ٍ، ََخم‬
        ‫طلََّّش، ٗيخىس (ڃيٍْٓش) 2. ٗيخىس، اؿخُس أً ٍهٜش‬           chefsbefattning subs. (-befattningen)          َّ‫ڃنٜذ ٍثْْ أً ڃي‬
 flygcertifikat                       ‫ٍهٜش ٣َْحڅ‬        chefskap subs. (-en)                ‫ٷْخىس ، ٍثخٓش، ٍّخىس ، اىحٍس‬
cessionarie subs.(-n)                ُ ‫ڄ‬         ‫ڄ‬
               ‫حٿ ُلخٽ ٿو أً حٿ ُظنخ َٽْ ٿو: ڃن آٽ ٿو حٿظنخُٽ‬     chefsrådman subs. (-mannen) ‫ٷخِٟ ٍثْْ ٷٔڂ ٳِ حٿڄلټڄش حٙرظيحثْش‬
champagne subs. (champagnen)                    ‫ٗڄزخنْخ‬     chefssekreterare subs. (-n)                   َّ‫ٓټَطَْس حٿڄي‬
champagneglas subs. (-glaset، -glas، -glasen)         ‫ٻؤّ ٗڄزخنْخ‬      chefsåklagare subs. (-n) ‫ٍثْْ حٙى٫خء حٿ٬خځ، ٍثْْ حٿنْخرش حٿ٬خڃش‬
champinjon subs. (-en، -er)         ‫ٳ٤َ، ٫ٖ حٿَٰحد، ڃًَ٘ځ‬    ْ ِ     chiffer subs. (chiffern eller chiffret، chiffer eller chiffrer) ‫حٿْ٘ٴَس،كًَٱ‬
chans subs. (chansen، chanser) ‫ٳَٛش، اڃټخنْش، ڃنخٓزش، ك٦، ڃٜخىٳش‬                        ‫ٍڃِّش ، ٻظخرش رخٿْ٘ٴَس ، ٻظخرش َّٓش ، ٻظخرش ٻٌىّش‬
 du har en stor vinstchans            ‫ٿيّٺ ٳَٛش ٻزَْس ٿڀَرق‬       chiffrera(r) verb. (chiffrerade، chiffrerat)            ‫ّ ٴ‬
                                                                    ‫ُ٘ َّ ، ّټظذ رخٿْ٘ٴَس‬
 du har ingen chans                 ‫ٿْْ ٿيّٺ أُ ٳَٛش‬        chikorée subs. (-n) )‫ىنيرخء، ٗټٌٍّخ (نٌ٩ ڃن حٿو٠ًَحص حٿٌٍٷْش‬
chansa(r) verb. (chansade، chansat)       ّ     ّ
                     َ٣‫ّـَد ك٨و ، ُٰخڃَ ، ُوخ‬          chilen subs. (chilenen، chilener)            ِ‫ٗوٚ ڃن ْٗڀ‬
chanslös adj. (chanslöst، chanslösa)      ‫٫يّڂ حٿل٦، ٳخٷي ٿڀٴَٛش‬        chilenare subs. (chilenaren، chilenare، chilenarna) ِ‫ٗوٚ ڃن ْٗڀ‬
chansning subs. (chansningen، chansningar))       ‫ڃوخ٣َس، ڃـخُٳش‬        chilensk adj. (chilenskt، chilenska)            )‫ْٗڀِ (ٛٴش‬
Chargé d´affaires                         ٕ ‫ثڂ ر‬
                               ‫ٷخ ِ ٌ َخ َ٫ْڄخٽ‬    chilipeppar subs. (-n)        ‫ريخٍ ڃټْٔټِ، كَ أً ٗ٤َ ڃټْٔټْش‬
chark subs. (-et، chark، charken) ‫ڃنظـخص حٿڀلٌځ،ڃ٘ظٸخص حٿڀلٌځ،ٿلٌځ ڃٜن٬ش‬       chips subs. (chipsen)         ‫ْٗزِٔ: ٍٷخثٶ حٿز٤خ٣ْ حٿڄٸَٷڄ٘ش‬
charkprodukt subs. (-produkten، -produkter)         ‫ڃنظـخص حٿڀلٌځ‬      chock subs. (chocken، chocker) )‫1. ٛيڃش ،ٓټظش (ڃؼپ ٓټظش ىڃخٯْش‬
charkuteri subs. (chankuteriet، charkuterier) : ‫ٷّٜخد، ؿِّحٍ، ٿلّخځ‬                                     ‫2. ٛيڃش ،ٍؿش، ىِس‬
                              ‫ڃټخڅ رْ٪ حٿڀلٌځ‬     chocka(r) verb. (chockade، chockat)      ‫ّٜيځ ،ّْٜذ رٜيڃش‬
charkuterivara subs. (-varan، -varor)            ‫ٓڀ٬ش ڃن حٿڀلڂ‬      chockbehandling subs. (-en، -er)          ‫حٿ٬ٚؽ رخٿٜيڃخص‬
charm subs. (charmen)            ‫ؿخًرْش ،ٳظنش ، ٓلَ، ؿڄخٽ‬        chockera(r) verb. (chockerade، chockerat)   ‫ّٜيځ ،ّْٜذ رٜيڃش‬
charma(r) verb. (charmade، charmat)     ‫ّـٌد ، ّٴظن ،ّٔلَ رـڄخٿو‬         chockerande adj.                  َ ً ‫ڃ ِْ ڃ‬
                                                                  ٪ْ٨‫ُٜيځ ، َُ ِ٩ ، ٳ‬
charmig adj. (charmigt، charmiga) َ‫ؿٌحد،ٳخطن،ًً ؿڄخٽ ٓخكَ،ٓخك‬            chocktillstånd subs. (-tillståndet)            ‫كخٿش ٛيڃش‬
charter-                       ‫ؿ‬
             ‫رخىثش رڄ٬نَ ڃئ َّ ٿڄيس ڃليىس أً ٯخّش ڃ٬ْنش‬         chockverkan subs.         ‫أػَ حٿٜيڃش، ڃٴ٬ٌٽ أً طؤػَْ حٿٜيڃش‬
charterflyg subs. (-flyget، -flyg، -flygen) ‫٣خثَس ڃئؿَس ٿَٰٝ ڃُ٬َْن‬         choke subs. (choken، chokar) ٌٍ‫حٿوخنٶ: ٛڄخځ ڃن٪ حٿيٌحء ٫ن حٿټخٍرٌٍحط‬
charterresa subs. (-resan، -resor)            ‫ٍكڀش ؿڄخ٫ْش‬         choklad subs. (chokladen)                  ‫ٌٗٻٌٙطش‬
chartra(r) verb. (chartrade، chartrat) ٍ‫ّٔظؤؿَ ٣خثَس أً رخهَس أً ٷ٤خ‬         chokladdryck subs. (-drycken، -drycker)      ‫ڃًَ٘د حٿٌ٘ٻٌٙطش‬
                    ‫..... اٿن ٿڄيس ڃ٬ْنش أً ٿَٰٝ ڃ٬ْن‬
                                           chokladkaka subs.(kakan، kakor) ‫1. ٻْټش ٌٗٻٌٙطش 2. ٿٌف ٌٗٻٌٙطش‬
cashewnötter plural              ‫ڄ‬
                    )‫ٻخؿٌ (نٌ٩ ڃن حٿ ُټَٔحص‬
                                           chokladmassa subs. (-massan، -massor)        ‫٫ـْنش حٿٌ٘ٻٌٙطش‬
chaufför subs. (chauffören، chaufförer)          ‫ٓخثٶ‬
                                           chokladpulver subs. (-pulvret) ‫ڃٔلٌٵ حٿٌ٘ٻٌٙطش، رٌىٍس حٿٌ٘ٻٌٙطش‬
check subs. (checken، ckeckar)     ‫ْٗٺ، ٛٺ رنټِ ، اًڅ َٛٱ‬
                                           cholecystikinin-pankreozymin ِٓ‫حٿيَڃٌڅ حٿڄَحٍُ حٿزنټَّخ‬


                                        26
chorioidit                                                                           civilmål

chorioidit subs. (-en) (med ‫حٿظيخد حٿٰ٘خء حٿڄْ٘ڄِ (ٳِ حٿ٬ْن) )٣ذ‬              citronfil subs. (-en)             ٞ‫ٿزن ٍحثذ رڄٌحٵ حٿلخڃ‬
cider subs. (cidern)    ‫ْٓيٍ: ڃًَ٘د ٯخُُ ڃن حٿٴخٻيش حٿڄوڄَس‬              citrongräs subs. (-et)                  ‫ُْ٘ذ حٿڀْڄٌڅ‬  ٫
 äppelcider                           ‫ْٓيٍ حٿظٴخف‬        citronhalva subs. (-halvan، -halvor)      )‫نٜٲ ٿْڄٌنش ( كخڃ٠ش‬
 äppelcidervinäger                            ‫پ‬
                                 ‫ه ّ حٿظٴخف‬        citronjuice subs. (-juicen، -juicer)     )ٞ‫٫َْٜ حٿڀْڄٌڅ ( حٿلخڃ‬
 päroncider                      ٙ‫ْٓيٍ حٿټڄؼٍَ أً حٗؿخ‬        citronklyfta subs. (-klyftan، -klyftor)         ِ‫ك‬
                                                                      ٞ‫ٳِڀٸش ٿْڄٌڅ ، ِ ّ كخڃ‬
cigarett subs. (cigaretten، cigaretter)            ‫ْٓـخٍس‬
                                              citronmeliss subs. (-en)               ٫    َ‫لز ظ‬
                                                                     )‫حٿ َ َٶ حٿُ َنْـخنِ ( ُْ٘ذ‬
cigarettask subs. (-asken، -askar)             َّ‫٫ڀزش ٓـخ‬
                                              citronoliver plural.             ٞ‫ُّظٌڅ رخٿڀْڄٌڅ أً حٿلخڃ‬
cigarettlimpa subs. (-limpan، -limpor)    َّ‫هَ٣ٌٗش (ٻًَُ) ٓـخ‬
                                              citronpeppar subs. (-n)             )ٞ‫ريخٍ حٿڀْڄٌڅ (حٿلخڃ‬
cigarettpapper subs. (-pappret)        ‫ًٍٵ رٴَح، ًٍٵ ْٓـخٍس‬
                                              citronpress subs. (-en)                 ٞ‫٫ٜخٍس كخڃ‬
cigarettrök subs. (-röken)               ‫ىهخڅ حٿْٔـخٍس‬
                                              citronsaft subs. (-saften، -safter) )ٞ‫َٗحد أً ٫َْٜ حٿڀْڄٌڅ (حٿلخڃ‬
cigarettändare subs. (-tändaren، -tändare، -tändarna) َّ‫ًّٙ٫ش ٓـخ‬             citronskal subs. (-skalet، -skal، -skalen)   )ٞ‫ٷَ٘ حٿڀْڄٌڅ (حٿلخڃ‬
cigarr subs. (cigarren، cigarrer)                ٍ‫ْٓـخ‬
                                              citronsmak subs. (-smaken، -smaker)       )ٞ‫٣٬ڂ حٿڀْڄٌڅ (حٿلخڃ‬
cirka adv.                       ‫خ‬
                         ‫كٌحٿِ، طٸَّزً، رليًى‬
                                              citronsyra subs. (-syran، -syror)     ،)‫ِڄْٞ حٿڀْڄٌڅ (ڃڀق حٿڀْڄٌڅ‬ ‫ك‬
cirkapris subs. (-priset، -priser)           ِ‫حٿٔ٬َ حٿظٸَّز‬                         )‫كڄٞ حٿٔظَّٺ أً حٿڀْڄٌنْٺ (ّٔظويځ ٻڄخىس كخٳ٨ش‬
cirkel subs. (cirkeln، cirklar)     ٍ‫1. كڀٸش ، ىحثَس ، ىخٿو ، ڃيح‬           citrusfrukt subs. (-frukten، -frukter)             ‫كڄ٠ْخص ، ٳٌحٻو كڄ٠ْش‬
                             ‫2.ىًٍس أً كڀٸش ىٍحْٓش‬       citronte subs. (-et)                             ‫ٗخُ رخٿڀْڄٌڅ‬
cirkelledare subs. (-ledaren، -ledare، -ledarna)         ‫ڃٔئًٽ حٿيًٍس‬
                                              city                             ‫ًٓ٢ حٿڄيّنش، ڃَٻِ حٿڄيّنش‬
cirkelrund adj. (cirkelrunt، cirkelrunda)             َُ‫ڃٔظيَّ، ىحث‬
                                              citytunnel subs. (-tunneln)                 )‫ڃظًَ حٕنٴخٵ (ىحهپ حٿڄيّنش‬
cirkla(r) subs. (cirklade، cirklat)              ٌ      ً
                               ‫ّي ٍّ، ّڀًٲ، ّ٤ ِٵ‬
                                              civil adj. (civilt، civila)            ِ‫ڃينِ(٫ټْ ٫ٔټَُ)،ڃَُْ، أىڀ‬
cirkulation subs. (cirkulationen، cirkulationer)      ‫1. ىًٍحڅ ، ؿَّخڅ‬
                                              civil avkastning                 ‫٫ٌحثي ڃينْش، أٍرخف ٣زْ٬ْش أً ٫خىّش‬
                      ‫ؿَّخڅ، َّٓخڅ 2. حٿيًٍس حٿيڃٌّش‬
                                              civil dolus         )ِ‫ٷٜي أً ٫ڄي ڃينِ (ٿو طؤػَْ ٷخنٌنِ ڃينِ ً ٿْْ ؿنخث‬
cirkulationsrubbning subs. (-rubbningen) ‫اٟ٤َحرخص حٿيًٍس حٿيڃٌّش‬
                                              civil fordran        ِ‫ڃ٤خٿزش (ريّن) ڃينْش: ّڄټن حٿڄ٤خٿزش ريخ حٓظنخىح ٿڀٸخنٌڅ حٿڄين‬
cirkulationssystem subs. (-systemet) (biol. ‫حٿـيخُ حٿيًٍُ )أكْخء‬
                                              civilbefolkning subs. (-befolkningen)                   ‫حٿٔټخڅ حٿڄينٌْڅ‬
cirkulera(r) verb. (cirkulerade، cirkulerat)      ّ   ّ
                       ٪ٌّّ ، ‫1. َنَ٘، ًَُؽ‬
                                              civildepartement subs. (-departementet) ‫ًُحٍس حٿ٘ئًڅ حٿڄينْش‬
                              ‫ٲ‬     ّ
      َ‫2. َيًٍ، ّڀ ّ، ّزَځ 3. طظيحًٿو حّٕيُ ، ّنظٸپ ڃن ڃټخڅ اٿِ أه‬
                                              civildomstol subs. (-en، -ar)                         ْ
                                                                                     َ ‫ڃ ټ َش ڃين‬
                                                                                    ‫َلْ َڄ ٌ َ َ ِّش‬
cirkulär subs. (cirkulärt، cirkulär، cirkulära)         ً
                          ‫ٍٓخٿش ى َحٍس أً ىحَّس‬
cirkus subs. (cirkusen، cirkusar)                     ‫حٿَْٔٹ‬
                                              civilekonom subs. (-ekonomen، -ekonomer) َ‫حٷظٜخىُ: كخٛپ ٫ڀ‬
                                                              ‫رټخٿٌٌٍّّ ٫ڀٌځ حٷظٜخىّش، هَّؾ ٻڀْش حٙٷظٜخى‬
cistern subs. (cisternen، cisterner)                   ‫ٛيَّؾ‬
                                              civilförsvar subs. (-försvaret)                  ِ‫ىٳخ٩ ڃين‬
 oljecistern                            ٢‫ٛيَّؾ نٴ‬
                                              civilingenjör subs. (-ingenjören، -ingenjörer)         ِ‫ڃينيّ ڃين‬
 vattencistern                           ‫ٛيَّؾ ڃخء‬
citadell subs. (citadellet، citadell، citadellen)           ‫ٷڀ٬ش، كٜن‬      civilingenjörsfakultet subs. (-en، -er)                 ‫ٻِْش‬‫ڀ‬
                                                                          ‫َُّّ ُ حٿينيٓش حٿڄينْش‬

citat subs. (citatet، citat، citaten) ‫حٷظزخّ: ؿڄڀش أً ٳٸَس ڃٸظزٔش ٫ڀِ ٓزْپ حٙٓظ٘يخى‬    civilisation subs. (civilisationen، civilisationer) ، ‫ك٠خٍس ، طڄيڅ، ڃينْش‬
                                                                                     ِ‫طٸيځ ، ٍٷ‬
citationstecken subs. (-tecknet، -tecknen)         "--" ّ‫٫ٚڃظخ حٙٷظزخ‬
                                              civilisera(r) subs. (civiliserade، civiliserat) َ‫ُّل٠َِ، ُّڄيِڅ ، ّـ٬ڀو أٻؼ‬
citera(r) verb. (citerade، citerat) ،ْ‫ّلَٜ ٟڄن ٫ٚڃش حٙٷظزخّ، ّٸظز‬
                                                                ِ‫ڃينْش، ّؼٸٲ ،ّيٌد ، ّـ٬ڀو أٻؼَ طٸيڃخ ًٍٷ‬
                           ‫ـ‬
         ‫ّٔظ٘يي رـِ ،ّٔظويځ ٳٸَس ڃٸظزٔش ٫ڀَ ٓزْپ حٿڄؼخٽ‬
                                              civilist subs. (civilisten)          َُ‫حٿڄينِ: ٻپ ڃن ٿْْ ٫ٔټ‬
citronmajonnäs subs. (-en)     ٞ‫ڃخٌّنِْ رخٿڀْڄٌڅ أً حٿلخڃ‬
                                              civilklädd adj. (-klätt، -klädda)   ‫رخٿُِ حٿڄينِ، ڃَطيُ ڃٚرْ ڃينْش‬
citron subs. (citronen، citroner)                 ‫كخڃٞ، ٿْڄٌڅ‬
                                              civillag subs. (-legen، -lagar)              ِ‫ٷخنٌڅ ڃين‬
citronblad subs. (-bladet، -blad، -bladen)       ‫ًٍٵ حٿلخڃٞ أً حٿڀْڄٌڅ‬
                                              civilmål subs. (-målet، -mål، -målen)      ‫ى٫ٌٍ أً ٷ٠ْش ڃينْش‬


                                           27
diabild                                                                   diktamen

diabild subs. (-bilden، -bilder)                           diastole subs. (med ‫)٣ذ‬                       ‫ز‬
                                                                        ‫ڃَكڀش حن ِٔخ١ حٿٸڀذ‬
         ‫صورج شريحيح شفافح‬                          diastoliska blodtrycket (med ‫)٣ذ‬            ِ٣‫ٰٟ٢ حٿيځ حٙنزٔخ‬
diabetes subs. (diabetesen)    (med ‫)٣ذ‬                      diencefalon (med ‫)٣ذ‬          ‫ڄ‬               ‫ز‬
                                                              ‫حٿ ِڃخ٭ حٿ َْْنِ أً حٿڄظٌٓ٢، ََّٓ حٿ ُن‬ ‫ي‬
َُ‫ىحء أً ڃَٝ حٿٔټَ، حٿٔټ‬                               dieseldriven adj. (-drivet، -drivna)              ‫ّ٬ڄپ رخٿيِّٽ‬
diabetes mellitus (med ‫)٣ذ‬                              dieselmotor subs. (-motorn، -motorer)                   َ ‫ڃ‬
                                                                            ‫ُل ِٹ ىِّٽ‬
  ٓ ُ
 َُ‫ٍَْد ُټ‬                                      dieselolja subs. (-oljan)                ‫ڃخًُص، ًٷٌى ىِّٽ‬
diabetesnefropati subs. (-n)                             diet subs. (dieten، dieter) ‫كڄْش: ن٨خځ أٻپ ڃُ٬ْن ٿڀڄَِٟ أً ٿڀظؤْْ....اٿن‬  ِْ
     ‫ټ‬
َُ‫ح٫ظٚٽ حٿ ُڀْش حٿٔټ‬  (med ‫)٣ذ‬
                                           dietkost subs. (-kosten)                      ْ‫ل‬
                                                                            ‫ٯٌحء حٿ ِڄْش‬
diabetiker subs. (diabetikern، diabetiker، diabetikerna) ،َ‫ڃَّٞ رخٿٔټ‬
                                           dietmat subs. (-maten)                       ْ‫ل‬
                                                                            ‫٣٬خځ حٿ ِڄْش‬
                  َُ‫ڃٜخد رڄَٝ حٿٔټَ، ڃَّٞ رخٿٔټ‬
                                           differens subs. (differensen، differenser) ‫ٳَٵ، حهظٚٱ، ٳخٍٵ، طزخّن‬
dia(r) verb. (diade، diat)              ّ   ّ
                    )ُ‫ََٟ٪، َُٟ٪ (ڃن حٿؼي‬
                                           differential subs. (differentialen)         )‫٫ڀڂ حٿظٴخٟپ (ٍّخْٟخص‬
diabolisk adj. (diaboliskt، diaboliska)  ََّٗ، ِ٘‫ْٗ٤خنِ ،ًك‬
                                           differentiell adj. (differentiellt، differentiella) ِ‫طوخٿٴِ،طزخّنِ،طٴخٍٷِ،طٴخًط‬
diafragma subs. (diafragman، diafragmer) ‫حٿلـخد حٿلخؿِ: ٫٠ڀش‬
                   ‫كخؿِس ڃخ رْن حٿٜيٍ ًطـٌّٲ حٿز٤ن‬
                                           differentiera(r) verb. (differentierade، differentierat) ، ‫ُّٴَِٵ رْن‬
                                                                  ّ   ّ
                                                           )‫ّڄِْ رْن، ّٴخٍٵ ، ُڄخِّ، ُٴخٟپ (ٍّخْٟخص‬
diagnos subs. (diagnosen، diagnoser)     َٝ‫ط٘وْٚ، طليّي حٿڄ‬
                                           differentiering subs. (differentieringen، differentieringar)  ، ِْْ‫طڄ‬
diagnostik subs. (diagnostiken)         ْٚ‫ٳن أً ٫ڀڂ حٿظ٘و‬
                                                                   ‫طٴَّٶ، طٴخٟپ، ڃٴخٟڀش‬
diagnostisera(r) verb. (diagnostiserade، diagnostiserat) ّٚ‫ُّ٘و‬
                                           differera(r) verb. (differerade، differerat) ً‫ّوظڀٲ،ّٴَٵ،ّلْي،ّٜزق ڃوظڀٴخ‬
diagnostisk adj. (diagnostiskt، diagnostiska)     ْ‫ڃڄ‬
                          َِّ ُ ،ِْٜ‫ط٘و‬
                                           diffraktion subs. (diffraktionen، diffraktioner) ‫حٿلٌْى: حنلَحٱ ڃٌؿش‬
diagnostiskt prov ‫ٳلٚ طليّي حٿڄُٔظٌٍ ، ٳلٚ حهظزخٍ حٿڄٸيٍس‬                                    ‫حٿ٠ٌء هٚٽ ڃًٍَىخ ٳِ ٫خثٶ ڃخ‬
diagonal adj. (diagonalt، diagonala)      ‫ُ٤َُ، ڃخثپ، ڃنلَٱ‬ ‫ٷ‬         diffus adj. (diffust، diffusa) ‫ڃٌُٕ٘، أٯزٖ، ڃ٠زذ، ٯَْ ًحٟق، ٫خثڂ‬
diagonal subs. (diagonalen، diagonaler)‫ه٢ حٿٸ٤َ،حٿٸُ٤َ (ه٢ ڃخثپ ّڄظي‬         diffusa smärtor (med ‫)٣ذ‬               ‫ظ‬
                                                                     ‫آٙځ حنظ٘خٍّش أً طُ٘ظْش‬
                       )ٍَ‫ڃن ُحًّش اٿَ حٿِحًّش حٙه‬
                                           diffusion subs. (diffusionen، diffusioner) )‫نَ٘، حنظ٘خٍ(حٿ٠ٌء أً حٿٰخُحص‬
diagram subs. (diagrammet، diagram، diagrammen)        ِ‫ٍٓڂ رْخن‬
                                           difteri subs. (difterin eller difterien) (med ‫)٣ذ‬       ََ
                                                                         ‫ىٳظَّْخ، هنخٵ‬
diakronisk adj. (diakroniskt، diakroniska)            ِ‫طخٍّو‬
                                           diggersjuka subs. (-n) (med ‫)٣ذ‬                  ‫٣خ٫ٌڅ‬
dialekt subs. (dialekten، dialekter) ‫ٿيـش، ٿٰش ڃلڀْش، ٿٰش ىحٍؿش ، ٿټنش‬
                                           diger subs. (digert، digra) )‫ػوْن، ٓڄْٺ، ٟوڂ (٫خىس ٫ن حٿڄ٤زٌ٫خص‬
dialog subs. (dialogen، dialoger)   ٕ‫كٌحٍ، ڃلخًٍس ،طزخىٽ أٳټخٍ، نٸخ‬
                                           digital-                    ِ‫ٓخرٸش أً رخىثش رڄ٬نَ ٍٷڄ‬
dialys subs. (dialysen، dialyser)     ‫1. طټََّ حٿيځ رخٿټڀْش حٿٜنخ٫ْش‬
                                            digitalbild                         ‫ٌٍٛس ٍٷڄْش‬
       (med ‫)٣ذ‬    )‫2. ٯ٘خء ٳخٍُ (ّٔظويځ ٳِ حٿټڀْش حٿٜنخ٫ْش‬         digitalkamera                         ‫ٻخڃَْح ٍٷڄْش‬
                   ‫ټ‬        ٰ ‫ڄ‬      ‫يڀ‬
                  )َ‫3.حٿ ََِّْس، حٿ َِْْ حٿ ِ٘خثِ (ٯْٔپ حٿ ُڀ‬     digitalsändning                       ‫غ‬
                                                                        ِ‫آٍخٽ أً ر ّ ٍٷڄ‬
dialysbehandling subs. (-en) )َ‫حٿ٬ٚؽ رخٿڄَِْْ حٿِٰ٘خثِ (ٯْٔپ حٿټُڀ‬           digital-TV                           ِ‫طڀٴخُ ٍٷڄ‬
diamant subs. (diamanten، diamanter)    )‫أٿڄخّ (كـَ ٻَّڂ‬              digitalur                           ‫ٓخ٫ش ٍٷڄْش‬
diamantbröllop subs. (-bröllopet) ‫٫ْي حٿًِحؽ حٿڄخِٓ، حٿٌْرْپ‬             digitalt adv.                           ‫خ‬
                                                                     ِ‫ٍٷڄًْ، ر٘ټپ ٍٷڄ‬
                   ‫خ‬
             )‫حٿڄخِٓ ٿڀًِحؽ (ر٬ي ٓظٌڅ ٫خڃً ڃن حٿًِحؽ‬           dike subs. (diket، diken، dikena)            ‫هنيٵ، أهيًى‬
diameter subs. (diametern، diametrar)           ‫ٷ‬   ‫ٷ‬
                        ‫ُ٤َ ، ُ٤َ حٿيحثَس‬           dikeskant subs. (-kanten، -kanter)               ٕ
                                                                   ‫كخٳش ح ُهيًى أً حٿونيٵ‬
diapositiv subs. (dipositivet، diapositiv، diapositiven) dia ‫حن٨َ ٻڀڄش‬        dikotomi subs. (dikotomin، dikotomier)           ِ‫حنٸٔخځ ػنخث‬
diarienummer subs. (-numret)ِ‫حٿَٷڂ حٿظٔڀٔڀِ (ٿڀٸ٠ْش)،ٍٷڂ حٿڄڀٲ حٿظٔڀٔڀ‬        dikt subs. (dikten، dikter)          ‫ٷْٜيس، ڃن٨ٌڃش ٗ٬َّش‬
diarium subs. (diariet، diarier)                ‫ڃ‬
                    ، ِ‫ٓـپ، ٌُٻَس ًحص طٔڀٔپ ُڃن‬          dikta(r) verb. (diktade، diktat)       ‫ح‬
                                                             ‫ّن٨ڂ حٿ٘٬َ، ّټظذ ٗ٬ًَ أً ٷْٜيس‬
         ‫ٓـپ طٔڀٔپ حٿڄڀٴخص، ىٳظَ طيًّن حٿٌْڃْخص، ٓـپ حٿٸ٠خّخ‬
                                           diktamen subs. (diktamen، diktamina el. diktamen) َ‫حٗڃٚء: حٿټٚځ حٿڄُڄڀ‬
diarré subs. (diarrén، diarréer)     َ‫ڃ‬
                  ََِٟ ‫حٗٓيخٽ: ٿٌْنش حٿڄ٬يس ر٘ټپ‬


