646 (PDF) by monitorul-oficial

VIEWS: 71 PAGES: 8

									                                 PARTEA         I
Anul XII Ñ Nr. 646          LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                          Luni, 11 decembrie 2000

                                   SUMAR
                Nr.                                          Pagina

                      HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                966.  Ñ Hotãrâre pentru aprobarea Convenþiei dintre
                    Guvernul României ºi Guvernul Republicii Armenia
                    privind cooperarea în domeniul protecþiei plantelor
                    ºi carantinei fitosanitare, semnatã la Bucureºti la
                    5 aprilie 2000 ............................................................    1
                Convenþie între Guvernul României ºi Guvernul Republicii
                  Armenia privind cooperarea în domeniul protecþiei
                  plantelor ºi carantinei fitosanitare ............................         2Ð8

   HOTÃRÂRI             ALE         GUVERNULUI                          ROMÂNIEI
                             GUVERNUL ROMÂNIEI

                     HOTÃRÂRE
    pentru aprobarea Convenþiei dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Armenia
      privind cooperarea în domeniul protecþiei plantelor ºi carantinei fitosanitare,
                semnatã la Bucureºti la 5 aprilie 2000
    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
  Art. 1. Ñ Se aprobã Convenþia dintre Guvernul                  Art. 2. Ñ Cheltuielile ocazionate de aducerea la îndepli-
României ºi Guvernul Republicii Armenia privind cooperarea           nire a prevederilor convenþiei se vor efectua în conformitate
în domeniul protecþiei plantelor ºi carantinei fitosanitare,          cu reglementãrile legale în vigoare, în limita prevederilor
semnatã la Bucureºti la 5 aprilie 2000.                    bugetului aprobat Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei.
                                 PRIM-MINISTRU
                         MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
                                                    Contrasemneazã:
                                                Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
                                                   Ioan Avram Mureºan
                                             p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
                                                     Stelian Oancea,
                                                     secretar de stat
                                                    Ministrul finanþelor,
                                                   Decebal Traian Remeº
    Bucureºti, 13 octombrie 2000.
    Nr. 966.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 646/11.XII.2000
                             CONVENÞIE
    între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Armenia privind cooperarea în domeniul protecþiei plantelor
                       ºi carantinei fitosanitare
    Guvernul României ºi Guvernul Republicii Armenia, în continuare denumite pãrþi contractante,
    conduse de dorinþa de a stimula cooperarea bilateralã în domeniul protecþiei plantelor ºi carantinei fitosanitare,
    pentru a proteja teritoriile celor douã state în ceea ce priveºte introducerea ºi rãspândirea unor boli, dãunãtori ºi
buruieni ale plantelor, în continuare denumite organisme de carantinã, ºi pentru a limita pierderile provocate de acestea,
precum ºi pentru a facilita comerþul reciproc ºi schimburile de plante ºi produse vegetale,
    au convenit urmãtoarele:

