659 by monitorul-oficial

VIEWS: 6 PAGES: 16

									                                          PARTEA      I
Anul XII — Nr. 659                    LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                            Vineri, 15 decembrie 2000


                                           SUMAR


Nr.                                         Pagina  Nr.                                            Pagina

         HOT√R¬RI ALE SENATULUI                           1.268. — Hot„r‚re privind strategia de privatizare a
1. 45. — Hot„r‚re pentru aprobarea componenþei                           Societ„þii Comerciale îElectronica“ — S.A.
    Comisiei de validare a mandatelor de senatori .....               2      Bucure∫ti, inclus„ Ón componenta îPrivatizarea a
                                                  50 de societ„þi comerciale cu capital majoritar de
             DECRETE                                  stat, grupate Ón pachete“, din cadrul PSAL
                                                  (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat).......                9–10
1.514. — Decret privind conferirea Ordinului Naþional
    Steaua Rom‚niei Ón grad de Mare Cruce ................              2  1.272. — Hot„r‚re privind alocarea unei subvenþii anuale
                                                  pentru funcþionarea ∫i dezvoltarea Centrului
           ORDONANÞE ™I HOT√R¬RI                             European UNESCO pentru Œnv„þ„m‚ntul Superior
          ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI                             (UNESCO–CEPES) din Bucure∫ti ............................               10
1.259. — Ordonanþ„ de urgenþ„ privind organizarea ∫i                     1.273. — Hot„r‚re privind aprobarea Planului naþional de
    finanþarea rezidenþiatului, stagiaturii ∫i activit„þii de                  acþiune pentru egalitatea de ∫anse Óntre femei ∫i
    cercetare medical„ Ón sectorul sanitar ....................          3–4      b„rbaþi ........................................................................  11–13
1.230. — Hot„r‚re pentru aprobarea denumirii ∫i clasi-                    1.274. — Hot„r‚re privind acordarea cet„þeniei rom‚ne
    fic„rii m„rfurilor din Tariful vamal de import al                      unor persoane ...........................................................     13–14
    Rom‚niei pentru anul 2001......................................         4
                                               1.276. — Hot„r‚re privind aprobarea Actului adiþional la
1.238. — Hot„r‚re privind transmiterea cu plat„ a unui                       Acordul de concesiune a 14 perimetre de explo-
    imobil, cl„dire cu anexe ∫i terenul aferent, din                       rare, dezvoltare ∫i exploatare petrolier„, Óncheiat
    patrimoniul Companiei Naþionale îRomarm“ — S.A.                       Óntre Agenþia Naþional„ pentru Resurse Minerale ∫i
    Bucure∫ti, filiala Societatea Comercial„ îPlopeni“ — S.A.,
    Ón domeniul public al ora∫ului Plopeni ∫i Ón admi-                      Societatea Naþional„ de Gaze Naturale îRomgaz“ —
    nistrarea Consiliului Local al Ora∫ului Plopeni,                       S.A. Media∫, cu referire la Perimetrul Transilvania
    judeþul Prahova..........................................................    5      Sud, Óncheiat Óntre Agenþia Naþional„ pentru
                                                  Resurse Minerale ∫i Societatea Comercial„
1.259. — Hot„r‚re pentru aprobarea Acordului-cadru de                        de Explorare, Producþie ∫i Œnmagazinare a Gazelor
    cooperare tehnic„, ∫tiinþific„ ∫i tehnologic„ dintre                     Naturale îExprogaz“ — S.A. Media∫ .......................               15
    Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Chile,
    semnat la Santiago de Chile la 20 noiembrie 1998                 6  1.284. — Hot„r‚re pentru modificarea Regulamentului de
                                                  organizare ∫i funcþionare a Fondului Propriet„þii de
Acord-cadru de cooperare tehnic„, ∫tiinþific„ ∫i tehnolo-                      Stat, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului
    gic„ Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul                           nr. 788/1999 .............................................................     15–16
    Republicii Chile..........................................................   6–8
1.267. — Hot„r‚re privind trecerea din domeniul public                    1.285. — Hot„r‚re pentru modificarea ∫i completarea
    al statului Ón domeniul privat al statului ∫i darea                     art. 1 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.068/2000 pri-
    Ón folosinþ„ gratuit„ a unor terenuri aflate
    Ón administrarea Ministerului Transporturilor                        vind suplimentarea bugetului Pre∫edinþiei Rom‚niei
    Companiei Naþionale îAeroportul Internaþional                        din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispoziþia
    Bucure∫ti–Otopeni“ — S.A........................................        8–9      Guvernului ..................................................................     16
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 659/15.XII.2000

             HOT√R¬RI             ALE      SENATULUI
                          PARLAMENTUL ROM¬NIEI
                              SENATUL

                      HOT√R¬RE
        pentru aprobarea componenþei Comisiei de validare a mandatelor de senatori
     Œn temeiul art. 3 ∫i 4 din Regulamentul Senatului,
     Senatul adopt„ prezenta hot„r‚re.
   Articol unic. — Se aprob„ componenþa Comisiei de       alegerile parlamentare din 26 noiembrie 2000, potrivit ane-
validare a mandatelor de senatori, astfel cum a rezultat din    xei care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
    Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edinþa din 11 decembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)
din Constituþia Rom‚niei.
                       PRE™EDINTELE DE V¬RST√ AL SENATULUI
                          MIRCEA IONESCU-QUINTUS
     Bucure∫ti, 11 decembrie 2000.
     Nr. 45.
                                                              ANEX√

                             COMPONENÞA
                     Comisiei de validare a mandatelor de senatori
  1.  T„r„cil„ Doru Ioan  —  P.D.S.R.               7.  C‚rciumaru Ion         —  P.R.M.
  2.  Predescu Ion     —  P.D.S.R.               8.  Badea Dumitru         —  P.R.M.
  3.  Iorgovan Antonie   —  P.D.S.R.               9.  Florescu Eugeniu Constantin  —  P.R.M.
  4.  Matei Viorel     —  P.D.S.R.              10.  Vornicu Sorin Adrian      —  P.D.
  5.  Prichici Emilian   —  P.D.S.R.              11.  Popa Nicolae Vlad       —  P.N.L.
  6.  Roibu Aristide    —  P.D.S.R.              12.  Seres Denes          —  U.D.M.R.
                           DECRETE
                          PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

                           DECRET
                privind conferirea Ordinului Naþional Steaua Rom‚niei
                        Ón grad de Mare Cruce
               Œn temeiul art. 94 lit. a) ∫i al art. 99 alin. (1) din Constituþia Rom‚niei,
            precum ∫i al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A pct. I ∫i al art. 11 alin. (1) pct. I
            din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al Rom‚niei,

                Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „ :
               Articol unic. — De Ziua Naþional„ a Rom‚niei se confer„ Ordinul
            Naþional Steaua Rom‚niei Ón grad de Mare Cruce domnului Mugur Constantin
            Is„rescu, prim-ministru al Rom‚niei.
                           PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
                          EMIL CONSTANTINESCU
                                   Œn temeiul art. 99 alin. (2) din
                                  Constituþia Rom‚niei, contra-
                                  semn„m acest decret.
                                        PRIM-MINISTRU
                                   MUGUR CONSTANTIN IS√RESCU

              Bucure∫ti, 30 noiembrie 2000.
              Nr. 514.


Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 659/15.XII.2000                    3

 ORDONANÞE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
                           GUVERNUL ROM¬NIEI


                ORDONANÞ√ DE URGENÞ√
  privind organizarea ∫i finanþarea rezidenþiatului, stagiaturii ∫i activit„þii de cercetare medical„
                      Ón sectorul sanitar
    Œn temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia Rom‚niei,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonanþ„ de urgenþ„.

