415 by monitorul-oficial

VIEWS: 9 PAGES: 8

									                               PARTEA      I
Anul XII Ñ Nr. 415            LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                            Joi, 31 august 2000


                                SUMAR


Nr.                              Pagina  Nr.                                         Pagina

    ORDONANÞE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI                     transportului în Sud-Estul EuropeiÒ, semnat la
                                          Bucureºti la 7 iulie 2000 ........................................    1Ð2
77.   Ñ Ordonanþã pentru ratificarea Acordului de
                                    Acord de împrumut (Proiectul ”Facilitarea comerþului ºi
   împrumut dintre România ºi Banca Internaþionalã
                                       transportului în Sud-Estul EuropeiÒ) între România
   pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare (B.I.R.D.) pen-           ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi
   tru finanþarea Proiectului ”Facilitarea comerþului ºi         Dezvoltare ................................................................   2Ð8   ORDONANÞE               ALE       GUVERNULUI                       ROMÂNIEI
                            GUVERNUL ROMÂNIEI

                     ORDONANÞÃ
     pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România ºi Banca Internaþionalã
       pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare (B.I.R.D.) pentru finanþarea Proiectului
 ”Facilitarea comerþului ºi transportului în Sud-Estul EuropeiÒ, semnat la Bucureºti la 7 iulie 2000
     În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 1 lit. A pct. 12 din Legea nr. 125/2000 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã.

  Art. 1. Ñ Se ratificã Acordul de împrumut dintre          se suportã de Direcþia Generalã a Vãmilor din Fondul spe-
România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi        cial pentru dezvoltarea ºi modernizarea punctelor de con-
Dezvoltare pentru finanþarea Proiectului ”Facilitarea         trol pentru trecerea frontierei, precum ºi a celorlalte unitãþi
comerþului ºi transportului în Sud-Estul EuropeiÒ, în valoare     vamale.
de 17,1 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureºti la           Art. 4. Ñ Rambursarea împrumutului, plata dobânzii, a
7 iulie 2000.                             comisionului iniþial, a comisionului de angajament ºi a altor
  Art. 2. Ñ Implementarea acordului de împrumut se va        costuri aferente avansului vor fi suportate din bugetul
realiza de Unitatea de management al Proiectului (UMP),        Fondului special pentru dezvoltarea ºi modernizarea punc-
constituitã în cadrul Direcþiei Generale a Vãmilor, aceasta      telor de control pentru trecerea frontierei, precum ºi a
având întreaga autoritate ºi responsabilitate în realizarea      celorlalte unitãþi vamale.
Proiectului ºi în utilizarea sumelor din împrumut, sub           Art. 5. Ñ Se autorizeazã Guvernul României, prin
directa responsabilitate ºi coordonare a directorului general.     Ministerul Finanþelor, ca, de comun acord cu Banca
  Art. 3. Ñ Contribuþia României la realizarea Proiectului      Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, sã intro-
(inclusiv taxele ºi impozitele datorate pe teritoriul României)    ducã, pe parcursul utilizãrii împrumutului, în raport cu

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 415/31.VIII.2000

condiþiile de derulare a acordului de împrumut menþionat la    Reconstrucþie ºi Dezvoltare sau sã determine noi
art. 1, amendamente la conþinutul acestuia, care privesc     condiþionalitãþi economice faþã de cele convenite iniþial între
realocãri de fonduri, modificãri în structura împrumutului pe   pãrþi.
componente, modificãri de termene, precum ºi orice alte        Guvernul va raporta periodic Parlamentului asupra
modificãri care nu sunt de naturã sã sporeascã obligaþiile    amendamentelor introduse în cadrul Raportului privind dato-
financiare ale României faþã de Banca Internaþionalã pentru    ria publicã externã a României.

                             PRIM-MINISTRU
                          MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
                                            Contrasemneazã:
                                           Ministrul finanþelor,
                                          Decebal Traian Remeº
                                    p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
                                            Stelian Oancea,
                                            secretar de stat
    Bucureºti, 24 august 2000.
    Nr. 77.
                                                     Împrumut nr. 4560 RO

                        A C O R D D E Î M P R U M U T*)
              (Proiectul ”Facilitarea comerþului ºi transportului în Sud-Estul EuropeiÒ)
             între România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare
     Acord din data de 7 iulie 2000 între România (Împrumutatul) ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie
                           ºi Dezvoltare (Banca)
     Având în vedere cã:
     (A) Împrumutatul a încheiat un Memorandum de înþelegere (MÎ) în data de 10 februarie 2000 cu alte þãri partici-
pante (dupã cum sunt definite în continuare), confirmând angajamentul þãrilor participante într-un program regional de
facilitare a comerþului ºi transportului (Programul regional);
     (B) Împrumutatul, fiind convins în ceea ce priveºte fezabilitatea ºi prioritatea Proiectului descris în anexa nr. 2 la
acest acord, a solicitat Bãncii asistenþã în finanþarea Proiectului care reprezintã parte a activitãþilor Împrumutatului în
cadrul Programului regional; ºi
     (C) Pentru asistenþã în finanþarea Proiectului ºi alte mãsuri incluse în Programul regional Împrumutatul intenþioneazã
sã obþinã altã asistenþã din altã sursã externã de finanþare în valoare de aproximativ 1.400.000 USD în echivalent,
     având în vedere cã Banca a fost de acord, între altele cu cele expuse mai sus, sã acorde Împrumutatului împru-
mutul în termenii ºi în condiþiile stipulate în acest acord,
     pãrþile la prezentul acord convin dupã cum urmeazã:
             ARTICOLUL I                 g) puncte-pilot înseamnã terminalul vamal interior Bacãu
          Condiþii generale; definiþii         ºi staþiile vamale Giurgiu ºi Constanþa;
                                   h) PIP înseamnã planul de implementare a Proiectului,
  Secþiunea 1.01. Ñ Condiþiile generale aplicabile acordu-   care include strategia de reformã vamalã ºi un plan de
rilor de împrumut ºi de garanþie pentru împrumuturi într-o    management al mediului, adoptat de Împrumutat, care spe-
singurã valutã ale Bãncii, datate 30 mai 1995 (cu modi-      cificã mãsurile cerute pentru implementarea Proiectului;
ficãrile din 2 decembrie 1997), (Condiþiile generale), consti-    i) UMP înseamnã Unitatea de management al
tuie parte integrantã a acestui acord.              Proiectului, înfiinþatã în cadrul DGV, care funcþioneazã sub
  Secþiunea 1.02. Ñ În cazul în care contextul nu impune    conducerea managerului de proiect;
                                   j) coordonatorul Proiectului înseamnã coordonatorul Pro-
altfel, diferiþii termeni definiþi în Condiþiile generale ºi în  iectului, desemnat de Împrumutat sã fie responsabil cu
Preambulul la acest acord au înþelesul stabilit în acestea    coordonarea activitãþilor tuturor agenþiilor Împrumutatului în
ºi, în plus, urmãtorii termeni au urmãtoarele semnificaþii:    cadrul Proiectului ºi sã reprezinte Împrumutatul în CRC;
  a) strategia de reformã vamalã înseamnã strategia         k) managerul Proiectului înseamnã ºeful UMP;
satisfãcãtoare pentru Bancã, adoptatã de Împrumutat, care       l) raportul de management al Proiectului înseamnã fiecare
descrie mãsurile ce trebuie luate pe perioada implementãrii    raport pregãtit în concordanþã cu secþiunea 4.02 a acestui
Proiectului în vederea întãririi DGV;               acord;
  b) planul de management al mediului înseamnã planul,       m) avansul pentru pregãtirea Proiectului înseamnã avan-
satisfãcãtor pentru Bancã, elaborat ºi adoptat de Împrumu-    sul pentru pregãtirea Proiectului acordat de Bancã Împru-
tat, care descrie atenuarea mediului, mãsurile de monitori-    mutatului în urma unui schimb de scrisori datate
zare ºi instituþionale pentru Proiect;              25 februarie 2000 ºi 10 martie 2000;
  c) DGV înseamnã Direcþia Generalã a Vãmilor din          n) CRC înseamnã Comitetul Regional de Coordonare
                                 înfiinþat de þãrile participante la MÎ pentru a superviza
cadrul MF;                            implementarea Programului regional;
  d) SIVI înseamnã sistemul informaþional vamal integrat      o) contul special înseamnã contul la care se face refe-
al DGV care urmeazã sã fie sprijinit în cadrul pãrþii C a     rire în partea B a anexei nr.1 la acest acord; ºi
Proiectului;                             p) coordonatorul de paginã web înseamnã coordonatorul
  e) MF înseamnã Ministerul Finanþelor al Împrumutatului;    care urmeazã sã fie desemnat pentru scopurile pãrþii B a
  f) þarã participantã înseamnã fiecare þarã participantã la  Proiectului de cãtre Ministerul Industriei ºi Comerþului al
Programul regional;                        Împrumutatului.

