Docstoc

647

Document Sample
647 Powered By Docstoc
					                                            PARTEA     I
Anul XII Ñ Nr. 647                    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                              Marþi, 12 decembrie 2000


                                             SUMAR


Nr.                                          Pagina  Nr.                                             Pagina

         ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI                                  finanþarea obiectivului de investiþii ”Reteh-
         ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI                                 nologizarea, modernizarea, completarea ºi dezvol-
248.  Ñ Ordonanþã de urgenþã pentru modificarea                             tarea Staþiei de epurare a municipiului IaºiÒ ..........               5Ð6
    Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 64/1998                      1.254.  Ñ Ordonanþã de urgenþã privind scutirea de la
    privind acordarea unor facilitãþi la plata preþului                        plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din
    acþiunilor ºi la plata unor obligaþii bugetare, în                         import .........................................................................    6
    scopul   privatizãrii      Societãþii       Comerciale           1.255.  Ñ Ordonanþã de urgenþã privind prelungirea ter-
    ”PetromidiaÒ Ñ S.A. Constanþa ..............................            2       menului de valabilitate a ofertei formulate de
249.  Ñ Ordonanþã de urgenþã privind constituirea ºi uti-                        Fondul Proprietãþii de Stat pentru vânzarea
    lizarea Fondului special pentru produse petroliere.....              2Ð4       acþiunilor deþinute la Societatea Comercialã
251.  Ñ Ordonanþã de urgenþã pentru modificarea                             ”GeromÒ Ñ S.A. Buzãu ............................................           7
    art. 14 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului                      1.256.  Ñ Ordonanþã de urgenþã privind aprobarea surse-
    nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor                           lor de platã pentru achitarea de cãtre Ministerul
    comerciale ..................................................................    5       Finanþelor a obligaþiilor financiare faþã de Banca
253.  Ñ Ordonanþã de urgenþã privind rambursarea din                           Naþionalã a României rezultate din plata serviciului
    bugetul Consiliului Judeþean Iaºi a creditelor                           datoriei publice externe ...........................................          7
    externe contractate de Regia Autonomã Judeþeanã                     1.253.  Ñ Hotãrâre privind suplimentarea bugetului
    ”Apã CanalÒ Iaºi, cu garanþia statului, de la banca                        Ministerului de Interne din Fondul de rezervã
    germanã Kreditanstalt fŸr Wiederaufbau pentru                           bugetarã la dispoziþia Guvernului ...........................             8
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 647/12.XII.2000

 ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                 ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
          pentru modificarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 64/1998
    privind acordarea unor facilitãþi la plata preþului acþiunilor ºi la plata unor obligaþii bugetare,
        în scopul privatizãrii Societãþii Comerciale ”PetromidiaÒ Ñ S.A. Constanþa
     În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,

     Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
  Articol unic. Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului        Proprietãþii de Stat a negociat ºi a încheiat contractul de
nr. 64/1998 privind acordarea unor facilitãþi la plata       vânzare-cumpãrare având ca obiect respectivul pachet de
preþului acþiunilor ºi la plata unor obligaþii bugetare, în sco-  acþiuni, se vor acorda prin hotãrâre a Guvernului facilitãþi la
pul privatizãrii Societãþii Comerciale ”PetromidiaÒ Ñ S.A.     plata unor obligaþii bugetare ºi a altor obligaþii cãtre
Constanþa, publicatã în Monitorul Oficial al României,       Ministerul Finanþelor, prin derogare de la prevederile
Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998, se modificã dupã     cap. III din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
cum urmeazã:                            nr. 88/1997, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu
  1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:            modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale cap. V din
  ”Articol unic. Ñ În vederea finalizãrii privatizãrii      Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996, aprobatã ºi modificatã
Societãþii Comerciale ÇPetromidiaÈ Ñ S.A. Constanþa ºi       prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile
transferului dreptului de proprietate asupra pachetului de     ulterioare, ºi ale Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
acþiuni reprezentând 69,991% din capitalul social al acestei    nr. 72/1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.Ò
societãþi comerciale cãtre investitorul cu care Fondul         2. Articolul 2 se abrogã.
                             PRIM-MINISTRU
                       MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
                                            Contrasemneazã:
                                        p. Preºedintele Agenþiei Naþionale
                                         pentru Dezvoltare Regionalã,
                                             Kerekes G‡bor
                                      Preºedintele Consiliului de administraþie
                                        al Fondului Proprietãþii de Stat,
                                             Radu Sârbu

     Bucureºti, 30 noiembrie 2000.
     Nr. 248.