   Art. 1. — Rezidenþiatul este organizat de Ministerul      sanitare clinice, precum ∫i de cele ale ministerelor cu reþea
S„n„t„þii sub forma rezidenþiatului pe post ∫i/sau a rezi-     sanitar„ proprie.
denþiatului pe locuri.                         Art. 6. — Drepturile salariale ale medicilor ∫i
   Art. 2. — (1) Rezidenþiatul pe post se organizeaz„ Ón     farmaci∫tilor rezidenþi se acord„, cu respectarea dispoziþiilor
funcþie de num„rul de posturi solicitate de unit„þile sanitare   legale Ón vigoare, de unit„þile sanitare cu care au Óncheiat
din reþeaua Ministerului S„n„t„þii, precum ∫i de ministerele    contract individual de munc„.
cu reþea sanitar„ proprie, pe specialit„þile prev„zute Ón        Art. 7. — La Óncheierea contractelor Óntre casele de
Nomenclatorul specialit„þilor medicale ∫i farmaceutice.       asigur„ri de s„n„tate ∫i furnizorii de servicii medicale care
   (2) Rezidenþiatul pe locuri se organizeaz„ Ón funcþie de    preg„tesc rezidenþi Ón condiþiile prezentei ordonanþe de
necesit„þile de medici ∫i farmaci∫ti speciali∫ti, estimate de    urgenþ„ se iau Ón considerare ∫i serviciile medicale prestate
Ministerul S„n„t„þii, þin‚ndu-se seama de normativele de      de rezidenþi, cuprinse Ón curricula de preg„tire.
personal ∫i de propunerile spitalelor clinice sau ale altor       Art. 8. — Stagiatura cu durata de un an pentru absol-
unit„þi sanitare clinice.                      venþii facult„þilor de medicin„ ∫i farmacie se desfiinþeaz„
   Art. 3. — (1) Medicii ∫i farmaci∫tii rezidenþi care ocup„   Óncep‚nd cu promoþia 2001.
prin concurs posturile pentru care se organizeaz„            Art. 9. — (1) Medicii ∫i farmaci∫tii din promoþiile anteri-
rezidenþiat Ón condiþiile art. 2 alin. (2) Óncheie contract indi-  oare anului 2001, care efectueaz„ stagiatura Ón condiþiile
vidual de munc„ pe perioad„ nedeterminat„ cu unitatea        legale Ón vigoare, Óncheie contract individual de munc„ pe
sanitar„ care a solicitat postul respectiv.             perioad„ determinat„ cu unit„þile sanitare, inclusiv cu cabi-
                                  netele medicale organizate conform Ordonanþei Guvernului
   (2) Dup„ obþinerea diplomei de medic, de stomatolog
                                  nr. 124/1998 privind organizarea ∫i funcþionarea cabinetelor
sau de farmacist specialist ace∫tia sunt obligaþi s„ lucreze
                                  medicale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ón care
cel puþin 5 ani la unitatea sanitar„ cu care au Óncheiat
                                  Ó∫i desf„∫oar„ activitatea.
contractul individual de munc„.
                                    (2) Unit„þile sanitare care au Óncheiat contract individual
   (3) Contractul individual de munc„ Óncheiat Óntre rezident
                                  de munc„ cu medicii ∫i farmaci∫tii stagiari asigur„ plata
∫i unitatea sanitar„ Ón condiþiile alin. (1) va cuprinde o
                                  drepturilor ce li se cuvin acestora Ón condiþiile legii.
clauz„ conform c„reia nerespectarea obligaþiei prev„zute la
                                    Art. 10. — Ministerul S„n„t„þii, precum ∫i ministerele cu
alin. (2) atrage r„spunderea material„ a rezidentului, Ón
                                  reþea sanitar„ proprie pot acorda fonduri suplimentare din
sensul oblig„rii acestuia la plata unei sume echivalente cu
                                  sume alocate de la bugetul de stat sau din fondul special
cel puþin 36 de salarii medii pe economie, sum„ calculat„      pentru s„n„tate public„ spitalelor clinice ∫i altor unit„þi sani-
la data Óncet„rii contractului individual de munc„ din       tare clinice care au Óncheiat contract individual de munc„
iniþiativa rezidentului.                      potrivit art. 4 ∫i art. 9 alin. (2), Ón condiþiile legii.
   (4) Nerespectarea obligaþiei prev„zute la alin. (2) poate     Art. 11. — (1) Activitatea de cercetare ∫tiinþific„, clinic„
atrage ∫i sancþiunea retragerii autorizaþiei de liber„ practic„   ∫i de medicin„ preventiv„, care se organizeaz„ ∫i se
a medicului sau a farmacistului Ón culp„. Retragerea auto-     desf„∫oar„ Ón cadrul unit„þilor din sectorul sanitar, se
rizaþiei de liber„ practic„ se dispune pe perioad„ determi-     finanþeaz„ din bugetul unit„þii sanitare respective.
nat„ de Ministerul S„n„t„þii, la propunerea colegiului         (2) Ministerul S„n„t„þii poate acorda fonduri suplimentare
judeþean al medicilor.                       din sume alocate de la bugetul de stat sau din fondul spe-
   Art. 4. — Medicii ∫i farmaci∫tii rezidenþi care au obþinut,  cial pentru s„n„tate public„ pentru activit„þi de cercetare
ca urmare a concursului pe locuri, confirmarea Ón          care se desf„∫oar„ Ón cadrul unit„þilor sanitare, pe baz„ de
rezidenþiat Óncheie contract individual de munc„ pe perioada    programe aprobate Ón condiþiile legii.
rezidenþiatului cu spitalele clinice sau cu alte unit„þi sani-     (3) Activit„þile de cercetare ∫tiinþific„ fundamental„ Ón
tare clinice.                            domeniul medical se realizeaz„ prin Academia de ™tiinþe
   Art. 5. — Rezidenþii efectueaz„ preg„tirea de speciali-    Medicale Bucure∫ti ∫i se finanþeaz„ de la bugetul de stat
tate Ón unit„þile sanitare nominalizate de Ministerul S„n„t„þii,  prin Ministerul S„n„t„þii.
þin‚nd seama de propunerile universit„þilor de medicin„ ∫i       (4) Ministerul S„n„t„þii Ómpreun„ cu Academia de ™tiinþe
farmacie ∫i de capacit„þile de preg„tire ale unit„þilor       Medicale Bucure∫ti, Ón termen de 30 de zile de la data

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  4              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 659/15.XII.2000

public„rii prezentei ordonanþe de urgenþ„, vor defini prin     2001, dat„ p‚n„ la care se aplic„ prevederile Ordonanþei
ordin al ministrului s„n„t„þii, care va fi publicat Ón Monitorul  de urgenþ„ a Guvernului nr. 85/2000 privind finanþarea
Oficial al Rom‚niei, Partea I, domeniile cercet„rii ∫tiinþifice  drepturilor de personal cuvenite medicilor ∫i farmaci∫tilor
clinice, de medicin„ preventiv„ ∫i fundamentale, colectivele    stagiari sau rezidenþi ∫i personalului de cercetare din
de cercetare, precum ∫i instituþiile sanitare Ón care se      unit„þile sanitare.
desf„∫oar„ activitate de cercetare ∫tiinþific„.            Art. 13. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 325/1997 privind
  Art. 12. — Prevederile prezentei ordonanþe de urgenþ„     introducerea stagiului de preg„tire practic„ cu durata de un
intr„ Ón vigoare la data public„rii ei Ón Monitorul Oficial al   an pentru absolvenþii facult„þilor de medicin„ ∫i farmacie,
Rom‚niei, Partea I, cu excepþia prevederilor referitoare la    republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 7
plata drepturilor rezidenþilor, stagiarilor ∫i personalului din  din 12 ianuarie 1998, cu modific„rile ∫i complet„rile ulteri-
cercetare, care se aplic„ Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie      oare, Ó∫i Ónceteaz„ aplicabilitatea.

                             PRIM-MINISTRU
                        MUGUR CONSTANTIN IS√RESCU
                                            Contrasemneaz„:
                                       Ministru de stat, ministrul s„n„t„þii,
                                             Hajdú Gábor
                                         Ministrul educaþiei naþionale,
                                             Andrei Marga
                                       Ministrul muncii ∫i protecþiei sociale,
                                            Liviu Lucian Albu
                                            Ministrul finanþelor,
                                           Decebal Traian Reme∫

     Bucure∫ti, 7 decembrie 2000.
     Nr. 259.

                          GUVERNUL ROM¬NIEI

                       HOT√R¬RE
    pentru aprobarea denumirii ∫i clasific„rii m„rfurilor din Tariful vamal de import al Rom‚niei
                       pentru anul 2001
    Œn temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia Rom‚niei, ale art. 3 din Convenþia internaþional„ privind Sistemul
armonizat de denumire ∫i codificare a m„rfurilor, Óncheiat„ la Bruxelles la 14 iunie 1983, la care Rom‚nia a aderat prin
Legea nr. 98/1996, ∫i ale art. 8 pct. 3 din Acordul european instituind o asociere Óntre Rom‚nia, pe de o parte, ∫i
Comunit„þile Europene ∫i statele membre ale acestora, pe de alt„ parte, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

     Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Articol unic. — Denumirea ∫i clasificarea m„rfurilor din    prev„zute Ón anexa*) care face parte integrant„ din pre-
Tariful vamal de import al Rom‚niei pentru anul 2001 sunt     zenta hot„r‚re.
                             PRIM-MINISTRU
                        MUGUR CONSTANTIN IS√RESCU
                                            Contrasemneaz„:
                                        Ministrul industriei ∫i comerþului,
                                             Radu Berceanu
                                            Ministrul finanþelor,
                                          Decebal Traian Reme∫
                                            p. Ministru de stat,
                                         ministrul afacerilor externe,
                                            Eugen Dijm„rescu,
                                             secretar de stat

     Bucure∫ti, 29 noiembrie 2000.
     Nr. 1.230.
     *) Anexa se public„ ulterior.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 659/15.XII.2000                           5

                            GUVERNUL ROM¬NIEI

                       HOT√R¬RE
       privind transmiterea cu plat„ a unui imobil, cl„dire cu anexe ∫i terenul aferent,
           din patrimoniul Companiei Naþionale îRomarm“ — S.A. Bucure∫ti,
     filiala Societatea Comercial„ îPlopeni“ — S.A., Ón domeniul public al ora∫ului Plopeni
         ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Ora∫ului Plopeni, judeþul Prahova
     Œn temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia Rom‚niei ∫i ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind pro-
prietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia,

     Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — Se aprob„ transmiterea cu plat„ a imobilului,         Art. 2. — Predarea-preluarea bunurilor se va face pe
cl„dire cu anexe ∫i terenul aferent, av‚nd datele de identi-       baz„ de protocol Óncheiat Óntre Compania Naþional„
ficare prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din         îRomarm“ — S.A., Bucure∫ti, filiala Societatea Comercial„
prezenta hot„r‚re, din patrimoniul Companiei Naþionale
                                     îPlopeni“ — S.A., ∫i Consiliul Local al Ora∫ului Plopeni,
îRomarm“ —S.A. Bucure∫ti, filiala Societatea Comercial„
îPlopeni“ — S.A., cu acordul adun„rii generale a acþionari-        judeþul Prahova, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii
lor, Ón domeniul public al ora∫ului Plopeni ∫i Ón administra-       Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri, valoarea de transmitere a
rea Consiliului Local al Ora∫ului Plopeni, judeþul Prahova.        bunurilor fiind de 3,385 miliarde lei, f„r„ T.V.A.
                               PRIM-MINISTRU
                          MUGUR CONSTANTIN IS√RESCU
                                                 Contrasemneaz„:
                                             Ministrul industriei ∫i comerþului,
                                                 Radu Berceanu
                                              p. Ministrul funcþiei publice,
                                                  Marian P‚rjol,
                                                 secretar de stat
                                                Ministrul finanþelor,
                                               Decebal Traian Reme∫

    Bucure∫ti, 29 noiembrie 2000.
    Nr. 1.238.
                                                                      ANEX√

                          DATELE DE IDENTIFICARE
           a imobilului, cl„dire cu anexe ∫i terenul aferent, care se transmite din patrimoniul
            Companiei Naþionale îRomarm“ — S.A. Bucure∫ti, filiala Societatea Comercial„
          îPlopeni“ — S.A., Ón domeniul public al ora∫ului Plopeni ∫i Ón administrarea Consiliului
                      Local al Ora∫ului Plopeni, judeþul Prahova
                Adresa        Persoana juridic„   Persoana juridic„
  Denumirea imobilului    imobilului        de la care       la care           Caracteristicile tehnice
  care se transmite       care         se transmite     se transmite        ale imobilului care se transmite
               se transmite        imobilul       imobilul

