201 by monitorul-oficial

VIEWS: 79 PAGES: 8

									                                            PARTEA      I
Anul XII Ñ Nr. 201                     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                                 Miercuri, 10 mai 2000


                                             SUMAR


Nr.                                           Pagina  Nr.                                             Pagina

      HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI                                  ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
                                                        ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
331.  Ñ Hotãrâre pentru modificarea ºi completarea
    Hotãrârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea                    26.     Ñ Ordin al ministrului muncii ºi protecþiei sociale
    ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii ºi                              privind aprobarea Normelor specifice de protecþie
                                                       a muncii pentru transporturi pe calea feratã ..........              6
    Alimentaþiei ...............................................................    1Ð4
                                                 45.     Ñ Ordin al ministrului muncii ºi protecþiei sociale
349.  Ñ Hotãrâre privind trecerea a 5 centre pentru tes-                           privind aprobarea Normelor specifice de protecþie
    tarea soiurilor ºi a unor bunuri, proprietate publicã                         a muncii pentru fabricarea uºilor, ferestrelor, case-
    a statului, din administrarea Institutului de Stat                           lor prefabricate ºi a panourilor pentru construcþii ...              7
    pentru Testarea ºi Înregistrarea Soiurilor în admi-
    nistrarea Agenþiei Naþionale de Consultanþã                                                «
    Agricolã .....................................................................   4Ð6  Rectificare..............................................................................    7    HOTÃRÂRI                       ALE          GUVERNULUI                         ROMÂNIEI
                                        GUVERNUL ROMÂNIEI

                          HOTÃRÂRE
              pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 6/1999
           privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei
     În temeiul art. 107 din Constituþia României,

     Guvernul României           h o t ã r ã º t e :

  Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 6/1999 privind organi-                    2. La articolul 2, dupã punctul 3 se introduce punctul 31
zarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei,                 cu urmãtorul cuprins:
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20                    ”31. stabileºte politici pe produs în colaborare cu orga-
din 21 ianuarie 1999, cu modificãrile ºi completãrile ulteri-                  nizaþiile interprofesionale pe produs;Ò
oare, se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:                        3. La articolul 2, punctele 21, 22 ºi 26 vor avea
  1. La articolul 1 se introduce alineatul (3) cu urmãtorul                   urmãtorul cuprins:
cuprins:                                              ”21. exercitã în numele statului toate drepturile ce
  ”(3) Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei este autoritatea                 decurg din calitatea de acþionar la societãþile comerciale
de implementare a Planului naþional pentru agriculturã ºi                    prevãzute la art. 1 ºi 2 din Ordonanþa de urgenþã a
dezvoltare ruralã.Ò                                       Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societãþilor

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  2                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 201/10.V.2000