                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                  ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
         privind constituirea ºi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
     În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,

     Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.

  Art. 1. Ñ Se constituie Fondul special pentru produse     integralã a obligaþiilor de platã aferente fostei Companii
petroliere prin includerea în preþul produselor petroliere     Române de Petrol.
livrate, benzinã ºi motorinã, obþinute de producãtori sau       Art. 3. Ñ Se aprobã plata cu prioritate din fondul con-
rezultate din procesare, a unei sume fixe în lei repre-      stituit conform art. 1 a sumei de 3.516 miliarde lei, repre-
zentând echivalentul sumei de 0,01 dolari S.U.A./litru la     zentând influenþe conjuncturale nefavorabile rezultate din
cursul de schimb valutar din ultima zi a lunii anterioare     operaþiunile de finanþare a importurilor de þiþei în perioada
livrãrii.                             1992Ð1997 ºi din preþurile produselor petroliere practicate
  Aceastã sumã fixã se va reflecta în preþurile de livrare    în aceeaºi perioadã ºi nereglementate prin Ordonanþa de
ale benzinei ºi motorinei, fãrã sã intre în baza de impozi-    urgenþã a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea dato-
tare a taxei pe valoarea adãugatã.                 riei fostei Companii Române de Petrol, cu modificãrile ulte-
  Art. 2. Ñ Fondul special pentru produse petroliere, con-    rioare, ºi prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
stituit în condiþiile art. 1, este gestionat de Ministerul     nr. 55/2000 privind regularizarea datoriei fostei Companii
Industriei ºi Comerþului ºi va fi utilizat pentru acoperirea    Române de Petrol.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 647/12.XII.2000                      3

  Art. 4. Ñ Fondul special pentru produse petroliere este      Art. 9. Ñ Obligaþiile ºi creanþele care sunt prevãzute în
estimat la nivelul sumei de 16.249 miliarde lei ºi se va uti-   anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezenta ordo-
liza pentru:                            nanþã de urgenþã vor fi evidenþiate în conturi în afara
  a) acoperirea sumei de 12.733 miliarde lei, preluatã la    bilanþului.
datoria publicã conform prevederilor Ordonanþei de urgenþã       Art. 10. Ñ Pentru neplata în termen a sumelor datorate
a Guvernului nr. 72/1997, cu modificãrile ulterioare;       la Fondul special pentru produse petroliere de agenþii eco-
  b) acoperirea sumei de 3.516 miliarde lei, propusã sã     nomici producãtori sau procesori se aplicã majorãri de
fie plãtitã cu prioritate în condiþiile prevãzute la art. 3.    întârziere conform legislaþiei fiscale.
  Art. 5. Ñ Obligaþia de a calcula ºi de a vira sumele
                                    Art. 11. Ñ Modul de utilizare a fondului special consti-
rezultate din aplicarea art. 1 revine producãtorilor ºi proce-
                                  tuit în condiþiile prezentei ordonanþe de urgenþã va fi
sorilor persoane juridice cu sediul în România, indiferent de
                                  stabilit prin norme metodologice elaborate de Ministerul
forma de organizare, natura capitalului ºi destinaþia produ-
                                  Finanþelor ºi Ministerul Industriei ºi Comerþului, aprobate
sului.
                                  prin hotãrâre a Guvernului.
  Art. 6. Ñ Sumele datorate ca urmare a aplicãrii preve-
derilor art. 5 se vor vira în contul ”Fondul special pentru      Art. 12. Ñ Anexa nr. 2 la Ordonanþa de urgenþã a
produse petroliereÒ pânã la data de 25 a lunii urmãtoare      Guvernului nr. 49/1997 privind înfiinþarea Societãþii
celei în care au fost efectuate livrãrile.             Naþionale a Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A., publicatã în
  Art. 7. Ñ Suma fixã inclusã în preþurile produselor      Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 15 sep-
petroliere prevãzute la art. 1 reprezintã cheltuialã deducti-   tembrie 1997, aprobatã ºi modificatã prin Legea
bilã din punct de vedere fiscal.                  nr. 70/1998, se modificã ºi se înlocuieºte cu anexa nr. 2
  Art. 8. Ñ Obligaþiile de platã acoperite în condiþiile     la prezenta ordonanþã de urgenþã.
art. 4 pe seama Fondului special pentru produse petroliere       Art. 13. Ñ Prezenta ordonanþã de urgenþã se aplicã
sunt scutite de calculul penalitãþilor de întârziere.       începând cu data de 1 ianuarie 2001.