                                         28
epidemi                                                          ersättningstalan

epidemi subs. (epidemin، epidemier) ٍ‫ًرخء، ڃَٝ ڃ٬يٍ َّٓ٪ حٙنظ٘خ‬            erfordra(r) verb. (erfordrade، erfordrat) ‫ّ٤ڀذ،ّظ٤ڀذ،ّٔظي٫ِ، ّٔظٌؿذ‬
epidemisk adj. (epidemiskt، epidemiska) (med ‫)٣ذ‬         ‫ي‬
                                 ٍ ٬‫ًرخثِ، ڃ‬     ergometer subs. (-metern، -metrar)     ُ‫ڃٸْخّ حٿٴ٬پ حٿ٬٠ڀِ، ؿيخ‬
epidemisk hepatit (med ‫)٣ذ‬                     ‫ټز‬
                             ِ‫حٿظيخد حٿ َ ِي حٿٌرخث‬                                ِ‫ٷْخّ حٿـيي حٿ٬٠ڀ‬
epidemisk leverinflammation (med ‫حٿظيخد حٿټَزِي حٿٌرخثِ )٣ذ‬              ergonomi subs. (ergonomin)‫٫ڀڂ ً٧خثٲ حٿـٔڂ حػنخء حٿ٬ڄپ، ٫ڀڂ حٿ٬ٚٷش‬
epidemisk parotit (med ‫)٣ذ‬                  ِ‫حٿُټخٱ حٿٌرخث‬‫ن‬                         ِ‫رْن ً٧خثٲ حٿـٔڂ ً حٿـيي حٿ٬٠ڀ‬
epidermis subs. (med ‫)٣ذ‬               ٬
                         ‫حٿزَ٘س، ٣زٸش حٿـڀي حٿ ُڀْخ‬
                                            erhålla verb. (erhåller، erhöll، erhållit) ‫ّلٌُ أً ّلٜپ ٫ڀَ،ُّلَُ،ّټظٔذ‬
epididymit subs. (-en) (med ‫)٣ذ‬                 ‫ز ن‬
                                ‫حٿظيخد حٿ ََْ َؾ‬
                                            erigera(r) verb. (erigerade، erigerat) ً‫ُّٜڀّذ، ّـ٬ڀو ٛڀزخً أً ڃنظٜزخ‬
epiduralbedövning. (-en)       )َ‫َ ْيَّ ٳٌٵ حٿـخٳش (نٌ٩ ڃن طويَّ حٿ٨ي‬ ‫طو‬
                                            erinra(r) verb. (erinrade، erinrat) َٝ‫1. ٌُّٻَ، ّنزّو 2.ّڀٌځ،ّنظٸي،ّ٬ظ‬
                                            erinra(r) sig verb. (erinrade، erinrat)             ‫ٻ ّٻ‬
                                                                         ‫ّظٌ َّ، ٌُ َِ نٴٔو‬
epifys subs. (epifysen، epifyser) (med ‫)٣ذ‬         ‫حٿٰيس حٿٜنٌرَّش‬
                                            erinran subs. (erinran)       ‫ن‬
                                                           ،‫طٌٻَْ، طنزْو، طلٌَّ، ٿٴض حنظزخه، ٿٌځ، ُٜق‬
epilepsi subs. (epilepsin) (med ‫)٣ذ‬                ٩َٜ‫ىحء حٿ‬
                                                          ‫ه‬
                                                      ‫ح٫ظَحٝ، ح٫ظَحٝ، حنظٸخى، ٿٌځ، حكظـخؽ، ڃؤ ٌَ، ط٬ٸْذ‬
epileptiker subs. (epileptikern، epileptiker، epileptikerna) (med ‫)٣ذ‬
                                            erkänd adj. (erkänt، erkända)             ‫ڃ٬ظَٱ رو، ڃٸزٌٽ‬
                             ٩َٜ‫حٿڄٜخد ريحء حٿ‬
epileptiskt anfall (med ‫)٣ذ‬                    َٛ
                                 ٩َ َ ‫نٌرش‬      erkänna verb. (erkänner، erkände، erkänt) ‫ّ٬ظَٱ، ّٸَ رــِ ، ُّّٔڀڂ رٜلظو‬
                                             han erkände mordet                    ‫ح٫ظَٱ رخٿـَّڄش‬
episod subs. (episoden، episoder)         ‫كيع، ًحٷ٬ش، ٓڀٔڀش أكيحع‬
                                            erkännande subs. (erkännandet، erkännanden، erkännandena)
epistaxis (med ‫)٣ذ‬                           ‫ن‬
                         ‫َِْٱ أنٴِ، نِّٲ ڃن حٕنٲ‬
                                                                 ‫ح٫ظَحٱ، ٷزٌٽ ، اٷَحٍ رٜلش ٻٌح‬
epitel subs. (epitelet، epitel، epitelen) ‫هڀْش ٓ٤لْش ، ٣زٸش حٿوّٚخ‬
                                            erlägga verb. (erlägger، erlade، erlagt)          ّ     ّ
                                                                        ِ‫َيٳ٪، ّئىُ، ًٴ‬
   (biol. ‫)أكْخء‬  ‫حٿٔ٤لْش حٿظِ طٰ٤ِ حٿزَ٘س أً حٕٯْ٘ش حٿڄوخ٣ْش‬
                                            erodera(r) verb. (eroderade، eroderat) ‫ّظآٻپ، ّظلخص، ّؤٻپ أً ّنلض‬
epok subs. (epoken، epoker)         ‫٫َٜ، كٸزش، ُڃن، ٫يي‬
                                            erosion subs. (erosionen، erosioner)          ‫طآٻپ، طلخص ،ط٬َّش‬
epokgörande subs. (-t)        ٌٍٜ٬‫ٛنخ٫ش ٫يي ؿيّي، ٛنخ٫ش حٿ‬
                                            eroticism subs. (eroticismen)ِٔ‫حٿ٘يٌس حٿـنْٔش، حٗػخٍس أً حٿظيْْؾ حٿـن‬
epokmakare subs. (-n) ‫ٛخن٪ ٿ٬يي ؿيّي، ٛخن٪ حٿ٬ٌٍٜ أً حٿ٬يٌى‬
                                            erotik subs. (erotiken)            ْ‫اػخٍس حٿ٘يٌس حٿـنْٔش ، ؿن‬
epokskapare subs. (-n) ‫ٛخن٪ ٿ٬يي ؿيُ ،ڃُزي٩ حٿ٬ٌٍٜ أً حٿ٬يٌى‬
                                            erotisk adj. (erotiskt، erotiska) ‫ؿنِٔ، ٗيٌحنِ، ڃؼَْ ٿڀ٘يٌس حٿـنْٔش‬
epålett subs. (epåletten، epåletter)  ََٗ٘‫حٿټظٴْش: نْٔؾ ڃٸٜذ ًڃ‬
                                            erotomani subs. (-n)                        ‫٘ز‬
                                                           ‫حٿ َ َٶ: ڃٌْٽ كخى أً ڃَِٟ ٿڀ٘يٌس حٿـنْٔش‬
                          ‫٫ڀَ ٻظٲ حٿٔظَس حٿ٬ٔټَّش‬
er pron. ‫1.أنظڂ، أنظُنّ، أنظڄخ (ٟڄَْ حٿڄُوخ٣َذ ٕٻؼَ ڃن ًحكي) 2. ٻخٱ حٿڄڀټْش‬      ersätta verb. (ersätter، ersatte، ersatt) ، )ًٙ‫ُّ٬ٌّٝ (ّ٬٤ِ ٫ٌٟخً أً ري‬
                                                           ‫پ پ‬            ‫ڀ‬
                                                     ‫ّ٬ٌٝ أً ّوُٲ (ّټٌڅ ريّٚ ٫ن)، ّل ّ ڃل ّ ، ّٸٌځ ڃٸخځ‬
era subs. (eran، eror)     َ‫كٸزش (ٳظَس ُڃنْش ٳِ حٿـٌْٿٌؿْخ)، ىى‬
                                            ersättare subs. (ersättaren، ersättare، ersättarna)ٌََٝ٫ ،‫1.ريّپ، هَڀَٲ‬
erbjuda verb. (erbjuder، erbjöd، erbjudit) ُ‫ّ٬َٝ، ّٸيځ، ّٸظَف، ُّزي‬
                                                                            ٌ‫ڄ‬
                                                                   ٌّٞ٬‫2. حٿ ُ٬ ِٝ، ىحٳ٪ حٿظ‬
                    ً
                    ‫حٓظ٬يحىه أً ٍٯزظو ، ّٸيځ ٫َٟخ‬
                                            ersättning subs. (ersättningen، ersättningar)        ‫ري‬
                                                                         ‫ط٬ٌّٞ ، َ َٽ‬
erbjudande subs. (erbjudandet، erbjudanden، erbjudandena) ،‫٫٤خء‬
                                             jag fick ersättning för resan      َ‫كٜڀض ٫ڀَ رَيَٽ ٓٴ‬
                     َٝ٫ ‫٫َٝ، حٷظَحف، طٸيّڂ‬
                                             jag fick ersättning för skadan ‫كٜڀض ٫ڀَ ط٬ٌّٞ ٫ن حٗٛخرش‬
erektion subs. (erektionen، erektioner)    َُ‫حنظٜخد حٿ٬٠ٌ حٿٌٻ‬
                                             reseersättning     ‫رَيَٽ ٓٴَ ، ط٬ٌّٞ ٫ن ڃٜخٍّٲ حٿڄٌحٛٚص‬
erfara verb. (erfar، erfor، erfarit) ٌٝ‫َّ٬ڀَڂ، ُّ٬خّٖ، ُّـََد، ّټظٔذ هزَس ،ّو‬      skadeståndsersättning            ٍَٟ ‫ط٬ٌّٞ ٫ن‬
erfaren adj. (erfaret، erfarna) ّ‫ڃُـَِد، هزَْ، ًً رخ٩ٍ، ًً طـَرش، ڃُڀڂ‬          övertidsersättning       ِ‫ريٽ أً ط٬ٌّٞ ٫ن حٿ٬ڄپ حٟٗخٳ‬
erfarenhet subs. (erfarenheten، erfarenheter)       ‫هزَس ،طـَرش‬         ersättningsanspråk subs. (-anspråket)     ٌّٞ٬‫ڃ٤خٿزش رخٿظ‬
erfarenhetsmässig adj. (-mässigt، -mässiga)‫٫ن ٣َّٶ حٿظـَرش، ڃن‬             ersättningsgill adj. ‫هخٟ٪ ٿڀظ٬ٌّٞ، ٷخرپ ٿڀظ٬ٌّٞ، ّڄټن ط٬ٌّ٠و‬
                 ‫نخكْش حٿوزَس، ڃن ڃن٤ڀٶ حٿوزَس أً حٿظـَرش‬       ersättningsindustri subs. (-industrin) ‫ٛنخ٫ش ريّڀش أً ط٬ٌّ٠ْش‬
erforderlig adj. (erforderligt، erforderliga) ِ‫ڃ٤ڀٌد،ًٍَُٟ،ڃُڀِق،كظڄ‬          ersättningsskyldig adj. (-skyldigt، -skyldiga) ٌّٞ٬‫ُڀِځ رخٿظ‬‫ڃ‬
erforderlig vård inom socialtjänsten ‫ٍ٫خّش كظڄْش أً ڃُڀلش‬               ersättningsskyldighet subs. (-skyldigheten)   ٌّٞ٬‫ًحؿذ حٿظ‬
              ٫ ‫ڃ ظ ؿ‬
 ‫ٟڄن حٿ٘ئًڅ حٙؿظڄخ٫ْش، ٍ٫خّش ُْٔ ٌَْ َزش َزَ ىحثَس حٿويڃخص حٙؿظڄخ٫ْش‬
                                            ersättningstalan subs. ٌّٞ٬‫ٷ٠ْش ط٬ٌّٞ، ى٫ٌٍ ٿڀڄ٤خٿزش رظ‬


                                         29
filmkamera                                                                          final

filmkamera subs. (-kameran)             ِ‫ٻخڃَْح طٌَّٜ ْٓنڄخث‬        fin teknik                     ‫ث‬
                                                                ‫حٿظٸنْش حٿيٷْٸش، طٸنْش حٿَٳخ ِ٪ أً حٿيٷخثٶ‬
filmmanus subs. (filmmanuset)                   ‫ْٓنخٌٍّ ٳْڀڂ‬     final subs. (finalen، finaler)    ‫نيخثِ (حٿڄزخٍحس حٿنيخثْش) ،هظخڃِ، هخطڄش‬
filmning subs. (filmningen، filmningar)            ‫طٌَّٜ، طڄؼْپ‬        kvartsfinal                            ِ‫ٍُر٪ نيخث‬
filmrecension subs. (-recensionen)                 ِ‫نٸي ْٓنڄخث‬      semifinal                     ِ‫نٜٲ حٿنيخثِ، ٷزپ حٿنيخث‬
filmrulle subs. (-rullen، -rullar)              ‫ٿ ّش أً رټَس ٳْڀڂ‬
                                       ‫ٴ‬     finalist subs. (finalisten، finalister)         ‫حٿڄ٘ظَٹ ٳِ حٿنيخثْخص‬
filmstjärna subs. (-stjärnan، -stjärnor) ‫نـڂ ْٓنڄخثِ أً نـڄش ْٓنڄخثْش‬          finalmatch subs. (-matchen، -matcher)               ‫ڃزخٍحس نيخثْش‬
filolog subs. (filologen، filologer)             ‫٫خِڂ ٳِ ِٸو حٿڀٰش‬
                                   ‫ٳ‬   ‫َٿ‬     finans subs. (finansen، finanser)     ‫ڃخٽ، حٷظٜخى، ڃٌحٍى ڃخٿْش، طڄٌّپ‬
filologi subs. (filologin)                    ‫٫ڀڂ ِٸو حٿڀٰش‬
                                     ‫ِ ٳ‬      finansanalytiker subs. (-n)                        ‫ڃ ڀ‬
                                                                              ِ‫ُلّپ ڃخٿ‬
filosof subs. (filosofen، filosofer)                  ‫ٳْڀٌٔٱ‬     finansbolag subs. (-bolaget) ‫َٗٻش طڄٌّپ، َٗٻش طٌ٧ْٲ حٕڃٌحٽ‬
filosofera(r) verb. (filosoferade، filosoferat)     ‫ّظٴڀٔٲ، ّٴټَ ر٬ڄٶ‬       finansdepartement subs. (-et)            ‫و‬
                                                                    ‫ًُحٍس حٿڄخٿْش، ًُحٍس حٿ ِِحنش‬
filosofi subs. (filosofin)                        ‫ٳڀٔٴش‬     finansfirma subs. (-firman)       ‫َٗٻش طڄٌّپ، َٗٻش طٌ٧ْٲ حٕڃٌحٽ‬
filosofisk adj. (filosofiskt)                       ِ‫ٳڀٔٴ‬     finansiell adj. (finansiellt، finansiella)       ‫ڃخٿِ، ًً ٫ٚٷش رخٿڄخٽ‬
filt subs. (filten)         ‫ٿزخى: نٌ٩ ڃن حٿٸڄخٕ حٿڄٜنٌ٩ ڃن حٿٌٜٱ‬        finansiella situationen            ِ‫حٿٌٟ٪ حٿڄخٿِ، حٿڄٌٷٲ حٿڄخٿ‬
filt subs. (filten، filtar) ‫ر٤خنْش(كَِحَځ) ،ٯ٤خء ڃٜنٌ٩ ڃن حٿٌٜٱ أً حٿڀزخى‬        finansiera(r) verb. (finansierade، finansierat) ‫ُّڄٌّٽ، ّظټٴّپ رخٿڄٜخٍّٲ‬
filter subs. (filtret، filtrar)                 ٗ ‫ڃ‬
                            َ‫ڃٜٴخس، َُ ّق ، ٳڀظ‬       finansinspektion subs. (-en) ‫ٓڀ٤ش حٿَٷخرش حٿڄخٿْش، حٿَٷخرش حٿڄخٿْش‬
filterpapper subs. (-pappret)                   ‫ًٍٵ طَْٗق‬       finansinstitut subs. (-instituten) ‫ڃئٓٔش ڃخٿْش، َٗٻش طٌ٧ْٲ أڃٌحٽ‬
filthatt subs. (-hatten، -hattar)                       ‫ٷز‬
                                 ‫ُّ٬ش ڃن حٿڀزخى‬     finansiär subs. (finansiären، finansiärer) ‫حٿڄڄٌّٽ: ڃن ّظټٴپ ريٳ٪ حٿڄٜخٍّٲ‬
filtrat subs. (filtratet، filtrat، filtraten)      ََ‫ڄ‬
                           ‫َُٗق: حٿڄخىس حٿ َُٗلش‬
                                     َْ ‫ڃ‬      finansminister subs. (-ministern)                 ْ
                                                                             ‫ًَُّ حٿڄخٿّش‬
filtrera(r) verb. (filtrerade، filtrerat)            ّٜ    ٗ ّ
                               ِ‫َُ ّق أً ُ ّٴ‬      finansministerium (-ministeriet، -ministerier) ‫ًُحٍس حٿڄخٿْش‬
filtrering subs. (filtreringen، filtreringar)         ‫طٜٴْش، طَْٗق‬       finanskonsulent subs. (-en)                   ِ‫ڃٔظ٘خٍ ڃخٿ‬
filtrerpapper subs. (-pappret)                  ‫ًٍٵ طَْٗق‬       finanspolis subs. (-en) ‫َٗ٣ش حٿـَحثڂ حٿڄخٿْش، َٗ٣ش حٕڃٌحٽ حٿ٬خڃش‬
filttoffel subs. (-n، -tofflor)                ‫ٗز٘ذ ڃن حٿڀزخى‬      finanspolitik subs. (-politiken)        ْ
                                                                   ‫ْٓخٓش حٿظڄٌّپ، حٿْٔخٓش حٿڄخٿَش‬
filur subs. (filuren، filurer)                       َ‫ڃخٻ‬     finansrätt subs. (-en)          ِ‫ٷخنٌڅ حٕڃٌحٽ حٿ٬خڃش، حٿٸخنٌڅ حٿڄخٿ‬
fimosis subs. (-en) (med ‫)٣ذ‬                     ‫ط٠ْ ـ‬
                       )‫َ َُٶ حٿ ِڀي حٕڃخڃِ (ٿڀٸ٠ْذ‬       finess subs. (finessen، finesser) ‫ٛٴخء، نٸخء، أنخٷش، ىٷش، ؿڄخٽ، رَح٫ش‬
fimp subs. (fimpen، fimpar)          )‫ُٸذ حٿْٔـخٍس (ٷڄ٬ش حٿْٔـخٍس‬  ٫     finger subs. (fingret، fingrar)                  )‫اٛز٪ (حٿْي‬
fimpa(r) verb. (fimpade، fimpat) ‫1. ُّ٤ٴت حٿْٔـخٍس 2.ّ٤ٴت،ّظَٹ،ّظ٬ي ٫ن‬          lillfinger                               َٜ‫حٿوِن‬
                                             långfinger                              َ٤ٌٓ‫حٿ‬
fin adj. (fint، fina) ‫1. ىٷْٶ، ٍٷْٶ، ٍٳْ٪ 2.ڃڄظخُ،ٍحث٪ 3.ؿڄْپ ، أنْٶ‬
                                             pekfinger                                 ‫ز‬
                                                                                 ‫حٿَٔخرش‬
                        ٔ‫ٿز ك‬     ‫ٱ‬
                       ‫4.نخ٫ڂ، ٛخ ٍ 5. َ ِٶ ، ً َن‬
                                             ringfinger                               َٜ‫حٿزن‬
 en fin affär                           ‫ٛٴٸش ڃڄظخُس‬
 en fin chans                           ‫ٳَٛش ٍحث٬ش‬
 en fin klänning                           ‫ٳٔظخڅ أنْٶ‬
 en fin man                              ‫ٍؿپ ٿزٶ‬
 ett fint hus                             ‫رْض ؿڄْپ‬
 fin tråd                               ٪ْ‫هْ٢ ٍٳ‬
 fin yta                               ‫ٓ٤ق نخ٫ڂ‬
 fina skivor                            ‫َٗحثق ٍٷْٸش‬
 finhackad lök                        ‫رٜپ ڃزٌٍ٘ نخ٫ڂ‬
 finmalt kött                         ‫ٿلڂ ڃٴًَځ نخ٫ڂ‬                                          30
hotbrev                                                                 hovrättstorg

hotbrev subs. (-et)                   ‫ه‬   ٍ
                       ‫ِٓخٿش أً ِ٤خد طييّي‬         hovrättstorg subs. (-et) ‫ڃْيحڅ ڃلټڄش حٙٓظجنخٱ, ڃُـڄَ٪ ڃلټڄش حٙٓظجنخٱ‬
hotbild subs. (hotbilden) ٪ًَْٟ ،‫طييّي، ٌٍٛس طييّيّش ، ٗټپ حٿظييّي‬         hovslagare subs. (-slagaren)           ‫ٛخن٪ كٌحٳَ حٿوٌْٽ‬
                                    ‫ك‬
                               ‫أً َخٽ حٿظييّي‬    hovsorg subs. (-sorgen)           hovtång
hotell subs.  (hotellet، hotell، hotellen)          ‫ٳنيٵ ، أًطْپ‬    )‫(ٳِ كخٽ ٳٸيحڅ أكي أٳَحى حَٕٓس حٿڄخٿټش‬  ِ‫٫ِحء ڃڀټ‬
 lyxhotell                        َ‫ٳنيٵ ٳوڂ أً ٳخه‬     hovtång subs. (-tången، -tänger)
hotellbokning subs. (-bokningen)        ‫كـِ ٳنيٷِ، كـِ رخٿٴنيٵ‬                        ‫َم‬
                                               ‫ك َاشح خاصح لسحة المسامير‬
hotellfoajé subs. (-en، -er)                   ‫ريٌ حٿٴنيٵ‬    hud subs. (huden، hudar)                  ‫1. رَ٘س 2، ؿڀي‬
hotellgäst subs. (-en، -er)                   ‫نِّپ ٳنيٵ‬     ansiktshud                           ‫رَ٘س حٿٌؿو‬
hotellrum subs. (-rummet)           ‫ٯَٳش ٳنيٷْش، ٯَٳش رخٿٴنيٵ‬       djurhud                             ‫ؿڀي حٿلٌْحڅ‬
hotellråtta subs. (-råttan)                 ‫كَحڃِ حٿٴنخىٵ‬     hudfärg subs. (-färgen)                 ‫ٿٌڅ حٿزَ٘س‬
hotellsjukhus subs. (-sjukhuset)              ِ‫ڃٔظ٘ٴَ ٳنيٷ‬      hudklinik subs. (-kliniken)         ‫٫ْخىس حٕڃَحٝ حٿـڀيّش‬
hotellvistelse subs. (-vistelsen)       ‫اٷخڃش ٳنيٷْش، اٷخڃش رخٿٴنيٵ‬     hudlotion subs. (-lotionen)           ‫ٻَّڂ طَ٣ْذ حٿزَ٘س‬
hotellägare subs. (-ägaren)            ‫ٛخكذ أً ڃخٿٺ حٿٴنيٵ‬       hudläkare subs. (-läkaren)         ‫٣زْذ حٕڃَحٝ حٿـڀيّش‬
hotellägenhet subs. (-lägenheten)                ‫ٗٸش ٳنيٷْش‬    hudpigment subs. (-en)            ‫ه د‬
                                                             ‫ٛزٰش ؿڀيّش، ِ٠خ ُ حٿـِڀي‬
hotelse subs. (hotelsen، hotelser)               ‫طييّي، ً٫ْي‬     hudsalva subs. (-salvan)           ‫ڃَىڂ ٿڀـڀي، ىىن ٿڀـڀي‬
hotelsefull adj. (-fullt، -fulla)     ‫طييّيُ، ه٤َْ، ڃڀِء رخٿظييّي‬       hudsjukdom subs. (-domen) (med ‫)٣ذ‬           ُ‫ڃَٝ ؿڀي‬
hotfull adj. (-fullt، fulla)               ُ‫طييّيُ، طٌ ُي‬
                               ٫          hudsymtom subs. (-en، -er) (med ‫)٣ذ‬         ‫أ٫َحٝ ؿڀيّش‬
hotfull fras                   ‫٫زخٍس طييّيّش أً َ َ ُيّش‬
                           ٫ٌ‫ط‬              hudtumör subs. (-en) (med ‫)٣ذ‬                ‫ًٍ ؿ‬
                                                                       ُ‫َ َځ ِڀي‬
hotfulla ord                  ‫ٻڀڄخص طييّيّش أً َ َ ُيّش‬
                          ٫ٌ‫ط‬              hudtvätt subs. (-tvätten)               ‫ٌَٔٽ حٿزَ٘س‬ ‫ٯ‬
hotrisk subs. (-en، -er)      ‫ه٤َ نخؿڂ ٫ن طييّي، ُ٤ٌٍس حٿظييّي‬
                         ‫ه‬                 hudveck subs. (-vecken)          ‫ػنْش حٿـڀي، طـخ٫ْي حٿـڀي‬
hov subs. (hoven، hovar)                    َ‫٧ٴَ، كخٳ‬     hudvänlig adj. (-vänligt، -vänliga)  ‫ٍٳْٶ رخٿـڀي، ٿ٤ْٲ رخٿزَ٘س‬
hovdjur subs. (-djuret)      )َ‫كٌْحڅ ًً كٌحٳَ (ڃن ًًحص حٿلٌحٳ‬        hugg subs. (hugget، hugg، huggen)  ‫٣٬نش، ًهِس، َٟرش رآٿش كخىس‬
hov subs. (hovet، hov، hoven)    ‫حٿزٚ١ حٿڄڀټِ، أَٓس حٿڄڀٺ ًكخْٗظو‬        knivhugg                            ‫٣٬نش ٓټْن‬
hovleverantör subs. (-leverantören)                  ٍ ‫ڃ‬
                           ِ‫ٌُ َى ٿڀزٚ١ حٿڄڀټ‬      hugga verb.(hugger، högg، huggit) ٪٤‫1.ٌّهِ، ّ٤٬ن 2. ّٸ٤٪ رٴؤّ،ّٸ‬
                                                                 ٪٤‫رخٓظويحځ آٿش كخىس، ّٸ‬
hovläkare subs. (-läkaren) ِ‫٣زْذ حٿڄڀٺ، ٣زْذ حٿزٚ١، حٿ٤زْذ حٿڄڀټ‬
                                          hugga av verb.                   ‫ح‬
                                                              ،‫ّٸ٤٪، ّٸ٤٪ ٫٠ًٌ ڃن حٿـٔڂ‬
                                                      (hugger، högg، huggit)
hovmästare subs. (-mästaren) ‫ٍثْْ حٿنّيُٽ أً ٻزَْ حٿويځ (ٳِ ڃ٤٬ڂ‬
                                                           ِّ
                                                       ‫ّٸ٤٪ أً ّٴٜپ حٿِ٘ء اٿَ ؿِثْن، ُڄ ّٵ، ّٸٔڂ‬
                   ‫أً ٳنيٵ...)، ٻزَْ حٿَٰحْٓن، حٿڄظَىًطْپ‬
                                          hugga för sig verb. (hugger، högg، huggit)‫ّٔخ٫ي نٴٔو، ّويځ أً ّيظڂ رنٴٔو‬
hovrätt subs. (hovrätten، hovrätter)       ‫ڃلټڄش حٙٓظجنخٱ‬
                                                             ‫ح‬
                                          ‫، ّـڀذ ٿنٴٔو ر٤ڄ٪، ّؤهٌ أٓ٬خًٍ ؿ٘٬ش،ّيٳ٪ أً َّٰځ حٿنخّ رظټخٿْٲ رخى٨ش‬
hovrättsassessor subs. (-n) ‫ٷخِٟ ڃٔخ٫ي ٳِ ڃلټڄش حٙٓظجنخٱ‬
                                          hugga i verb. (hugger، högg، huggit) ‫ّٔ٬َ، ّـيي، ّزٌٽ ٷٜخٍٍ ؿييه‬
hovrättsförhandling subs. (-en)      ‫ؿڀٔش ڃلټڄش حٙٓظجنخٱ‬
                                          hugga ned verb.                 ّ ٚ
                                                               ،ٞ‫ّٸ٤٪ ٗـَس (ڃؼ ً)،ُوٴ‬
                                                        (hugger، högg، huggit)
hovrättshus subs. (-et) ‫ڃزنَ ڃلټڄش حٙٓظجنخٱ، ىحٍ ڃلټڄش حٙٓظجنخٱ‬                                    ‫ّـ‬    ّ   ّ
                                                                   ِّ ٬ُ ،‫ُنٸٚ، ُيڀٺ‬
hovrättslagman subs. (-mannen) ‫ٷخِٟ ٍثْْ ٷٔڂ ٳِ ڃلټڄش حٙٓظجنخٱ‬           hugga till verb. (hugger، högg، huggit) ،)‫ُّٔيىّ (اٿْو َٟرش أً ٿ٤ڄش‬
hovrättsnämndeman subs. (-mannen) ‫٫٠ٌ ٳِ ىْجش حٿڄلڀٴْن‬                                ‫ّٜٴ٪، ّ٠َد، ّ٤٬ن، ّيخؿڂ، ّٸظلڂ‬
                            ‫ٳِ ڃلټڄش حٙٓظجنخٱ‬      hugga ut verb. (hugger، högg، huggit) ‫ّلٌٱ، ّٸ٤٪، ّٴٜپ، ّ٬ْي ط٘ټْپ‬
hovrättspresident subs.       (-presidenten)  ‫ٍثْْ ڃلټڄش حٙٓظجنخٱ‬              ّ  ‫ن‬   ‫ٚ ّ ٴ‬
                                                ‫أً ٛٸپ حٿِ٘ء ربُحٿش حٿًِحثي، ّنٸ ّ، ُو ّٲ،،ّّلپ، ُيِٽ‬
hovrättsråd subs. (-rådet)                      ‫ڃ‬
                    ‫ُٔظ٘خٍ(ٷخِٟ) ٳِ ڃلټڄش حٙٓظجنخٱ‬       huggorm subs. (-ormen)                  ‫أٳ٬َ ٓخڃش‬
hovrättssal subs. (-en)                ‫ٷخ٫ش ڃلټڄش حٙٓظجنخٱ‬     huggormsbett subs.         (-bettet)        ‫ٿيٯش حٕٳ٬َ حٿٔخڃش‬
                                          huggsår subs. (-et)               ‫ؿَف ٣٬نِ، ؿَف نخؿڂ ٫ن ٣٬ن‬


                                       31
hädare                                                                häktningstid