    *) Traducere.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 415/31.VIII.2000                    3

            ARTICOLUL II                 c) Banca va notifica Împrumutatului în legãturã cu rata
             Împrumutul                de bazã LIBOR ºi marja totalã LIBOR pentru fiecare peri-
                                 oadã de dobândã, imediat dupã determinarea acestora.
  Secþiunea 2.01. Ñ Banca acceptã sã împrumute Împru-        d) Ori de câte ori, în funcþie de schimbãrile practicilor
mutatului, în termenii ºi în condiþiile prevãzute sau la care   pieþei, care afecteazã determinarea ratelor de dobândã la
se face referire în acordul de împrumut, o sumã egalã cu     care se face referire în aceastã secþiune, Banca constatã
ºaptesprezece      milioane  una   sutã  mii   USD  cã este în interesul împrumutaþilor sãi, luaþi în totalitate, ºi
(17.100.000 USD).                         al Bãncii sã aplice o bazã pentru determinarea ratelor de
  Secþiunea 2.02. Ñ a) Suma împrumutului poate fi trasã     dobândã aplicabile împrumutului, alta decât cea prevãzutã
din contul împrumutului în conformitate cu prevederile ane-    în aceastã secþiune, Banca poate modifica baza pentru
xei nr.1 la acest acord, pentru cheltuieli efectuate (sau,    determinarea ratelor de dobândã aplicabile împrumutului, cu
dacã Banca va fi de acord astfel, care urmeazã sã fie       condiþia notificãrii Împrumutatului în legãturã cu noua bazã
efectuate) privind costul rezonabil al bunurilor, lucrãrilor ºi  cu cel puþin ºase (6) luni înainte. Noua bazã va deveni
serviciilor necesare pentru Proiect ºi care urmeazã sã fie    efectivã la expirarea perioadei de notificare dacã Împrumu-
finanþate din sumele împrumutului.                tatul nu notificã Bãncii, în perioada menþionatã, obiecþiile lui
                                 în legãturã cu aceasta, caz în care modificarea respectivã
  b) Imediat dupã data intrãrii în efectivitate Banca, în    nu va fi aplicabilã împrumutului.
numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului ºi      Secþiunea 2.07. Ñ Dobânda ºi alte comisioane vor fi
îºi va recupera suma necesarã pentru rambursarea capita-     plãtibile în rate semestriale, la 15 aprilie ºi la 15 octombrie
lului avansului pentru pregãtirea Proiectului tras ºi datorat   în fiecare an.
de la data respectivã ºi pentru a plãti toate comisioanele      Secþiunea 2.08. Ñ Împrumutatul va restitui împrumutul
neachitate legate de acesta. Suma netrasã din valoarea      în conformitate cu graficul de amortizare prevãzut în anexa
autorizatã a avansului pentru pregãtirea Proiectului va fi    nr. 3 la acest acord.
anulatã din acel moment.
  Secþiunea 2.03. Ñ Data limitã pentru efectuarea trageri-                ARTICOLUL III
lor va fi 31 decembrie 2003 sau o altã datã ulterioarã pe                Execuþia Proiectului
care Banca o va stabili. Banca va notifica cu promptitudine
Împrumutatului despre aceastã datã ulterioarã.            Secþiunea 3.01. Ñ a) Împrumutatul declarã cã se anga-
  Secþiunea 2.04. Ñ Împrumutul va plãti Bãncii un comi-     jeazã sã îndeplineascã obiectivele Proiectului, astfel cum
sion egal cu unu la sutã (1%) din valoarea împrumutului.     sunt specificate în anexa nr. 2 la acest acord, ºi în acest
La data sau imediat dupã data intrãrii în efectivitate Împru-   scop va realiza Proiectul prin DGV ºi coordonatorul
mutatul va plãti suma reprezentând comisionul menþionat      Proiectului, sub supervizarea MF, cu diligenþa ºi cu efi-
mai sus.                             cienþa necesare ºi în conformitate cu practicile financiare,
  Secþiunea 2.05. Ñ Împrumutatul va plãti Bãncii un       administrative, de mediu ºi tehnice corespunzãtoare, ºi va
comision de angajament la o ratã de trei pãtrimi dintr-un     asigura cu promptitudine, pe mãsurã ce sunt necesare,
procent (3/4 din 1%) pe an din valoarea împrumutului,       fondurile, facilitãþile, serviciile ºi alte resurse necesare
netrasã de la o perioadã la alta.                 Proiectului.
                                   b) Fãrã a se limita la prevederile paragrafului a) al
  Secþiunea 2.06. Ñ a) Împrumutatul va plãti dobânda      acestei secþiuni ºi cu excepþia cazului în care Împrumutatul
aferentã împrumutului tras ºi nerambursat de la o perioadã    ºi Banca vor conveni altfel, Împrumutatul, prin intermediul
la alta, la o ratã egalã, pentru fiecare perioadã de       DGV, va realiza Proiectul în concordanþã cu PIP ºi cu pro-
dobândã, cu rata de bazã LIBOR plus marja totalã LIBOR.      gramul de implementare stabilit în anexa nr. 5 la acest
  b) În scopul acestei secþiuni:                acord.
    ii(i) perioada de dobândã înseamnã perioada iniþialã      Secþiunea 3.02. Ñ Cu excepþia cazului în care Banca
       de la ºi incluzând data semnãrii acestui acord    va conveni altfel, achiziþionarea bunurilor, lucrãrilor ºi servi-
       pânã la, dar excluzând prima datã de platã a     ciilor de consultanþã necesare Proiectului, care urmeazã sã
       dobânzii care are loc dupã aceea ºi dupã peri-    fie finanþate din sumele împrumutului, va fi guvernatã de
       oada iniþialã, fiecare perioadã de la ºi incluzând  prevederile anexei nr. 4 la acest acord.
       data de platã a dobânzii pânã la, dar excluzând     Secþiunea 3.03. Ñ Pentru scopurile secþiunii 9.07 din
       urmãtoarea datã de platã a dobânzii;         Condiþiile generale ºi fãrã a se limita la acestea, Împrumu-
    i(ii) data de platã a dobânzii înseamnã orice datã spe-  tatul:
       cificatã în secþiunea 2.07 a acestui acord;       a) va pregãti, pe baza liniilor directoare acceptabile
    (iii) rata de bazã LIBOR înseamnã, pentru fiecare     Bãncii, ºi va furniza Bãncii, nu mai târziu de 6 (ºase) luni
       perioadã de dobândã, rata interbancarã oferitã de  dupã data limitã de tragere sau la o altã datã ulterioarã,
       piaþa Londrei pentru depozite la 6 luni în USD    dupã cum poate fi convenitã în acest scop între Împrumu-
       pentru valoarea primei zile a acelei perioade de   tat ºi Bancã, un plan menit sã asigure atingerea continuã
       dobândã (sau, în cazul perioadei iniþiale de     a obiectivelor Proiectului; ºi
       dobândã, pentru valoarea de la data de platã a      b) va acorda Bãncii o posibilitate rezonabilã de a se
       dobânzii care are loc sau urmeazã imediat primei   consulta cu Împrumutatul în legãturã cu planul respectiv.
       zile a unei astfel de perioade de dobândã), aºa                ARTICOLUL IV
       cum a fost determinatã în mod rezonabil de
       Bancã ºi exprimatã ca un procent anual;                   Clauze financiare
    (iv) marja totalã LIBOR înseamnã, pentru fiecare peri-     Secþiunea 4.01. Ñ a) Împrumutatul, prin DGV, va stabili
       oadã de dobândã: (A) trei pãtrimi dintr-un pro-   ºi va menþine permanent un sistem de management finan-
       cent (3/4 din 1%); (B) minus (sau plus) marja    ciar, care include evidenþe ºi conturi, ºi va pregãti situaþii
       medie ponderatã, pentru acea perioadã de       financiare adecvate, într-un format acceptabil Bãncii, pentru
       dobândã, sub (sau peste) ratele oferite pe piaþa   a reflecta operaþiunile, resursele ºi cheltuielile în legãturã
       interbancarã londonezã sau alte rate de referinþã,  cu Proiectul.
       pentru depozite la 6 luni, pentru împrumuturile     b) Împrumutatul, prin DGV:
       nerambursate ale Bãncii sau pentru pãrþi ale        ii(i) va þine evidenþele, conturile ºi situaþiile financiare
       acestora alocate de Bancã pentru finanþarea            la care se face referire în paragraful a) al aces-
       împrumuturilor într-o singurã valutã sau pentru          tei secþiuni ºi evidenþele ºi conturile pentru contul
       pãrþi ale acestora acordate de ea, care includ          special pentru fiecare an fiscal auditat, în confor-
       împrumutul, aºa cum a fost determinatã în mod           mitate cu standardele de audit acceptabile Bãncii,
       rezonabil de cãtre Bancã ºi exprimatã ca un pro-         aplicate în mod consecvent de auditori indepen-
       cent anual.                            denþi acceptabili Bãncii, care vor fi numiþi în

