194 by monitorul-oficial

VIEWS: 121 PAGES: 64

									                             PARTEA     I
Anul XII Ñ Nr. 194           LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                    Joi, 4 mai 2000


                              SUMAR


                 Nr.                              Pagina

                      HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
                 334.  Ñ Hotãrâre privind reorganizarea Societãþii
                    Naþionale de Gaze Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A...........  1Ð64
   HOTÃRÂRI             ALE      GUVERNULUI                 ROMÂNIEI
                           GUVERNUL ROMÂNIEI

                       HOTÃRÂRE
       privind reorganizarea Societãþii Naþionale de Gaze Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A.
    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituþia României,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
  Art. 1. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri   Ploieºti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 184, judeþul
se înfiinþeazã urmãtoarele societãþi comerciale:          Prahova, denumitã în continuare DEPOGAZ Ñ S.A.,
  a) Societatea Naþionalã de Transport Gaze Naturale       prin divizarea Societãþii Naþionale de Gaze Naturale
”TransgazÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul Mediaº,         ”RomgazÒ Ñ S.A., care se desfiinþeazã.
Str. Unirii nr. 4, judeþul Sibiu, denumitã în continuare        Art. 2. Ñ (1) Capitalul social al societãþilor comerciale
TRANSGAZ Ñ S.A.;                          înfiinþate potrivit art. 1 se constituie prin preluarea activului
  b) Societatea Comercialã de Explorare ºi Producþie a      ºi pasivului Societãþii Naþionale de Gaze Naturale ”RomgazÒ Ñ
Gazelor Naturale ”ExprogazÒ Ñ S.A., cu sediul în munici-      S.A. ºi ale filialelor sale, pe baza bilanþului contabil întocmit
piul Mediaº, Str. Unirii nr. 4, judeþul Sibiu, denumitã în con-   la data de 31 decembrie 1999, care va fi actualizat
tinuare EXPROGAZ Ñ S.A.;
                                  conform legii.
  c) Societatea Comercialã de Distribuþie a Gazelor
Naturale ”Distrigaz NordÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul        (2) Capitalul social al societãþilor comerciale înfiinþate
Târgu Mureº, Piaþa Trandafirilor nr. 21, judeþul Mureº,       potrivit art. 1 este deþinut în întregime de statul român, în
denumitã în continuare DISTRIGAZ NORD Ñ S.A.;            calitate de acþionar unic, reprezentat de Ministerul Industriei
  d) Societatea Comercialã de Distribuþie a Gazelor        ºi Comerþului.
Naturale ”Distrigaz SudÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul        Art. 3. Ñ Societãþile comerciale înfiinþate potrivit art. 1
Bucureºti, str. Cavafii Vechi nr. 15, sectorul 3, denumitã în    au principalul obiect de activitate în domeniul specific al
continuare DISTRIGAZ SUD Ñ S.A.;                  gazelor naturale din aria de activitate a Ministerului
  e) Societatea Naþionalã de Depozitare Subteranã a        Industriei ºi Comerþului care exercitã toate drepturile ce
Gazelor Naturale ”DepogazÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul     decurg din calitatea de acþionar a statului.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000

  Art. 4. Ñ TRANSGAZ Ñ S.A. este persoanã juridicã       care se desfiinþeazã, ºi EXPROGAZ Ñ S.A., cu diminuarea
românã cu sediul în municipiul Mediaº, Str. Unirii nr. 4,     ºi, respectiv, majorarea patrimoniului societãþilor comerciale.
judeþul Sibiu, care se organizeazã ºi funcþioneazã în con-      Art. 16. Ñ DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. este persoanã
formitate cu dispoziþiile legale în vigoare ºi cu statutul pro-  juridicã românã cu sediul în municipiul Târgu Mureº, Piaþa
priu prevãzut în anexa nr. 1.1.                  Trandafirilor nr. 21, judeþul Mureº, care se organizeazã ºi
  Art. 5. Ñ Capitalul social al TRANSGAZ Ñ S.A. este      funcþioneazã în conformitate cu dispoziþiile legale în vigoare
de 220.449.570 mii lei, vãrsat integral la data înfiinþãrii ºi  ºi cu statutul propriu prevãzut în anexa nr. 3.1.
este împãrþit în 2.204.495 acþiuni nominative, fiecare        Art. 17. Ñ Capitalul social al DISTRIGAZ NORD Ñ
acþiune având valoarea nominalã de 100.000 lei.          S.A. este de 113.335.389 mii lei, vãrsat integral la data
  Art. 6. Ñ TRANSGAZ Ñ S.A. are ca obiect principal       înfiinþãrii, ºi este împãrþit în 1.133.353 acþiuni nominative,
de activitate transportul, dispecerizarea, tranzitul       fiecare acþiune având valoarea nominalã de 100.000 lei.
internaþional al gazelor naturale, cercetarea-proiectarea în     Art. 18. Ñ DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. are ca obiect
domeniul transportului de gaze naturale ºi asigurã accesul    principal de activitate achiziþionarea de gaze naturale din
fãrã discriminare la Sistemul naþional de conducte de trans-   producþia internã ºi din import, distribuþia ºi furnizarea
port al gazelor naturale (SNT) pentru orice agent economic    acestora.
solicitant.                              Art. 19. Ñ DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. poate desfãºura
  Art. 7. Ñ TRANSGAZ Ñ S.A. poate desfãºura comple-       complementar ºi alte activitãþi conexe pentru susþinerea
mentar ºi alte activitãþi conexe pentru susþinerea obiectului   obiectului principal de activitate, în conformitate cu dis-
principal de activitate, în conformitate cu legislaþia în     poziþiile legale în vigoare ºi cu statutul propriu prevãzut în
vigoare ºi cu statutul propriu prevãzut în anexa nr. 1.1, dar   anexa nr. 3.1.
nu poate achiziþiona gaze din producþia internã sau din        Art. 20. Ñ DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. este operatorul
import.                              tehnic al sistemului de distribuþie a gazelor naturale aflat în
  Art. 8. Ñ TRANSGAZ Ñ S.A. este operatorul tehnic al      patrimoniul sãu ºi rãspunde de asigurarea funcþionãrii aces-
SNT ºi rãspunde de funcþionarea acestuia în condiþii de      tuia în condiþii de calitate, siguranþã, eficienþã economicã ºi
calitate, siguranþã, eficienþã economicã ºi protecþie a mediu-  protecþie a mediului înconjurãtor.
lui înconjurãtor.                           Art. 21. Ñ DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. are organizate în
  Art. 9. Ñ TRANSGAZ Ñ S.A. are organizate în compo-      componenþa sa sedii secundare cu statut de sucursalã fãrã
nenþa sa sedii secundare cu statut de sucursalã fãrã per-     personalitate juridicã, prevãzute în anexa nr. 3.2.
sonalitate juridicã, prevãzute în anexa nr. 1.2, precum ºi      Art. 22. Ñ DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. este persoanã juri-
Dispeceratul Naþional de Gaze Naturale Bucureºti.         dicã românã cu sediul în municipiul Bucureºti, str. Cavafii
                                 Vechi nr. 15, sectorul 3, care se organizeazã ºi
  Art. 10. Ñ EXPROGAZ Ñ S.A. este persoanã juridicã
                                 funcþioneazã în conformitate cu dispoziþiile legale în
românã cu sediul în municipiul Mediaº, Str. Unirii nr. 4,
                                 vigoare ºi cu statutul propriu prevãzut în anexa nr. 4.1.
judeþul Sibiu, care se organizeazã ºi funcþioneazã în con-
                                   Art. 23. Ñ Capitalul social al DISTRIGAZ SUD Ñ S.A.
formitate cu dispoziþiile legale în vigoare ºi cu statutul pro-
                                 este de 135.802.698 mii lei, vãrsat integral la data
priu prevãzut în anexa nr. 2.1.
                                 înfiinþãrii, ºi este împãrþit în 1.358.026 acþiuni nominative,
  Art. 11. Ñ Capitalul social al EXPROGAZ Ñ S.A. este      fiecare acþiune având valoarea nominalã de 100.000 lei.
de 655.455.825 mii lei, vãrsat integral la data înfiinþãrii, ºi    Art. 24. Ñ DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. are ca obiect prin-
este împãrþit în 6.554.558 acþiuni nominative, fiecare      cipal de activitate achiziþionarea de gaze naturale din pro-
acþiune având valoarea nominalã de 100.000 lei.          ducþia internã ºi din import, distribuþia ºi furnizarea
  Art. 12. Ñ EXPROGAZ Ñ S.A. are ca obiect principal      acestora.
de activitate cercetarea geologicã pentru descoperirea        Art. 25. Ñ DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. poate desfãºura
rezervelor de gaze naturale, producþia, furnizarea ºi depozi-   complementar ºi alte activitãþi conexe pentru susþinerea
tarea subteranã a gazelor naturale, în condiþii de calitate,   obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaþia
siguranþã, eficienþã economicã ºi protecþie a mediului încon-   în vigoare ºi cu statutul propriu prevãzut în anexa nr. 4.1.
jurãtor.                               Art. 26. Ñ DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. este operatorul
  Art. 13. Ñ EXPROGAZ Ñ S.A. poate desfãºura com-        tehnic al sistemului de distribuþie a gazelor naturale aflat în
plementar ºi alte activitãþi conexe pentru susþinerea obiec-   patrimoniul sãu ºi rãspunde de asigurarea funcþionãrii aces-
tului principal de activitate, în conformitate cu legislaþia în  tuia în condiþii de siguranþã, eficienþã economicã ºi
vigoare ºi cu statutul propriu prevãzut în anexa nr. 2.1.     protecþie a mediului înconjurãtor.
  Art. 14. Ñ EXPROGAZ Ñ S.A. are organizate în com-         Art. 27. Ñ DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. are organizate în
ponenþa sa sedii secundare cu statut de sucursalã fãrã      componenþa sa sedii secundare cu statut de sucursalã fãrã
personalitate juridicã, prevãzute în anexa nr. 2.2.        personalitate juridicã, prevãzute în anexa nr. 4.2.
  Art. 15. Ñ (1) Activitatea de cercetare geologicã ºi stra-    Art. 28. Ñ DEPOGAZ Ñ S.A. este persoanã juridicã
tegia producþiei de gaze naturale din cadrul actualei       românã cu sediul în municipiul Ploieºti, str. Gheorghe
Societãþi Naþionale de Gaze Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A.,       Grigore Cantacuzino nr. 184, judeþul Prahova, care se
care se desfiinþeazã, precum ºi activitatea de cercetare     organizeazã ºi funcþioneazã în conformitate cu dispoziþiile
ºtiinþificã ºi elaborarea studiilor de zãcãmânt ºi explorare a  legale în vigoare ºi cu statutul propriu prevãzut în anexa
zãcãmintelor din cadrul actualei Sucursale de cercetare ºi    nr. 5.
inginerie tehnologicã pentru gaze naturale Mediaº se preiau      Art. 29. Ñ Capitalul social al DEPOGAZ Ñ S.A. este
de EXPROGAZ Ñ S.A., înfiinþatã în condiþiile prevederilor     de 108.023.785 mii lei, vãrsat integral la data înfiinþãrii, ºi
art. 1.                              este împãrþit în 1.080.237 acþiuni nominative, fiecare
  (2) Predarea-primirea activitãþii de cercetare geologicã ºi  acþiune având valoarea nominalã de 100.000 lei.
strategia producþiei de gaze naturale se face în urma         Art. 30. Ñ (1) DEPOGAZ Ñ S.A. are ca obiect princi-
inventarierii bunurilor pe bazã de protocol de predare-prelu-   pal de activitate depozitarea subteranã ºi producþia de
are, încheiat pânã la data de 20 mai 2000 între actuala      gaze naturale, precum ºi cercetarea geologicã pentru des-
Societate Naþionalã de Gaze Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A.,       coperirea de noi rezerve de gaze naturale.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000                      3

  (2) Depozitarea gazelor naturale se asigurã de           (3) În scopul garantãrii plãþii integrale ºi la timp a rate-
DEPOGAZ Ñ S.A., fãrã discriminare, pentru orice agent        lor de capital, dobânzilor, comisioanelor ºi a altor costuri
economic solicitant.                        legate de împrumut, repartizate societãþilor comerciale
  (3) DEPOGAZ Ñ S.A. are obligaþia sã efectueze toate       înfiinþate potrivit art. 1, prin acordurile de împrumut subsidi-
demersurile necesare pentru ca în perioada 1 aprilie Ñ       are care urmeazã sã fie încheiate între Ministerul
1 octombrie a fiecãrui an sã se realizeze încãrcarea depo-     Finanþelor ºi fiecare dintre acestea se vor institui ipoteci
zitelor subterane la capacitatea nominalã, constituindu-se     legale asupra tuturor bunurilor imobile ale societãþilor
astfel rezerva strategicã la dispoziþia Dispeceratului Naþional   comerciale nou-înfiinþate, care vor prelua toate drepturile ºi
de Gaze Naturale Bucureºti, pentru menþinerea în siguranþã     obligaþiile decurgând din acordurile de împrumut subsidiar
a parametrilor funcþionali ai sistemului naþional de gaze      încheiate între Ministerul Finanþelor ºi Societatea Naþionalã
naturale.                              de Gaze Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A.
  Art. 31. Ñ DEPOGAZ Ñ S.A. poate desfãºura comple-          Art. 38. Ñ Acordurile petroliere pentru concesionarea
mentar ºi alte activitãþi conexe pentru susþinerea obiectului    dreptului de explorare ºi exploatare a perimetrelor gazeifi-
principal de activitate, în conformitate cu legislaþia în      ere, aprobate prin hotãrâre a Guvernului, se vor transfera,
vigoare ºi cu statutul propriu prevãzut în anexa nr. 5.       în condiþiile legii, societãþilor comerciale înfiinþate potrivit
  Art. 32. Ñ (1) Societãþile comerciale înfiinþate potrivit    art. 1.
art. 1 sunt conduse de adunarea generalã a acþionarilor ºi       Art. 39. Ñ (1) Pânã la completarea cadrului de regle-
de consiliul de administraþie.                   mentare, în condiþiile legii, de cãtre Autoritatea Naþionalã
  (2) Reprezentanþii statului în adunarea generalã a       de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, conduita
acþionarilor ºi membrii consiliului de administraþie ale      societãþilor comerciale înfiinþate potrivit art. 1, cu privire la
societãþilor comerciale înfiinþate potrivit art. 1 se numesc ºi   decontãrile financiare ºi la asigurarea cu prioritate a consu-
se revocã prin ordin al ministrului industriei ºi comerþului.    mului de gaze naturale pentru populaþie ºi pentru sistemul
  (3) Atribuþiile adunãrii generale a acþionarilor ºi ale con-  energetic naþional, va fi cea determinatã de relaþiile con-
siliului de administraþie ale societãþilor comerciale înfiinþate  tractuale ºi de reglementãrile stabilite de Ministerul
potrivit art. 1 sunt prevãzute în statutele proprii.        Industriei ºi Comerþului.
  Art. 33. Ñ Sucursalele din componenþa societãþilor         (2) Ministerul Industriei ºi Comerþului va verifica lunar,
comerciale înfiinþate potrivit art. 1 vor efectua operaþiuni    pe baza datelor primite de la societãþile comerciale
contabile pânã la nivelul balanþei de verificare, în condiþiile   înfiinþate potrivit art. 1, respectarea decontãrilor ºi a
Legii contabilitãþii nr. 82/1991, republicatã.           relaþiilor contractuale dintre acestea.
  Art. 34. Ñ Bunurile proprietate publicã a statului,         (3) Nerespectarea condiþiilor contractuale, a disciplinei
atribuite fostei Societãþi Naþionale de Gaze Naturale        financiare ºi a obligativitãþii achitãrii datoriilor se
”RomgazÒ Ñ S.A. prin Hotãrârea Guvernului nr. 491/1998,       sancþioneazã conform legii.
identificate în anexa nr. 6, se preiau cu acelaºi titlu, dupã
                                    Art. 40. Ñ Situaþia datoriilor înregistrate între filiale, res-
caz, de societãþile comerciale înfiinþate potrivit art. 1, fãrã a
                                  pectiv între acestea ºi Societatea Naþionalã de Gaze
fi incluse în capitalul social al acestora, pânã la definitiva-
                                  Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A., întocmitã la 31 decembrie
rea regimului lor juridic, potrivit legii.
                                  1999, este prezentatã în anexa nr. 8 ºi va fi reactualizatã
  Art. 35. Ñ Societãþile comerciale înfiinþate potrivit art. 1
                                  pânã la încheierea protocoalelor dintre acestea ºi
vor prelua drepturile ºi vor fi þinute de obligaþiile fostei
                                  societãþile comerciale înfiinþate potrivit art. 1.
Societãþi Naþionale de Gaze Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A. ºi
ale filialelor sale ºi se substituie în drepturile ºi obligaþiile    Art. 41. Ñ Societãþile comerciale înfiinþate potrivit art. 1
decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu terþii,     au obligaþia sã respecte întocmai deciziile Dispeceratului
inclusiv în litigiile în curs, preluarea urmând sã se facã pe    Naþional de Gaze Naturale Bucureºti, emise în scopul asi-
bazã de protocol finalizat în termen de 45 de zile de la      gurãrii echilibrului balanþei surseÑconsumuri ºi funcþionãrii
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.           în condiþii de siguranþã al SNT.
  Art. 36. Ñ (1) Adunarea generalã a acþionarilor a          Art. 42. Ñ Modalitatea de tarifare pentru servicii de
Societãþii Naþionale de Gaze Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A.,       transport, distribuþie, furnizare ºi depozitare, precum ºi
care se desfiinþeazã, va stabili repartizarea participaþiunilor   modalitatea de stabilire a preþului mediu al gazelor naturale
sale la societãþile comerciale CONGAZ, WIROM GAS,          din producþia internã se menþin pânã la emiterea regle-
ROMEXTERA, MI PETROGAS SERVICES ROMANIA ºi la            mentãrilor în acest sens de cãtre Autoritatea Naþionalã de
BLACK SEA LPG ROMANIA Ñ S.R.L. cãtre societãþile          Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.
comerciale înfiinþate potrivit art. 1 ºi altele similare.        Art. 43. Ñ (1) Personalul angajat la fosta Societate
  (2) Predarea-preluarea se face pe bazã de protocol       Naþionalã de Gaze Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A. ºi la filialele
încheiat în termenul prevãzut la art. 35.              sale, care se desfiinþeazã, se redistribuie la societãþile
  Art. 37. Ñ (1) Societãþile comerciale înfiinþate conform    comerciale înfiinþate potrivit art. 1 ºi se considerã
art. 1 vor prelua responsabilitatea implementãrii pãrþii C a    transferat.
Proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, finanþat prin    (2) Contractele colective de muncã încheiate anterior
Acordul de împrumut încheiat între România ºi Banca         rãmân în vigoare pânã la încheierea de cãtre societãþile
Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, ratificat    comerciale a noilor contracte colective de muncã, în
prin Ordonanþa Guvernului nr. 42/1994, aprobatã prin        condiþiile legii.
Legea nr. 126/1994.                           Art. 44. Ñ (1) Ministerul Industriei ºi Comerþului va
  (2) Lista cuprinzând contractele finanþate din împrumut,    coordona reorganizarea Societãþii Naþionale de Gaze
încheiate pânã în prezent, este prevãzutã în anexa nr. 7,      Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A., împuternicind adunarea gene-
urmând ca repartizarea acestora pe societãþile comerciale      ralã a acþionarilor ºi consiliul de administraþie ale
înfiinþate potrivit art. 1 sã fie fãcutã pânã la data limitã de   societãþilor comerciale înfiinþate conform art. 1 cu aducerea
finalizare a protocoalelor de preluare a drepturilor ºi       la îndeplinire a mãsurilor prevãzute în prezenta hotãrâre.
obligaþiilor de la Societatea Naþionalã de Gaze Naturale        (2) Ministerul Industriei ºi Comerþului va împuternici adu-
”RomgazÒ Ñ S.A.                           narea generalã a acþionarilor din DISTRIGAZ NORD Ñ S.A.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  4              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000

ºi DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. sã reorganizeze, în conformi-         nr. 491/1998 privind înfiinþarea Societãþii Naþionale de Gaze
tate cu statutele acestora, sistemul de distribuþie a gazelor     Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A., publicatã în Monitorul Oficial al
naturale pânã la data de 31 iulie 2000.                României, Partea I, nr. 305 din 21 august 1998.
  Art. 45. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei           Art. 46. Ñ Anexele nr. 1Ñ8 fac parte integrantã din
hotãrâri îºi înceteazã aplicabilitatea Hotãrârea Guvernului      prezenta hotãrâre.
                               PRIM-MINISTRU
                         MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

                                               Contrasemneazã:
                                           Ministrul industriei ºi comerþului,
                                               Radu Berceanu
                                              p. Ministrul finanþelor,
                                              Valentina ªiclovan,
                                               secretar de stat
                                          Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
                                              Smaranda Dobrescu
                                            Ministru de stat, preºedintele
                                      Consiliului de Coordonare Economico-Financiarã,
                                               Mircea Ciumara
     Bucureºti, 28 aprilie 2000.
     Nr. 334.

                                                              ANEXA Nr. 1.1

                             STATUTUL
               Societãþii Naþionale de Transport Gaze Naturale ”TransgazÒ Ñ S.A.