hädare subs.                 ً‫ُـيٱ أً ٓخهَ ڃن حهلل أ‬
         (hädaren، hädare، hädarna) ‫ڃن‬             ‫ڃ‬                                         ‫ًڃش حٿظلٸْٶ‬
           ‫حٿڄٸيٓخص، ٗوٚ ّ ِذ ٫ڀِ حهلل أً ٫ڀَ حٿڄٸيٓخص‬
                          ٔ                    häktningstid subs.    (-en)     ‫ٳظَس حٙ٫ظٸخٽ ٫ڀَ ًڃش حٿظلٸْٶ، ڃيس‬
hädelse subs. (hädelsen) ،‫حٿظـيّٲ أً حٿّٔذ ٫ڀَ حهلل، حٙى٫خء رخٿظؤٿْو‬                                         ِ٣‫حٿلزْ حٙكظْخ‬
                           ‫حى٫خء حٿڄَء رؤنو اٿو‬         häl subs. (hälen، hälar)                   ٫
                                                                        ‫ٻ٬ذ حٿٸيځ، َٸذ حٿٸيځ‬
häfta subs. (häftan، häftor) ‫ٿَٜٸش، َّٗ٢ ٙٛٶ ٿَِٷِو، ٿَٜٸش ٿڀـَُف‬
                ْ                             hälben subs. (-et)             ‫َ٨ْڂ ٫ٸذ حٿٸيځ، ٫٨ڂ حٿټ٬ذ‬ ٫
häfta(r) verb.                  ‫ظ‬
         (häftade، häftat) ٞ٬‫(ّـ٬پ حًٍٕحٵ ڃؼزّش رز٬٠يخ حٿز‬    ‫ّ ز ّي‬
                                   ْ‫ُټّْ، ُ ّر‬     hälare subs. (hälaren، hälare، hälarna) ‫ڃُ٘ظَُ أً حٿڄُظ٬خڃِپ رخٿڄًَٔٷخص‬
                       ‫٫ن ٣َّٶ طيرْٔيخ أً ٻزٔيخ)، ّڀٜٶ، ّڀلڂ‬    häleri subs. (hälerit eller häleriet) ‫حٿظ٬خڃپ رخٿڄًَٔٷخص، َٗحء حٿڄًَٔٷخص‬
häftapparat subs.     (-apparaten)                                           ‫ً اهٴخثيخ، كْخُس ًاهٴخء حٿز٠خث٪ حٿڄًَٔٷش‬
         ‫ز‬
‫ٻّخٓش أً ىرخٓش حٿٌٍٵ‬                   häftapparat            häleribrott subs. (-brottet)           ‫ؿَّڄش حٿظ٬خڃپ رخٿڄًَٔٷخص‬
häfte subs.  (häftet، häfte، häften)                           häleriförseelse subs. (-förseelsen)        ‫ُنلش حٿظ٬خڃپ رخٿڄًَٔٷخص‬ ‫ؿ‬
 ْ‫ٻ‬   ‫ٻ ح‬
‫ىٳظَ، َُّٓش، ُظّذ‬                                     hälft subs. (hälften، hälfter)        )‫ِٜٲ (حٿِ٘ء أً حٿټڄْش---اٿن‬  ‫ن‬
häftig adj. (häftigt، häftiga) ، ٪‫1. ڃٴخؿت، ٳـخثِ، َّٓ٪، ڃظيٌٍ، ڃنيٳ‬
                                              hälftendelningsprincip subs. (-en)          ‫ڃزيأ حٿظٸْٔڂ رخٿڄنخٛٴش‬
                ْ ‫ځ ڃ‬
 َٛ‫َّٓ٪ حٙنٴ٬خٽ 2. ٛخٍځ، ٫نْٲ، كخ ٍ، ُظيِؾ 3. كيّغ (ڃٌىٍِڅ)، ڃ٬خ‬
                                              häll subs. (hällen، hällar)                      ‫رٚ٣ش‬
häftig död                           ُ‫ڃ ص‬
                         ‫ٌَْ ٌ ُإَحځ ،ڃٌص ٫نْٲ‬
                                              hälla subs. (hällan، hällor)    ‫َّٗ٢ طؼزْض حٿزن٤ڀٌڅ أً حٿًَٔحٽ رخٿٸيځ‬
häftstift subs.             ٍ‫ىرٌّ، ىرٌّ طؼزْض، ڃٔڄخ‬
          (-stiftet، -stift، -stiften)‫ط٬ڀْٶ‬
                                              hälla verb. (häller، hällde، hällt)        ‫ٿ‬       ٔ
                                                                      ‫َٜذ، ّ ّټذ، ّٔٴق، ّيُٶ‬  ّ
                          ِ‫حٿڄٔڄخٍ حٗريخڃ‬
                                              hällbar adj. (-bart، -bara)        ‫ز‬          ‫ذ‬
                                                                   ‫ٷخرپ ٿڀٜ ّ أً حٿٔټذ، ڃڄټن ُٛو‬
hägra(r) verb. (hägrade، hägrat) َّ‫ّڀٌف، ّ٨يَ ًّوظٴِ ٻخٿَٔحد، َّڄ‬
              َ
         ‫ٻخٿ ّڀڂ، ّزيً ٻخٿوْخٽ أً حٿٌىڂ، ّڀٌف أً ّڄ ّ ٻخٿَٔحد‬
                                 ‫ل‬             hällregn subs. (-regnet)                         ٤‫ڃ‬
                                                                              َ‫َ ََ ڃنيڄ‬
hägring subs. (hägringen)                ٚ
                   ‫َٓحد (ڃؼ ٌ ٳِ حٿٜلَحء)،ًىڂ‬              hällristning subs. (-ristningen) ‫نٸٌٕ: ٻڀڄخص أً ٌٍٓڃخص ٫ڀَ ٛوٌٍ ڃٜٸٌٿش‬
häkta subs. (häktan، häktor)          ‫ُٚد، ُ ّخٱ، ِّخٍس‬
                         ‫ٛن‬   ٤‫ه‬    ‫ٻ‬           hälsa subs. (hälsan)                      ‫ٛلش، ٫خٳْش‬
häkta(r) verb. (häktade، häktat) ً‫1. ُّؼزض رخٓظويحځ ٻُّٚد أً هُ٤ّخٱ أ‬           hälsa(r) verb.(hälsade، hälsat)‫1.ّڀٸِ حٿظلْش، ُّلِّْ،َُّكّذ،ٌُِّٛپ حٿظلْش‬
         ‫خ‬    ‫خ‬
         ًْ٣‫ٛنخٍس 2. ٌُٷٲ ٫ڀَ ًڃش حٿظلٸْٶ، ّلزْ كزًٔ حكظْخ‬
                            ّ                                                ّ ّ
                                                            ‫2. ُزڀٮ، ٌُٛپ ٍٓخٿش أً طلْش أً ڃ٬ڀٌڃش...اٿن‬
häktad adj. (häktat، häktade) ً‫ڃٌٷٌٱ ٫ڀَ ًڃش حٿظلٸْٶ، ڃلزٌّ حكظْخ٣ْخ‬            hälsa(r) på verb. (hälsade، hälsat) َ‫ًٍِّ، ّٸٌځ رِّخٍس اٿَ ، ُّٔڀِڂ ٫ڀ‬
häkte subs. (häktet، häkte، häkten)   ،‫ٓـن حٿلزْ ٫ڀَ ًڃش حٿظلٸْٶ‬            hälsena subs. (-n)    ‫ٸي‬        ‫ًط‬     َ‫ًط‬     ٬ َ‫ًط‬
                                                         )‫َ َ ُ حٿ َُٷٌد، َ َ ُ حٿ٬ٸذ، َ ََ آهْپ (ٳِ حٿ َ َځ‬
              ‫ٓـن حٿلزْ حٙكظْخ٣ِ، ن٨خٍس، طوْ٘زش‬                hälseneruptur subs. (-en)           ‫ًط‬      ٬ ‫طڄِ ًط‬
                                                                 ‫َ َ ُٵ َ ََ حٿ َُٷٌد أً َ ََ آهْپ‬
häktning subs.    (häktningen، häktningar)ْ‫كز‬
                     ،‫ح٫ظٸخٽ ٫ڀَ ًڃش حٿظلٸْٶ‬              hälsning subs. (hälsningen)                 ‫طلّش، ٓٚځ‬ْ
                 ‫حكظْخ٣ِ، طٌٷْٲ ٫ڀَ ًڃش حٿٸ٠ْش‬               hälsningsfras subs. (-frasen)          ِ ّ      ْ
                                                                   )‫٫زخٍس طلّش (٫زَحص ُل َ ريخ‬
häktningsbeslut subs. (-beslutet) ،‫ٷَحٍ حٙ٫ظٸخٽ ٫ڀَ ًڃش حٿظلٸْٶ‬              hälsningsord subs. (-ordet)            ِ ّ      ْ
                                                                    )‫ٻڀڄش طلّش (ٻڀڄخص ُل َ ريخ‬
                      ِ٣‫ٷَحٍ حٿلزْ حٙكظْخ‬               hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ِ‫حٿڀـنش حٿظؤىّزْش ٳ‬
häktningsframställan              ‫أن٨َ حٿټڀڄش حٿظخٿْش‬              ‫حٿ٘ئًڅ حٿٜلْش ً حٿ٬ٚؿْش، ٿـنش حٿظلٸْٶ حٗىحٍُ ٳِ حٿ٘ئًڅ حٿٜلْش‬
häktningsframställning subs.         ‫٣ڀذ حٙ٫ظٸخٽ ٫ڀَ ًڃش‬
                        (-en)                         ‫ً حٿ٬ٚؿْش، حٿنْخرش حٗىحٍّش ٿ٘ئًڅ حٿَ٫خّش حٿٜلْش ً حٿ٤زْش‬
   ‫حٿظلٸْٶ، حٿظڄخّ رخٿلزْ حٙكظْخ٣ِ، ڃٌٻَس حٿظٌٷْٲ ٫ڀَ ًڃش حٿظلٸْٶ‬            hälsobrunn subs. (-brunnen)           ‫ل‬
                                                                      ِّ ٛ ٩ٌ‫رجَ أً ّنز‬
häktningsförfarande subs. (-t) ‫اؿَحءحص حٙ٫ظٸخٽ ٫ڀَ ًڃش حٿظلٸْٶ‬               hälsobutik subs. (-butiken)         ‫ڃظـَ رْ٪ حٿڀٌحُځ حٿٜلْش‬
häktningsförhandling subs. (-förhandlingen)   ‫ؿڀٔش حٙ٫ظٸخٽ‬               hälsodryck subs. (-drycken)     ‫ڃًَ٘د ٛلِ، ڃًَ٘د حٿ٬خٳْش‬
                ِ٣‫٫ڀَ ًڃش حٿظلٸْٶ، ؿڀٔش حٿلزْ حٙكظْخ‬            hälsohem subs. (-hemmet)                    ‫ڃٜ ل‬
                                                                            ‫َ َ َش‬
häktningsgrund subs.       (-en، -er) ْ‫أٓخّ َّطټِ ٫ڀْو حٿلز‬             hälsoklubb subs. (-klubben)               ِ‫نخىُ ٛل‬
 ‫حٙكظْخ٣ِ، آنخىحص أً ٍٻخثِ حٿلزْ حٙكظْخ٣ِ، حٍٕٻخڅ حٿظِ ّٔظني ٫ڀْيخ‬
                                              hälsokontroll subs. (-kontrollen)   ‫ٳلٚ ٛلِ، ٻ٘ٲ ٣زِ ٫خځ‬
                       ‫حٿلزْ ٫ڀَ ًڃش حٿظلٸْٶ‬
                                              hälsokort subs. (-kortet)               ‫ر٤خٷش ٛلْش‬
häktningsorder subs. (-n)         ‫أڃَ ح٫ظٸخٽ ٫ڀَ ًڃش حٿظلٸْٶ‬
                                              hälsokost subs. (-kosten) ‫ٯٌحء ٛلِّ، أ٣٬ڄش ٛلْش أً ڃٴْيس ٿڀٜلش‬
häktningsskäl subs.      (-et)  َ‫أٓزخد حٿلزْ حٙكظْخ٣ِ أً حٿلزْ ٫ڀ‬


                                           32
hälsomat                                                    hämtningsbeslut

hälsomat subs. (-maten)          ‫أ٣٬ڄش ٛلْش أً ڃٴْيس ٿڀٜلش‬       hämtningsbeslut subs. (-beslutet)      ٍ‫ٷَحٍ ٟز٢ ً اك٠خ‬
hälsoråd subs. (-rådet)         ‫نْٜلش ٛلْش، اٍٗخىحص ٛلْش‬         hämtningsorder subs. (-ordern)        ٍ‫أڃَ ٟز٢ ً اك٠خ‬
hälsosam adj. (-samt، -samma)           ‫ٛلِ، ڃٴْي ٿڀٜلش‬        hän                             ‫ح‬
                                                                 ‫ر٬ْيً، ڃټخڅ، أّن‬
hälsoskadlig adj. (-skadligt، -skadliga) ِ‫ٟخٍ رخٿٜلش، ٯَْ ٛل‬           hända verb. (händer، hände، hänt)   ًٍ‫ّلٜپ، ّليع، ّـَُ، ّي‬
hälsoskäl subs. (-skälet)                 ‫ل‬
                             ‫أٓزخد ٛ ّْش‬       händelse subs. (händelsen، händelser)    ‫1.كخىػش، ًحٷ٬ش، كيع‬
hälsotecken subs. (-tecknet) )‫٫ٚڃش ٛلْش (ڃن ٫ٚڃخص حٿٜلش‬                                       ‫2. ٛيٳش، ڃٜخىٳش‬
hälsotillstånd subs. (-tillståndet) ِ‫حٿلخٿش حٿٜلّْش، حٿٌٟ٪ حٿٜل‬          historisk händelse                  ِ‫كَيَعْ طخٍّو‬
                                         olyckshändelse               ٍٝ‫كَيَع ڃئٓٲ، كخىع ٫خ‬
hälsoundersökning subs. (-en) ‫ٳلٚ ٣زِ، ٳلٚ ٫خځ ٿڀٜلش‬
                                         världshändelse                     ِ‫كَيَعْ ٫خٿڄ‬
hälsovådlig adj. (-vådligt، -vådliga)‫ٟخٍ رخٿٜلش،ٯَْ ٛلِ،ٯَْ ڃٴْي‬
                                         händelseberättelse subs. (-berättelsen)           ٓ
                                                                  ‫ََْى حٕكيحع‬
hälsovårdscentral subs. (-centralen) ِ‫ڃَٻِ حٿَ٫خّش حٿٜلْش، ڃَٻ‬
                                         händelsebeskrivning subs. (-beskrivningen)     ‫لي‬
                                                                 ْ‫َٛٲ حٿ َ َع‬ً
                   ‫حٿ٬ٚؽ، ڃٔظٌِٛٲ، حٿٌكيس حٿٜلْش‬
                                         händelsefull adj. (-fullt، -fulla) ‫ڃڀت رخٕكيحع، ُحهَ رخٕكيحع‬
hälsovårdsinspektör subs. (-en)         ‫ڃٴظٖ حٿٜلش‬
hälsovårdsnämnd subs. (-nämnden)     ‫ٿـنش حٿَ٫خّش حٿٜلْش‬
                                         händelseförlopp subs. (-förloppet) ‫ََْٓ حٕكيحع، ڃـٍَ حٕكيحع‬
                                                                     ‫ْٓخٵ حٕكيحع‬
hälsporre subs. (-et)              ‫ڃيڄخُ حٿ٬ٸذ‬
                                         händelsehistorik subs. (-historiken)           ‫طخٍّن حٕكيحع‬
hämma(r) verb. (hämmade، hämmat) ‫ُّوٴٲ، َّلي ڃن ِٗيطو،ّوٴٲ ڃن‬
                                         händelselös adj. (-löst، -lösa)                 ‫ٽ‬
                                                                    ‫هخ ٍ ڃن حٕكيحع‬
                       ّ ّ    ّ
 ‫ً٣ؤطو، ّ٬ٌٵ، ُ٬َٷپ،ُٸْي،ٌُٷٲ،ّڄن٪ طٸيڃش، ّؼز٢، ّټزق، ّټزض، ّڄن٪، ّټزق‬
                                         händelsesekvens subs. (-en)       ‫ٓڀٔڀش أكيحع، طٔڀٔپ حٕكيحع‬
hämmande adj.               ‫ڃ‬          ‫ر‬
                   ‫ُؼ ِ٢، ٻخ ِق، ڃخن٪، ٻخرض، ُوٴٲ‬ ‫ڃز‬
                                         händelseutveckling subs. (-en)                  ٌ
                                                                     ‫ط٤ ٍّ حٕكيحع‬
hämmad adj. (hämmat، hämmade)        ‫ڃ‬
                    ‫ُؼْ َ٢، ڃټزٌف، ڃټزٌص، ٌُْٷَٲ‬ ‫ڃز‬
                                         händelsevis adv.     ‫رخٿٜيٳش، ٫ن ٣َّٶ حٿٜيٳش، رڄلٞ حٿٜيٳش‬
hämnare subs. (hämnaren، hämnare، hämnarna)              ‫ڃ‬
                            ٍ‫ُنظٸڂ، آهٌ رخٿؼؤ‬
hämnas verb. (hämnades، hämnats)        ٍ‫ّنظٸڂ، ّؼؤٍ، ّؤهٌ رخٿؼؤ‬
                                         händig adj. (händigt، händiga) ِ‫رخٍ٩، ڃخىَ، ڃظٸن حٕ٫ڄخٽ حٿْيًّش،كَٳ‬
                                         händighet subs. (händigheten)       ‫ڃيخٍس، اطٸخڅ، كَٳْش، رَح٫ش‬
hämnas på verb. (hämnades، hämnats)          ‫ّنظٸڂ أً ّؼؤٍ ڃن‬
hämnd subs. (hämnden)                     ‫ػؤٍ، حنظٸخځ‬
                                                                  ّ َ
                                         hänföra verb. (hänför، hänförde، hänfört)،٪ِ‫1. ّ٬ًِ، ّنٔذ، َُّى، َُّؿ‬
                                                                           ّ
                                                                  َ‫ُ٬ْي 2. ّٴظن، ّٔل‬
hämndaktion subs. (-aktionen) ‫٫ڄپ حنظٸخڃِ أً ػؤٍُ، ٫ڄڀْش حنظٸخڃْش‬
                                         hänförande adj.             ٖ‫ٳخطن، ٓخكَ، ٍحث٪، ڃيى‬
hämndgirig adj. (-girigt، -giriga)   ‫ڃظ٬٤ٖ أً طٌحٵ ٿٚنظٸخځ، كخٷي‬
                                         hänförd adj. (hänfört، hänförda) ‫ڃٴظٌڅ، ڃٔلٌٍ، ڃٌُٿ٪، ڃَُٰځ رٰ٘ٲ‬
hämndkänsla subs. (-känslan) ٍ‫ٍٯزش رخٙنظٸخځ، ٗ٬ٌٍ رَٯزش حٿؼؤ‬
                                         hänga verb. (hänger، hängde، hängt)          ‫ّڀ ّٿ‬
                                                            ‫1. ُ٬ّٶ، ُيِّ، ّظيٿَ، ّظ٬ڀٶ‬
hämndlysten adj.           ‫ڃ‬
               ٍ‫ڃظ٬٤ٖ أً طٌحٵ ٿٚنظٸخځ، كخٷي، ُلذ ٿڀؼؤ‬
                                                                  ‫ٷ‬
                                                      ‫2. ّ٬ظڄي أً ّظٌ ّٲ ٫ڀِ، ّظټت، ّظټپ 3. ّ٘نٶ‬
hämning subs. (-en، -ar) ٪‫ٻزق، ٻزض، اػزخ١، طوٴْٲ،طٸڀْپ،طٌٷْٲ،٫َٷڀش، ڃن‬      hänga på en tunn tråd ،)‫ّٸٲ ٫ڀَ ٗ٬َس (٫ڀَ ًٗٺ أڅ ّليع‬
hämningslös adj. (-löst، -lösa)   ،‫ريًڅ ٻٌحرق أً ٫ٌحثٶ، ٙ ّظٌٷٲ‬                                   ‫ًحٷٲ ٫ڀَ نټِس‬
           َ ‫ڃ‬  ‫ٸ ڃ‬        ٬ ‫ڃ ڀٶ‬
          ‫ؿخڃق، ُ٤َْ ُ حٿ ِنخڅ، ٯَْ ڃ ّْي، ُٴَ١، ُٔ ِٱ‬         hänga av sig verb. (hänger، hängde، hängt) )ْ‫ّنِ٩ ًّ٬ّڀٶ (حٿڄٚر‬
hämningslöshet subs. (-en)          ٬
                     ‫ُڄٌف، ٣ٚٷش حٿ ِنخڅ‬ ‫ؿ‬
                                         hänga efter verb. (hänger، hängde، hängt) ‫ّ٤خٍى، ُّٚكٶ، َّْٔ هڀٴو‬
hämningslöst adv. ١‫ريًڅ طٌٷٲ، رـڄٌف، رٚ طٌٷٲ أً حنٸ٤خ٩، ربٳَح‬          hänga fast verb. (hänger، hängde، hängt)            ‫ّڀ‬
                                                                  ‫ُ٬ِٶ رؼزخص، ّؼزض‬
hämta(r) verb. (hämtade، hämtat) ِ‫ُّل٠َ، ّـڀذ، ّـت أً ّؤطِ رــ‬          hänga fast vid verb. (hänger، hängde، hängt) ،ِ‫ّظ٬ڀّٶ دِ، ّظڄّٔٺ د‬
hämta(r) andan verb. (hämtade، hämtat) ،‫ّؤهٌ أنٴخٓو،ّڀظٸ٢ أنٴخٓو‬                                   ‫َّٳٞ حٿظوڀِ ٫ن‬
                              ‫ٴ‬
                      ‫َّطخف، ّظن ّْ ڃن أؿپ حٿَحكش‬      hänga i verb. (hänger، hängde، hängt)         َ‫ٌّح٧ذ ٫ڀ‬
hämta(r) in verb. (hämtade، hämtat)       ‫ُل٠َ أً ّـڀذ ٿڀيحهپ‬ ّ
                                         hänga ihop verb. (hänger، hängde، hängt) ً‫ّظلي، ّظڄخٓٺ، ّټٌڅ ٌّٓخ‬
hämta(r) sig verb. (hämtade، hämtat)     ّ   ّ
                    ،َ‫ّٔظ٬ْي ٷٌحه، ُ٘ٴَ، َظ٬خٳ‬
                                         hänga med verb. (hänger، hängde، hängt) ً‫َُّحٳٶ، ّـخٍُ، ّټٌڅ ڃظخر٬خ‬
                     ‫ىڄ‬
                    ‫ّٔظَى ٛلظو،ّٔظ٬ْي ِ ّظو‬
                                                                      ‫ڃ خ‬
                                                             ٪‫أً ًُْٰٜ (ٿڀليّغ)، ٌّىذ ڃ‬
hämtning subs. (hämtningen، hämtningen) ‫اك٠خٍ،آظل٠خٍ،ؿڀذ‬            hänga på verb.   (hänger، hängde، hängt)  َ‫ّ٬ظڄي ٫ڀَ ،ّظٌٷٲ ٫ڀ‬


                                      33
jordbrukssamhälle                                                            jordskorpa

jordbrukssamhälle subs. (-samhället)      ِ‫ڃـظڄ٪ ٳٚك‬                jordskorpa subs. (-skorpan)       ٍٕٝ‫ٷَ٘س حٍٕٝ، أىّڂ ح‬
jordbruksutveckling subs. (-utvecklingen)    ‫طنڄْش ٍُح٫ْش‬               jorduggla subs. (-ugglan)               ٍٕٝ‫رٌڃش ح‬
jordbruksverk subs. (-et) ‫ڃٜڀلش حٿ٘ئًڅ حٿٍِح٫ْش، ىْجش حٗٛٚف‬                jordyta subs. (-ytan)       ٍٕٝ‫1.ٓ٤ق حٍٕٝ 2. ڃٔخكش ح‬
                                    ِ٫‫حٿٍِح‬      jordägare subs. (-n، -ägare، -ägarna) ٍٝ‫ڃخٿٺ حٍٕٝ، ٛخكذ أ‬
jordbävning subs. (jordbävningen) ‫ُٿِحٽ، ىِس أٍْٟش، ٍؿٴش أٍْٟش‬              jordäganderätt subs. (-rätten)         ِٟ‫كٶ حڃظٚٹ حٍٕح‬
jorddelning subs. (-delningen)            ِٟ‫طٸْٔڂ حٍٕح‬             jordärtskocka subs. (-n، jordärtskockor) ّ‫ٷُڀٸخّ ًٍڃِ،كَٗٲ حٿٸي‬
jordegendom subs. (-en)         ‫أڃٚٹ أٍحِٟ، أڃٚٹ أ٣ْخڅ‬              joule subs. (joulen) (fys. ‫)ٳِّْخء‬     ‫حٿـٌٽ: ًكيس ٷْخّ حٿ٤خٷش‬
jordfräs subs. (-fräsen) ‫حٿڄِلَحع أً ڃخٻْنش حٿٴٚكش حٙطٌڃخطْټْش: أىحس‬           jour subs. (jouren) َ‫هٴخٍس، نز٤ْ٘ش، ًٍىّش، ڃنخًرش، هٴخٍس، حٿ٬ڄپ ٫ڀ‬
                  ‫َ ط‬
             ‫ٿظٸڀْذ حٍٕٝ ًڃ٬خٿـظيخ ط٬ڄپ رڄل ّٹ ً ُٸخى رخٿْيّن‬                                       ‫ڃيحٍ حٿٔخ٫ش‬
jordfästa verb.(-fäster، -fäste، -fäst) ‫ّيٳن، ٌُّحٍٍ حٿؼٍَ، ّئىُ ڃَحٓڂ حٿيّٳن‬       jourbutik subs. (-en، -er)    )‫ڃظـَ ڃنخًد (ّ٬ڄپ ٳِ أًٷخص اٟخٳْش‬
jordfästning subs. (-en)      ‫ىٳن، ڃَحٓڂ حٿيٳن، ڃٌحٍحس حٿؼٍَ، طؤرْن‬         jourcentral subs. (-centralen) ‫ڃَٻِ حٿوٴخٍس، ڃَٻِ حٿويڃش ٫ڀَ ڃيحٍ حٿٔخ٫ش‬
jordglob subs. (-en، -er) )ًٚ‫نڄًٌؽ حٿټَس حٍْٕٟش (ُّٔظويځ ٳِ حٿظيٍّْ ڃؼ‬          jourhavande adj.                       ‫نز‬
                                                               ‫حٿ ُنخًد، حٿُ َ٤ِ٘ ، ڃٔئًٽ حٿوٴخٍس‬‫ڄ‬
jordgubbe subs. (-gubben، -gubbar)                َِّ‫ٳَحًٿش، ٳ‬      jourhavande läkare             ‫نز‬
                                                                ِ٘٤َ ُ‫حٿ٤زْذ حٿڄنخًد، حٿ٤زْذ حٿ‬
jordgubbsglass subs. (-glassen)         ‫رٌ٧ش أً آّْ ٻَّڂ رخٿٴَحًٿش‬        journal subs. (journalen، journaler) ‫1. ٓـپ، ٓـّپ حٿڄٚك٨خص، ڃڀٲ‬
jordgubbsmarmelad subs. (-marmeladen)َِّ‫ڃَرَ حٿٴَحًٿش أً حٿٴ‬                          ٚ
                                             )َّٞ‫طيًّن حٿڄٚك٨خص حٿيًٍّش، ٛلْٴش حٿزْخنخص،(ڃؼ ٌ ٛلْٴش أً ڃڀٲ حٿڄ‬
jordgubbsostkaka subs. (-kakan)                   ‫ـن‬
                             ‫ٻْټش حٿ ُزْ َش رخٿٴَحًٿش‬                             ‫2. ٛلْٴش، ؿَّيس‬
jordgubbsrulltårta subs. (-n) )‫طٌٍطش حٿٴَحًٿش حٿڄڀٴٌٳش (ٌّْٓ ًٍٽ‬             journalfilm subs. (-filmen)         ٍُ‫ٳْڀڂ ًػخثٸِ، ٳْڀڂ اهزخ‬
jordgubbssaft subs. (-saften)            ‫َٗحد حٿٴَِّ أً حٿٴَحًٿش‬       journalist subs. (journalisten، journalister)        ِ‫ٛلٴ‬
jordgubbssylt subs. (-sylten)             َِّ‫ڃَرَ حٿٴَحًٿش أً حٿٴ‬       journalistfakultet subs. (-en)            ‫ٻڀْش حٿٜلخٳش‬
jordgubbstårta subs. (-tårtan)              ‫طٌٍطش ٳَِّ أً ٳًَٿش‬       journalist- och mediafakulteten ‫ٻڀْش حٿٜلخٳش ً حٗ٫ٚځ‬
jordig adj. (jordigt، jordiga) ‫ڃُظَد، ڃڀت رخٿظَحد، ڃلظٌُ ٫ڀَ حٿظَحد‬            journalisthögskola subs. (-n)         ‫حٿڄ٬يي حٿ٬خٿِ ٿڀٜلخٳش‬
jordinvånare subs. (-n)         ٍٕٝ‫ٓخٻن حٍٕٝ: أكي ٓټخڅ ح‬             journalistik subs. (-en) ،‫1. ٛلخٳش، ٫ڀڂ حٿٜلخٳش 2. ڃخىس ٛلٴْش‬
jordisk adj. (jordiskt، jordiska) )ًُ‫أٍِٟ، ىنٌُْ، ڃخىُ (٫ټْ ٓڄخ‬                                   ٘    ‫ڃ‬
                                                                  َّ ‫ٻظخرش ٛلٴْش، ڃٸخٿش ُ٬يس ٿڀن‬
                                             journalistisk adj. (journalistiskt، journalistiska) ِ‫ُلٴِ، ٛلخٳ‬  ٛ
jordklot subs. (jordklotet)                   ‫حٿټَس حٍْٕٟش‬
jordmagnetism subs. (-magnetismen)           ،‫حٿڄٰنخ٣ْْٔش حٍْٕٟش‬
                                             jourtjänst subs. (-tjänsten) َ‫هيڃش حٿوٴخٍس، حٿنُز٤ْ٘ش، هيڃش حٿ٬ڄپ ٫ڀ‬
                                                                     ‫ڄ‬
                                                                  ‫ڃيحٍ حٿٔخ٫ش، حٿوٴخٍس حٿ ُٔظڄَس‬
                 ‫هٜخثٚ حٿټَس حٍْٕٟش حٿڄٰنخ٣ْْٔش‬
                                             jovisst                        ِ‫ن٬ڂ، أؿپ، رڀ‬
jordmån subs. (jordmånen) ‫طَُرش: حٿـِء حٿ٬ڀٌُ ڃن حٍٕٝ حٿڄټٌڅ‬
   ‫ڃن َُحد ڃٴټٺ ٯَْ ڃظّْْ َ ُڀق ٕ٫ڄخٽ حٿٍِح٫ش، أٍٝ ٍُح٫ْش‬
                    ّٜ ‫ز‬          ‫ط‬              jox subs. (joxet)                 )‫َُحء (ٿٰش ىحٍؿش‬‫ى‬
jordnöt subs. (jordnöten، jordnötter) ‫ٳٌٽ ٌٓىحنِ، ٳٔظٶ ٫زْي، ٳٔظٶ‬             ju                              ‫خ‬
                                                  )َ‫1. ٣ز٬َ أً رخٿ٤ز٪ (ٿڀظؤٻْي أً ٿڀيٙٿش ٫ڀَ ٫يځ حٿوٚٱ ٫ڀَ أڃ‬
jordnötskräm subs. (-krämen) )‫ٻَّڄش حٿٴٌٽ حٿٌٔىحنِ (ٳٔظٶ ٫زْي‬                                                ‫ٻڀ‬
                                                                              ‫2. َُڄخ‬
                                              det är ju honom vi såg igår        ‫٣ز٬خً حنو ىٌ ڃن ٍأّنخ حٿزخٍكش‬
jordnötsskal subs. (-et، -en)  )‫ٷَ٘س حٿٴٌٽ حٿٌٔىحنِ (ٳٔظٶ ٫زْي‬
                                              det är ju imorgon vi reser              ً‫رخٿ٤ز٪ ٓنٔخٳَ ٯيح‬
jordnötssmör subs. (-smöret)                  ُ
                 )‫ُريس حٿٴٌٽ حٿٌٔىحنِ (ٳٔظٶ ٫زْي‬
                                             Ju mer man arbetar desto mer man tjänar ،‫ڃن ؿي ًؿي‬
jordnötsspår subs. (-spåret) )‫آػخٍ أً رٸخّخ ٳٌٽ ٌٓىحنِ (ٳٔظٶ ٫زْي‬
                                                                           ٬
                                                                    ِ‫ڃن ٣ڀذ حٿ ُڀَ ٓيَ حٿڀْخٿ‬
jordreform subs. (-reformen)     ٍُ‫حٗٛٚف أً حٿظٜلْق حٿ٬ٸخ‬               jubel subs. (jublet) ‫ٳَكش ٫خٍِڃش، كڄخّ، طيڀّپ، طيڀْپ، حرظيخؽ، ىظخٱ‬
                    ِٓ‫ا٫خىس طٸْٔڂ ڃڀټْش حٍٕٝ رٸَحٍ ْٓخ‬
                                             jubelrop subs. (-ropet)           ‫رټخء حٿٴَف، ْٛلش حٿٴَف‬
jordregister subs. (-registret)      ٍُ‫ٓـپ حٍٕحِٟ، حٿٔـپ حٿ٬ٸخ‬
                                             jubilar subs. (jubilaren، jubilarer)               ‫ڄ‬
                                                                  ٌُ‫حٿ ُلظٴپ رٌٻٍَ أً ر٬ْي ٓن‬
jordskalv subs. (-skalvet، -skalv، -skalven)    ‫ُٿِحٽ، ىِس أٍْٟش‬
                                             jubilera(r) verb. (jubilerade، jubilerat) ٌُ‫ّلظٴپ رٌٻٍَ أً ر٬ْي ٓن‬                                           34
koagulationsstörning                                                                         kofot

koagulationsstörning subs. (-en) ٢ُ‫حهظٚٽ ٷُيٍس حٿظَوَؼَُ أً حٿظَـَڀ‬             kofot subs.   (kofoten، kofotar)

koagulering subs. (-en، -ar)         ‫طـّ٢، َوَّ، طـ ّي، طّٜذ‬
                        ‫ڀ‬  ‫ڄ‬   ‫ڀ ط ؼ‬               ‫٫ڀ‬
                                               ‫َظََش‬                           kofot
koalition subs. (koalitionen، koalitioner) ‫حثظٚٱ، حنيڃخؽ، طلخٿٲ، طٚكڂ‬            kofta subs.  (koftan، koftor)