comerciale ce deþin în administrare terenuri agricole sau                        ”(11) În activitatea sa secretarul general este sprijinit de
terenuri aflate permanent sub luciu de apã;                             un secretar general adjunct, care este funcþionar public
   22. coordoneazã ºi monitorizeazã concesionarea terenuri-                    numit prin concurs sau prin examen, potrivit legii.
lor aparþinând domeniului public sau privat al statului, aflate                     ............................................................................................
în administrarea societãþilor comerciale prevãzute la art. 1 ºi                     (14) Compartimentele din structura organizatoricã a
2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 198/1999;                        ministerului, aflate în coordonarea secretarului general
   ............................................................................................  adjunct, se stabilesc prin regulamentul de organizare ºi
   26. coordoneazã executarea lucrãrilor de specialitate                     funcþionare a ministerului.
pentru punerea în posesie a persoanelor care beneficiazã                        ............................................................................................
de prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republi-                       (17) Secretarul general al ministerului ºi secretarul
catã, ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de                    general adjunct pot îndeplini ºi alte atribuþii prevãzute de
proprietate asupra terenurilor agricole ºi celor forestiere,                    regulamentul de organizare ºi funcþionare a ministerului ori
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar                       încredinþate de ministru.Ò
nr. 18/1991 ºi ale Legii nr. 169/1997 ºi ale Ordonanþei de                       8. Dupã articolul 4 se introduce articolul 4 1 cu
urgenþã a Guvernului nr. 198/1999;Ò                                 urmãtorul cuprins:
   4. La articolul 2 se introduce alineatul (2) cu urmãtorul                     ”Art. 4 1 . Ñ (1) În temeiul art. 1 din Ordonanþa de
cuprins:                                              urgenþã a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui
   ”(2) Pentru implementarea Programului SAPARD                          cadru unitar pentru managementul proiectelor finanþate prin
Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei îndeplineºte urmãtoarele                  împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, ram-
atribuþii:                                             bursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specia-
                                                  liºtilor români care îºi desfãºoarã activitatea în cadrul
   1. verificã solicitãrile de proiecte ºi eligibilitatea acestora                unitãþilor de management de proiect, ºi al Memorandumului
în acord cu programele aprobate;                                  privind Acordul Guvernului pentru contractarea unui îm-
   2. verificã îndeplinirea condiþiilor necesare ce trebuie                    prumut de la Banca Mondialã în vederea finanþãrii
îndeplinite de proiectele care vor fi selectate, precum ºi                     Proiectului-pilot privind serviciile pentru agriculturã, pentru
modalitatea de implementare a proiectelor aprobate;                         asigurarea managementului proiectului se constituie
   3. organizeazã licitaþii pentru proiecte, selecþia proiecte-                  Unitatea de Management a Proiectului, denumitã în conti-
lor ºi precontractarea acestora în colaborare cu Ministerul                     nuare U.M.P., condusã de un director de proiect.
Finanþelor ºi cu alte autoritãþi în domeniu, dupã caz;                         (2) U.M.P. se organizeazã în subordinea Ministerului
   4. autorizeazã începerea derulãrii proiectelor;                        Agriculturii ºi Alimentaþiei.
   5. monitorizeazã evoluþia programului pe mãsuri, prin                       (3) Structura organizatoricã, numãrul de personal ºi
utilizarea indicatorilor conveniþi prin contract;                          Regulamentul de organizare ºi funcþionare ale U.M.P. vor fi
   6. asigurã managementul programului;                              stabilite prin ordin al ministrului agriculturii ºi alimentaþiei, în
   7. asigurã raportarea derulãrii programului în conformi-                    conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanþa de urgenþã
tate cu indicatorii stabiliþi ºi informeazã Ministerul Finanþelor                  a Guvernului nr. 52/1999.
ºi celelalte autoritãþi în domeniu, dupã caz;                              (4) Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei numeºte persona-
   8. asigurã efectuarea inspecþiilor pentru proiectele apro-                   lul U.M.P. ºi stabileºte competenþele directorului de pro-
bate ºi asigurã autorizarea plãþilor, atribuþii delegate de                     iect.Ò
Oficiul de plãþi SAPARD din structura Ministerului                           9. La articolul 5, dupã alineatul (2) se introduce alinea-
Finanþelor, îndeplinind funcþia de Agenþie de plãþi pentru                     tul (21) cu urmãtorul cuprins:
Programul SAPARD, dupã cum urmeazã:                                   ”(21) Numirea în funcþiile de director general, director
   a) verificã cererile de platã primite de la beneficiarii pro-                 general adjunct, director, director adjunct, inginer-ºef, direc-
iectelor aprobate la finanþare;                                   tor economic, contabil-ºef ºi asimilaþii lor din instituþiile
                                                  publice din subordinea ministerului se face prin ordin al
   b) verificã documentele, precum ºi executarea proiecte-                    ministrului agriculturii ºi alimentaþiei, în condiþiile legii.Ò
lor aprobate la finanþare;                                       10. La articolul 5, alineatul (4) se abrogã.
   c) stabileºte sumele de platã ºi autorizeazã efectuarea                      11. Punctul 1 din anexa nr. 3 va avea urmãtorul
plãþilor pentru proiectele aprobate la finanþare.Ò                         cuprins:
   5. La articolul 3, dupã alineatul (1) se introduce alinea-                     ”1. Societatea Naþionalã ÇÎmbunãtãþiri FunciareÈ Ñ S.A.Ò
tul (11) cu urmãtorul cuprins:                                     12. Anexele nr. 1 ºi 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 6/1999
   ”(11) În afara structurii organizatorice a ministerului se                   privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
pot organiza colective de lucru formate din specialiºti, pe                     Agriculturii ºi Alimentaþiei se înlocuiesc cu anexele nr. 1
perioade determinate, pentru elaborarea unor proiecte de                      ºi 2 la prezenta hotãrâre.
acte normative.Ò                                            Art. II. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 6/1999, publicatã în
   6. La articolul 3, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:                  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 21 ianu-
   ”(2) Numãrul maxim de posturi de specialitate este de                     arie 1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum
369.Ò                                                ºi cu cele aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã
   7. La articolul 4, alineatele (11), (14) ºi (17) vor avea                   în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouã
urmãtorul cuprins:                                         numerotare.