             ARTICOLUL 1                  Ñ plantele ºi produsele de origine vegetalã exportate
  În scopurile prezentei convenþii termenii utilizaþi au     sunt libere de organismele de carantinã menþionate în
urmãtorul înþeles:                         anexa nr. 2 la prezenta convenþie sau de alþi agenþi pato-
  Ñ plante Ñ plante vii ºi pãrþi vii ale acestora, inclusiv    geni, dãunãtori sau buruieni, specificaþi în clauze suplimen-
seminþe (anexa nr. 1);                       tare;
  Ñ produse vegetale Ñ produse de origine vegetalã          Ñ locul de origine a acestor plante ºi produse de
neprelucrate (inclusiv seminþele neincluse în definiþia terme-   origine vegetalã;
nului plantã), precum ºi produsele prelucrate care, datoritã      Ñ tratamentele la care a fost supus produsul sau orice
naturii transformãrilor pe care le-au suferit, pot constitui un   alte clauze suplimentare cerute de importatori.
risc de rãspândire a organismelor dãunãtoare;              Pentru produsele vegetale care vor fi reexportate se va
                                  înscrie þara de origine.
  Ñ obiecte Ñ materiale de altã naturã decât cea vege-        Mijloacele de transport utilizate la transportul produselor
talã, care pot adãposti ºi rãspândi organisme de carantinã;     supuse inspecþiei fitosanitare pe teritoriul statului celeilalte
  Ñ control fitosanitar Ñ activitãþile întreprinse pentru a    pãrþi contractante trebuie curãþate cu atenþie ºi, dacã este
stabili dacã plantele, produsele vegetale, obiectele ºi mij-    necesar, dezinfectate.
loacele de transport sunt libere de organisme de carantinã;
  Ñ organisme de carantinã Ñ organisme dãunãtoare,                     ARTICOLUL 6
definite în normele pãrþilor contractante, care au importanþã      Plantele, produsele vegetale, obiectele, ambalajele ºi
potenþialã pentru economia naþionalã ºi care nu sunt încã      mijloacele de transport în care acestea sunt livrate fac obi-
prezente sau, chiar dacã existã, nu sunt larg rãspândite ºi     ectul controlului fitosanitar în conformitate cu regulile ºi
sunt combãtute activ.                        reglementãrile specifice ale pãrþilor contractante.
             ARTICOLUL 2                             ARTICOLUL 7
  Cooperarea specificã care se desfãºoarã în baza pre-        Certificatul fitosanitar nu exclude obligativitatea legalã a
zentei convenþii se realizeazã în conformitate cu regulile     efectuãrii controlului fitosanitar de cãtre þara importatoare ºi
aplicabile care sunt în vigoare în statul fiecãreia dintre     aplicarea mãsurilor considerate necesare (refuz de intrare,
pãrþile contractante.                        dezinfecþie, dezinsectizare, distrugere etc.).
             ARTICOLUL 3                             ARTICOLUL 8
  Pãrþile contractante se obligã sã aplice toate mãsurile      În cazul în care se constatã prezenþa unor organisme
posibile în vederea prevenirii transmiterii de organisme de     de carantinã ale plantelor ºi fapte contrare regulilor fito-
carantinã de pe teritoriul statului uneia dintre pãrþile con-    sanitare, organul fitosanitar competent din þara importatoare
tractante pe teritoriul statului celeilalte pãrþi contractante.   va informa imediat despre aceasta organul competent pen-
  Listele cuprinzând organismele de carantinã prevãzute în    tru carantinã fitosanitarã ºi protecþia plantelor din þara
anexa nr. 2 fac parte integrantã din prezenta convenþie.      exportatoare.
  Organele competente ale pãrþilor contractante pot mo-                  ARTICOLUL 9
difica sau completa lista cuprinzând organismele de caran-
tinã, pe o bazã stabilitã de comun acord.               Pentru a preveni pãtrunderea organismelor de carantinã
  Modificãrile ºi completãrile menþionate mai sus, inclusiv    ºi a organismelor dãunãtoare periculoase din punct de
termenul lor de intrare în vigoare, vor fi transmise organu-    vedere economic pãrþile contractante au dreptul:
lui competent al celeilalte pãrþi contractante pe cale diplo-     Ñ sã limiteze importul de plante ºi de produse vegetale
maticã.                               sau sã pretindã condiþii speciale referitoare la importul
                                  acestora;
             ARTICOLUL 4                  Ñ sã interzicã importul de plante sau/ºi de produse
  Organele competente ale celor douã pãrþi contractante      vegetale.
vor supraveghea ºi vor controla culturile agricole, pãdurile,                ARTICOLUL 10
terenurile necultivate, materiile prime ºi produsele vegetale     Pãrþile contractante interzic importul de pãmânt (cu
în timpul transportului ºi al depozitãrii, pentru a depista     excepþia turbei) ºi folosirea ca ambalaj a fânului, paielor,
focarele de organisme dãunãtoare ale plantelor, primejdi-      muºchiului, scoarþei sau a altor materiale care pot adãposti
oase pentru agriculturã ºi silviculturã.              sau rãspândi organisme de carantinã.
             ARTICOLUL 5                            ARTICOLUL 11
  În vederea prevenirii introducerii sau rãspândirii organis-    Schimburile de plante ºi de produse de origine vegetalã,
melor de carantinã pe teritoriul statului celeilalte pãrþi con-   destinate reprezentanþelor diplomatice ºi personalului aces-
tractante, orice export de plante sau de produse de origine     tora, ale celor douã þãri vor trebui sã fie conforme preve-
vegetalã trebuie sã fie însoþit de un certificat fitosanitar ela-  derilor fitosanitare ale prezentei convenþii.
borat conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la pre-
zenta convenþie, eliberat de autoritãþile desemnate pentru                 ARTICOLUL 12
aceasta de pãrþile contractante.                    Pãrþile contractante vor asigura controlul fitosanitar la
  Certificatul fitosanitar va trebui sã ateste cã:        punctele de frontierã (rutiere, feroviare, navale, aeriene)
  Ñ transportul este considerat conform cu regulile fito-     stabilite pentru importul, exportul ºi tranzitul de plante sau
sanitare în vigoare în þara importatoare;              de produse de origine vegetalã.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 646/11.XII.2000                 3