 Cl„dire spital (S+P+1)  Ora∫ul Plopeni,      Compania        Consiliul Local
 cu anexe         Str. Republicii nr. 8,  Naþional„       al Ora∫ului     •  Suprafaþa construit„ a cl„dirii
              judeþul Prahova      îRomarm“ — S.A.    Plopeni,      •  spital = 1.041,70 m2
                           Bucure∫ti,       judeþul Prahova   •  Suprafaþa desf„∫urat„ a cl„dirii
                           filiala Societatea             •  spital = 1.980,20 m2
                           Comercial„                 •  Suprafaþa construit„ a anexelor (garaj,
                           îPlopeni“ — S.A.              •  central„ termic„, cabin„ portar, magazie,
                                                •  depozit oxigen) = 105,03 m2
                                                •  Suprafaþa total„ a terenului aferent
                                                •  imobilului cu anexe = 5.291,77 m2
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 659/15.XII.2000

                           GUVERNUL ROM¬NIEI

                           HOT√R¬RE
              pentru aprobarea Acordului-cadru de cooperare tehnic„,
                ∫tiinþific„ ∫i tehnologic„ dintre Guvernul Rom‚niei
              ∫i Guvernul Republicii Chile, semnat la Santiago de Chile
                         la 20 noiembrie 1998
               Œn temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia Rom‚niei ∫i ale art. 5
            din Legea nr. 4/1991 privind Óncheierea ∫i ratificarea tratatelor,

               Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
               Art. 1. — Se aprob„ Acordul-cadru de cooperare tehnic„, ∫tiinþific„ ∫i
            tehnologic„ dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Chile, semnat la
            Santiago de Chile la 20 noiembrie 1998.
               Art. 2. — Cheltuielile privind punerea Ón aplicare a prevederilor pre-
            zentului acord-cadru vor fi suportate Ón conformitate cu reglement„rile legale
            Ón vigoare.
                             PRIM-MINISTRU
                        MUGUR CONSTANTIN IS√RESCU
                                        Contrasemneaz„:
                                        Ministru de stat,
                                     ministrul afacerilor externe,
                                         Petre Roman
                                   p. Pre∫edintele Agenþiei Naþionale
                                  pentru ™tiinþ„, Tehnologie ∫i Inovare,
                                        Mircea Pu∫c„
                                       Ministrul finanþelor,
                                      Decebal Traian Reme∫

               Bucure∫ti, 7 decembrie 2000.
               Nr. 1.259.


                           ACORD-CADRU
     de cooperare tehnic„, ∫tiinþific„ ∫i tehnologic„ Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Chile

     Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Chile, denumite Ón continuare p„rþi,
     animate de dorinþa de a Ónt„ri relaþiile de prietenie ∫i cooperare ∫i convinse de multiplele avantaje care ar rezulta
dintr-o colaborare reciproc„,
     recunosc‚nd importanþa pe care cooperarea tehnic„, ∫tiinþific„ ∫i tehnologic„ o reprezint„ pentru intensificarea
acþiunilor Ón domeniul economic ∫i social din ambele þ„ri,
     evidenþiind necesitatea de a stimula, de a armoniza ∫i de a moderniza infrastructura tehnic„, ∫tiinþific„ ∫i tehnolo-
gic„ din þ„rile lor, pentru a se adapta la cerinþele viitorului, Óntr-o viziune global„,
     au convenit urm„toarele:
             ARTICOLUL I                             ARTICOLUL II
               Scop                            Instituþii Ómputernicite
  1. Ambele p„rþi sunt de acord ca, Ón limitele compe-         1. Coordonarea, programarea ∫i urm„rirea Óndeplinirii
tenþelor lor, s„ dea un nou impuls acþiunilor de cooperare,     activit„þilor prev„zute Ón prezentul acord-cadru revin organe-
pe baza principiilor avantajului mutual, reciprocit„þii, res-    lor competente din fiecare þar„, conform legislaþiei interne.
pect„rii suveranit„þii ∫i neamestecului Ón treburile interne.
                                   Œn acest sens p„rþile desemneaz„ ca instituþii responsabile:
Pentru Óndeplinirea acestui obiectiv fundamental p„rþile sunt
                                     — partea rom‚n„: Ministerul Cercet„rii ∫i Tehnologiei;
hot„r‚te s„ Óncurajeze dezvoltarea cooper„rii tehnice,
∫tiinþifice ∫i tehnologice Ón interesul dezvolt„rii ambelor þ„ri.    — partea chilian„: Agenþia pentru Cooperare Internaþional„.
  2. Toate programele, proiectele specifice ∫i activit„þile de     2. P„rþile pot solicita de comun acord participarea terþilor
cooperare tehnic„, ∫tiinþific„ ∫i tehnologic„ convenite Óntre    at‚t la finanþarea, c‚t ∫i la executarea programelor ∫i pro-
cele dou„ p„rþi vor fi Óndeplinite conform prevederilor gene-    iectelor care vor ap„rea din formele de cooperare
rale ale prezentului acord-cadru.                  prev„zute Ón prezentul acord-cadru.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 659/15.XII.2000                     7

             ARTICOLUL III                speciali∫tilor ∫i centre de cercetare din ambele þ„ri, Ón spe-
              Activit„þi                cial Ón sectoarele profesionale de specialitate, tehnice ∫i
                                   ∫tiinþifice.
  Pentru realizarea obiectivelor de cooperare tehnic„,
∫tiinþific„ ∫i tehnologic„ p„rþile, conform legislaþiei Ón vigoare              ARTICOLUL VI
din fiecare þar„, vor depune eforturi Ón vederea promov„rii           Punerea Ón aplicare a acordului-cadru
urm„toarelor activit„þi:
  a) executarea unor programe comune de cercetare           1. Œn vederea coordon„rii m„surilor de realizare a pre-
∫i/sau dezvoltare;                          vederilor prezentului acord-cadru ∫i a asigur„rii celor mai
  b) schimburi de speciali∫ti, cercet„tori, cadre universitare   bune condiþii de aplicare, p„rþile vor stabili o comisie mixt„
∫i experþi;                             compus„ din reprezentanþi ai instituþiilor interesate Ón
  c) schimb de informaþii ∫tiinþifice ∫i tehnologice, docu-    cooperarea tehnic„ ∫i ∫tiinþific„ dintre cele dou„ þ„ri.
mentaþie, echipamente de cercetare ∫i materiale consuma-         2. Comisia mixt„ se va reuni la fiecare 2 ani, alternativ
bile ∫i accesul la baza de date îCercetare-Dezvoltare“ ∫i la     Ón ora∫ul Bucure∫ti ∫i Ón ora∫ul Santiago de Chile, pentru:
reþelele internaþionale, pentru fiecare caz;               a) evaluarea ∫i definirea domeniilor prioritare Ón care se
  d) Ónfiinþarea ∫i punerea Ón funcþiune a unor instituþii de   pot realiza proiecte specifice de cooperare tehnic„ ∫i
cercetare, laboratoare sau centre de cercetare ∫i          ∫tiinþific„;
perfecþionare, de interes comun, la care pot participa ∫i        b) analiza, evaluarea, aprobarea ∫i revizuirea programe-
terþi, cu acordul ambelor p„rþi;                   lor de cooperare tehnic„ ∫i ∫tiinþific„;
  e) organizarea ∫i participarea la seminarii, colocvii,        c) supravegherea bunei desf„∫ur„ri a realiz„rii prevede-
mese rotunde ∫i conferinþe pe teme de interes reciproc;       rilor prezentului acord-cadru ∫i comunicarea c„tre p„rþi a
  f) furnizarea de servicii de consultanþ„;            recomand„rilor care se apreciaz„ c„ sunt necesare;
  g) proiecte comune de dezvoltare tehnologic„, care s„        d) supravegherea continu„rii proiectelor aprobate ∫i
asigure leg„tura dintre cercetare, industrie ∫i alte unit„þi     luarea m„surilor necesare Ón vederea realiz„rii lor Ón perioada
economice;                              prev„zut„.
  h) dezvoltarea de activit„þi comune de cooperare cu þ„ri       3. P„rþile Ó∫i pot propune reciproc, oric‚nd, proiecte spe-
terþe, cu acordul ambelor p„rþi;                   cifice de cooperare tehnic„ ∫i ∫tiinþific„ spre studiu ∫i apro-
  i) orice alt„ modalitate de cooperare asupra c„reia       bare. De asemenea, p„rþile pot convoca, de comun acord
p„rþile convin.                           ∫i c‚nd consider„ necesar, sesiuni extraordinare ale comi-
             ARTICOLUL IV                siei mixte.
           Transfer tehnologic                 4. Comisia mixt„ va conveni un protocol bienal de acti-
                                   vit„þi, Ón care vor fi stabilite obiectivele specifice, resursele
  Œn vederea obþinerii unei colabor„ri efective Ón ceea ce     financiare ∫i tehnice ∫i programele de lucru ce urmeaz„ s„
prive∫te aspectele transferului de tehnologie p„rþile vor      fie Óndeplinite.
selecþiona, de comun acord, sectoarele Ón care va avea loc
cooperarea, precum ∫i procedeele adecvate pentru asigura-                  ARTICOLUL VII
rea unei particip„ri ample ∫i a unei colabor„ri posibile Óntre     Instrumente ∫i mijloace pentru realizarea cooper„rii
personalul tehnic ∫i ∫tiinþific din centrele lor de cercetare.
  Aceast„ cooperare Ó∫i propune ca obiectiv s„ contribuie,       1. P„rþile vor lua m„surile necesare pentru intrarea Ón
Óntr-o form„ general„, la dezvoltarea economiei, la         þar„, ∫ederea ∫i ie∫irea din þar„ a personalului care, Ón
Ómbun„t„þirea calit„þii vieþii cet„þenilor lor, Ón mod deosebit   mod oficial, este implicat Ón derularea proiectelor de coope-
la punerea Ón valoare a:                       rare. Acest personal se va supune reglement„rilor Ón
  — resurselor umane, prin crearea condiþiilor pentru spo-     vigoare Ón þara primitoare ∫i nu se poate angaja Ón alte
rirea locurilor de munc„, precum ∫i a productivit„þii muncii,    activit„þi Ón afara funcþiilor sale f„r„ autorizarea prealabil„ a
incluz‚nd dezvoltarea activit„þilor de formare ∫i preg„tire a    celor dou„ p„rþi.
personalului de specialitate;                      2. Echipamentele, materialele ∫i instrumentele livrate sub
  — tehnologiei, prin Óncurajarea dezvolt„rii activit„þilor    orice form„ unei p„rþi de c„tre cealalt„ parte Ón cadrul pre-
∫tiinþifice ∫i tehnologice, a transferului de tehnologie, a     zentului acord-cadru vor fi exceptate de obligaþiile de vam„
cre∫terii capacit„þii de cercetare tehnologic„.           ∫i de alte prevederi privind importul lor, conform legislaþiei
                                   Ón vigoare din fiecare þar„.
             ARTICOLUL V
                                               ARTICOLUL VIII
         Formarea resurselor umane
                                             Dispoziþii financiare
  P„rþile vor propune programe specifice de formare ∫i
preg„tire a personalului Ón domeniile de interes reciproc.        1. Cheltuielile pentru schimburile de experþi, oameni de
Acþiunile de preg„tire a personalului vor þine seama de       ∫tiinþ„ ∫i alþi speciali∫ti, care rezult„ din prezentul acord-
aportul noilor tehnologii Ón domeniu.                cadru, vor fi suportate dup„ cum urmeaz„: partea
  P„rþile convin realizarea acþiunilor necesare pentru pro-     trimiþ„toare va pl„ti transportul internaþional Óntre capitalele
movarea form„rii ∫i preg„tirii de experþi, tehnicieni ∫i cer-    celor dou„ state, iar partea primitoare va suporta cheltuie-
cet„tori, acord‚nd prioritate celor care au ca efect sporirea    lile de transport intern pe teritoriul þ„rii gazd„, Ón conformi-
num„rului personalului care va forma noi speciali∫ti.        tate cu programul de lucru, ∫i cheltuielile de ∫edere
Aceast„ cooperare se va realiza prin Óndeplinirea de pro-      (cazare, diurn„), conform Ónþelegerilor dintre partenerii de
grame specifice referitoare la schimbul de experþi, de        cooperare ∫i reglement„rilor legale Ón vigoare Ón fiecare
informaþii ∫i de materiale Óntre instituþii de preg„tire a      stat.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 659/15.XII.2000