                                            PRIM-MINISTRU
                                   MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
                                                                Contrasemneazã:
                                                           Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
                                                               Ioan Avram Mureºan
                                                          p. Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
                                                                 Norica Nicolai,
                                                                 secretar de stat
                                                               p. Ministrul finanþelor,
                                                                Iosefina Moroºan,
                                                                 secretar de stat

      Bucureºti, 26 aprilie 2000.
      Nr. 331.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                                          MINISTERUL AGRICULTURII ªI ALIMENTAÞIEI                                                                               ANEXA Nr.1
                                                                                                             Numãrul maxim de posturi de specialitate
                                                                                                       (exclusiv demnitarii ºi posturile aferente cabinetelor acestora) = 369

                                                                                                                                    Agenþia naþionalã
                                              Colegiul                                                                                  sanitarã veterinarã*)
                                                                                        MINISTRU                   Cabinet demnitar
                                             ministerului

                                                                                                                                      Direcþia
                                                                                                                  ªef cabinet             antiepizooticã
                                                                                                                                    ºi de asistenþã
                                                                                                                                      veterinarã

                                                             SECRETAR DE STAT             Cabinet demnitar         Cabinet demnitar          SECRETAR DE STAT
                                            Audit intern**)
                                                                                                                                   Direcþia de igienã ºi
                                                                                                                                    sãnãtate publicã

                                             Direcþia
                                                                         Cabinet                                  SECRETAR GENERAL
                                           de relaþii publice                                   SECRETAR GENERAL
                                                                       secretar general                                  ADJUNCT                  Poliþia
                                                                                                                                      sanitarã
                                                                          Unitate                                                       veterinarã**)
                                                                         de evaluare**)                                                                                        Direcþia generalã
                                                                           Direcþia generalã    strategii, sinteze,                      Direcþia generalã
                                            Direcþia generalã       Direcþia generalã           integrare                      Direcþia generalã       resurse umane,        Agenþia
                                            dezvoltare ruralã         economicã                          politici
                                                                             europeanã      agroalimentare ºi         privatizare,          evidenþã        naþionalã
                                             ºi programe        ºi relaþii bugetare         ºi cooperare                       patrimoniu           acþionariat      fitosanitarã*)
                                                                                        politici comerciale
                                                                            internaþionalã        europene                        ºi administrativã