             ARTICOLUL 13               contractante le vor rezolva prin contacte directe sau prin
  Cele douã pãrþi contractante, recunoscând avantajele      alte metode acceptabile. Dacã nu se poate ajunge la con-
cooperãrii în domeniul ºtiinþei ºi oportunitatea unificãrii pe   sens prin aceste mijloace, divergenþele vor fi soluþionate pe
cât posibil a metodelor ºi mijloacelor de protecþie a plante-   cale diplomaticã.
lor, vor stimula aceastã cooperare prin:
                                             ARTICOLUL 18
  Ñ schimb de informaþii despre starea fitosanitarã a cul-
turilor ºi a pãdurilor, despre mãsurile folosite în combaterea     Organele competente ale pãrþilor contractante, care
bolilor, a dãunãtorilor ºi a buruienilor, precum ºi despre     coordoneazã ºi rãspund de îndeplinirea prevederilor pre-
rezultatele obþinute;                       zentei convenþii, sunt:
  Ñ schimb de legi ºi de reglementãri privind carantina ºi      Ñ din partea românã Ñ Ministerul Agriculturii ºi
protecþia plantelor ºi de literaturã de specialitate, asigurând  Alimentaþiei;
astfel pentru ambele þãri o mai bunã cunoaºtere în acest        Ñ din partea armeanã Ñ Ministerul Agriculturii ºi
domeniu.                              Utilizãrii Resurselor Naturale.
                                    Pentru îndeplinirea prevederilor prezentei convenþii orga-
             ARTICOLUL 14               nele competente ale pãrþilor contractante vor fi în contact
  Pãrþile contractante pot sã îºi furnizeze una alteia      direct ºi pot încheia înþelegeri de aplicare a acesteia.
informaþii despre apariþia ºi rãspândirea organismelor de
carantinã, cu menþiunea cã nici una dintre pãrþile contrac-                ARTICOLUL 19
tante nu poate transmite informaþiile obþinute unei terþe þãri.    Prevederile prezentei convenþii nu afecteazã obligaþiile
                                  pãrþilor contractante care decurg din alte înþelegeri
             ARTICOLUL 15               internaþionale bilaterale sau multilaterale.
  Pãrþile contractante organizeazã, în caz de necesitate,
consultãri comune pentru rezolvarea problemelor                      ARTICOLUL 20
menþionate în prezenta convenþie.                   Prezenta convenþie va intra în vigoare dupã 60 de zile
  Perioada, locul ºi ordinea de zi a consultãrilor, precum    de la data celei de-a doua notificãri prin care pãrþile con-
ºi modul de acoperire a cheltuielilor vor fi stabilite de fie-   tractante îºi comunicã reciproc cã procedurile cerute de
care datã de pãrþile contractante.                 legislaþia lor internã au fost îndeplinite.
             ARTICOLUL 16                           ARTICOLUL 21
  Pãrþile contractante decid cã, pentru a îmbunãtãþi         Prezenta convenþie s-a încheiat pentru urmãtoarea peri-
comerþul cu plante ºi produse vegetale, controlul fitosanitar   oadã de 5 ani.
pe teritoriul statului pãrþii contractante exportatoare poate fi   Valabilitatea ei va fi prelungitã în mod automat pentru
efectuat în comun, cu aplicarea regulilor pãrþii contractante   urmãtoarea perioadã de 5 ani, cu condiþia ca nici una din-
spre teritoriul cãreia sunt livrate plantele sau produsele     tre pãrþile contractante sã nu notifice celeilalte pãrþi con-
vegetale.                             tractante, cu cel puþin 6 luni înainte, intenþia sa de
  Locul, condiþiile ºi datele controlului fitosanitar comun    denunþare a acesteia.
vor fi convenite de comun acord de pãrþile contractante.       Semnatã la Bucureºti la 5 aprilie 2000, în douã exem-
                                  plare originale, fiecare în limbile românã, armeanã ºi
             ARTICOLUL 17               englezã, toate textele fiind egal autentice.
  În cazul în care apar probleme litigioase legate de inter-     În caz de divergenþe de interpretare va prevala textul în
pretarea sau aplicarea prezentei convenþii, cele douã pãrþi    limba englezã.
          Pentru Guvernul României,                  Pentru Guvernul Republicii Armenia,
             ªtefan Pete                         Karlen Michaelian


                                                           ANEXA Nr. 1

  Se va considera cã pãrþi vii ale plantelor includ:        Ñ ramuri cu frunze;
  Ñ fructe în sens botanic, altele decât cele conservate      Ñ pomi tãiaþi care reþin frunzele pe ei;
prin congelare puternicã;                      Ñ culturi de þesuturi de plante.
  Ñ legume, altele decât cele conservate prin congelare
puternicã;                              Se va considera cã seminþele înseamnã seminþe în
  Ñ tuberculi, bulbi, rizomi;                  sens botanic, altele decât cele care nu se folosesc la
  Ñ flori tãiate;                        semãnat.

                                                           ANEXA Nr. 2
                               LISTA
                 cuprinzând organismele de carantinã fitosanitarã a României

                              LISTA A1
                 cuprinzând organismele de carantinã inexistente în Europa

        I. DÃUNÃTORI         6. ALEUROCANTHUS WOGLUMI Ashby       10. ANOPLOPHORA MALASIACA (Thomson)
a) Insecte                  7. AMAUROMYZA MACULOSA (Malloch)      11. ANTHONOMUS BISIGNIFER Schenkling
1.  ACLERIS VARIANA (Fernald)        8. ANASTREPHA spp.             12. ANTHONOMUS GRANDIS Boheman
2.  ACLERIS GLOVERANA (Walsingham)     8.1. ANASTREPHA FRATERCULUS (Wiedermann)  13. ANTHONOMUS QUADRIGIBBUS Say
3.  ACROBASIS PIRIVORELLA (Matsumura)    8.2. ANASTREPHA LUDENS (Loew)       14. ANTHONOMUS SIGNATUS Say
4.  ACULOPS FUCHSIAE Keifer         8.3. ANASTREPHA OBLIQUA (Macquart)     15. BACTROCERA spp. (non-European)
5.  ALEUROCANTHUS SPINIFERUS (Quaintance)  9. ANOPLOPHORA CHINENSIS (forster)     15.1. BACTROCERA CUCURBITAE (Coquillett)