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 415/31.VIII.2000

        termen de 6 luni de la data intrãrii în efectivitate     b) Dupã finalizarea planului de acþiune la care se face
        a acestui acord;                     referire în paragraful a) al acestei secþiuni Împrumutatul,
    i(ii) va transmite Bãncii, imediat ce este posibil, dar      prin intermediul DGV, va pregãti, în concordanþã cu liniile
        în orice caz nu mai târziu de 6 luni dupã         directoare acceptabile Bãncii, ºi va furniza Bãncii, nu mai
        sfârºitul fiecãrui asemenea an: (A) copii certifi-    târziu de 45 de zile dupã sfârºitul fiecãrui trimestru calen-
        cate de pe situaþiile financiare la care se face     daristic, un raport de management al Proiectului pentru o
        referire în paragraful a) al acestei secþiuni, pentru   astfel de perioadã.
        fiecare astfel de an auditat; ºi (B) un punct de
        vedere privind astfel de situaþii, evidenþe ºi con-                ARTICOLUL V
        turi ºi raportul unui astfel de audit efectuat de            Clauze asigurãtorii pentru Bancã
        auditorii respectivi, în acel scop ºi cu acele deta-
        lii pe care Banca le va fi cerut în mod rezonabil;      Secþiunea 5.01. Ñ Conform secþiunii 6.02 (p) din
        ºi                            Condiþiile generale, urmãtoarea situaþie suplimentarã este
    (iii) va furniza Bãncii alte asemenea informaþii privind     specificatã, ºi anume faptul cã MÎ va fi fost amendat, sus-
        astfel de evidenþe ºi conturi ºi auditul acestora ºi   pendat, abrogat, terminat, derogat sau modificat, astfel
        privind respectivii auditori, dupã cum le va cere     încât sã afecteze material ºi negativ abilitatea Împrumuta-
        periodic Banca, în mod rezonabil.             tului de a-ºi îndeplini obligaþiile din acest acord.
  c) Pentru toate cheltuielile în legãturã cu care tragerile        Secþiunea 5.02. Ñ Conform secþiunii 7.01 (k) din
au fost efectuate din contul împrumutului, pe baza            Condiþiile generale, se specificã urmãtoarea situaþie supli-
declaraþiilor de cheltuieli, Împrumutatul, prin DGV:           mentarã, ºi anume cã situaþia specificatã în secþiunea 5.01
    ii(i) va þine sau va face sã fie þinute, în conformitate     din acest acord va interveni ºi va continua pentru o peri-
        cu paragraful a) al acestei secþiuni, evidenþe ºi     oadã de 60 de zile dupã ce Banca va fi transmis o astfel
        conturi, care sã reflecte astfel de cheltuieli;      de notificare Împrumutatului.
    i(ii) va pãstra, cel puþin un an dupã ce Banca a pri-
        mit raportul de audit pentru anul fiscal în care                  ARTICOLUL VI
        s-a efectuat ultima tragere din contul împrumutu-           Data intrãrii în efectivitate; terminare
        lui, toate evidenþele (contracte, comenzi, facturi,
        note de platã, chitanþe ºi alte documente) care        Secþiunea 6.01. Ñ Urmãtoarele situaþii sunt specificate
        evidenþiazã astfel de cheltuieli;             drept condiþii suplimentare pentru intrarea în efectivitate a
    (iii) va permite reprezentanþilor Bãncii sã examineze       acordului de împrumut în înþelesul secþiunii 12.01 (c) din
        astfel de evidenþe; ºi                  Condiþiile generale:
    (iv) va asigura cã astfel de evidenþe ºi conturi la          a) UMP a fost înfiinþatã ºi s-a asigurat personalul
        care se referã paragraful b) al acestei secþiuni     (incluzând un responsabil de achiziþii, contabil, personal
        sunt incluse în auditarea anualã ºi cã raportul      administrativ ºi alt personal) cu funcþiuni ºi termeni de refe-
        unei astfel de auditãri conþine opinia separatã a     rinþã satisfãcãtori pentru Bancã ºi cu resurse ºi un sistem
        respectivilor auditori, potrivit cãreia declaraþiile de  de management financiar satisfãcãtoare Bãncii;
        cheltuieli prezentate în cursul unui astfel de an       b) Împrumutatul a selectat, pentru scopurile
        fiscal, împreunã cu procedurile ºi controalele      secþiunii 4.01 din acest acord, auditori satisfãcãtori Bãncii.
        interne implicate în pregãtirea lor pot constitui o      Secþiunea 6.02. perioada de 120 (o sutã douãzeci) de
        bazã pentru a justifica tragerile respective.       zile de la data semnãrii acestui acord este specificatã prin
  Secþiunea 4.02. Ñ a) Fãrã a se limita la prevederile         prezentul acord pentru scopurile secþiunii 12.04 din
secþiunii 4.01 a acestui acord, Împrumutatul va realiza un        Condiþiile generale.
plan de acþiune limitat în timp, acceptabil Bãncii, pentru                   ARTICOLUL VII