                                              Direcþia strategii,     Direcþia buget,         Direcþia relaþii          Direcþia      Direcþia acþionariat,                 Direcþia cadastru
                                              programe, zone                                                                    Direcþia resurse
                                                            finanþe, investiþii        ºi programe         statistici, sinteze,     patrimoniu,                   agricol, fond funciar
                                                defavorizate                                                                      umane
                                                              bugetare           internaþionale          prognoze          lichidare
                                                ºi montane
                                               ºi armonizare                                                                              Direcþia îmbunãtãþiri
                                                            Direcþia susþinerea                                                      Direcþia
                                             legislativã SAPARD                      Direcþia integrare     Direcþia pescuit,         Direcþia                       funciare
                                                             producãtorilor                                                      administrativã
                                                                              europeanã       pisciculturã ºi inspecþii     privatizare
                                                               agricoli                                                        ºi protocol
                                                Direcþia                         ºi armonizare                        societãþi
                                                             ºi mecanisme                                                                 Direcþia legislaþie,
                                              de implementare                         legislativã                       comerciale/
                                                              de creditare                                                                  contencios
                                             Program SAPARD                                      Birouri pe produse        naþionale,
                                                                                           agroalimentare          societãþi
                                             Direcþia de verificare                                                   comerciale
                                                                                                                                                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 201/10.V.2000
                                                          NOTÃ:                                               agricole                    Corpul de control
                                                 tehnicã                                      Direcþia sprijinirea
                                                                                                          mici/mijlocii                    ºi inspecþii**)
                                                          În numãrul de posturi de specialitate nu           producãtorilor agricoli
                                              Direcþia analizã,    sunt cuprinse posturile de dactilograf ºi ste-        ºi politici comerciale
                                               raportare,      nodactilograf, secretar-dactilograf, funcþionar,                         Direcþia                       Serviciul
                                              informatizare     magaziner, arhivar, portar, paznic, îngrijitor,                         privatizare                    probleme speciale
                                                                                          Direcþia standarde,
                                                          bufetier, manipulant bunuri, muncitor ºi altele                          societãþi
                                               Serviciul de                                    calitate ºi acreditare
                                                                                                          comerciale
                                             ordonanþare SAPARD    asemenea, care pot fi de maximum 10% din             agenþi economici
                                                                                                           agricole
                                                          numãrul total de posturi de specialitate.                              mari
                                              Direcþia cercetare,
                                                                                           Serviciul Inspecþia
                                             tehnologii, învãþãmânt
                                                                                            de stat pentru
                                                                                                                                                     3
                                             agricol ºi servicii de  **) Se organizeazã ca direcþie generalã.              control vitivinicol
                                                mecanizare      **) Se organizeazã ca direcþie.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 201/10.V.2000
                                                    ANEXA Nr. 2

                             UNITÃÞILE
             care funcþioneazã în subordinea Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei
      Nr.
                                Denumirea unitãþii
      crt.

       I.  Instituþii publice finanþate de la bugetul de stat
       1.  Direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene ºi a municipiului
          Bucureºti Ñ servicii publice descentralizate, inclusiv unitãþile subordonate
       2.  Direcþiile sanitare veterinare judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti Ñ servicii publice
          descentralizate
       3.  Direcþiile fitosanitare judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti
       4.  Oficiile de cadastru agricol ºi organizarea teritoriului agricol
       5.  Agenþia Naþionalã de Consultanþã Agricolã ºi unitãþile subordonate
       6.  Agenþia Naþionalã pentru Ameliorare ºi Reproducþie în Zootehnie
          ”Prof. Dr. G.K. ConstantinescuÒ ºi unitãþile subordonate
       7.  Laboratorul Central pentru Carantinã Fitosanitarã
       8.  Institutul de Igienã ºi Sãnãtate Publicã Veterinarã
       9.  Institutul pentru Controlul Produselor Biologice ºi Medicamentelor de Uz Veterinar
      10.  Institutul de Diagnostic ºi Sãnãtate Animalã
      11.  Centrul de Calcul
      12.  Centrul de Formare ºi Inovaþie pentru Dezvoltare în Carpaþi
      13.  Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava

      II.  Instituþii publice finanþate de la bugetul de stat ºi din venituri extrabugetare
      1.   Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminþelor ºi materialului sãditor
      2.   Agenþia Domeniilor Statului
      3.   Laboratorul Central pentru Controlul Calitãþii Seminþelor
      4.   Institutul de Stat pentru Testarea ºi Înregistrarea Soiurilor