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 646/11.XII.2000

15.2. BACTROCERA DORSALIS (Hendel)     3. APIOSPORINA MORBOSA (Schweinitz) von    28. SEPTORIA LYCOPERSICI Spegazzini var.
15.3. BACTROCERA MINAX (Enderlein)      Arx                      MALAGUTII Ciccarone & Boerema
15.4. BACTROCERA TRYONI (Froggatt)     4. ATROPELLIS spp.              29. THECAPHORA SOLANI (Thirumulachar &
15.5. BACTROCERA TSUNEONIS (Mlyake)    4.1. ATROPELLIS PINIPHILA (Weir) Lohman &     OÕBrien) Mordue
15.6. BACTROCERA ZONATA (Saunders)       Cash                   30. TILLETIA INDICA Mitra
16. BLITOPERTHA ORIENTALIS (Waterhouse)  4.2. ATROPELLIS PINICOLA Zeller & Goodding  31. VENTURA NASHICOLA S.Tanaka &
17. CARPOSINA NIPONENSIS (Walsingham)   5. BOTRYOSPHAERIA BERENGERIANA de         S.Yamamoto
18. CERATITIS COSYRA (Walker)         Notaris f.sp. PIRICOLA (Nose) Koganezawa  b) Bacterii
19. CONOTRACHELUS NENUPHAR (Herbst)      & Sakuma
20. CYDIA INOPINATA (Heinrich)                              1. CITRUS GREENING BACTERIUM (fãrã
                      6. BOTRYOSPHAERIA LARICINIA (K. Sawada)     denumire ºtiinþificã)
21. CYDIA PACKARDI (Zeller)          Y. Zhong
22. CYDIA PRUNIVORA (Walsh)                               2. XANTHOMONAS CAMPESTRIS (Pammel)
                      7. CERATOCYSTIS FAGACEARUM (Bretz)        Dowson produse vegetale. CITRI (Hasse)
23. DACUS CILIATUS Loew
                       Hunt                     Dye 1978
24. EPITRIX TUBERIS Gentner
                      8. CERATOCYSTIS VIRESCENS (Davidson)     3. XANTHOMONAS CAMPESTRIS pv. DIEF-
25. EPOCHRA CANADENSIS (Loew)
                       Moreau                    FENBACHIAE (Mc.Culloch and Pirone)
26. EUPHRANTA JAPONICA (Ito)
                      9. CHRYSOMYXA ARCTOSTAPHYLI Dietel        Dowson
27. HELICOVERPA ZEA (Boddie)
28. LIRIOMYZA SATIVAE Blanchard      10. CIBORINIA CAMELLIAE Kohn         4. XANTHOMONAS ORYZAE
29. LISTRONOTUS BONARIENSIS (Kuschel)   11. CRONARTIUM spp. (non-European)      4.1. XANTHOMONAS ORYZAE (ex. Ishiyama)
30. LOPHOLEUCASPIS JAPONICA Cockerell   11.1. CRONARTIUM COLEOSPORIDIDES J.C.       Swings et al. pv. ORYZAE (Ishiyama)
31. PARASAISSETIA NIGRA (Nietner)        Arthur                    Swings et al.
32. PISSODES spp. (non-European)      11.2. CRONARTIUM COMANDRAE Peck        4.2. XANTHOMONAS ORYZAE (ex. Ishiyama)
32.1. PISSODES NEMORENSIS Germar      11.3. CRONARTIUM COMPTONIAE J.C. Arthur      Swings pv. ORYZICOLA (Fang et al.)
32.2. PISSODES STROBI (Peck)        11.4. CRONARTIUM FUSIFORME Hedcock &        Swings et al.
32.3. PISSODES TERMINALIS Hopping        Hunt ex. Cummings
                                             5. XYLELLA FASTIDIOSA Wells et al.
33. POPILLIA JAPONICA Newman        11.5. CRONARTIUM HIMALAYENSE Bagchee
                      11.6. CRONARTIUM     KAMTSCHATICUM
                                             c) Micoplasme
34. PREMNOTRIPES spp. (Andean)
35. RHAGOLETIS spp. (non-European)        Jorstad                 1. ELM PHLOEM NECROSIS MLO
35.1. RHAGOLETIS CINGULATA (Loew)     11.7. CRONARTIUM QUERCUUM (Berkeley)     2. PALM LETHAL YELLOWING MLO
35.2. RHAGOLETIS COMPLETA Cresson        Miyabe ex. Shirai            3. PEACH MLOs
35.3. RHAGOLETIS FAUSTA (Osten Sacken)   11.8. ENDOCRONARTIUM HARKNESSII (J. P.    3.1. PEACH ROSETTE MLO
35.4. RHAGOLETIS INDIFFERENS Curran       Moore) Y. Hiratsuka           3.2. PEACH X DISEASE MLO
35.5. RHAGOLETIS MENDAX Curran       12. ELSINOE FAWCETTII Bitancourt & A. E.   3.3. PEACH YELLOWS MLO
35.6. RHAGOLETIS POMONELLA (Walsh)       Jenkins                  4. POTATO PURPLE-TOP WILT MLO