întãrirea sistemului de management financiar la care se
face referire în paragraful a) al secþiunii 4.01, pentru a              Reprezentantul Împrumutatului; adrese
face posibil ca Împrumutatul, nu mai târziu de 30 noiem-
brie 2000 sau la o datã ulterioarã pe care Banca o va            Secþiunea 7.01. Ñ Ministerul Finanþelor al Împrumutatu-
agrea, sã pregãteascã trimestrial rapoarte de management         lui este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului pentru
al Proiectului, acceptabile Bãncii, fiecare dintre acestea:       scopurile secþiunii 11.03 din Condiþiile generale.
    ii(i) (A) stabileºte sursele reale ºi cererile de fonduri       Secþiunea 7.02. Ñ Urmãtoarele adrese sunt specificate
        pentru Proiect atât cumulat, cât ºi pentru peri-     pentru scopurile secþiunii 11.01 din Condiþiile generale:
        oada la care se referã raportul respectiv, precum       Pentru Împrumutat:
        ºi sursele estimate ºi cererile de fonduri pentru       Ministerul Finanþelor
        Proiect pentru perioada de 6 luni urmãtoare peri-       Str. Apolodor nr. 17
        oadei la care se referã raportul respectiv, ºi        Bucureºti
    iiiiiiii(B) indicã separat cheltuielile finanþate din sumele     România
        împrumutului pe perioada la care se referã rapor-       Telex: 11239
        tul respectiv ºi cheltuielile propuse sã fie         Pentru Bancã:
        finanþate din sumele împrumutului pe perioada de       Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare
        6 luni urmãtoare perioadei la care se referã         1818, H Street, N.W.
        raportul respectiv;                      Washington, D.C. 20433
    i(ii) (A) descrie progresul fizic înregistrat în imple-        Statele Unite ale Americii
        mentarea Proiectului atât cumulat, cât ºi pentru       Adresa telegraficã:
        perioada la care se referã raportul respectiv, ºi       INTBAFRAD
        (B) explicã diferenþele dintre þintele actuale ºi       Washington, D.C.
        cele prevãzute anterior ale implementãrii; ºi         Telex: 248423 (MCI) sau 64145 (MCI)
    (iii) evidenþiazã stadiul achiziþiilor în cadrul Proiectului     Drept urmare, pãrþile la prezentul acord, acþionând prin
        ºi cheltuielile în cadrul contractelor finanþate din   reprezentanþii lor legal autorizaþi, au dispus ca acest acord
        sumele împrumutului, la sfârºitul perioadei la care    sã fie semnat în numele lor la Bucureºti, România, în ziua
        se referã raportul respectiv.               ºi în anul menþionate la început.
               ROMÂNIA                   BANCA INTERNAÞIONALÃ PENTRU RECONSTRUCÞIE ªI DEZVOLTARE
              de cãtre                                de cãtre
          Decebal Traian Remeº,                           Andrew Vorkink,
                                                director de þarã
            ministrul finanþelor,                    Unitatea de þarã Bulgaria ºi România
           reprezentant autorizat                     Regiunea Europa ºi Asia Centralã

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 415/31.VIII.2000                    5

                                                             ANEXA Nr. 1


                     TRAGEREA SUMELOR DIN ÎMPRUMUT

  A. General                           sumelor din împrumut pe fiecare categorie ºi procentul
  1. Tabelul de mai jos precizeazã categoriile de poziþii     cheltuielilor pentru poziþiile care vor fi astfel finanþate din
care vor fi finanþate din sumele împrumutului, alocarea      fiecare categorie:
                           Suma alocatã din împrumut      % din cheltuielile care
              Categoria
                            (exprimatã în USD)       urmeazã sã fie finanþate

      (1) Lucrãri                  1.300.000         30%
      (2) Bunuri                  13.700.000         100% din cheltuielile externe,
                                           100% din cheltuielile locale
                                           (costuri ex-factory) ºi 84% din
                                           cheltuielile pentru alte poziþii
                                           achiziþionate pe plan local
      (3) Servicii de consultanþã
        ºi instruire                 400.000         100%
      (4) Costuri operaþionale adiþionale       100.000         100%
      (5) Refinanþarea APP               100.000         Suma    datoratã  conform
                                           secþiunii 2.02 din acest acord
      (6) Nealocate                 1.500.000
      TOTAL:                    17.100.000