                             CAPITOLUL I
                       Denumirea, forma juridicã, sediul, durata

             ARTICOLUL 1                   b) Sucursala de cercetare ºi proiectare pentru transport
              Denumirea                 gaze naturale, cu sediul în municipiul Mediaº, Str. Unirii
                                    nr. 6, judeþul Sibiu.
  Denumirea societãþii este Societatea Naþionalã de           TRANSGAZ Ñ S.A. poate înfiinþa sedii secundare fãrã
Transport Gaze Naturale ”TransgazÒ Ñ S.A.               personalitate juridicã, situate ºi în alte localitãþi din þarã sau
  În toate actele, facturile, anunþurile, publicaþiile ori în alte  din strãinãtate, care se vor orgnaiza ca sucursale, repre-
acte emanând de la Societatea Naþionalã de Transport          zentanþe sau agenþii, cu aprobarea adunãrii generale a
Gaze Naturale ”TransgazÒ Ñ S.A. denumirea societãþii          acþionarilor.
naþionale va fi precedatã sau urmatã de cuvintele ”socie-
                                                ARTICOLUL 4
tate pe acþiuniÒ sau de iniþialele ”S.A.Ò, sediul, numãrul de
înmatriculare în registrul comerþului ºi codul fiscal.                       Durata

             ARTICOLUL 2                   Durata TRANSGAZ Ñ S.A. este nelimitatã, cu începere
                                    de la data înmatriculãrii în registrul comerþului.
             Forma juridicã
                                               CAPITOLUL II
  Societatea Naþionalã de Transport Gaze Naturale
                                           Scopul ºi obiectul de activitate
”TransgazÒ Ñ S.A., denumitã în continuare TRANSGAZ Ñ
S.A., este persoanã juridicã românã având forma juridicã
de societate comercialã pe acþiuni ºi îºi desfãºoarã activi-                  ARTICOLUL 5
tatea în conformitate cu legile române ºi cu prezentul                       Scopul
statut.
                                     TRANSGAZ Ñ S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei
             ARTICOLUL 3                 naþionale stabilite pentru transportul, tranzitul internaþional,
                                    dispecerizarea gazelor naturale ºi cercetarea-proiectarea în
               Sediul
                                    domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu
  Sediul TRANSGAZ Ñ S.A. este în România, municipiul         respectarea legislaþiei române, de acte de comerþ cores-
Mediaº, Str. Unirii nr. 4, judeþul Sibiu.               punzãtoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul
  Sediul TRANSGAZ Ñ S.A. poate fi schimbat în altã          statut.
localitate din România, pe baza hotãrârii adoptate de adu-                   ARTICOLUL 6
narea generalã a acþionarilor, potrivit legii.
                                               Obiectul de activitate
  La data înfiinþãrii TRANSGAZ Ñ S.A. are în compo-
nenþã:                                  TRANSGAZ Ñ S.A. are ca obiect de activitate:
  a) Sucursala de transport gaze naturale, cu sediul în         1. transportul gazelor naturale Ñ cod 6030;
municipiul Mediaº, Piaþa George Enescu nr. 11, judeþul          2. tranzitul internaþional de gaze naturale pe teritoriul
Sibiu;                                 României;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000                      5

  3. furnizarea numai a gazelor naturale care reprezintã        28. gospodãrii-anexã pentru creºterea pãsãrilor ºi ani-
valoarea serviciului de transport pentru transportul         malelor, producerea ºi comercializarea produselor animali-
internaþional ºi a creditului marfã pentru construcþia con-      ere ºi vegetale Ñ cod 5211, 5552;
ductei IsacceaÑNegru Vodã, neputându-se cumpãra alte           29. verificarea metrologicã a contoarelor prin laboratoare
gaze naturale din producþia internã sau din import;          proprii Ñ cod 7430.
  4. dispecerizarea reþelelor ºi sistemelor de alimentare cu
gaze naturale;                                        CAPITOLUL III
  5. cercetarea ºi proiectarea pentru activitatea de trans-              Capitalul social, acþiunile
port Ñ cod 730, 742, 7430;
  6. exploatarea reþelelor proprii de telecomunicaþii, tele-                 ARTICOLUL 7
transmisie, telemãsurã, telecomandã ºi prestarea de servicii
de operare pentru terþi Ñ cod 6421, 6433, 6442, 6423;                     Capitalul social
  7. întreþinerea, verificarea, revizia ºi reparaþia conducte-     Capitalul social al TRANSGAZ Ñ S.A. la data înfiinþãrii
lor magistrale ºi instalaþiilor tehnologice aferente;         este de 220.449.570 mii lei ºi se constituie pe baza
  8. importul-exportul de materiale, piese de schimb, uti-     bilanþului contabil încheiat la data de 31 decembrie 1999,
laje, echipamente ºi tehnologii etc.;                 prin preluarea unei pãrþi din patrimoniul Societãþii Naþionale
  9. cooperarea internaþionalã în domeniul transportului      de Gaze Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A., fiind împãrþit în
gazelor naturale;                           2.204.495 acþiuni nominative, fiecare acþiune având o
  10. consultanþã ºi asistenþã tehnicã de specialitate Ñ      valoare de 100.000 lei.
cod 7420;                                 Capitalul social este în întregime deþinut de statul
  11. executarea de lucrãri de construcþii-montaj, în þarã     român, în calitate de acþionar unic, pânã la transmiterea
ºi în strãinãtate Ñ cod 4525, 4526, 4531, 4533, 4534,         acþiunilor din proprietatea statului cãtre persoane fizice sau
4532;                                 juridice, române sau strãine, în condiþiile legii, ºi este
  12. executarea de lucrãri de reparaþii, revizii ºi inspecþii   vãrsat integral la data constituirii TRANSGAZ Ñ S.A.
tehnice pentru autovehiculele proprii ºi pentru terþi Ñ          În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor
cod 5022;                               prevãzute la art. 135 alin. (4) din Constituþie.
  13. desfãºurarea de programe, studii ºi analize pentru        Ministerul Industriei ºi Comerþului reprezintã statul ca
reducerea impactului instalaþiilor de gaze naturale asupra      acþionar unic la TRANSGAZ Ñ S.A. ºi exercitã toate drep-
mediului;                               turile ce decurg din aceastã calitate.
  14. operaþiuni de comision ºi intermediere Ñ cod 7484;
  15. vânzarea angro ºi en dŽtail (prin valorificarea mate-                 ARTICOLUL 8
rialelor rezultate din stocuri, reparaþii, demolãri, casãri ºi a         Majorarea sau reducerea capitalului social
produselor secundare rezultate din activitatea de transport
al gazelor naturale Ñ cod 5010, 515, 516, 5170;              Majorarea capitalului social se face în condiþiile legii.
  16. închirierea ºi/sau vânzarea de spaþii de locuit,         Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor sau, în
închirierea de spaþii de cazare la tarifele stabilite de       situaþia prevãzutã la art. 15 ultimul alineat, consiliul de
TRANSGAZ Ñ S.A. pentru personalul propriu ºi pentru          administraþie va putea decide majorarea capitalului social,
terþi Ñ cod 7012, 7020;                        cu respectarea dispoziþiilor legale în vigoare la data
  17. vânzarea, darea în locaþie ºi închirierea de spaþii,     majorãrii lui.
terenuri ºi bunuri ale TRANSGAZ Ñ S.A. unor persoane           Capitalul social va putea fi majorat prin:
fizice sau juridice, în condiþiile legii Ñ cod 7012, 7020;        a) noi aporturi în numerar ºi/sau în naturã;
  18. operaþiuni de leasing conform legislaþiei în vigoare Ñ      b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse
cod 7134;                               diferenþele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului
  19. editarea de publicaþii ºi lucrãri, comercializarea      social), cu excepþia rezervelor legale, precum ºi a
acestora pentru activitatea proprie ºi pentru terþi Ñ         beneficiilor sau a primelor de emisiune;
cod 2222, 2223, 2225;                           c) compensarea unor creanþe lichide ºi exigibile ale
  20. furnizarea de apã, energie termicã ºi energie elec-      terþilor asupra TRANSGAZ Ñ S.A. cu acþiuni ale acesteia;
tricã, în condiþiile legii Ñ cod 4031, 4032, 4100;            d) alte surse stabilite de adunarea generalã a acþionari-
  21. transport de mãrfuri ºi de persoane, intern ºi        lor ori de consiliul de administraþie, dupã caz, potrivit legii.
internaþional Ñ cod 6023, 6024;                      Reducerea capitalului social se face în condiþiile legii.
  22. închirierea de mijloace de transport ºi utilaje pentru      În cazul în care administratorii constatã pierderea a
terþi Ñ cod 7110, 7121, 7132;                     jumãtate din capitalul social, ei sunt obligaþi sã convoace,
  23. operaþiuni de transport aerian ºi aviaþie generalã,      în termen de maximum 60 de zile, adunarea generalã
precum ºi prestãri de servicii de acest gen cãtre terþi Ñ       extraordinarã a acþionarilor, care va decide reconstituirea
cod 6220, 6323;                            capitalului social, limitarea la valoarea rãmasã sau dizolva-
  24. realizarea de activitãþi sociale, medicale, bancare,     rea TRANSGAZ Ñ S.A.
hoteliere, servicii de alimentaþie publicã, culturale, sportive      Reducerea capitalului social se va putea face numai
pentru personalul propriu ºi pentru terþi, inclusiv oferirea de    dupã douã luni de la data publicãrii în Monitorul Oficial al
spaþii publicitare terþilor în publicaþiile ºi lucrãrile editate de  României, Partea a IV-a, a hotãrârii adunãrii generale
TRANSGAZ Ñ S.A. Ñ cod 6522, 6713, 8512, 8513, 8514,          extraordinare a acþionarilor ori, în situaþia prevãzutã la
9261, 9262;                              art. 15 ultimul alineat, a hotãrârii consiliului de administraþie,
  25. activitãþi specifice în domeniul securitãþii ºi protecþiei  potrivit prevederilor legale.
muncii, al sãnãtãþii personalului propriu, precum ºi al pre-
venirii ºi stingerii incendiilor;                               ARTICOLUL 9
  26. prestarea de activitãþi conexe legate de valorificarea                  Acþiunile
patrimoniului propriu (turism, agrement etc.) Ñ cod 5511,
5512, 5523, 5551, 5552;                          Drepturile ºi obligaþiile aferente acþiunilor aflate în pro-
  27. comerþ intern, magazine de prezentare ºi desfacere,      prietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei ºi
cantine;                               Comerþului.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000

  Acþiunile nominative ale TRANSGAZ Ñ S.A. vor          prin presã, în cel puþin douã ziare de largã circulaþie din
cuprinde toate elementele prevãzute de lege.            localitatea în care se aflã sediul principal al TRANSGAZ Ñ
  Acþiunile nominative emise de TRANSGAZ Ñ S.A. vor fi      S.A. Acþiunile pierdute se anuleazã.
în formã dematerializatã, prin înscriere în cont.            Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al
  Conversia sau înstrãinarea acþiunilor se va putea realiza    României. Dupã 6 luni acþionarul va putea obþine un dupli-
în condiþiile stabilite de adunarea generalã a acþionarilor, cu   cat al acþiunilor pierdute.
respectarea prevederilor legale. În condiþiile legii, prin deci-
zie a adunãrii generale a acþionarilor, vor putea fi emise                CAPITOLUL IV
acþiuni preferenþiale, cu dividend prioritar, fãrã drept de vot.         Adunarea generalã a acþionarilor
  Evidenþa acþiunilor se va þine într-un registru numerotat,
sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de administraþie,
registru care se pãstreazã la sediul TRANSGAZ Ñ S.A.,                    ARTICOLUL 14
sub îngrijirea secretarului consiliului de administraþie.                  Reprezentare
  În registrul acþiunilor se pot efectua modificãri numai cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.              În perioada în care statul este acþionar unic la TRANSGAZ Ñ
  Acþiunile emise de TRANSGAZ Ñ S.A. pot fi grevate        S.A. interesele acestuia în adunarea generalã a acþionarilor
de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiþiile legii.   vor fi reprezentate de Ministerul Industriei ºi Comerþului.
  Persoanele fizice sau juridice, române ºi strãine, vor       Reprezentanþii în adunarea generalã a acþionarilor se
putea deþine acþiuni ale TRANSGAZ Ñ S.A. potrivit regle-      numesc ºi se revocã prin ordin al ministrului industriei ºi
mentãrilor în vigoare.                       comerþului.
            ARTICOLUL 10                            ARTICOLUL 15
             Obligaþiuni                              Atribuþii
  TRANSGAZ Ñ S.A. este autorizatã sã emitã obligaþiuni         Adunarea generalã a acþionarilor TRANSGAZ Ñ S.A.
în condiþiile legii.
                                  este organul de conducere care decide asupra activitãþii
            ARTICOLUL 11                acesteia ºi asupra politicii sale economice.
      Drepturi ºi obligaþii decurgând din acþiuni         Adunãrile generale ale acþionarilor sunt ordinare ºi
                                  extraordinare.
  Fiecare acþiune subscrisã ºi vãrsatã de acþionari, potrivit     Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor are urmãtoa-
legii, conferã acestora dreptul la un vot în adunarea gene-     rele atribuþii principale:
ralã a acþionarilor, dreptul de a alege ºi de a fi aleºi în       a) aprobã propunerile privind strategia globalã de dez-
organele de conducere, dreptul de a participa la distribui-     voltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare eco-
rea profitului conform prevederilor prezentului statut ºi dis-   nomico-financiarã a TRANSGAZ Ñ S.A.;
poziþiilor legale, respectiv alte drepturi prevãzute în statut.
                                    b) alege ºi revocã cenzorii, conform prevederilor legale;
  Deþinerea acþiunii certificã adeziunea de drept la statut.
  Drepturile ºi obligaþiile legate de acþiuni urmeazã         c) propune descãrcarea de gestiune a consiliului de
acþiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.   administraþie;
  Când o acþiune nominativã devine proprietatea mai mul-       d) stabileºte nivelul remuneraþiei lunare a membrilor
tor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în        consiliului de administraþie, precum ºi a cenzorilor;
condiþiile în care acestea desemneazã un reprezentant unic       e) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli pe exerciþiul
pentru exercitarea drepturilor rezultând din acþiune.        financiar urmãtor;
  Obligaþiile TRANSGAZ Ñ S.A. sunt garantate cu capita-        f) stabileºte nivelul remuneraþiei directorului general al
lul social al acesteia, iar acþionarii rãspund în limita acþiuni-  TRANSGAZ Ñ S.A., precum ºi premierea acestuia;
lor pe care le deþin.                          g) aprobã bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi,
  Patrimoniul TRANSGAZ Ñ S.A. nu poate fi grevat de        dupã analizarea rapoartelor consiliului de administraþie ºi al
datorii sau de alte obligaþii personale ale acþionarilor.      cenzorilor;
            ARTICOLUL 12                  h) aprobã repartizarea profitului conform legii;
                                    i) hotãrãºte cu privire la folosirea dividendelor aferente
           Cesiunea acþiunilor
                                  acþiunilor gestionate, pentru restructurare ºi dezvoltare;
  Acþiunile sunt indivizibile cu privire la TRANSGAZ Ñ S.A.,     j) hotãrãºte cu privire la contractarea de împrumuturi
care nu recunoaºte decât un singur proprietar pentru        bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileºte
fiecare acþiune.                          competenþele ºi nivelul de contractare a împrumuturilor
  Cesiunea parþialã sau totalã a acþiunilor între acþionari    bancare de pe piaþa internã ºi externã, a creditelor comer-
sau cãtre terþi se efectueazã în condiþiile ºi cu procedura     ciale ºi a garanþiilor, inclusiv prin gajarea acþiunilor potrivit
prevãzute de lege.                         legii;
  Transmiterea dreptului de proprietate asupra acþiunilor       k) hotãrãºte cu privire la înfiinþarea sau la desfiinþarea
nominative emise de TRANSGAZ Ñ S.A. se realizeazã          subunitãþilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea
prin declaraþie fãcutã în registrul acþionarilor, subscrisã de   de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane
cedent ºi de cesionar sau de mandatarii lor. De aseme-       juridice sau fizice, din þarã sau din strãinãtate;
nea, transmiterea se mai poate realiza ºi prin act autentic,      l) analizeazã rapoartele consiliului de administraþie pri-
cu efectuarea menþiunilor corespunzãtoare în registrul       vind stadiul ºi perspectivele referitoare la profit ºi divi-
acþionarilor.                            dende, poziþia pe piaþa internã ºi internaþionalã, nivelul
            ARTICOLUL 13                tehnic, calitatea, forþa de muncã, protecþia mediului, relaþiile
           Pierderea acþiunilor
                                  cu clienþii;
                                    m) se pronunþã asupra gestiunii administratorilor ºi
 În cazul pierderii unor acþiuni proprietarul va trebui sã     asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse
anunþe consiliul de administraþie ºi sã facã public faptul     TRANSGAZ Ñ S.A. de cãtre aceºtia;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000                      7

  n) hotãrãºte cu privire la gajarea sau la închirierea unor       Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la sediul
bunuri, unitãþi sau sedii proprii;                   TRANSGAZ Ñ S.A. sau în alt loc indicat în convocare.
  o) aprobã regulamentul de organizare ºi funcþionare a          Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor va fi con-
consiliului de administraþie;                      vocatã ori de câte ori este cazul, la solicitarea acþionarului
  p) aprobã delegãrile de competenþã pentru consiliul de       unic sau la cererea consiliului de administraþie ori a cenzo-
administraþie;                             rilor.
  q) reglementeazã dreptul de preemþiune al acþionarilor ºi
al salariaþilor TRANSGAZ Ñ S.A. cu privire la cesiunea                     ARTICOLUL 17
acþiunilor ºi aprobã limitele ºi condiþiile pentru cesionarea           Organizarea adunãrii generale a acþionarilor
cãtre salariaþii TRANSGAZ Ñ S.A. a unui numãr de acþiuni
proprii;                                  Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor este consti-
  r) îndeplineºte orice alte atribuþii stabilite de lege în sar-   tuitã valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare
cina sa.                                acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin douã
  Pentru atribuþiile menþionate la lit. c), e), g), h), i), j), l),  treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã
m), n) ºi o) adunarea generalã ordinarã a acþionarilor nu        aceºtia deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.
va putea lua hotãrâri decât în urma obþinerii de cãtre           Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor este con-
fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la       stituitã valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convo-
organul care l-a numit.                         care acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin trei
  Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor se          pãtrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã
întruneºte pentru a hotãrî urmãtoarele:                 aceºtia deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.
  a) schimbarea formei juridice a TRANSGAZ Ñ S.A.;            În ziua ºi la ora arãtate în convocare ºedinþa adunãrii
  b) mutarea sediului TRANSGAZ Ñ S.A.;                generale a acþionarilor va fi deschisã de preºedintele con-
  c) schimbarea obiectului de activitate;               siliului de administraþie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi
  d) majorarea capitalului social, precum ºi reducerea sau      þine locul.
reîntregirea lui prin emisiune de noi acþiuni, în condiþiile        Preºedintele consiliului de administraþie va desemna din-
legii;                                 tre funcþionarii TRANSGAZ Ñ S.A. un secretar al adunãrii
  e) fuziunea cu alte societãþi comerciale sau divizarea       generale a acþionarilor, care va verifica îndeplinirea
TRANSGAZ Ñ S.A.;                            cerinþelor legale ºi statutare privind þinerea adunãrii gene-
  f) dizolvarea anticipatã a TRANSGAZ Ñ S.A.;             rale ºi va întocmi procesul-verbal al ºedinþei.
  g) emisiunea de obligaþiuni;                      Procesul-verbal va fi semnat de reprezentanþii statului
  h) modificarea numãrului de acþiuni sau a valorii nomi-       desemnaþi sã reprezinte interesele capitalului de stat
nale a acestora, precum ºi cesiunea acþiunilor;             (reprezentanþii Ministerului Industriei ºi Comerþului) ºi de
  i) orice altã modificare a actului constitutiv sau orice      secretarul care l-a întocmit.
altã hotãrâre pentru care este cerutã aprobarea adunãrii          Procesul-verbal al adunãrii generale se va scrie într-un
generale extraordinare a acþionarilor;                 registru sigilat ºi parafat.
  j) aprobarea conversiei acþiunilor nominative, emise în         La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare
formã dematerializatã, în acþiuni nominative, emise în formã      la convocare, listele de prezenþã a acþionarilor, precum ºi,
materializatã, ºi invers;                        dupã caz, mandatele speciale ale reprezentanþilor mandataþi
  k) aprobarea conversiei acþiunilor preferenþiale ºi nomi-      de Ministerul Industriei ºi Comerþului.
native dintr-o categorie în alta, în condiþiile legii.           La ºedinþele ordinare ºi extraordinare ale adunãrii gene-
  Pentru hotãrârile adunãrii generale extraordinare a         rale a acþionarilor, în care se dezbat problemele referitoare
acþionarilor fiecare reprezentant trebuie sã obþinã un man-       la raporturile de muncã cu personalul TRANSGAZ Ñ S.A.,
dat special prealabil de la organul care l-a numit.           pot fi invitaþi ºi reprezentanþii salariaþilor care nu vor avea
  Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor va putea       drept de vot.
delega consiliului de administraþie exerciþiul atribuþiilor sale                ARTICOLUL 18
menþionate la lit. b), c), d) ºi j).
                                    Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a acþionarilor
             ARTICOLUL 16
                                      Hotãrârile adunãrii generale a acþionarilor se iau prin vot
      Convocarea adunãrii generale a acþionarilor
                                    deschis.
  Adunarea generalã a acþionarilor se convoacã de            Votul va fi nominal în cazul hotãrârilor a cãror valabili-
preºedintele consiliului de administraþie sau de un membru       tate este condiþionatã de existenþa mandatelor speciale.
al acestuia, pe baza împuternicirii date de preºedinte.          Hotãrârile se vor putea lua în condiþiile ºi cu majoritatea
  Adunãrile generale ordinare ale acþionarilor au loc cel       prevãzute de lege pentru adunãrile generale ordinare sau,
puþin o datã pe an, în cel mult douã luni de la încheierea       dupã caz, pentru cele extraordinare.
exerciþiului financiar, pentru examinarea bilanþului contabil ºi      La propunerea persoanei care prezideazã adunarea
a contului de profit ºi pierderi pe anul precedent ºi pentru      generalã a acþionarilor sau a unuia dintre membrii adunãrii
stabilirea programului de activitate ºi a bugetului de venituri     generale a acþionarilor se va putea decide ca votul sã fie
ºi cheltuieli pe anul în curs.                     secret ºi în alte cazuri, cu excepþia situaþiei în care este
  Adunarea generalã a acþionarilor va fi convocatã ori de       necesar votul nominal.
câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale        Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor
în vigoare ºi cu dispoziþiile prezentului statut, cu cel puþin     consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, pentru revocarea
15 zile înainte de data stabilitã.                   lor ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea
  Convocarea va cuprinde locul ºi data þinerii adunãrii        administratorilor.
generale a acþionarilor, precum ºi ordinea de zi, cu            Pentru a fi opozabile terþilor hotãrârile adunãrii generale
menþionarea explicitã a tuturor problemelor care vor face        vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului
obiectul dezbaterilor acesteia.                     comerþului pentru a fi menþionate, în extras, în registru ºi
  Când pe ordinea de zi figureazã propuneri pentru modi-       publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
ficarea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul        Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la
integral al propunerilor.                        îndeplinire a formalitãþilor de mai sus.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  8             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000