35.7. RHAGOLETIS RIBICOLA Doane      13. GYMNOSPORANGIUM spp. (non-European)    5. STRAWBERRY WITCHESÕ BROOM MLO
36. SCOLYTIDAE (non-European)       13.1. GYMNOSPORANGIUM      ASIATICUM  d) Virusuri
36.1. DENDROCTONUS ADJUNCTUS Blandford      Miyabe ex. Yamada            1. AMERICAN PLUM TREE LINE PATTERN
36.2. DENDROCTONUS BREVICOMIS LeConte   13.2. GYMNOSPORANGIUM       CLAVIPES    VIRUS
36.3. DENDROCTONUS FRONTALIS Zimmermann     (Cooke & Peck) Cooke & Peck       2. CHERRY LITTLE CHERRY DISEASE
36.4. DENDROCTONUS PONDEROSAE Hopkins   13.3. GYMNOSPORANGIUM      GLOBOSUM   3. CHERRY RASP LEAF NEPOVIRUS
36.5. DENDROCTONUS PSEUDOTSUGAE
                         (Farlow) Farlow             4. CITRUS TATTERLEAF CAPILLOVIRUS
   Hopkins
                      13.4. GYMNOSPORANGIUM JUNIPERI-VIRGI-     5. COCNUT CADANG-CADANG VIROID
36.6. DENDROCTONUS RUFIPENNIS (Kirby)
                         NIANAE Schweinitz            6. PEACH LATENT MOSAIC VIROID
36.7. DRYOCOETES CONFUSUS Swaine
                      13.5. GYMNOSPORANGIUM SHIRAIANUM       7. POTATO VIRUSES (non-European)
36.8. GNATHOTRICHUS SULCATUS (LeConte)
36.9. IPS CALLIGRAPHUS (Germar)         K. Hara                 7.1. ANDEAN POTATO LATENT TYMOVIRUS
36.10. IPS CONFUSUS (LeConte)       13.6. GYMNOSPORANGIUM       YAMADAE   7.2. ANDEAN POTATO MOTTLE COMOVIRUS
36.11. IPS GRANDICOLLIS (Eichhoff)        Miyabe ex. Yamada            7.3. ARRACACHA B VIRUS, OCA STRAIN
36.12. IPS LECONTEI Swaine         14. GUIGNARDIA CITRICARPA (Kiely)       7.4. POTATO DEFORMING MOSAIC DISEASE
36.13. IPS PINI (Say)           15. HAMASPORA LONGISSIMA (Thumen)       7.5. POTATO T CAPILLOVIRUS
36.14. IPS PLASTOGRAPHUS (LeConte), cu     Kornicke                 7.6. POTATO YELLOW DWARF RHADOVIRUS
    douã subspecii: IP PLASTOGRAPHUS  16. INONOTUS WEIRII (Murrill) Kotlaba &    7.7. POTATO YELLOW VEIN DISEASE
    (LeConte) ºi IP MARITIMUS Lanier    Pouzar                  7.8. TOBACCO RINGSPOT NEPOVIRUS,
37. SPODOPTERA ERIDANIA (Cramer)      17. MELAMPSORA FARLOWII (J.C. Arthur)       POTATO CALICO STRAIN
38. SPODOPTERA FRUGIPERDA (J.E. Smith)     J.J. Davis                7.9. TOBACCO STREAK ILARVIRUS, POTATO
39. SPODOPTERA LITURA (Fabricius)     18. MONILINIA FRUCTICOLA (Winter) Honey      STRAIN
40. STERNOCHETUS MANGIFERAE (Fabricius)  19. MYCOSPHAERELLA GIBSONII H. C. Evans    8. RASPBERRY LEAF CURL VIRUS
41. THRIPS PALMI Karny           20. MYCOSPHAERELLA LARICIS-LEPTOLEPI-     9. STRAWBERRY LATENT C DISEASE
42. TOXOPTERA CITRICIDUS (Kirkaldy)      DIS K.Ito, K. Sato & M. Ota
b) Nematozi                21. MYCOSPHAERELLA POPULORUM G.E.              III. PLANTE PARAZITE
1. BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS (Steiner     Thomson                  1.  ARCEUTHOBIUM spp. (non-European)
  & Buhrer) Nickle            22. OPHIOSTOMA WAGENERI (Goheen &       În  special: A. ABIETINIUM var. MAGNIFICAE
2. HETERODERA GLYCINES Ichinohe        Cobb) Harrington             A.  AMERICANUM
3. NACOBBUS ABERRANS (Thorne) Thorne &   23. PHIALOPHORA GREGATA (Allington &     A.  CAMPYLOPODUM
Allen                     Chamberlain) W. Gams           A.  CYANOCARPUM
4. RADOPHOLUS CITROPHILUS Huettel et al.  24. PHOMA ANDINA Turkensteen         A.  DOUGLASII
    II. AGENÞI FITOPATOGENI      25. PHYLLOSTICTA SOLITARIA Ellis & Everhart  A.  LARICIS
a) Ciuperci                26. PHYMATOTRICHOPSIS      OMNIVORA   A.  MICROCARPUM
1. ALTERNARIA KIKUCHIANA S. Tanaka       (Duggar) Hennebert            A.  PUSILLUM
2. ALTERNARIA MALI Roberts         27. PUCCINIA PITTERIANA P. Hennings      A.  VAGINATUM