 nationalkoalitionsregering                ِ‫كټٌڃش حثْظِٚٱ ً٣ن‬            ٓ
                                              ‫ُظَس ٌٛٳْش‬
koalitionsregering subs. (-regeringen)          ‫كټٌڃش حثظٚٳْش‬           kofångare subs.
kobbe subs. (kobben، kobbar)          ‫ؿَِّس َْٰٛس، ٛوَس‬              (-fångaren، -fångare، -fångarna)      ‫ح‬
                                                              ،)‫ٛيّځ (حٿْٔخٍس‬
                                                                                 ‫ڄ‬
                                              )‫حٿ ِٜي: ڃوٴٲ حٿٜيڃخص ٳِ حٿْٔخٍس،حٿٸ٤خٍ---اٿن،(حٿظخرٌطْش،ى٫خڃْش،اٻٔيحځ‬
kobent adj. (kobent، kobenta) ‫أّٛٺ ً أٛيٱ: حٿظٌحء حٿَؿڀْن نلٌ حٿزخ٣ن‬
                                              kohandel subs. (-handeln) ‫ْٓخٓش حٿظٔخًځ: ڃٴخًٟخص طٔخًڃْو طظٔڂ‬
                            ‫أً حٿيحهپ ڃ٪ طيٿِ حٿَٻزظْن‬
                                                                 ‫رخٿظنخُٙص حٿڄظزخىٿش، ْٓخٓش حٿظنخُٙص‬
kobolt subs. (-en) ‫حٿټٌرڀض: ٫نَٜ ٳڀُِ ُّٔظويځ حٿنٌ٩ حٿڄُ٘٪ ڃنو ٳِ ٫ٚؽ حًٍٕحځ‬
                                              kohandla(r) verb. (kohandlade، kohandlat) ‫ّـَُ ڃٴخًٟخص طٔخًڃْو‬
koboltkanon subs. (-kanonen، -kanoner) ُ‫رنيٷْش أً ڃِٸٌٳش حٿټٌرڀض:ؿيخ‬
                  ‫ُ٤ڀٶ اٗ٬خ٫خص حٿټٌرڀض حٿڄ ّ٪ ِ٬ٚؽ حًٍٕحځ حٿَٔ٣خنْش‬
                            ‫٘ ٿ‬             ّ    koherens subs. (-en) ِ‫طڄخٓٺ، حٿظٜخٵ، حطٔخّٵ، طٚكڂ، طَحر٢ ڃن٤ٸ‬
kobra subs. (kobran، kobror) ‫حٿټٌرَح أً حٿّٜپ أً حٿنّخَٗ: أٳ٬َ ٓخڃش‬             koherent adj. (koherent، koherenta) ‫ڃظڄخٓٺ، ڃظَحر٢، ڃڀظٜٶ، ڃڀظلڂ‬
kock subs. (kocken، kockar)                   ِ‫٣ّخم، ٣خى‬ ‫ز‬        kohesion subs. (kohesionen) ‫ؿخًرْش حٙٿظٜخٵ أً حٿٸٌس حٿظڄخٓټْش: حٿٸٌس‬
kocka subs. (kockan، kockor)                       ‫خ‬
                                ‫٣زّهش، ٣خىْش‬                    ‫حٿظِ طـ٬پ أؿِحء حٿـٔڂ حٿٌحكي طظڄخٓٺ، طڄخٓٺ، حٿظلخځ، حٿظٜخٵ‬
kod subs. (koden، koder)              ٗ
                   ٌُ‫ٍڃِ، ٗٴَس، ٻٌى، ٿٰش ِٴَس أً ٍڃ‬           koincidens subs. (-en، -er) ‫طِحڃن، ط٤خرٶ، طٌحٳٶ، طٜخىٱ، ٛيٳش‬
koda(r) verb. (kodade، kodat)        ٌُ‫ُ ّٴَ: ّټظذ رخٿ٘ٴَس أً حٿَڃ‬  ّ٘       koj subs. (kojen، kojer)         ‫ڃيـ٪، ڃټخڅ حٿنٌځ ٳِ حٿڄَٻذ‬
koda(r) av verb. (kodade، kodat) ‫ّلپ أً ُّٴَٔ حٿَڃٌُ، ّٴٺ حٿِ٘ٴَس‬              koja subs. (kojan، kojor) ‫ٻٌم،ٓٸْٴش،كُـَس نٌځ َْٰٛس ٳِ ڃَٻذ، ٻخرْنش‬
kodein subs. (-et eller -en) ‫حٿټٌىّن:ڃخىس ڃٔټنش ٿٔٙځ ًحٿٔ٬خٽ ڃن ٳْٜڀش حٿڄٌٍٳْن‬       koja(r) verb. (kojade، kojat)         ‫ّؤًٍ ٿڀٴَحٕ، ٌّىذ ٿڀنٌځ‬
kodex subs. (-en، -er) ‫ڃو٤ٌ٣ش، ڃـڄٌ٫ش ڃو٤ٌ٣خص، ڃـڄ٪ ٷٌحنْن‬                 koka subs. (kokan، kokor)          ‫ٻظڀش ڃن حٿ٤ْن أً حٿٜڀٜخٽ‬
kodicill subs. (kodicillen، kodiciller) ‫ڃڀلٶ ًّْٛش، ؿِء ڃ٠خٱ ٿڀٌْٛش‬             koka(r) verb. (kokade، kokat) ً‫1.ّٰڀِ،ّٔڀٶ 2.ّ٤زن،ّ٤يٌ، ّل٠َ ٣٬خڃخ‬
kodifiera(r) verb. (kodifierade، kodifierat)     ‫ّـڄ٪ حٿٸٌحنْن حٿڄز٬ؼَس‬        koka(r) ihop verb. (kokade، kokat) ً‫ّڀٴّٶ،ّوظَ٩،ُّيرَّ،ّئٿٲ ْٗجخً ڃڀٴٸخ‬
 ِ‫ًّنٔٸيخ، ّٜنٲ حٿٸٌحنْن حٿَْٰ ڃټظٌرش ًّټظزيخ ٳِ ڃيًنش، ُي ّڅ حٿٸٌحنْن ٳ‬
       ًّ                                      koka(r) in verb. (kokade، kokat) ‫ّلٴ٦ حٿڄٌحى حٿٌٰحثْش رٌحٓ٤ش حٿٰڀْخڅ‬
                       ً            ‫ڄ‬
                      ‫ڃـ ّ٪، ّـڄ٪ حٿٸٌحنْن ٳِ ڃي ّنش‬          koka(r) ren verb. (kokade، kokat)            ‫ُ٤يَ رخٿٰڀْخڅ‬ ّ
kodifiering subs. (-en، -ar)            ً
                         ‫طـڄْ٪ حٿٸٌحنْن ٳِ ڃي ّنش‬         koka(r) upp verb. (kokade، kokat)          ‫ّٰڀِ، ّزيأ رخٿٰڀْخڅ‬
kodifikation subs.   (kodifikationen، kodifikationer)   ‫طـڄْ٪ حٿٸٌحنْن‬         koka(r) ur verb. (kokade، kokat) ،‫ّٔظوڀٚ (٫ٜخٍس حٿِ٘ء) رخٿٰڀْخڅ‬
 ‫ًطنْٔٸيخ،طٜنْٲ حٿٸٌحنْن حٿَْٰ ڃټظٌرش ًٻظخرظيخ ٳِ ڃيًنش، طيًّن حٿٸٌحنْن‬                            ‫ّٰڀِ أٻؼَ ڃن حٿڀًِځ ، ّٰڀِ ٿيٍؿش حٿن٘ٴخڅ‬
                 ‫ك‬   ً
                ‫ٳِ ڃـخڃ٪، ؿڄ٪ حٿٸٌحنْن ٳِ ڃي ّنش ڃٌ ّيس‬           koka(r) över verb. (kokade، kokat)         ‫ّٴٌٍ أػنخء حٿٰڀْخڅ‬
kodning subs. (kodningen، kodningar) ِ‫1.طن٨ْڂ (حٿٸٌحنْن)ًاىٍحؿيخ ٳ‬             kokabuske subs. (-busken، -buskar) ‫ٗـَْس حٿټٌٻخ أً نزظش حٿټٌٻخ: نزظش‬
       ‫َي َنش 2. حٿټظخرش رڀٰش حٿ٘ٴَس، ْٛخٯش حٿټٚځ ٳِ ٍڃٌُ ٗٴَّش‬ ً‫ڃ‬                                     ّ
                                                                ‫ٗخث٬ش حٙنظ٘خٍ ٳِ أڃَّټخ حٿـنٌرْش ُٔظوَؽ ڃنيخ حٿټٌٻخّْن‬
koefficient subs. (koefficienten، koefficienter) َْ‫حٿڄ٬خڃپ:٫خڃپ ػخرض ٯ‬           kokain subs. (kokainet)    ‫حٿټٌٻخّْن: ڃخىس ُويٍس ُٔظوَؽ ڃن نزخطخص حٿټٌٻش‬
                                                                         ‫ط‬   ‫ڃ‬
                      ْ           ّ
               )‫ڃظَْٰ ُ٠َد رو حٿ٬خڃپ حٿڄظَّٰ (ٍّخْٟخص‬            kokainist subs. (kokainisten، kokainister) ‫ڃيڃن أً ڃظ٬خ٣ِ حٿټٌٻخّْن‬
koexistens subs. (koexistensen) ،ً‫حٿظ٬خّٖ: حٿظٌحؿي أً حٿظ٬خّٖ ٌّٓخ‬             kokare subs. (kokaren، kokare، kokarna)     ‫ٯّٚش، ؿيخُ ٿٰڀِ حْٕٗخء‬
                            ‫خ‬
     )‫اڃټخنْش حٿ٬ْٖ ؿنزً اٿَ ؿنذ ٳِ ٧پ حٿٔٚځ (رْن حٿيًٽ ًحٕٳَحى‬             kaffekokare                                ‫ٯّٚش ٷيٌس‬
koffein subs. (koffeinet) ًٚ‫حٿټخٳْْن: ڃخىس ڃنزِيش ڃٌؿٌىس ٳِ حٿٸيٌس ڃؼ‬            tekokare                                 ُ‫ٯّٚش ٗخ‬
koffeintablett subs. (-en، .-er)       ‫أٷَحٙ أً كزٌد حٿټخٳْْن‬             vattenkokare                                ‫ٯّٚش ڃخء‬
kofferdist subs. (kofferdisten، kofferdister)     ‫1. ڃَٻذ طـخٍّش‬            kokbok subs. (-boken، -böcker)      ‫ٻظخد حٿ٤يِ، ٻظخد ٳن حٿ٤زْن‬
                      ‫2. رلخٍ ٫ڀَ ڃَٻذ طـخٍّش‬             kokeri subs. (kokeriet، kokerier) ٪‫ٯّٚش حٿظٜنْ٪: انخء ٟوڂ ٿڀٰڀِ ٳِ حٿڄٜخن‬
koffert subs. (kofferten، koffertar) ِ‫ٛنيًٵ حٿؼْخد: ٛنيًٵ ه٘زِ أً ڃ٬ين‬           kokerska subs. (kokerskan، kokerskor)                 ‫خ‬
                                                                             ‫٣زّهش، ٣خىْش‬
          )‫ُّٔظويځ ٻلٸْزش ٫ني حٿٔٴَ، ٛنيًٵ حٿْٔخٍس (ٗن٤ش حٿ٬َرْش‬                                            35
koloss                                                                  kombinera

koloss subs. (kolossen، kolosser)     ً‫طڄؼخٽ ٟوڂ، ِٗء ٟوڂ ؿي‬
                      ‫ح‬                         kombinera(r) verb.                    ‫ّ ك‬
                                                           (kombinerade، kombinerat) ،٪‫ّ٠ڂ، ٌُ ّي،ّـڄ‬.1
kolossal adj. (kolossalt، kolossala) ٪ٓ‫ٟوڂ، ٻزَْ ؿيحً، ىخثپ، ؿزخٍ، ًح‬                                        ‫2. ّوڀ٢، ّڄِؽ‬
kolostomi subs. (-n) (med ‫)٣ذ‬                ‫ََْٰ حٿٸٌٿٌڅ‬‫ٳ‬           kombinerad adj. (kombinerat، kombinerade)            ‫ڃ ك‬
                                                                        ‫ٌُ ّي، ڃوڀٌ١، ڃڄًِؽ‬
kolostrum subs. (kolostrumet) ‫حٿڀّزؤ أً حٿڀزن ٯَْ حٿنخٟؾ: أًٽ انظخؽ حٿڀزن‬           komedi subs. (komedin، komedier) ‫1.ٻٌڃْيّخ، ىِٽ 2. ڃَٔكْش ىِٿْش‬
koloxid subs. (koloxiden، koloxider) (kem. ‫أًٽ أٻْٔي حٿټَرٌڅ )ٻْڄْخء‬             komedian subs. (komedianen، komedianer)   ِ‫ڃڄؼپ ىِٿِ أً ٳټخى‬
kolportage subs. (kolportaget) ‫1. رْ٪ حٿټظذ رخٿظـٌٽ أً رِّخٍس حٿڄنخُٽ‬             komedienn subs. (-en، -er)         ‫ڃڄؼڀش ىِٿْش أً ٳټخىْش‬
                               ‫2. ٻظخد ْٓت أً طخٳو‬       komedifilm subs. (-en، -er)         ُ‫ٳْڀڂ ٳټخىِ أً ٻٌڃْي‬
kolportageroman subs. (-en، -er) ‫ٷٜش أً ًٍحّش ْٓجش أً طخٳيش‬                  komet subs. (kometen، kometer) ِ‫1. حٿڄٌنّذ: نـڂ ًً ًَنَذ ڃ٠ِء ّنظڄ‬
kolportera(r) verb. (kolporterade، kolporterat) ‫ّزْ٪ حٿټظذ رخٿظـٌّٽ‬                        )ُُ‫ٿڀڄـڄٌ٫ش حٿ٘ڄْٔش 2. نـخف ڃينِ (ط٬زَْ ڃـخ‬
                              ‫ر٤َٵ أرٌحد حٿڄنخُٽ‬         komfort subs. (komforten)              ‫ٍحكش، ٍٳخىْش‬
kolportör subs. (kolportören، kolportörer)      ‫رخث٪ ٻظذ أً ٛلٲ ڃظـٌٽ‬          komfortabel adj. (komfortabelt، komfortabla)        ‫َُّق‬‫ڃ‬
kolsvart adj. (-svart، -svarta)   ‫ٗيّي أً كخٿٺ حٿٌٔحى، أٌٓى ٻخٿٴلڂ‬             komihåg subs. (komihåget)                  ‫ًحٻَس‬
kolsyra subs. (kolsyran) (kem. ‫)ٻْڄْخء‬        ‫كخڃٞ حٿټَرٌنْٺ‬              komik subs. (komiken) ‫ٳټخىش، ىِٽ، ٻٌڃْيّخ، ٫ڄپ أً ڃَٔكْش ٳټخىْش‬
kolsyraassimilation subs. (-assimilationen) :ِ‫٫ڄڀْش حٿظڄؼْپ حٿ٠ٌث‬               komiker subs. (komikern، komiker، komikerna) ِ‫ڃڄؼپ ىِٿِ أً ٳټخى‬
      ‫طلٌّپ حٿنزخطخص ٿؼخنِ أٻْٔي حٿټَرٌڅ رٴ٬پ حٿ٠ٌء اٿَ ٻَرٌىْيٍحص ًا٣ٚٵ حٕٻٔـْن‬    komisk adj. (komiskt، komiska)   ‫ٻٌڃْيُ، ىِٿِ، ٳټخىِ، ڃ٠لٺ‬
kolsyrad adj.                  ٞ‫ُ ََ َن: ُلظ ٍ ٫ڀَ كخڃ‬
          (kolsyrat، kolsyrade) ‫حٿټَرٌنْٺ‬     ٌ ‫ڃټ ر ڃ‬
                                               komma subs. (kommat، komman، kommana) ) ، ( ‫حٿٴخٍُس أً حٿٴخٛڀش‬
                         ‫ڃؼپ حٿڄًَ٘رخص حٿٰخُّش‬
                                               komma verb. (kommer، kom، kommit) ‫1. ّل٠َ، ّؤطِ، ّـِء، ّٜپ‬
kolt subs. (kolten، koltar)    ٍ‫٫زخءس، ػٌد حٿَحىذ، ػٌد ٣ٌّپ رٚ أٍُح‬
                                                   ٩‫2. ّنليٍ ڃن، ّټٌڅ أٛڀو ڃن 3. ّلٜپ ٫ڀَ ٍ٫٘ش حٿـڄخ‬
koltablett subs. (-tabletten، -tabletter) )‫ٷَٙ ٳلڂ (كزٌد ٣خٍىس ٿڀٰخُحص‬
                                               komma an verb. (kommer، kom، kommit) َ‫1. ّظٌٷٲ أً ّ٬ظڄي ٫ڀ‬
kolumn subs. (kolumnen، kolumner) ‫٫ڄٌى (ٳِ ٛلْٴش أً ڃ٤زٌ٫ش)،ؿيًٽ‬                        ٌٍ٠‫2. ّلغ ٫ڀَ حٿڄـْت، ّنخىُ ٿڀلغ ٫ڀَ حٿل‬
kolv subs. (kolven، kolvar) ‫1.ڃټزْ:حٿـِء حٿڄظلَٹ ٳِ حٓ٤ٌحنش حٿڄلَٹ‬              komma av verb. (kommer، kom، kommit)          ‫ؿ‬
                                                                       ‫ّظَ َپ، ّنِٽ‬
                               .2 )‫(رٔظٌڅ‬
 )‫٫ٸذ أً ڃٸزٞ حٿزنيٷْش(أهڄٚ) 3.ٷخًٍٍس أً ىًٍٵ ( ٳِ ڃ٬خڃپ حٿټْڄْخء‬
                                               komma av sig verb.           ٢ْ‫ّٴٸي حٿظَٻِْ،ّٴٸي حٿو‬
                                                            (kommer، kom، kommit)
                                  ‫ڃ‬
             )‫4. ِِٙؽ أً ٿٔخڅ حٿٸٴپ 5. ٻٌُ (ڃؼپ ٻٌُ حٿٌٍس‬
                                                                       ٍ‫أً طَحر٢ حٕٳټخ‬
                                               komma bort verb. (kommer، kom، kommit) ِ‫ّ٠ْ٪، ّظٌه، ُّٴٸي، ّوظٴ‬
                                               komma efter verb. (kommer، kom، kommit) ‫ّڀِ،ّظز٪،ّلًٌ كًٌ،ّظڀٌ،ّ٬ٸذ‬
                                               komma emellan verb. (kommer، kom، kommit)‫ّظٌٓ٢،ّظيهپ،ّظوڀّپ‬
                                                                   ‫،ّٸ٪ رْن ٳَّٸْن، ّ٤َأ، ّليع‬
kolväte subs. (kolvätet، kolväten)         ‫حٿيْيًٍٻَرٌنخص‬
                                               komma fram verb.    (kommer، kom، kommit) َ‫2.ّ٨ي‬      ّ
                                                                          ‫1. َٜپ، ّـت‬
kom verb. (se komma)        komma ‫ْٰٛش حٿڄخِٟ ڃن ٳ٬پ‬                                              ٠
                                                 َ‫ٿڀ٬ْخڅ، ّظ ّق 3. ّنڄٌ، ّن٘ؤ 4. ّـظخُ، ّظو٤َ، ّنـق، ّظٌٛپ اٿ‬
koma subs. (komat eller koman)        ٓ
                   ‫ٯْزٌرش، اٯڄخء ٫ڄْٶ، ُزخص ٫ڄْٶ‬              komma fram till verb. (kommer، kom، kommit) ً‫ّظٌٛپ ٿِلپ أ‬
kombi- ‫رخىثش رڄ٬نِ ڃٜنٌ٩ ڃن أؿپ ىيٳْن، ػنخثِ، ڃُ٬يّ ٕىحء ڃيڄظْن‬                                ‫ـ‬            ‫ٴ‬
                                                                ِ‫طٌّٔش، ّظ ّٶ، ّظٌٛپ اٿَ، ّٜپ ٿـ‬
kombibil subs. (-bilen، -bilar)                                komma före verb. (kommer، kom، kommit) ‫ّؤطِ ٷزپ،ّٜپ أًًٙ،ّټٌڅ‬
   ً٬‫ْٓخٍس ٿنٸپ حٿَٻخد ًحٿز٠خث٪ ڃ‬
   ‫خ‬
)‫(ٓظخّْ٘ن‬                                                     ..... ًٍ‫ٿو حًٕٿٌّش، ّؤطِ ٷزڀو ٳِ حٿڄَطزش أً حٿي‬
kombination subs.  (-en، -er)  ،‫1. حطلخى، ط٠خڃن، ڃـڄٌ٫ش ڃئطڀٴش‬               komma i tid verb. (kommer، kom، kommit)       ‫ّؤطِ ٳِ ڃٌ٫يه‬
                            ََ ‫ڃ‬
    ‫حثظٚٱ 2. َُٻذ، هڀْ٢، ڃِّؾ 3. طٌكْي، ٟڂ، طَٻْذ، ڃِؽ‬                  komma ifrån verb. (kommer، kom، kommit) ّٚ‫ّٴڀض،ّنـٌ،ّنَٜٱ،ّظڄڀ‬
kombinationslås subs. (-låset، -lås، -låsen)‫حٿٸٴپ حٿَٷڄِ: ٷٴپ ُّٴظق ٫ن‬            komma igen verb. (kommer، kom، kommit)ٍَ‫ّ٬ٌى،َّؿ٪، ّؤطِ ڃَس أه‬
                            ‫ڃ‬
                          ‫٣َّٶ ٻٌى ڃټٌڅ ڃن أٍٷخځ ُ٬ْنش‬
                                               komma ihop sig verb. (kommer، kom، kommit) ‫1. ّظ٘خؿَ، ّوظڀٲ‬
kombinatorik subs.      (kombinatoriken)    )‫٫ِڀڂ حٿڄظَْٰحص (ٍّخْٟخص‬
                                                                 )‫2. ّليع، ّنظيِ (اٿَ نظْـش ڃ٬ْنش‬
                                             36
muskotblomma                                                                   myalgi

muskotblomma subs. (-blomman)              ‫ؿ‬
                        ‫ُىَس ٌَُْ حٿ٤ْذ‬                                 )ْ‫هخٳض ٯَْ ڃٴيٌځ (ّزَرَ، ّزَر‬
muskotnöt subs. (-nöten، -nötter)          ‫ٌَْ َس حٿ٤ْذ‬
                              ُ ‫ؿ‬           myalgi subs. (myalgin) (med ‫)٣ذ‬              ‫أٿڂ حٿ٬٠ٚص‬
muskulatur subs. (-en، -er) ‫حٿـيخُ حٿ٬٠ڀِ، ٫٠ٚص حٿـٔڂ ڃـظڄ٬ش‬             myasthenia gravis (med ‫)٣ذ‬                 ِ‫ًىْن ٫٠ڀ‬ َ
muskulär adj. (muskulärt، muskulära)   ‫٫٠ڀِ، ُظ٬ِٶ رخٿ٬٠ٚص‬
                          ‫ڃ ڀ‬               mycket adj.                   ‫ؿڂ‬
                                                            ‫ٻؼَْ، ٯَِّ، ًٳَْ، َ ّ ، ًٳَس، ٻؼَس‬
muskulös adj. (muskulöst، muskulösa)         ‫ځ‬
                       ‫ٗوٚ نخ ِ حٿ٬٠ٚص‬             mycket adv.                         ‫ح‬   ‫ح‬
                                                           ‫ؿيً، ٻؼًَْ، رټؼَس، رٌٳَس، اٿَ كي ر٬ْي‬
muslim subs. (muslimen، muslimer)              ‫ُٔڀڂ‬‫ڃ‬          myelografi subs. (-n، -er) (med ‫طٌَّٜ حٿنوخ٩ أً حٿلَزْپ حٿٌ٘ٻِ )٣ذ‬
muslimsk adj. (muslimskt، muslimska)           ِ‫حٓٚڃ‬            mygel subs. (myglet)    ‫٫زغ، ٯٖ، حكظْخٽ، حٓظويحځ حٿ٤َٵ حٿڄڀظٌّش‬
muslimsk fest                    ِ‫َٴْپ حٓٚڃ‬‫ك‬           mygg subs. (myggen)               )٪‫ر٬ٌٝ (ْٰٛش حٿـڄ‬
muslimsk högtid                   ِ‫٫ْي حٓٚڃ‬            mygga subs. (myggan، myggor)                  ‫ر٬ٌٟش‬
muslimsk missionär                 ِ‫ىح٫ْش حٓٚڃ‬            myggbett subs. (myggbettet) ‫ٿيٯش ر٬ٌٟش، ٫٠ّش أً ٷَٛش ر٬ٌٟش‬
muslimska broderskapet             ‫حٗهٌحڅ حٿڄٔڀڄْن‬           myggnät subs. (myggnätet)                   ‫نخڃٌْٓش‬
muslimska missionsfamiljen         ‫أىپ حٿي٫ٌٍ حٙٓٚڃْش‬            mygla(r) verb. (myglade، myglat) ‫ّٰٖ، ّلظخٽ، ّ٬زغ، ّظز٪ حٕٓخٿْذ‬
muslimska missionsgruppen        ‫ڃـڄٌ٫ش حٿي٫ٌٍ حٙٓٚڃْش‬                          ‫حٿڄڀظٌّش، ّنخٽ ڃخ َّّي ر٤َٵ ٯَْ َّٗٴش‬
                                           myglare subs.    (myglaren، myglare، myglarna) ،‫ُوخى٩، ڃلظخٽ‬‫ڃ‬
muslimska missionsgruppfamiljen‫ڃـڄٌ٫ش أىپ حٿي٫ٌٍ حٙٓٚڃْش‬
                                                                       ‫ڃ‬
                                                         ‫ٯ٘خٕ، ُظز٪ حٕٓخٿْذ حٿڄڀظٌّش ، ٫خرغ‬
muslimska väldet ‫حٿْٔ٤َس أً حٿيْڄنش حٙٓٚڃْش، حٗڃزَح٣ٌٍّش حٙٓٚڃْش‬
                                           mykolog subs. (mykologen، mykologer)         ‫ٿ‬
                                                                 ‫هزَْ أً ٫خِڂ ٳ٤َّخص‬
muslimskt tillfälle                     ٓ ‫ڃ‬
                         ‫ُنخ َزش آٚڃْش‬
                                           mykologi subs. (mykologin)                  ‫٫ِڀڂ حٿٴ٤َّخص‬
mussera(r) verb. (musserade، musserat) ،ً‫ّظٖٕ، ّظؤٿٶ ،ّ٤ڀٶ ٍَٗح‬
                                           mylla subs. (myllan)                             ‫ط‬
                                                            ٍٕٝ‫َُرش: حٿ٤زٸش حٿٰنْش رخٿڄخىس حٿ٬٠ٌّش ڃن ح‬
                             ً‫ّظ ّي ، ّ٘ظ٬پ ٯ٠ز‬
                             ‫خ‬       ‫ٸ‬
mussla subs. (musslan، musslor)                   ‫ڃ‬
                           َ‫َلخٍس، رڀق حٿزل‬
                                           mylla(r) verb. (myllade، myllat) ‫ّيٳن، َّّٰ ٳِ حٿظَحد، ّٰ٤ِ رخٿظَحد‬
must subs. (musten) ‫٫َْٜ ٳخٻيش (ٯَْ ڃُوّڄَ)،٫َْٜ ٯنِ رخٿٸْڄش حٿٌٰحثْش‬        myller subs. (myllret) ،‫ؿڄ٪، ك٘ي، َٓد، ُڃَس، طـڄيَ، طټظپ، حُىكخځ‬
                                                                         ‫ڄ‬
                                                                  ‫كَ٘، طـ ّ٪، حٻظ٨خ٥، ُكڄش‬
mustasch subs. (mustaschen، mustascher)          ‫ٗخٍد، ٗنذ‬
                                           myndig adj.   (myndigt، myndiga)  ،‫1. رخٿٮ، رخٿٮ ٓن حٿَٗي 2. ًً ٓڀ٤ش‬
mustig adj. (mustigt، mustiga) ،‫٫َُْٜ، ڃڀت رخٿ٬َْٜ، ٻؼَْ حٿ٬ٜخٍس‬
                                                                      ‫ڃئىپ، أڃَ، كخُځ‬
          ‫ڃؼڄَ، ًٙ٩، ٗيّي (حٿنټيش أً حٿ٤٬ڂ)، ٿٌٌّ أً ٷٌُ حٿ٤٬ڂ‬
                                           myndig jungfru                         ٗ َ‫ر‬
                                                                          ‫ِټْ ٌ ٍح ِي‬
muta subs. (mutan، mutor)                       ‫ٌٍٗس‬
                                           myndighet subs. (myndigheten، myndigheter)  ،‫1. ٓڀ٤ش 2. ىحثَس‬
muta(r) verb. (mutade، mutat)              ‫ٌَّٗ، ّيٳ٪ ٌٍٗس‬
                                                             ٍ
                                              ‫ڃٜڀلش، ىْجش، ڃيَّّش 3. ُٗي، رڀٌ٭ 4. أىڀْش، ٛٚكْش ، ٓڀ٤ش‬
mutation subs.(-en، -er) (biol. ‫٣ٴَس، طَُْٰ ڃُٴخؿت رخٿٜٴخص حٿٌٍحػْش )أكْخء‬      centrala myndigheten              ‫حٿٔڀ٤ش حٿڄَٻِّش‬
mutatis mutandis                          ٰ
                           ‫ڃ٪ حٿظ َّْْحص حٿڄنخٓزش‬     passmyndighet        ‫ىحثَس أً ڃٜڀلش أً ڃيَّّش حٿـٌحُحص‬
mutbrott subs. (-brottet)             ‫ؿَّڄش حٍط٘خء أً ٌٍٗ س‬       polismyndighet                  ‫ڃيَّّش حٿَ٘٣ش‬
mutera(r) verb. (muterade، muterat)                   ْ ‫ّظ‬
                        ‫َ َََٰ ٳـؤس ، ّليع رو ٣ٴَس‬      myndighetsbeslut subs. (-et) ٌُ٤‫ٷَحٍ ٛخىٍ ٫ن حٿٔڀ٤ش، ٷَحٍ ُٓڀ‬
mutförsök subs. (-försöket)                             myndighetsdag subs. (-en)‫ٌّځ حٿزڀٌ٭ أً حٿَٗي،ٌّځ اطڄخځ حٿٔن حٿٸخنٌنْش‬
‫ڃلخًٿش اٍٗخء أً حٍط٘خء‬          mutter                   myndighetsmissbruk subs. (-missbruket) ‫ٌٓء حٓظ٬ڄخٽ حٿٔڀ٤ش‬
mutkolv subs.    (mutkolven)                           myndighetsperson subs. (-en) ،‫ٗوٚ ڃُوٌَٽ، ٗوٚ ًً ٓڀ٤ش‬
‫ٗوٚ ٓيپ حٍٙط٘خء‬                                                                 ٍ
                                                              ِ‫ٍؿپ ڃن ِؿخٽ حٿٔڀ٤ش، ڃٌ٧ٲ ٍٓڄ‬
mutsystem subs.     (-systemet)                         myndighetspersonal subs. (-en) ‫ڃٌُ٧ٲ ٳِ ڃٜڀلش أً ىحثَس‬
 ‫ن٨خځ حٿٌَٗس أً حٍٙط٘خء‬                               myndighetsutövning subs. (-en) ‫ڃڄخٍٓش حٿٔڀ٤ش، ڃُِحًٿش حٿٔڀ٤ش‬
mutter subs. (muttern، muttrar)          )‫ٛخڃٌٿش (٫ِٷش‬
                                           myndighetsålder subs. (-åldern)           ‫ٓن حٿَٗي أً حٿزڀٌ٭‬
muttra(r) verb. (muttrade، muttrat)‫ّيڃيځ، ّظڄظڂ، ّٰڄٰڂ، ّؼَػَ رٌٜص‬          myndling subs. (-en))‫ڃټٴٌٽ أً ڃٌَُٛ ٫ڀْو (ڃن ُّ٬ْن ٿو ًٿِ أً ًِٛ أً ٷِْڂ‬
                                           mynna(r) verb. (mynnade، mynnat) ،َ‫ّئىُ اٿَ، ّٸٌى اٿَ، ّٴ٠ِ اٿ‬