  2. P„rþile, de comun acord, pot invita terþe p„rþi s„ co-      2. Acordul-cadru va avea o valabilitate de 5 ani ∫i se
opereze Ón cadrul programelor ∫i proiectelor ∫tiinþifice      va prelungi Ón mod tacit pentru perioade egale, cu condiþia
desf„∫urate Ón baza prezentului acord-cadru, costurile aces-    ca nici una dintre p„rþi s„ nu Ól fi denunþat Ón scris, pe
tor particip„ri fiind acoperite de terþa parte, Ón cazul Ón care  cale diplomatic„, cu 6 luni Ónainte de expirarea perioadei
cele dou„ p„rþi nu au convenit altfel Ón scris.           respective.
  3. P„rþile pot solicita finanþarea ∫i participarea organis-     3. Prezentul acord-cadru poate fi modificat de c„tre p„rþi
melor internaþionale la executarea de programe ∫i proiecte     de comun acord. Modific„rile convenite vor intra Ón vigoare
ce se realizeaz„ Ón cadrul prezentului acord-cadru.         conform aceleia∫i proceduri prev„zute la paragraful 1 al pre-
                                  zentului articol.
             ARTICOLUL IX                  4. Œn cazul Ón care prezentul acord-cadru Ó∫i Ónceteaz„
         Intrarea Ón vigoare ∫i durata           valabilitatea, programele ∫i proiectele Ón execuþie vor fi fina-
                                  lizate, cu excepþia cazurilor Ón care p„rþile convin Ón alt
  1. Prezentul acord-cadru va intra Ón vigoare la data ulti-    mod.
mei notific„ri la care una dintre p„rþi notific„ celeilalte, pe     Œncheiat la Santiago de Chile la 20 noiembrie 1998, Ón
cale diplomatic„, Óndeplinirea formalit„þilor pentru aprobarea   dou„ exemplare originale, fiecare Ón limbile rom‚n„ ∫i spa-
sa intern„.                             niol„, ambele texte fiind egal autentice.

         Pentru Guvernul Rom‚niei,                   Pentru Guvernul Republicii Chile,
             Andrei Ple∫u,                      Mariano Fernandez Amunategui,
         ministrul afacerilor externe                ministru ad-interim al afacerilor externe
                           GUVERNUL ROM¬NIEI

                        HOT√R¬RE
        privind trecerea din domeniul public al statului Ón domeniul privat al statului
          ∫i darea Ón folosinþ„ gratuit„ a unor terenuri aflate Ón administrarea
        Ministerului Transporturilor Companiei Naþionale îAeroportul Internaþional
                    Bucure∫ti—Otopeni“ — S.A.
    Œn temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia Rom‚niei, precum ∫i ale art. 10 alin. (1) ∫i (2) ∫i ale art. 17 din
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Art. 1. — Se aprob„ trecerea din domeniul public al       Internaþional Bucure∫ti—Otopeni“ — S.A. a terenurilor
statului Ón domeniul privat al statului a unor terenuri situate   prev„zute la art. 1.
Ón perimetrul Aeroportului Internaþional Bucure∫ti—Otopeni,       Art. 3. — (1) Predarea-preluarea terenurilor prev„zute la
aflate Ón administrarea Ministerului Transporturilor ∫i identifi-  art. 1 Ón conformitate cu art. 2 se face prin protocol Ónche-
                                  iat Óntre p„rþile interesate, Ón termen de 30 de zile de la
cate conform datelor prev„zute Ón anexa care face parte       data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.
integrant„ din prezenta hot„r‚re.                    (2) Protocolul va cuprinde ∫i obligaþiile care revin
  Art. 2. — Se aprob„ darea Ón folosinþ„ gratuit„, pentru     Companiei Naþionale îAeroportul Internaþional Bucure∫ti—
o perioad„ de 49 de ani, Companiei Naþionale îAeroportul      Otopeni“ — S.A.
                             PRIM-MINISTRU
                        MUGUR CONSTANTIN IS√RESCU
                                              Contrasemneaz„:
                                            Ministrul transporturilor,
                                              Anca Boagiu
                                             Ministrul finanþelor,
                                            Decebal Traian Reme∫
                                           Ministrul lucr„rilor publice,
                                            ∫i amenaj„rii teritoriului,
                                              Nicolae Noica
                                           p. Ministrul funcþiei publice
                                               Ioan Onisei

    Bucure∫ti, 7 decembrie 2000.
    Nr. 1.267.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 659/15.XII.2000                          9

                                                                      ANEX√

                            DATELE DE IDENTIFICARE
     a terenurilor aflate Ón administrarea Ministerului Transporturilor, care trec din domeniul public al statului
          Ón domeniul privat al statului ∫i care se dau Ón folosinþ„ gratuit„ Companiei Naþionale
                  îAeroportul Internaþional Bucure∫ti—Otopeni“ — S.A.
                   Locul unde        Persoana juridic„          Persoana juridic„        Caracteristicile
 Nr. Denumirea terenurilor      sunt situate      de la care se transmit        la care se transmit        tehnice ale
 crt.                 terenurile          terenurile             terenurile         terenurilor (ha)

 1. Amplasamentul nr. 1   Aeroportul Internaþional    Ministerul Transporturilor  Compania Naþional„ îAeroportul        2,2271
               Bucure∫ti—Otopeni                      Internaþional Bucure∫ti—Otopeni“ — S.A.

 2. Amplasamentul nr. 2   Aeroportul Internaþional    Ministerul Transporturilor  Compania Naþional„ îAeroportul        1,0000
               Bucure∫ti—Otopeni                      Internaþional Bucure∫ti—Otopeni“ — S.A.

 3. Amplasamentul nr. 3   Aeroportul Internaþional    Ministerul Transporturilor  Compania Naþional„ îAeroportul        4,1000
               Bucure∫ti—Otopeni                      Internaþional Bucure∫ti—Otopeni“ — S.A.

 4. Amplasamentul nr. 4   Aeroportul Internaþional    Ministerul Transporturilor  Compania Naþional„ îAeroportul        5,0912
               Bucure∫ti—Otopeni                      Internaþional Bucure∫ti—Otopeni“ — S.A.

 5. Amplasamentul nr. 5   Aeroportul Internaþional    Ministerul Transporturilor  Compania Naþional„ îAeroportul        5,1000
               Bucure∫ti—Otopeni                      Internaþional Bucure∫ti—Otopeni“ — S.A.

 6. Amplasamentul nr. 6   Aeroportul Internaþional    Ministerul Transporturilor  Compania Naþional„ îAeroportul        1,8322
               Bucure∫ti—Otopeni                      Internaþional Bucure∫ti—Otopeni“ — S.A.

 7. Amplasamentul nr. 7   Aeroportul Internaþional    Ministerul Transporturilor  Compania Naþional„ îAeroportul        6,5123
               Bucure∫ti—Otopeni                      Internaþional Bucure∫ti—Otopeni“ — S.A.