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 646/11.XII.2000                           5

                                                                    Anexa la Lista A1

                 VECTORI                     3. CITRUS GREENING BACTERIUM (fãrã denumire ºtiinþificã) ºi
1. CERATOCYSTIS FAGACEARUM ºi vectorii sãi                    vectorii sãi
                                         3.1. DIAPHORINA CITRI Kuwayana
1.1. PSEUDOPITYOPHTHORUS MINUTISSIMUS (Zimmermann)                3.2. TRIOZA ERYTREAE (Del Guercio)
1.2. PSEUDOPITYOPHTHORUS PRUINOSUS (Eichhoff)                   4. BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS ºi vectorii sãi
2. ELM PHLOEM NECROSIS MLO ºi vectorul sãu                    4.1. MONOCHAMUS ALTERNATUS Hope
2.1. SCAPHOIDEUS LUTEOLUS van Duzee                        4.2. MONOCHAMUS CAROLINENSIS (Olivier)

                                     LISTA A2
                     cuprinzând organisme de carantinã existente în Europa
         I. DÃUNÃTORI              2. COCHLIOBOLUS CARBONUM R.R. Nelson        2. CLAVIBACTER MICHIGANENSIS (Smith)
a) Insecte                       3. COCHLIOBOLUS      HETEROSTROPHUS       Davis et al. subsp. SEPEDONICUS
1. BEMISIA TABACI (Gennadius)               (Drechsl) Drechsl                  (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.
                            4. CRYPHONECTRIA PARASITICA (Murrill)        3. CURTOBACTERIUM FLACCUMFACIENS pv.
2. BRUCHIDIUS INCARNATUS Boheman
                              Barr                        FLACCUMFACIENS (Hedges) Collins &
3. CACOECIMORPHA PRONUBANA Hubner                                       Jones
4. CALLOSOBRUCHUS CHINENSIS L.             5. DIDYMELLA LIGULICOLA (K.F. Baker,        4. ERWINIA AMYLOVORA (Burrill) Winslow et
5. CALLOSOBRUCHUS MACULATUS Fabricius           Dimock & L.H. Davis) von Arx            al.
6. CAULOPHILUS LATINASUS Say              6. HYPOXYLON MAMMATUM (Wahlenberg) J.        5. ERWINIA STEWARTII (Smith) Dye
7. CERATITIS CAPITATA (Widemann)              Miller                      6. ERWINIA CHRYSANTHEMI Burkholder et.
8. DIABROTICA VIRGIFERA Le Conte            7. MELAMPSORA MEDUSAE Thumen              al.
9. EPICHORISTODES ACERBELLA Walker           8. MYCOSPHAERELLA DEARNESSI M.E. Barr        7. PSEUDOMONAS CARYOPHYLLI (Burkholder)
10. ERIIOSOMA LANIGERUM**) Hausm            9. MYCOSPHAERELLA LINICOLA Naumov           Starr & Burkholder
11. FRANKLINIELLA OCCIDENALIS (Pergande)        10. P H I A L O P H O R A C I N E R E S C E N S   8. PSEUDOMONAS SOLANACEARUM (Smith)
12. GNORIMOSCHEMA OPERCULELLA Zeller                                      Smith
                              (Wollenweber) van Beyma
13. LIRIOMYZA HUIDOBRENSIS (Blanchard)                                   9. PSEUDOMONAS SYRINGAE van Hall pv.
                            11. PHYTOPHTHORA FRAGARIAE Hickman           PERSICAE (Prunier et al.) Young et al.
14. OPOGONA SACCHARI (Bojer)                var. FRAGARIAE Wilcox & Duncan         10. XANTHOMONAS CAMPESTRIS (Pammel)
15. PARABENISIA MYRICAE (Kuwana)            12. PHYTOPHTHORA FRAGARIAE Hickman           Dowson pv. CORYLINA (Miller et al.) Dye
16. QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS**)             var. RUBI Wilcox & Duncan            11. XANTHOMONAS CAMPESTRIS (Pammel)
  (Comstock)                     13. PHYTOPHTHORA MEGASPERMA Drechsler          Dowson pv. HYACINTHI (Wakker) Dye
17. SPODOPTERA LITTORALIS (Boisduval)            f.sp. GLYCINES Kuan & Erwin           12. XANTHOMONAS CAMPESTRIS (Pammel)
18. TROGODERMA GRANARIUM Everts             14. PUCCINIA HORIANA P. Hennings            Dowson pv. JUGLANDIS **) (Pierce) Dye
19. ZABROTES SUBFASCIATUS Boh.             15. PUCCINIA PELARGONII-ZONALIS Doidge       13. XANTHOMONAS CAMPESTRIS pv. TRANS-
b) Nematozi                       16. STENOCARPELLA MACROSPORA (Earle)
                                                        LUCENS (Jones, Johnson et Reddy) Dye
1. APHELENCHOIDES BESSEYI Christie                                     14. XANTHOMONAS FRAGARIAE Kennedy &
                              Sutton                       King
2. APHELENCHOIDES FRAGARIAE (Ritzema-
                            17. STENOCARPELLA MAYDIS (Berkeley)         15. XANTHOMONAS POPULI (Ride) Ride &
  Bos) Christie
                              Sutton                       Ride
3. GLOBODERA PALLIDA (Stone) Behrens
                            18. S Y N C H Y T R I U M E N D O B I O T I C U M  16. XYLOPHILUS AMPELINUS (Panagopoulos)
4. G L O B O D E R A R O S T O C H I E N S I S
                              (Schilbersky) Percival               Willems et al.
  (Wollenweber) Behrens
                            19. UROMYCES TRANSVERSALIS (Thumen)         c) Viruºi ºi viroizi
5. HETERODERA SCHACHTII Schmidt                                       1.  ARABIS MOSAIC NEPOVIRUS
6. MELOIDOGYNE spp.                     Winter
                            20. VERTICILLIUM*) spp.               2.  BARLEY STRIPE MOSAIC HORDEIVIRUS
7. RADOPHOLUS SIMILIS (Cobb) Thorne                                     3.  BEET LEAF CURL RHABDOVIRUS
8. XIPHINEMA spp.                    21. ROSELLINIA NECATRIX (Hart) Berl
                                                      4.  CHERRY NECROTIC RUSTY MOTTLE
                            22. PHOMA LINGAM (Tode) Desn               DISEASE
     II. AGENÞI FITOPATOGENI            b) Bacterii                     5.  CHRYSANTHEMUM STUNT VIROID
a) Ciuperci                       1. CLAVIBACTER MICHIGANENSIS (Smith)        6.  PLUM POX POTYVIRUS
1. CERATOCYSTIS FIMBRIATA Ellis & Halsted         Davis et al. subsp. INSIDIOSUS (McCulloch)    7.  TOMATO RINGSPOT NEPOVIRUS
  foarte. sp. PLATANI Walter               Davis et al.                   8.  TOMATO SPOTTED WILT VIRUS