                                        37
parentation                                                      parlamentariker

parentation subs. (parentationen، parentationer)  َ‫ِٻٍَ حٿڄٌط‬ً                            ‫ڃ‬
                                                           ‫ڃـڀْ حٿ٘٬ذ، ڃـڀْ حٿنٌحد، ڃـڀْ حٕ ّش‬
parentes subs. (parentesen، parenteser) ‫1. ؿڄڀش أً ٻڀڄش ح٫ظَحْٟش‬           parlamentariker subs.     (-parlamentarikern) ٌ٠٫ ،ِ‫ڃڄؼپ رَٿڄخن‬
‫(طٌٟ٪ رْن َٗ٣ظْن أً ٷٌْٓن أً ٳخٛڀظْن) ، ٷٌّ أً ىٚٽ ( ) 3. ٳظَس أً ڃَكڀش ٳخٛڀش‬            ‫ٳِ ڃـڀْ حٿ٘٬ذ، نخثذ ٳِ ڃـڀْ حٿنٌحد، نخثذ ٳِ حٿزَٿڄخڅ‬
parentetisk adj.                     ً‫ڃلٌٍٜ رْن ٷٌْٓن أ‬
               (parentetiskt، parentetiska)              parlamentarisk subs. (parlamentariskt، parlamentariska) ِ‫رَٿڄخنِ،نْخر‬
                        ٌُ‫ىٚٿْن، ڃ٬ظَٝ، ح٫ظَحِٟ، ػخن‬     parlamentarism subs. (-en)       ‫حٿن٨خځ حٿزَٿڄخنِ، حٿزَٿڄخنْش‬
pares subs. (paresen، pareser)          ‫ٗڀپ نٜٴِ أً ؿِثِ، ٗڀپ هٴْٲ‬     parlamentera(r) verb. (parlamenterade، parlamenterat) ،ًٝ‫ُّٴخ‬
parfym subs. (parfymen، parfymer) َْ‫٫ِ٤َ، ٣ْذ، ٍحثلش، ٌٗح، ٫ز‬                                   ًٍ‫ّنخٷٖ، ّزلغ، ّظيحًٽ، ّظ٘خ‬
parfymera(r) verb. (parfymerade، parfymerat)       َّ ٬ُ
                              ٤ّ            parlamentshus subs. (-huset)   ‫ڃزنَ حٿزَٿڄخڅ، ىحٍ حٿزَٿڄخڅ‬
parfymerad adj. (parfymerat، parfymerade)        ََ َ ُ
                             ٤٬‫ڃ‬            parlamentsledamot subs. (-ledamoten، -ledamöter)    ٌ٠٫
parfymeri subs. (parfymeriet، parfymerier)   ٌٍ٤٬‫ڃټخڅ رْ٪ حٿ‬                       ‫رَٿڄخڅ، ٫٠ٌ ڃـڀْ حٿ٘٬ذ، نخثذ ٳِ ڃـڀْ حٿنٌحد‬
                                           parlamentsbyggnad subs. (-en)        ‫ڃزنَ حٿزَٿڄخڅ، ىحٍ حٿزَٿڄخڅ‬
parfymflaska subs. (-flaskan، -flaskor)        ٫
                          َْ٤ِ ‫ُؿخؿش‬
                                           parlamentär subs. (parlamentären، parlamentärer)            ً ‫ڃ‬
                                                                             ِٝ ‫ُٴخ‬
pari subs. (parit)
‫ِ٬َ حٿٔني حٿڄخٿِ ٫ني اٛيحٍه‬
             ٓ       ٓ
               :ٍ‫ِ٬َ حٗٛيح‬                      parlamentärflagga subs. (-flaggan)             ًٝ‫ٍحّش حٿظٴخ‬
parig adj.   (parigt، pariga)               pariserhjul       parning subs. (-en، -ar)     َْ٘٬‫طِحًؽ، حٷظَحڅ، ؿڄخ٩ حٿلٌْحنخص، ط‬
   ‫ڃ‬
‫ُِىًَؽ‬                                        parodontit subs. (parodontiten، parodontiter)       ‫طٴ ُٺ حٕٓنخڅ‬ ‫ټ‬
pariserhjul subs.       (-hjulet)                       paroll subs. (parollen، paroller)   )‫ِ٬خٍ (نيحء أً ىظخٱ ُ٤ڀٶ ٳِ حٿڄ٨خىَحص‬
                                                                      ّ          ٗ
 ِ‫ٗٸڀْزو، ٫ـڀش ىًٍحڅ حٿڄٚى‬                              parotit subs. (-en) (med ‫حٿنُټَخٱ، أرٌ ٻ٬ْذ، حٿظيخد حٿٰيس حٿنَټْٴْش )٣ذ‬
paritet subs. (pariteten)               ً
                    ‫ُٔخًحس، طټخٳئ، طٔخ ٍ، ط٬خىٽ، طڄخػپ‬ ‫ڃ‬     parotitis epidemica (med ‫)٣ذ‬                  ‫ٌر‬    ‫نټ‬
                                                                        ِ‫حٿُ َخٱ حٿ َ َخث‬
parivärde subs. (-t) ِ‫ٷْڄش ٓ٬َ حٗٛيحٍ، حٿٸْڄش حٗٓڄْش، حٿٔ٬َ حٕٛڀ‬           part subs. (parten، parter) ‫1.ؿِء، ٷٔڂ، كٜش، نْٜذ 2.٣َٱ ، ٳَّٶ‬
park subs. (parken، parker)      ‫1. كيّٸش، ڃنظِه 2. ڃٌٷٲ، ڃَٻن‬          förhandlingspart                      ًِٝ‫٣َٱ ڃٴخ‬
parkera(r) verb. (parkerade، parkerat)      ‫ّٜٲ ّ ٷ‬      ّ
                        ‫ََٻن، َٸِٲ، َ ُ ّ، ٌُْ ِٲ‬ ّ      part i mål                        ‫٣َٱ ٳِ حٿٸ٠ْش‬
parkera(r) sig verb. (parkerade، parkerat) ً‫ّـڀْ،ّظوٌ ٿنٴٔو ڃـڀٔخً أً ڃٸ٬يح‬      parterna i avtalet                     ‫أ٣َحٱ حٙطٴخٷْش‬
parkering subs. (-en، -ar) ‫1.ڃٌٷٲ حٿْٔخٍحص، ڃََٻَن 2.طٌٷْٲ، ٍَٻْن‬          parta(r) verb. (partade، partat)         ٚ
                                                                   )ً ‫ّظٸخٓڂ (حٿظټخٿْٲ ڃؼ‬
parkeringsautomat subs. (-en، -er) ‫ڃخٻْنش ىٳ٪ ٌٍٓځ حٿَٻن أً حٿظٌٷْٲ‬         partaj subs. (partajet، partaj، partajen)            ‫كٴڀش‬
parkeringsavgift subs. (-avgiften، -avgifter) ‫ٍٓڂ حٿَٻن أً حٿٌٷٌٱ‬          partenogenes subs. (-genesen، -geneser) ٌٍُُ٬‫حٿظٌحٿي أً حٿظټخػَ حٿ‬
parkeringsbot                          ‫ٻ‬
            ٩ٌ‫ٯَحڃش حٿَ ّن حٿو٤ؤ، ٯَحڃش حٿٌٷٌٱ ٳِ حٿڄڄن‬         parti subs. (partiet، partier) )ًٚ‫1. ؿِء أً ٷ٤٬ش أً ٷٔڂ (ڃن ٻظخد ڃؼ‬
parkeringsböter subs. (plural)            ‫ٯَحڃش حٿَٻن حٿوخ٣ت‬        ً‫2. ىًٍ (ٳِ ڃَٔكْش ڃؼًٚ) 3.ڃـڄٌ٫ش (ر٠خث٪)،ٻڄْش ٟوڄش، ٻڄْش ر٠خث٪ أ‬
                                                  ٚ
                                            ،‫ِڀ٪ رخٿـڄڀش 4. كِد (ْٓخِٓ)،ؿٌٿش أً ٌٗ١ (ٗ٤َنؾ ڃؼ ً) 5. ٍٳٸش‬    ٓ
parkeringsförbud subs. (-et) )‫ڃن٪ حٿٌٷٌٱ، ڃن٪ حٿَٻن (ٿڀْٔخٍس‬
                                                                        ٫
                                              ً‫أً ُلزش أً ُٜزش أً ڃـڄٌ٫ش (ڃؼًٚ ڃـڄٌ٫ش ْٛي) 6. ًُؽ حٿڄٔظٸزپ أ‬ٛ
parkeringshus subs. (-huset))ِ‫ڃَِآد أً ڃٌٷٲ ْٓخٍحص ڃٔٸٌٱ (ىحهڀ‬                      ‫ط ِْ طل‬              ٌ
                                                ُ‫َّٗٺ حٿلْخس حٿڄظ ّٷ٪ 7. ًُحؽ أً ٷَحڅ 8. َلُ ّ، َ ّخد، حنلْخ‬
parkeringsmätare subs. (-mätaren) ‫٫يحى أؿَس حٿَٻن أً حٿٌٷٌٱ‬             partiaffär subs. (-affären، -affärer)      ‫ؿ‬
                                                                 ‫ڃظـَ رْ٪ رخٿـڄڀش، ىٻخڅ ُڄڀش‬
parkeringsplats subs. (-platsen، -platser)         ‫ڃٌٷٲ ْٓخٍحص‬       partiblock subs. (-blocket)          ِ‫ٻظڀش كِرْش، طټظپ كِر‬
parkeringsruta subs. (-n) )‫ڃَُرَ٪ حٿٌٷٌٱ أً حٿَٻن (ٳِ ڃٌٷٲ حٿْٔخٍحص‬         particip subs. (participet)        ‫ٿ‬
                                                              )‫حٓڂ حٿٴخ٫پ أً حٓڂ حٿڄٴ٬ٌٽ (ُٰش‬
parkeringsvakt subs. (-en، -er) ‫ڃٴظٖ حٿَٻن أً حٿٌٷٌٱ حٿوخ٣ت‬             participation subs. (participationen)    ‫ڃ٘خٍٻش، ڃٸخٓڄش، اٗظَحٹ‬
parkett subs. (-en، -er) )‫1.رخٍٻْو:أٍٝ ه٘زْش 2.ڃٸ٬ي أڃخڃِ (ٳِ حٿڄَٔف‬         participera(r) verb. (participerade، participerat) ‫ُّ٘خٍٹ، ُّٸخٓڂ،ّ٘ظَٹ‬
parkettgolv subs. (-golvet)          ‫أٍٝ رخٍٻْو، أٍٝ ه٘زْش‬         partidistrikt subs. (-distriktet)           ‫ڃٸخ٣٬ش كِرْش‬
Parkinsonism subs. (parkinsonismen) (med ‫حٿ٘ڀپ حٿَُُ٫خِٗ )٣ذ‬             partiell adj. (partiellt، partiella)               ِ‫ؿِث‬
Parkinsons sjukdom subs.. (-en)              َ‫ٿ‬
                          ِٗ‫ڃَٝ حٿ٘ڀپ حُ ُ٫خ‬        partiell nyttjanderätt                ِ‫كٶ حنظٴخ٩ ؿِث‬
parlament subs. (parlamentet، parlament، parlamenten) ،‫حٿزَٿڄخڅ‬


                                        38
primärvård                                                                     prioritering

primärvård subs. (-vården)             ‫ٍ٫خّش ٣زْش أًٿْش‬                prioriterad fordringsägare         ِْ‫ىحثن ًً أًٿٌّش ، ىحثن ڃڄ‬
primör subs. (primören، primörer)  َ‫رخٻٌٍس حٿلٜخى، حٿٸ٤ٴش حًٕٿ‬                  prioritering subs. (-en، -ar)         ‫طٴ٠ْپ، أًٿٌّش أً أٓزٸْش‬
princip subs. (-en، -er)                ‫ڃ‬
              َُ‫ڃزيأ، ٷخ٫يس، ُ٬ظٸي، أٓخِٓ، ڃٴيٌځ ؿٌى‬                  prioritet subs. (prioriteten)      ‫أًٿٌّش، أٓزٸْش، ڃ٬خڃڀش طٴ٠ْڀْش‬
principal subs. (-en، -er) ‫ٍد أً ٍثْْ حٿ٬ڄپ، ٍثْْ، ٛخكذ حٿِ٘ء‬                    pris subs. (prisen، prisar)  ‫1. ڃٸيحٍ ٟجْپ، ٻڄ٘ش، ٷز٠ش، ڃڀت حٿْي‬
principalansvar subs. (-et) ‫ڃٔئًٿْش رخٗنخرش (ڃؼپ ڃٔئًٿْش ٍد حٿ٬ڄپ ٫ن‬                                        ٚ
                                                                         ) ً ‫2. ٯنْڄش (ٯنخثڂ حٿلَد ڃؼ‬
  ‫حٿظ٬ٌّٞ ٫ن حَٕٟحٍ حٿظِ ّٔززيخ ڃٌ٧ٴْو)، ڃٔئًٿْش أٓخْٓش أً ڃزيثْش، ڃٔئًٿْش‬             pris subs.  (priset)            ‫ڃيّق، ا٣َحء، ػنخء، طٔزْق، طڄـْي‬
            ‫ٍد حٿِ٘ء، ڃٔئًٿْش حٿڄخٿٺ ، ڃٔئًٿْش ٍد حٿ٬ڄپ‬                 pris subs.  (priset، pris، prisen)   ‫1.ٓ٬َ، ػڄن، ٷْڄش 2. ؿخثِس، ڃټخٳؤس‬
principbeslut subs. (-beslutet) ،ِ‫ٷَحٍ ڃزنِ ٫ڀَ ڃزيأ، ٷَحٍ ڃزخىث‬                   cirkapris                            ِ‫حٿٔ٬َ حٿظٸَّز‬
                 ‫ٷَحٍ ڃزيثِ أً ڃزخىثِ: ٷَحٍ ڃزنِ ٫ڀَ ڃزيأ‬              fredspris                             ‫ؿخثِس حٿٔٚځ‬
principfast adj. (-fast، -fasta)     ‫ُظڄٔٺ رڄزخىثو، ػخرض ٫ڀَ ڃزخىثو‬ ‫ڃ‬              försäljningspris                           ٪ْ‫ٓ٬َ حٿز‬
principfråga subs. (-frågan)              ‫ٷ٠ْش أً ڃٔؤٿش ڃزيأ‬              genomsnittspris                         َ٬ٔ‫ڃُظٌٓ٢ حٿ‬
principiell adv. (principiellt، principiella) َُ‫ڃزيثِ،أٓخِٓ،ٍثِْٔ،ؿٌى‬                inköpspris                             ‫ٓ٬َ حٿَ٘حء‬
principiellt adv.     ‫أٓخًٓ، أٛ ً، ؿٌىًَّ، ڃن ًؿيش ن٨َ ڃزخىثْو‬
                          ‫خ‬     ٚ   ‫خ‬               jämförpris                            ‫ٓ٬َ حٿڄٸخٍنش‬
                                                   Nobelpris                              ‫ؿخثِس نٌرپ‬
principlös adj. (-löst، -lösa)         ‫رٚ ڃزخىة، هخٽ ڃن حٿڄزخىة‬
                                                   rabatterat pris                            ‫ٴ‬
                                                                                    َٞ ‫ٓ٬َ ڃُو‬
principmänniska subs. (-människan)
                                                   rekommenderat pris                     ‫حٿٔ٬َ حٿڄٌََُٛ رِو‬
‫انٔخڅ ػخرض ٫ڀَ ڃزخىثو‬  ،‫ٍؿپ حٿڄزخىة‬                prinsesstårta
                                                  prisa(r) verb.   (prisade، prisat)  ‫ّ ز ّـ‬         ّ   ّ
                                                                      ‫1. َڄيف، ُ٤َُ، ّؼنِ 2. ُّٔق ،ُڄ ّي‬
principprogram subs.        (-programmet)
                                                                                  ّ ٬ ّ
                                                                             َ٬ٔ‫3. ُٔ َِ، ُليى حٿ‬
 ‫رَنخڃؾ ڃزخىة أً ڃزنِ ٫ڀَ ڃزيأ‬
                                                  prisad vare Gud                          ‫حٿلڄي هلل‬
principuttalande subs.         (-uttalandet)
                                                  prisbelöna verb. (-belönade، -belönat)               ‫َڄنق ؿخثِس‬ ّ
‫ا٫ٚڅ حٿڄزخىة‬
                                                  prisbelönad adj. (-belönat، -belönade)        ِ‫كخثِ ٫ڀَ ؿخثِس، ٳخث‬
principöverenskommelse subs.              (-n)  ‫حطٴخٷْش ڃزيثْش، حطٴخٷْش ٷخثڄش‬
                                         ‫٫ڀَ ڃزيأ‬     prisbelöning subs. (-belöningen) ٌُ‫ڃټخٳؤس، كٌٜٽ ٫ڀَ ؿخثِس، ٳ‬
prins subs.    (prinsen، prinsar)                                prisbildning subs. (-bildningen)         َ٬ٔ‫ان٘خء حٿٔ٬َ، طليّي حٿ‬
 َْ‫أڃ‬                                                prisdiskriminering subs. (-en)                  ٍ‫طڄِْْ حٕٓ٬خ‬
prinsessa subs.(prinsessan، prinsessor)                               prisdomstol subs. (-en)        ‫ٰ ث‬       ‫ڃ ټ َش أ د ٯن ث‬
                                                                     ‫َلْ َڄ ُ َْٓٚ ٍ ً َ َخ ِڂ، ڃلټڄش حٿ َنخ ِڂ‬
 ‫أڃَْس‬                              prinskorv             prisfall subs. (-faller)    ٍ‫ٓٸٌ١ أً ىزٌ١ حٕٓ٬خٍ، طيىٌٍ حٕٓ٬خ‬
prinsesstårta subs.      (-tårtan)                              prisge(r) verb. (-gav، -gett) َ٬ُّّٔ،ً‫ُّ٬٤ِ ٓ٬َحً، ّ٤َف أً ّ٬َٝ ٓ٬َح‬
 ‫طٌٍطش حٕڃَْس‬                                            prisgiva(r) verb.(-gav، -gett)َ٬ُّّٔ،ً‫ُّ٬٤ِ ٓ٬َحً، ّ٤َف أً ّ٬َٝ ٓ٬َح‬
prinsgemål subs. (-målen)              ‫حٕڃَْ ًُؽ حٿڄڀټش‬                prisgivning subs. (-en) َْ٬ٔ‫ا٫٤خء ٓ٬َ، ٣َف أً ٫َٝ ٓ٬َ، ط‬
prinskorv subs. (-korven، -korvar) ‫نٸخنٶ حٕڃَْ: نٸخنٶ َْٰٛس ٫خٿْش حٿـٌىس‬              prishöjning subs. (-höjningen)       ‫حٍطٴخ٩ أً ٛ٬ٌى حٕٓ٬خٍ، حٍطٸخء‬
printa(r) verb. (printade، printat)      ‫ّ٤ز٪ أً ّټظذ رخٿلخٌٓد‬                                                 ٍ
                                                                              ٍ‫حٕٓ٬خٍ، َٳْ٪ حٕٓ٬خ‬
printer subs. (printern، printrar)        ‫٣خر٬ش، ٣خر٬ش حٿلخٌٓد‬                prisindex                       ٍ‫ڃئَٗ حٕٓ٬خ‬
prior subs. (priorn، priorer)      ‫ٍثْْ حٿيَّ، ٍثْْ ىَّ حٿَحىزخص‬                priskartell subs. (-kartellen) )‫ٿـنش طليّي حٕٓ٬خٍ (ٿڀليّ ڃن حٿڄنخٳٔش‬
priorinna subs. (priorinnan، priorinnor)      ‫ٍثْٔش ىَّ حٿَحىزخص‬               prisklass subs. (-klassen)        ٍ‫ٳجش حٿٔ٬َ، ڃٔظٌٍ حٕٓ٬خ‬
prioritera(r) verb. (prioriterade، prioriterat) ‫ُّ٬٤ِ حًٕٿٌّش، ُّٴ٠ِپ‬                priskontroll subs. (-kontrollen) ٍ‫ڃَحٷزش حٕٓ٬خٍ، حٿظٴظْٖ ٫ڀَ حٕٓ٬خ‬
prioriterad adj. (prioriterat، prioriterade) ‫ڃُٴ٠پ (٫ن حٓهَّن)،كخٛپ‬                 priskrig subs. (-kriget)                ٍ‫كَد حٕٓ٬خ‬
                                  ‫٫ڀَ أًٿٌّش أً أٓزٸْش‬       priskurant subs. (-kuranten، -kuranter)         ٍ‫ٷخثڄش حٕٓ٬خ‬
prioriterad borgenär                     ِْ‫ىحثن ًً أًٿٌّش ، ىحثن ڃڄ‬      prislapp subs. (-lappen، -lappar) َ٬ٔ‫ر٤خٷش حٿٔ٬َ، ًٍٷش أً ٿٜٸش حٿ‬
prioriterad fordran                       ََ ‫ى ڃ‬
                        ‫ڃ٤ڀذ َّْن ُڄِْ، ڃ٤ڀذ ًً أًٿٌّش‬           prislista subs. (-listan، -listor)           ٍ‫ٷخثڄش حٕٓ٬خ‬


                                                39
retroaktiv                                                                     retroaktivt

retardera(r) verb.                ّ     ٌ
                       ،‫ّظ٬ ّٵ، ّظؤهَ، ُز٤ت‬
              (retarderade، retarderat)                    retroaktivt adv.                 ‫خ‬
                                                                ِ٬‫رؤػَ ٍؿ٬ِ، حٍطـخ٫ًْ، ٫ڀَ نلٌ ٍؿ‬
                     ّ     ّ ‫ه‬    ٌّ
           ‫ُ٬ ّٵ، ّئ َّ، ُنٸٚ أً ُوٴٞ حٿَٔ٫ش أً حٿظٸيځ‬              retroflex adj. (retroflext، retroflexa)         ‫ڃنؼنِ ٿڀوڀٲ‬
retarderad adj.(retarderat، retarderade)    ٌَ ‫ڃ‬     ‫ڃَ ه‬
                        ‫ُظؤ َِ حٿنڄٌ، ُ٬ ّٵ‬              retrograd adj.                         ‫ؿ‬
                                                           ٌّ‫ڃٌ ّو ٿڀوڀٲ أً حٿٌٍحء، ٫ټِٔ، هڀٴِ، ڃ٬ټ‬
retbarhet subs.     (retbarheten، retbarheter)     َ‫حىظْخؽ، طؤػَ ،حٿٸيٍس ٫ڀ‬     retrospektiv adj. (retrospektivt، retrospektiva) ،ِ٫‫حٓظ٬خىُ، حٓظَؿخ‬
                        ‫ى‬
              َ‫حٙىظْخؽ أً حٿظؤػَ، حٿٸخرڀْش ٫ڀَ ٍ ّ حٿٴ٬پ ٫ني حٿظؤػ‬              ِٟ‫ُل ّ ٙٓظَؿخ٩ حٿڄخِٟ، ڃٌٿ٪ رخٙ٣ٚ٩ ٫ڀَ أكيحع حٿڄخ‬  ‫ڃ ذ‬
retention subs. (retentionen) ‫حكظٴخ٥ ،حٿٸيٍس ٫ڀَ حٙكظٴخ٥، حٿٸيٍس‬               reträtt subs.  (reträtten، reträtter)      َ‫طَحؿ٪، حنٔلخد، طٸيٸ‬
     ‫ٻ‬
    ،َّ ٌ‫٫ڀَ حٓظزٸخء حٿڄ٬ڀٌڃخص ٳِ حٿٌحٻَس ًاك٠خٍىخ ٫ني حٿڀًِځ، حٿظ‬            slå till reträtt           ٪‫ّٸَ٩ ٣زٌٽ حٙنٔلخد أً حٿظَحؿ‬
                             ّ‫حٓظزٸخء، حكظـخُ، حكظزخ‬      retur subs. (returen، returer)            ‫٫ٌىس ،ٍؿٌ٩ ،ٍؿ٬ش‬
retentionsrätt subs. (-en) ‫كٶ حٙكظٴخ٥ ر٠ڄخڅ: كٶ حٿيحثن حٓظزٸخء ٟڄخڅ‬
                                               returbiljett subs. (-biljetten، -biljetter)     ‫طٌٻَس أً ر٤خٷش ٫ٌىس‬
           ‫ط‬       ‫ظ‬   ‫كٶ‬
         ٥‫ٳِ كٌُطو (ٍىن ڃؼٚ) كظَ حٓظْٴخء حٿيّن ، َ ّ حْٙٓ ِزْٸخء أً حٗحْ ِٴخ‬
                                               returflaska subs. (-flaskan، -flaskor)‫ُؿخؿش طََُىّ، ُؿخؿش ُّ٬خى حٓظ٬ڄخٿيخ‬
retfull adj. (retfullt، retfulla)      ٫ ‫ڃ‬
                     ‫ُٰ٠ذ، ُْٰ٦، ڃؼَْ ٿٚىظْخؽ، ُِ ِؾ‬ ‫ڃ‬     ‫ڃ‬
                                               returglas subs. (-glaset، -glas، -glasen)  returflaska ‫أن٨َ ٻڀڄش‬
rethosta subs. (-hostan) (med ‫)٣ذ‬               ْ   ٓ
                              ِ‫ُ٬خٽ طيُـ‬
                                               returmatch subs. (-matchen، -matcher) )ًٚ‫ڃُزخٍحس حٿ٬ٌىس (ٳِ حٿټَس ڃؼ‬
retikulär adj. (retikulärt، retikulära) ‫ٗزټِ، ڃُ٬ٸي، ڃظ٘خرٺ،ٗزټِ حٿ٘ټپ‬
                                               returnera(r) verb. (returnerade، returnerat) ‫ُّ٬ْي، َُّؿ٪، ََُّىّ، ُّٔڀّڂ‬
retina subs. (retinan) (med ‫)٣ذ‬              ْ    ْ
                          ‫حٿ٘زټّش، ٗزټّش حٿ٬ْن‬
                                               returrätt subs. (-rätten)                  ٪ْ‫كٶ حٿظَؿ‬
                 َْ    ْ         ِ َْ
retinent subs. (-en، -er) ‫ىحثِن ڃَُطين: ىحثن ٛخكذ ٍَىن ٫ڀَ ڃُٔظيّن‬  َ
                                               retusch subs. (-en، -er) ‫طلْٔن، ٛٸپ، طيٌّذ، طنٸْق، طنّڄْٶ (حٿٌٍٜس‬
                                ْ‫ى‬
                               ‫ٻ٠ڄخڅ ٙٓظْٴخء َّنو‬
                                                ‫اٟخٳش حٿَطٌٕ ً حٿڀڄٔخص حٕهَْس ٫ڀَ حٿٌٍٜس حٿٴٌطٌٯَحٳْش ٗ٧يخٍىخ‬  ٌَ َ ٍ
                                                                                :‫حٿٴٌطٌٯَحٳْش)، ًَْط٘ش‬
retinit subs. (retiniten) (med ‫)٣ذ‬             ‫حٿظيخد حٿ٘زټْش‬                                                 ‫ٳِ ٗټپ أنْٶ‬
retinodiabetes subs. (-en) (med ‫ط٠ٍَُ حٿ٘زټْش رٔذ حٿٔټَُ )٣ذ‬                 retuschera(r) verb.                   ،‫ُل ّن، ّٜٸپ‬
                                                                            ٌّ
                                                             (retuscherade، retuscherat)،‫ُي ّد‬   ٔ ّ
retinopati subs. (-patin) (med ‫)٣ذ‬             ‫ح٫ظٚٽ حٿ٘زټْش‬                                   ‫َّ ط‬    ‫ّٸ ّڄ‬
                                                  )‫ُن ّق، ُن ّٶ أً ُ ًَْ ِٖ حٿٌٍٜس حٿٴٌطٌٯَحٳْش (أن٨َ حٿټڀڄش حٿٔخرٶ‬
retinoskopi subs. (-skopin) (med ‫)٣ذ‬            ‫طن٨َْ حٿ٘زټْش‬          retuschör subs. (retuschören، retuschörer) ٌٍٜ‫ڃُنَڄّٶ أً ڃًََُطِٖ حٿ‬
retirera(r) verb. (retirerade، retirerat)     َ‫ّنٔلذ، ّظَحؿ٪، ّظٸيٸ‬           reumatiker subs.(-n، reumatiker، reumatikerna)‫ٗوٚ ڃٜخد رخٿًَڃخطِْځ‬
retlig adj. (retligt، retliga) ‫َّٓ٪ حٿٰ٠ذ، ٓيپ حٙٯظْخ٥ أً حٙنٴ٬خٽ‬              reumatisk adj. (reumatiskt، reumatiska) ‫ًٍڃخطِْڃِ،هخٙ ريحء حٿڄٴخٛپ‬
retning subs. (retningen، retningar)              ْ
                       ‫اػخٍس، طيّؾ، حىظْخؽ، ٯ٠ذ‬            reumatisk feber (med ‫)٣ذ‬         َ            ّ ‫ك‬
                                                                  ‫ُڄَ حٿًَڃخطِْځ، حٿلڄَ حٿ ّػْش‬
retor subs. (retorn، retorer)                  ‫ڃ‬
                       ‫ه٤ْذ، ُظليع ؿْي أً رڀْٮ‬            reumatiska smärtor (plural) (med ‫)٣ذ‬          ‫آٙځ ًٍڃخطِْڃْش‬
retorik subs. (retoriken)        ‫ٳن حٿو٤خرش، ٫ڀڂ حٿزٚٯش ً حٿټٚځ‬           reumatism subs. (reumatismen) (med ‫)٣ذ‬        ‫ػ‬
                                                                         ‫حٿًَڃخطِْځ، حٿَِْش‬
retoriker subs. (retorikern، retoriker، retorikerna) ً‫ٗوٚ ٳْٜق أ‬               reumatoid artrit ‫حٿظيخد حٿڄٴخٛپ حٿًَڃخطِڃِ، ًٍڃخطِْځ حٿڄٴخٛپ‬
                ْ   ‫ڃ‬
                ‫رڀْٮ أً ّـْي ٳن حٿو٤خرش، ه٤ْذ أً ُظليع ؿّي‬                        (med ‫)٣ذ‬           َ
                                                                          ِ‫حٿڄِڃن، حٿًَڃخطِڃِ حٿ َػ‬
retorisk adj.   (retoriskt، retoriska)                          reumatolog subs. (-en، reumatologer)   ‫٣زْذ أڃَحٝ حٿًَڃخطِْځ‬
‫رٚٯِ، رْخنِ، رڀْٮ، ٳْٜق، ڃنڄٶ، ٣نخڅ‬                             reumatologi subs. (reumatologin)      ‫٫ِڀڂ أڃَحٝ حٿًَڃخطِْځ‬
retorsion subs.    (retorsionen)          retort                reumatologisk adj. (reumatologiskt، reumatologiska) ِِْْ‫ًٍڃخطِْڃِ،ٍَػ‬
                 ‫ٍى‬
)‫َ ّ رخٿڄؼپ (٫ڀَ َٟرش أً اىخنش---اٿن‬                             reumatologisk avdelning          ‫ٷٔڂ أڃَحٝ حٿًَڃخطِْځ‬
retort subs.   (-en، retorter) (kem. ‫)ٻْڄْخء‬
                                               rev subs. (reven، revar)                  ‫ٛن‬
                                                            ‫1.ِٓڀٺ ِّخٍس حٿْٜي، كزپ ٛنخٍس حٿْٜي‬
 ‫ڃ ؿ‬                ‫ڄ ٌؿ‬
‫حٿ ِ٬ َ ّش: انخء طٸ٤َْ ًً ٍٷزش ٣ٌّڀش ً ِ٬ٌ َش‬
                                                                                     ‫ٿ‬
                                                                                    :‫2.حٿلخِٶ‬
                                                             ‫ٳَ٩ ڃنزؼٶ ڃن حٿنزظش حٿڄظ٬َٗش ّٔخ٫يىخ ٫ڀَ حٿظٔڀٶ‬
retrahera(r) verb.                 ،‫ّظَحؿ٪، ّنٔلذ‬
              (retraherade، retraherat) ،ٖ‫ّنټڄ‬
                                               rev subs.  (revet، rev، reven)   ‫ٓڀٔڀش ڃن حٿٜوٌٍ ٳِ ٷخ٩ حٿڄْخه‬       ‫ل‬
                                                                                 :َُ‫1. حٿ َْي حٿزل‬
                             ٠ّ
                      ٖ‫ّن٠ڂ، َ ُڂ، ّٔلذ ،ّټڄ‬
                                               ‫حٿ٠لڀش ٷَد حٿ٘خ٣ت 2. ػنْش حٿَ٘ح٩ حٿڄٔظويڃش ٳِ انٸخٙ ڃٔخكظو ٫ني ىزٌد‬
retraktion subs. (retraktionen، retraktioner) ،‫طَحؿ٪، حنٔلخد، ٓلذ‬                                      ٠
                                                         ٍُ‫حٿَّخف 3.٫٨ڄش حٿ ِڀ٪ أً ٍّ٘ش حٿٸٴٚ حٿٜي‬
                     ّ ٟ ،ٖ‫حن٠ڄخځ، حنټڄخٕ، ٻڄ‬
                     ‫ڂ‬                         rev verb              riva ‫ْٰٛش حٿڄخِٟ ڃن ٳ٬پ‬
retroaktiv adj. (retroaktivt، retroaktiva) ،ِ٬‫ٍؿ٬ِ، ًً ڃٴ٬ٌٽ ٍؿ‬               reva subs. (revan، revor)) ‫ؿَُف، هيٕ،هَٵ أً ٷ٤٪ أً ٗٶ أً ػٸذ (ٳِ حٿؼْخد‬
                   ِٓ‫حٍطـخ٫ِ، ًً أػَ ٍؿ٬ِ، حٍطټخ‬
                                               reva(r) verb. (revade، revat) ‫ُّنٸٚ أً ُّٸڀپ ڃٔخكش حٿَ٘ح٩ ٳِ حٿٔٴْنش‬