  2. Pentru scopurile acestei anexe:                 3. Plãþile din contul special vor fi efectuate în exclusivitate
  a) termenul cheltuieli externe înseamnã cheltuieli în     pentru cheltuieli eligibile. Pentru fiecare platã efectuatã de
moneda oricãrei alte þãri, alta decât cea a Împrumutatului,    Împrumutat din contul special Împrumutatul, la momentul în
pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul oricãrei   care Banca va solicita în mod rezonabil, va furniza Bãncii
þãri, alta decât cea a Împrumutatului;               astfel de documente ºi alte evidenþe care sã indice cã o ast-
  b) termenul cheltuieli locale înseamnã cheltuieli în      fel de platã a fost fãcutã exclusiv pentru cheltuieli eligibile.
moneda Împrumutatului sau pentru bunuri ºi servicii furni-       4. Fãrã a se limita la prevederile pãrþii B2 a acestei
zate de pe teritoriul Împrumutatului;               anexe, Bãncii nu i se va solicita sã facã depozite ulterioare
  c) termenul costuri operaþionale adiþionale înseamnã cos-   în contul special:
turi operaþionale adiþionale ale UMP apãrute în legãturã cu      a) dacã Banca considerã în orice moment cã toate tra-
implementarea Proiectului, managementul, monitorizarea,      gerile viitoare trebuie sã fie efectuate de Împrumutat direct
incluzând salariile personalului ºi costul sistemului de      din contul împrumutului; sau
management financiar pentru Proiect; ºi                b) dacã Împrumutatul nu va furniza Bãncii, în cadrul
  d) termenul instruire înseamnã activitãþile de instruire    perioadei specificate în secþiunea 4.01 b) (ii) din acest
(altele decât serviciile de consultanþã) care urmeazã sã fie    acord, oricare dintre rapoartele de audit cerute sã fie trans-
realizate în cadrul Proiectului, incluzând costul atelierelor de  mise Bãncii conform secþiunii respective, în legãturã cu
lucru, costurile de transport ºi diurna celor instruiþi.      auditul (A) rapoartelor ºi conturilor pentru contul special sau
  3. Fãrã a se limita la prevederile paragrafului 1 de mai    (B) evidenþelor ºi conturilor care reflectã cheltuielile în
sus, nu se vor face trageri în legãturã cu plãþile efectuate    legãturã cu care tragerile au fost fãcute pe baza
în cadrul categoriilor (1), (2), (3), (4) ºi (6) expuse în tabe-  declaraþiilor de cheltuieli.
lul din paragraful 1 al acestei anexe pânã când comisionul       5. Bãncii nu i se va solicita sã facã depozite ulterioare
la care se face referire în secþiunea 2.04 din acest acord     în contul special, în conformitate cu prevederile pãrþii B2 a
nu va fi plãtit.                          acestei anexe, dacã în orice moment Banca va fi notificat
                                  Împrumutatului în legãturã cu intenþia sa de a suspenda în
  4. Banca poate solicita ca tragerile din contul împrumu-    întregime sau în parte dreptul Împrumutatului de a efectua
tului sã fie efectuate pe baza declaraþiilor de cheltuieli pen-  trageri din contul împrumutului conform secþiunii 6.02 din
tru: (i) lucrãri în cadrul contractelor în valoare de pânã la   Condiþiile generale. Dupã o asemenea notificare Banca va
500.000 USD în echivalent fiecare; (ii) bunuri în cadrul      stabili unilateral dacã depozitele ulterioare în contul special
unor contracte în valoare de pânã la 100.000 USD în echi-     pot fi efectuate ºi ce proceduri trebuie urmate pentru efec-
valent fiecare; ºi (iii) contracte pentru firme de consultanþã   tuarea unor astfel de depozite ºi va notifica Împrumutatului
în valoare de pânã la 100.000 USD în echivalent fiecare;      asupra hotãrârii sale.
(iv) contracte pentru consultanþi individuali, în valoare de      6. a) Dacã Banca stabileºte în orice moment cã orice
pânã la 50.000 USD în echivalent fiecare; ºi (v) costuri      platã din contul special a fost fãcutã pentru o cheltuialã
operaþionale ºi de instruire, în astfel de termeni ºi condiþii   care nu este o cheltuialã eligibilã sau nu a fost justificatã
dupã cum Banca va specifica prin notificare cãtre Împru-      prin dovezile furnizate Bãncii, Împrumutatul, imediat dupã
mutat.                               notificarea Bãncii, va furniza evidenþe suplimentare, dupã
  B. Contul special                       cum Banca poate solicita, sau va depozita în contul special
  1. Împrumutatul, prin DGV, va deschide ºi va menþine,     (sau, dacã Banca va solicita astfel, va restitui Bãncii) o
în USD, un cont special de depozit la o bancã comercialã,     sumã egalã cu suma unei astfel de plãþi. Dacã Banca nu
în termeni ºi condiþii satisfãcãtoare pentru Bancã, incluzând   va conveni în alt mod, nici un depozit ulterior în contul
protecþia corespunzãtoare împotriva compensãrii, popririi ºi    special nu va fi fãcut pânã ce Împrumutatul nu a furnizat
sechestrului.                           dovezile sau nu a fãcut un asemenea depozit ori nu a res-
  2. Dupã ce Banca a primit dovada satisfãcãtoare pentru     tituit, dupã caz.
ea, potrivit cãreia contul special a fost deschis, tragerile de    b) Dacã Banca hotãrãºte în orice moment cã orice
sume din contul împrumutului care urmeazã sã fie depozi-      sumã rãmasã în contul special nu va fi solicitatã pentru a
tate în contul special vor fi efectuate în conformitate cu     acoperi plãþi pentru cheltuieli eligibile, în urmãtoarea peri-
prevederile anexei la aceastã anexã.                oadã de 6 luni care urmeazã unei astfel de hotãrâri,

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 415/31.VIII.2000

Împrumutatul, imediat dupã notificarea Bãncii, va restitui      d) Restituirile cãtre Bancã, efectuate conform subpara-
Bãncii suma neutilizatã.                      grafelor a), b) sau c) ale acestui paragraf, vor fi creditate
  c) Împrumutatul, dupã notificarea Bãncii, poate restitui    din contul împrumutului pentru trageri ulterioare sau pentru
Bãncii, în totalitate sau în parte, fondurile depozitate în    anulare, în concordanþã cu prevederile acordului de
contul special.                          împrumut.