                            PRIM-MINISTRU
                       MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
                                             Contrasemneazã:
                                         Ministrul industriei ºi comerþului,
                                              Radu Berceanu
                                             Ministrul finanþelor,
                                           Decebal Traian Remeº

    Bucureºti, 30 noiembrie 2000.
    Nr. 249.
                                                              ANEXA Nr. 1

                         OBLIGAÞII DE PLATÃ
            aferente fostei Companii Române de Petrol la data de 13 noiembrie 2000
                                       Obligaþiile constituite în lei
                                            cursul de       Totalul   Obligaþiile
                              Obligaþiile
 Nr.                            constituite         schimb echivalentul obligaþiilor   în lei
             Creditorul                    obligaþiile            consolidate  la cursul
 crt.                            în valutã           valutar   în
                                       în lei              în valutã de 25.100 lei/$
                               (mii $)           la data   valutã
                                     (miliade lei)            (mii $)  (miliarde lei)
                                            constituirii (mii $)
                                              (lei/$)
 0              1                  2      3      4      5=3/4  6=2+5    7=6x25.100

  Ministerul Finanþelor                  90.625      293          38.712  129.337     3.247
 1. Ñ pentru achitãri la CHASE (facilitate ”CHASEÒ)     69.449                       69.449     1.743
 2. Ñ pentru Acordul 15ÐSAL Ð TOTAL,             21.176                       21.176      532
  din care:
  Ñ pentru credit Acord 15ÐSAL               18.800                       18.800      472
  Ñ pentru dobânzi                     2.376                       2.376      60
 3. Ñ pentru convenþii creanþe Egipt/Iran Ñ TOTAL,               227          30.435  30.435      764
  din care:
  ¥ Egipt                                   71    6.866    10.378  10.378      261
  ¥ Iran                                   156    7.744    20.057  20.057      503
 4. Ñ pentru T.V.A.                               66    8.015    8.277   8.277      208
  Petrolexportimport                      5.565     37           2.933   8.497      213
 5. Ñ prin THE CHASE MANHATTAN BANK                 46                       46       1
 6. Ñ prin SOCIƒTƒ GƒNƒRALE Ñ TOTAL,               5.518                      5.518      139
  din care:
  ¥ valoare facturatã                     2.612                      2.612      66
  ¥ penalitãþi calculate                    2.906                      2.906      73

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
    4             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 647/12.XII.2000

  0                 1                   2      3     4    5=3/4   6=2+5     7=6x25.100 lei/$

 7. Ñ marfã, comisioane, alte plãþi                            14  8.015   1.805     1.805       45
 8. Ñ penalitãþi pretinse                                 23  20.397   1.128     1.128       28
 9. Conpet                                         18  8.015   2.249     2.249       56
                                                                        0
      TOTAL I:                          96.190      348        43.894   140.084       3.516
      Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 72/1997       507.300                    507.300       12.733
      TOTAL II:                         603.490      348        43.894   647.384       16.249

                                                                    ANEXA Nr. 2

                                   LISTA
          cuprinzând unitãþile incluse în Societatea Naþionalã a Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A. Bucureºti,
      conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 49/1997, organizate ca sucursale fãrã personalitate juridicã
                              ale acesteia
                                                                   Capitalul social
 Nr.                                                                  la data
       Denumirea unitãþii                      Sediul
 crt.                                                                 fuzionãrii
                                                                    (mii lei)