                                            40
slaska                                                                             slaskig

slamsig adj. (slamsigt، slamsiga)             ٍ‫ػَػخ‬              slaskig adj. (slaskigt، slaskiga)            ٔ‫ڃظ‬          ‫ڃ٤ ڃ‬
                                                                         ‫ُڀ َن، ُزڀپ، ٍ٣ذ ً َُ ِن‬
slang subs. (-en، -ar)   ٍ‫1. هَ٣ٌځ، نزَّؾ 2. ا٣خٍ ڃ٤خ٣ِ: حٗ٣خ‬              slav subs. (slaven، slavar)                         ٫
                                                                                   ‫ٍٷْٶ ، َزْي‬
                      ّ
            )ِ‫حٿيحهڀِ ٿڀ٬ـڀش أً حٿيًٙد حٿٌُ ُڄڀت رخٿيٌحء (ؿٌحن‬         slava(r) verb. (slavade، slavat)                 ‫ّټيف، ّ٬ڄپ ٻخٿ٬زي‬
slang subs. (slangen)               ‫حٿڀٰش حٿ٬خڃْش أً حٿيحٍؿش‬        slavdrivare subs. (-n، -drivare، -drivarna)                    ‫ڃ ظز‬
                                                                               ‫ُٔ َ٬ْ ِيْ، ْٓي حٿ٬زي‬
slangbella subs. (-n، -bellor)                               slaveri subs. (slaveriet)                   ‫ٍٵ‬
                                                                       ‫٫زٌىّش، حٓظ٬زخى، ِ ّ، حٓظَٷخٵ‬
          ‫ن ڃ‬         ‫ڃ‬   ‫ڃ‬
       )‫ِٸٚ٩، ِليٳش (نٸْٴش، ِزڀش، ِْٜخىس‬                       slavfrigivning subs. (-en) ‫طلََّ أً ٫ظٶ ٍٷزش ، طلََّ أً ٫ظٶ حٿ٬زْي‬
slangbåge subs.     (-n، -bågar)
                                              slavhandlare subs. (-n)            ‫حٿ َ َخّ : طخؿَ حٿَٷْٶ، طخؿَ حٿ٬زْي‬ ‫نو‬
   ‫ن ڃ‬         ‫ڃ‬   ‫ڃ‬
)‫ِٸٚ٩، ِليٳش (نٸْٴش، ِزڀش، ِْٜخىس‬
                                              slavhandel subs. (-n) ‫طـخٍس حٿَٷْٶ، طـخٍس حٿ٬زْي، طـخٍس حٿنَوَخْٓن‬
slanggurka subs. (-n، -ar)         ‫حٿوْخٍ حٿ٤ٌّپ، هْخٍ ٣ٌّپ ً نلْٲ‬
                                              slavmarknad subs. (-en)             ‫نو‬
                                                                   ‫ٌٓٵ حٿَٷْٶ أً حٿ٬زْي، ٌٓٵ حٿ َ َخْٓن‬
slangord subs. (-et، -ord، -orden)        ‫ٻڀڄش رخٿڀٰش حٿ٬خڃْش أً حٿيحٍؿش‬
                                              slejf subs. (-en، -er eller –ar)                     ‫ِٔخڅ حٿلٌحء‬  ‫ٿ‬
slangspråk subs. (-et)                  ‫حٿڀٰش حٿ٬خڃْش أً حٿيحٍؿش‬
                                              slem subs. (slemmet)                 ‫ٰ ٷ‬       ‫ڃ‬
                                                                       ٪َْ٘ ،‫ُوخ١، ڃخىس ُوخ٣ْش، رَڀ َڂ‬   ‫ڃ‬
slanguttryck subs. (-et)                        ْ
                                   ‫ط٬زَْ رخٿ٬خڃّش‬
                                              slemhinna subs. (-n، -hinnor)                         ‫ڃ‬
                                                                                 ِ٣‫ٯ٘خء ُوخ‬
slank adj. (slankt، slanka)                     ‫٣ٌّپ ً نلْپ‬
                                              slemhinnesvullnad subs. (-en، -er)                 ‫ڄ‬     ٰ ٌٍ َ
                                                                             ِ٣‫ط َ ُځ حٿ ِ٘خء حٿ ُوخ‬
slank verb. (se slinka)          slinka ‫ْٰٛش حٿڄخِٟ ڃن ٳ٬پ‬
                                              slemkörtel subs. (-n، -körtlar)                          ‫ٯ ڃ‬
                                                                                  ‫ُيس ُوخ٣ْش‬
slankig adj. (slankigt، slankiga)                 ْ
                                 ‫ٍهٌ، ٣َُ، ٿّن‬
                                              slemlösande adj.          ٰ ‫ٽ‬       ٚ     ٔ
                                                               ‫٣خٍى ٿڀزڀٰڂ (ىًحء حٿ ُ٬خٽ ڃؼ ً)، كخ ّ ٿڀزَڀ َڂ‬
slant subs. (-en، -ar)                  ‫٫ڄڀش ڃ٬ينْش، ٷ٤٬ش نٸي‬
                                              slemmig subs. (slemmigt، slemmiga)             ِ‫ُوخ٣ِ، ٷ٘٬ِ، رڀٰڄ‬    ‫ڃ‬
slant verb. (se slinta)          slinta ‫ْٰٛش حٿڄخِٟ ڃن ٳ٬پ‬
                                              slemsäck subs. (-en، -ar)                       ِ٣‫ٻْْ ُوخ‬ ‫ڃ‬
slapp adj. (slappt، slappa) ‫ٍهٌ،ٿِْن،٫يّڂ حٿٸٌس،ٳخطَ،ڃُظَحمِ،هخڃپ، ڃُنلپّ،ڃُظٔخىِپ‬
                                              slentrian subs. (-en)      ‫ًٍطْن، حٿ٬ڄپ ٫ڀَ ًطَْس ًحكيس، ٫خىس نڄ٤ْش‬
slapp verb. (se slippa)          slippa ‫ْٰٛش حٿڄخِٟ ڃن ٳ٬پ‬
                                              slentrianmässig adj. (-mässigt، -mässiga)              ِ٤‫ًٍطْنِ، نڄ‬
slappa(r) verb. (slappade، slappat)            ّ ‫ح‬
                          ،‫َُهِ، ّـ٬ڀو ٍهًٌ، َُّق‬    ّ
                                              slet verb. (se slita)             slita     ‫ْٰٛش حٿڄخِٟ ڃن ٳ٬پ‬
                      ّ   ّ          ٍ ّ
                    ‫ُلَ ِ ڃن حٿظٌطَ حٿ٬ٜزِ، ٌُىن، ُ٠٬ِٲ‬
                                              slev subs. (-en، -ar)                   )‫ڃَٰٳش، ڃـَٳش (ٻٴټَْه‬
slapphet subs. (-en، -er)            ‫م څ‬
                 ‫حٍطوخء، طَح ِ، طٌح ِ، حنلٚٽ، طٔخىپ‬
                                              slick subs. (-en، -ar)                        ‫ڃ‬
                                                                      ‫ُ٤ٴش، َلٔش، ََٯش، ٻظڀش َْٰٛس‬  ‫ٿ‬   ‫ن‬
slappna(r) verb. (slappnade، slappnat) ً‫َّطوِ، ّظَحهَ، ُّٜزق ٍهٌح‬
                    َ       ‫ڄ‬   ٬ َ ‫خ‬
                    ّ ‫أً َُطوًْ، ّ٠ ُٲ، ّو ُي، َّٻي، ّظيٿ‬
                                     ‫ڃ‬         slicka verb. (slickade، slickat)                      ٬
                                                                                  ‫َّڀ َْ، َّڀ َٶ‬
                                                                                        ‫ل‬
slappna(r) av verb.     (slappnade، slappnat)       ‫ـ‬
                            ٍَ‫ّٔظَهِ، ّٔظ ِڂ، ّظل‬        slickepott subs. (-en، -ar)
                       ‫ڃن حٿظٌطَ حٿ٬ٜزِ، َُِق أ٫ٜخرو‬
                             ّ ّ                ٢٘‫ٓټْن رٚٓظْټْش ٣َّش ٿڀټ‬   ٤٘ ‫ڃ‬
                                                           :‫1. ِټ َ َش‬
slarv subs. (slarvet)         َْٜ‫اىڄخٽ، حٓظيظخٍ، طيخًڅ، ٙ ُزخٙس، طٸ‬
                          ‫ڃ‬                           ‫ز‬
                                              )‫2.حٿِٔخرش (ٿٰش ىحٍؿش‬
slarva subs. (-n، slarvor)                ‫ڃ‬    ‫ڃ‬
                          ‫حڃَأس ُيڄڀش أً ُٔظيظَس‬         slickepinne subs. (-n، -pinnar) َْ‫ڃّٜخٛش: ٷ٤٬ش ٻَحڃْپ ڃُؼزظش ر٬ٌى طُڀل‬
slarva(r) verb. (slarvade، slarvat) َِٜ‫ّٔظيظَ، ّظيخًڅ،ُّيڄپ،ٙ ُّزخٿِ، ُّٸ‬         slida subs. (-n، slidor) )‫1. ڃِيزَپ (ٳظلش ٳَؽ حٿڄَأس) 2. ٯَڄُي (رْض حٿٔټْن‬
slarva(r) bort verb. (slarvade، slarvat) ‫ّٴٸي أً ُّ٠ِْ٪ رٔزذ حٗىڄخٽ‬            slidkatarr                            ‫ڄز‬
                                                                              ‫حٿظيخد حٿ ِيْ َپ‬
slarver subs. (-n، slarvar)                 ‫ٗوٚ ُيڄپ‬
                                 ‫ڃ‬             slidkniv subs. (-en، -ar)        ّ‫ڃ‬          ٰ
                                                               ‫ِن ََ: ٓټْنش ر َڄْي، ٓټْن رزْض، َيّش رٰڄي‬ ‫هـ‬
slarvfel subs. (-et، -fel، -felen)           ‫ه٤ؤ نخؿڂ ٫ن اىڄخٽ‬          slinga subs. (-n، slingor) )َ٬ٗ( ‫ٿٴّش (أكزخٽ، أٓٚٹ، ٳْڀڂ ٳٌطٌٯَحٳِ ..اٿن)، ٿُٴخٳش‬
slarvig adj. (slarvigt، slarviga)         ٍ ‫ڃيڄپ، ڃظيخًڅ، ٙ ُزخ‬
                          ‫ڃ ٽ‬                   slingra(r) verb. (slingrade، slingrat) ‫َّڀُٲّ،ّڀظٲّ،ّڀظٌُ،ّظڄ٬ّؾ،ّظ٬َؽ،ّٴظپ‬
slask subs. (slasket) ‫1. ًَكپ، ٣ْن، ٍڃپ ڃوڀٌ١ رخٿؼڀؾ 2. ٷڄخڃش ٍ٣زش‬             slingrig adj. (slingrigt، slingriga) ‫ڃُڀظّٲ،ڃُڀظٌ،ڃُظ٬َِؽ،ڃُظڄ٬ِؾ،ڃڀټڀٺ،ڃڀٌٿذ‬
 ‫3. ڃخء ٷٌٍ، ڃخء حٿـڀِ 4. نٴخّش، ُرخٿش‬                           slinka subs. (-an، -slinkor) ‫حڃَأس هڀْ٬ش، ٳظخس ٌٗحٍ٩، حڃَأس ٳخؿَس أً ٳخٓٸش‬
slask subs.   (-en، -ar)                                 slinka verb. (slinker، slank، slunkit) ‫َّنَٔپّ، ّظَٔلّذ، َّظَٔڀَپ، ّنٔلذ هِڀٔش‬
ِ‫كٌٝ حٿـڀ‬                                         slint subs.                                  ٘‫ٳ‬
                                                                                    ‫َ َپ‬
slaska(r) verb.    (slaskade، slaskat)      slask                  slå slint                       )‫ّٴ٘پ (َٟد َٟرش ٳخٗڀش‬
‫خ‬   ‫خ‬       ٌ ّ ٤ّ
ً‫ُڀ َن، ُٸ ٍِ، ّـ٬ڀو ڃظٔوً ً ٍ٣ز‬


                                           41
såsom                                                             säkerhetsbälte

såsom adv.                ‫ڃؼڀڄخ، رنٴْ حٿ٤َّٸش، ٻڄخ، ڃؼپ ، ٻَــ‬      säkerhetsbälte subs. (-t، -n)                    ‫كِحځ حٕڃخڅ‬
såvida konj.                      ‫اًح، ٿٌ، ٳِ كخٿش، اًح ڃخ‬     säkerhetsföreskrift subs. (-en، -er)          ،‫ٿٌحثق أً ط٬ڀْڄخص أڃنْش‬
såvitt konj.             ‫رٸيٍ ڃخ، ٣خٿڄخ ، رَ٘١، اًح ڃخ ، ٿٌ، اًح‬                                     ‫ط٬ڀْڄخص حٕڃخڅ‬
såväl konj.                                  ‫ٻ‬
                                ‫ّــ، ٻڄخ، ڃؼڀڄخ‬     säkerhetsnål subs.    (-en، -ar)

 såväl gamla som barn                    ٍ‫حٿټِزخٍ ٻڄخ حٿٰٜخ‬     ُِْ‫ىرٌّ، ڃ٘زٺ، ىرٌّ رټڀش، ىرٌّ انټڀ‬        säkerhetsnål
säck subs.  (säcken، säckar)    ‫ك‬   ‫ؿ‬
                 ‫1.ٻْْ، ٌٗحٽ 2. ٻْْ (ىُىنِ)، َْْذ، ٌُّٜڀش‬        säkerhetsofficer subs.     ‫ٟخر٢ أڃن‬
 kappsäck                        ‫ٻْْ ٿلٴ٦ حٿڄِ٬ْ٤َٲ‬       säkerhetspolis subs. (-en، -er)
 papperssäck                            ‫ٻْْ ًٍََٵ‬      ،َُ‫حٿڄزخكغ، ڃزخكغ أڃن حٿيًٿش، حٿظل‬
 potatissäck                      ْ٣‫ٻْْ أً ٌٗحٽ ر٤خ‬        ِ‫حٿزٌٿْْ حٿَُٔ، حٿڄوخرَحص، َٗ٣ش حٕڃن حٿ٬خځ أً حٿيحهڀ‬
 ryggsäck                             َ‫كٸْزش ٧ي‬
 sopsäck                              ‫ٻْْ ُرخٿش‬      säkerhetsremsa subs. (-n)        ِ‫َّٗ٢ أڃن‬
 sovsäck                              ‫ٻْْ حٿنٌځ‬      säkerhetsrisk subs. (-en، -er)      ِ‫ه٤َ أڃن‬
säckväv subs. (-en) ّ‫هْٖ: ٷڄخٕ أً نْٔؾ كزڀِ ٷٌُ طُٜن٪ ڃنو حٕٻْخ‬             säkerhetsråd subs. (-et)        ‫ڃـڀْ حٕڃن‬
säd subs. (säden) ‫1. رٌٍس، كزٌد، ٯڀش 2.حٿٔخثپ حٿڄنٌُ 3.ًٍّش، نٔپ‬            säkerhetsrådets bemyndigande  ‫طوٌّپ ڃن ڃـڀْ حٕڃن‬
sädesblåsa subs. (-n، -blåsor)              ‫حٿلٌّٜڀش حٿڄنٌّش‬       säkerhetsrådets formella sammanträden ‫حؿظڄخ٫خص‬
sädescell subs. (-en، -er)         ٌُ‫حٿوڀْش حٿڄنٌّش ،حٿلٌْحڅ حٿڄن‬                              )‫ڃـڀْ حٕڃن حٿَٓڄْش (حٿڄٴظٌكش‬
sädesledare subs. (-n، -ledare، -ledarna) ٌُ‫حٿلخٿذ: حٿٸنخس حٿنخٷڀش ٿڀٔخثپ حٿڄن‬     säkerhetsrådets informella sammanträden ‫حؿظڄخ٫خص‬
sädesslag subs. (-et، -lag، -lagen)    )‫نٌ٩ كزٌد (أكي أنٌح٩ حٿلزٌد‬                       )‫ڃـڀْ حٕڃن حٿَْٰ ٍٓڄْش (حٿڄٰڀٸش‬
sädessträng subs. (-en)                    ٌُ‫حٿ َزْپ حٿڄن‬
                                      ‫ل‬      säkerhetsrådets permanenta medlemmar       ‫حٕ٫٠خء‬
                                                               ‫حٿيحثڄْن ٳِ ڃـڀْ حٕڃن‬
sädesvätska subs. (-n)                    ٌُ‫حٿٔخثپ حٿڄن‬
                                            säkerhetsrådets resolutioner      ‫ٷَحٍحص ڃـڀْ حٕڃن‬
säga verb. (säger، sade eller sa، sagt) ِ‫ّٸٌٽ،ّن٤ٶ،ّڀٴ٦،ّظڀٌ، ُّيٿِ ، ّ٬ن‬
                                            säkerhetsrådets slutna sammanträden ْ‫حؿظڄخ٫خص ڃـڀ‬
säga efter verb. (säger، sade eller sa، sagt)      ِ َ‫ڄ‬
                           )ٍّ‫َُىى (هڀٲ حٿ ُي‬   ّ
                                                                              ‫حٕڃن حٿڄٰڀٸش‬
säga emot verb. (säger، sade eller sa، sagt) ‫ُّټٌِد، ّنټَ ٛلش ِٗء‬
                                            säkerhetsrådets öppna sammanträden ْ‫حؿظڄخ٫خص ڃـڀ‬
                          ّ       ّ
                        ٍٝ‫ڃخ، ُنخٷٞ، ّظ٬خٍٝ، ُ٬خ‬
                                                                            ‫حٕڃن حٿڄٴظٌكش‬
säga ifrån verb. (säger، sade eller sa، sagt)   ‫ّڀ‬         ‫ّز‬
                         ‫ُِن، ّوزَ، ّٸٌٽ، ُزِٮ‬
                                            säkerhetsrätt subs.    (-en) ‫كٶ ڃخنق حٿيّن أڅ ّ٠ڄن كٸو‬  :‫كٶ ٟڄخڅ حٿلٸٌٵ‬
säga om verb. (säger، sade eller sa، sagt) ٍَ‫ُّ٬ْي، ُّټٍَّ، ّٸٌٽ ڃَس أُه‬                                ْ
                                                           ‫رخٿيٳ٪ ٫ن ٣َّٶ ٍر٢ حٿيّن ر٠ڄخڅ ڃ٬ّن ڃؼپ ٍىن أً ٻٴخٿش‬
säga sig verb. (säger، sade eller sa، sagt) ‫ُّوزَ ٫ن نٴٔو، ّٴٜق ٫ن‬           säkerhetstjänst subs.    (-en، -er)  ،‫حٿڄوخرَحص، حٿڄزخكغ، ؿيخُ حٕڃن‬
                             ‫نٴٔو، ّيٽ ٫ڀَ كخٿو‬                              ‫حٿظلَُ، ڃزخكغ أڃن حٿيًٿش‬
säga till verb. (säger، sade eller sa، sagt)            ‫ڃ ّڀ‬
                                  ‫ّؤ َُ، ُزِٮ‬     säkerhetszon subs. (-en)                   ‫ڃن٤ٸش أڃنْش‬
säga upp verb. (säger، sade eller sa، sagt) ،)‫ُّٸْپ، ّٴٜپ ،ُّنيِ (حٿ٬ٸي‬         säkerhetsåtgärd subs. (-en، -er)                ِ‫اؿَحء أڃن‬
                                  ّ   ّ
                              ِٰ‫ٌُٷٲ، ُز٤پ، ّڀ‬       säkerligen adv.        ‫أٻْي، رخٿظؤٻْي، رٚ ٗٺ، رپ ٍّذ، ىًڅ ٗٺ‬
säga upp sig verb. (säger، sade eller sa، sagt)              ‫ّٔظٸْپ‬    säkerställa verb.(-ställer، -ställde، -ställt) ‫ّئڃن،ّـ٬ڀو آڃنخً،ّ٠ڄن،ّټٴپ‬
säga åt verb. (säger، sade eller sa، sagt) ً‫ّٸٌٽ، ُّزڀٮ، ُّ٬ڀڂ، ُّنزِو،ّٸٌٽ آڃَح‬    säkerställa bevis                   ‫ٿ‬   ‫ّ ڃ‬
                                                            )‫ُ َ ُِ أً ُئ ِن حٕىَش (٫ني كيًع ؿَّڄش‬ َ‫ّ ل‬
sägen subs. (sägnen، sägner)           ‫ه‬
                       ‫حٓ٤ٌٍس، كټخّش، كيًطو، َُحٳش‬        säkert adv.                       ‫خ‬
                                                                   ‫أٻْي، رخٿظؤٻْي، ٣ز٬ً، ريًڅ ٗٺ‬
säker adj. (säkert، säkra) ‫1. آڃن، هخٽٍ ڃن حٿو٤َ، ڃلڄِ، ٳِ ڃؤڃن‬             säkra(r) verb. (säkrade، säkrat) ‫ّئڃِن، ّ٠ڄن، ّـ٬ڀو آڃنخً، ُّؼزِض، ّئٻي‬
               ‫ڃ‬
          ٪‫2. أڃْن، ڃٌػٌٵ، ڃؤڃٌڅ، ڃ٠ڄٌڅ 3.ًحػٶ، ُظؤٻي،ڃٸظن‬          säkra bevis                      ‫ٿ‬   ‫ّ ڃ‬
                                                            )‫ُ َ ُِ أً ُئ ِن حٕىَش (٫ني كيًع ؿَّڄش‬ َ‫ّ ل‬
säkerhet subs. (säkerheten) ‫1. أڃخڅ، أڃن، ٓٚڃش 2. ٟڄخڅ، طؤٻْي‬
                                            säkring subs. (-en، -ar) ٌُْ‫ڃٴظخف حٕڃخڅ، ٛڄخځ حٕڃخڅ، ُنخى حٕڃخڅ، ٳ‬
säkerhetsanordning subs. (-en) ً‫أىحس أڃنْش، آٿْش أڃنْش، ًْٓڀش أ‬
                                            säl subs. (sälen، sälar)               َ‫حٿٴٸڄش أً ٫ـپ حٿزل‬
                      ‫طيحرَْ أڃنْش، ؿيخُ ٓٚڃش أً أڃخڅ‬


                                          42
tingsställe                                                                        titanisk

tingsställe subs. (-t)             ‫ڃٸَ أً ڃټخڅ حٿڄلټڄش حٙرظيحثْش‬       titanisk adj.   (titaniskt، titaniska) ،‫ؿّخٍ، ىخثپ، ٫٨ْڂ حٿٸٌس أً حٿلـڂ‬‫ز‬
tinne subs. (tinnen، tinnar)                       ‫ِ َش، َُؽ‬
                                       ‫ٷڄ ر‬                      َ‫ٳٌٵ ڃٔظٌٍ حٗنٔخنْش أً حٿزَّ٘ش، ٟوڂ ؿي‬
                                                              ‫ح‬
tinner subs. (se thinner)            thinner        ‫أن٨َ ٻڀڄش‬     titel subs. (titeln، titlar)         ٍ
                                                             ‫1. ٫نٌحڅ (ٻظخد،ڃٌٌٟ٩---اٿن) 2. ُطزش، ٿٸذ، ىٍؿش‬
tinning subs.(-en، -ar)‫ُٛي٭: حٿڄن٤ٸش حٿـخنزْش ڃن حٿَأّ ٳٌٵ حًٕڅ ڃنلَٳش ٷڀًْٚ ٿٖڃخځ‬    titelbortläggning subs. (-en، -ar)     ‫اٿٰخء حٕٿٸخد ، كٌٱ حٕٿٸخد‬
tinningben subs. (-et، -ben، -benen)                           titelbärare subs. (-n، -bärare، -bärarna)          ‫كخڃپ حٿڀٸذ‬
‫٫٨ڂ حُ ُي٭‬
 ٜ‫ٿ‬                                           titeldikt subs. (-en، -er)       ‫حٿٸْٜيس حٿ٬نٌحڅ، ٷْٜيس حٿٰٚٱ‬
tinninglob subs.     (-en، -er)                            titelförsvarare subs. (-n، -försvarare، -försvararna) :‫حٿڄيحٳ٪ ٫ن حٿڀٸذ‬
  ٜ ٚ
ِ‫حٿٴ ّ حٿ ُيٯ‬                      tinninglob                       ّ
                                                     ‫كخڃپ حٿڀٸذ أً حٿز٤ٌٿش ٳِ حٕٿ٬خد حٿَّخْٟش ً حٿٌُ ُيحٳ٪ ٫نو‬
tio َ٘٫ ،‫٫َ٘س‬                                       titelmatch subs. (-en، -er) ‫ڃزخٍحس حٿز٤ٌٿش: ڃزخٍحس حٿلٌٜٽ ٫ڀَ حٿڀٸذ‬
tiofaldig adj. (-t، -a) ‫٫َ٘س أٟ٬خٱ‬                            titelroll subs. (-en، -er) ‫حٿيًٍّ حٿ٬نٌحنِ: حٿيًٍ حٿٌُ طٔظڄي ڃنو حٿڄَٔكْش ٫نٌحنيخ‬
tiohundratal                       ‫٫َ٘حص حٿڄجخص‬           titelsida subs. (-n، -sidor) ‫ٛٴلش حٿ٬نٌحڅ: حٿظِ طلڄپ حٓڂ حٿڄئٿٲ ً ٫نٌحڅ حٿټظخد‬
tiokronorslapp subs. (-en، -lappar)         ‫ًٍٷش حٿ٬َ٘ ٻًَنخص‬           titelsjuk adj. (-sjukt، -sjuka) َِٟ‫ڃـنٌڅ رخٕٿٸخد، ڃٌُٿ٪ رخٕٿٸخد ر٘ټپ ڃ‬
tiokronorssedel subs. (-n، -sedlar)         ‫ًٍٷش حٿ٬َ٘ ٻًَنخص‬           titelsjuka subs. (-n)       ‫ؿنٌڅ حٕٿٸخد: ًٿ٪ أً ٰٗٲ َُٔٱ رلذ حٕٿٸخد‬
                                                                       ‫ڃ‬

tionde                              َٗ‫حٿ٬خ‬          titer subs. (-n) (kem. ‫)ٻْڄْخء‬             ‫نٔزش حٿڄخىس ٳِ حٿڄلڀٌٽ‬
tiondedel subs. (-en، -ar)            ‫َُْ٘ ، ؿِء ڃن ٫َ٘س‬ ٫          titoism subs. (-en)‫حٿڄٌىذ حٿظْظٌُ:ڃٌىذ ْٓخِٓ نٔزشٌ ٿڀڄخٍٗخٽ طظٌْ ٳِ ٌّٯٌٓٚٳْخ‬
tiondel subs. (-en، -ar)             ‫َُْ٘ ، ؿِء ڃن ٫َ٘س‬ ٫          titrera(r) verb. (titerade، titerat)    ‫ُ٬خَّ (ٻْڄْخء): ّليى نٔزش حٿڄخىس‬  ّ
tiotal subs. (-et، -tal، -talen)         ‫حٿَٷڂ حٿ٬َُ٘، حٿ٬َ٘حص‬                         (kem. ‫)ٻْڄْخء‬      ِ‫رخٿڄلڀٌٽ رخٿظلڀْپ حٿلـڄ‬
tioåring subs. (-en، -ar)    ‫ٳِ حٿ٬خَٗس ڃن ٫ڄَه، حرن حٿ٬َ٘ ٓنٌحص‬           titrering subs.(-en، -ar) ِ‫حٿڄ٬خَّس (ٻْڄْخء):طليّي نٔزش حٿڄخىس رخٿڄلڀٌٽ رخٿظلڀْپ حٿلـڄ‬
tipp subs. (tippen، tippar) )ًٚ‫1. ٣َٱ أً ٷڄش أً ٍأّ (حٕنٲ أً حٿٌّپ ڃؼ‬           titt subs. (titten، tittar)   ‫1. ن٨َس َّٓ٬ش، ٿڄلش 2. ُّخٍس هخ٣ٴش‬
               ٚ
       )‫2. ڃٸڀذ حٿنٴخّخص: ڃټخڅ ٍڃ ّ حٿٸڄخڃش 3. ٷ ّد (ٳِ حٿ٘خكنش‬
                        ِ                     titta(r) verb. (tittade، tittat)                ً
                                                                           )٩ِ ‫ّن٨َ، ّ٘خىي (ّزخ‬
tippa(r) verb.           ٌ ّ           ّ ‫ّڄ‬
         (tippade، tippat)،ٍِ ‫1. ّٸڀذ، ُ ّْپ، ُٴَ٭ حٿ٬َرش ربڃخٿظيخ، َل‬      titta(r) efter verb. (tittade، tittat) ،ٚ‫1.ُّ٬نَ رـِ ،ّٔيَ ٫ڀَ، ّٴل‬
   ّ ‫ي‬     ٌ
 ‫2 .ّظل ٍّ، ّظټ ّن، َُحىن‬                                                                    ّ   ّ
                                                                   ٖ‫َُحٷذ، ُظز٬و رن٨َحطو 2. ّزلغ، ّٴظ‬
tippare subs.    (-n، tippare، tipparna)                       titta(r) fram verb. (tittade، tittat)     ‫َ ُپ ،ّ٨يَ ، ّزيً ٿڀ٬ْخڅ‬ ٤ّ
  ‫ڄ‬     ‫ڄ‬
‫حٿ َُحىن، حٿ ُظټين‬                                    titta(r) genom verb. (tittade، tittat) )ًٚ‫ّن٨َ ڃن هٚٽ أً ٫زَ (حٿنخٳٌس ڃؼ‬
tippvagn subs.     (-en، -ar)         tippvagn                titta(r) i verb. (tittade، tittat)        )‫ّن٨َ ٳِ (ىحهپ حٿِ٘ء‬
                  ‫٫َر ڀ‬
                ‫َ َ َش ٷَخرش‬                       titta(r) igenom verb.(tittade، tittat)َ‫ّٴلٚ ر٬نخّش،َّحؿ٪ ريّٷش،ّڀٸِ رن٨َس ٫ڀ‬
tips subs. (-et، tips، tipsen) )ًٚ‫1. ڃ٬ڀٌڃخص َّّٓش (ُّيٿَ ريخ ٿڀَ٘٣ش ڃؼ‬          titta(r) in verb. (tittade، tittat)          ‫ّٸٌځ رِّخٍس ٷَْٜس‬
                ‫ي‬
‫2.نْٜلش، ڃ٬ڀٌڃش، ٳټَس ڃٴْيس، اٿڄخ٩ ،طټ ّن 3. ٿ٬زش حٿڄَحىنش: ٿ٬زش ّظټين‬
                                             titta(r) inne i verb. (tittade، tittat)      )‫ّن٨َ ٳِ (ىحهپ حٿِ٘ء‬
                ً ‫ٳْيخ حٿ٘وٚ رنظخثؾ ڃزخٍّخص ٻَس حٿٸيځ ڃؼ‬
                ٚ
tipsa(r) verb. (tipsade، tipsat) ‫ُّيٿِ رڄ٬ڀٌڃخص َّّٓش،ُّ٬٤ِ نْٜلش أً ڃ٬ڀٌڃش‬        titta(r) på verb. (tittade، tittat) َ٨‫ّن٨َ ٫ڀَ (ٳٚڅ)،ُّ٘خىي (حٿظڀٴخُ)،ّن‬
                                                                     ٚ
                                                           ‫اٿَ(ٳٚڅ ٫ڀَ انو ؿخىپ ڃؼ ً)، ّ٬ظزَ، ّٴلٚ، ّيٷٶ‬
tipsare subs. (-n، tipsare، tipsarna) َِ‫حٿڄُيٿِ رخٿڄ٬ڀٌڃخص، حٿنخٛق، حٿڄُوز‬
                                             titta stort                      ً٘‫ُزلڀٶ، ّن٨َ ڃنيى‬
                                                                        ‫خ‬        ّ
tipskupong subs. (-en، -er)          ‫حٓظڄخٍس أً ًٍٷش ٿ٬زش حٿڄَحىنش‬
                                             titta(r) till verb.        ،‫1. ّلَّ، َّحٷذ 2. ّٴلٚ ر٬نخّش‬
                                                          (tittade، tittat)
tipsvinst subs. (-en، -er)     ‫حٿٴٌُ رڀ٬زش حٿڄَحىنش، ؿخثِس ٿ٬زش حٿڄَحىنش‬
                                                                 ‫ّن٨َ اٿَ 3. ًٍِّ، ّٸٌځ رِّخٍس‬
tirad subs. (-en، -er) ‫هُ٤زش ٣ٌّڀش ً ڃنڄٸش، طٌرْن أً ٿٌځ ڃٔيذ ً ٣ٌّپ‬           titta(r) upp verb. (tittade، tittat) ‫َّٳ٪ ن٨َه،َّ٨يَ،َّ٤ُپّ،ّظ٠ق ٿڀ٬ْخڅ‬
tisdag subs. (-en، -ar)                       ‫حٿؼٚػخء‬
                                             titta(r) ut verb.            ‫ّ٤پ‬    ّ ‫ّ ي ـ ّ َ ـ‬
                                                                 ،ّ ُ َ ،‫ُل ّٵ رِِ ، ُلزڀٶ رِ ، َوَؽ‬
                                                         (tittade، tittat)
tissel subs. (tisslet)        ‫ىڄْ، ًٌٗٗش، ٿٌٰ، ٷْپ ً ٷخٽ، نڄْڄش‬                          ‫ّ٨يَ ٿڀ٬ْخڅ، ّؤطِ ٿڀوخٍؽ، ّن٨َ ٿڀوخٍؽ‬
tissla(r) verb. (tisslade، tisslat)                   ‫نڂ‬
                            ٌٌّٕٗ ،ْ‫ّ ِ ّ، ّيڄ‬        titta(r) över verb. (tittade، tittat)         ‫ًٍِّ، ّٸٌځ رِّخٍس‬
tistel subs. (-n، -tistlar)                   ‫نزخص حٿٌ٘ٹ‬        tittare subs.   (-n، tittare، tittarna)              َ
                                                                                ‫ڃ٘خىي، ڃظٴ ِؽ‬                                           43
vingleri                                                                     vinnande