  Hotãrârile luate de adunãrile generale ale acþionarilor în     În relaþiile cu terþii TRANSGAZ Ñ S.A. este reprezen-
limitele legii ºi ale statutului sunt obligatorii chiar ºi pentru  tatã de directorul general, pe baza ºi în limitele împuterni-
acþionarii care nu au luat parte la adunare sau care au       cirilor date de consiliul de administraþie, care semneazã
votat împotrivã.                          actele de angajare faþã de aceºtia.
  Acþionarii care nu sunt de acord cu hotãrârile luate de       Preºedintele consiliului de administraþie este obligat sã
adunãrile generale ale acþionarilor cu privire la schimbarea    punã la dispoziþie acþionarilor ºi cenzorilor, la cererea aces-
obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice au    tora, toate documentele TRANSGAZ Ñ S.A.
dreptul de a se retrage din TRANSGAZ Ñ S.A. ºi de a           Membrii consiliului de administraþie rãspund individual
recupera contravaloarea acþiunilor pe care le posedã, con-     sau solidar, dupã caz, faþã de TRANSGAZ Ñ S.A. pentru
form prevederilor legale.                      prejudiciile rezultate din infracþiuni sau abateri de la preve-
                                  derile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru
            CAPITOLUL V                 greºeli în administrarea acesteia. În astfel de situaþii ei vor
         Consiliul de administraþie            putea fi revocaþi prin hotãrârea adunãrii generale a acþiona-
                                  rilor.
                                    Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul
            ARTICOLUL 19                de administraþie persoanele prevãzute în Legea nr. 31/1990
             Organizare                privind societãþile comerciale, republicatã.
                                    Nu pot fi directori ai TRANSGAZ Ñ S.A. ºi ai sucursa-
  TRANSGAZ Ñ S.A. este administratã de un consiliu de       lelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit
administraþie compus din 5 membri.                 Legii nr. 31/1990, republicatã.
  Membrii consiliului de administraþie sunt numiþi pe o
perioadã de cel mult 4 ani ºi sunt revocaþi, dupã caz, prin                  ARTICOLUL 20
ordin al ministrului industriei ºi comerþului ºi sunt remu-     Atribuþiile consiliului de administraþie, ale directorului general
neraþi pentru aceastã calitate cu o indemnizaþie lunarã.                ºi ale directorilor executivi
  Consiliul de administraþie este condus de un preºedinte       A. Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoa-
ales prin vot secret de cãtre membrii consiliului de        rele atribuþii:
administraþie din rândul acestora.                   a) aprobã structura organizatoricã ºi regulamentul de
  Membrii consiliului de administraþie pot avea calitatea de   organizare ºi funcþionare ale TRANSGAZ Ñ S.A.;
acþionar.                                b) aprobã nivelul garanþiilor ºi modul de constituire a
  În situaþia în care se creeazã un loc vacant în consiliul    acestora pentru directorul general, directorii executivi ai
de administraþie, adunarea generalã a acþionarilor propune     TRANSGAZ Ñ S.A., directorii din cadrul sucursalelor ºi
un nou administrator în vederea ocupãrii acestuia. Durata      pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa         c) încheie acte juridice prin care sã dobândeascã, sã
locul vacant va fi egalã cu perioada care a rãmas pânã la      înstrãineze, sã închirieze, sã schimbe sau sã constituie în
expirarea mandatului predecesorului sãu.              garanþie bunuri aflate în patrimoniul TRANSGAZ Ñ S.A.,
  Consiliul de administraþie se întruneºte lunar la sediul    cu aprobarea adunãrii generale a acþionarilor, atunci când
TRANSGAZ Ñ S.A. sau ori de câte ori este necesar, la        legea impune aceastã condiþie;
convocarea preºedintelui sau a unei treimi din numãrul         d) aprobã delegãrile de competenþã pentru directorul
membrilor sãi.                           general ºi pentru persoanele din conducerea
  Consiliul de administraþie îºi desfãºoarã activitatea în    TRANSGAZ Ñ S.A., în vederea executãrii operaþiunilor
baza propriului sãu regulament ºi a reglementãrilor legale     acesteia;
în vigoare.                               e) aprobã competenþele sucursalelor pe domenii de acti-
  Consiliul de administraþie este prezidat de preºedinte,     vitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar,
iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului       juridic etc.) în vederea realizãrii obiectului de activitate al
preºedintelui.                           TRANSGAZ Ñ S.A.;
  Preºedintele numeºte un secretar, fie dintre membrii        f) aprobã încheierea oricãror contracte pentru care nu a
consiliului de administraþie, fie din afara acestuia.        delegat competenþa directorului general al TRANSGAZ Ñ
  Conducerea TRANSGAZ Ñ S.A. se asigurã de un           S.A.;
director general, care nu este ºi preºedintele consiliului de      g) supune anual adunãrii generale a acþionarilor, în ter-
administraþie.                           men de 60 de zile de la încheierea exerciþiului financiar,
                                  raportul cu privire la activitatea TRANSGAZ Ñ S.A.,
  Pentru valabilitatea hotãrârilor consiliului de administraþie  bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi pe anul pre-
este necesarã prezenþa a cel puþin douã treimi din numãrul     cedent, precum ºi proiectul programului de activitate ºi pro-
membrilor, iar acestea se iau cu majoritatea simplã a        iectul bugetului de venituri ºi cheltuieli al TRANSGAZ Ñ
membrilor prezenþi.                         S.A. pe anul în curs;
  Dezbaterile consiliului de administraþie au loc, conform      h) convoacã adunarea generalã extraordinarã a acþiona-
ordinii de zi stabilite ºi comunicate de preºedinte, cu cel     rilor ori de câte ori este nevoie;
puþin 7 zile înainte de data þinerii ºedinþei. Dezbaterile se      i) aprobã încheierea contractelor de import-export pânã
consemneazã în procesul-verbal al ºedinþei, care se scrie      la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generalã a
într-un registru sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului   acþionarilor;
de administraþie.                            j) stabileºte drepturile, obligaþiile ºi responsabilitãþile per-
  Procesul-verbal se semneazã de toþi membrii consiliului     sonalului TRANSGAZ Ñ S.A., conform structurii organizato-
de administraþie ºi de secretar. Pe baza procesului-verbal     rice aprobate;
secretarul consiliului de administraþie redacteazã hotãrârea      k) stabileºte competenþele ºi nivelul de contractare a
acestuia, care se semneazã de preºedinte.              împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe
  Consiliul de administraþie poate delega, prin regulamen-    termen scurt ºi mediu ºi aprobã eliberarea garanþiilor;
tul sãu de organizare ºi funcþionare, o parte din atribuþiile      l) aprobã numãrul de posturi ºi normativul de constituire
sale directorului general al TRANSGAZ Ñ S.A. ºi poate        a compartimentelor funcþionale ºi de producþie;
recurge, de asemenea, la experþi pentru soluþionarea anu-        m) aprobã programele de producþie, cercetare, dezvol-
mitor probleme.                           tare, investiþii;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000                     9

  n) stabileºte ºi aprobã politici pentru protecþia mediului               CAPITOLUL VII
înconjurãtor, securitatea muncii, potrivit reglementãrilor                  Gestiunea
legale în vigoare;
  o) stabileºte tactica ºi strategia de marketing;
                                              ARTICOLUL 22
  p) stabileºte ºi aprobã, în limita bugetului de venituri ºi
cheltuieli aprobat de adunarea generalã a acþionarilor,                    Cenzorii
modificãri în structura acestuia, în limita competenþelor pen-
                                    Gestiunea TRANSGAZ Ñ S.A. este controlatã de
tru care a primit mandat;
                                  acþionari ºi de 3 cenzori, care sunt aleºi de adunarea
  q) negociazã contractul colectiv de muncã prin manda-      generalã a acþionarilor. Cel puþin unul dintre cenzori trebuie
tarea directorului general ºi aprobã statutul personalului;     sã fie expert contabil.
  r) stabileºte ºi aprobã nivelul indemnizaþiei pentru secre-     În perioada în care statul deþine mai mult de 20% din
tarul consiliului de administraþie;                 capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de
  s) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea      Ministerul Finanþelor.
generalã a acþionarilor sau care sunt prevãzute de           Adunarea generalã a acþionarilor alege, de asemenea,
legislaþia în vigoare.                       acelaºi numãr de cenzori supleanþi, care îi vor înlocui, în
  B. Directorul general reprezintã TRANSGAZ Ñ S.A. în       condiþiile legii, pe cenzorii titulari.
raporturile cu terþii.                         Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li
  Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuþii:  se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea
  a) aplicã strategia ºi politicile de dezvoltare ale       TRANSGAZ Ñ S.A., la situaþia patrimoniului, a profitului ºi
TRANSGAZ Ñ S.A., stabilite de consiliul de administraþie;      a pierderilor.
  b) numeºte directorii executivi cu avizul consiliului de      Cenzorii au urmãtoarele atribuþii principale:
administraþie;                             a) în cursul exerciþiului financiar verificã gospodãrirea
  c) angajeazã, promoveazã ºi concediazã personalul        mijloacelor fixe ºi a mijloacelor circulante, a portofoliului de
salariat în condiþiile legii;                    efecte, casa ºi registrele de evidenþã contabilã ºi infor-
  d) numeºte, suspendã sau revocã directorii executivi ºi     meazã consiliul de administraþie despre neregulile consta-
directorii din cadrul sucursalelor;                 tate;
  e) participã la negocierea contractului colectiv de         b) la încheierea exerciþiului financiar controleazã exacti-
muncã, a cãrui negociere ºi încheiere se desfãºoarã în       tatea inventarului, a documentelor ºi a informaþiilor prezen-
condiþiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de     tate de consiliul de administraþie asupra conturilor
administraþie;                           TRANSGAZ Ñ S.A., a bilanþului contabil ºi a contului de
                                  profit ºi pierderi, prezentând adunãrii generale a acþionarilor
  f) negociazã în condiþiile legii contractele individuale de   un raport scris;
muncã;                                 c) la lichidarea TRANSGAZ Ñ S.A. controleazã
  g) încheie acte juridice, în numele ºi pe seama         operaþiunile de lichidare;
TRANSGAZ Ñ S.A., în limitele împuternicirilor acordate de        d) prezintã adunãrii generale a acþionarilor punctul lor
consiliul de administraþie;                     de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalu-
  h) stabileºte îndatoririle ºi responsabilitãþile personalului  lui social sau de modificare a statutului ºi a obiectului de
TRANSGAZ Ñ S.A.;                          activitate ale TRANSGAZ Ñ S.A.
  i) aprobã operaþiunile de încasãri ºi plãþi potrivit compe-     Cenzorii sunt obligaþi, de asemenea:
tenþelor legale ºi prezentului statut;                 a) sã facã, în fiecare lunã ºi inopinat, inspecþii ale casei
  j) aprobã operaþiunile de vânzare ºi cumpãrare de        ºi sã verifice existenþa titlurilor sau a valorilor care sunt
bunuri, potrivit competenþelor legale ºi prezentului statut;    proprietatea TRANSGAZ Ñ S.A. sau care au fost primite
  k) împuterniceºte directorii executivi, directorii din cadrul  în gaj, cauþiune sau în depozit;
sucursalelor ºi orice altã persoanã sã exercite orice          b) sã ia parte la adunãrile generale ordinare ºi extraor-
atribuþie din sfera sa de competenþã;                dinare ale acþionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile
  l) rezolvã orice altã problemã pe care consiliul de admi-    pe care le vor crede necesare;
nistraþie a stabilit-o în sarcina sa.                  c) sã constate depunerea garanþiei din partea adminis-
  C. Directorii executivi ºi directorii din cadrul sucursalelor  tratorilor;
sunt numiþi de directorul general ºi se aflã în subordinea       d) sã vegheze ca dispoziþiile legii ºi ale statutului sã fie
acestuia, sunt funcþionari ai TRANSGAZ Ñ S.A., executã       îndeplinite de administratori ºi de lichidatori.
operaþiunile acesteia ºi sunt rãspunzãtori faþã de aceasta       Cenzorii se întrunesc la sediul TRANSGAZ Ñ S.A. ºi
pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaºi condiþii ca ºi  iau decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimi-
membrii consiliului de administraþie.                tatea, raportul cu divergenþe se înainteazã adunãrii gene-
  Atribuþiile directorilor executivi ºi ale directorilor din   rale a acþionarilor.
cadrul sucursalelor dunt stabilite prin regulamentul de orga-      Cenzorii pot convoca adunarea generalã extraordinarã a
nizare ºi funcþionare a TRANSGAZ Ñ S.A.               acþionarilor, dacã aceasta nu a fost convocatã de consiliul
                                  de administraþie, în cazul în care capitalul social s-a dimi-
           CAPITOLUL VI                 nuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau
          Comitetul de direcþie              ori de câte ori considerã necesar pentru alte situaþii privind
                                  încãlcarea dispoziþiilor legale ºi statutare.
                                    Atribuþiile, drepturile ºi obligaþiile cenzorilor se comple-
            ARTICOLUL 21                teazã cu dispoziþiile legale în materie.
  Consiliul de administraþie poate delega o parte din         Cenzorii ºi cenzorii supleanþi sunt numiþi de adunarea
atribuþiile sale unui comitet de direcþie, în condiþiile legii.   generalã a acþionarilor pe o perioadã de maximum 3 ani ºi
  Deciziile comitetului de direcþie se iau cu majoritatea     pot fi realeºi.
absolutã a voturilor membrilor sãi.                   Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele
  Comitetul de direcþie prezintã raportul sãu de activitate    prevãzute în Legea nr. 31/1990, republicatã, ºi în regle-
consiliului de administraþie.                    mentãrile legale în vigoare.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  10             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000

  Cenzorii sunt obligaþi sã depunã înainte de începerea                  ARTICOLUL 27
activitãþii o garanþie egalã cu o treime din garanþia stabilitã        Evidenþa contabilã ºi bilanþul contabil
pentru membrii consiliului de administraþie.
  În caz de deces, împiedicare fizicã sau legalã, încetare      TRANSGAZ Ñ S.A. va þine evidenþa contabilã în lei, va
sau renunþare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant     întocmi anual bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi,
cel mai în vârstã îl înlocuieºte.                 având în vedere normele metodologice elaborate de
  Dacã în acest mod numãrul cenzorilor nu se poate        Ministerul Finanþelor.
completa, cenzorii rãmaºi numesc altã persoanã în locul        Bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi vor fi
vacant, pânã la cea mai apropiatã adunare generalã a       publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,
acþionarilor.                           conform prevederilor legale.
  În cazul în care nu mai rãmâne în funcþie nici un cen-                 ARTICOLUL 28
zor, consiliul de administraþie va convoca adunarea gene-
ralã a acþionarilor, care va proceda la numirea altor               Calculul ºi repartizarea profitului
cenzori.
                                   Profitul TRANSGAZ Ñ S.A. se stabileºte pe baza
  Cenzorii vor trece într-un registru special deliberãrile,   bilanþului contabil aprobat de adunarea generalã a acþiona-
precum ºi constatãrile fãcute în exerciþiul mandatului lor.
                                 rilor. Profitul impozabil se stabileºte în condiþiile legii.
  Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adu-        Profitul TRANSGAZ Ñ S.A., rãmas dupã plata impozitu-
narea generalã a acþionarilor.                  lui pe profit, se va repartiza conform hotãrârii adunãrii
            CAPITOLUL VIII               generale a acþionarilor ºi dispoziþiilor legale în vigoare, pen-
                                 tru constituirea de fonduri destinate dezvoltãrii, investiþiilor,
        Activitatea TRANSGAZ Ñ S.A.            modernizãrii, cercetãrii sau de alte asemenea fonduri, pre-
                                 cum ºi pentru fondul cuvenit acþionarilor pentru plata divi-
            ARTICOLUL 23               dendelor.
                                   TRANSGAZ Ñ S.A. îºi constituie fond de rezervã ºi
         Finanþarea activitãþii proprii         alte fonduri în condiþiile legii.
  Pentru îndeplinirea obiectului de activitate ºi în confor-     Plata dividendelor cuvenite acþionarilor se face de
mitate cu atribuþiile stabilite TRANSGAZ Ñ S.A. utilizeazã    TRANSGAZ Ñ S.A. în condiþiile legii, dupã aprobarea
sursele de finanþare constituite conform legii, credite ban-   bilanþului contabil de cãtre adunarea generalã a acþionarilor.
care ºi alte surse financiare.                    În cazul înregistrãrii de pierderi, adunarea generalã a
                                 acþionarilor va analiza cauzele ºi va hotãrî în consecinþã,
            ARTICOLUL 24               potrivit legii.
           Exerciþiul financiar                         ARTICOLUL 29
  Exerciþiul financiar începe la 1 ianuarie ºi se încheie la                 Registrele
31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciþiu financiar
                                   TRANSGAZ Ñ S.A. va þine, prin grija membrilor consiliu-
începe la data înmatriculãrii TRANSGAZ Ñ S.A. la registrul
comerþului.                            lui de administraþie ºi, respectiv, a cenzorilor, toate
                                 registrele prevãzute de lege.
            ARTICOLUL 25
                                             CAPITOLUL IX
              Personalul                            Asocierea
  Personalul de conducere ºi de execuþie din cadrul
TRANSGAZ Ñ S.A. este numit, angajat ºi concediat de                    ARTICOLUL 30
directorul general.                          TRANSGAZ Ñ S.A. poate constitui, singurã sau
  Angajarea ºi concedierea personalului din sucursalele     împreunã cu alte persoane juridice sau fizice, române ori
TRANSGAZ Ñ S.A. se fac de conducãtorul fiecãrei sucur-      strãine, alte societãþi comerciale sau alte persoane juridice,
sale.                               în condiþiile prevãzute de lege ºi de prezentul statut.
  Plata salariilor ºi a impozitelor aferente, a cotelor de                ARTICOLUL 31
asigurãri sociale, precum ºi a altor obligaþii faþã de bugetul
de stat se va face potrivit legii.                  TRANSGAZ Ñ S.A. poate încheia contracte de asoci-
                                 ere cu alte persoane juridice sau fizice, fãrã constituirea de
  Drepturile ºi obligaþiile personalului TRANSGAZ Ñ S.A.    noi persoane juridice, dacã asocierea este destinatã rea-
se stabilesc prin regulamentul de organizare ºi funcþionare,   lizãrii scopului ºi obiectului sãu de activitate.
prin contractul colectiv de muncã ºi prin reglementãri pro-
prii.                                           ARTICOLUL 32
  Drepturile de salarizare ºi celelalte drepturi de personal    Condiþiile de participare a TRANSGAZ Ñ S.A. la consti-
se stabilesc prin contractul colectiv de muncã ºi de consi-    tuirea de noi persoane juridice sau în contracte de asoci-
liul de administraþie pentru personalul numit de acesta.     ere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul
                                 de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generalã a
            ARTICOLUL 26
                                 acþionarilor.
         Amortizarea mijloacelor fixe
                                              ARTICOLUL 33
  Amortizarea activelor corporale ºi necorporale din patri-             Modificarea formei juridice
moniul TRANSGAZ Ñ S.A. se va calcula potrivit modului
de amortizare stabilit de consiliul de administraþie în con-     Modificarea formei juridice a TRANSGAZ Ñ S.A. se va
formitate cu prevederile legale.                 putea face numai în temeiul hotãrârii adunãrii generale

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000                        11

extraordinare a acþionarilor ºi cu îndeplinirea tuturor forma-                  ARTICOLUL 35
litãþilor prevãzute de lege.                               Lichidarea TRANSGAZ Ñ S.A.
   În perioada în care statul este acþionar unic transforma-
rea formei juridice a TRANSGAZ Ñ S.A. se va putea face           Dizolvarea TRANSGAZ Ñ S.A. are ca efect deschide-
numai cu aprobarea Ministerului Industriei ºi Comerþului,        rea procedurii de lichidare.
prin reprezentanþii sãi desemnaþi sã reprezinte interesele         Lichidarea TRANSGAZ Ñ S.A. ºi repartizarea patrimoniului
capitalului de stat.                          se fac în condiþiile legii ºi cu respectarea procedurii
   Noua societate comercialã va îndeplini formalitãþile        prevãzute de lege.
legale de înregistrare ºi publicitate cerute la înfiinþarea
societãþilor comerciale.                                     ARTICOLUL 36
             ARTICOLUL 34                                Litigiile
          Dizolvarea TRANSGAZ Ñ S.A.
                                      Litigiile de orice fel apãrute între TRANSGAZ Ñ S.A. ºi
  Dizolvarea TRANSGAZ Ñ S.A. va avea loc în urmãtoa-         persoane fizice sau juridice, române ori strãine, sunt de
rele situaþii:                             competenþa instanþelor judecãtoreºti de drept comun.
  a) imposibilitatea realizãrii obiectului sãu de activitate;       Litigiile nãscute din raporturile contractuale dintre
  b) declararea nulitãþii;                      TRANSGAZ Ñ S.A. ºi persoanele juridice române sau
  c) hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor;           strãine pot fi soluþionate ºi prin arbitraj, potrivit legii.
  d) pierderea unei jumãtãþi din capitalul social, dupã ce
s-a consumat fondul de rezervã pentru motive ce nu atrag                    CAPITOLUL X
rãspunderi de orice naturã, dacã adunarea generalã a                      Dispoziþii finale
acþionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau
reducerea lui la suma rãmasã;
  e) deschiderea procedurii privind falimentul;                        ARTICOLUL 37
  f) când numãrul acþionarilor scade sub minimul legal;         Prevederile prezentului statut se completeazã cu dis-
  g) alte cauze prevãzute de lege sau de prezentul statut.      poziþiile legale referitoare la societãþile comerciale cu capital
  Dizolvarea TRANSGAZ Ñ S.A. trebuie sã fie înscrisã la        de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicatã, ale
oficiul registrului comerþului ºi publicatã în Monitorul Oficial    Codului comercial ºi ale celorlalte reglementãri legale în
al României, Partea a IV-a.                       vigoare.


                                                         ANEXA Nr. 1.2

                               LISTA
                       cuprinzând sucursalele TRANSGAZ Ñ S.A.

       Nr.     Denumirea noilor unitãþi     Localitatea              Sediul
       crt.

       1. Sucursala de transport gaze       Mediaº            Piaþa George Enescu nr. 11
        naturale
       2. Sucursala de cercetare ºi        Mediaº            Str. Unirii nr. 6
        proiectare pentru transport gaze
        naturale
                                                                 ANEXA Nr. 2.1

                             STATUTUL
  Societãþii Comerciale de Explorare, Producþie ºi Înmagazinare Subteranã a Gazelor Naturale ”ExprogazÒ Ñ S.A.
           CAPITOLUL I                    precedatã sau urmatã de cuvintele ”societate comercialã pe
     Denumirea, forma juridicã, sediul, durata           acþiuniÒ sau de iniþialele ”S.A.Ò, capitalul social, din care cel
                                    efectiv vãrsat potrivit ultimului bilanþ contabil aprobat, sediul,
              ARTICOLUL 1                 numãrul de înmatriculare în registrul comerþului ºi codul
              Denumirea
                                    fiscal.

  Denumirea societãþii este Societatea Comercialã de                      ARTICOLUL 2
Explorare, Producþie ºi Înmagazinare Subteranã a Gazelor                     Forma juridicã
Naturale ”ExprogazÒ Ñ S.A.
  În toate actele facturile, scrisorile sau publicaþiile         Societatea Comercialã de Explorare, Producþie ºi Înma-
emanând de la Societatea Comercialã de Explorare,            gazinare Subteranã a Gazelor Naturale ”ExprogazÒ Ñ
Producþie ºi Înmagazinare Subteranã a Gazelor Naturale         S.A., denumitã în continuare EXPROGAZ Ñ S.A., este per-
”ExprogazÒ Ñ S.A. se menþioneazã denumirea acesteia,          soanã juridicã românã având forma juridicã de societate