 1.     ARPECHIM           Municipiul Piteºti, Bd Petrochimiºtilor nr. 127, judeþul Argeº              412.843.300
 2.     PETROBRAZI          Comuna Brazi, judeþul Prahova                               387.204.550
 3.     PECO Alba          Municipiul Alba Iulia, Str. Luminii nr. 3A, judeþul Alba                  9.035.429
 4.     PECO Arad          Municipiul Arad, Str. Cometei nr. 1, judeþul Arad                      7.284.550
 5.     PECO Argeº          Municipiul Piteºti, str. I. C. Brãtianu nr. 54, judeþul Argeº                8.673.525
 6.     PECO Bacãu          Municipiul Bacãu, str. Alba Iulia nr. 20, judeþul Bacãu                   6.453.140
 7.     PECO Bihor          Municipiul Oradea, Str. Clujului nr. 203, judeþul Bihor                  12.087.550
 8.     PECO Bistriþa        Municipiul Bistriþa, str. Gheorghe ªincai nr. 2, judeþul Bistriþa-Nãsãud          4.796.000
 9.     PECO Botoºani        Municipiul Botoºani, str. Manoleºti-Deal, judeþul Botoºani                 6.283.075
10.     PECO Braºov         Municipiul Braºov, Str. Hãrmanului nr. 15 B, judeþul Braºov                 7.098.600
11.     PECO Brãila         Municipiul Brãila, str. Belvedere nr. 3, judeþul Brãila                   4.011.350
12.     PECO Buzãu          Municipiul Buzãu, str. Hipodrom nr. 1, judeþul Buzãu                    4.154.925
13.     PECO Caraº-Severin      Municipiul Reºiþa, str. Timiºoara nr. 19, judeþul Caraº-Severin               8.786.550
14.     PECO Cãlãraºi        Municipiul Cãlãraºi, Prelungirea Sloboziei nr. 1, judeþul Cãlãraºi             2.091.825
15.     PECO Cluj          Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanþilor nr. 3, judeþul Cluj               13.443.975
16.     PECO Constanþa        Municipiul Constanþa, str. Mihai Eminescu nr. 9, judeþul Constanþa             6.692.950
17.     PECO Covasna         Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Armata Românã nr. 56, judeþul Covasna           2.851.225
18.     PECO Dâmboviþa        Municipiul Târgoviºte, str. Matei Basarab nr. 1, judeþul Dâmboviþa             5.828.675
19.     PECO Dolj          Municipiul Craiova, str. Sãvineºti nr. 3, judeþul Dolj                   9.093.660
20.     PECO Galaþi         Municipiul Galaþi, Str. Basarabiei nr. 62, judeþul Galaþi                  3.306.557
21.     PECO Giurgiu         Municipiul Giurgiu, str. Bucureºti nr. 86A, judeþul Giurgiu                 4.194.525
22.     PECO Gorj          Municipiul Târgu Jiu, Str. Griviþei nr. 23, judeþul Gorj                  2.153.300
23.     PECO Harghita        Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Gheorghe Doja nr. 6, judeþul Harghita            2.078.000
24.     PECO Hunedoara        Municipiul Hunedoara, str. 22 Decembrie nr. 11, judeþul Hunedoara              9.758.800
25.     PECO Ialomiþa        Municipiul Slobozia, ªos. Brãilei nr. 7, judeþul Ialomiþa                  7.247.300
26.     PECO Iaºi          Municipiul Iaºi, str. Zugravi nr. 24, judeþul Iaºi                     7.672.350
27.     PECO Maramureº        Municipiul Baia Mare, bd Bucureºti nr. 53, judeþul Maramureº                3.124.450
28.     PECO Mehedinþi        Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. ªtefan cel Mare nr. 5, judeþul Mehedinþi       5.182.675
29.     PECO Mureº          Municipiul Târgu Mureº, Piaþa Trandafirilor nr. 13, judeþul Mureº              3.216.350
30.     PECO Neamþ          Municipiul Piatra-Neamþ, bd Decebal nr. 28, judeþul Neamþ                  7.740.609
31.     PECO Olt           Municipiul Slatina, str. Nicolae Iorga nr. 46, judeþul Olt                 4.759.125
32.     PECO Prahova         Municipiul Ploieºti, str. Vãleni nr. 44, judeþul Prahova                  13.664.700
33.     PECO Satu Mare        Municipiul Satu Mare, str. Al. I. Cuza nr. 16, judeþul Satu Mare              4.255.153
34.     PECO Sãlaj          Municipiul Zalãu, Str. Depozitelor nr. 4, judeþul Sãlaj                   5.616.750
35.     PECO Sibiu          Municipiul Sibiu, Str. Oþelarilor, judeþul Sibiu                      7.484.675
36.     PECO Suceava         Municipiul Suceava, Str. Bazelor nr. 1, judeþul Suceava                   8.224.382
37.     PECO Teleorman        Comuna Poroschia, judeþul Teleorman                             4.633.050
38.     PECO Timiº          Municipiul Timiºoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 2A, judeþul Timiº             14.356.025
39.     PECO Tulcea         Municipiul Tulcea, Str. Combustibilului nr. 2, judeþul Tulcea                1.582.325
40.     PECO Vaslui         Municipiul Vaslui, Str. Metalurgiei nr. 5, judeþul Vaslui                  5.407.950
41.     PECO Vâlcea         Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 51, judeþul Vâlcea          5.909.305
42.     PECO Vrancea         Municipiul Focºani, Str. Bârsei nr. 10, judeþul Vrancea                   3.838.550
43.     COMPETROL          Municipiul Bucureºti, str. Gheorghe Þiþeica nr. 121, sectorul 2              33.846.950
44.     TRANSPECO          Municipiul Bucureºti, Calea Dorobanþilor nr. 2, sectorul 1                 6.573.515
45.     PETROTRANS          Municipiul Ploieºti, Str. Basarabilor nr. 7, judeþul Prahova                75.000.000
      TOTAL:                                                      1.169.542.225