vingleri subs. (-n، -er)        ّ   ‫ن‬
                   ‫طؤٍؿق (ٳِ حٍٓحء)، طٌرٌد، طَُؾ، طڄخ ُپ‬           vinna laga kraft                    ّ
                                                             ‫َُّٔ ڃٴ٬ٌٿو، ُٜزق ًحؿذ حٿنٴخً، ّټظٔذ ٷٌس‬
vinglig adj. (vingligt، vingliga) ‫ڃُظؤٍؿق،ڃُظَنّق،ڃظڄخّپ،ڃٸڀٸپ،ڃظَىى،ڃٌرٌد‬                        ‫حٿٸخنٌڅ ّټظٔذ حٿٜزٰش حٿٸخنٌنْش، َُّٔ ڃٴ٬ٌٿو‬
vinglös adj. (-löst، -lösa)                                  vinna gehör      ‫ّ٨ٴَ ربٰٛخء حٿڄٔظڄ٬ْن، ّو٤ٲ اٰٛخء حٿڄٔظڄ٬ْن‬
‫٫يّڂ حٕؿنلش، ٯَْ ُ َّق‬
 ‫ڃـن‬                                              vinnande adj.                    ‫ٳخطن، ٓخكَ، ؿٌحد‬
vingmutter subs.      (-muttern، -muttrar)    vingmutter               vinnare subs. (vinnaren، vinnare، vinnarna) َٜ‫حٿٴخثِ،حٿَحرق، حٿ٨خٳَ،حٿڄنظ‬
 ‫ڃ ل‬
‫ٌٛڃڀش أً ٫ِٷش ُـن ّش‬                                      vinning subs. (-en)     ‫َٔذ، ٳٌُ، ڃټٔذ، ٍرق، ٳخثيس، ٫خثي، ٳخثيس‬  ‫ٻ‬
vingummi subs. (-t، -n)         ‫نٌ٩ ڃن حٿلڀٌٍ ُٚڃْش حٿٸٌحځ‬
                          ‫ى‬         :‫حٿلڀٌٍ حٿڄ٤خ٣ْش‬     vinningslysten adj. (-lystet، -lystna) ‫٣ڄّخ٩،ؿِ٘٪،َٗه، ڃلذ ٿڀڄټٔذ‬
vingård subs. (-en، -ar)                                    vinningslystnad subs. (-en)                 ٪٘‫٣ڄ٪، ؿ‬
 ٬      ‫ٻ‬
‫َُځ: كٸپ حٿ ِنذ‬                                        vinnlägga sig verb. (-lägger، -lade، lagt)             ‫ّ ي‬
                                                                              ‫ُـ ِي نٴٔو‬
vinhandel subs.     (-handeln)            vingummi
                                                vinpress subs. (-en) ٌْ‫ڃِ٬َٜس حٿنزٌْ: أىحس ٫َٜ حٿ٬نذ ٿظل٠َْ حٿنز‬
ٌْ‫ڃظـَ حٿنزٌْ: ىٻخڅ رْ٪ حٿنز‬
                                                vinprovare subs. (-provaren، -provare، -provarna) ٚ‫ڃُوظزَ حٿنزٌْ:ٗو‬
vinjett subs. (-en، -er))‫نٸٖ أً ُهَٱ َْٰٛ ٳِ ريحّش حٿٴٜپ أً نيخّظو (ٳِ ٻظخد‬
                                                                            ٌْ‫هزَْ رظًٌٵ حٿنز‬
vink subs. (vinken، vinkar)      ْ             ْ
                   ‫طڀٌّق (رخٿّي)،اٿڄخ٩، طڀڄْق، اٗخٍس هٴّش‬
                                                vinranka subs. (-rankan، -rankor) ‫ٻََځ حٿ٬ِنذ، ىحٿْش ٫نذ، ٫َّ٘ش ٫نذ‬
vinka(r) verb. (vinkade، vinkat)                     ‫ّڀ‬
                                )‫ٌُِف (رْيه‬
                                                vinrättigheter subs. (plural)            ٌْ‫طَهْٚ رزْ٪ حٿنز‬
vinkel subs. (vinkeln، vinklar)                    ‫ُحًّش‬
                                                vinröd adj. (vinrött، vinröda)               ٌُْ‫أكڄَ نز‬
vinkelavstånd subs. (-avståndet)        )‫حٿڄٔخٳش حٿِحًّش (ٍّخْٟخص‬
                                                vinsch subs. (-en، -ar)              ‫ًنٖ، ڃَٳخ٩، ٍحٳ٬ش‬
vinkelben subs. (-benet)          )‫ٓخٵ أً ٟڀ٪ حٿِحًّش (ٍّخْٟخص‬
                                                vinscha(r) verb. (vinschade، vinschat) ٩‫َّٷ٪ أً ّنٸپ رخٿٌنِٖ أً رخٿڄَٳخ‬
vinkelböjd adj. (vinkelböjt، vinkelböjda) ،‫ڃ٬ټٌٱ، ڃؼنِ ٫ني حٿِحًّش‬               vinst subs. (vinsten، vinster)     ‫1. ِرق، ڃټٔذ 2. ٳٌُ، ؿخثِس‬ ٍ
                               L ‫ّؤهٌ ٗټپ‬            bruttovinst                        ِ‫ٍرق اؿڄخٿ‬
vinkelformig adj. (-formigt، -formiga)‫ُحًُ، ڃُِىًُ، ّؤهٌ ٗټپ حٿِحًّش‬              högvinst                           ٍ‫ٍرق ٫خٽ‬
vinkelhake subs. (-haken، -hakar) ‫ڃُؼڀغ حٿَٓڂ: أىحس ٫ڀِ ٗټپ ڃؼڀغ‬                låg vinst                         ٞ‫ٍرق ڃنوٴ‬
                      ٍ
                     َٕ ٌ‫ُٔظويځ ٳِ حٿَٓڂ ً ٳِ حٿ‬ ّ             nettovinst                        ِ‫حٿَرق حٿٜخٳ‬
vinkeljärn subs.          ‫حٿٸ٠ْذ حٿِحًُ (ُحًّش كيّيّش):ٷ٠ْذ‬
             (vinkeljärnet)                             totalvinst                         ِ‫حٿَرق حٿټُڀ‬
        )‫ُٔظويځ ٳِ طٸٌّش ً طؼزْض حٿًِحّخ (ٻڄخ ٳِ ٍؿپ حٿ٤خًٿش‬  ّ            vinstandel subs. (-en، -ar)                   ‫ك‬
                                                                  ‫ِٜش ڃن حٿَرق، نْٜذ ٳِ حٿڄټٔذ‬
vinkellinjal subs. (-linjalen، -linjaler)             ‫ڄ‬
                       ‫حٿ َٔ٤َس حٿظخثْش أً ڃٔ٤َس‬            vinstdelning subs. (-en، -ar)           ‫طٌُّ٪ أً طٸْٔڂ حٍٕرخف‬
                          T ‫حٿڄينيّ طؤهٌ ٗټپ كَٱ‬           vinstgivande adj.                    ‫ڃ ي ڃي‬    ‫ڃ‬
                                                                        ‫َُرق، ُـ ٍ، ُ ٍِ ٿٍٖرخف‬
vinkelmått subs.      (vinkelmåttet)                           vinstock subs. (-en، -ar)                  ٬   ‫ٻ‬
                                                                  ‫ََځ حٿ ِنذ، ىحٿْش ٫نذ، ٫َّ٘ش ٫نذ‬
            ‫ڃ‬
‫ِنٸڀش: أىحس ٷْخّ حٿًِحّخ‬                                    vinstutdelning(-en)             ‫طٸْٔڂ حٍٕرخف، طٌُّ٪ حٍٕرخف‬
vinkelrät adj.    (-rätt، -rätta)           Vinkeljärn
                                                vinter subs. (vintern، vintrar)                  ‫حٿ٘ظخء‬
 ‫ٷخثڂ حٿِحًّش، ٫ڄٌىُ، ڃظ٬خڃي‬
                                                mildvinter                         ‫ٗظخء ڃ٬ظيٽ‬
vinkla(r) verb.    (vinklade، vinklat)                  ً ّ
                        ‫ُِ ُّ، ّ٬٤ْو ُحًّش ڃ٬ْنش، ّ٠٬و‬
                                                snövinter                          ‫ٗظخء ڃُؼڀؾ‬
                         )‫رِحًّش ڃ٬ْنش، ّڄْپ (ٿٴټَس ڃ٬ْنش‬
                                                vargavinter                         ٍّ‫ٗظخء ٷخ‬
vinkling subs. (-en، -ar)                 ‫طلٌَّ، طٌّ٘و، طلَّٲ‬
                                                vinterbona(r) verb. (-bonade، -bonat) ٌُ‫ُّ٬ي أً ُّـيِِ ٿڀٔټن حٿ٘ظ‬
vinkning subs. (-en، -ar)                         ْ
                          ‫طڀٌّق (رخٿّي)،كَٻش طڀٌّلْش‬
                                                vinterbonad adj. (-bonat، -bonade)                ‫ڃ ي‬
                                                                        ٌُ‫ُـ َِ ٿڀٔټن حٿ٘ظ‬
vinkylare subs.(-kylaren)     ‫ىٿٌ حٿظزَّي حٿؼڀؾ: ٌُٟ٪ رو حٿؼڀؾ ٿظزَّي حٿنزٌْ ً ٯَْه‬
                                  ّ
                                                vinterdräkt subs. (-en، -er)                    ٍ
                                                                             ٌُ‫ِىحء ٗظ‬
vinkällare subs. (-källaren) ٌْ‫ٷزٌ حٿنزٌْ، ڃوِڅ ط٬ظْٶ حٿنزٌْ، كخنش حٿنز‬
                                                vinterdvala subs. (-n)               ٓ
                                                                    ‫حٿزْخص حٿ٘ظٌُ أً ُزخص حٿ٘ظخء‬
vinlista subs. (-listan، -listor)                ٌْ‫ٷخثڄش رؤنٌح٩ حٿنز‬
                                                vinterdäck subs. (-en)    )ٌُ‫حٗ٣خٍ حٿ٘ظٌُ أً ا٣خٍ حٿؼڀؾ (ىًٙد ٗظ‬
vinna verb. (vinner، vann، vunnit) ،‫َّرق، ّٴٌُ، ّټٔذ، ّ٨ٴَ رــِ ،ّنخٽ‬
                                                vinterfrukt subs. (-en، -er)        ‫ٳخٻيش ٗظٌّش، ٳٌحٻو حٿ٘ظخء‬
                                     ‫ّـنِ، ّلٜي‬


                                             44
ökenfolk                                                                            ömsa

ökenfolk subs. (-folket، -folk، -folken) ‫ٓټخڅ حٿٜلَحء، ٛلَحًٌّڅ‬               ömmande fall      ّ
                                                       ‫كخٿش ڃئٿڄش، كخٿش طي٫ٌ ٿڀ٘ٴٸش، كخٿش َُػِ ٿو‬
ökenklimat subs. (-et)                       ًُ‫ڃنخم ٛلَح‬       ömmande omständigheter (plural) ً‫٧ًَٱ طي٫ٌ ٿڀ٘ٴٸش أ‬
ökenvind subs. (-en، -ar)           ًُ‫ٍّق حٿٜلَحء، ٍّق ٛلَح‬                                       ّ
                                                                ‫حٿَأٳش، ٧ًَٱ َُػِ ٿيخ، ٧ًَٱ ڃئٿڄش‬
öknamn subs. (-namnet، -namn، -namnen)                  ‫ٿٸذ، ٻنْش‬     ömsa(r) verb. (ömsade، ömsat)                 ‫ّ ْ ّي‬
                                                                             ‫َُّٰ، ُز ِٽ‬
ökning subs. (-en، -ar) ٌ‫طِحّي، طٜخ٫ي، طټخػَ، حٍطٴخ٩، حُىّخى، ُّخىس، نڄ‬           ömse pronomen.                  ‫ٻڀظخ، ٻڀْيڄخ، ٻٚىڄخ‬
ökänd adj. (ökänt، ökända) ََ‫ڃ٤ڄٌّ، ٯَْ ڃ٬ًَٱ، ِٓء حٿُٔڄ٬ش، ڃَُ٘ي‬              ömsesidig adj. (-sidigt، -sidiga) ‫ڃظزخىٽ، ڃ٘ظَٹ، ّوٚ ٻِٚ حٿ٤َٳْن‬
öl subs. (ölet)                                 ‫رَْس‬    ömsesidighet subs. (-en) ‫طزخىٽ (حٿڄٜڀلش أً حٿ٬خ٣ٴش ڃؼًٚ)، حٿظزخىٿْش: ٻٌڅ‬
                                                                                    ‫ڃ‬
                                                                       ‫حٿِ٘ء ُظزخىًٙ أً ّوٚ ٻِٚ حٿ٤َٳْن‬
öla(r) verb. (ölade، ölat)                ‫ّلظِٔ أً ّظنخًٽ حٿزَْس‬
                                              ömsesidig överenskommelse                    ‫حطٴخٵ ڃظزخىٽ‬
ölback subs. (-backen، -backar)         )‫ٛنيًٵ رَْس ( ٌُٟ٪ رو حٿِؿخؿخص‬
                                  ‫ط‬
                                              ömsesidigt avtal                        ‫حطٴخٷْش ڃظزخىٿش‬
ölburk subs. (-en، -ar)                          ‫٫ڀزش رَْس‬
                                              ömsesidigt erkännande                    ‫ح٫ظَحٱ ڃظزخىٽ‬
ölbutelj subs. (-en، -er)                       ‫ُؿخؿش رَْس‬ ُ
                                              ömsesidig förstånd                            ‫ى‬
                                                                              ‫طٴخ ُڂ ڃظزخىٽ‬
ölfat subs. (-fatet، -fat، -faten)                    ‫رَڃْپ رَْس‬
                                              ömsesidig misstro             ‫ڃظز ى ٗٺ ڃظز ى‬
                                                                   ‫حن٬يحځ ػٸش ُ َ َخ َٽ، َ ّ ُ َ َخ َٽ‬
ölflak subs. (-flaket، -flak، -flaken)             ‫٬ڀ‬
                              )ْ‫ٛنيًٵ رَْس (ٿڀ َُذ‬
                                              ömsesidigt tagande och givande             ‫٫ ڃظز ى‬
                                                                         ‫أهٌ ً َ٤خء ُ َ َخ َٽ‬
ölflaska subs. (-flaskan، -flaskor)                  ‫ُؿخؿش رَْس‬ ُ
                                              ömsevis adj. (-vist، -visa)              ‫ڃ‬
                                                                       ‫طزخ ُٿِ، ٫ڀَ نلٌ ُظزخىٽ‬ ‫ى‬
ölglas subs. (-glaset، -glas، -glasen)           ‫ٻؤّ رَْس، ٻٌد رَْس‬
                                              ömsinnad adj. (-sinnat، -sinnade)      ömhjärtad ‫أن٨َ ٻڀڄش‬
ölkafé subs. (-kaféet، ، -kafé، -kaféer)      ‫كخنش حٿزَْس: ڃٸيِ ُٸيځ ٳْو حٿزَْس‬
                                 ‫ط‬
                                              ömsint adj. (ömsint، ömsinta)        ömhjärtad ‫أن٨َ ٻڀڄش‬
ölmugg subs. (-en، -ar)                          ‫ٻؤّ رَْس‬
                                              ömsinthet subs. (-en)                ْ
                                                                        ‫ّ ِش حٿٴئحى، ٗٴٸش، كنّش‬ ‫ٍٷ‬
ölstuga subs. (-stugan، -stugor)          ‫كخنش حٿزَْس: ڃٸيِ ُٸيځ ٳْو حٿزَْس‬
                                 ‫ط‬
                                              ömsom konjunktion            ً‫ُظ٬َّ، ُظٸڀذ، ُظزخىٽ، أكْخن‬
                                                                   ‫خ‬        ‫ڃ‬     ‫ڃ ْ ڃ‬
öltält subs. (-tältet)       )‫هْڄش حٿزَْس (هْڄش ْٛٴْش طٸيځ ريخ حٿزَْس‬
                                              ömtålig adj. (ömtåligt، ömtåliga) ٪َّٓ،)‫1.كٔخّ،ٷخرپ ٿڀټَٔ (رٔيٌٿش‬
öm adj. (ömt، ömma) ٌ‫1. ڃئٿڂ أً ڃٌؿ٪ ٫ني حٿڀڄْ، كٔخّ ٫ڀِ نل‬
                                                                    ٍ
                                               ‫حٿ٬٤ذ، َّٓ٪ حٿظ٠َ ّ، َّٓ٪ أً ٓيپ حٿٴٔخى (حٿ٤٬خځ) 2.ٓيپ حٗٛخرش‬
                 ‫ڃ‬     ‫ڃ‬
 ‫ٌُؿ٪، ڃئٿڂ، ٌُؿ٪ 2. كٔخّ، َُىٲ، ٍٷْٶ حٿ٘٬ٌٍ، ٿ٤ْٲ، كنٌڅ‬ ‫ڃ‬                         ‫رؤٙڃَحٝ، َّٓ٪ حٿظڄخٍٝ، ًحىن، ٟ٬ْٲ حٿڄٸخًڃش‬
ömfotad adj. (ömfotat، ömfotade)            ‫ڃ ٿ‬
                       ‫ُظؤِڂ ٳِ ٷيڃْو‬                 önska(r) verb. (önskade، önskat)‫ّظڄنِ، َّٯذ،َّّي،ّزظِٰ،ّ٘ظيِ،ّظٌٵ‬
ömfoting subs.     ٚ‫ٗخد رٚ هزَس، ُزظية، ِ ّ، أه٠َ ،ٗو‬
            (-en، -ar)    َ‫ٯ‬   ‫ڃ‬                      önskan subs.                      ‫ڃ‬   ‫ڃ‬
                                                                        َٰ‫ٍٯزش، أڃنْش، َُحى، ُزظ‬
         ْ
        ‫ٿڂ ّؤٿٲ حٿلْخس حٿلخٳڀش رخٿڄظخ٫ذ ً حٿڄ٘خٵ، ٗوٚ ٿِن‬
                                              önskedröm subs.     (-drömmen، -drömmar)                ‫ك‬
                                                                       ‫ُڀڂ (حٿ٬ُڄَ)،كڀڂ هْخٿِ، كڀڂ‬
ömhet subs. (ömheten) ‫1.أٿڂ أً ًؿ٪ ٫ني حٿڀڄْ 2. ٍٷّش، ٿُ٤ٲ، كنخڅ‬
                                                                        ‫ًىڄِ، كڀڂ ٫خٿٶ رخٿٌىن‬
ömhetsbetygelse subs.       ‫ىٿْپ ٫ڀِ حٿَٷش أً حٿڀ٤ٲ، رَىخڅ‬
                  (-n)
                                              önskelista subs. (-listan، -listor)        ‫ٷخثڄش رخٿَٯزخص أً حٕڃنْخص‬
                           ‫٫ڀَ حٿلنخڅ‬
                                              önskemål subs. (-målet، -mål، -målen)      ‫ڃ‬   ‫ڃ‬
                                                                    َٰ‫ٍٯزش، أڃنْش، َُحى، ُزظ‬
ömhjärtad adj. (ömhjärtat، ömhjärtade) ‫ٍٷْٶ حٿٸڀذ، ٌٰٗٱ، كنٌڅ‬
                                              önsketänkande subs. (-t)      َ‫طٴټَْ ڃزنِ ٫ڀِ حٿَٯزش ً ٿْْ ٫ڀ‬
ömhudad adj. (ömhudat، ömhudade)           ّ‫كٔخ‬
                                                                ‫حٿلٸْٸش ً حٿٌحٷ٪، ًىڂ، هْخٽ، طٴټَْ كخٿڂ‬
ömka(r) verb. (ömkade، ömkat)            ‫ـ‬
                 ً‫َّػِ ٿـِ ،ّ٘ٴٶ ٫ڀِ، ّ٬٤ٲ أ‬                önsklig adj. (önskligt، önskliga)   ‫ڃظڄن‬
                                                                 ََّ َ ُ ،‫ڃَٯٌد، ؿٌحد، ڃ٤ڀٌد‬
                                    ِ‫َّأٱ ٫ڀ‬
                                              önskning subs. (önskningen، önskningar) َٰ‫ٍٯزش، أڃنْش، ڃَُحى، ڃُزظ‬
ömkan subs.                  ‫ڃ‬
                ‫ٍػخء، أٓٲ، ڃٌحٓخس، ُ٘خٍٻش رخٿڄ٬خنخس‬
                                              önskvärd adj. (-värt، -värda)     ‫ڃظڄن‬
                                                                 ََّ َ ُ ،‫ڃَٯٌد، ؿٌحد، ڃ٤ڀٌد‬
ömkansvärd adj. (-värt، -värda) ‫ىح٩ ٿٖٓٲ ً حٿَػخء، ؿيَّ رخٿڄٌحٓخس‬
                                              önskvärdhet subs. (-en)           ً‫حٿڄَٯٌرْش: ٻٌڅ حٿِ٘ء ڃَٯٌر‬
                                                                     ‫خ‬
ömklig adj. (ömkligt، ömkliga)  ْْ٬‫َُػَ ٿو، ؿيَّ رخٿ٘ٴٸش، رخثْ، ط‬ّ
                                              öppen adj. (öppet، öppna) ،ِ‫1. ڃٴظٌف، ٯَْ ڃُٰڀٶ، ڃټٌ٘ٱ، ٫َِٟش ٿــ‬
ömma(r) verb. (ömmade، ömmat) ،)ْ‫ّئٿڂ أً ٌّؿ٪ (هخٛش ٫ني حٿڀڄ‬
                                                ‫ك‬             ‫ڃ‬
                                              ‫ٯَْ ڃٌٛي 2. ًحٟق، َّٛق 3. ٯَْ ُظلٴ٦،، ڃظٴظق، نَْ، ٓڄق،ٍ ِذ‬
ömma(r) för verb. (ömmade، ömmat) ،ِٓ‫،ّ٘ٴٶ ٫ڀَ، َّػِ ٿــِ ،ٌّح‬                  ‫ڃ‬         َْ        ‫ڃظ ف‬
                                               ‫حٿٜيٍ 4. ڃٴظٌف، ٿڀ٬خڃش، ُ َخ ٌ ٿڀـڄْ٪، ٫ڀنِ، ؿيَُ، ٫ڀَ حٿڄٖ ، ُزخف‬
                              ‫ّ٘خٍٹ رخٿڄ٬خنخس‬           َ ّ ٌ‫ڃڀ‬                  َ‫ك‬       ‫ڃ‬
                                                ‫5. ٯَْ ُٸْي رخٿٸٌحنْن، ُ ٌ، ٿْْ ٿو ٌٟحر٢ 6.ڃٴظٌف، ُ٬ََٶ، ٿڂ ُلْٔڂ‬
ömmande adj.          ‫ڃئٿڂ، ڃٌؿ٪، ىح٩ ٿٖٓٲ ً حٿَػخء، ىح٩ ٿڀ٘ٴٸش‬          ligga i öppen dag        ‫ّټٌڅ ًحٟق طڄخڃخً، ّټٌڅ ؿڀْخً ٻُپ حٿـٚء‬


                                            45
)‫أسماء المهن و ألىظائف (عربي – سىيدي‬                 brandman                     ‫ٍؿپ ڃ٤خٳت‬
                                   idrottare                       ِٟ‫ٍّخ‬
                                   chefredaktör                   ََّ‫ٍثْْ طل‬
plastikkirurg                       َ‫ؿ‬
                         ‫َ َحف طـڄْپ‬
                                   chefsåklagare         ‫ٍثْْ حٿنْخرش أً حٙى٫خء حٿ٬خځ‬
kirurg                          َ‫ؿ‬
                            ‫َ َحف‬
                                   förman               ‫٫ڄ‬     ‫ڃ‬   ٫
                                                    ‫ٍثْْ ُڄخٽ، ُٚك٦ ُ َخٽ‬
köttmästare                    ٜ‫ِ ٷ‬
                        ‫ؿ َحٍ، َ َخد‬
                                   klinikföreståndare                ‫ٍثْْ ٫ْخىس‬
barnskötare                  ‫ڃ‬
           ‫ؿڀْْ أ٣ٴخٽ، َُرِ أ٣ٴخٽ، ٍح٫ْش أ٣ٴخٽ‬
                                   avdelningschef                   ‫ٍثْْ ٷٔڂ‬
trädgårdsskötare                ٔ‫ڃ‬
                   ‫ؿنخّنِ ، ُن ِٶ حٿليحثٶ‬
                                   styrelseordförande             ‫ٍثْْ ڃـڀْ اىحٍس‬
geolog                       ِ‫ؿٌْٿٌؿ‬
                                   premiärminister                 ‫ٍثْْ ًٍُحء‬
vakt                          ٍّ‫كخ‬
                                   oboist                 ٍ‫ُ َخٍ، ٫خُٱ حٿڄِڃخ‬ ‫ڃ‬
ordningsvakt                  ‫كخٍّ حٿن٨خځ‬
                                   brevbärare                     ‫ٓخ٫ِ رَّي‬
säkerhetsvakt                   ‫كخٍّ أڃن‬
                                   chaufför                         ‫ٓخثٶ‬
portvakt             ٌٍ٣‫كخٍّ رٌحرش، كخؿذ، نخ‬
                                   taxichaufför             ‫أ‬
                                                    ‫ٓخثٶ طخٻِٔ أً ْٓخٍس ُؿَس‬
livvakt                    ِٜ‫كخٍّ ٗو‬
                                   bussförare، busschaufför       ْْ‫ٓخثٶ كخٳڀش أً أًطٌر‬
nattvakt                     ِ‫كخٍّ ٿْڀ‬
                                   truckförare                    ‫ٓخثٶ ٍحٳ٬ش‬
inrättningsvakt                 ‫كخٍّ ڃن٘آص‬
                                   lastbilsförare، lastbilschaufför    ‫ٓخثٶ ٗخكنش أً ٻڄٌْڅ‬
linjedomare         )‫كخڃپ حٿَحّش، كټڂ حٿو٢ (ٍّخٟش‬
                                   lokförare                     ٍ‫ٓخثٶ ٷِ٤خ‬
järnsmed                          ‫ي‬
                             ‫ك َحى‬
                                   rörläggare   ِ‫َٓخٹ، ٓنټَُ، ٫خڃپ طڄيّيحص حٿَٜٱ حٿٜل‬    ‫ز‬
hantverkare                ًُ‫ِ َٳِ، ٫خڃپ ّي‬َ‫ك‬
                                   ambassadör                        َْ‫ٓٴ‬
jurist               ‫كٸٌٷِ، هَّؾ ٻڀْش حٿلٸٌٵ‬
                                   sekreterare                 َٓ ‫ٓټَطَْ، أڃْن‬
herrfrisör                  ‫ڃ‬
              ِ‫كٚٵ ٍؿخٿِ، ُٜٴٲ ٗ٬َ ٍؿخٿ‬
                                   socialsekreterare       ‫ٓټَطَْس حٿ٘ئًڅ حٙؿظڄخ٫ْش‬
damfrisör                   ‫ڃ‬
              ‫كٚٵ نٔخثِ، ُٜٴٲ ٗ٬َ ٿڀْٔيحص‬
                                   läkarsekreterare                ‫ٓټَطَْ ٣زْذ‬
frisör                        ‫ڃ‬
                     َ٬ٗ ‫كٚٵ، ُٜٴٲ‬
                                   mäklare                        ٍ‫ٓڄٔخ‬
frisörska                    ‫ڃ ٴ‬
                     َ٬ٗ ‫كٚٷش، ُٜ ِٴش‬
                                   fastighetsmäklare               ‫ٓڄٔخٍ ٫ٸخٍحص‬
konditor                ‫كڀٌحنِ، ٛخن٪ حٿلڀٌس‬
                                   plåtslagare         ‫ٓڄټَُ ْٓخٍحص، كيحى ْٓخٍحص‬
expert، sakkunnig                    َْ‫هز‬
                                   politiker                ‫ْٓخِٓ، ٍؿپ ْٓخٓش‬
meteorolog                 ‫هزَْ أٍٛخى ؿٌّش‬
                                   poet                          َ٫‫ٗخ‬
ekonomiexpert                 ُ‫هزَْ حٷظٜخى‬
                                   polisman                        ِ٣َٗ
kosmetolog                    ‫هزَْ طـڄْپ‬
                                   gränspolis                    ‫َٗ٣ِ كيًى‬
pedolog                        ‫ط‬
                          ‫هزَْ َُرش‬
                                   näringsidkare           َ‫ٛخكذ ٫ڄپ هخٙ، طخؿ‬
språkexpert                    ٌُٰ‫هزَْ ٿ‬
                                   skomakare          ِ‫ٛخن٪ أكٌّش، ٻنيٍؿِ، ؿِڃـ‬
finansexpert                    ِ‫هزَْ ڃخٿ‬
                                   repslagare                  ‫ڃ‬    ‫ن ل‬
                                                      ‫ٛخ ِ٪ حٿ ِزخٽ ً ُ٘ظٸخطيخ‬
svarvare                         َ‫ه‬
                            ١‫َ َح‬
                                   guldsmed                   ِ‫ٛخثٮ، ؿٌىَؿ‬
keramiker                 ِ‫و‬
                    ‫َ َحٱ، ٛخن٪ حٿ َ َٱ‬ِ‫ه‬
                                   journalist                      ِ‫ٛلخٳ‬
kalligraf                         ٤
                            ١‫ه َخ‬
                                   fiskare                      ‫ْٛخى ٓڄٺ‬
skräddare                         ْ
                             ١‫هَخ‬
                                   apotekare                       ِ‫ْٛيٿ‬
billackerare                        ‫ى‬
                        ‫ى َخڅ ْٓخٍحص‬
                                   studerande                       ‫٣خٿذ‬
målare                       َ٣ ‫ى‬
                        ٕ‫ى َخڅ، َ َح‬
                                   kock                            ‫ز‬
                                                                ‫٣َخم‬
affärsman                     ‫ٍؿپ أ٫ڄخٽ‬
                                   kokerska                    ‫ََخهش، ٣خىْش‬‫٣ز‬
ekonom    ‫ٍؿپ حٷظٜخى، أهٜخثِ ڃخٿِ، هَّؾ ٻڀْش حٙٷظٜخى‬
                                   läkare                         ‫٣زْذ‬
säkerhetspolis          ‫ٍؿپ أڃن، طلَُ، ڃوخرَحص‬