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  12            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000

comercialã pe acþiuni ºi îºi desfãºoarã activitatea în con-       11. proiectarea ºi executarea reþelelor ºi instalaþiilor de
formitate cu legile române ºi cu prezentul statut.         utilizare a gazelor naturale, pentru nevoi proprii ºi pentru
                                  terþi Ñ cod 7420;
             ARTICOLUL 3
                                     12. proiectarea reþelelor de joasã tensiune Ñ cod 7420;
               Sediul                   13. cercetarea, proiectarea ºi ingineria tehnologicã pen-
  Sediul EXPROGAZ Ñ S.A. este în municipiul Mediaº,        tru activitatea proprie ºi pentru terþi Ñ cod 7420, 7430;
Str. Unirii nr. 4, judeþul Sibiu.                    14. colaborarea economicã, tehnico-ºtiinþificã ºi executa-
  Sediul EXPROGAZ Ñ S.A. poate fi schimbat în altã        rea de lucrãri în domeniul obiectului de activitate, în þarã ºi
localitate din România, pe baza hotãrârii adoptate de adu-     în strãinãtate;
narea generalã a acþionarilor, potrivit legii.              15. lucrãri de construcþii-montaj, construcþii civile, dru-
  La data înfiinþãrii sale EXPROGAZ Ñ S.A. are în com-      muri, întreþinere ºi reparaþii de utilaje, scule ºi echipamente
ponenþã douã sucursale teritoriale, prevãzute în anexa       pentru activitatea proprie ºi pentru terþi Ñ cod 4533, 4521,
nr. 2.2 la prezenta hotãrâre.                    4534, 4525, 4526;
  EXPROGAZ Ñ S.A. poate înfiinþa în viitor filiale ºi/sau       16. efectuarea lucrãrilor de redare în circuitul agricol a
sedii secundare fãrã personalitate juridicã, cu aprobarea      terenurilor degradate, prin activitãþi specifice, în interes pro-
adunãrii generale a acþionarilor.                  priu ºi pentru terþi;
                                     17. lucrãri de reparaþii, revizii ºi inspecþii tehnice perio-
             ARTICOLUL 4
                                  dice, pentru autovehicule ºi remorcile proprii, precum ºi
               Durata                 pentru terþi Ñ cod 4523, 7020;
  EXPROGAZ Ñ S.A. se constituie pentru o duratã neli-          18. exploatarea, întreþinerea ºi taxarea traficului pe dru-
mitatã, cu începere de la data înmatriculãrii acesteia în      murile din patrimoniu;
registrul comerþului.                          19. dezvoltarea, întreþinerea ºi exploatarea sistemelor de
                                  depozitare a deºeurilor rezultate în procesul de producþie,
            CAPITOLUL II                 pentru activitatea proprie ºi pentru terþi;
        Scopul ºi obiectul de activitate             20. exploatarea reþelelor proprii de telecomunicaþii, tele-
                                  transmisie, telemãsurã, telecomandã ºi prestarea de servicii
             ARTICOLUL 5                de operare pentru terþi Ñ cod 6421, 6422, 6433, 6442,
                                  6423;
              Scopul
                                     21. dispecerizarea sistemelor de colectare a gazelor
  EXPROGAZ Ñ S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei       naturale;
naþionale stabilite pentru extracþia ºi înmagazinarea gazelor      22. transport de mãrfuri ºi de persoane cu mijloacele
naturale, prin efectuarea, cu respectarea legislaþiei române,    proprii sau închiriate Ñ cod 6023, 6024;
de acte de comerþ corespunzãtoare obiectului de activitate        23. importul-exportul de materiale, piese de schimb, uti-
aprobat prin prezentul statut.                   laje, echipamente ºi tehnologii specifice obiectului de activi-
                                  tate;
             ARTICOLUL 6
                                     24. cooperãri interne ºi internaþionale în domeniul
           Obiectul de activitate             explorãrii, producþiei ºi înmagazinãrii subterane a gazelor
  EXPROGAZ Ñ S.A. are ca obiect de activitate:          naturale, precum ºi al altor activitãþi conexe acestora;
  1. cercetarea geologicã pentru descoperirea rezervelor        25. valorificarea materialelor rezultate din stocuri,
de petrol (gaze naturale, þiþei ºi condensat) în þarã ºi în     reparaþii, demolãri, casãri, produse secundare rezultate din
strãinãtate Ñ cod 7420;                       activitatea de bazã Ñ cod 7414, 3710, 3720;
  2. producþia, prelucrarea produselor petroliere de la terþi Ñ    26. închirierea ºi/sau vânzarea de spaþii la tarifele stabi-
cod 4020, 2320;                           lite de filialã pentru personalul propriu ºi pentru terþi;
  3. servicii privind comprimarea mecanicã a gazelor Ñ         27. operaþiuni de leasing conform legislaþiei în vigoare Ñ
cod 6030;                              cod 7134;
  4. lucrãri de foraj, probe de producþie, operaþiuni tehno-      28. furnizarea de apã (potabilã, industrialã ºi mineralã),
logice speciale, intervenþii, reparaþii de sonde ºi consulting   energie termicã ºi energie electricã în condiþiile legii Ñ cod
pentru activitatea proprie ºi pentru terþi Ñ cod 1120, 1130;    4031, 4032, 4100;
  5. consultanþã ºi asistenþã tehnicã privind lucrãrile de       29. operaþiuni de lucru aerian ºi aviaþie generalã, pre-
foraj, probe de producþie, operaþiuni tehnologice speciale,     cum ºi prestãri de servicii de acest gen cãtre terþi Ñ cod
intervenþii, reparaþii, întreþinere, exploatare ºi punerea în    6220, 6323;
funcþiune de sonde, precum ºi echipamente, utilaje ºi
                                     30. realizarea de activitãþi sociale, medicale, bancare,
instalaþii aferente, pentru terþi Ñ cod 1120, 1130, 7414;
                                  hoteliere, servicii de alimentaþie publicã, culturale, sportive
  6. lucrãri geodezotopografice pentru activitatea proprie ºi   pentru personalul propriu ºi pentru terþi Ñ cod 6522, 8512,
pentru terþi Ñ cod 7420;                      8513, 8514, 9261, 9262, 6713;
  7. producerea ºi comercializarea de azot, oxigen, bioxid
de carbon ºi de alþi componenþi chimici din compoziþia          31. comerþ intern, magazine de prezentare ºi desfacere,
petrolului, atmosferei ºi a apelor de zãcãmânt (în formã      cantine Ñ cod 5551, 5520, 511, 512, 513;
lichidã ºi gazoasã) Ñ cod 2411, 5151, 5161, 5162;            32. gospodãrii-anexã pentru creºterea pãsãrilor ºi ani-
  8. înmagazinarea subterantã a gazelor naturale Ñ cod      malelor, producerea ºi comercializarea produselor animali-
6312, 6311;                             ere ºi vegetale Ñ cod 013, 0130, 5211, 5552;
  9. exploatarea, producþia ºi valorificarea, inclusiv prin      33. verificarea metrologicã a contoarelor prin laboratoare
comercializare, a resurselor minerale Ñ cod 1140, 1450;       proprii Ñ cod 7430;
  10. colectarea, transportul ºi injecþia în sonde a apelor      34. prestarea de activitãþi conexe legate de valorificarea
de zãcãmânt ºi uzate pentru activitatea proprie ºi pentru      patrimoniului propriu (turism, agrement, alimentaþie publicã
terþi Ñ cod 1120, 1130;                       etc.) Ñ cod 5511, 5512, 5523, 5551, 5552.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000                    13

            CAPITOLUL III                  Acþiunile nominative emise de EXPROGAZ Ñ S.A. vor
         Capitalul social, acþiunile            fi în formã dematerializatã, prin înscriere în cont. Conversia
                                  sau înstrãinarea acþiunilor se va putea realiza în condiþiile
                                  stabilite de adunarea generalã a acþionarilor, cu respecta-
             ARTICOLUL 7                rea prevederilor legale. În condiþiile legii, prin decizie a
            Capitalul social              adunãrii generale a acþionarilor, vor putea fi emise acþiuni
                                  preferenþiale, cu dividend prioritar, fãrã drept de vot.
  Capitalul social iniþial al EXPROGAZ Ñ S.A. la data         Evidenþa acþiunilor se va þine într-un registru numerotat,
înfiinþãrii este de 655.455.825 mii lei ºi se constituie prin    sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de administraþie,
preluarea capitalului social al filialelor de explorare, pro-    registru care se pãstreazã la sediul EXPROGAZ Ñ S.A.
ducþie ºi înmagazinare subteranã a gazelor naturale         sub îngrijirea secretarului consiliului de administraþie.
Societatea Comercialã ”Exprogaz MediaºÒ Ñ S.A. ºi            În registrul acþiunilor se pot efectua modificãri numai cu
Societatea Comercialã ”Exprogaz Ñ Târgu MureºÒ Ñ S.A.        respectarea prevederilor legale în vigoare.
din cadrul Societãþii Comerciale a Gazelor Naturale           Acþiunile emise de EXPROGAZ Ñ S.A. pot fi grevate
”RomgazÒ Ñ S.A., conform bilanþului contabil la data de 31     de un drept de uzufruct sau pot fi gajate în condiþiile legii
decembrie 1999, fiind împãrþit în 6.554.558 acþiuni nomina-     ºi pot fi cotate la bursã ºi tranzacþionate pe piaþa de
tive, fiecare acþiune în valoare de 100.000 lei.          capital.
  Capitalul social este în întregime deþinut de statul        Persoanele fizice sau juridice, române ori strãine, vor
român, în calitate de acþionar unic, pânã la transmiterea      putea deþine acþiuni ale EXPROGAZ Ñ S.A. potrivit
acþiunilor din proprietatea statului cãtre persoane fizice sau   reglementãrilor în vigoare.
juridice, române ori strãine, în condiþiile legii, ºi este vãrsat
integral la data constituirii EXPROGAZ Ñ S.A.                        ARTICOLUL 10
  În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor                Obligaþiuni
prevãzute la art. 135 alin. (4) din Constituþie ºi în Legea
nr. 213/1999.                             EXPROGAZ Ñ S.A. este autorizatã sã emitã obligaþiuni
  Ministerul Industriei ºi Comerþului reprezintã statul ca    în condiþiile legii.
acþionar unic la EXPROGAZ Ñ S.A. ºi exercitã toate drep-                  ARTICOLUL 11
turile ce decurg din aceastã calitate.
                                        Drepturi ºi obligaþii decurgând din acþiuni
             ARTICOLUL 8
                                    Fiecare acþiune subscrisã ºi vãrsatã de acþionari, potrivit
      Majorarea sau reducerea capitalului social        legii, cu excepþia acþiunilor preferenþiale, cu dividend priori-
                                  tar, conferã acestora dreptul la un vot în adunarea gene-
  Majorarea capitalului social se face în condiþiile legii.    ralã a acþionarilor, dreptul a alege ºi de fi aleºi în organele
  Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor sau, în     de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitu-
situaþia prevãzutã la art. 15 ultimul alineat, consiliul de     lui, conform prevederilor prezentului statut ºi dispoziþiilor
administraþie va putea decide majorarea capitalului social,     legale, respectiv alte drepturi prevãzute în statut.
cu respectarea dispoziþiilor legale în vigoare la data         Deþinerea acþiunii certificã adeziunea de drept la statut.
majorãrii lui.                             Drepturile ºi obligaþiile legate de acþiuni urmeazã
  Capitalul social va putea fi majorat prin:           acþiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
  a) noi aporturi în numerar ºi/sau în naturã;            Când o acþiune nominativã devine proprietatea mai mul-
  b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse    tor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în
diferenþele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului   condiþiile în care acestea desemneazã un reprezentant unic
social), cu excepþia rezervelor legale, precum ºi a beneficii-   pentru exercitarea drepturilor rezultând din acþiuni.
lor sau a primelor de emisiune;                     Obligaþiile EXPROGAZ Ñ S.A. sunt garantate cu capita-
  c) compensarea unor creanþe lichide ºi exigibile ale      lul social al acesteia, iar acþionarii rãspund în limita valorii
terþilor asupra EXPROGAZ Ñ S.A. cu acþiuni ale acesteia;      acþiunilor pe care le deþin.
  d) alte surse stabilite de adunarea generalã a acþionari-      Patrimoniul EXPROGAZ Ñ S.A. nu poate fi grevat de
lor ori de consiliul de administraþie, dupã caz, potrivit legii.  datorii sau de alte obligaþii personale ale acþionarilor.
  Reducerea capitalului social se face în condiþiile legii.
                                              ARTICOLUL 12
  În cazul în care administratorii constatã pierderea a
jumãtate din capitalul social, ei sunt obligaþi sã convoace,               Cesiunea acþiunilor
în termen de maximum 60 de zile, adunarea generalã           Acþiunile sunt indivizibile cu privire la EXPROGAZ Ñ
extraordinarã a acþionarilor, care va decide fie reconstitui-    S.A., care nu recunoaºte decât un singur proprietar pentru
rea capitalului social, fie limitarea la valoarea rãmasã, fie    fiecare acþiune. Cesiunea parþialã sau totalã a acþiunilor
dizolvarea EXPROGAZ Ñ S.A.                     între acþionari sau cãtre terþi se efectueazã în condiþiile ºi
  Reducerea capitalului social se va putea face numai       cu procedura prevãzute de lege.
dupã douã luni de la data publicãrii în Monitorul Oficial al      Transmiterea dreptului de proprietate asupra acþiunilor
României, Partea a IV-a, a hotãrârii adunãrii generale       nominative emise de EXPROGAZ Ñ S.A. se realizeazã
extraordinare a acþionarilor ori, în situaþia prevãzutã la     prin declaraþie fãcutã în registrul acþionarilor, subscrisã de
art. 15 ultimul alineat, a hotãrârii consiliului de         cedent ºi de cesionar sau de mandatarii lor. De aseme-
administraþie, potrivit prevederilor legale.            nea, transmiterea se mai poate realiza ºi prin act autentic,
                                  cu efectuarea menþiunilor corespunzãtoare în registrul
             ARTICOLUL 9
                                  acþionarilor.
              Acþiunile
                                              ARTICOLUL 13
  Acþiunile nominative ale EXPROGAZ Ñ S.A. vor                      Pierderea acþiunilor
cuprinde toate elementele prevãzute de lege. Drepturile ºi
obligaþiile aferente acþiunilor aflate în proprietatea statului    În cazul pierderii unor acþiuni proprietarul va trebui sã
sunt exercitate de Ministerul Industriei ºi Comerþului.       anunþe consiliul de administraþie ºi sã facã public faptul

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  14            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000

prin presã, în cel puþin douã ziare de largã circulaþie.        p) aprobã delegãrile de competenþã pentru consiliul de
Acþiunile pierdute se anuleazã. Anularea lor se va publica     administraþie;
în Monitorul Oficial al României. Dupã 6 luni acþionarul va       q) reglementeazã dreptul de preemþiune al acþionarilor ºi
putea obþine un duplicat al acþiunilor pierdute.          al salariaþilor EXPROGAZ Ñ S.A. cu privire la cesiunea
                                  acþiunilor ºi aprobã limitele ºi condiþiile pentru cesionarea
           CAPITOLUL IV                  cãtre salariaþii EXPROGAZ Ñ S.A. a unui numãr de
       Adunarea generalã a acþionarilor           acþiuni proprii;
                                    r) îndeplineºte orice altã atribuþie stabilitã de lege în
                                  sarcina sa.
            ARTICOLUL 14                  Pentru atribuþiile menþionate la lit. c), e), g), h), i), j), l),
             Reprezentare                m), n), o) adunarea generalã ordinarã a acþionarilor nu va
                                  putea lua hotãrâri în urma obþinerii de cãtre fiecare repre-
  În perioada în care statul este acþionar unic la EXPRO-     zentant a unui mandat special prealabil de la organul care
GAZ Ñ S.A. interesele acestuia în adunarea generalã a        l-a numit.
acþionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Industriei ºi      Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor se
Comerþului.                             întruneºte pentru a hotãrî urmãtoarele:
  Reprezentanþii în adunarea generalã a acþionarilor se        a) schimbarea formei juridice a EXPROGAZ Ñ S.A.;
numesc ºi se revocã, dupã caz, prin ordin al ministrului        b) mutarea sediului EXPROGAZ Ñ S.A.;
industriei ºi comerþului.                        c) schimbarea obiectului de activitate;
                                    d) majorarea capitalului social, precum ºi reducerea sau
            ARTICOLUL 15                reîntregirea lui prin emisiune de noi acþiuni, în condiþiile
              Atribuþii                legii;
                                    e) fuziunea cu alte societãþi comerciale sau divizarea
  Adunarea generalã a acþionarilor EXPROGAZ Ñ S.A.        EXPROGAZ Ñ S.A.;
este organul de conducere al acesteia, care decide asupra        f) dizolvarea anticipatã a EXPROGAZ Ñ S.A.;
activitãþii ºi politicii ei economice.                 g) emisiunea de obligaþiuni;
  Adunãrile generale ale acþionarilor sunt ordinare ºi        h) modificarea numãrului de acþiuni sau a valorii nomi-
extraordinare.                           nale a acestora, precum ºi cesiunea acþiunilor;
  Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor are urmãtoa-       i) orice altã modificare a actului constitutiv sau orice
rele atribuþii principale:                     altã hotãrâre pentru care este cerutã aprobarea adunãrii
  a) aprobã propunerile privind strategia globalã de dez-     generale extraordinare a acþionarilor;
voltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare eco-      j) aprobarea conversiei acþiunilor nominative emise în
                                  formã dematerializatã în acþiuni nominative emise în formã
nomico-financiarã a EXPROGAZ Ñ S.A.;                materializatã ºi invers;
  b) alege ºi revocã cenzorii, conform prevederilor legale;      k) aprobarea conversiei acþiunilor preferenþiale ºi nomi-
  c) propune descãrcarea de gestiune a consiliului de       native dintr-o categorie în alta, în condiþiile legii.
administraþie;                             Pentru hotãrârile adunãrii generale extraordinare a
  d) stabileºte nivelul remuneraþiei lunare a membrilor      acþionarilor fiecare reprezentant trebuie sã obþinã un man-
consiliului de administraþie, precum ºi a cenzorilor;        dat special prealabil de la organul care l-a numit.
  e) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli al EXPROGAZ Ñ      Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor va putea
S.A. pe exerciþiul financiar urmãtor;                delega consiliului de administraþie exerciþiul atribuþiilor sale
  f) stabileºte nivelul remuneraþiei directorului general al   menþionate la lit. b), c), d) ºi j).
EXPROGAZ Ñ S.A., precum ºi premierea acestuia;
                                              ARTICOLUL 16
  g) aprobã bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi,
dupã analizarea rapoartelor consiliului de administraþie ºi al         Convocarea adunãrii generale a acþionarilor
cenzorilor;                               Adunarea generalã a acþionarilor se convoacã de
  h) aprobã repartizarea profitului conform legii;        preºedintele consiliului de administraþie sau de un membru
  i) hotãrãºte cu privire la folosirea dividendelor aferente   al acestuia, pe baza împuternicirii date de preºedinte.
acþiunilor gestionate, pentru restructurare ºi dezvoltare;       Adunãrile generale ordinare ale acþionarilor au loc cel
  j) hotãrãºte cu privire la contractarea de împrumuturi     puþin o datã pe an, în cel mult douã luni de la încheierea
bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileºte    exerciþiului financiar, pentru examinarea bilanþului contabil ºi
competenþele ºi nivelul de contractare a împrumuturilor       a contului de profit ºi pierderi pe anul precedent ºi pentru
bancare de pe piaþa internã ºi externã, a creditelor comer-     stabilirea programului de activitate ºi a bugetului de venituri
ciale ºi a garanþiilor, inclusiv prin gajarea acþiunilor potrivit  ºi cheltuieli pe anul în curs.
legii;                                 Adunarea generalã a acþionarilor va fi convocatã ori de
  k) hotãrãºte cu privire la înfiinþarea sau la desfiinþarea   câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale
subunitãþilor, participarea la constituirea de noi persoane     în vigoare ºi cu dispoziþiile prezentului statut, cu cel puþin
juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice,   15 zile înainte de data stabilitã.
din þarã sau din strãinãtate;                      Convocarea va cuprinde locul ºi data þinerii adunãrii
  l) analizeazã rapoartele consiliului de administraþie pri-   generale a acþionarilor, precum ºi ordinea de zi, cu
                                  menþionarea explicitã a tuturor problemelor care vor face
vind stadiul ºi perspectivele referitoare la profit ºi la divi-   obiectul dezbaterilor acesteia.
dende, poziþia pe piaþa internã, nivelul tehnic, calitatea,       Când pe ordinea de zi figureazã propuneri pentru modi-
forþa de muncã, protecþia mediului, relaþiile cu clienþii;     ficarea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul
  m) se pronunþã asupra gestiunii administratorilor ºi asu-    integral al propunerilor.
pra modului de recuperare a prejudiciilor produse EXPRO-        Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la sediul
GAZ Ñ S.A. de cãtre aceºtia;                    EXPROGAZ Ñ S.A. sau în alt loc indicat în convocare.
  n) hotãrãºte cu privire la gajarea sau la închirierea unor     Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor va fi con-
bunuri, unitãþi sau sedii proprii;                 vocatã ori de câte ori este cazul, la solicitarea acþionarului
  o) aprobã regulamentul de organizare ºi funcþionare a      unic sau la cererea consiliului de administraþie ori a cenzo-
consiliului de administraþie;                    rilor.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000                    15

             ARTICOLUL 17                  Hotãrârile luate de adunãrile generale ale acþionarilor în
     Organizarea adunãrii generale a acþionarilor       limitele legii ºi ale statutului sunt obligatorii chiar ºi pentru
                                  acþionarii care nu au luat parte la adunarea generalã a
  Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor este consti-     acþionarilor sau care au votat împotrivã.
tuitã valabil ºi poate lua hotãrâri dacã la prima convocare       Acþionarii care nu sunt de acord cu hotãrârile luate de
acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin douã      adunãrile generale ale acþionarilor cu privire la schimbarea
treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã     obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice au
aceºtia deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.       dreptul de a se retrage din EXPROGAZ Ñ S.A. ºi de a
  Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor este con-    recupera contravaloarea acþiunilor pe care le posedã, con-
stituitã valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convo-    form prevederilor legale.
care acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin trei
pãtrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã                CAPITOLUL V
aceºtia deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.
                                           Consiliul de administraþie
  În ziua ºi la ora precizate în convocare ºedinþa adunãrii
generale a acþionarilor va fi deschisã de preºedintele con-
siliului de administraþie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi              ARTICOLUL 19
þine locul.                                          Organizare
  Preºedintele consiliului de administraþie va desemna din-
tre funcþionarii EXPROGAZ Ñ S.A. un secretar al adunãrii        EXPROGAZ Ñ S.A. este administratã de un consiliu de
generale a acþionarilor, care va verifica îndeplinirea       administraþie compus din 5 membri.
cerinþelor legale ºi statutare privind þinerea adunãrii gene-      Membrii consiliului de administraþie sunt numiþi pentru o
rale ºi va întocmi procesul-verbal al ºedinþei.           perioadã de cel mult 4 ani ºi sunt revocaþi, dupã caz, prin
  Adunarea generalã a acþionarilor va alege dintre        ordin al ministrului industriei ºi comerþului ºi sunt remu-
acþionarii prezenþi un secretar care va verifica lista de pre-   neraþi pentru aceastã calitate cu o indemnizaþie lunarã.
zenþã a acþionarilor, indicând capitalul social pe care îl     Consiliul de administraþie este condus de un preºedinte
reprezintã fiecare ºi îndeplinirea tuturor formalitãþilor cerute  ales prin vot secret de cãtre membrii consiliului de admini-
de lege ºi de statut pentru þinerea ºedinþei ºi va întocmi     straþie din rândul acestora.
procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor.          Membrii consiliului de administraþie pot avea calitatea de
  Procesul-verbal va fi semnat de reprezentanþii statului,    acþionar.
desemnaþi sã reprezinte interesele capitalului de stat
(reprezentanþii Ministerului Industriei ºi Comerþului) ºi de      Consiliul de administraþie îºi desfãºoarã activitatea pe
secretarul care l-a întocmit.                    baza propriului sãu regulament ºi a reglementãrilor legale
  Procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor se va    în vigoare.
scrie într-un registru sigilat ºi parafat.               În situaþia în care se creeazã un loc vacant în consiliul
  La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare    de administraþie adunarea generalã a acþionarilor propune
la convocare, precum ºi listele de prezenþã a acþionarilor,     un nou administrator în vederea ocupãrii acestuia. Durata
precum ºi, dupã caz, mandatele speciale ale             pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa
reprezentanþilor mandataþi de Ministerul Industriei ºi       locul vacant va fi egalã cu perioada care a rãmas pânã la
Comerþului.                             expirarea mandatului predecesorului sãu.
  La ºedinþele ordinare ºi extraordinare ale adunãrii gene-      Consiliul de administraþie se întruneºte lunar la sediul
rale a acþionarilor, în care se dezbat probleme referitoare     EXPROGAZ Ñ S.A. sau ori de câte ori este necesar, la
la raporturile de muncã cu personalul EXPROGAZ Ñ S.A.,       convocarea preºedintelui sau a unei treimi din numãrul
pot fi invitaþi ºi reprezentanþii sindicatului ºi/sau reprezen-   membrilor sãi. Consiliul de administraþie este prezidat de
tanþii salariaþilor care nu sunt membri de sindicat, care nu    preºedinte, iar în lipsa acestuia, de cãtre un membru, în
vor avea drept de vot.                       baza mandatului preºedintelui. Preºedintele numeºte un
                                  secretar fie dintre membrii consiliului de administraþie, fie
             ARTICOLUL 18                din afara acestuia.
 Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a acþionarilor    Conducerea EXPROGAZ Ñ S.A. se asigurã de un
                                  director general, care nu este ºi preºedintele consiliului de
  Hotãrârile adunãrilor generale ale acþionarilor se iau prin   administraþie.
vot deschis.                              Pentru valabilitatea hotãrârilor consiliului de administraþie
  Votul va fi nominal în cazul hotãrârilor a cãror valabili-   este necesarã prezenþa a cel puþin douã treimi din numãrul
tate este condiþionatã de existenþa mandatelor speciale.      membrilor, iar acestea se iau cu majoritatea simplã a
  Hotãrârile se vor putea lua în condiþiile ºi cu majoritatea   membrilor prezenþi.
prevãzute de lege pentru adunãrile generale ordinare sau,        Dezbaterile consiliului de administraþie au loc conform
dupã caz, pentru cele extraordinare.                ordinii de zi stabilite ºi comunicate de preºedinte. Ordinea
  La propunerea persoanei care prezideazã adunarea        de zi este anunþatã cu 7 zile înainte de data þinerii
generalã a acþionarilor sau a unui grup de acþionari pre-      ºedinþei.
zenþi ori reprezentaþi, care deþin cel puþin o pãtrime din
capitalul social, se va putea decide ca votul sã fie secret       Dezbaterile se consemneazã în procesul-verbal al
ºi în alte cazuri, cu excepþia situaþiei în care este necesar    ºedinþei, care se scrie într-un registru, sigilat ºi parafat de
votul nominal.                           preºedintele consiliului de administraþie.
  Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor       Procesul-verbal se semneazã de toþi membrii consiliului
consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, pentru revocarea   de administraþie ºi de secretar. Pe baza procesului-verbal
lor ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea     secretarul consiliului de administraþie redacteazã hotãrârea
administratorilor.                         acestuia, care se semneazã de preºedinte.
  Pentru a fi opozabile terþilor hotãrârile adunãrii generale     Consiliul de administraþie poate delega, prin regulamen-
a acþionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul    tul sãu de organizare ºi funcþionare, o parte din atribuþiile
registrului comerþului, pentru a fi menþionate, în extras, în    sale directorului general al EXPROGAZ Ñ S.A. ºi poate
registru ºi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea   recurge, de asemenea, la experþi pentru soluþionarea anu-
a IV-a.                               mitor probleme.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  16             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000