     **) Butaºi de hamei.
     **) În pepinierã (inclusiv plantaþii-mamã).

                                      LISTA
               cuprinzând organismele de carantinã care nu existã în Republica Armenia

A. Dãunãtori ai plantelor                9. Phyllocnistis citrella S.            19.  Carposina niponensis Wlsgh
                            10. Progoderma granarium Ev             20.  Pseudaulacaspis pentagona Targ
1.  Unaspis citri Comst
                            11. Callosobruchus maculatus FOARTE         21.  Benisia tabaci Gen
2.  Pantomorus leucoloma Boh
                            12. Caulphilus oryzac Gyll             22.  Pseudococcus gahani
3.  Tetradacus citri Chen
                            13. Rhagoletrs pomonella Walsh           23.  Agrilus mali Mats.
4.  Unaspis japonensis                 14. Spodoptera litura Fabr.             24.  Popillia japonica Nawn
5.  Spodoptera littoralis               15. Hyphantria cunea Drury             25.  Ceroplastes japonicus
6.  Ceroplastes rusci                 16. Icerua purchasi Mosk.              26.  Lopholeucappis japonicus
7.  Callosobruchus chinensis L.            17. Numonia pyrivorella Mats            27.  Caryedon gonagra FOARTE
8.  Ceratitis capitata Wied              18. Phythorimaea operculella Zell          28.  Zabrotes subfasciatus Boh

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
   6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 646/11.XII.2000