      III.  Alte unitãþi finanþate din venituri extrabugetare
      1.   Institutul de Cadastru ºi Organizarea Teritoriului Agricol

      IV.  Unitãþi cu finanþare externã ºi de la bugetul de stat
      1.   Unitãþi de management de proiect Ñ servicii pentru agriculturã                          GUVERNUL ROMÂNIEI

                       HOTÃRÂRE
         privind trecerea a 5 centre pentru testarea soiurilor ºi a unor bunuri,
     proprietate publicã a statului, din administrarea Institutului de Stat pentru Testarea
     ºi Înregistrarea Soiurilor în administrarea Agenþiei Naþionale de Consultanþã Agricolã
    În temeiul art. 107 din Constituþia României ºi al art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprieta-
tea publicã ºi regimul juridic al acesteia,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

  Art. 1. Ñ (1) Se aprobã trecerea a 5 centre pentru        (2) Trecerea centrelor pentru testarea soiurilor ºi a
testarea soiurilor, cu bunurile din patrimoniu, clãdirile ºi   bunurilor prevãzute la alin. (1) se face pentru organizarea
terenul aferent, în suprafaþã totalã de 269,82 ha, precum ºi   de loturi demonstrative experimentale, microferme model
a unui teren arabil irigat, în suprafaþã de 51,36 ha, situat   sau ferme-pilot, în cadrul centrelor locale de consultanþã
în comuna Topraisar, judeþul Constanþa, bunuri aflate în     agricolã.
                                   Art. 2. Ñ Patrimoniul Institutului de Stat pentru Testarea
proprietatea publicã a statului, identificate potrivit anexei
                                 ºi Înregistrarea Soiurilor se diminueazã cu valoarea de
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din admi-    inventar a bunurilor imobile ºi a suprafeþelor de teren
nistrarea Institutului de Stat pentru Testarea ºi Înregistrarea  prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta
Soiurilor în administrarea Agenþiei Naþionale de Consultanþã   hotãrâre, iar patrimoniul Agenþiei Naþionale de Consultanþã
Agricolã.                             Agricolã se majoreazã în mod corespunzãtor.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 201/10.V.2000                          5

  Art. 3. Ñ Predarea-preluarea celor 5 centre pentru tes-          Soiurilor ºi Agenþia Naþionalã de Consultanþã Agricolã, în
tarea soiurilor ºi a bunurilor prevãzute la art. 1 alin. (1) se
                                        termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a pre-
face potrivit evidenþei contabile, pe bazã de protocol înche-
iat între Institutul de Stat pentru Testarea ºi Înregistrarea         zentei hotãrâri.

                                   PRIM-MINISTRU
                           MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

                                                   Contrasemneazã:
                                              p. Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
                                                    Aurel Panã,
                                                   secretar de stat
                                                   Ministrul finanþelor,
                                                 Decebal Traian Remeº


     Bucureºti, 2 mai 2000.
     Nr. 349.
                                                                       ANEXÃ                           DATELE DE IDENTIFICARE
            a centrelor pentru testarea soiurilor ºi a bunurilor, proprietate publicã a statului,
          care trec din administrarea Institutului de Stat pentru Testarea ºi Înregistrarea Soiurilor
                în administrarea Agenþiei Naþionale pentru Consultanþã Agricolã
                              Persoana juridicã                              Valoarea
     Locul unde este situat centrul                                 Caracteristicile tehnice    imobilului
Nr.                    de la care se transmit    la care se transmit
      pentru testarea soiurilor ºi                                ale imobilului ºi suprafaþa    care se
crt.                    centrul pentru testarea   centrul pentru testarea
      terenul, care se transmit                                   terenului agricol      transmite
                       soiurilor ºi terenul     soiurilor ºi terenul
                                                                      (lei)