                                                               ANEXÃ
                                                            la anexa nr. 1
                         Funcþionarea contului special
  1. Pentru scopurile acestei anexe:               transmiterii fiecãrei astfel de cereri Împrumutatul va furniza
  Ð termenul alocaþie autorizatã înseamnã o sumã egalã      Bãncii documentele sau alte evidenþe necesare, conform
cu 1.000.000 USD care va fi trasã din contul împrumutului     pãrþii B3 din anexa nr. 1 la acest acord, pentru plata sau
ºi depozitatã în contul special, conform paragrafului 2 al     plãþile pentru care realimentarea este cerutã. Pe baza
acestei anexe; cu condiþia ca totuºi, în cazul în care Banca    fiecãrei astfel de cereri Banca, în numele Împrumutatului,
nu va conveni altfel, alocaþia autorizatã sã fie limitatã la o   va trage din contul împrumutului ºi va depozita în contul
sumã egalã cu 500.000 USD pânã când suma totalã a tra-       special acea sumã pe care Împrumutatul o va fi cerut ºi
gerilor din contul împrumutului plus sumele tuturor angaja-    va fi fost doveditã prin documentele menþionate ºi prin alte
mentelor speciale neachitate asumate de Bancã, în         evidenþe cã a fost plãtitã din contul special pentru cheltuieli
conformitate cu prevederile secþiunii 5.02 din Condiþiile     eligibile. Fiecare dintre aceste depozite în contul special va
generale, va fi egalã sau va depãºi echivalentul a         fi tras de Bancã din contul împrumutului pentru una sau
2.000.000 USD.                           mai multe dintre categoriile eligibile.
  2. Tragerile alocaþiei autorizate ºi cele urmãtoare pentru     3. Bãncii nu i se va cere sã facã noi depozite în contul
realimentarea contului special se vor efectua dupã cum       special atunci când suma totalã netrasã din împrumut
urmeazã:                              minus suma totalã a tuturor angajamentelor speciale ne-
  a) Pentru tragerile alocaþiei autorizate Împrumutatul va    achitate asumate de Bancã, conform secþiunii 5.02 din
transmite Bãncii o cerere sau cereri pentru depozitarea în     Condiþiile generale, va fi egalã cu echivalentul a de douã
contul special a unei sume sau a unor sume care nu vor       ori suma alocaþiei autorizate. Dupã aceea, tragerea din
depãºi suma totalã a alocaþiei autorizate. Pe baza fiecãrei    contul împrumutului a sumei rãmase netrase din împrumut
astfel de cereri Banca, în numele Împrumutatului, va trage     va urma acele proceduri pe care Banca le va specifica prin
din contul împrumutului ºi va depozita în contul special o     notificarea Împrumutatului. Astfel de trageri ulterioare vor fi
astfel de sumã pe care Împrumutatul o va fi solicitat.       efectuate numai dupã ºi în mãsura în care Banca se va fi
  b) Pentru realimentarea contului special Împrumutatul va    asigurat cã toate sumele rãmase ca depozit în contul spe-
transmite Bãncii cereri pentru depozite în contul special la    cial, de la data acelei notificãri, vor fi folosite la efectuarea
intervalele precizate de Bancã. Înainte sau în momentul      plãþilor pentru cheltuieli eligibile.
                                                            ANEXA Nr. 2

                        DESCRIEREA PROIECTULUI

  Obiectivele Proiectului sunt: a) reducerea costurilor neta-  asigurarea asistenþei tehnice ºi a instruirii personalului din
rifare ale comerþului ºi transportului la graniþele Împrumuta-   domeniul comerþului ºi a altor categorii de personal din
tului; b) reducerea contrabandei ºi corupþiei la trecerile de   domeniul facilitãþilor comerciale ºi transporturilor.
frontierã ale Împrumutatului.                     Partea C: SIVI
  Proiectul cuprinde urmãtoarele pãrþi, sub rezerva unor
astfel de modificãri ale acestuia asupra cãrora Împrumutatul      Implementarea unor mãsuri în sprijinul SIVI, inclusiv:
ºi Banca pot conveni periodic în vederea realizãrii unor ast-   a) îmbunãtãþirea ºi actualizarea de software ºi hardware,
fel de obiective:                         incluzând controlul sistemului de miºcare a traficului; ºi
  Partea A: Reforma instituþionalã a administraþiei vamale    b) instruirea personalului SIVI.
  Implementarea unor mãsuri pentru realizarea reformei        Partea D: Facilitãþi de trecere a frontierei
administraþiei vamale, incluzând: a) întãrirea sistemului       Realizarea unor îmbunãtãþiri ale facilitãþilor de trecere a
legislativ; b) îmbunãtãþirea sistemului informaþional vamal; c)  frontierei, incluzând: a) extinderea staþiei de frontierã Siret;
înfiinþarea unei organizaþii de instruire vamalã; d) elaborarea
                                  b) modernizarea punctului vamal Constanþa; c)
unui set de indicatori ai productivitãþii ºi ai volumului de
muncã, pentru fiecare funcþie vamalã, ºi a unui sistem de     îmbunãtãþirea capacitãþii de procesare la punctele vamale,
monitorizare corespunzãtor acestora; e) formularea ºi apli-    inclusiv asigurarea echipamentului necesar, a asistenþei teh-
carea unor noi metode de operare în cadrul centrelor-pilot;    nice ºi instruirii; ºi d) îmbunãtãþirea ºi actualizarea sisteme-
ºi f) instruirea personalului vamal ºi a personalului altor    lor de securitate ºi de monitorizare la punctele vamale.
agenþii relevante în legãturã cu diferite aspecte ale funcþiilor    Partea E: Sprijinul pentru Proiect ºi Programul regional
vamale.                                Asigurarea asistenþei tehnice ºi materiale, inclusiv a ser-
  Partea B: Dezvoltarea facilitãþilor comerciale
                                  viciilor de audit, în vederea sprijinirii activitãþilor UMP ºi
  Implementarea prin asigurarea asistenþei tehnice, instrui-
rii ºi echipamentului pentru mãsurile de facilitare a       CRC, ºi instruirea personalului UMP.
comerþului, incluzând: a) implementarea unei pagini web la                    «««
nivel regional, inclusiv a unui mecanism de actualizare a       Se prevede ca Proiectul sã fie finalizat pânã la data de
acesteia, în vederea sprijinirii Programului regional; ºi b)    30 iunie 2003.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 415/31.VIII.2000                          7

                                                                  ANEXA Nr. 3


                         GRAFICUL DE AMORTIZARE

                    Ratele de capital*)                            Ratele de capital*)
    Data scadentã                             Data scadentã
                  (exprimate în dolari S.U.A.)                       (exprimate în dolari S.U.A.)

   15  octombrie 2005          345.000             15  octombrie 2013            575.000
   15  aprilie 2006           355.000             15  aprilie 2014             595.000
   15  octombrie 2006          365.000             15  octombrie 2014            615.000
   15  aprilie 2007           380.000             15  aprilie 2015             635.000
   15  octombrie 2007          390.000             15  octombrie 2015            655.000
                                      15  aprilie 2016             675.000
   15  aprilie 2008           405.000             15  octombrie 2016            700.000
   15  octombrie 2008          415.000             15  aprilie 2017             720.000
   15  aprilie 2009           430.000             15  octombrie 2017            745.000
   15  octombrie 2009          445.000             15  aprilie 2018             770.000
   15  aprilie 2010           460.000             15  octombrie 2018            795.000
   15  octombrie 2010          475.000             15  aprilie 2019             820.000
   15  aprilie 2011           490.000             15  octombrie 2019            850.000
   15  octombrie 2011          505.000             15  aprilie 2020             875.000
   15  aprilie 2012           520.000
                                     *) Cifrele din aceastã coloanã reprezintã sumele în dolari S.U.A. care
   15  octombrie 2012          540.000          urmeazã sã fie rambursate, cu excepþia cazului prevãzut în secþiunea 4.04 (d)
   15  aprilie 2013           555.000          din Condiþiile generale.