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 647/12.XII.2000                   5

                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
       pentru modificarea art. 14 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997
               privind privatizarea societãþilor comerciale
    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
  Articol unic. Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului       pe baza documentelor contabile ale societãþii comerciale ºi
nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale,    a declaraþiei pe propria rãspundere a administratorilor
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381
                                 societãþii cã nu mai dispun de alte acte, documente, înscri-
din 29 decembrie 1997, aprobatã prin Legea nr. 44/1998,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88   suri neoperate în evidenþa contabilã.Ò
din 25 februarie 1998, cu modificãrile ºi completãrile ulteri-   2. Alineatul (6) al articolului 14 va avea urmãtorul
oare, se modificã dupã cum urmeazã:               cuprins:
  1. Alineatul (5) al articolului 14 va avea urmãtorul
cuprins:                              ”(6) Nici o altã obligaþie bugetarã, scadentã la data
  ”(5) Pe baza rapoartelor întocmite Ministerul Finanþelor   raportului ºi neevidenþiatã în certificatul de obligaþii bugetare
ºi celelalte entitãþi care administreazã bugetul de stat,    emis în conformitate cu alin. (5), nu mai este datoratã
bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele locale ºi buge-
                                 bugetelor, dacã sumele necuprinse în certificatul de obligaþii
tele fondurilor speciale vor emite certificate de obligaþii
bugetare, care vor preciza natura ºi cuantumul obligaþiilor   bugetare nu sunt urmarea sãvârºirii unor infracþiuni sau
bugetare pe care le au în administrare la data raportului,    contravenþii.Ò
                            PRIMÐMINISTRU
                       MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
                                           Contrasemneazã:
                                           Ministrul finanþelor,
                                          Decebal Traian Remeº


    Bucureºti, 30 noiembrie 2000.
    Nr. 251.
                          GUVERNUL ROMÂNIEI

               ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
   privind rambursarea din bugetul Consiliului Judeþean Iaºi a creditelor externe contractate
        de Regia Autonomã Judeþeanã ”Apã CanalÒ Iaºi, cu garanþia statului,
  de la banca germanã Kreditanstalt fŸr Wiederaufbau pentru finanþarea obiectivului de investiþii
      ”Retehnologizarea, modernizarea, completarea ºi dezvoltarea Staþiei de epurare
                    a municipiului IaºiÒ
    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.