  TOTAL GENERAL:                                                          25,8628
                              GUVERNUL ROM¬NIEI

                      HOT√R¬RE
    privind strategia de privatizare a Societ„þii Comerciale îElectronica“ — S.A. Bucure∫ti,
  inclus„ Ón componenta îPrivatizarea a 50 de societ„þi comerciale cu capital majoritar de stat,
    grupate Ón pachete“, din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)
     Œn temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia Rom‚niei ∫i ale art. 41 alin. (2) lit. b) ∫i c) din Ordonanþa de
urgenþ„ a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societ„þilor comerciale, aprobat„ prin Legea nr. 44/1998, cu modi-
fic„rile ∫i complet„rile ulterioare,

     Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Art. 1. — Se mandateaz„ Fondul Propriet„þii de Stat s„          Art. 2. — Se mandateaz„ Ministerul Finanþelor s„ cear„
implementeze strategia de privatizare a Societ„þii            suspendarea procedurii de executare silit„ imobiliar„ a
Comerciale îElectronica“ — S.A. Bucure∫ti, respectiv v‚nza-        Societ„þii Comerciale îElectronica“ — S.A. p‚n„ la data de
rea pachetului majoritar de acþiuni, deþinut de Fondul
Propriet„þii de Stat Ón proporþie de 50,577% din capitalul        30 iunie 2001, Ón vederea implement„rii strategiei de priva-
social, c„tre un investitor strategic/consorþiu de investitori,      tizare a Societ„þii Comerciale îElectronica“ — S.A., Ón con-
prin metoda de negociere.                         formitate cu prevederile art. 1.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  10            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 659/15.XII.2000

  Art. 3. — Se aprob„ e∫alonarea la plat„ a obligaþiilor     tare de c„tre creditorii bugetari, conform legii, pentru
bugetare restante ∫i scutirea de la plata penalit„þilor ∫i/sau   Societatea Comercial„ îElectronica“ — S.A. Bucure∫ti,
a major„rilor de Ónt‚rziere aferente acestora, Ón cuantumu-     Ón vederea sporirii atractivit„þii societ„þii comerciale la
rile existente la data emiterii certificatelor de obligaþii buge-  privatizare.

                             PRIM-MINISTRU
                        MUGUR CONSTANTIN IS√RESCU
                                             Contrasemneaz„:
                                        p. Pre∫edintele Agenþiei Naþionale
                                          pentru Dezvoltare Regional„,
                                             Kerekes Gábor
                                             Ministrul finanþelor,
                                           Decebal Traian Reme∫
                                          p. Ministrul funcþiei publice,
                                              Ioan Onisei
                                        Ministrul muncii ∫i protecþiei sociale,
                                             Liviu Lucian Albu
                                             Ministru de stat,
                                             ministrul s„n„t„þii,
                                              Hajdú Gábor
                                      p. Pre∫edintele Consiliului de administraþie
                                         al Fondului Propriet„þii de Stat,
                                               Victor Eroýs

    Bucure∫ti, 7 decembrie 2000.
    Nr. 1.268.

                           GUVERNUL ROM¬NIEI

                     HOT√R¬RE
       privind alocarea unei subvenþii anuale pentru funcþionarea ∫i dezvoltarea
  Centrului European UNESCO pentru Œnv„þ„m‚ntul Superior (UNESCO–CEPES) din Bucure∫ti
    Œn temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia Rom‚niei,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Art. 1. — Œn scopul bunei funcþion„ri ∫i al dezvolt„rii     iectelor de cooperare european„ care implic„ participarea
activit„þilor Centrului European UNESCO pentru           instituþiilor de Ónv„þ„m‚nt superior din Rom‚nia.
Œnv„þ„m‚ntul Superior (UNESCO–CEPES) din Bucure∫ti, se         Art. 2. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
aloc„ anual, Óncep‚nd cu anul 2001, prin bugetul          se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 766/1992 privind
Ministerului Educaþiei Naþionale, o subvenþie egal„ cu echi-    finanþarea dezvolt„rii Centrului European al UNESCO pen-
valentul Ón lei, la cursul zilei, al sumei de 30.000 dolari     tru Œnv„þ„m‚ntul Superior (CEPES) din Bucure∫ti, publicat„
S.U.A., pentru acoperirea cheltuielilor curente de Óntreþinere,   Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 325 din
funcþionare ∫i comunicare, precum ∫i pentru sprijinirea pro-    14 decembrie 1992.
                             PRIM-MINISTRU
                        MUGUR CONSTANTIN IS√RESCU
                                             Contrasemneaz„:
                                          Ministrul educaþiei naþionale,
                                              Andrei Marga
                                            Ministrul finanþelor,
                                           Decebal Traian Reme∫
                                             Ministru de stat,
                                          ministrul afacerilor externe,
                                              Petre Roman

    Bucure∫ti, 7 decembrie 2000.
    Nr. 1.272.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 659/15.XII.2000                   11

                          GUVERNUL ROM¬NIEI

                     HOT√R¬RE
  privind aprobarea Planului naþional de acþiune pentru egalitatea de ∫anse Óntre femei ∫i b„rbaþi
    Œn temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia Rom‚niei,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

  Art. 1. — Se aprob„ Planul naþional de acþiune pentru        Art. 3. — Ministerele, Ón raport cu domeniile lor de acti-
egalitatea de ∫anse Óntre femei ∫i b„rbaþi, prev„zut Ón      vitate, vor introduce Ón programele proprii m„surile cores-
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re,      punz„toare ariilor de intervenþie menþionate Ón Planul
denumit Ón continuare Plan naþional.                naþional.
  Art. 2. — (1) Ministerul Muncii ∫i Protecþiei Sociale coor-
                                    Art. 4. — Ministerul Muncii ∫i Protecþiei Sociale avizeaz„
doneaz„ activitatea de aplicare a Planului naþional.
  (2) Œn plan teritorial Ministerul Muncii ∫i Protecþiei     proiectele actelor normative care se supun spre adoptare
Sociale colaboreaz„ cu prefecturile ∫i cu serviciile publice    Guvernului, care au ca obiect egalitatea de ∫anse Óntre
descentralizate ale ministerelor, Ón vederea aplic„rii ∫i     femei ∫i b„rbaþi ∫i eliminarea oric„ror discrimin„ri Ón aplica-
evalu„rii programelor derulate conform Planului naþional.     rea politicilor sectoriale Ón materie.
                             PRIM-MINISTRU
                       MUGUR CONSTANTIN IS√RESCU
                                             Contrasemneaz„:
                                        Ministrul muncii ∫i protecþiei sociale,
                                             Liviu Lucian Albu
                                             Ministru de stat,
                                          ministrul afacerilor externe,
                                              Petre Roman
                                             Ministrul finanþelor,
                                           Decebal Traian Reme∫

    Bucure∫ti, 7 decembrie 2000.
    Nr. 1.273.


                                                               ANEX√

                      PLANUL NAÞIONAL DE ACÞIUNE
                    pentru egalitatea de ∫anse Óntre femei ∫i b„rbaþi
  Art. 1. — Rom‚nia respect„ convenþiile internaþionale     mentale care deruleaz„ programe Ón domeniul drepturilor
referitoare la drepturile omului, inclusiv cele privind statutul  omului ∫i drepturilor femeii ca parte integrant„ a acestora,
∫i rolul femeii ∫i protecþia copilului, precum ∫i la egalitatea  al egalit„þii de ∫anse Óntre femei ∫i b„rbaþi, va realiza ∫i va
de ∫anse ∫i de tratament Ón domeniul muncii, Ón conformi-     aplica Planul naþional de acþiune pentru egalitatea de ∫anse
tate cu prevederile Constituþiei Rom‚niei.             Óntre femei ∫i b„rbaþi.
  Art. 2. — Planul naþional de acþiune pentru egalitatea de      Art. 5. — Ministerul Muncii ∫i Protecþiei Sociale, prin
∫anse Óntre femei ∫i b„rbaþi este expresia angajamentului     Direcþia pentru egalitatea ∫anselor, reprezint„ mecanismul
politic de asigurare ∫i garantare a egalit„þii Óntre toþi     guvernamental responsabil cu elaborarea strategiilor ∫i poli-
cet„þenii ∫i marcheaz„ deschiderea ∫i eforturile Guvernului    ticilor Ón domeniul promov„rii egalit„þii de ∫anse Óntre femei
Rom‚niei Ón vederea elimin„rii oric„rei discrimin„ri bazate    ∫i b„rbaþi ∫i elimin„rii oric„ror forme de discriminare pe cri-
pe deosebirile de ras„, naþionalitate, origine etnic„, limb„,   terii de gen; Ón acest domeniu el se constituie drept parte-
religie, sex, opinie, apartenenþ„ politic„, avere sau origine   ner de dialog cu structurile de specialitate existente la
social„, potrivit art. 4 alin. (2) din Constituþia Rom‚niei.    nivelul organismelor internaþionale (O.N.U., Uniunea
  Art. 3. — Planul naþional de acþiune pentru egalitatea de   European„, Consiliul Europei, Organizaþia Internaþional„ a
∫anse Óntre femei ∫i b„rbaþi are rolul de a susþine prin      Muncii etc.).
m„suri concrete principiul potrivit c„ruia at‚t femeile, c‚t ∫i     Art. 6. — Planul naþional de acþiune pentru egalitatea de
b„rbaþii trebuie s„ participe Ón mod egal la identificarea ∫i   ∫anse Óntre femei ∫i b„rbaþi identific„ urm„toarele arii de
transpunerea Ón practic„ a celor mai eficiente soluþii pentru   intervenþie: cadrul legislativ, drepturile sociale, economia,
realizarea unei democraþii reale Ón Rom‚nia.            participarea la decizie, con∫tiinþa civic„.
  Art. 4. — Ministerul Muncii ∫i Protecþiei Sociale, prin       Art. 7. — (1) Œn aria de intervenþie denumit„ cadrul
Direcþia pentru egalitatea ∫anselor, Ón colaborare cu cele-    legislativ obiectivul major Ól constituie reflectarea principiului
lalte ministere, cu alte instituþii, cu organizaþii neguverna-   egalit„þii de ∫anse Óntre femei ∫i b„rbaþi.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  12            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 659/15.XII.2000