1.   Centrul pentru Testarea      Institutul de Stat   Agenþia Naþionalã        Clãdire-laborator din
    Soiurilor Alexandria,       pentru Testarea ºi   pentru Consultanþã       cãrãmidã Ð parter
    oraºul Alexandria,         Înregistrarea Soiurilor Agricolã            ¥ suprafaþa construitã = 210 m2    190.438
    Str. Dunãrii nr. 2,                                    ¥ suprafaþa curþii, inclusiv
    judeþul Teleorman                                     construcþiile = 5.200 m2
                                                 Teren agricol
                                                 ¥ suprafaþa = 50 ha             ÑÑ

2.   Centrul pentru Testarea      Institutul de Stat      Agenþia Naþionalã     Clãdire administrativã din
    Soiurilor Ineu, oraºul Ineu,    pentru Testarea ºi      pentru Consultanþã    cãrãmidã Ð parter
    Str. Aradului nr. 12,       Înregistrarea Soiurilor    Agricolã         ¥ suprafaþa construitã = 170 m2    180.540
    judeþul Arad                                        ¥ suprafaþa curþii, inclusiv
                                                 construcþiile = 10.000 m2
                                                 Teren agricol
                                                 ¥ suprafaþa = 6,57 ha            ÑÑ

3.   Centrul pentru Testarea      Institutul de Stat   Agenþia Naþionalã        Halã-laborator din
    Soiurilor Dumbrãveni,       pentru Testarea ºi   pentru Consultanþã       cãrãmidã Ð parter + etaj
    oraºul Dumbrãveni,         Înregistrarea Soiurilor Agricolã            ¥ suprafaþa construitã = 102 m2 1.369.960
    str. Poieni nr. 4,                                     ¥ suprafaþa curþii, inclusiv
    judeþul Sibiu                                       construcþiile = 15.300 m2
                                                 Teren agricol
                                                 ¥ suprafaþa = 49,24 ha        ÑÑ

4.   Centrul pentru Testarea      Institutul de Stat      Agenþia Naþionalã     Clãdire administrativã din
    Soiurilor Ion Roatã,        pentru Testarea ºi      pentru Consultanþã    cãrãmidã Ð parter
    comuna Ion Roatã,         Înregistrarea Soiurilor    Agricolã         ¥ suprafaþa construitã = 384 m2    109.400
    judeþul Ialomiþa                                      ¥ suprafaþa curþii, inclusiv
                                                 construcþiile = 4.100 m2
                                                 Teren agricol
                                                 ¥ suprafaþa = 100 ha            ÑÑ

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
    6               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 201/10.V.2000

                                Persoana juridicã                           Valoarea
       Locul unde este situat centrul                               Caracteristicile tehnice   imobilului
Nr.                      de la care se transmit   la care se transmit
        pentru testarea soiurilor ºi                              ale imobilului ºi suprafaþa   care se
crt.                      centrul pentru testarea  centrul pentru testarea
        terenul, care se transmit                                 terenului agricol     transmite
                         soiurilor ºi terenul    soiurilor ºi terenul                    (lei)

5.     Centrul pentru Testarea      Institutul de Stat   Agenþia Naþionalã      Clãdire-laborator din
      Soiurilor Þepeº Vodã,       pentru Testarea ºi   pentru Consultanþã      cãrãmidã Ð parter
      comuna Siliºtea,          Înregistrarea Soiurilor Agricolã           ¥ suprafaþa construitã = 231 m2   77.540
      judeþul Constanþa                                    ¥ suprafaþa curþii, inclusiv
                                                  construcþiile = 5.500 m2
                                                  Teren agricol
                                                  ¥ suprafaþa = 60,0 ha          ÑÑ

6.     Comuna Topraisar,         Institutul de Stat     Agenþia Naþionalã
      judeþul Constanþa         pentru Testarea ºi     pentru Consultanþã    Teren agricol
                       Înregistrarea Soiurilor  Agricolã         ¥ suprafaþa = 51,36 ha         ÑÑ
    ACTE         ALE        ORGANELOR                 DE    SPECIALITATE
   ALE        ADMINISTRAÞIEI                       PUBLICE           CENTRALE