                                                                   ANEXA Nr. 4
                    ACHIZIÞII ªI SERVICII DE CONSULTANÞÃ
  SECÞIUNEA I Ñ ACHIZIÞII DE BUNURI ªI LUCRÃRI           împrumutaþii Bãncii Mondiale, publicatã de Bancã în ianua-
   Partea A: Generalitãþi                     rie 1997 ºi revizuitã în septembrie 1997 ºi ianuarie 1999
   Bunurile ºi lucrãrile vor fi achiziþionate în conformitate cu  (Liniile directoare pentru servicii de consultanþã) ºi cu
prevederile secþiunii I din Liniile directoare pentru achiziþii în  urmãtoarele prevederi ale acestei secþiuni.
cadrul împrumuturilor BIRD ºi creditelor IDA, publicate de        Partea B: Selecþia pe baza calitãþii ºi a costului
Bancã în ianuarie 1995 ºi revizuite în ianuarie ºi august        Cu excepþia cazului în care partea C a acestei secþiuni
1996, septembrie 1997 ºi ianuarie 1999 (Liniile directoare),     prevede altfel, serviciile de consultanþã vor fi achiziþionate
ºi cu urmãtoarele prevederi ale acestei secþiuni I.         în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu preve-
   Partea B: Licitaþia internaþionalã competitivã         derile secþiunii II din Liniile directoare pentru servicii de
   1. Cu excepþia cazului în care partea C a acestei
secþiuni prevede altfel, bunurile ºi lucrãrile vor fi        consultanþã, ale paragrafului 3 din anexa nr. 1 la acestea,
achiziþionate prin contracte adjudecate în conformitate cu      ale anexei nr. 2 la acestea ºi cu prevederile paragrafelor
prevederile secþiunii II din Liniile directoare ºi ale paragra-   3.13Ð3.18 din aceasta, aplicabile selecþiei consultanþilor pe
fului 5 din anexa nr. 1 la acestea.                 baza calitãþii ºi a costului.
   2. Urmãtoarele prevederi se vor aplica bunurilor care        Partea C: Alte proceduri de selecþie a consultanþilor
urmeazã sã fie achiziþionate în cadrul contractelor adjudecate      1. Selecþia pe baza costului minim
în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al acestei pãrþi B.    Serviciile pentru realizarea de audituri în cadrul
   Preferinþa pentru bunurile produse intern            Proiectului pot fi achiziþionate în cadrul contractelor adjude-
   Prevederile paragrafelor 2.54 ºi 2.55 din Liniile direc-    cate în concordanþã cu prevederile paragrafelor 3.1 ºi 3.6
toare ºi ale anexei nr. 2 la acestea se vor aplica pentru      din Liniile directoare pentru servicii de consultanþã.
bunuri produse pe teritoriul Împrumutatului.               2. Selecþia pe baza calificãrilor consultanþilor
   Partea C: Analiza Bãncii privind deciziile de achiziþie       Serviciile pentru instruirea personalului SIVI, estimate sã
   1. Planificarea achiziþiilor                  coste mai puþin de 100.000 USD în echivalent per contract,
   Anterior transmiterii oricãrei invitaþii de precalificare la  pot fi achiziþionate în cadrul contractelor adjudecate con-
licitaþie sau la licitaþie pentru contracte, se va transmite     form prevederilor paragrafelor 3.1 ºi 3.7 din Liniile direc-
Bãncii spre analizã ºi aprobare planul de achiziþii propus      toare pentru servicii de consultanþã.
pentru Proiect, în conformitate cu prevederile paragrafului 1      3. Selecþia consultanþilor individuali
din anexa nr. 1 la Liniile directoare. Achiziþia tuturor bunu-
rilor ºi lucrãrilor va fi efectuatã în conformitate cu un astfel     Serviciile pentru activitãþi în concordanþã cu cerinþele
de plan de achiziþii, dupã cum a fost aprobat de Bancã, ºi      expuse în paragraful 5.1 din Liniile directoare pentru servi-
în conformitate cu prevederile paragrafului 1 menþionat.       cii de consultanþã vor fi achiziþionate în cadrul unor con-
   2. Analiza anterioarã                      tracte adjudecate unor consultanþi individuali în concordanþã
   Referitor la fiecare contract care urmeazã sã fie adjude-    cu prevederile paragrafelor 5.1Ð5.3 din Liniile directoare
cat în conformitate cu procedurile la care se face referire în    pentru servicii de consultanþã.
partea B a acestei secþiuni, se vor aplica procedurile expuse      Partea D: Analiza Bãncii privind selecþia consultanþilor
în paragrafele 2 ºi 3 din anexa nr. 1 la Liniile directoare.       1. Planificarea selecþiei
   3. Analiza ulterioarã                        Anterior transmiterii cãtre consultanþi a oricãrei cereri de
   În ceea ce priveºte fiecare contract neguvernat de para-    ofertã planul propus pentru selecþia consultanþilor în cadrul
graful 2 din aceastã parte, se vor aplica procedurile stabi-     Proiectului va fi furnizat Bãncii pentru analizã ºi aprobare,
lite în paragraful 4 din anexa nr. 1 la Liniile directoare.     în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa
  SECÞIUNEA II Ñ ANGAJAREA CONSULTANÞILOR              nr. 1 la Liniile directoare pentru servicii de consultanþã.
  Partea A: Generalitãþi                      Selecþia tuturor serviciilor de consultanþã va fi efectuatã în
  Serviciile de consultanþã vor fi achiziþionate în conformi-   conformitate cu un astfel de plan de selecþie care a fost
tate cu prevederile introducerii ºi ale secþiunii IV din Liniile   aprobat de Bancã ºi în conformitate cu prevederile para-
directoare: Selectarea ºi angajarea consultanþilor de cãtre     grafului 1 menþionat.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 415/31.VIII.2000