  Art. 1. Ñ Se aprobã rambursarea semestrialã a credite-     Resursele financiare necesare în vederea achitãrii
lor externe, în valoare de 9.300.264,31 euro, conform grafi-   obligaþiilor de platã prevãzute la alin. 1 vor fi asigurate de
cului prezentat în anexã, precum ºi plata costurilor
aferente, dobânda, comisioanele ºi alte speze bancare,      la bugetul de stat prin alocarea anualã de sume defalcate
pânã la finalizare, contractate de Regia Autonomã        cu aceastã destinaþie bugetului Consiliului Judeþean Iaºi.
Judeþeanã ”Apã CanalÒ Iaºi, cu garanþia statului, de la       Art. 2 Ð Ratele de capital plãtite în anul 2000 din fondul
banca germanã Kreditanstalt fŸr Wiederaufbau pentru       de risc constituit la Ministerul Finanþelor, în sumã totalã de
finanþarea obiectivului de investiþii ”Retehnologizarea,
modernizarea, completarea ºi dezvoltarea Staþiei de epurare   1.240.036 euro, ºi dobânda aferentã se vor recupera din
a municipiului IaºiÒ, din bugetul Consiliului Judeþean Iaºi.   bugetul Consiliului Judeþean Iaºi, aprobat pe anul 2000.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 647/12.XII.2000

  Art. 3. Ð Anexa privind graficul de rambursare a credi-   Wiederaufbau face parte integrantã din prezenta ordonanþã
telor contractate de la banca germanã Kreditanstalt fŸr    de urgenþã.

                           PRIM-MINISTRU
                      MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
                                            Contrasemneazã:
                                         p. Ministrul funcþiei publice,
                                             Ioan Onisei
                                           Ministrul finanþelor,
                                          Decebal Traian Remeº
    Bucureºti, 7 decembrie 2000.
    Nr. 253.
                             ANEXA
           privind graficul de rambursare a creditelor contractate de la banca germanã
                      Kreditanstalt fŸr Wiederaufbau
              Data                            Rata de rambursat
             rambursãrii                           (echivalent euro)

       19 ianuarie 2001                               620.018,00
       19 iulie 2001                                620.018,00
       19 ianuarie 2002                               620.018,00
       19 iulie 2002                                620.018,00
       19 ianuarie 2003                               620.018,00
       19 iulie 2003                                620.018,00
       19 ianuarie 2004                               620.018,00
       19 iulie 2004                                620.018,00
       19 ianuarie 2005                               620.018,00
       19 iulie 2005                                620.018,00
       19 ianuarie 2006                               620.018,00
       19 iulie 2006                                620.018,00
       19 ianuarie 2007                               620.018,00
       19 iulie 2007                                620.018,00
       19 ianuarie 2008                               620.012,31
       TOTAL:                                   9.300.264,31                         GUVERNUL ROMÂNIEI

                ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
       privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import
    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
  Articol unic. Ñ Se scutesc de la plata taxelor vamale    cãtre Ministerul Sãnãtãþii, în vederea consolidãrii,
pânã la data de 31 decembrie 2001 inclusiv bunurile      modernizãrii ºi dotãrii Spitalului Clinic Colþea ºi refacerii
din import necesare pentru realizarea proiectului Colþea,   Bisericii Colþea ºi pentru aprobarea garantãrii de cãtre
aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 850/1999 privind     Ministerul Finanþelor a unui credit extern pentru realiza-
aprobarea unei achiziþii publice dintr-o singurã sursã de   rea acesteia.
                           PRIM-MINISTRU
                      MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
                                            Contrasemneazã:
                                       Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
                                             Hajdœ G‡bor
                                            Ministrul finanþelor,
                                          Decebal Traian Remeº
                                       p. Ministrul industriei ºi comerþului,
                                           Constantin Isbãºoiu,
                                            secretar de stat
    Bucureºti, 7 decembrie 2000.
    Nr. 254.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 647/12.XII.2000                  7