  În relaþiile cu terþii EXPROGAZ Ñ S.A. este reprezen-         n) stabileºte ºi aprobã politici pentru protecþia mediului
tatã de directorul general, pe baza ºi în limitele împuterni-     înconjurãtor, securitatea muncii, potrivit reglementãrilor
cirilor date de consiliul de administraþie, care semneazã       legale în vigoare;
actele de angajare faþã de aceºtia.                    o) aprobã documentele cu caracter de norme ºi regula-
  Preºedintele consiliului de administraþie este obligat sã     mentele care reglementeazã activitãþile proprii;
punã la dispoziþie acþionarilor ºi cenzorilor, la cererea aces-      p) stabileºte strategia de marketing;
tora, toate documentele EXPROGAZ Ñ S.A.                  q) stabileºte ºi aprobã, în limita bugetului de venituri ºi
  Membrii consiliului de administraþie rãspund individual      cheltuieli aprobat de adunarea generalã a acþionarilor,
sau solidar, dupã caz, faþã de EXPROGAZ Ñ S.A. pentru         modificãri în structura acestuia, în limita competenþelor pen-
prejudiciile rezultate din infracþiuni sau abateri de la preve-    tru care a primit mandat;
derile legale, pentru abatere de la statut sau pentru greºeli       r) negociazã contractul colectiv de muncã prin mandata-
în administrarea acesteia. În astfel de situaþii ei vor putea     rea directorului general ºi aprobã statutul personalului;
fi revocaþi prin hotãrâre a adunãrii generale a acþionarilor.       s) stabileºte ºi avizeazã participarea la constituirea de
  Membrii consiliului de administraþie vor depune o         noi persoane juridice ori la asocierea cu alte persoane juri-
garanþie, conform prevederilor legale.                 dice sau fizice din þarã;
  Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul         t) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea
de administraþie persoanele prevãzute în Legea nr. 31/1990       generalã a acþionarilor.
privind societãþile comerciale, republicatã.                B. Directorul general reprezintã EXPROGAZ Ñ S.A. în
  Nu pot fi directori ai EXPROGAZ Ñ S.A. ºi ai sucursa-       raporturile cu terþii ºi este numit de consiliul de adminis-
lelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit       traþie.
Legii nr. 31/1990, republicatã.                      Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuþii:
                                      a) aplicã strategia ºi politicile de dezvoltare ale
             ARTICOLUL 20                 EXPROGAZ Ñ S.A. stabilite de consiliul de administraþie;
                                      b) numeºte directorii executivi cu avizul consiliului de
 Atribuþiile consiliului de administraþie, ale directorului general
                                    administraþie;
          ºi ale directorilor executivi
                                      c) angajeazã, promoveazã ºi concediazã personalul
  A. Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoa-     salariat în condiþiile legii;
rele atribuþii:                              d) numeºte, suspendã sau revocã directorii executivi ºi
  a) aprobã structura organizatoricã ºi regulamentul de       directorii din cadrul sucursalelor;
organizare ºi funcþionare a EXPROGAZ Ñ S.A.;                e) participã la negocierea contractului colectiv de
  b) numeºte ºi elibereazã din funcþie directorul general al     muncã, a cãrui negociere ºi încheiere se desfãºoarã în
EXPROGAZ Ñ S.A.;                            condiþiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de
                                    administraþie;
  c) aprobã nivelul garanþiilor ºi modul de constituire a
                                      f) negociazã, în condiþiile legii, contractele individuale de
acestora pentru directorul general, directorii executivi ai
                                    muncã;
EXPROGAZ Ñ S.A. ºi pentru persoanele care au calitatea
                                      g) încheie acte juridice, în numele ºi pe seama
de gestionar;
                                    EXPROGAZ Ñ S.A., în limitele împuternicirilor acordate de
  d) încheie acte juridice prin care sã dobândescã, sã        consiliul de administraþie;
înstrãineze, sã închirieze, sã schimbe sau sã constituie în        h) stabileºte îndatoririle ºi responsabilitãþile personalului
garanþie bunuri aflate în patrimoniul EXPROGAZ Ñ S.A.,         EXPROGAZ Ñ S.A., pe compartimente;
cu aprobarea adunãrii generale a acþionarilor, atunci când         i) aprobã operaþiunile de încasãri ºi plãþi, potrivit com-
legea impune aceastã condiþie;                     petenþelor legale ºi prezentului statut;
  e) aprobã delegãrile de competenþã pentru directorul          j) aprobã operaþiunile de vânzare ºi cumpãrare de
general ºi pentru persoanele din conducerea EXPROGAZ Ñ         bunuri, potrivit competenþelor legale ºi prezentului statut;
S.A., în vederea executãrii operaþiunilor acesteia;            k) împuterniceºte directorii executivi ºi orice altã per-
  f) aprobã încheierea oricãror contracte pentru care nu a      soanã sã exercite orice atribuþie din sfera sa de compe-
delegat competenþã directorului general al EXPROGAZ Ñ         tenþã;
S.A.;                                   l) rezolvã orice altã problemã pe care consiliul de admi-
  g) supune anual adunãrii generale a acþionarilor, în ter-     nistraþie a stabilit-o în sarcina sa.
men de 60 de zile de la încheierea exerciþiului financiar,         C. Directorii executivi sunt numiþi de directorul general
raportul cu privire la activitatea EXPROGAZ Ñ S.A.,          ºi se aflã în subordinea acestuia, sunt funcþionari ai
bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi pe anul pre-     EXPROGAZ Ñ S.A., executã operaþiunile acesteia ºi sunt
cedent ºi proiectul bugetului de venituri ºi cheltuieli al       rãspunzãtori faþã de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor
EXPROGAZ Ñ S.A. pe anul în curs;                    lor, în aceleaºi condiþii ca ºi membrii consiliului de adminis-
  h) convoacã adunarea generalã extraordinarã a acþiona-       traþie.
rilor ori de câte ori este nevoie;                     Atribuþiile directorilor executivi ºi ale directorilor din
  i) aprobã încheierea contractelor de import-export pânã      cadrul sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de orga-
la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generalã a     nizare ºi funcþionare a EXPROGAZ Ñ S.A.
acþionarilor;
  j) stabileºte drepturile, obligaþiile ºi responsabilitãþile per-             CAPITOLUL VI
sonalului EXPROGAZ Ñ S.A., conform structurii organiza-                  Comitetul de direcþie
torice aprobate;
  k) stabileºte competenþele ºi nivelul de contractare a                   ARTICOLUL 21
împrumuturilor curente, a creditelor comerciale pe termen         Consiliul de administraþie poate delega o parte din
scurt ºi aprobã eliberarea garanþiilor;                atribuþiile sale unui comitet de direcþie, în condiþiile legii.
  l) aprobã numãrul de posturi ºi normativul de constituire       Deciziile comitetului de direcþie se iau cu majoritatea
a compartimentelor funcþionale ºi de producþie dupã caz;        absolutã a voturilor membrilor sãi.
  m) aprobã programele de producþie, cercetare, dezvol-         Comitetul de direcþie prezintã raportul sãu de activitate
tare, investiþii;                           consiliului de administraþie.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000                   17

            CAPITOLUL VII                 Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele
             Gestiunea                prevãzute în Legea nr. 31/1990, republicatã, ºi în regle-
                                  mentãrile legale în vigoare.
            ARTICOLUL 22                 Cenzorii sunt obligaþi sã depunã înainte de începerea
                                  activitãþii o garanþie egalã cu o treime din garanþia stabilitã
              Cenzorii                pentru membrii consiliului de administraþie.
  Gestiunea EXPROGAZ Ñ S.A. este controlatã de           În caz de deces, împiedicare fizicã sau legalã, încetare
acþionari ºi de 3 cenzori care sunt aleºi de adunarea       sau renunþare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant
generalã a acþionarilor. Cel puþin unul dintre cenzori trebuie   cel mai în vârstã îl înlocuieºte.
sã fie expert contabil.                        Dacã în acest mod numãrul cenzorilor nu se poate
  În perioada în care statul deþine mai mult de 20% din     completa, cenzorii rãmaºi numesc altã persoanã în locul
capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de
                                  vacant pânã la cea mai apropiatã adunare generalã a
Ministerul Finanþelor.
                                  acþionarilor.
  Adunarea generalã a acþionarilor alege, de asemenea,
acelaºi numãr de cenzori supleanþi, care îi vor înlocui, în      În cazul în care nu mai rãmâne în funcþie nici un cen-
condiþiile legii, pe cenzorii titulari.              zor, consiliul de administraþie va convoca adunarea gene-
  Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li    ralã a acþionarilor, care va proceda la numirea altor
se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea     cenzori.
EXPROGAZ Ñ S.A., la situaþia patrimoniului, a profitului ºi      Cenzorii vor trece într-un registru special deliberãrile,
a pierderilor.                           precum ºi constatãrile fãcute în exerciþiul mandatului lor.
  Cenzorii au urmãtoarele atribuþii principale:
                                   Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adu-
  a) în cursul exerciþiului financiar verificã gospodãrirea
                                  narea generalã a acþionarilor.
mijloacelor fixe ºi a mijloacelor circulante, a portofoliului de
efecte, casa ºi registrele de evidenþã contabilã ºi infor-
meazã consiliul de administraþie despre neregulile consta-                CAPITOLUL VIII
tate;                                      Activitatea EXPROGAZ Ñ S.A.
  b) la încheierea exerciþiului financiar controleazã exacti-
tatea inventarului, a documentelor ºi a informaþiilor prezen-
tate de consiliul de administraþie asupra conturilor                    ARTICOLUL 23
EXPROGAZ Ñ S.A., a bilanþului contabil ºi a contului de               Finanþarea activitãþii proprii
profit ºi pierderi, prezentând adunãrii generale a acþionarilor
un raport scris;                           Pentru îndeplinirea obiectului de activitate ºi în confor-
  c) la lichidarea EXPROGAZ Ñ S.A. controleazã          mitate cu atribuþiile stabilite EXPROGAZ Ñ S.A. utilizeazã
operaþiunile de lichidare;                     sursele de finanþare constituite conform legii, credite ban-
  d) prezintã adunãrii generale a acþionarilor punctul lor    care ºi alte surse financiare.
de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalu-
lui social sau de modificare a statutului ºi a obiectului de                ARTICOLUL 24
activitate ale EXPROGAZ Ñ S.A.
  Cenzorii sunt obligaþi, de asemenea:                         Exerciþiul financiar
  a) sã facã, în fiecare lunã ºi inopinat, inspecþii ale casei
ºi sã verifice existenþa titlurilor sau a valorilor care sunt     Exerciþiul financiar începe la 1 ianuarie ºi se încheie la
proprietatea EXPROGAZ Ñ S.A. sau care au fost primite       31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciþiu financiar
în gaj, cauþiune ori în depozit;                  începe la data înmatriculãrii EXPROGAZ Ñ S.A. la regis-
  b) sã ia parte la adunãrile generale ordinare ºi extraor-   trul comerþului.
dinare ale acþionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile
pe care le vor crede necesare;                               ARTICOLUL 25
  c) sã constate depunerea garanþiei din partea adminis-                  Personalul
tratorilor;
  d) sã vegheze ca dispoziþiile legii ºi ale statutului sã fie    Personalul de conducere ºi de execuþie din cadrul
îndeplinite de administratori ºi de lichidatori.          EXPROGAZ Ñ S.A. este numit, angajat ºi concediat de
  Cenzorii se întrunesc la sediul EXPROGAZ Ñ S.A. ºi       directorul general.
iau decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimi-
tatea, raportul cu divergenþe se înainteazã adunãrii gene-       Angajarea ºi concedierea personalului din sucursalele
rale a acþionarilor.                        EXPROGAZ Ñ S.A. se fac de directorii sucursalelor.
  Cenzorii pot convoca adunarea generalã extraordinarã a       Plata salariilor ºi a impozitelor aferente, a cotelor de
acþionarilor, dacã aceasta nu a fost convocatã de consiliul    asigurãri sociale, precum ºi a altor obligaþii faþã de bugetul
de administraþie, în cazul în care capitalul social s-a dimi-   de stat se va face potrivit legii.
nuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau         Drepturile ºi obligaþiile personalului EXPROGAZ Ñ S.A.
ori de câte ori considerã necesar pentru alte situaþii privind
încãlcarea dispoziþiilor legale ºi statutare.           se stabilesc prin regulamentul de organizare ºi funcþionare,
                                  prin contractul colectiv de muncã ºi prin reglementãri
  Atribuþiile, drepturile ºi obligaþiile cenzorilor se comple-
teazã cu dispoziþiile legale în acest domeniu.           proprii.
  Cenzorii ºi cenzorii supleanþi sunt numiþi de adunarea       Drepturile de salarizare ºi celelalte drepturi de personal
generalã a acþionarilor pe o perioadã de maximum 3 ani ºi     se stabilesc prin contractul colectiv de muncã ºi de consi-
pot fi realeºi.                          liul de administraþie pentru personalul numit de acesta.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  18             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000

            ARTICOLUL 26                             ARTICOLUL 33
         Amortizarea mijloacelor fixe                     Modificarea formei juridice
  Amortizarea activelor corporale ºi necorporale din patri-       Modificarea formei juridice a EXPROGAZ Ñ S.A. se va
moniul EXPROGAZ Ñ S.A. se va calcula potrivit modului
                                  putea face numai în temeiul hotãrârii adunãrii generale
de amortizare stabilit de consiliul de administraþie în con-
formitate cu prevederile legale.                  extraordinare a acþionarilor ºi cu îndeplinirea tuturor forma-
                                  litãþilor prevãzute de lege.
            ARTICOLUL 27                   În perioada în care statul este acþionar unic transfor-
       Evidenþa contabilã ºi bilanþul contabil        marea formei juridice a EXPROGAZ Ñ S.A. se va putea
                                  face numai cu aprobarea Ministerului Industriei ºi
  EXPROGAZ Ñ S.A. va þine evidenþa contabilã în lei, va      Comerþului, prin reprezentanþii sãi desemnaþi sã reprezinte
întocmi anual bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi,  interesele capitalului de stat.
având în vedere normele metodologice elaborate de            Noua societate comercialã va îndeplini formalitãþile
Ministerul Finanþelor.
                                  legale de înregistrare ºi publicitate cerute la înfiinþarea
  Bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi vor fi
                                  societãþilor comerciale.
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,
conform prevederilor legale.                                ARTICOLUL 34
             ARTICOLUL 28                             Dizolvarea
        Calculul ºi repartizarea profitului
                                    Dizolvarea EXPROGAZ Ñ S.A. va avea loc în urmãtoa-
  Profitul EXPROGAZ Ñ S.A. se stabileºte pe baza         rele situaþii:
bilanþului contabil aprobat de adunarea generalã a acþiona-       a) imposibilitatea realizãrii obiectului sãu de activitate;
rilor.
                                    b) declararea nulitãþii;
  Profitul impozabil se stabileºte în condiþiile legii.
  Profitul EXPROGAZ Ñ S.A., rãmas dupã plata impozi-         c) hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor;
tului pe profit, se va repartiza conform hotãrârii adunãrii       d) pierderea unei jumãtãþi din capitalul social, dupã ce
generale a acþionarilor ºi dispoziþiilor legale în vigoare, pen-  s-a consumat fondul de rezervã pentru motive ce nu atrag
tru constituirea de fonduri destinate dezvoltãrii, investiþiilor,  rãspunderi de orice naturã, dacã adunarea generalã a
modernizãrii, cercetãrii sau de alte asemenea fonduri, pre-     acþionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau
cum ºi pentru fondul cuvenit acþionarilor pentru plata divi-    reducerea lui la suma rãmasã;
dendelor.                                e) deschiderea procedurii privind falimentul;
  EXPROGAZ Ñ S.A. îºi constituie fond de rezervã ºi          f) când numãrul acþionarilor scade sub minimul legal;
alte fonduri în condiþiile legii.
                                    g) alte cauze prevãzute de lege sau de prezentul statut.
  Plata dividendelor cuvenite acþionarilor se face de
EXPROGAZ Ñ S.A. în condiþiile legii, dupã aprobarea           Dizolvarea EXPROGAZ Ñ S.A. trebuie sã fie înscrisã la
bilanþului contabil de cãtre adunarea generalã a acþionarilor.   oficiul registrului comerþului ºi publicatã în Monitorul Oficial
  În cazul înregistrãrii de pierderi adunarea generalã a     al României, Partea a IV-a.
acþionarilor va analiza cauzele ºi va hotãrî în consecinþã,
potrivit legii.                                       ARTICOLUL 35
                                                Lichidarea
             ARTICOLUL 29
              Registrele                 Dizolvarea EXPROGAZ Ñ S.A. are ca efect deschide-
                                  rea procedurii de lichidare.
  EXPROGAZ Ñ S.A. va þine, prin grija membrilor consi-
liului de administraþie ºi, respectiv, a cenzorilor, toate       Lichidarea EXPROGAZ Ñ S.A. ºi repartizarea patrimo-
registrele prevãzute de lege.                    niului se fac în condiþiile legii ºi cu respectarea procedurii
                                  prevãzute de lege.
            CAPITOLUL IX
                                              ARTICOLUL 36
             Asocierea
                                                Litigiile
             ARTICOLUL 30
                                    Litigiile de orice fel apãrute între EXPROGAZ Ñ S.A. ºi
  EXPROGAZ Ñ S.A. poate constitui, singurã sau          persoanele fizice sau juridice, române ori strãine, sunt de
împreunã cu alte persoane juridice sau fizice, române ori      competenþa instanþelor judecãtoreºti de drept comun din
strãine, alte societãþi comerciale sau alte persoane juridice,   România.
în condiþiile prevãzute de lege ºi de prezentul statut.
                                    Litigiile nãscute din raporturile contractuale dintre
             ARTICOLUL 31                EXPROGAZ Ñ S.A. ºi persoanele juridice române ºi
  EXPROGAZ Ñ S.A. poate încheia contracte de asoci-        strãine pot fi soluþionate ºi prin arbitraj, potrivit legii.
ere cu alte persoane juridice sau fizice, fãrã constituirea de
noi persoane juridice, dacã asocierea este destinatã rea-                  CAPITOLUL X
lizãrii scopului ºi obiectului sãu de activitate.                     Dispoziþii finale
             ARTICOLUL 32
  Condiþiile de participare a EXPROGAZ Ñ S.A. la                      ARTICOLUL 37
constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de       Prevederile prezentului statut se completeazã cu dis-
asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin      poziþiile legale referitoare la societãþile comerciale cu capital
contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea      de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicatã, precum
generalã a acþionarilor ºi, dupã caz, de consiliul de        ºi cu cele ale Codului comercial ºi ale celorlalte regle-
administraþie.                           mentãri legale în vigoare.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000                       19

                                                       ANEXA Nr. 2.2

                              LISTA
                     cuprinzând Sucursalele EXPROGAZ Ñ S.A.

       Nr.
            Denumirea sucursalelor      Localitatea              Sediul
       crt.

       1. Sucursala Mediaº          Mediaº              Str. Unirii nr. 4
       2. Sucursala Târgu Mureº        Târgu Mureº           Str. Salcâmilor nr. 23                                                               ANEXA Nr. 3.1

                             STATUTUL

           Societãþii Comerciale de Distribuþie a Gazelor Naturale ”Distrigaz NordÒ Ñ S.A.