                                 46
Uttryck & ordspråk                                            ‫ڀ‬
                                        gjuta olja på lågorna ‫ّٜذ حٿِّض ٫ڀَ حٿنخٍ، ِّّي حٿ٤ْنش رّش‬
du har rätt            ‫أنض ٫ڀَ كٶ، أنض ٫ڀَ ٌٛحد‬           gnugga geniknölarna            ‫ّٰ٘پ ُوو، ّلَٹ ٫ٸڀو‬‫ڃ‬
                ‫ط‬
du ligger illa till ‫ًٟ٬ٺ ِٓء، أنض ٳِ ڃٌٷٲ ٙ ُلٔي ٫ڀْو‬             gott namn är bästa arv                ‫ر‬
                                                           ‫ارن حٌٕٛٽ ِزخڅ ٫ڀَ ٣ٌٽ‬
där gick tåget         ‫ٳخطو حٿٸ٤خٍ، ٟخ٫ض ٫ڀْو حٿٴَٛش‬          gräva sin egen grav                 ‫ّلٴَ ٷزَس رْيه‬
efter många om och men ‫ر٬ي ٗيٍ ً ؿٌد، ر٬ي ڃ٬خنخس ٗيّيس‬             på kort sikt       ٌٍ٨‫٫ڀَ حٿڄيٍ حٿٸَّذ، ٳِ حٿڄيٍ حٿڄن‬
en bra hustru gör en bra man          ‫ًُؿٺ ٫ڀَ ڃخ طَرْو‬        på rak arm           ‫حٍطـخٿِ، ڃن حٿٌحٻَس، ريًڅ ح٫يحى‬
ha en fjäder i hatten            ‫ّټٌڅ ٫ڀَ ٍأٓو ٍّ٘ش‬         på rätt spår            ‫ٳِ حٿڄٔخٍ أً حٿ٤َّٶ حٿٜلْق‬
en rapp reaktion                    ٪َّٓ ‫ٍى ٳ٬پ‬      på sista tiden       ‫ٳِ حٿٴظَس حٕهَْس، ٳِ حًٓنش حٕهَْس‬
en sak i taget   ‫ٰٗڀش ٰٗڀش، ًكيس ًكيس، ٳِ ٻپ ڃَكڀش ِٗء‬           på så sätt               ‫ريٌه حٿ٤َّٸش، ريٌح حٕٓڀٌد‬
en strimma hopp                  ‫رْٜٚ ڃن حٕڃپ‬         på sätt och vis             ‫أ‬
                                                         ٍَ‫ر٘ټپ أً آهَ، ر٤َّٸش أً ُه‬
                       ٌ
ett gott skratt förlänger livetَ‫ٟلټش ڃن حٿٸڀذ ر٤ ِٽ حٿ٬ڄ‬            på år och dag          ‫ڃنٌ ُڃن ر٬ْي، ڃن ٓنٌحص ٣ٌّڀش‬
ett rus av lycka                     ‫نٌ٘س حٿٔ٬خىس‬     på återseende                        ‫اٿَ حٿڀٸخء‬
ett samtal mellan fyra ögon ‫ڃلخىػش رْن ٗوْٜن ٫ڀَ حنٴَحى‬            påståendet är gripet ur luften ‫حى٫خء ٙ أٓخّ ٿو، حى٫خء‬
ett slag i luften ِٟ‫اؿَحء رٚ ڃ٬نَ ، َٟرش رخٿيٌح ، ِٗء ٫خٿٴخ‬                                        ‫ڃن حٿيٌحء‬
ett streck i räkning          ‫ڃ‬
                 َ٨‫٫خثٶ ٯَْ ڃظٌٷ٪ أً ٯَْ ُنظ‬         rakt på sak   ٩ٌٌٟ‫ڃزخَٗس، ريًڅ ٿٲ ً ىًٍحڅ، ّيهپ ىٯَُ رخٿڄ‬
fattig men hederlig        ِ‫ٳٸَْ ٿټن َّٗٲ، أٷَ٩ ً ُ َى‬
                   ِ‫ن‬                    raka motsatsen                     ‫خ‬
                                                                    ً‫حٿ٬ټْ طڄخڃ‬
fiska i grumligt vatten           َِ َ ‫ّٜ٤خى ٳِ حٿڄخء حٿ‬
                       ‫٬ټ‬                rensa luften       ‫ٛ ََ حٕؿٌحء، أ٫خى حٿڄْخه حٿَ ڃـخٍّيخ‬   ‫ٴ‬
från hjässan till fotabjället ‫ڃن حٿَأّ كظَ أهڄٚ حٿٸيځ‬             rent ut sagt )‫رَٜحكش طخڃش (٫ڀَ رٚ٣ش، ريًڅ ٿٲ ً ىًٍحڅ، هز٢ ٿِٵ‬
från topp till tå   ‫ڃن حٿَأّ ٕهڄٚ حٿٸيځ، ڃن ٍحٓو ٿِٔخٓو‬           roten till det onda                    ‫أٛپ حٿزٚء‬
från vaggan till graven             ‫ڃن حٿڄيي اٿَ حٿڀلي‬      rubb och stubb      ‫حٿـڄْ٪ رٚ حٓظؼنخء، ٻپ َْٰٛس ً ٻزَْس‬
få en tår på tand    ‫ّؤهٌ ٗ َش أً ٷ٤َس، ّخهي ڃن حٿـڄپ ىحنو‬ ‫ٴ‬        rulla tummarna      )‫ّظټخٓپ، ّټٌڅ ٫خ٣ًٚ (ّڀ٬ذ رؤٛخر٬و‬
få kläm på ärendet        ٩ٌٌٟ‫ّٴيڂ حٿٸ٠ْش، ّٔظٌ٫ذ حٿڄ‬          rycka på axlarna                 ‫ٽ‬
                                                       ‫ّيِ ٻظٴْو ٙ ڃزخ ٍ، ٙ ّزخٿِ، ٙ ّيظڂ‬
fälla bittra tårar       ‫ّزټِ رڄَحٍس، ّزټِ ريٽ حٿيڃٌ٩ ىځ‬         rycka upp sig                ‫ّـڄ٪ ٷٌحه، ّ٘ي كْڀش‬
för att komma till källan måste man simma mot                 rätt och slätt          ‫رزٔخ٣ش، رټپ رٔخ٣ش، رټپ ٓيٌٿش‬
strömmen                         ٬
                    ِ‫ڃن ٣ڀذ حٿ ُڀَ ٓيَ حٿڀْخٿ‬        rätt ska vara rätt        ‫حٿلٶ كٶ، ٙ ّٜق اٙ حٿٜلْق‬
för en gångs skull                  ٢‫ٿڄَس ًحكيس ٳٸ‬      rätta munnen efter matsäcken ‫٫ڀَ ٷي رٔخ٣ٺ ڃي ٍؿڀْٺ‬
för Guds skull         ‫رخهلل ٫ڀْٺ، ٫٘خڅ ٍرنخ، ٫ڀ٘خڅ حهلل‬        rättare sagt         ‫ٛق حٿٸٌٽ، ٷٌٽ ٛخثذ، ّٔڀڂ ٳڄٺ‬
för skamskull                         ّ
                        ٍ‫ٻِ ٙ ٌُٛڂ رخٿ٬خ‬        sak samma                    ‫نٴْ حٿِ٘ء، ْٓخڅ‬
förbjuden väg är ofta hårt sliten        ‫ٻپ ڃڄنٌ٩ ڃَٯٌد‬         saken är klar                        ‫ڃ‬
                                                                    ِ‫حٕڃَ ُنظي‬
förlora sansen                       ‫ّٴٸي ٌٛحرو‬     sanningen kröp fram till slut        ‫ح‬
                                                              ًَْ‫٧يَص حٿلٸْٸش أه‬
förr eller senare                    ً ‫٫خؿًٚ أځ آؿ‬
                            ٚ           se döden i vitögat )‫ًحؿو حٿڄٌص ر٘ـخ٫ش (ٗخٱ حٿڄٌص ر٬ْنْو‬
först bröd sedan brud ‫حٿڀِ ٫خِّ ّظـٌُ ُٙځ ؿْزو ّټٌڅ ٫ڄَحڅ‬           se med egna ögon                       ‫ؤ‬
                                                                   ‫ٍَّ رُځ ٫ْنو‬
först och främst                ‫أًًٙ ً ٷزپ ٻپ ِٗء‬       segla mot vind         ٍ‫ُز َِ ٟي حٿَّق، َّْٔ ٟي حٿظْخ‬   ‫ّل‬
först som sist    ‫هَْ حٿزَ ٫خؿڀو، ٻپ ڃخ ٻخڅ رټَْ ٻپ ڃخ ٻخڅ أكٔن‬       sillfjärdingen mister aldrig sin lukt        ‫حٕٛپ ٯٚد‬
gammal kärlek rostar aldrig ِ‫ً ڃخ حٿلذ اٙ ٿڀلزْذ حًٕٽ‬             sist men inte minst               ًَ‫أهَْحً ً ٿْْ آه‬
                                                                ‫ح‬
ge dig till tåls              َ‫حْٛ َِ، ٫ڀْٺ ً حٿٜز‬ ‫ز‬      självskryt luktar illa           ْْ‫ڃخ ّڄيف نٴٔو اٙ ارڀ‬
ge fria tyglar        َ٠‫ُ٤ڀٶ ٿو حٿ٬نخڅ، ّ٬٤ْو ٌٟ أه‬      ّ    skam den som ger sig                 ‫ڄ‬
                                                               ‫٫ْذ ٫ڀَ حٿ ُٔظٔڀڂ‬
ge honom gråa hår                   ‫ُِ٘ذ ٿو ٗ٬َه‬ ْ ّ    skillnad på säng och säte         ‫حهظٚٱ حٿڄنخځ ً حٿڄٸخځ‬
                          ّ
ge tusan i allt ‫ٙ ُزخٿِ رِ٘ء، ُيڄپ ٻپ ِٗء، ّ٤نٖ ٻپ ِٗء‬       ّ      skit samma                      ‫ِْخڅ، ٙ ٳَٵ‬   ٓ
gift dig med din jämlike               ‫حطِ َؽ ڃن طٌرٺ‬
                                 ً      skita i                        ‫ن‬
                                                                  ِٖ٤ّ ،ِ‫ٙ ّزخٿ‬


                                     47
EDB elektronisk databehandling    ًْ‫ڃ٬خٿـش حٿڄ٬ڀٌڃخص حٿټظًَن‬
                   ‫خ‬                    Fup. Förundersökningsprotokoll       ‫ڃل٠َ حٿظلٸْٸخص حًٕٿْش‬
e.d. eller dylikt          ‫أً ڃخ ٗخرو، أً ٗخريو، أً ڃؼڀو‬       f.v.b. för vidare befordran    ‫ٿ٘كخٿش ٿڀـيش أً حٿڄَؿ٬ْش حٿظخٿْش‬
EFTA: Europeiska frihandelssammanslutningen ‫حٿڄـڄٌ٫ش حًًٍٕرْش‬         FvL Förvaltningslagen                  ٍُ‫حٿٸخنٌڅ حٗىح‬
                         َ‫ٿڀظزخىٽ حٿظـخٍُ حٿل‬    följ. följande                  ‫حٿظخٿِ، حٓص، حٿٚكٶ‬
e.Kr. efter Kristus                   ‫ر٬ي حٿڄْٚى‬      föreg. föregående        ‫حٿٔخٿٲ، حٿڄنَٜځ، حٿڄخِٟ، حٿٴخثض‬
el. eller                             ً‫أ‬     fören. förening                  ‫ؿڄ٬ْش، ٍحر٤ش، حطلخى‬
EM europamästerskapet           )‫ر٤ٌٿش أًًٍرخ (ٍّخٟش‬        FörenL lag om ekonomiska föreningar ‫ٷخنٌڅ حٿـڄ٬ْخص حٙٷظٜخىّش‬
em. eftermiddag       )َ٘٫ ‫ر٬ي حٿ٨يَ (ر٬ي حٿٔخ٫ش حٿؼخنْش‬        förh. förhållande                  ‫٫ٚٷش، ٧َٱ، كخٽ‬
EMU Den europeiska monetära unionen      ِ‫حطلخى حٿنٸي حًًٍٕر‬       Gbg Göteborg                      ٌٍُ‫ڃيّنش ٌّطْز‬
end. endast                           ٢‫ٳٸ‬     ggr gånger                 )‫ڃَس، ڃَحص (٫يى حٿڄَحص‬
eng. engelska                   ‫حٿڀٰش حٙنټڀِّْش‬      gm genom                          ‫٫زَ، هٚٽ‬
enl. enligt                         ‫٣زٸخ ٿـ‬     g.m. gift med                        ‫ڃظًِؽ ڃن‬
e.o. extra ordinarie            ‫ٯَْ ٫خىُ، ٳٌٵ حٿ٬خىس‬        GPS Global Positioning System       ِ‫ن٨خځ طليّي حٿڄٌحٷ٪ حٿ٬خٿڄ‬
EU Europeiska Unionen               ِ‫حٙطلخى حًًٍٕر‬       gram. grammatik                    ‫نلٌ، ٷٌح٫ي حٿڀٰش‬
ev. eventuellt               ‫ٍرڄخ، حكظڄخٽ، ڃلظڄپ‬        grl grundläggande                   َُ‫أٓخِٓ، ؿٌى‬
exkl. exklusive                  ‫ٯَْ ٗخڃپ، ريًڅ‬       grp grupp                    ‫ڃـڄٌ٫ش، ٳَّٶ، ٳَٷش‬
exv. exempelvis                  ‫٫ڀَ ٓزْپ حٿڄؼخٽ‬       h.a. detta år (Hoc anno)              ‫ىٌح حٿ٬خځ، ىٌه حٿٔنش‬
fast. fastighet                          ‫٫ٸ‬
                                ٍ‫َ َخ‬     HB Handelsbanken                      ‫رنٺ حٿظـخٍس‬
FB Föräldrabalken                    ٌ
                     ‫ٷخنٌڅ حٕر ّس ً حٿٌٛخّش‬        Hbg Helsingborg                   ٌٍُ‫ڃيّنش ىْڀْٔنٰز‬
f.d. före detta            ‫ٓخرٶ، آنٲ، ٷزپ ًٿٺ، ٓخٿٲ‬        hebr. hebreisk، hebreiska                ‫٫زَُ، ٫زَّش‬
febr. februari                    ١‫ٳزَحَّ، ٗزخ‬       HD Högsta domstolen          ِْْ‫حٿڄلټڄش حٿ٬ڀْخ، ڃلټڄش حٿظڄ‬
fem. feminin                         ‫ڃئنغ‬      hist. historisk                        ِ‫طخٍّو‬
fig. figur                       ‫ٗټپ، ٍٓڂ‬       hk hästkraft           ‫كٜخڅ: ًكيس ٷْخّ ٷٌس حٿڄلَٻخص‬
fil.dr. filosofie doktor      ‫ىٻظٌٍ: كخڃپ ٿَٓخٿش حٿيٻظٌٍحه‬        hkh hästkrafttimme ‫كٜخڅ ٳِ حٿٔخ٫ش: ًكيس ٷْخّ ٷٌس حٿڄلَٻخص ٳِ حٿٔخ٫ش‬
f.Kr. före Kristus                   ‫ٷزپ حٿڄْٚى‬      hiv human immunodeficiency virus ‫ٳًَّْ نٸٚ حٿڄنخ٫ش حٿزَّ٘ش‬
fm eller f.m. förmiddag                ‫ٷزپ حٿ٨يَْس‬                                      ‫ڄ ظٔز‬
                                                                       ‫حٿ ُټْ َ َ َش‬
Finansr. Finansrätt                 ِ‫حٿٸخنٌڅ حٿڄخٿ‬      HO Handikappombudsmannen ‫حٿٌٻْپ أً حٿنخثذ حٿ٬خځ ٿ٘ئًڅ حٿڄ٬خٷْن‬
FN Förenta nationerna                 ‫حٕڃڂ حٿڄظليس‬      holl. holländsk، holländska            ‫ىٌٿنيُ، ىٌٿنيّش‬
f.n. för närvarande         َٟ‫ٳِ حٿٌٷض حٿلخٿِ أً حٿلخ‬        HovR Hovrätten           ٞ‫ڃلټڄش حٙٓظجنخٱ، ڃلټڄش حٿنٸ‬
fr.o.m. från och med              ‫ح‬     ‫ن‬
                     ‫ڃنٌ، ڃ ِ ً ٛخ٫يً، ڃن‬        HSV högskoleverket           ٬        ‫ى‬
                                                          ‫ىحثَس حٿڄ٬خ ِي ً حٿڄيحٍّ حٿ ُڀْخ‬
forts. fortsättning             ٍ‫طټڄڀش، طظڄش، حٓظڄَح‬       i.a. f i alla fall    ‫ٳِ ٻپ حٕكٌحٽ، ٫ڀَ أّش كخٽ، ٫ڀَ ٻپ كخٽ‬
FoU forskning och utveckling ‫حٿزلغ ً حٿظ٤ٌَّ أً حٿزلغ ً حٿظنڄْش‬        i allm. i allmänhet            ً ‫ر٘ټپ ٫خځ، رٜٴش ٫خڃش، ٫خڃ‬
                                                             ‫ش‬
fp Folkpartiet                    ‫كِد حٿ٘٬ذ‬        ibl. ibland                            ‫خ‬
                                                                         ً‫أكْخن‬
fra. fransk eller franska                  ِٔ‫ٳَن‬       idr. idrott                           ‫ٍّخٟش‬
fre. fredag                       ‫ٌّځ حٿـڄ٬ش‬      IG icke godkänd                    ‫ٍحٓذ، ٯَْ نخؿق‬
fr.h. från höger                     ‫ڃن حٿْڄْن‬      inf. infinitiv                          ‫ڃ ي‬
                                                                 )‫َْٜ ٍَ (ٷٌح٫ي حٿڀٰش‬
fr.o.m. från och med              ‫ح‬     ‫ن‬
                     ‫ڃنٌ، ڃ ِ ً ٛخ٫يً، ڃن‬        inkl. inklusive                ‫ٗخڃپ، ىحهپ ٳِ حٿلٔزخڅ‬
fr.v. från vänster                    ٍ‫ڃن حٿْٔخ‬      inst. institut، institution                     ‫ڃ٬يي‬
ft. fot           ‫ٷيځ: ًكيس ٷْخّ طٔخًُ 33،44 ٓڂ‬          instr. instrument                         ُ‫ؿيخ‬
f.t. för tillfället            ‫ٳِ حٿٌٷض حٿلخٿِ، حٓڅ‬        intern. internationell                  ِ‫ىًٿِ، ٫خٿڄ‬                                     48
Fakulteter och högskolor                                    ‫الكُليات و المعاهد العُليا‬
(arabisk-svenska)                                               (‫)عربي - سىيدي‬Polisakademin             ‫أٻخىّڄْش حٿَ٘٣ش‬          Jordbruksfakulteten               ‫ٻڀْش حٿٍِح٫ش‬
Militärakademin          ‫حٕٻخىّڄْش حٿ٬ٔټَّش‬          Journalistfakulteten              ‫ٻڀْش حٿٜلخٳش‬
Fakulteten för företagsekonomi   ‫ٻڀْش اىحٍس حٕ٫ڄخٽ‬          Apotekarfakulteten                ‫ٻڀْش حٿْٜيٿش‬
Fakulteten för teletrafiksystem     ‫ٻڀْش حٙطٜخٙص‬           Energifakulteten                  ‫ٻڀْش حٿ٤خٷش‬
Arkeologiska fakulteten           ٍ‫ٻڀْش حٓػخ‬         Fakulteten för kärnenergi         ‫ٻڀْش حٿ٤خٷش حٿنًٌّش‬
Fakulteten för statistik         ‫ٻڀْش حٗكٜخء‬           Medicinska fakulteten               ‫ٻڀْش حٿ٤ذ‬
Mikrobiologiska fakulteten     ‫ٻڀْش حٕكْخء حٿيٷْٸش‬         Fakulteten för yrkesmedicin        ِ‫ٻڀْش حٿ٤ذ حٿڄين‬
Litteraturfakulteten             ‫ٻڀْش حٓىحد‬         Psykiatriska fakulteten          ِٔ‫ٻڀْش حٿ٤ذ حٿنٴ‬
Fakulteten för fin litteratur    ٪ْ‫ٻڀْش حٕىد حٿَٳ‬          Fakulteten för islamologi        ‫ٻڀْش حٿ٬ڀٌځ حٗٓٚڃْش‬
Meteorologiska fakulteten     ‫ٻڀْش حٍٕٛخى حٿـٌّش‬           Humanistiska fakulteten         ‫ٻڀْش حٿ٬ڀٌځ حٗنٔخنْش‬
Fakulteten för mediakunskap         ‫ٻڀْش حٗ٫ٚځ‬          Marinvetenskapsfakulteten         ‫ٻڀْش حٿ٬ڀٌځ حٿزلَّش‬
Ekonomiska fakulteten           ‫ٻڀْش حٙٷظٜخى‬          Fakulteten för idrottsvetenskap     ‫ٻڀْش حٿ٬ڀٌځ حٿَّخْٟش‬
Statsvetenskaps-och ekonomifakulteten ‫ٻڀْش حٙٷظٜخى‬            Statsvetenskapsfakulteten        ‫ٻڀْش حٿ٬ڀٌځ حٿْٔخْٓش‬
                        ‫ً حٿ٬ڀٌځ حٿْٔخْٓش‬     Naturvetenskapliga fakulteten      ‫ٻڀْش حٿ٬ڀٌځ حٿ٤زْ٬ْش‬
Historiska fakulteten                ‫ٻڀْش حٿظخٍّن‬     Fakulteten för militärlära       ‫ٻڀْش حٿ٬ڀٌځ حٿ٬ٔټَّش‬
Handelsfakulteten              ‫ٻڀْش حٿظـخٍس‬         Astronomiska fakulteten           ‫ٻڀْش حٿ٬ڀٌځ حٿٴڀټْش‬
Utrikeshandelsfakulteten      ‫ٻڀْش حٿظـخٍس حٿوخٍؿْش‬         Fakulteten för teologi          ‫ٻڀْش حٿ٬ڀٌځ حٿٚىٌطْش‬
Handel-och företagsadministrationsfakulteten ‫ٻڀْش‬            Konstvetenskapliga fakulteten           ‫ٻڀْش حٿٴنٌڅ‬
                     ‫حٿظـخٍس ً اىحٍس حٕ٫ڄخٽ‬     Estetiska fakulteten           ‫ٻڀْش حٿٴنٌڅ حٿـڄْڀش‬
Fakulteten för pedagogik              ‫ٻڀْش حٿظَرْش‬     Fysiska fakulteten                ‫ٻڀْش حٿٴِّْخء‬
Översättarfakulteten         ‫ٻڀْش حٿظَؿڄش حٿو٤ْش‬         Fakulteten för tillämpad fysik     ‫ٻڀْش حٿٴِّْخء حٿظ٤زْٸْش‬
Simultantolkningsfakulteten     ‫ٻڀْش حٿظَؿڄش حٿٴٌٍّش‬        Fakulteten för atomfysik         ‫ٻڀْش حٿٴِّْخء حٿٌٍّش‬
Fakulteten för militärindustri   َُ‫ٻڀْش حٿظٜنْ٪ حٿ٬ٔټ‬         Fakulteten för teoretisk fysik     ‫ٻڀْش حٿٴِّْخء حٿن٨َّش‬
Fakulteten för livsmedelsindustri  ِ‫ٻڀْش حٿظٜنْ٪ حٿٌٰحث‬        Fakulteten för kärnfysik         ‫ٻڀْش حٿٴِّْخء حٿنًٌّش‬
Fakulteten för livsmedelsteknik    ‫ٻڀْش حٿظٸنْش حٿٌٰحثْش‬       Fakulteten för analytisk kemi      ‫ٻڀْش حٿټْڄْخء حٿظلڀْڀْش‬
Pedagogiska utvecklingsfakulteten ‫ٻڀْش حٿظنڄْش حٿظَرٌّش‬         Fakulteten för termokemi        ‫ٻڀْش حٿټْڄْخء حٿلَحٍّش‬
Planerings-och utvecklingsfakulteten     ً ‫ٻڀْش حٿظنڄْش‬       Fakulteten för biokemi         ‫ٻڀْش حٿټْڄْخء حٿلٌّْش‬
                             ٢ْ٤‫حٿظو‬
                                     Fakulteten för tillämpad biokemi    ‫ٻڀْش حٿټْڄْخء حٿلٌّْش‬
Geografiska fakulteten               ‫ٻڀْش حٿـَٰحٳْخ‬
                                                               ‫حٿظ٤زْٸْش‬
Naturgeografiska fakulteten        ‫ٻڀْش حٿـَٰحٳْخ حٿ٤زْ٬ْش‬    Fakulteten för organisk kemi      ‫ٻڀْش حٿټْڄْخء حٿ٬٠ٌّش‬
Fakulteten för geofysik             ‫ٻڀْش حٿـٌْٳِّْخء‬     Fakulteten för livsmedelskemi      ‫ٻڀْش حٿټْڄْخء حٿٌٰحثْش‬
Juridiska fakulteten                ‫ٻڀْش حٿلٸٌٵ‬     Fakulteten för oorganisk kemi   ‫ٻڀْش حٿټْڄْخء حٿَْٰ ٫٠ٌّش‬
Fakulteten för sociala tjänster      ‫ٻڀْش حٿويڃش حٙؿظڄخ٫ْش‬     Fakulteten för teoretisk kemi      ‫ٻڀْش حٿټْڄْخء حٿن٨َّش‬
Fakulteten för islamiska studier    ‫ٻڀْش حٿيٍحٓخص حٗٓٚڃْش‬      Språkfakulteten                  ‫ٻڀْش حٿڀٰخص‬
Idrottsfakulteten                 ‫ٻڀْش حٿَّخٟش‬     Levandespråksfakulteten           ‫ٻڀْش حٿڀٰخص حٿلْش‬
Fakulteten för ren matematik       ‫ٻڀْش حٿَّخْٟخص حٿزلظش‬


                                  49
                                             chilipeppar                          ٤ َ‫ك‬
                                                                          ََ ٗ ،ّ َ
kryddor، örtväxter، bönor، grönsaker &                          citron                        ‫كخڃٞ، ٿْڄٌڅ‬
frukter                                         citrongräs     citrongräs             ‫ُْ٘ذ حٿڀْڄٌڅ‬  ٫
‫التواتل، األعشاب العطريح، الثقولياخ، الخضرواخ و الفواكه‬                 citronmeliss                       ‫لز ظَن‬
                                                           )٩‫حٿ َ َٶ حٿ ُ َ ْـخنِ (ڃن ٳْٜڀش حٿن٬نخ‬
                                             citronpeppar                       ‫ريخٍ حٿڀْڄٌڅ‬
allkrydda                           ‫حٿٔز٪ ريخٍحص‬        citronsyra                 ‫كخڃٞ أً ڃڀق حٿڀْڄٌڅ‬
allroundkrydda           aprikos          ‫حٿٔز٪ ريخٍحص‬        citronte                        ‫ٗخُ رخٿڀْڄٌڅ‬
aloe                                   ‫ٛز‬
                                    َِ َ       clementin                       ِ‫أٳنيُ، ٌّٓٴ‬
alun                                    ‫ٗز‬
                                     ‫ََش‬      cocktailtomat         ‫رنيًٍس كٴٚص، ٣ڄخ٣ڂ َْٰٛس‬
ananas                                ّ‫أنخنخ‬       curry                               ٍُ‫ٻخ‬
anis                                 ‫ّخنٌٔڅ‬       cypress                              ًََْٓ
apelsin            avocado                 ‫رَطٸخٽ‬       cypressträd                         ٔ
                                                                         ًََْ ‫ٗـَس حٿ‬
apelsinblomma                         ‫ُىَ حٿزَطٸخٽ‬        dadel                                َ‫طڄ‬
aprikos                                ٖ‫ڃ٘ڄ‬        dhudi   dill                )ِ٘‫ٷَ٩ (ٗزْو رخٿټٌٓخ ٿڀڄل‬

arrowrot       )‫ِ ٍْ حٿ ِ ْ َ َش، ٌٍِ كْ٘٘ش حٿ٘يڂ ( ُٔظوَؽ ڃنيخ حٿ ِ٘خ‬
             ‫ن‬        ّ        ‫ڄَن٤ ؿ‬      ٌ‫ؿ‬      dill                                ‫َ َض‬
                                                                                ‫ٗز‬
aubergine                              ‫رخًنـخڅ‬       dillfrö                       ‫ذ ٘ز‬
                                                                      ‫رٌٍ أً ك ّ حٿ َ َض‬
avocado                               ٌ‫أٳٌٻخط‬       dragon                             ‫٣َهٌڅ‬
banan        basilika                      ٌُ‫ڃ‬       ek                                 ١ٌ‫رڀ‬
basilika                           ‫ٍّلخڅ، َ َٶ‬
                                ‫كز‬            enbär    favabönor                       ٫ ٫
                                                                              ََ ََ
bittermandel                             َ‫ڃ‬
                                   ّ ُ ٌُ‫ٿ‬       fajita kryddmix                 ‫ڃِّؾ طٌحرپ حٿٴخىْظخ‬
björnbär                َُ‫ُڀْٶ (نٌ٩ ڃن حٿؼڄخٍ)،طٌص ر‬     ٫     favabönor                    ‫ٳٌٽ ٫َّٞ، رخٷٚء‬
bladpersilja           )ِ‫رٸيًنْ ًٍٵ أه٠َ (رٸيًنْ ٫َر‬             fikon                                ‫طْن‬
bladselleri                            َ‫ًٍ ټ‬
                               ْ‫َ َٵ حٿ َ َٳ‬       fiskkrydda                        ‫طٌحرپ ٓڄٺ‬
blomkål                           ‫ٷَنزْ٢، ُىَس‬        fruktte                          ‫ٗخُ ٳٌحٻو‬
blåbär                             ‫ػڄَس حٿ ُنْزش‬
                                  ٬          fänkål                         ‫ُڄَ، حٿ٘ڄَح‬  ٗ
bockhornsklöver           björnbär               ‫كز‬
                                     ‫ِڀْ َش‬     fänkålsfrö   fänkål                   ‫كزش حٿزَٻش‬
bondbönor                                ‫ٳٌٽ‬       granatäpple                             ‫ٍڃ‬
                                                                              ‫ُ َخڅ‬
broccoli                      ِ‫ٷَنزْ٢ أه٠َ، رًَٻڀ‬          grapefrukt                       ‫ٯَّذ ٳًَص‬
bruna linser                           ِ‫٫يّ رن‬        grillkrydda                         ٘
                                                                         ‫طٌحرپ حٿ ٌِحء‬
brysselkål                   ‫حٿټَنذ (حٿڄڀٴٌٱ) حٿڄٌٔٵ‬          groddar                           ‫ڃنز‬
                                                                     ‫كزٌد ُ ََظش، رَح٫ڂ‬
brännässla )‫َُحٙ (نزخص‬      ‫ٷ‬                           gräslök         ‫حٿؼٌځ حٿڄ٬ڄَ:نٌ٩ ڃن حٿظٌحرپ حٿنزخطْش حٿو٠َحء‬
böngroddar                     brysselkål              gröna bönor               ‫ٿٌرْخء، ٳخٌٛٿْخء ه٠َحء‬
 ‫كزٌد ُ ََظش، رَح٫ڂ رٸٌٿْش‬
         ‫ڃنز‬                                   gröna linser                      َ٠‫٫يّ أه‬
brödkryddorِ‫طٌحرپ حٿوز‬                                  grönpeppar                     ‫كذ‬
                                                                       ّ َ َ٠‫ريخٍ أه‬
kapris              )‫كزٌد حٿ َ َّ حٿو٠َحء (طٌحرپ ُوڀپ رَح٫ڄو‬
                       ‫ط‬          ‫ټز‬           grönte                          َ٠‫ٗخُ أه‬
cashewnötter                              ٌ‫ٻخؿ‬       guava                               ‫ؿٌحٳش‬
cayennepeppar                        َ
                             ‫ٳڀٴپ أكڄَ ك ِّٲ‬         gula linser                       َ‫٫يّ أٛٴ‬
champinjon                                َ٤ِ  ‫ٳ‬    gullök      hallon                  َ‫رٜپ أٛٴ‬
chikorée، frisée        cayennepeppar        ‫ىنيرخء،ٗټٌٍّخ‬        gurka                              ‫ٷ‬
                                                                          ‫هْخٍ، ِؼخء‬
chilipeppar                        ََ ٗ ،َ‫َ ّ أكڄ‬
                              ٤       َ‫ك‬       gurkmeja                     ‫ٻ ٻ‬
                                                                     ‫٫ٸيس ٛٴَحء، َُ ُڂ‬


                                          50
Eltillbehör & belysning                                  ‫لىازم كهربائية و إضاءة‬
                                   klotlampa       lågenergilampa ‫ٿڄزش ڃٌَُٳَِس‬
glödlampa ‫ٿڄزش‬       kronljuslampa
                                   ‫ٿڄزش ڃٔظيَّس َْٰٛس‬
               ‫ٿڄزش رڀلش أً ٗڄ٬ش‬
                         rörlampa
                          ٪‫ٿڄزش اٛز‬                                  taklampa ‫ٿڄزش ٓٸٲ، نـٴش‬      vägglampa ٢‫ٿڄزش كخث‬
       skrivbordslampa ‫ٿڄزش ڃټظذ‬


spirallampa ‫ٿڄزش كڀًِنْش‬                                  förlängningssladd          ‫ٓڀٺ ط٤ٌّپ ڃظ٬يى حٿڄوخٍؽ‬
                                      ‫ٓڀٺ ط٤ٌّپ‬          förlängningssladd
                                                      med grenuttag


              elsladd ‫َّٗ٢ أً ٓڀٺ ٻيَرخء‬

bordslampa ‫أرخؿٌٍس‬
                                  strömbrytare ‫ڃٴظخف طزيّپ‬
                                                   eltejp ‫َّٗ٢ ٿٜٶ ٫خُٽ‬
              vägguttag ٢‫ڃوَؽ كخث‬
                                  kabelklämma
stickpropp َ‫ٷخرْ ًٻ‬    skarvuttag ‫ٳْ٘ش انظخّو‬
                                      ‫ڃؼز‬
                                   ‫ُ َِض حٿٔڀٺ‬

                                                       elpropp
                                                      ٌُْ‫ٛڄخځ أڃخڅ، ٳ‬
                                51

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:8
posted:6/22/2011
language:English
pages:33