Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

266

VIEWS: 6 PAGES: 48

									                               PARTEA       I
Anul XII Ñ Nr. 266           LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                     Marþi, 13 iunie 2000

                                SUMAR
                Nr.                                   Pagina

                      HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                456.  Ñ Hotãrâre pentru aprobarea Planului de acþiune
                    al Programului guvernamental pe anul 2000
                    ºi pe perioada 2001Ñ2004......................................  1Ð48

   HOTÃRÂRI             ALE       GUVERNULUI                     ROMÂNIEI
                           GUVERNUL ROMÂNIEI

                      HOTÃRÂRE
     pentru aprobarea Planului de acþiune al Programului guvernamental pe anul 2000
                   ºi pe perioada 2001Ñ2004
    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
  Articol unic. Ñ Se aprobã Planul de acþiune al            2001Ñ2004, prevãzut în anexa care face parte integrantã
Programului guvernamental pe anul 2000 ºi pe perioada          din prezenta hotãrâre.
                              PRIM-MINISTRU
                        MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
                              Contrasemneazã:
     Ministru de stat, preºedintele Consiliului                     p. Ministrul transporturilor,
     de Coordonare Economico-Financiarã,                           Adrian Marinescu,
            Mircea Ciumara                               secretar de stat
    Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,                 Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
            Petre Roman                               Smaranda Dobrescu
      Ministru de stat, ministrul justiþiei,                     Ministrul educaþiei naþionale,
            Valeriu Stoica                               Andrei Marga
      Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
                                               Ministrul apelor, pãdurilor
             Hajdœ G‡bor
       Ministrul industriei ºi comerþului,                        ºi protecþiei mediului,
            Radu Berceanu                               Romicã Tomescu
           Ministrul finanþelor,                          Ministrul funcþiei publice,
         Decebal Traian Remeº                                Vlad Roºca
     p. Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,                     Ministrul lucrãrilor publice
             ªtefan Pete,                             ºi amenajãrii teritoriului,
            secretar de stat                               Nicolae Noica

    Bucureºti, 2 iunie 2000.
    Nr. 456.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
     2                                                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000
 ANEXÃ
                                         Reprodus în facsimil
       al Programului guvernamental pe anul 2000 ºi pe perioada 2001Ñ2004
                 PLAN DE ACÞIUNE
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000  3
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 4       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000  5
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 6       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000  7
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 8       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000  9
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 10       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000  11
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 12       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000  13
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 14       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000  15
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 16       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000  17
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 18       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000  19
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 20       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000  21
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 22       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000  23
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 24       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000  25
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 26       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000  27
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 28       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000  29
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 30       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000  31
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 32       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000  33
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 34       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000  35
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 36       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000  37
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 38       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000  39
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 40       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000  41
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 42       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000  43
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 44       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000  45
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 46       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/13.VI.2000  47
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                                         ANUNfi


      Începând cu data de 1 martie 2000 Serviciul de relaþii cu publicul ºi agenþii economici al Regiei Autonome
”Monitorul OficialÒ s-a mutat la noul sediu din ºos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, Bucureºti.
      Mijloace de transport: autobuzele 136, 385 ºi tramvaiele 2, 8, 9, 11, 12, 37.
                                      PALATUL PARLAMENTULUI
                                    St
                                    r.                       RIE
                                      IZ                    B
                                       VO                 T EM
                                        R              SEP
                                                     13
                                                  lea
                                           BR
                                            IE    Ca
                                          EM
                                         PT
                                       SE
                                      13
                                    lea
               ªos. PANDURI                       Bd T. VLADIMIRESCU
                                    Ca
                                  5
                                 38
                            3
                           P3
                                6,
                               13
                           IE
                         BR
             2, 8, 9, 11, 12, 37
                        EM
                                 Str. PROGRESULUI (trafic greu)
       Str. PROGRESULUI
                        PT
                       SE
                             2, 8, 9, 11, 12, 37
                     13
                    lea
                   Ca
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

          Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                  cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                  ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti.
          Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                  ºos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, telefon 411.58.33.
          Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                  E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266/13.VI.2000 conþine 48 de pagini.                     Preþul 14.160 lei  ISSN 1453Ñ4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

								
To top