           CAPITOLUL I                              CAPITOLUL II
     Denumirea, forma juridicã, sediul, durata                  Scopul ºi obiectul de activitate

            ARTICOLUL 1                              ARTICOLUL 5
             Denumirea                                Scopul

  Denumirea societãþii este Societatea Comercialã de          DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. are ca scop îndeplinirea
Distribuþie a Gazelor Naturale ”Distrigaz NordÒ Ñ S.A.        strategiei comerciale stabilite pentru distribuþia gazelor natu-
  În toate actele, facturile, scrisorile sau publicaþiile      rale, prin efectuarea, cu respectarea legislaþiei române, de
emanând de la Societatea Comercialã de Distribuþie a         acte de comerþ corespunzãtoare obiectului de activitate
Gazelor Naturale ”Distrigaz NordÒ Ñ S.A. se menþioneazã        aprobat prin prezentul statut.
denumirea acesteia, precedatã sau urmatã de cuvintele ”so-                   ARTICOLUL 6
cietate comercialã pe acþiuniÒ sau de iniþialele ”S.A.Ò, capi-               Obiectul de activitate
talul social, din care cel efectiv vãrsat potrivit ultimului
bilanþ contabil aprobat, sediul, numãrul de înmatriculare în       DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. are ca obiect de activitate:
registrul comerþului ºi codul fiscal.                   1. distribuþia ºi comercializarea gazelor naturale Ñ
                                   cod 4020, 5151;
            ARTICOLUL 2                    2. exploatarea reþelelor proprii de telecomunicaþii, tele-
            Forma juridicã                transmisie, telemãsurã, telecomandã ºi prestarea de servicii
                                   de operare pentru terþi;
  Societatea Comercialã de Distribuþie a Gazelor Naturale        3. dispecerizarea sistemelor de alimentare cu gaze natu-
”Distrigaz NordÒ Ñ S.A., denumitã în continuare DISTRIGAZ       rale ºi controlul utilizãrii gazelor de cãtre consumator;
NORD Ñ S.A., este persoanã juridicã românã având forma          4. proiectarea reþelelor ºi instalaþiilor de utilizare a gaze-
juridicã de societate comercialã pe acþiuni ºi îºi desfãºoarã     lor naturale;
activitatea în conformitate cu legile române ºi cu prezentul       5. cercetarea, proiectarea ºi ingineria tehnologicã pentru
statut.                                activitatea proprie ºi pentru terþi Ñ cod 7420, 7430;
                                     6. importul-exportul de gaze, diversificarea surselor de
            ARTICOLUL 3                  gaze (gaze naturale prin conducte, gaze naturale lichefiate,
              Sediul                  gaze petroliere lichefiate) Ñ cod 7420;
                                     7. importul-exportul de materiale, piese de schimb, uti-
  Sediul DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. este în municipiul          laje, echipamente ºi tehnologii etc.;
Târgu Mureº, Piaþa Trandafirilor nr. 21, judeþul Mureº.          8. cooperarea intercomercialã în domeniul gazelor natu-
  Sediul DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. poate fi schimbat în         rale;
altã localitate din România, pe baza hotãrârii adoptate de        9. servicii de management ºi marketing în domeniul
adunarea generalã a acþionarilor, potrivit legii.           gazelor naturale Ñ cod 7414;
  La data înfiinþãrii, DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. are în           10. realizarea de operaþiuni financiare pe pieþele interne
componenþã un numãr de 12 sucursale teritoriale,           ºi externe de capital ºi de cooperare economicã interco-
prevãzute în anexa nr. 3.2 la prezenta hotãrâre.           mercialã Ñ cod 6522, 6523, 6603;
  DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. poate înfiinþa în viitor filiale        11. participarea cu capital social, în condiþiile legii, la
ºi/sau sedii secundare fãrã personalitate juridicã, cu apro-     constituirea de societãþi comerciale, împreunã cu persoane
barea adunãrii generale a acþionarilor.                fizice ºi/sau juridice, române sau strãine, de drept privat;
                                     12. operaþiuni de comision ºi intermediere Ñ cod 5112,
            ARTICOLUL 4                  5114, 5119;
              Durata                    13. activitãþi specifice în domeniul protecþiei ºi securitãþii
                                   muncii, al sãnãtãþii personalului, precum ºi al prevenirii ºi
  DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. se constituie pentru o duratã        stingerii incendiilor;
nelimitatã, cu începere de la data înmatriculãrii acesteia în       14. prestarea de servicii la consumatorii de gaze natu-
registrul comerþului.                         rale, inclusiv realizarea de investiþii la consumatori, din

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  20             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000

fondurile proprii, pentru utilizarea, în condiþii de eficienþã, a   cu respectarea dispoziþiilor legale în vigoare la data
gazelor naturale;                           majorãrii lui.
  15. efectuarea ºi prestarea serviciilor de transport de        Capitalul social va putea fi majorat prin:
mãrfuri ºi de persoane, cu mijloacele proprii sau închiriate Ñ      a) noi aporturi în numerar ºi/sau în naturã;
cod 6023, 6024;                              b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse
  16. efectuarea de operaþiuni comerciale derivate din       diferenþele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului
activitãþile proprii;                         social), cu excepþia rezervelor legale, precum ºi a benefici-
  17. consultanþã ºi asistenþã tehnicã, lucrãri de reparaþii,    ilor sau a primelor de emisiune;
întreþinere ºi exploatare, punere în funcþiune etc., precum        c) compensarea unor creanþe lichide ºi exigibile ale
ºi valorificarea la intern a materialelor rezultate din stocuri,   terþilor asupra DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. cu acþiuni ale
reparaþii, demolãri, casãri ºi a produselor secundare rezul-     acesteia;
tate din activitatea de bazã Ñ cod 7414, 3710, 3720;           d) alte surse stabilite de adunarea generalã a acþionari-
  18. vânzarea, darea în locaþie ºi închirierea de spaþii,     lor ori de consiliul de administraþie, dupã caz, potrivit legii.
terenuri ºi bunuri proprii unor persoane fizice sau juridice,       Reducerea capitalului social se face în condiþiile legii.
în condiþiile legii Ñ cod 7012, 7020, 7032, 7110, 7121,          În cazul în care administratorii constatã pierderea a
7123, 7133, 7134;                           jumãtate din capitalul social, ei sunt obligaþi sã convoace,
  19. operaþiuni de leasing, conform legislaþiei în vigoare Ñ    în termen de maximum 60 de zile, adunarea generalã
cod 6521;                               extraordinarã a acþionarilor, care va decide reconstituirea
  20. editarea de publicaþii ºi lucrãri tehnico-ºtiinþifice, spe-  capitalului social, limitarea lui la valoarea rãmasã sau dizol-
cifice activitãþilor pe care le desfãºoarã Ñ cod 2211, 2215;     varea DISTRIGAZ NORD Ñ S.A.
  21. construcþia, administrarea ºi vânzarea de locuinþe,        Reducerea capitalului social se va putea face numai
spaþii de cazare pentru personalul propriu ºi pentru terþi Ñ     dupã douã luni de la data publicãrii în Monitorul Oficial al
cod 4521, 5511, 5523;                         României, Partea a IV-a, a hotãrârii adunãrii generale
  22. prestarea de activitãþi conexe legate de valorificarea    extraordinare a acþionarilor ori, în situaþia prevãzutã la
patrimoniului propriu (turism, agrement, alimentaþie publicã     art. 14 ultimul alineat, a hotãrârii consiliului de
etc.) Ñ cod 5511, 5512, 5523;                     administraþie, potrivit prevederilor legale.
  23. operaþiuni de lucru aerian ºi aviaþie generalã, pre-
cum ºi prestãri de servicii de acest gen cãtre terþi Ñ                     ARTICOLUL 9
cod 6220;                                            Acþiunile
  24. realizarea de activitãþi sociale, medicale, bancare,
hoteliere, servicii de alimentaþie publicã, activitãþi culturale,     Drepturile ºi obligaþiile aferente acþiunilor aflate în pro-
sportive pentru personalul propriu ºi pentru terþi Ñ         prietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei ºi
cod 6613, 842, 8514, 9261, 9262;                   Comerþului.
  25. comerþ intern, magazine de prezentare ºi desfacere,        Acþiunile nominative ale DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. vor
cantine Ñ cod 5551, 5520, 511, 512, 513;               cuprinde toate elementele prevãzute de lege.
  26. gospodãrii-anexã pentru creºterea pãsãrilor ºi ani-        Acþiunile nominative emise de DISTRIGAZ NORD Ñ S.A.
malelor, producerea ºi comercializarea produselor animali-      vor fi în formã dematerializatã, prin înscriere în cont.
ere ºi vegetale Ñ cod 013, 0130, 5211, 5552.             Conversia sau înstrãinarea acþiunilor se va putea realiza în
                                   condiþiile stabilite de adunarea generalã a acþionarilor, cu
            CAPITOLUL III                 respectarea prevederilor legale. În condiþiile legii, prin deci-
         Capitalul social, acþiunile             zie a adunãrii generale a acþionarilor, vor putea fi emise
                                   acþiuni preferenþiale, cu dividend prioritar, fãrã drept de vot.
                                     Evidenþa acþiunilor se va þine într-un registru numerotat,
             ARTICOLUL 7                 sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de administraþie,
             Capitalul social               registru care se pãstreazã la sediul DISTRIGAZ NORD Ñ S.A.
                                   sub îngrijirea secretarului consiliului de administraþie.
  Capitalul social iniþial al DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. la         În registrul acþiunilor se pot efectua modificãri numai cu
data înfiinþãrii este de 113.335.389.000 lei ºi se constituie     respectarea prevederilor legale în vigoare.
prin preluarea capitalului social al Filialei de distribuþie a      Acþiunile emise de DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. pot fi
gazelor naturale ”Distrigaz NordÒ Ñ S.A. din cadrul          grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate în
Societãþii Comerciale a Gazelor Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A.,       condiþiile legii ºi pot fi cotate la bursã ºi tranzacþionate pe
conform bilanþului contabil la data de 31 decembrie 1999,       piaþa de capital.
fiind împãrþit în 1.133.353 acþiuni nominative, fiecare          Persoanele fizice sau juridice, române ori strãine, vor
acþiune în valoare de 100.000 lei.                  putea deþine acþiuni ale DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. potrivit
  Capitalul social este în întregime deþinut de statul       reglementãrilor în vigoare.
român, în calitate de acþionar unic, pânã la transmiterea
acþiunilor din proprietatea statului cãtre persoane fizice sau                ARTICOLUL 10
juridice, române sau strãine, în condiþiile legii, ºi este                   Obligaþiuni
vãrsat integral la data constituirii DISTRIGAZ NORD Ñ S.A.
  Ministerul Industriei ºi Comerþului reprezintã statul ca       DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. este autorizatã sã emitã
acþionar unic la DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. ºi exercitã          obligaþiuni în condiþiile legii.
toate drepturile ce decurg din aceastã calitate.
                                               ARTICOLUL 11
             ARTICOLUL 8                      Drepturi ºi obligaþii decurgând din acþiuni
      Majorarea sau reducerea capitalului social
                                     Fiecare acþiune subscrisã ºi vãrsatã de acþionari, potrivit
  Majorarea capitalului social se face în condiþiile legii.     legii, cu excepþia acþiunilor preferenþiale, cu dividend priori-
  Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor sau, în      tar, conferã acestora dreptul la un vot în adunarea gene-
situaþia prevãzutã la art. 14 ultimul alineat, consiliul de      ralã a acþionarilor, dreptul de a alege ºi de a fi aleºi în
administraþie va putea decide majorarea capitalului social,      organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000                      21

profitului, conform prevederilor prezentului statut ºi        d) stabileºte nivelul remuneraþiei membrilor consiliului de
dispoziþiilor legale, respectiv alte drepturi prevãzute în    administraþie, precum ºi a cenzorilor;
statut.                                e) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli al DISTRIGAZ
  Deþinerea acþiunii certificã adeziunea de drept la statut.   NORD Ñ S.A. pe exerciþiul financiar urmãtor;
  Drepturile ºi obligaþiile legate de acþiuni urmeazã        f) stabileºte nivelul remuneraþiei directorului general al
acþiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.  DISTRIGAZ NORD Ñ S.A., precum ºi premierea acestuia;
  Când o acþiune nominativã devine proprietatea mai mul-       g) aprobã bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi,
tor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în       dupã analizarea rapoartelor consiliului de administraþie ºi al
condiþiile în care acestea desemneazã un reprezentant unic    cenzorilor;
pentru exercitarea drepturilor rezultând din acþiuni.         h) aprobã repartizarea profitului conform legii;
  Obligaþiile DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. sunt garantate cu        i) hotãrãºte cu privire la folosirea dividendelor aferente
capitalul social al acesteia, iar acþionarii rãspund în limita  acþiunilor gestionate, pentru restructurare ºi dezvoltare;
valorii acþiunilor pe care le deþin.                 j) hotãrãºte cu privire la contractarea de împrumuturi
  Patrimoniul DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. nu poate fi         bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileºte
grevat de datorii sau de alte obligaþii personale ale       competenþele ºi nivelul de contractare a împrumuturilor
acþionarilor.                           bancare de pe piaþa internã ºi externã, a creditelor comer-
                                 ciale ºi a garanþiilor, inclusiv prin gajarea acþiunilor potrivit
            ARTICOLUL 12               legii;
        Cesiunea ºi pierderea acþiunilor            k) hotãrãºte cu privire la înfiinþarea sau la desfiinþarea
                                 subunitãþilor, fuziunea, divizarea DISTRIGAZ NORD Ñ
  Acþiunile sunt indivizibile cu privire la DISTRIGAZ
                                 S.A., participarea la constituirea de noi persoane juridice
NORD Ñ S.A., care nu recunoaºte decât un singur
                                 sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din
proprietar pentru fiecare acþiune. Cesiunea parþialã sau
                                 þarã sau din strãinãtate;
totalã a acþiunilor între acþionari sau cãtre terþi se
                                   l) analizeazã rapoartele consiliului de administraþie pri-
efectueazã în condiþiile ºi cu procedura prevãzute de lege.
                                 vind stadiul ºi perspectivele referitoare la profit ºi la divi-
  Transmiterea dreptului de proprietate asupra acþiunilor
                                 dende, poziþia pe piaþa internã ºi internaþionalã, nivelul
nominative emise de DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. se reali-
                                 tehnic, calitatea, forþa de muncã, protecþia mediului, relaþiile
zeazã prin declaraþie fãcutã în registrul acþionarilor, sub-
                                 cu clienþii;
scrisã de cedent ºi de cesionar sau de mandatarii lor. De
                                   m) se pronunþã asupra gestiunii administratorilor ºi
asemenea, transmiterea se mai poate realiza ºi prin act
                                 asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse
autentic, cu efectuarea menþiunilor corespunzãtoare în
                                 DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. de cãtre aceºtia;
registrul acþionarilor.
  În cazul pierderii unor acþiuni proprietarul va trebui sã     n) hotãrãºte cu privire la gajarea sau la închirierea unor
anunþe consiliul de administraþie ºi sã facã public faptul    bunuri, unitãþi sau sedii proprii;
prin presã, în cel puþin douã ziare de largã circulaþie din      o) aprobã regulamentul de organizare ºi funcþionare a
localitatea în care se aflã sediul principal al DISTRIGAZ     consiliului de administraþie;
NORD Ñ S.A. Acþiunile pierdute se anuleazã. Anularea lor       p) aprobã delegãrile de competenþã pentru consiliul de
se va publica în Monitorul Oficial al României. Dupã 6 luni    administraþie;
acþionarul va putea obþine un duplicat al acþiunilor pierdute.    q) reglementeazã dreptul de preemþiune al acþionarilor ºi
                                 al salariaþilor DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. cu privire la
          CAPITOLUL IV                 cesiunea acþiunilor ºi aprobã limitele ºi condiþiile pentru
       Adunarea generalã a acþionarilor           cesionarea cãtre salariaþii DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. a
                                 unui numãr de acþiuni proprii;
                                   r) îndeplineºte orice altã atribuþie stabilitã de lege în
            ARTICOLUL 13               sarcina sa.
            Reprezentare                 Pentru atribuþiile menþionate la lit. c), e), g), h), i), k), l),
                                 m), n), o) adunarea generalã ordinarã a acþionarilor nu va
  În perioada în care statul este acþionar unic la DISTRIGAZ   putea lua hotãrâri decât în urma obþinerii de cãtre fiecare
NORD Ñ S.A., interesele acestuia în adunarea generalã a      reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul
acþionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Industriei ºi   care l-a numit.
Comerþului.                              Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor se
  Reprezentanþii în adunarea generalã a acþionarilor se     întruneºte pentru a hotãrî urmãtoarele:
numesc ºi se revocã prin ordin al ministrului industriei ºi      a) schimbarea formei juridice a DISTRIGAZ NORD Ñ S.A.
comerþului.
                                   b) mutarea sediului DISTRIGAZ NORD Ñ S.A.
            ARTICOLUL 14                 c) schimbarea obiectului de activitate;
              Atribuþii
                                   d) majorarea capitalului social, precum ºi reducerea sau
                                 reîntregirea lui prin emisiune de noi acþiuni, în condiþiile
  Adunarea generalã a acþionarilor DISTRIGAZ NORD Ñ       legii;
S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide        e) fuziunea cu alte societãþi comerciale sau divizarea
asupra activitãþii ºi politicii ei economice.           DISTRIGAZ NORD Ñ S.A.
  Adunãrile generale ale acþionarilor sunt ordinare ºi       f) dizolvarea anticipatã a DISTRIGAZ NORD Ñ S.A.
extraordinare.                            g) emisiunea de obligaþiuni;
  Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor are urmãtoa-      h) modificarea numãrului de acþiuni sau a valorii nomi-
rele atribuþii principale:                    nale a acestora, precum ºi cesiunea acþiunilor;
  a) aprobã propunerile privind strategia globalã de dez-      i) orice altã modificare a actului constitutiv sau orice
voltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare eco-   altã hotãrâre pentru care este cerutã aprobarea adunãrii
nomico-financiarã a DISTRIGAZ NORD Ñ S.A.;            generale extraordinare a acþionarilor;
  b) alege ºi revocã cenzorii, conform prevederilor legale;     j) aprobarea conversiei acþiunilor nominative emise în
  c) propune descãrcarea de gestiune a consiliului de      formã dematerializatã în acþiuni nominative emise în formã
administraþie;                          materializatã ºi invers;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  22            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000

  k) aprobarea conversiei acþiunilor preferenþiale ºi nomi-    dupã caz, mandatele speciale ale reprezentanþilor mandataþi
native dintr-o categorie în alta, în condiþiile legii.       de Ministerul Industriei ºi Comerþului.
  Pentru hotãrârile adunãrii generale extraordinare a         La ºedinþele ordinare ºi extraordinare ale adunãrii gene-
acþionarilor fiecare reprezentant trebuie sã obþinã un man-    rale a acþionarilor, în care se dezbat probleme referitoare
dat special prealabil de la organul care l-a numit.        la raporturile de muncã cu personalul DISTRIGAZ
  Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor va putea     NORD Ñ S.A., pot fi invitaþi ºi reprezentanþii salariaþilor
delega consiliului de administraþie exerciþiul atribuþiilor sale  care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept
menþionate la lit. b), c), d) ºi j).                de vot.
            ARTICOLUL 15                            ARTICOLUL 17
     Convocarea adunãrii generale a acþionarilor       Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a acþionarilor
  Adunarea generalã a acþionarilor se convoacã de          Hotãrârile adunãrilor generale ale acþionarilor se iau prin
preºedintele consiliului de administraþie sau de un membru     vot deschis.
al acestuia, pe baza împuternicirii date de preºedinte.        Votul va fi nominal în cazul hotãrârilor a cãror valabili-
  Adunãrile generale ordinare ale acþionarilor au loc cel    tate este condiþionatã de existenþa mandatelor speciale.
puþin o datã pe an, în cel mult douã luni de la încheierea       Hotãrârile se vor putea lua în condiþiile ºi cu majoritatea
exerciþiului financiar, pentru examinarea bilanþului contabil ºi  prevãzute de lege pentru adunãrile generale ordinare sau,
a contului de profit ºi pierderi pe anul precedent ºi pentru    dupã caz, pentru cele extraordinare.
stabilirea programului de activitate ºi a bugetului de venituri    La propunerea persoanei care prezideazã adunarea
ºi cheltuieli pe anul în curs.                   generalã a acþionarilor sau a unuia dintre membrii adunãrii
  Adunarea generalã a acþionarilor va fi convocatã ori de    generale a acþionarilor se va putea decide ca votul sã fie
câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale    secret ºi în alte cazuri, cu excepþia situaþiei în care este
în vigoare ºi cu dispoziþiile prezentului statut, cu cel puþin   necesar votul nominal.
15 zile înainte de data stabilitã.                   Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor
  Convocarea va cuprinde locul ºi data þinerii adunãrii     consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, pentru revocarea
generale a acþionarilor, precum ºi ordinea de zi, cu        lor ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea
menþionarea explicitã a tuturor problemelor care vor face     administratorilor.
obiectul dezbaterilor acesteia.                    Pentru a fi opozabile terþilor hotãrârile adunãrii generale
  Când pe ordinea de zi figureazã propuneri pentru modi-     a acþionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul
ficarea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul    registrului comerþului, pentru a fi menþionate, în extras, în
integral al propunerilor.                     registru ºi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea
  Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la sediul    a IV-a.
DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. sau în alt loc indicat în convo-         Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la
care.                               îndeplinire a formalitãþilor prevãzute mai sus.
  Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor va fi con-     Hotãrârile luate de adunãrile generale ale acþionarilor în
vocatã ori de câte ori este cazul, la solicitarea acþionarului   limitele legii ºi ale statutului sunt obligatorii chiar ºi pentru
unic sau la cererea consiliului de administraþie ori a cenzo-   acþionarii care nu au luat parte la adunarea generalã a
rilor.                               acþionarilor sau care au votat împotrivã.
            ARTICOLUL 16
                                    Acþionarii care nu sunt de acord cu hotãrârile luate de
                                  adunãrile generale ale acþionarilor, cu privire la schimbarea
     Organizarea adunãrii generale a acþionarilor       obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice, au
  Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor este consti-     dreptul de a se retrage din DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. ºi
tuitã valabil ºi poate lua hotãrâri dacã la prima convocare    de a recupera contravaloarea acþiunilor pe care le posedã,
acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin douã     conform prevederilor legale.
treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã                CAPITOLUL V
aceºtia deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.
  Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor este con-             Consiliul de administraþie
stituitã valabil ºi poate lua hotãrâri dacã la prima convo-
care acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin trei               ARTICOLUL 18
pãtrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã                 Organizare
aceºtia deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.
  În ziua ºi la ora precizate în convocare ºedinþa adunãrii     DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. este administratã de un
generale a acþionarilor va fi deschisã de preºedintele con-    consiliu de administraþie compus din 5 membri.
siliului de administraþie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi   Membrii consiliului de administraþie sunt numiþi pe o
þine locul.                            perioadã de cel mult 4 ani ºi sunt revocaþi, dupã caz, prin
  Preºedintele consiliului de administraþie va desemna      ordin al ministrului industriei ºi comerþului ºi sunt remu-
dintre funcþionarii DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. un secretar al      neraþi pentru aceastã calitate cu o indemnizaþie lunarã.
adunãrii generale a acþionarilor, care va verifica îndeplini-     Consiliul de administraþie este condus de un preºedinte
rea cerinþelor legale ºi statutare privind þinerea adunãrii    ales prin vot secret de cãtre membrii consiliului de
generale ºi va întocmi procesul-verbal al ºedinþei.        administraþie din rândul acestora.
  Procesul-verbal va fi semnat de reprezentanþii statului,     Membrii consiliului de administraþie pot avea calitatea de
desemnaþi sã reprezinte interesele capitalului de stat       acþionar.
(reprezentanþii Ministerului Industriei ºi Comerþului) ºi de     În situaþia în care se creeazã un loc vacant în consiliul
secretarul care l-a întocmit.                   de administraþie adunarea generalã a acþionarilor propune
  Procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor se va   un nou administrator în vederea ocupãrii acestuia. Durata
scrie într-un registru sigilat ºi parafat.             pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa
  La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare    locul vacant va fi egalã cu perioada care a rãmas pânã la
la convocare, listele de prezenþã a acþionarilor, precum ºi,    expirarea mandatului predecesorului sãu.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000                      23