    MINISTERUL MUNCII ªI PROTECÞIEI SOCIALE                        ORDIN
    privind aprobarea Normelor specifice de protecþie a muncii pentru transporturi pe calea feratã

     Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
     având în vedere:
     Ñ art. 5 alin. (5) ºi pct. 10 din anexa nr. 2 din Legea protecþiei muncii nr. 90/1996;
     Ñ art. 3 pct. V ºi art. 7 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, cu modificãrile ulterioare;
     Ñ Avizul Consiliului tehnico-economic nr. 37 din 26 noiembrie 1999 al Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale Ñ
Protecþia muncii,
     emite urmãtorul ordin:
    Art. 1. Ñ Se aprobã Normele specifice de protecþie a            Începând cu aceeaºi datã se abrogã prevederile din
                                        normele departamentale de protecþie a muncii care se
muncii pentru transporturi pe calea feratã, prevãzute în
                                        referã la transporturi pe calea feratã.
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.               Art. 3. Ñ Normele specifice de protecþie a muncii
    Art. 2. Ñ Normele prevãzute la art. 1 intrã în vigoare în        pentru transporturi pe calea feratã sunt obligatorii pentru
                                        activitãþile cu acest profil ºi se difuzeazã celor interesaþi
termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentului ordin
                                        prin inspectoratele teritoriale de muncã ºi prin agenþi
în Monitorul Oficial al României, Partea I.                  autorizaþi de Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale.

                            Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
                                Smaranda Dobrescu


       Bucureºti, 11 ianuarie 2000.
       Nr. 26.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 201/10.V.2000                       7

  MINISTERUL MUNCII ªI PROTECÞIEI SOCIALE

                       ORDIN
 privind aprobarea Normelor specifice de protecþie a muncii pentru fabricarea uºilor, ferestrelor,
           caselor prefabricate ºi a panourilor pentru construcþii
     Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
     având în vedere:
     Ñ art. 5 alin. (5) ºi pct. 5 din anexa nr. 2 din Legea protecþiei muncii nr. 90/1996;
     Ñ art. 3 pct. V ºi art. 7 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, cu modificãrile ulterioare;
     Ñ Avizul Consiliului tehnico-economic nr. 40 din 26 noiembrie 1999 al Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale Ñ
Protecþia muncii,
     emite urmãtorul ordin:
  Art. 1. Ñ Se aprobã Normele specifice de protecþie a        referã la fabricarea uºilor, ferestrelor, caselor prefabricate ºi
muncii pentru fabricarea uºilor, ferestrelor, caselor prefabri-    a panourilor pentru construcþii.
cate ºi a panourilor pentru construcþii, prevãzute în anexa       Art. 3. Ñ Normele specifice de protecþie a muncii pen-
care face parte integrantã din prezentul ordin.
                                   tru fabricarea uºilor, ferestrelor, caselor prefabricate ºi a
  Art. 2. Ñ Normele prevãzute la art. 1 intrã în vigoare în
                                   panourilor pentru construcþii sunt obligatorii pentru activitãþile
termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentului ordin
în Monitorul Oficial al României, Partea I.              cu acest profil ºi se difuzeazã celor interesaþi prin inspec-
  Începând cu aceeaºi datã se abrogã prevederile din         toratele teritoriale de muncã ºi prin agenþi autorizaþi de
normele departamentale de protecþie a muncii care se         Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale.

                       Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
                           Smaranda Dobrescu

    Bucureºti, 21 ianuarie 2000.
    Nr. 45.