  (2) Obiectivul operaþional Ól constituie completarea legis-     (2) Primul obiectiv operaþional Ól constituie dezvoltarea
laþiei prin armonizarea cadrului juridic naþional cu legislaþia   strategiilor de Óncurajare a abord„rii integratoare a egalit„þii
internaþional„ Ón domeniul egalit„þii de ∫anse ∫i de trata-     de gen Ón politicile economice.
ment Óntre femei ∫i b„rbaþi.                       (3) Pentru realizarea obiectivului prev„zut la alin. (2) se
  (3) Pentru realizarea obiectivului prev„zut la alin. (2) se   vor Óntreprinde urm„toarele acþiuni:
vor Óntreprinde urm„toarele acþiuni:                   a) integrarea analizei de gen (prin utilizarea rezultatelor
  a) continuarea ∫i accelerarea procesului de armonizare     cercet„rilor ∫i prelucrarea datelor statistice relevante) Ón
a legislaþiei naþionale cu cea internaþional„, inclusiv euro-    politicile de elaborare, implementare ∫i evaluare a m„surilor
pean„, Ón conformitate cu Programul naþional de aderare a      necesare Ón vederea dezvolt„rii economice ∫i reducerii
Rom‚niei la Uniunea European„ (PNAR), prin adoptarea        s„r„ciei;
legii egalit„þii de ∫anse ∫i elaborarea unor acte normative       b) dezvoltarea cooper„rii agenþilor economici cu parte-
specifice;                             nerii sociali pentru a contribui la realizarea egalit„þii de gen
  b) completarea cadrului legislativ care s„ asigure egali-    Ón relaþiile de munc„;
tatea de ∫anse ∫i de tratament Óntre femei ∫i b„rbaþi Ón         c) perfecþionarea structurilor manageriale ∫i preg„tirea
relaþiile concrete de munc„ ∫i Ón activitatea profesional„;     actorilor acestora la nivelul unit„þilor economice pentru
  c) monitorizarea dezvolt„rii structurilor de implementare    accelerarea procesului de implementare a principiului ega-
a legislaþiei privind egalitatea de gen.              lit„þii de ∫anse Óntre femei ∫i b„rbaþi.
  Art. 8. — (1) Œn aria de intervenþie denumit„ drepturile       (4) Al doilea obiectiv operaþional Ól constituie includerea
sociale obiectivul major Ól constituie accesul ∫i beneficiul    dimensiunii de gen Ón elaborarea ∫i aplicarea strategiilor de
egal al femeilor ∫i b„rbaþilor la drepturile sociale (referitoare  ocupare a forþei de munc„.
la munc„ ∫i la viaþa de familie) stipulate Ón legislaþie.        (5) Pentru realizarea obiectivului prev„zut la alin. (4) se
  (2) Primul obiectiv operaþional Ól constituie accelerarea    vor Óntreprinde urm„toarele acþiuni:
eforturilor de eliminare a oric„ror forme de discriminare pe       a) crearea condiþiilor necesare pentru accesul egal al
baz„ de sex Ón domeniul muncii.                   femeilor ∫i b„rbaþilor la m„surile active de integrare a lor
  (3) Pentru realizarea obiectivului prev„zut la alin. (2) se   pe piaþa muncii;
vor Óntreprinde urm„toarele acþiuni:                   b) crearea unor programe speciale de reconversie pro-
  a) iniþierea ∫i desf„∫urarea unor programe de informare     fesional„ a forþei de munc„ feminine ∫i orientarea femeilor
asupra drepturilor sociale egale ale b„rbaþilor ∫i femeilor;    spre sectoarele de activitate tradiþional deficitare (Ón mod
  b) Óncurajarea preocup„rilor pentru preg„tirea profesio-    deosebit, sectoarele care utilizeaz„ tehnologii de comuni-
nal„ continu„ a femeilor ∫i b„rbaþilor Ón vederea facilit„rii    care ∫i de formare);
accesului lor egal la toate sectoarele de activitate;          c) stimularea agenþilor economici pentru atragerea forþei
  c) perfecþionarea mecanismelor de control Ón ceea ce      de munc„ feminine Ón sectoarele de activitate Ón care
prive∫te aplicarea m„surilor de eliminare a comportamente-     exist„ decalaje de reprezentare Óntre b„rbaþi ∫i femei.
lor ∫i atitudinilor discriminatorii Ón relaþiile de munc„; l„rgi-
                                     (6) Al treilea obiectiv operaþional Ól constituie reconcilie-
rea capacit„þilor de sancþionare a actelor de discriminare
                                  rea vieþii profesionale cu viaþa de familie prin dezvoltarea
bazate pe sex.
                                  programelor de sprijinire a familiei.
  (4) Al doilea obiectiv operaþional Ól constituie integrarea
                                     (7) Pentru realizarea obiectivului prev„zut la alin. (6) se
egalit„þii de gen Ón sfera protecþiei sociale a familiei ∫i Ón
                                  vor Óntreprinde urm„toarele acþiuni:
programele de m„suri pentru prevenirea ∫i combaterea
marginaliz„rii.                             a) Óncurajarea distribuirii Ón mod egal a responsabilit„þilor
  (5) Pentru realizarea obiectivului prev„zut la alin. (4) se   Ón familie prin cre∫terea accesului la concediile parentale ∫i
vor Óntreprinde urm„toarele acþiuni:                stimularea b„rbaþilor s„ participe la rezolvarea problemelor
                                  familiei;
  a) sprijinirea programelor care faciliteaz„ accesul egal al
femeilor ∫i b„rbaþilor la educaþie, asistenþ„ medical„, servi-      b) dezvoltarea, prin acorduri Óntre partenerii sociali, a
cii pentru Óngrijirea copiilor ∫i b„tr‚nilor, drepturi reproduc-  programelor de ocupare flexibile ∫i cu timp parþial de lucru,
tive, proprietate, justiþie;                    la care s„ aib„ acces egal femeile ∫i b„rbaþii;
  b) respectarea principiului egalit„þii Óntre femei ∫i b„rbaþi    c) extinderea serviciilor de Óngrijire a copiilor ∫i
Ón aplicarea politicilor familiale, prin susþinerea implic„rii   b„tr‚nilor, precum ∫i multiplicarea serviciilor publice ∫i parti-
active a b„rbaþilor Ón viaþa de familie ∫i prin cre∫terea      culare de activit„þi gospod„re∫ti.
rolului economic al femeilor;                      Art. 10. — (1) Œn aria de intervenþie denumit„ partici-
  c) reconsiderarea conceptului referitor la familie prin     parea la decizie obiectivul major Ól constituie participarea ∫i
multiplicarea m„surilor de protecþie social„ ∫i economic„ a     reprezentarea echilibrat„ la decizie a femeilor ∫i b„rbaþilor.
noilor tipuri de unit„þi familiale (familii monoparentale,        (2) Obiectivul operaþional Ól reprezint„ constituirea unor
cupluri de uniune consensual„);                   structuri naþionale ∫i teritoriale care s„ pun„ Ón practic„
  d) reconsiderarea social„ a activit„þilor casnice ∫i identi-  principiul egalit„þii de ∫anse Óntre femei ∫i b„rbaþi.
ficarea unor surse de recompensare a persoanelor (femei         (3) Pentru realizarea obiectivului prev„zut la alin. (2) se
∫i b„rbaþi) care le desf„∫oar„;                   vor Óntreprinde urm„toarele acþiuni:
  e) extinderea m„surilor de prevenire ∫i combatere a         a) monitorizarea progreselor Ón distribuirea echilibrat„ a
fenomenului de violenþ„ Ón familie ∫i diversificarea serviciilor  rolurilor femeilor ∫i b„rbaþilor Ón structurile decizionale;
de asistenþ„ pentru victime; distribuirea echilibrat„ a aces-      b) multiplicarea activit„þilor de cre∫tere a con∫tiinþei
tora la nivel naþional.                       publice referitoare la importanþa respect„rii echilibrului de
  Art. 9. — (1) Œn aria de intervenþie denumit„ economia     gen Ón organismele publice decizionale de la toate nivelurile;
obiectivul major Ól constituie promovarea egalit„þii de ∫anse      c) stimularea programelor care Óncurajeaz„ cariere pro-
Óntre femei ∫i b„rbaþi Ón viaþa economic„.             fesionale de Ónalt nivel managerial pentru femei.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 659/15.XII.2000                    13

  Art. 11. — (1) Œn aria de intervenþie denumit„ con∫tiinþa       c) Óncurajarea schimbului de experienþe ∫i practici
civic„ obiectivul major Ól constituie implementarea principiu-    reu∫ite Ón promovarea egalit„þii de gen at‚t Ón spaþiul
lui egalit„þii de ∫anse Ón con∫tiinþa civic„.            naþional, c‚t ∫i Ón cel internaþional.
  (2) Primul obiectiv operaþional Ól constituie coordonarea       Art. 12. — Planul naþional de acþiune pentru egalitatea
intervenþiilor viz‚nd sensibilizarea societ„þii la problemele    de ∫anse Óntre femei ∫i b„rbaþi este un document-cadru Ón
egalit„þii de gen din diverse domenii de activitate cu impact    care sunt identificate ariile de intervenþie c„rora trebuie s„
asupra con∫tiinþei civice.                      li se acorde prioritate.
  (3) Pentru realizarea obiectivului prev„zut la alin. (2) se      Art. 13. — Realizarea obiectivelor operaþionale Ón dome-
vor Óntreprinde urm„toarele acþiuni:                 niul egalit„þii de ∫anse Óntre femei ∫i b„rbaþi reprezint„ o
  a) cre∫terea volumului de informaþii referitoare la impor-    obligaþie pentru toate instituþiile implicate. Conþinutul acþiuni-
tanþa respect„rii principiului egalit„þii de ∫anse Óntre femei    lor se concretizeaz„ prin elaborarea ∫i adoptarea de acte
∫i b„rbaþi Ón procesul de democratizare;               normative, programe naþionale specifice ∫i cu caracter inter-
  b) facilitarea accesului la cunoa∫terea problematicii de     ministerial, proiecte-pilot, metodologii ∫i standarde.
gen prin instrumente ∫i mijloace formative moderne;            Art. 14. — Œn aplicarea Planului naþional de acþiune
  c) diseminarea sistematic„ a informaþiilor privind egalita-   pentru egalitatea de ∫anse Óntre femei ∫i b„rbaþi vor fi
tea de ∫anse;                            valorificate experienþa ∫i sprijinul organizaþiilor internaþionale
  d) concertarea contribuþiilor principalilor actori sociali    care desf„∫oar„ Ón Rom‚nia activit„þi de promovare a ega-
pentru promovarea principiului egalit„þii de ∫anse Ón        lit„þii de ∫anse Óntre femei ∫i b„rbaþi.
con∫tiinþa social„.                            Art. 15. — Implementarea Planului naþional de acþiune
  (4) Al doilea obiectiv operaþional Ól constituie eliminarea   pentru egalitatea de ∫anse Óntre femei ∫i b„rbaþi se reali-
prejudec„þilor culturale existente ∫i a stereotipurilor de rol    zeaz„ prin implicarea autorit„þilor publice centrale ∫i locale
ale femeilor ∫i b„rbaþilor Ón vederea instituirii egalit„þii de   Ón ariile de intervenþie menþionate, utiliz‚ndu-se resursele
gen.                                 bugetare alocate acestora Ón conformitate cu atribuþiile pe
  (5) Pentru realizarea obiectivului prev„zut la alin. (4) se   care le au, precum ∫i resurse extrabugetare.
vor Óntreprinde urm„toarele acþiuni:                   Art. 16. — (1) Ministerul Muncii ∫i Protecþiei Sociale,
  a) Óncurajarea integr„rii perspectivei egalit„þii Óntre femei  prin Direcþia pentru egalitatea ∫anselor, acþioneaz„ Ón par-
∫i b„rbaþi Ón domenii ca: instrucþie ∫i formare profesional„,    teneriat at‚t cu factorii guvernamentali, c‚t ∫i cu cei negu-
cultur„, ∫tiinþ„, cercetare, sport, media, pentru schimbarea     vernamentali pentru concretizarea Planului naþional de
Ón timp a comportamentului, atitudinilor, normelor ∫i valorilor   acþiune pentru egalitatea de ∫anse Óntre femei ∫i b„rbaþi.
care definesc ∫i influenþeaz„ rolurile de gen;              (2) Comisia consultativ„ interministerial„ Ón domeniul
  b) sprijinirea programelor de Ónlocuire a imaginilor nega-    egalit„þii de ∫anse Óntre femei ∫i b„rbaþi (CODES), prin
tive stereotipe ale femeii, Ón special prin mass-media ∫i,      atribuþiile sale stabilite prin Hot„r‚rea Guvernului
Óndeosebi, prin publicitate, precum ∫i prin materiale educa-     nr. 967/1999, urm„re∫te aplicarea prevederilor Planului
tive, cu modele ∫i exemple care pot oferi alternative rea-      naþional de acþiune pentru egalitatea de ∫anse Óntre femei
liste referitoare la rolurile multiple ale femeilor ∫i b„rbaþilor  ∫i b„rbaþi Ón politicile sectoriale ∫i monitorizeaz„ progresele
Óntr-o societate democratic„;                    realizate.