  Consiliul de administraþie se întruneºte lunar la sediul       c) încheie acte juridice prin care sã dobândeascã, sã
DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. sau ori de câte ori este nece-         înstrãineze, sã închirieze, sã schimbe sau sã constituie în
sar, la convocarea preºedintelui sau a unei treimi din        garanþie bunuri aflate în patrimoniul DISTRIGAZ NORD Ñ
numãrul membrilor sãi.                        S.A., cu aprobarea adunãrii generale a acþionarilor, atunci
  Consiliul de administraþie îºi desfãºoarã activitatea în     când legea impune aceastã condiþie;
baza propriului sãu regulament ºi a reglementãrilor legale        d) aprobã delegãrile de competenþã pentru directorul
în vigoare.                              general ºi pentru persoanele din conducerea DISTRIGAZ
  Consiliul de administraþie este prezidat de preºedinte,      NORD Ñ S.A., în vederea executãrii operaþiunilor acesteia;
iar în lipsa acestuia, de cãtre un membru, în baza manda-         e) aprobã competenþele sucursalelor, pe domenii de
tului preºedintelui. Preºedintele numeºte un secretar fie       activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, finan-
dintre membrii consiliului de administraþie, fie din afara      ciar, juridic etc.), în vederea realizãrii obiectului de activi-
acestuia.                               tate;
  Conducerea DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. se asigurã de            f) aprobã încheierea oricãror contracte pentru care nu a
un director general, care nu este ºi preºedintele consiliului     delegat competenþa directorului general al DISTRIGAZ
de administraþie.                           NORD Ñ S.A.;
  Pentru valabilitatea hotãrârilor consiliului de administraþie     g) supune anual adunãrii generale a acþionarilor, în ter-
este necesarã prezenþa a cel puþin douã treimi din numãrul      men de 60 de zile de la încheierea exerciþiului financiar,
membrilor, iar acestea se iau cu majoritatea simplã a         raportul cu privire la activitatea DISTRIGAZ NORD Ñ S.A.,
membrilor prezenþi.                          bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi pe anul pre-
  Dezbaterile consiliului de administraþie au loc conform      cedent ºi proiectul bugetului de venituri ºi cheltuieli al
ordinii de zi stabilite ºi comunicate de preºedinte cu cel      DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. pe anul în curs;
puþin 7 zile înainte de data þinerii ºedinþei. Dezbaterile se       h) convoacã adunarea generalã extraordinarã a acþiona-
consemneazã în procesul-verbal al ºedinþei, care se scrie       rilor ori de câte ori este nevoie;
într-un registru sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului      i) aprobã încheierea contractelor de import-export pânã
de administraþie.                           la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generalã a
  Procesul-verbal se semneazã de toþi membrii consiliului      acþionarilor;
de administraþie ºi de secretar. Pe baza procesului-verbal        j) stabileºte drepturile, obligaþiile ºi responsabilitãþile per-
secretarul consiliului de administraþie redacteazã hotãrârea     sonalului DISTRIGAZ NORD Ñ S.A., conform structurii
acestuia, care se semneazã de preºedinte.               organizatorice aprobate;
  Consiliul de administraþie poate delega prin regulamentul       k) stabileºte competenþele ºi nivelul de contractare a
sãu de organizare ºi funcþionare o parte din atribuþiile sale     împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe
directorului general al DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. ºi poate        termen scurt ºi mediu ºi aprobã eliberarea garanþiilor;
recurge, de asemenea, la experþi pentru soluþionarea anu-         l) aprobã numãrul de posturi ºi normativul de constituire
mitor probleme.                            a compartimentelor funcþionale ºi de producþie, dupã caz;
  În relaþiile cu terþii DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. este           m) stabileºte ºi aprobã politici pentru protecþia mediului
reprezentatã de directorul general, pe baza ºi în limitele      înconjurãtor, securitatea muncii, potrivit reglementãrilor
împuternicirilor date de consiliul de administraþie, care sem-    legale în vigoare;
neazã actele de angajare faþã de aceºtia.                 n) aprobã documentele cu caracter de norme ºi regula-
  Preºedintele consiliului de administraþie este obligat sã     mente care reglementeazã activitãþile proprii;
punã la dispoziþie acþionarilor ºi cenzorilor, la cererea aces-      o) stabileºte strategia de marketing;
tora, toate documentele DISTRIGAZ NORD Ñ S.A.               p) stabileºte ºi aprobã, în limita bugetului de venituri ºi
  Membrii consiliului de administraþie rãspund individual      cheltuieli aprobat de adunarea generalã a acþionarilor,
sau solidar, dupã caz, faþã de DISTRIGAZ NORD Ñ S.A.         modificãri în structura acestuia, în limita competenþelor pen-
pentru prejudiciile rezultate din infracþiuni sau abateri de la    tru care a primit mandat;
prevederile legale, pentru abatere de la statut sau pentru        r) negociazã contractul colectiv de muncã prin mandata-
greºeli în administrarea acesteia. În astfel de situaþii ei vor    rea directorului general ºi aprobã statutul personalului;
putea fi revocaþi prin hotãrârea adunãrii generale a acþiona-
                                     s) avizeazã participarea la constituirea de noi persoane
rilor.
                                   juridice ori la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice
  Membrii consiliului de administraþie vor depune o         din þarã;
garanþie, conform prevederilor legale.
                                     t) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea
  Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul      generalã a acþionarilor.
de administraþie persoanele prevãzute în Legea nr. 31/1990
                                     B. Directorul general reprezintã DISTRIGAZ NORD Ñ
privind societãþile comerciale, republicatã.
                                   S.A. în raporturile cu terþii ºi este numit de consiliul de
  Nu pot fi directori ai DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. ºi ai        administraþie.
sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile
potrivit Legii nr. 31/1990, republicatã.                 Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuþii:
                                     a) aplicã strategia ºi politicile de dezvoltare ale
             ARTICOLUL 19                 DISTRIGAZ NORD Ñ S.A., stabilite de consiliul de adminis-
 Atribuþiile consiliului de administraþie, ale directorului general
                                   traþie;
          ºi ale directorilor executivi             b) numeºte directorii executivi cu avizul consiliului de
                                   administraþie;
  A. Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoa-       c) angajeazã, promoveazã ºi concediazã personalul
rele atribuþii:                            salariat, în condiþiile legii;
  a) aprobã structura organizatoricã ºi regulamentul de         d) numeºte, suspendã sau revocã directorii executivi ºi
organizare ºi funcþionare a DISTRIGAZ NORD Ñ S.A.;          directorii din cadrul sucursalelor;
  b) aprobã nivelul garanþiilor ºi modul de constituire a        e) participã la negocierea contractului colectiv de
acestora pentru directorul general, directorii executivi ai      muncã, ale cãrui negociere ºi încheiere se desfãºoarã în
DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. ºi pentru persoanele care au          condiþiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de
calitatea de gestionar;                        administraþie;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  24            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000

  f) negociazã, în condiþiile legii, contractele individuale de    c) la lichidarea DISTRIGAZ NORD Ñ S.A., controleazã
muncã;                               operaþiunile de lichidare;
  g) încheie acte juridice în numele ºi pe seama DISTRI-       d) prezintã adunãrii generale a acþionarilor punctul lor
GAZ NORD Ñ S.A., în limitele împuternicirilor acordate de      de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalu-
consiliul de administraþie;                     lui social sau de modificare a statutului ºi a obiectului de
  h) stabileºte îndatoririle ºi responsabilitãþile personalului  activitate ale DISTRIGAZ NORD Ñ S.A.
DISTRIGAZ NORD Ñ S.A., pe compartimente;                Cenzorii sunt obligaþi, de asemenea:
  i) aprobã operaþiunile de încasãri ºi plãþi, potrivit com-
petenþelor legale ºi prezentului statut;                a) sã facã, în fiecare lunã ºi inopinat, inspecþii ale casei
  j) aprobã operaþiunile de vânzare ºi cumpãrare de        ºi sã verifice existenþa titlurilor sau a valorilor care sunt
bunuri, potrivit competenþelor legale ºi prezentului statut;    proprietatea DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. sau care au fost
  k) împuterniceºte directorii executivi, directorii din cadrul  primite în gaj, cauþiune ori în depozit;
sucursalelor ºi orice altã persoanã sã exercite orice          b) sã ia parte la adunãrile generale ordinare ºi extraor-
atribuþie din sfera sa de competenþã;                dinare ale acþionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile
  l) rezolvã orice altã problemã pe care consiliul de admi-    pe care le vor crede necesare;
nistraþie a stabilit-o în sarcina sa.                  c) sã constate depunerea garanþiei din partea adminis-
  C. Directorii executivi ºi directorii din cadrul sucursalelor  tratorilor;
sunt numiþi de directorul general ºi se aflã în subordinea       d) sã vegheze ca dispoziþiile legii ºi ale statutului sã fie
acestuia, sunt funcþionari ai DISTRIGAZ NORD Ñ S.A.,        îndeplinite de administratori ºi de lichidatori;
executã operaþiunile acesteia ºi sunt rãspunzãtori faþã de       Cenzorii se întrunesc la sediul DISTRIGAZ NORD Ñ
aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaºi     S.A. ºi iau decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã
condiþii ca ºi membrii consiliului de administraþie.        unanimitatea, raportul cu divergenþe se înainteazã adunãrii
  Atribuþiile directorilor executivi sunt stabilite prin     generale a acþionarilor.
regulamentul de organizare ºi funcþionare a DISTRIGAZ
NORD Ñ S.A.                               Cenzorii pot convoca adunarea generalã extraordinarã a
                                  acþionarilor, dacã aceasta nu a fost convocatã de consiliul
           CAPITOLUL VI                 de administraþie, în cazul în care capitalul social s-a dimi-
          Comitetul de direcþie              nuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau
                                  ori de câte ori considerã necesar pentru alte situaþii privind
                                  încãlcarea dispoziþiilor legale ºi statutare.
            ARTICOLUL 20
                                    Atribuþiile, drepturile ºi obligaþiile cenzorilor se comple-
  Consiliul de administraþie poate delega o parte din       teazã cu dispoziþiile legale în acest domeniu.
atribuþiile sale unui comitet de direcþie, în condiþiile legii.
  Deciziile comitetului de direcþie se iau cu majoritatea       Cenzorii ºi cenzorii supleanþi sunt numiþi de adunarea
absolutã a voturilor membrilor sãi.                 generalã a acþionarilor pe o perioadã de maximum 3 ani ºi
  Comitetul de direcþie prezintã raportul sãu de activitate    pot fi realeºi.
consiliului de administraþie.                      Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele
                                  prevãzute în Legea nr. 31/1990, republicatã, ºi în regle-
            CAPITOLUL VII                mentãrile legale în vigoare.
             Gestiunea                   Cenzorii sunt obligaþi sã depunã înainte de începerea
                                  activitãþii o garanþie egalã cu o treime din garanþia stabilitã
            ARTICOLUL 21                pentru membrii consiliului de administraþie.
              Cenzorii                  În caz de deces, împiedicare fizicã sau legalã, încetare
                                  sau renunþare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant
  Gestiunea DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. este controlatã         cel mai în vârstã îl înlocuieºte.
de acþionari ºi de 3 cenzori care sunt aleºi de adunarea        Dacã în acest mod numãrul cenzorilor nu se poate
generalã a acþionarilor. Cel puþin unul dintre cenzori trebuie   completa, cenzorii rãmaºi numesc altã persoanã în locul
sã fie expert contabil.                       vacant, pânã la cea mai apropiatã adunare generalã a
  În perioada în care statul deþine mai mult de 20% din      acþionarilor.
capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de        În cazul în care nu mai rãmâne în funcþie nici un cen-
Ministerul Finanþelor.                       zor, consiliul de administraþie va convoca adunarea gene-
  Adunarea generalã a acþionarilor alege, de asemenea,      ralã a acþionarilor, care va proceda la numirea altor
acelaºi numãr de cenzori supleanþi care îi vor înlocui, în     cenzori.
condiþiile legii, pe cenzorii titulari.
  Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li      Cenzorii vor trece într-un registru special deliberãrile,
se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea     precum ºi constatãrile fãcute în exerciþiul mandatului lor.
DISTRIGAZ NORD Ñ S.A., la situaþia patrimoniului, a pro-        Revocarea cenzorilor se va putea face numai de
fitului ºi a pierderilor.                      adunarea generalã a acþionarilor.
  Cenzorii au urmãtoarele atribuþii principale:
  a) în cursul exerciþiului financiar verificã gospodãrirea               CAPITOLUL VIII
mijloacelor fixe ºi a mijloacelor circulante, a portofoliului de        Activitatea DISTRIGAZ NORD Ñ S.A.
efecte, casa ºi registrele de evidenþã contabilã ºi infor-
meazã consiliul de administraþie despre neregulile consta-
tate;                                            ARTICOLUL 22
  b) la încheierea exerciþiului financiar controleazã exacti-            Finanþarea activitãþii proprii
tatea inventarului, a documentelor ºi a informaþiilor prezen-
tate de consiliul de administraþie asupra conturilor          Pentru îndeplinirea obiectului de activitate ºi în confor-
DISTRIGAZ NORD Ñ S.A., a bilanþului contabil ºi a con-       mitate cu atribuþiile stabilite DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. uti-
tului de profit ºi pierderi, prezentând adunãrii generale a     lizeazã sursele de finanþare constituite conform legii, credite
acþionarilor un raport scris;                    bancare ºi alte surse financiare.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000                  25

            ARTICOLUL 23                           ARTICOLUL 28
           Exerciþiul financiar                         Registrele
  Exerciþiul financiar începe la 1 ianuarie ºi se încheie la    DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. va þine, prin grija membrilor
31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciþiu financiar     consiliului de administraþie ºi, respectiv, a cenzorilor, toate
începe la data înmatriculãrii DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. la      registrele prevãzute de lege.
registrul comerþului.
                                            CAPITOLUL IX
            ARTICOLUL 24
                                              Asocierea
             Personalul

  Personalul de conducere ºi de execuþie din cadrul                  ARTICOLUL 29
DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. este numit, angajat ºi conce-
diat de directorul general.                     DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. poate constitui, singurã sau
  Angajarea ºi concedierea personalului din sucursalele    împreunã cu alte persoane juridice sau fizice, române ori
DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. se fac de conducãtorii sucursa-      strãine, alte societãþi comerciale sau alte persoane juridice,
lelor.                              în condiþiile prevãzute de lege ºi de prezentul statut.
  Plata salariilor ºi a impozitelor aferente, a cotelor de
                                             ARTICOLUL 30
asigurãri sociale, precum ºi a altor obligaþii faþã de bugetul
de stat se va face potrivit legii.                 DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. poate încheia contracte de
  Drepturile ºi obligaþiile personalului DISTRIGAZ NORD Ñ   asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fãrã constitui-
S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare ºi       rea de noi persoane juridice, dacã asocierea este destinatã
funcþionare, prin contractul colectiv de muncã ºi prin regle-  realizãrii scopului ºi obiectului sãu de activitate.
mentãri proprii.
  Drepturile de salarizare ºi celelalte drepturi de personal              ARTICOLUL 31
se stabilesc prin contractul colectiv de muncã ºi de consi-     Condiþiile de participare a DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. la
liul de administraþie pentru personalul numit de acesta.     constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de
                                 asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin con-
            ARTICOLUL 25               tractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea gene-
         Amortizarea mijloacelor fixe          ralã a acþionarilor ºi, dupã caz, de consiliul de
                                 administraþie.
  Amortizarea activelor corporale ºi necorporale din patri-
moniul DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. se va calcula potrivit                   ARTICOLUL 32
modului de amortizare stabilit de consiliul de administraþie,
în conformitate cu prevederile legale.                       Modificarea formei juridice

            ARTICOLUL 26                 Modificarea formei juridice a DISTRIGAZ NORD Ñ S.A.
                                 se va putea face numai în temeiul hotãrârii adunãrii gene-
      Evidenþa contabilã ºi bilanþul contabil       rale extraordinare a acþionarilor ºi cu îndeplinirea tuturor
  DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. va þine evidenþa contabilã în     formalitãþilor prevãzute de lege.
lei, va întocmi anual bilanþul contabil ºi contul de profit ºi    În perioada în care statul este acþionar unic transforma-
pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate     rea formei juridice a DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. se va
de Ministerul Finanþelor.                    putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei ºi
  Bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi vor fi   Comerþului, prin reprezentanþii sãi desemnaþi sã reprezinte
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,    interesele capitalului de stat.
conform prevederilor legale.                     Noua societate comercialã va îndeplini formalitãþile
                                 legale de înregistrare ºi publicitate cerute la înfiinþarea
            ARTICOLUL 27               societãþilor comerciale.
        Calculul ºi repartizarea profitului
                                             ARTICOLUL 33
  Profitul DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. se stabileºte pe
baza bilanþului contabil aprobat de adunarea generalã a                  Dizolvarea
acþionarilor.
                                  Dizolvarea DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. va avea loc în
  Profitul impozabil se stabileºte în condiþiile legii.     urmãtoarele situaþii:
  Profitul DISTRIGAZ NORD Ñ S.A., rãmas dupã plata
impozitului pe profit, se va repartiza, conform hotãrârii      a) imposibilitatea realizãrii obiectului sãu de activitate;
adunãrii generale a acþionarilor ºi dispoziþiilor legale în     b) declararea nulitãþii;
vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltãrii,   c) hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor;
investiþiilor, modernizãrii, cercetãrii sau de alte asemenea    d) pierderea unei jumãtãþi din capitalul social, dupã ce
fonduri, precum ºi pentru fondul cuvenit acþionarilor pentru   s-a consumat fondul de rezervã pentru motive ce nu atrag
plata dividendelor.                       rãspunderi de orice naturã, dacã adunarea generalã a
  DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. îºi constituie fond de         acþionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau
rezervã ºi alte fonduri în condiþiile legii.           reducerea lui la suma rãmasã;
  Plata dividendelor cuvenite acþionarilor se face de       e) deschiderea procedurii privind falimentul;
DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. în condiþiile legii, dupã aproba-
rea bilanþului contabil de cãtre adunarea generalã a        f) când numãrul acþionarilor scade sub minimul legal;
acþionarilor.                            g) alte cauze prevãzute de lege sau de prezentul statut.
  În cazul înregistrãrii de pierderi adunarea generalã a      Dizolvarea DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. trebuie sã fie
acþionarilor va analiza cauzele ºi va hotãrî în consecinþã,   înscrisã la oficiul registrului comerþului ºi publicatã în
potrivit legii.                         Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  26              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000

             ARTICOLUL 34                   Litigiile nãscute din raporturile contractuale dintre
              Lichidarea                 DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. ºi persoanele juridice române
                                    ºi strãine pot fi soluþionate ºi prin arbitraj, potrivit legii.
  Dizolvarea DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. are ca efect des-
chiderea procedurii de lichidare.                                 CAPITOLUL X
  Lichidarea DISTRIGAZ NORD Ñ S.A. ºi repartizarea
patrimoniului se fac în condiþiile legii ºi cu respectarea pro-                  Dispoziþii finale
cedurii prevãzute de lege.
             ARTICOLUL 35                               ARTICOLUL 36
                Litigiile                 Prevederile prezentului statut se completeazã cu dis-
                                    poziþiile legale referitoare la societãþile comerciale cu capital
  Litigiile de orice fel apãrute între DISTRIGAZ NORD Ñ S.A.
ºi persoanele fizice sau juridice, române sau strãine, sunt       de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicatã, precum
de competenþa instanþelor judecãtoreºti de drept comun din       ºi cu cele ale Codului comercial ºi ale celorlalte regle-
România.                                mentãri legale în vigoare.

                                                         ANEXA Nr. 3.2

                                   LISTA
                      cuprinzând sucursalele DISTRIGAZ NORD Ñ S.A.

       Nr.    Denumirea           Localitatea            Sediul
       crt.    sucursalelor

       1.   Sucursala  Alba        Alba Iulia        Str. Olteniei nr. 21 A
       2.   Sucursala  Arad        Arad           str. Iuliu Maniu nr. 82Ñ84
       3.   Sucursala  Bacãu        Bacãu          str. Mihai Eminescu nr. 27
       4.   Sucursala  Baia Mare      Baia Mare        str. Iuliu Maniu nr. 58
       5.   Sucursala  Bistriþa      Bistriþa         Drumul Cetãþii nr. 3
       6.   Sucursala  Cluj        Cluj-Napoca       str. Decebal nr. 93
       7.   Sucursala  Deva        Deva           str. Emanoil Gojdu nr. 85
       8.   Sucursala  Iaºi        Iaºi           Str. Uzinei nr. 7
       9.   Sucursala  Mureº        Târgu Mureº       Str. Barajului nr. 4
      10.   Sucursala  Sibiu        Sibiu          Str. Rusciorului nr. 40
      11.   Sucursala  Suceava       Suceava         str. Traian Vuia nr. 15/B
      12.   Sucursala  Timiºoara      Timiºoara        Str. Independenþei nr. 26Ñ28


                                                                 ANEXA Nr. 4.1

                                STATUTUL

            Societãþii Comerciale de Distribuþie a Gazelor Naturale ”Distrigaz SudÒ Ñ S.A.

           CAPITOLUL I                    activitatea în conformitate cu legile române ºi cu prezentul
     Denumirea, forma juridicã, sediul, durata           statut.
                                                  ARTICOLUL 3
             ARTICOLUL 1
                                                    Sediul
              Denumirea
                                      Sediul DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. este în municipiul
  Denumirea societãþii este Societatea Comercialã de         Bucureºti, str. Cavafii Vechi nr. 15, sectorul 3.
Distribuþie a Gazelor Naturale ”Distrigaz SudÒ Ñ S.A.            Sediul DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. poate fi schimbat în
  În toate actele, facturile, scrisorile sau publicaþile       altã localitate din România, pe baza hotãrârii adoptate de
emanând de la Societatea Comercialã de Distribuþiie a          adunarea generalã a acþionarilor, potrivit legii.
Gazelor Naturale ”Distrigaz SudÒ Ñ S.A. se menþioneazã
                                      La data înfiinþãrii DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. are în com-
denumirea acesteia, precedatã sau urmatã de cuvintele
”societate comercialã pe acþiuniÒ sau de iniþialele ”S.A.Ò,       ponenþã un numãr de 11 sucursale teritoriale, prevãzute în
capitalul social, din care cel efectiv vãrsat potrivit ultimului    anexa 4.2 la prezenta hotãrâre.
bilanþ contabil aprobat, sediul, numãrul de înmatriculare în        DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. poate înfiinþa în viitor filiale
registrul comerþului ºi codul fiscal.                  ºi/sau sedii secundare fãrã personalitate juridicã, cu apro-
                                    barea adunãrii generale a acþionarilor.
             ARTICOLUL 2
                                                  ARTICOLUL 4
             Forma juridicã
                                                    Durata
  Societatea Comercialã de Distribuþie a Gazelor Naturale
”Distrigaz SudÒ Ñ S.A., denumitã în continuare DISTRIGAZ          DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. se constituie pentru o duratã
SUD Ñ S.A., este persoanã juridicã românã având forma          nelimitatã, cu începere de la data înmatriculãrii acesteia în
juridicã de societate comercialã pe acþiuni ºi îºi desfãºoarã      registrul comerþului.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000                      27