                                 «                             RECTIFICARE


               În Hotãrârea Guvernului nr. 317/2000 privind stabilirea sumelor forfetare care
            se plãtesc de Ministerul Educaþiei Naþionale Societãþii Naþionale de Transport Feroviar
            de Cãlãtori ”C.F.R. CãlãtoriÒ Ñ S.A. ºi Societãþii Comerciale de Transport cu Metroul
            Bucureºti ”MetrorexÒ Ñ S.A. pentru reducerile cu 50% ale tarifelor pentru transportul
            pe calea feratã ºi, respectiv, pentru transportul subteran cu metroul, acordate elevilor
            ºi studenþilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din
            20 aprilie 2000, se face urmãtoarea rectificare:
               Ñ La alineatul (2) al articolului unic, în loc de: 31 decembrie 2000 se va citi:
            31 decembrie 1999.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
     REGIA AUTONOMÃ ”MONITORUL OFICIALÒ
     Palatul Parlamentului, str. Izvor nr. 2Ñ4, sectorul 5, Bucureºti
     Tel.: 402.21.76; 402.21.77   Fax: 312.47.03
     E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro    Internet: www.monitoruloficial.ro
     Serviciul de relaþii cu publicul ºi agenþii economici
     ºos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, Bucureºti Tel. 411.58.33
     Cont nr. 2511.1-12.1/ROL B.C.R. Ñ S.A., Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti


     Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ vã pune la dispoziþie acest material informativ pentru o mai bunã
cunoaºtere a datelor necesare pentru publicarea în Partea a III-a a Monitorului Oficial al României a anunþurilor de
pierdere a actelor.
     Cererile care conþin toate datele necesare pentru publicarea acestor anunþuri pot fi depuse direct la sediul nostru
din Bucureºti, ºos Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5 sau pot fi expediate pe adresa Palatul Parlamentului,
str. Izvor nr. 2Ñ4, sectorul 5, Bucureºti.
     Cererea trebuie sã fie însoþitã de chitanþa poºtalã în original, în valoare de 48.600 lei per act declarat pierdut,
sumã ce va fi achitatã în contul Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ menþionat mai sus.                              DATELE
               necesare pentru publicarea anunþului, pe tipuri de acte declarate pierdute


     I. Paºaport Ñ numele, prenumele ºi adresa completã ale solicitantului; seria ºi numãrul paºaportului; data
eliberãrii; organul emitent (datele se obþin de la Serviciul paºapoarte).

   II. Permis de conducere Ñ numele, prenumele ºi adresa completã ale solicitantului; categoria vehiculului (A, B, C,
D sau E); seria ºi numãrul permisului; anul eliberãrii; organul emitent (datele se confirmã de organul de poliþie emitent).

    III. Certificat de înmatriculare Ñ numele, prenumele ºi adresa completã ale solicitantului; numãrul de înmatriculare
a autovehiculului; data eliberãrii; organul emitent (datele se confirmã de organul de poliþie emitent).

     IV. Livret militar Ñ numele, prenumele ºi adresa completã ale solicitantului; seria ºi numãrul livretului; data
eliberãrii; organul emitent; numele pe care a fost eliberat (datele se obþin de la organul emitent).

     V. Carnet de muncã Ñ numele, prenumele ºi adresa completã ale solicitantului; seria ºi numãrul actului; data
eliberãrii; denumirea organului emitent la data eliberãrii actului; numele pe care a fost eliberat (datele se obþin de la
organul emitent sau de la ultimul loc de muncã).

    VI. Diplomã de studii Ñ numele, prenumele ºi adresa completã ale solicitantului; felul, seria ºi numãrul actului;
data eliberãrii; organul emitent, cu denumirea la data eliberãrii (datele se obþin de la instituþia care a eliberat actul).

    VII. Titlu de proprietate Ñ numele, prenumele ºi iniþiala prenumelui tatãlui; adresa solicitantului; numãrul titlului;
data eliberãrii; comisia care l-a eliberat.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

          Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                  cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                  ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti.
          Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                  ºos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, telefon 411.58.33.
          Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                  E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201/10.V.2000 conþine 8 pagini.           Preþul 2.360 lei    ISSN 1453Ñ4495


Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

								
To top