  2. Analiza prealabilã                             de referinþã ºi termenii de angajare a consultanþilor vor fi
  a) În ceea ce priveºte fiecare contract de angajare a             furnizaþi Bãncii pentru analizã prealabilã ºi aprobare.
unor firme, estimat sã coste, în echivalent, 100.000 USD             Contractul va fi adjudecat numai dupã ce aprobarea
sau mai mult, se vor aplica procedurile expuse în paragra-            menþionatã a fost datã.
fele 1, 2 [altele decât al doilea subparagraf al paragrafului             3. Analiza ulterioarã
2(a)] ºi 5 din anexa nr. 1 la Liniile directoare pentru servi-
cii de consultanþã.                                  În ceea ce priveºte fiecare contract neguvernat de para-
  b) În ceea ce priveºte fiecare contract pentru angajarea           graful 2 din aceastã parte, se vor aplica procedurile stabi-
consultanþilor individuali, estimat sã coste, în echivalent,           lite în paragraful 4 din anexa nr. 1 la Liniile directoare
50.000 USD sau mai mult, calificarea, experienþa, termenii            pentru servicii de consultanþã.
                                                                    ANEXA Nr. 5
                          PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE

  A. Responsabilitãþi în implementare                      coordonatorului paginii web informaþii actuale care sã fie
  1. UMP, funcþionând sub conducerea managerului de               puse la dispoziþie utilizatorilor vãmii, în legãturã cu timpii de
Proiect, va îndeplini responsabilitãþile în legãturã cu imple-          aºteptare ºi orele de program la trecerile de frontierã ºi cu
mentarea Proiectului, inclusiv: a) pregãtirea unui plan anual           reglementãrile vamale ºi procedurile agenþiilor de frontierã.
pentru implementarea Proiectului; b) pregãtirea, cu asistenþa             B. Raportarea
consultanþilor, a documentelor de licitaþii ºi a contractelor în           Împrumutatul, prin DGV: a) va asigura pregãtirea de
cadrul Proiectului; c) menþinerea evidenþelor financiare ºi            cãtre UMP, în vederea remiterii Bãncii, a unui raport trimes-
conturilor Proiectului ºi organizarea auditului acestora;             trial în legãturã cu progresul implementãrii Proiectului; ºi b)
d) pregãtirea rapoartelor trimestriale referitoare la progresul          va asigura consolidarea rapoartelor menþionate în rapoarte
Proiectului, la care se face referire în partea B a acestei            semestriale de progres care vor fi remise Bãncii ºi CRC.
anexe; ºi e) supervizarea progresului implementãrii Proiec-              C. Monitorizarea
tului.                                        Împrumutatul, prin DGV:
  2. Împrumutatul, prin DGV, va asigura cã UMP va fi                a) va menþine politici ºi proceduri adecvate pentru a
menþinut, pânã la finalizarea Proiectului, în termenii de refe-          permite permanent monitorizarea ºi evaluarea, în concor-
rinþã ºi cu personal ºi alte mãsuri satisfãcãtoare pentru             danþã cu indicatorii incluºi în PIP, inclusiv cu cei expuºi în
Bancã.                                      anexa la aceastã anexã;
  3. Împrumutatul, prin DGV, va asigura: a) cã fiecare               b) va pregãti, potrivit termenilor de referinþã satisfãcãtori
plan anual de implementare a Proiectului la care se face             pentru Bancã, ºi va furniza Bãncii, pânã la data de 15 octom-
referire în paragraful 1 de mai sus va fi pregãtit dupã o             brie a fiecãrui an, un raport care integreazã rezultatele moni-
analizã a Împrumutatului ºi Bãncii în legãturã cu progresul            torizãrii ºi evaluãrii activitãþilor desfãºurate potrivit
înregistrat în îndeplinirea þintelor indicate în PIP, inclusiv          paragrafului a) al acestei secþiuni, în legãturã cu progresul
þintele expuse în anexa la aceastã anexã; ºi b) cã include-            înregistrat în derularea Proiectului pe perioada anterioarã datei
rea investiþiilor ºi a altor activitãþi ale Proiectului în planul         raportului menþionat ºi care stabileºte mãsurile recomandate
menþionat, precum ºi achiziþionarea acestora vor fi fãcute cu           sã asigure derularea eficientã a Proiectului ºi atingerea obiec-
acordul Împrumutatului ºi al Bãncii, luându-se în considerare           tivelor acestuia pe perioada urmãtoare unei astfel de date;
cerinþele expuse în Planul de management al mediului.                 c) va analiza împreunã cu Banca, pânã la data de
  4. Împrumutatul: a) va menþine participarea sa în CRC;            15 noiembrie a fiecãrui an sau pânã la o altã datã ulteri-
ºi b) va informa Banca în legãturã cu mãsurile luate la              oarã, dupã cum va cere Banca, raportul la care se face
nivelul CRC, care pot afecta implementarea Programului              referire în paragraful b) al acestei secþiuni, iar dupã aceea
regional, sau în legãturã cu mãsuri incluse în PIP.                va lua toate mãsurile necesare pentru asigurarea finalizãrii
  5. Împrumutatul va asigura stabilirea de cãtre coordona-           eficiente a Proiectului ºi atingerea obiectivelor acestuia, pe
torul Proiectului, pânã la 31 martie 2001, a unor meca-              baza concluziilor ºi recomandãrilor raportului menþionat ºi
nisme la toate agenþiile de frontierã, care sã furnizeze             pe baza pãrerii Bãncii în legãturã cu problema respectivã.

                                                                       ANEXÃ
                                                                    la anexa nr. 5

  Cu excepþia cazului în care Banca va agrea altfel,              (ii) 20% pânã la 30 septembrie 2001; ºi (iii) 35% pânã la
Împrumutatul, prin DGV, va lua toate mãsurile necesare în             30 septembrie 2002;
vederea atingerii urmãtoarelor þinte:                         c) numãrul camioanelor deschise lunar la trecerea de
  a) numãrul total de declaraþii vamale care rezultã într-o           frontierã pilot Giurgiu nu va depãºi: (i) 40% pânã la
inspecþie fizicã efectuatã de DGV la terminalul sãu pilot             30 septembrie 2000; (ii) 35% pânã la 30 septembrie 2001;
interior sã nu depãºeascã lunar: (i) 85% pânã la 30 sep-
tembrie 2000; (ii) 50% pânã la 30 septembrie 2001; ºi (iii)            ºi (iii) 30% pânã la 30 septembrie 2002; ºi
45% pânã la 30 septembrie 2002;                            d) numãrul containerelor deschise lunar la trecerea de
  b) numãrul lunar de camioane care completeazã formu-             frontierã pilot Constanþa nu va depãºi: (i) 65% pânã la
lare de import în mai puþin de 15 minute la terminalul-pilot           30 septembrie 2000; (ii) 50% pânã la 30 septembrie 2001;
interior va depãºi: (i) 10% pânã la 30 septembrie 2000;              ºi (iii) 40% pânã la 30 septembrie 2002.

                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

          Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                  cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                  ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
          Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                  ºos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, telefon 411.58.33.
          Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                  E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415/31.VIII.2000 conþine 8 pagini.              Preþul 2.600 lei   ISSN 1453Ñ4495


Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

								
To top