                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                  ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
                 privind prelungirea termenului de valabilitate
                a ofertei formulate de Fondul Proprietãþii de Stat
             pentru vânzarea acþiunilor deþinute la Societatea Comercialã
                       ”GeromÒ Ñ S.A. Buzãu
               În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,

               Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
               Articol unic. Ñ Termenul de valabilitate a ofertei Fondului Proprietãþii
            de Stat privind vânzarea pachetului de acþiuni deþinute de stat din capitalul
            social al Societãþii Comerciale ”GeromÒ Ñ S.A. Buzãu se prelungeºte pânã
            la data de 23 februarie 2001.
                            PRIM-MINISTRU
                       MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

                                      Contrasemneazã:
                                 p. Preºedintele Agenþiei Naþionale
                                   pentru Dezvoltare Regionalã,
                                      Kerekes G‡bor
                                   p. Preºedintele Consiliului
                                      de administraþie
                                  al Fondului Proprietãþii de Stat,
                                       Victor Eroýs

               Bucureºti, 7 decembrie 2000.
               Nr. 255.

                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                 ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
     privind aprobarea surselor de platã pentru achitarea de cãtre Ministerul Finanþelor
   a obligaþiilor financiare faþã de Banca Naþionalã a României rezultate din plata serviciului
                     datoriei publice externe
    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României ºi ale art. 19 din Legea datoriei publice
nr. 81/1999,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.

  Art. 1. Ñ Obligaþiile financiare ale Ministerului Finanþelor   Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor va acþiona în vederea
faþã de Banca Naþionalã a României rezultate din plata
serviciului datoriei publice externe, în sumã de         recuperãrii integrale a sumei prevãzute la art. 1 de la
142.169.448.526,98 lei, au ca surse de platã ºi se achitã     beneficiarii împrumuturilor externe, pentru reîntregirea fon-
de Ministerul Finanþelor din fondul de risc constituit în baza
Legii datoriei publice nr. 81/1999.                dului de risc.
                            PRIM-MINISTRU
                       MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
                                            Contrasemneazã:
                                           Ministrul finanþelor,
                                          Decebal Traian Remeº
                                        p. Ministru de stat, preºedintele
                                    Consiliului de Coordonare Economico-Financiarã,
                                            Mircea Streiber,
                                            secretar de stat

    Bucureºti, 7 decembrie 2000.
    Nr. 256.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 647/12.XII.2000

                               GUVERNUL ROMÂNIEI

                      HOTÃRÂRE
     privind suplimentarea bugetului Ministerului de Interne din Fondul de rezervã bugetarã
                    la dispoziþia Guvernului
    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat
pe anul 2000 nr. 76/2000,

     Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
  Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea bugetului Ministerului             Art. 2. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã intro-
de Interne din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia             ducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat pe
Guvernului cu suma de 8,5 miliarde lei pentru finanþarea             anul 2000.
cheltuielilor ocazionate de activitãþile cultural-sportive pe            Art. 3. Ñ Sumele rãmase neutilizate se vor restitui cel
perioada de iarnã în unitãþile subvenþionate de la capitolul           târziu pânã la data de 29 decembrie 2000, în vederea
59.01 ”Culturã, religie ºi acþiuni privind activitatea sportivã         reîntregirii Fondului de rezervã bugetarã la dispoziþia
ºi de tineretÒ.                                 Guvernului pe anul 2000.

                                  PRIM-MINISTRU
                            MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

                                                  Contrasemneazã:
                                                 Ministru de interne,
                                                Constantin Dudu Ionescu
                                                  Ministrul finanþelor,
                                                 Decebal Traian Remeº

     Bucureºti, 7 decembrie 2000.
     Nr. 1.253.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

          Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                  cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                  ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
          Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                  ºos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, telefon 411.58.33.
          Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                  E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647/12.XII.2000 conþine 8 pagini.             Preþul 2.864 lei    ISSN 1453Ñ4495


Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

				
DOCUMENT INFO