                           GUVERNUL ROM¬NIEI

                         HOT√R¬RE
                privind acordarea cet„þeniei rom‚ne unor persoane
               Œn temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia Rom‚niei, precum ∫i ale
            art. 11 din Legea cet„þeniei rom‚ne nr. 21/1991, republicat„,
               Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
               Articol unic. — Se acord„ cet„þenia rom‚n„ persoanelor prev„zute Ón
            anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
                             PRIM-MINISTRU
                        MUGUR CONSTANTIN IS√RESCU
                                       Contrasemneaz„:
                                  p. Ministru de stat, ministrul justiþiei,
                                        Flavius Baias,
                                        secretar de stat
                                        Ministru de stat,
                                    ministrul afacerilor externe,
                                        Petre Roman

               Bucure∫ti, 7 decembrie 2000.
               Nr. 1.274.Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 659/15.XII.2000
                                                             ANEX√

                              LISTA
          cuprinz‚nd persoanele c„rora li s-a aprobat acordarea cet„þeniei rom‚ne Ón temeiul
               art. 10 din Legea cet„þeniei rom‚ne nr. 21/1991, republicat„

  1. Telcean Gabriel, apatrid, n„scut la 13 august 1956 Ón     12. Simsheuser Liliana, cet„þean german, n„scut„ la
localitatea Anina, judeþul Cara∫-Severin, Rom‚nia, fiul lui   15 martie 1942 Ón localitatea Lugoj, judeþul Timi∫, Rom‚nia,
Gheorghe ∫i Elena, cu domiciliul actual Ón Rom‚nia,       fiica lui Constantinescu Nicolae ∫i Elisaveta, cu domiciliul
Bucure∫ti, Str. Fizicienilor nr. 5, bl. D3A, sc. B, ap. 60,   actual Ón Germania, 45359 Essen, Frintroperstr. 64.
sectorul 3.                             13. Sterpu Mioriþa, cet„þean suedez, n„scut„ la 12 mai
  2. Daboczi Gyözö-™tefan, cet„þean suedez, n„scut la     1949 Ón localitatea C‚mpina, judeþul Prahova, Rom‚nia,
                                 fiica lui Popa Gheorghe ∫i Silvia, cu domiciliul actual Ón
1 iunie 1951 Ón localitatea T‚rgu Mure∫, judeþul Mure∫,
                                 Suedia, 164 72 Kista, Sibeliusgången 46/5 TR.
Rom‚nia, fiul lui Eugen ∫i Marta, cu domiciliul actual Ón
                                   14. Kanalas Izabella, apatrid, n„scut„ la 3 mai 1972 Ón
Suedia, 692 34 Kumla, Bondgårdsgatan 14 D.
                                 localitatea Carei, judeþul Satu Mare, Rom‚nia, fiica lui
  3. Mihai Ionel, apatrid, n„scut la 19 septembrie 1968 Ón
                                 Alexandru ∫i Ilona, cu domiciliul actual Ón Rom‚nia, locali-
localitatea Lugoj, judeþul Timi∫, Rom‚nia, fiul lui Mihai Ioan  tatea Timi∫oara, str. Muntele Mic nr. 6, judeþul Timi∫.
∫i C„ld„ra∫ Elena, cu domiciliul actual Ón Franþa, 03000       15. Parastie Grigore-Sorin, cet„þean italian, n„scut la
Moulins, Champmilan BAT E 208.                  29 august 1961 Ón localitatea Sighetu Marmaþiei, judeþul
  4. Mihai Maricica (Pavel), apatrid, n„scut„ la 7 iunie    Maramure∫, Rom‚nia, fiul lui Gligor ∫i Stela-Marcela, cu
1969 Ón localitatea Lugoj, judeþul Timi∫, Rom‚nia, fiica lui   domiciliul actual Ón Italia, Vignolo, Via Dei Rododendri 1.
Dr„ghici Bubi ∫i Pavel Elena, cu domiciliul actual Ón Franþa,    16. Olah Stefan, cet„þean sud-african, n„scut la 20 aprilie
03000 Moulins, Champmilan BAT E 208.               1940 Ón localitatea Suseni, judeþul Harghita, Rom‚nia, fiul
  5. Vitalyos Agnes, cet„þean suedez, n„scut„ la 5 octom-   lui ™tefan ∫i Maria, cu domiciliul actual Ón Africa de Sud,
brie 1941 Ón localitatea Ojdula, judeþul Covasna, Rom‚nia,    Durban 4001, Oliver Lea Drive 436, Umbilo.
fiica lui Mihail ∫i Agnes, cu domiciliul actual Ón Suedia,      17. Popescu-Dolj Claudia, cet„þean german, n„scut„ la
21440 Malmö, Bodekullsgatan 31 B.                30 septembrie 1969 Ón Bucure∫ti, Rom‚nia, fiica lui Ceau∫u
                                 Florian ∫i Vl„dulescu Maria, cu domiciliul actual Ón
  6. Redha Cibelia-Emilia, cet„þean suedez, n„scut„ la
                                 Germania, 76137 Karlsruhe, Meidingerstr. 7.
23 noiembrie 1963 Ón localitatea Baia Mare, judeþul
                                   18. Kustrak Aneta, cet„þean german, n„scut„ la 15 mar-
Maramure∫, Rom‚nia, fiica lui Timi∫ Gavril„ ∫i Onoria, cu
                                 tie 1941 Ón localitatea Turnu Severin, judeþul Mehedinþi,
domiciliul actual Ón Suedia, 213 68 Malmö, Ramels väg 23,
                                 Rom‚nia, fiica lui Panduru Nicolae ∫i Ioana, cu domiciliul
Igh 17.                             actual Ón Germania, 86633 Neuburg an der Donau, Gerhart
  7. Dragomir Nela, apatrid, n„scut„ la 30 martie 1970 Ón   Hauptmannstr. 35.
Bucure∫ti, Rom‚nia, fiica lui Hristache Dumitru ∫i Dragomir     19. Decu Ionella, cet„þean german, n„scut„ la 15 martie
Elena, cu domiciliul actual Ón Franþa, 92800 Puteaux, 6,     1966 Ón localitatea Greaca, judeþul Giurgiu, Rom‚nia, fiica
Victor Hugo.                           lui Benghe Constantin ∫i Steliana, cu domiciliul actual Ón
  8. Niculescu Costel, apatrid, n„scut la 5 iulie 1960 Ón   Germania, 75173 Pforzheim, Dillsteinerstr. 29.
Bucure∫ti, Rom‚nia, fiul lui Scarlat ∫i Gheorghiþa, cu domi-     20. Berari Eugenia, apatrid, n„scut„ la 16 martie 1972
ciliul actual Ón Bucure∫ti, aleea Ianca nr. 8, bl. V18, sc. 2,  Ón localitatea Lipova, judeþul Arad, Rom‚nia, fiica lui Berari
et. 6, ap. 40, sectorul 3.                    Trifu ∫i Ciurar Elisabeta, cu domiciliul actual Ón Franþa,
  9. Bu∫e Doina, cet„þean suedez, n„scut„ la 13 mai      95100 Argenteuil, 223 Avenue Jean Jaures.
1944 Ón localitatea Sighi∫oara, judeþul Mure∫, Rom‚nia, fiica    21. Lauff Vera-Maria, apatrid, n„scut„ la 4 iunie 1961 Ón
                                 localitatea Vorumloc, judeþul Sibiu, Rom‚nia, fiica lui
lui Ursu Alexandru ∫i Floarea, cu domiciliul actual Ón
                                 Moldovan Ioan ∫i Maria, cu domiciliul actual Ón Germania,
Suedia, 213 71 Malmö, von Lingens väg 68.
                                 53804 Much, Wellerscheid 150.
  10. Chaineau N„moianu Georgeta, cet„þean francez,
                                   22. Te∫an Petru-Florin, apatrid, n„scut la 1 septembrie
n„scut„ la 11 martie 1947 Ón Bucure∫ti, Rom‚nia, fiica lui
                                 1967 Ón localitatea Timi∫oara, judeþul Timi∫, Rom‚nia, fiul
N„moianu Marin ∫i Elena, cu domiciliul actual Ón Franþa,     lui Valeriu ∫i Aurica, cu domiciliul actual Ón Germania,
Saint-Gervais-les-Trois-Clochers (Vienne).            65719 Hofheim am Taunus, Zur Burg 3.
  11. Ignea Ana, apatrid, n„scut„ la 1 aprilie 1956 Ón       23. Schmelmer Sanda-Maria, apatrid, n„scut„ la 5 iunie
localitatea Reca∫, judeþul Timi∫, Rom‚nia, fiica lui Mihai    1942 Ón localitatea Constanþa, judeþul Constanþa, Rom‚nia,
Nicolae ∫i C‚rpaci Darinca, cu domiciliul actual Ón Rom‚nia,   fiica lui Achim Vasile ∫i Elisabeta, cu domiciliul actual Ón
localitatea Timi∫oara, str. Demetriade nr. 10, judeþul Timi∫.  Germania, 83059 Kolbermoor, Ammerseestr. 5.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 659/15.XII.2000                      15