29. Liriomysa trifolii Burg            5. Pseudoccus comstocki            H.
                         6. Dialeurodes citri Ashm
B. Boli ale plantelor                                      1. Aceria sheldoni
Ciuperci                     B. Boli ale plantelor
                                                 AÐ2. Boli ale plantelor
1. Glomorella gossypii South           Ciuperci
2. Tilletia (Neovossia) indica Mit        1. Synchytrium endobiticum Pers        Ciuperci
3. Phymatotrichum omnivorum Duggar                                1. Cerospora kikuchii Vats et Tom. Gard
4. Didymelia chrysanthemi gar.et.g.        C. Boli bacteriene
                                                 2. Phoma andina
5. Puccinia horiana P. Honn            1. Erwinia amylovora Bur
                                                 3. Diplodia macrospora Earle
6. Mycosphaerella limorum gare.
                         D. Nematozi                  3. Diplodia frumenti Ell et Ev
7. Cochliobolus heterostophus drechaler
Pas T (Helmintos-porium maydis Nisicado      1. Globodera rostochiensis M.et.st.      4. Phomopsis viticola Sacc. Euty armenisa
et Miy                      E. Buruieni                  Hanst. et car
8. Angiosrus solani Thirum et OÕBrier                              5. Phialophora cinerescens /Wr./ van
                         1. Acroptilo repens D.C.
9. Diaporthe phaseolorum (Cke. et Ell.)                             Bryma
Sacc var. caulivora Ath. et Cald         2. Cuscuta sp. sp.
                                                 6. Diaporthe helianthi Phomopsis helianthi
C. Boli bacteriene                POTENÞIAL PERICULOASE PENTRU          Bacterii
1. Erwinia stevartii               REPUBLICA ARMENIA
2. Pseudomones caryopylii                                    1. Xanthomonas ampelina
                         AÐ1. Dãunãtori ai plantelor
3. Xanthomonas campestris pv. hyaecinthi
                          1.  Giaphorina citri
                                                 Nematozi
4. Xanthomonas campestris pv. citri
5. Xanthomonas campestris pv. oryzae        2.  Lecanium deltae /Liscri/         1. Nacobbus aberrans goldeneal
(Uyeda, Ishigama) Dowson.             3.  Rhizoecus Kondonis Kuw          2. Redopholus similis cobb
6. Xanthomonas campestris pv. oryzicola      4.  Aonidiella aurantii Mask.
Fang. et al                    5.  Pinnaspis strachani /Cooley/       Boli virale
7. Clavibacter tritici (Carls. et Vidov.) Davis  6.  Pseudoparlatoria parlatorioides /Coms/  1. Andean potato latuito virus
D. Boli virale                   7.  Nipaeococcus nipae /Mask/        2. Rosw wilt disease
                          8.  Aleurochantus woglumi Ashb.
1. Grapevine flavescance                                     3. Potato virus Ñ yellowing virus
                          9.  Chionaspis furfure Fitch
2. American plum line pattern virus                               4. Potato yellowing dwart virus
                         10.  Chrysomphalus rossi Mask
3. Peach mosaik virus American
                         11.  Dyamicoccus wistarisi green       5. Chrysanthemus stunt virus
E. Nematozi                                           6. Plum pox virus
                         B. Gândaci
1. Globodera pallida/stone/Mulvey et stone.                           7. Citrus tristeza virus
2. Bursaphelenchus xylophlus (Steiner et     1.  Trogoderma  simplex Jayno
                                                 8. Burley stripe mosaic virus
Buhrer) Nickle                  2.  Trogoderma  angustum Sol
                         3.  Trogoderma  ballfinchus Besl       Buruieni
F. Buruieni
                         4.  Trogoderma  longisetosum chao et
 1.  Ambrosia artemisifolia (L)                                 1. Aeshynomene indica L
                         5.  Trogoderma  grassmani Boel
 2.  Ambrosia trifida L                                     2. Aeshynomene virginica L
                         6.  Trogoderma  ornatum say
 3.  Ambrososia psilostachya D.C.                                3. Bidens bipinata L
                         7.  Trogoderma  Sternale
 4.  Solanum rosfratum dun                                   4. Diodia terres Waly
 5.  Solanum trifdorum duan           C.
                                                 5. Emex australis Stein
 6.  Solanum carolinense L            1. Sinoxylon conigrum gerat
 7.  Cenchrus pauciflorus B. (tribuldes)                            6. Emex spinosa L
                         2. Dinocerus bifoveolatus Woll
 8.  Soliva lancoifolia L                                    7. Euphoribia margibata Michx
 9.  Iva axillaris Pursh             D.
                                                 8. Euphoribia dentata (Michr.)
10.  Solanum elagegnifolium Can         1. Zabrotes subfasciatus Boh          9. Upomoea hederacea Yang
11.  Helianthus californicus D.         2. Bruchidius incernatus Boh
                                                 10. Polygonum pensylvanium L
12.  Helianthus ciliaris D.C.          3. Callosobruchus sp.
13.  Helianthus petiolaris Natt                                 11. Raimania laciniata hill
14.  Helianthus scaberrimus Benth        E. Muºte                    12. Sesbania macocarpa Muhl. ex Raf
15.  Sfriga sp. sp.               1. Dacus dorsalis Hend             13. Sicyos angulata L
                         2. Ceraitis cosyra Walk
                                                 14. Sida spinosa L
DÃUNÃTORI CU RÃSPÂNDIRE LIMITATÃ
                         F.                       15. Acanthospermum hispidum D.C.
ÎN REPUBLICA ARMENIA
                         1. Liriomyza trifolii Burgess         16. Cassia occidentalis L
A. Dãunãtori ai plantelor
                         G.                       17. Cassia Tora L
1.  Grafolitha molesta Busck
                         1. Scrobipalpopsis solanivor          18. Croton capitatus Michx
2.  Quadraspisiotus perniciosus Coms
3.  Leptinotarsa decemlineata say        2. Paralipsa gularis Zell           19. Sesbania exaltata Cary
4.  Vifeus vitifolii Fitch            3. Phthorimaea licopersicella Busck      Jacguemontia tamnifalia L

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 646/11.XII.2000         7

                                        ANEXA Nr. 3
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 646/11.XII.2000
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

          Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                  cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                  ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
          Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                  ºos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, telefon 411.58.33.
          Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                  E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646/11.XII.2000 conþine 8 pagini.             Preþul 2.864 lei    ISSN 1453Ñ4495


Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

								
To top