                               GUVERNUL ROM¬NIEI

                       HOT√R¬RE
   privind aprobarea Actului adiþional la Acordul de concesiune a 14 perimetre de explorare,
   dezvoltare ∫i exploatare petrolier„, Óncheiat Óntre Agenþia Naþional„ pentru Resurse Minerale
         ∫i Societatea Naþional„ de Gaze Naturale îRomgaz“ — S.A. Media∫,
       cu referire la Perimetrul Transilvania Sud, Óncheiat Óntre Agenþia Naþional„
   pentru Resurse Minerale ∫i Societatea Comercial„ de Explorare, Producþie ∫i Œnmagazinare
               a Gazelor Naturale îExprogaz“ — S.A. Media∫
    Œn temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia Rom‚niei ∫i ale art. 13 alin. 4 din Legea petrolului nr. 134/1995,
    Guvernul Rom‚niei      adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. 1. — Se aprob„ Actul adiþional la Acordul de con-           Gazelor Naturale îExprogaz“ — S.A. Media∫, cu sediul Ón
cesiune a 14 perimetre de explorare, dezvoltare ∫i exploa-           municipiul Media∫, Str. Unirii nr. 4, judeþul Sibiu, Ón calitate
tare petrolier„, Óncheiat Óntre Agenþia Naþional„ pentru            de concesionar, prev„zut Ón anexa*) care face parte inte-
Resurse Minerale ∫i Societatea Naþional„ de Gaze Naturale           grant„ din prezenta hot„r‚re.
îRomgaz“ — S.A. Media∫, cu referire la Perimetrul                 Art. 2. — Actul adiþional la Acordul de concesiune a
Transilvania Sud, Óncheiat Óntre Agenþia Naþional„ pentru           perimetrelor de explorare, dezvoltare ∫i exploatare petrolier„,
Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i Societatea           prev„zut la art. 1, intr„ Ón vigoare la data public„rii prezen-
Comercial„ de Explorare, Producþie ∫i Œnmagazinare a              tei hot„r‚ri Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
                                  PRIM-MINISTRU
                            MUGUR CONSTANTIN IS√RESCU
                                                   Contrasemneaz„:
                                               Pre∫edintele Agenþiei Naþionale
                                                pentru Resurse Minerale,
                                                    Mihail Ian„∫
                                              p. Ministrul industriei ∫i comerþului,
                                                 Constantin Isb„∫oiu,
                                                   secretar de stat
                                                  Ministrul finanþelor,
                                                 Decebal Traian Reme∫
    Bucure∫ti, 7 decembrie 2000.
    Nr. 1.276.
    *) Anexa se comunic„ semnatarilor actului ∫i instituþiilor publice abilitate.

                               GUVERNUL ROM¬NIEI

                    HOT√R¬RE
 pentru modificarea Regulamentului de organizare ∫i funcþionare a Fondului Propriet„þii de Stat,
            aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 788/1999
    Œn temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia Rom‚niei,
    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Art. I. — Regulamentul de organizare ∫i funcþionare a             (3) Deciziile comitetului de direcþie se iau cu votul a cel
Fondului Propriet„þii de Stat, aprobat prin Hot„r‚rea             puþin 2 din num„rul membrilor s„i.“
Guvernului nr. 788/1999, publicat Ón Monitorul Oficial al             2. Articolul 21 va avea urm„torul cuprins:
Rom‚niei, Partea I, nr. 483 din 6 octombrie 1999, cu modi-             îArt. 21. — (1) Comitetul de direcþie al sucursalei regio-
fic„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:               nale are principala obligaþie de a aproba v‚nzarea acþiuni-
  1. Articolul 20 va avea urm„torul cuprins:                 lor/p„rþilor sociale deþinute de stat sau de autorit„þile
  îArt. 20. — (1) Pentru desf„∫urarea activit„þii pe princi-         administraþiei publice locale la societ„þile comerciale care
piul descentraliz„rii Fondul Propriet„þii de Stat are 8 sucursale       fac parte din categoria Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii.
regionale. Conducerea sucursalelor regionale este asigurat„            (2) Œn acest scop comitetul de direcþie al sucursalei
de un comitet de direcþie format din 3 membri, respectiv            regionale are urm„toarele atribuþii principale:
un membru al Consiliului de administraþie al Fondului               a) adopt„ proiectul programului anual de privatizare a
Propriet„þii de Stat, directorul sucursalei regionale respec-         sucursalei ∫i Ól supune aprob„rii Consiliului de administraþie
tive ∫i un director de direcþie din cadrul Fondului Propriet„þii        al Fondului Propriet„þii de Stat;
de Stat.                                      b) aprob„ negocierea ∫i v‚nzarea la preþul pieþei, pe
  (2) Membrii comitetului de direcþie al sucursalei regio-          baza raportului dintre cerere ∫i ofert„, a acþiunilor emise de
nale sunt numiþi sau, dup„ caz, revocaþi de pre∫edintele            societ„þile comerciale incluse Ón programul anual de privati-
Consiliului de administraþie al Fondului Propriet„þii de Stat,         zare sau a p„rþilor sociale ale acestora;
cu acordul acestui consiliu. Durata exercit„rii funcþiei se            c) stabile∫te sistemul de evaluare a acþiunilor emise de
stabile∫te prin decizia de numire.                       societ„þile comerciale prev„zute la alin. (1), dac„ acestea

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 659/15.XII.2000

nu sunt cotate la bursele de valori sau pe alte pieþe orga-              e) aduce la Óndeplinire deciziile Consiliului de adminis-
nizate;                                      traþie al Fondului Propriet„þii de Stat, emise Ón conformitate
                                         cu strategia aprobat„ de Guvern;
  d) dispune publicarea Ón presa scris„ ∫i/sau Ón sistem               f) aprob„ angajarea ∫i efectuarea de cheltuieli, Ón limita
electronic, pe plan intern sau internaþional, a anunþurilor de          competenþelor stabilite.“
                                            Art. II. — La articolele 8, 12 lit. d) ∫i e), 13 lit. b) ∫i 25
v‚nzare a acþiunilor/p„rþilor sociale deþinute la societ„þile           lit. c) cuvintele sucursalelor teritoriale ∫i direcþiilor judeþene se
comerciale care se privatizeaz„;                         Ónlocuiesc cu cuvintele sucursalelor regionale.
                                  PRIM-MINISTRU
                            MUGUR CONSTANTIN IS√RESCU
                                                    Contrasemneaz„:
                                                Pre∫edintele Agenþiei Naþionale
                                                 pentru Dezvoltare Regional„,
                                                     Mihai David
                                              Pre∫edintele Consiliului de administraþie
                                                al Fondului Propriet„þii de Stat,
                                                     Radu S‚rbu
     Bucure∫ti, 7 decembrie 2000.
     Nr. 1.284.

                               GUVERNUL ROM¬NIEI

                      HOT√R¬RE
 pentru modificarea ∫i completarea art. 1 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.068/2000 privind suplimen-
  tarea bugetului Pre∫edinþiei Rom‚niei din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispoziþia Guvernului
     Œn temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia Rom‚niei, ale art. 72 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul
naþional de decoraþii al Rom‚niei ∫i ale art. 23 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, cu modi-
fic„rile ulterioare,
     Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Articol unic. — Articolul 1 din Hot„r‚rea Guvernului                (2) Executarea decoraþiilor, a Ónsemnelor ∫i a anexelor
nr. 1.068/2000 privind suplimentarea bugetului Pre∫edinþiei            la acestea pentru ordinele naþionale Steaua Rom‚niei,
Rom‚niei din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispoziþia               Serviciul Credincios, Pentru Merit, a ordinelor civile pe dome-
Guvernului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,              nii de activitate, a ordinelor militare de pace ∫i a crucilor ∫i
Partea I, nr. 563 din 14 noiembrie 2000, se modific„ ∫i se            medaliilor naþionale se va face prin negociere direct„ cu
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:                           Regia Autonom„ «Monet„ria Statului», cu Óncadrare Ón
  îArt. 1. — (1) Se aprob„ alocarea din Fondul de                suma total„ de 5 miliarde lei.
rezerv„ bugetar„ la dispoziþia Guvernului a sumei de                 (3) Realizarea ∫i tip„rirea brevetelor de acordare a
7 miliarde lei pentru finanþarea cheltuielilor aferente con-           decoraþiilor se vor face prin negociere direct„ cu Compania
fecþion„rii decoraþiilor ∫i Ónsemnelor Ón anul 2000, potrivit           Naþional„ a Imprimeriilor «Coresi» — S.A., companie cu
Legii nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al            capital integral de stat, cu Óncadrare Ón suma total„ de
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare.                       2 miliarde lei.“
                                  PRIM-MINISTRU
                            MUGUR CONSTANTIN IS√RESCU
                                                     Contrasemneaz„:
                                                     Ministrul culturii,
                                                      Ion Caramitru
                                                    p. Ministrul finanþelor,
                                                     Valentin Lazea,
                                                     secretar de stat
     Bucure∫ti, 7 decembrie 2000.
     Nr. 1.285.


                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAÞILOR

          Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                  cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                  ∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
          Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ∫i agenþii economici, Bucure∫ti,
                  ∫os. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, telefon 411.58.33.
          Tiparul : Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                  E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 659/15.XII.2000 conþine 16 pagini.               Preþul 5.728 lei    ISSN 1453—4495


Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

								
To top