            CAPITOLUL II                    22. prestarea de activitãþi conexe legate de valorificarea
        Scopul ºi obiectul de activitate            patrimoniului propriu (turism, agrement, alimentaþie publicã
                                   etc.) Ñ cod 5511, 5512, 5523;
                                     23. operaþiuni de transport aerian ºi aviaþie generalã,
             ARTICOLUL 5                 precum ºi prestãri de servicii de acest gen cãtre terþi Ñ
              Scopul                  cod 6220;
                                     24. realizarea de activitãþi sociale, medicale, de
  DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. are ca scop îndeplinirea stra-        pregãtire profesionalã ºi specializare, hoteliere, servicii de
tegiei comerciale stabilite pentru distribuþia gazelor naturale,   alimentaþie publicã, activitãþi culturale, sportive, pentru per-
prin efectuarea, cu respectarea legislaþiei române, de acte      sonalul propriu ºi pentru terþi Ñ cod 6713, 8042, 8514,
de comerþ corespunzãtoare obiectului de activitate aprobat      9261, 9262;
prin prezentul statut.                          25. comerþ intern, magazine de prezentare ºi desfacere,
                                   cantine Ñ cod 5551, 5520, 511, 512, 513;
             ARTICOLUL 6                   26. gospodãrii-anexã pentru creºterea pãsãrilor ºi ani-
           Obiectul de activitate             malelor, producerea ºi comercializarea produselor animali-
                                   ere ºi vegetale Ñ cod 013, 0130, 5211, 5552.
  DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. are ca obiect de activitate:
  1. distribuþia ºi comercializarea gazelor naturale Ñ cod                 CAPITOLUL III
4020, 5151;                                       Capitalul social, acþiunile
  2. dispecerizarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale ºi controlul utilizãrii gazelor naturale de cãtre con-                 ARTICOLUL 7
sumator;
  3. importul-exportul de gaze, diversificarea surselor de       Capitalul social iniþial al DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. la
                                   data înfiinþãrii este de 135.802.698.000 lei ºi se constituie
gaze (gaze naturale prin conducte, gaze naturale lichefiate,     prin preluarea capitalului social al Filialei de distribuþie a
gaze petroliere lichefiate) Ñ cod 7420;                gazelor naturale Societatea Comercialã ”Distrigaz SudÒ Ñ
  4. proiectarea reþelelor ºi instalaþiilor de utilizare a gaze-  S.A. din cadrul Societãþii Comerciale a Gazelor Naturale
lor naturale;                             ”RomgazÒ Ñ S.A., conform bilanþului contabil la data de
  5. prestarea de servicii la consumatorii de gaze natu-      31 decembrie 1999, fiind împãrþit în 1.358.026 acþiuni
rale, inclusiv realizarea de investiþii la consumatori, din fon-   nominative, fiecare acþiune în valoare de 100.000 lei.
durile proprii, pentru utilizarea, în condiþii de eficienþã, a      Capitalul social este în întregime deþinut de statul
gazelor naturale;                           român, în calitate de acþionar unic, pânã la transmiterea
  6. cercetarea, proiectarea ºi ingineria tehnologicã pentru    acþiunilor din proprietatea statului cãtre persoane fizice ori
activitatea proprie ºi pentru terþi Ñ cod 7420, 7430;         juridice, române sau strãine, în condiþiile legii, ºi este
  7. exploatarea reþelelor proprii de telecomunicaþii, tele-    vãrsat integral la data constituirii DISTRIGAZ SUD Ñ S.A.
transmie, telemãsurã, telecomandã ºi prestarea de servicii        În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor
de operare pentru terþi Ñ cod 6422, 6423;               prevãzute la art. 135 alin. (4) din Constituþie ºi de Legea
  8. importul-exportul de materiale, piese de schimb, uti-     nr. 213/1998.
laje, echipamente ºi tehnologii etc.;                   Ministerul Industriei ºi Comerþului reprezintã statul ca
  9. cooperarea intercomercialã în domeniul gazelor natu-      acþionar unic la DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. ºi exercitã toate
rale;                                 drepturile ce decurg din aceastã calitate.
  10. servicii de management ºi marketing în domeniul
gazelor naturale Ñ cod 7414;                                 ARTICOLUL 8
  11. verificarea metrologicã a contoarelor prin laboratoare          Majorarea sau reducerea capitalului social
proprii Ñ cod 7430;
  12. realizarea de operaþiuni financiare pe pieþele interne      Majorarea capitalului social se face în condiþiile legii.
ºi externe de capital ºi de cooperare economicã interco-         Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor sau, în
mercialã Ñ cod 6522, 6523, 6603;                   situaþia prevãzutã la art. 14 ultimul alineat, consiliul de
                                   administraþie va putea decide majorarea capitalului social,
  13. operaþiuni de comision ºi intermediere Ñ cod 5112,      cu respectarea dispoziþiilor legale în vigoare la data
5114, 5119;                              majorãrii lui.
  14. activitãþi specifice în domeniul protecþiei ºi securitãþii    Capitalul social va putea fi majorat prin:
muncii, al sãnãtãþii personalului, precum ºi al prevenirii ºi       a) noi aporturi în numerar ºi/sau în naturã;
stingerii incendiilor Ñ cod 7460;                     b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse
  15. efectuarea ºi prestarea serviciilor de transport de      diferenþele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului
mãrfuri ºi de persoane cu mijloacele proprii sau închiriate Ñ     social), cu excepþia rezervelor legale, precum ºi a beneficii-
cod 6023, 6024;                            lor sau a primelor de emisiune;
  16. efectuarea de operaþiuni comerciale derivate din         c) compensarea unor creanþe lichide ºi exigibile ale
activitãþile proprii;                         terþilor asupra DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. cu acþiuni ale
  17. consultanþã ºi asistenþã tehnicã, lucrãri de reparaþii,    acesteia;
întreþinere ºi exploatare, punere în funcþiune etc., precum        d) alte surse stabilite de adunarea generalã a acþionari-
ºi valorificarea la intern a materialelor rezultate din stocuri,   lor ori de consiliul de administraþie, dupã caz, potrivit legii.
reparaþii, demolãri, casãri ºi a produselor secundare rezul-       Reducerea capitalului social se face în condiþiile legii.
tate din activitatea de bazã Ñ cod 7414, 3710, 3720;           În cazul în care administratorii constatã pierderea a
  18. vânzarea, darea în locaþie ºi închirierea de spaþii,     jumãtate din capitalul social, ei sunt obligaþi sã convoace,
terenuri ºi bunuri proprii unor persoane fizice sau juridice,     în termen de maximum 60 de zile, adunarea generalã
în condiþiile legii Ñ cod 7012, 7020, 7032, 7110, 7121,        extraordinarã a acþionarilor, care va decide fie reconstitui-
7123, 7133, 7134;                           rea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea rãmasã,
  19. operaþiuni de leasing, conform legislaþiei în vigoare Ñ    fie dizolvarea DISTRIGAZ SUD Ñ S.A.
cod 6521;                                 Reducerea capitalului social se va putea face numai
  20. editarea de publicaþii ºi lucrãri tehnico-ºtiinþifice, spe-  dupã douã luni de la data publicãrii în Monitorul Oficial al
cifice activitãþilor pe care le desfãºoarã Ñ cod 2211, 2215;     României, Partea a IV-a, a hotãrârii adunãrii generale
  21. construcþia, administrarea ºi vânzarea de locuinþe,      extraordinare a acþionarilor ori, în situaþia prevãzutã la art. 14
spaþii de cazare pentru personalul propriu ºi pentru terþi Ñ     ultimul alineat, a hotãrârii consiliului de administraþie, potrivit
cod 4521, 5511, 5523;                         prevederilor legale.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  28            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000

             ARTICOLUL 9                  În cazul pierderii unor acþiuni proprietarul va trebui sã
              Acþiunile                anunþe consiliul de administraþie ºi sã facã public faptul
                                  prin presã, în cel puþin douã ziare de largã circulaþie din
  Drepturile ºi obligaþiile aferente acþiunilor aflate în pro-  localitatea în care se aflã sediul principal al DISTRIGAZ
prietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei ºi   SUD Ñ S.A. Acþiunile pierdute se anuleazã. Anularea lor se
Comerþului.                            va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
  Acþiunile nominative ale DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. vor       Dupã 6 luni acþionarul va putea obþine un duplicat al
cuprinde toate elementele prevãzute de lege.            acþiunilor pierdute.
  Acþiunile nominative emise de DISTRIGAZ SUD Ñ S.A.
vor fi în formã dematerializatã, prin încriere în cont.                 CAPITOLUL IV
Conversia sau înstrãinarea acþiunilor se va putea realiza în           Adunarea generalã a acþionarilor
condiþiile stabilite de adunarea generalã a acþionarilor, cu
respectarea prevederilor legale. În condiþiile legii, prin deci-              ARTICOLUL 13
zie a adunãrii generale a acþionarilor, vor putea fi emise
acþiuni preferenþiale, cu dividend prioritar, fãrã drept de vot.              Reprezentare
  Evidenþa acþiunilor se va þine într-un registru numerotat,     În perioada în care statul este acþionar unic la DISTRI-
sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de administraþie,  GAZ SUD Ñ S.A., interesele acestuia în adunarea gene-
registru care se pãstreazã la sediul DISTRIGAZ SUD Ñ        ralã a acþionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Industriei
S.A. sub îngrijirea secretarului consiliului de administraþie.   ºi Comerþului.
  În registrul acþiunilor se pot efectua modificãri numai cu     Reprezentanþii în adunarea generalã a acþionarilor se
respectarea prevederilor legale în vigoare.            numesc ºi se revocã prin ordin al ministrului industriei ºi
  Acþiunile emise de DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. pot fi gre-      comerþului.
vate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate în condiþiile
legii ºi pot fi cotate la bursã ºi tranzacþionate pe piaþa de               ARTICOLUL 14
capital.                                           Atribuþii
  Persoanele fizice ori juridice, române sau strãine, vor
putea deþine acþiuni ale DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. potrivit         Adunarea generalã a acþionarilor DISTRIGAZ SUD Ñ
reglementãrilor în vigoare.                    S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide
                                  asupra activitãþii politicii sale economice.
            ARTICOLUL 10                  Adunãrile generale ale acþionarilor sunt ordinare ºi
             Obligaþiuni                extraordinare.
                                    Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor are urmãtoa-
  DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. este autorizatã sã emitã          rele atribuþii principale:
obligaþiuni în condiþiile legii.                    a) aprobã propunerile privind strategia globalã de dez-
             ARTICOLUL 11               voltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare eco-
                                  nomico-financiarã a DISTRIGAZ SUD Ñ S.A.;
      Drepturi ºi obligaþii decurgând din acþiuni         b) alege ºi revocã cenzorii, conform prevederilor legale;
  Fiecare acþiune subscrisã ºi vãrsatã de acþionari, potrivit    c) propune descãrcarea de gestiune a consiliului de
legii, cu excepþia acþiunilor preferenþiale, cu dividend priori-  administraþie;
tar, conferã acestora dreptul la un vot în adunarea gene-       d) stabileºte nivelul remuneraþiei membrilor consiliului de
ralã a acþionarilor, dreptul de a alege ºi de a fi aleºi în    administraþie, precum ºi a cenzorilor;
organele de conducere, dreptul de a participa la distribui-      e) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli al DISTRIGAZ
rea profitului, conform prevederilor prezentului statut ºi dis-  SUD Ñ S.A. pe exerciþiul financiar urmãtor;
poziþiilor legale, respectiv alte drepturi prevãzute în statut.    f) stabileºte nivelul remuneraþiei directorului general al
  Deþinerea acþiunii certificã adeziunea de drept la statut.   DISTRIGAZ SUD Ñ S.A., precum ºi premierea acestuia;
  Drepturile ºi obligaþiile legate de acþiuni urmeazã        g) aprobã bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi,
acþiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.  dupã analizarea rapoartelor consiliului de administraþie ºi al
  Când o acþiune nominativã devine proprietatea mai mul-     cenzorilor;
tor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în          h) aprobã repartizarea profitului conform legii;
condiþiile în care acestea desemneazã un reprezentant unic       i) hotãrãºte cu privire la folosirea dividendelor aferente
pentru exercitarea drepturilor rezultând din acþiuni.       acþiunilor gestionate, pentru restructurare ºi dezvoltare;
  Obligaþiile DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. sunt garantate cu         j) hotãrãºte cu privire la contractarea de împrumuturi
capital social al acesteia, iar acþionarii rãspund în limita    bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileºte
valorii acþiunilor pe care le deþin.                competenþele ºi nivelul de contractare a împrumuturilor
  Patrimoniul DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. nu poate fi grevat      bancare de pe piaþa internã ºi externã, a creditelor comer-
de datorii sau de alte obligaþii personale ale acþionarilor.    ciale ºi a garanþiilor, inclusiv prin gajarea acþiunilor potrivit
                                  legii;
            ARTICOLUL 12                  k) hotãrãºte cu privire la înfiinþarea sau la desfiinþarea
        Cesiunea ºi pierderea acþiunilor          subunitãþilor, fuziunea, divizarea DISTRIGAZ SUD Ñ S.A.,
                                  participarea la constituirea de noi persoane juridice ori la
  Acþiunile sunt indivizibile cu privire la DISTRIGAZ SUD Ñ   asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din þarã sau
S.A., care nu recunoaºte decât un singur proprietar pentru     din strãinãtate;
fiecare acþiune. Cesiunea parþialã sau totalã a acþiunilor       l) analizeazã rapoartele consiliului de administraþie pri-
între acþionari sau cãtre terþi se efectueazã în condiþiile ºi   vind stadiul ºi perspectivele referitoare la profit ºi divi-
cu procedura prevãzute de lege.                  dende, poziþia pe piaþa internã ºi internaþionalã, nivelul
  Transmiterea dreptului de proprietate asupra acþiunilor    tehnic, calitatea, forþa de muncã, protecþia mediului, relaþiile
nominative emise de DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. se reali-         cu clienþii;
zeazã prin declaraþie fãcutã în registrul acþionarilor, sub-      m) se pronunþã asupra gestiunii administratorilor ºi asu-
scrisã de cedent ºi de cesionar sau de mandatarii lor. De     pra modului de recuperare a prejudiciilor produse DISTRI-
asemenea, transmiterea se mai poate realiza ºi prin act      GAZ SUD Ñ S.A. de cãtre aceºtia;
autentic, cu efectuarea menþiunilor corespunzãtoare în         n) hotãrãºte cu privire la gajarea sau la închirierea unor
registrul acþionarilor.                      bunuri, unitãþi ori sedii proprii;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000                     29

  o) aprobã regulamentul de organizare ºi funcþionare a         Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor va fi con-
consiliului de administraþie;                      vocatã ori de câte ori este cazul, la solicitarea acþionarului
  p) aprobã delegãrile de competenþã pentru consiliul de       unic sau la cererea consiliului de administraþie ori a
administraþie;                             cenzorilor.
  q) reglementeazã dreptul de preemþiune al acþionarilor
ºi al salariaþilor DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. cu privire la cesi-                  ARTICOLUL 16
unea acþiunilor ºi aprobã limitele ºi condiþiile pentru cesio-          Organizarea adunãrii generale a acþionarilor
narea cãtre salariaþii DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. a unui
numãr de acþiuni proprii;                          Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor este consti-
                                    tuitã valabil ºi poate lua hotãrâri dacã la prima convocare
  r) îndeplineºte orice altã atribuþie stabilitã de lege în      acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin douã
sarcina sa.                               treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã
  Pentru atribuþiile menþionate la lit. c), e), g), h), i), k), l),  aceºtia deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.
m), n), o) adunarea generalã ordinarã a acþionarilor nu va         Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor este con-
putea lua hotãrâri decât în urma obþinerii de cãtre fiecare       stituitã valabil ºi poate lua hotãrâri dacã la prima convo-
reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul       care acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin trei
care l-a numit.                             pãtrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã
  Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor se          aceºtia deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.
întruneºte pentru a hotãrî urmãtoarele:                   În ziua ºi la ora precizate în convocare ºedinþa adunãrii
  a) schimbarea formei juridice a DISTRIGAZ SUD Ñ           generale a acþionarilor va fi deschisã de preºedintele con-
S.A.;                                  siliului de administraþie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi
  b) mutarea sediului DISTRIGAZ SUD Ñ S.A.;              þine locul.
  c) schimbarea obiectului de activitate;                 Preºedintele consiliului de administraþie va desemna din-
  d) majorarea capitalului social, precum ºi reducerea sau      tre acþionarii DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. un secretar al
reîntregirea lui prin emisiune de noi acþiuni, în condiþiile      adunãrii generale a acþionarilor, care va verifica îndeplini-
legii;                                 rea cerinþelor legale ºi statutare privind þinerea adunãrii
  e) fuziunea cu alte societãþi comerciale sau divizarea       generale ºi va întocmi procesul-verbal al ºedinþei.
DISTRIGAZ SUD Ñ S.A.;                            Procesul-verbal va fi semnat de reprezentanþii statului,
  f) dizolvarea anticipatã a DISTRIGAZ SUD Ñ S.A.;          desemnaþi sã reprezinte interesele capitalului de stat
  g) emisiunea de obligaþiuni;                    (reprezentanþii Ministerului Industriei ºi Comerþului) ºi de
  h) modificarea numãrului de acþiuni sau a valorii nomi-       secretarul care l-a întocmit.
nale a acestora, precum ºi cesiunea acþiunilor;               Procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor se va
  i) orice altã modificare a actului constitutiv sau orice      scrie într-un registru sigilat ºi parafat.
altã hotãrâre pentru care este cerutã aprobarea adunãrii          La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare
generale extraordinare a acþionarilor;                 la convocare, listele de prezenþã a acþionarilor, precum ºi,
  j) aprobarea conversiei acþiunilor nominative emise în       dupã caz, mandatele speciale ale reprezentanþilor mandataþi
formã dematerializatã în acþiuni nominative emise în formã       de Ministerul Industriei ºi Comerþului.
materializatã ºi invers;                          La ºedinþele ordinare ºi extraordinare ale adunãrii gene-
  k) aprobarea conversiei acþiunilor preferenþiale ºi nomi-      rale a acþionarilor, în care se dezbat probleme referitoare
native dintr-o categorie în alta, în condiþiile legii.         la raporturile de muncã cu personalul DISTRIGAZ SUD Ñ
  Pentru hotãrârile adunãrii generale extraordinare a         S.A., pot fi invitaþi ºi reprezentanþii salariaþilor care nu sunt
acþionarilor fiecare reprezentant trebuie sã obþinã un man-       membri de sindicat ºi care nu vor avea drept de vot.
dat special prealabil de la organul care l-a numit.                       ARTICOLUL 17
  Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor va putea       Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a acþionarilor
delega consiliului de administraþie exerciþiul atribuþiilor sale
menþionate la lit. b), c), d) ºi j).                    Hotãrârile adunãrilor generale ale acþionarilor se iau prin
                                    vot deschis.
             ARTICOLUL 15                   Votul va fi nominal în cazul hotãrârilor a cãror valabili-
      Convocarea adunãrii generale a acþionarilor         tate este condiþionatã de existenþa mandatelor speciale.
                                      Hotãrârile se vor putea lua în condiþiile ºi cu majoritatea
  Adunarea generalã a acþionarilor se convoacã de           prevãzute de lege pentru adunãrile generale ordinare sau,
preºedintele consiliului de administraþie sau de un membru       dupã caz, pentru cele extraordinare.
al acestuia, pe baza împuternicirii date de preºedinte.           La propunerea persoanei care prezideazã adunarea
  Adunãrile generale ordinare ale acþionarilor au loc cel       generalã a acþionarilor sau a unuia dintre membrii repre-
puþin o datã pe an, în cel mult douã luni de la încheierea       zentanþi ai adunãrii generale a acþionarilor se va putea
exerciþiului financiar, pentru examinarea bilanþului contabil ºi    decide ca votul sã fie secret ºi în alte cazuri, cu excepþia
a contului de profit ºi pierderi pe anul precedent ºi pentru      situaþiei în care este necesar votul nominal.
stabilirea programului de activitate ºi a bugetului de venituri       Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor
ºi cheltuieli pe anul în curs.                     consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, pentru revocarea
  Adunarea generalã a acþionarilor va fi convocatã ori de       lor ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea
câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale      administratorilor.
în vigoare ºi cu dispoziþiile prezentului statut, cu cel puþin       Pentru a fi opozabile terþilor hotãrârile adunãrii generale
15 zile înainte de data stabilitã.                   a acþionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul
  Convocarea va cuprinde locul ºi data þinerii adunãrii        registrului comerþului, pentru a fi menþionate, în extras, în
generale a acþionarilor, precum ºi ordinea de zi, cu          registru ºi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea
menþionarea explicitã a tuturor problemelor care vor face        a IV-a.
obiectul dezbaterilor acesteia.                       Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la
  Când pe ordinea de zi figureazã propuneri pentru modi-       îndeplinire a formalitãþilor prevãzute mai sus.
ficarea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul         Hotãrârile luate de adunãrile generale ale acþionarilor în
integral al propunerilor.                        limitele legii ºi ale statutului sunt obligatorii chiar ºi pentru
  Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la sediul      acþionarii care nu au luat parte la adunarea generalã a
DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. sau în alt loc indicat în convocare.        acþionarilor sau care au votat împotrivã.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  30            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000

  Acþionarii care nu sunt de acord cu hotãrârile luate de      Membrii consiliului de administraþie rãspund individual
adunãrile generale ale acþionarilor, cu privire la schimbarea   sau solidar, dupã caz, faþã de DISTRIGAZ SUD Ñ S.A.
obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice, au  pentru prejudiciile rezultate din infracþiuni sau abateri de la
dreptul de a se retrage din DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. ºi de      prevederile legale, pentru abatere de la statut sau pentru
a recupera contravaloarea acþiunilor pe care le posedã,      greºeli în administrarea acesteia. În astfel de situaþii ei vor
conform prevederilor legale.                   putea fi revocaþi prin hotãrâre a adunãrii generale a acþiona-
                                 rilor.
           CAPITOLUL V                   Membrii consiliului de administraþie vor depune o
         Consiliul de administraþie            garanþie, conform prevederilor legale.
                                   Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul
                                 de administraþie persoanele prevãzute în Legea
            ARTICOLUL 18               nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã.
             Organizare                 Nu pot fi directori ai DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. ºi ai
                                 sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile
  DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. este administratã de un con-       potrivit Legii nr. 31/1990, republicatã.
siliu de administraþie compus din 5 membri.
  Membrii consiliului de administraþie sunt numiþi pe o                  ARTICOLUL 19
perioadã de 4 ani ºi sunt revocaþi prin ordin al ministrului    Atribuþiile consiliului de administraþie, ale directorului general
industriei ºi comerþului ºi sunt remuneraþi pentru aceastã              ºi ale directorilor executivi
calitate cu o indemnizaþie lunarã.
  Consiliul de administraþie este condus de un preºedinte      A. Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoa-
ales prin vot secret de cãtre membrii consiliului de       rele atribuþii:
administraþie din rândul acestora.                  a) aprobã structura organizatoricã ºi regulamentul de
  Membrii consiliului de administraþie pot avea calitatea de  organizare ºi funcþionare a DISTRIGAZ SUD Ñ S.A.;
acþionar.                               b) aprobã nivelul garanþiilor ºi modul de constituire a
  În situaþia în care se creeazã un loc vacant în consiliul   acestora pentru directorul general, directorii executivi ai
de administraþie, adunarea generalã a acþionarilor propune    DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. ºi pentru persoanele care au
un nou administrator în vederea ocupãrii acestuia. Durata     calitatea de gestionar;
pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa        c) încheie acte juridice prin care sã dobândeascã, sã
locul vacant va fi egalã cu perioada care a rãmas pânã la     înstrãineze, sã închirieze, sã schimbe sau sã constituie în
expirarea mandatului predecesorului sãu.             garanþie bunuri aflate în patrimoniul DISTRIGAZ SUD Ñ
  Consiliul de administraþie se întruneºte lunar la sediul   S.A., cu aprobarea adunãrii generale a acþionarilor, atunci
DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. sau ori de câte ori este necesar,      când legea impune aceastã condiþie;
la convocarea preºedintelui sau a unei treimi din numãrul       d) aprobã delegãrile de competenþã pentru directorul
membrilor sãi.                          general ºi pentru persoanele din conducerea DISTRIGAZ
                                 SUD Ñ S.A., în vederea executãrii operaþiunilor acesteia;
  Consiliul de administraþie îºi desfãºoarã activitatea în
                                   e) aprobã competenþele sucursalelor, pe domenii de
baza propriului regulament ºi a reglementãrilor legale în
                                 activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ,
vigoare.
                                 financiar, juridic etc.), în vederea realizãrii obiectului de
  Consiliul de administraþie este prezidat de preºedinte,    activitate;
iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului        f) aprobã încheierea oricãror contracte pentru care nu a
preºedintelui. Preºedintele numeºte un secretar fie dintre    delegat competenþã directorului general al DISTRIGAZ
membrii consiliului de administraþie, fie din afara acestuia.   SUD Ñ S.A.;
  Conducerea DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. se asigurã de un         g) supune anual adunãrii generale a acþionarilor, în ter-
director general, care nu este ºi preºedintele consiliului de   men de 60 de zile de la încheierea exerciþiului financiar,
administraþie.                          raportul cu privire la activitatea DISTRIGAZ SUD Ñ S.A.,
  Pentru valabilitatea hotãrârilor este necesarã prezenþa a   bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi pe anul pre-
cel puþin douã treimi din numãrul membrilor consiliului de    cedent, precum ºi proiectul bugetului de venituri ºi cheltuieli
administraþie, iar acestea se iau cu majoritatea simplã a     al DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. pe anul în curs;
membrilor prezenþi.                          h) convoacã adunarea generalã extraordinarã a acþiona-
  Dezbaterile consiliului de administraþie au loc, conform   rilor ori de câte ori este nevoie;
ordinii de zi stabilite ºi comunicate de preºedinte, cu cel      i) aprobã încheierea contractelor de import-export pânã
puþin 7 zile înainte de data þinerii ºedinþei. Dezbaterile se   la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generalã a
consemneazã în procesul-verbal al ºedinþei, care se scrie     acþionarilor;
într-un registru sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului    j) stabileºte drepturile, obligaþiile ºi responsabilitãþile per-
de administraþie.                         sonalului DISTRIGAZ SUD Ñ S.A., conform structurii orga-
  Procesul-verbal se semneazã de toþi membrii consiliului    nizatorice aprobate;
de administraþie ºi de secretar. Pe baza procesului-verbal      k) stabileºte competenþele ºi nivelul de contractare a
secretarul consiliului de administraþie redacteazã hotãrârea   împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe
acestuia, care se semneazã de preºedinte.             termen scurt ºi mediu ºi aprobã eliberarea garanþiilor;
  Consiliul de administraþie poate delega, prin regulamen-     l) aprobã numãrul de posturi ºi normativul de constituire
tul sãu de organizare ºi funcþionare, o parte din atribuþiile   a compartimentelor funcþionale ºi de producþie, dupã caz;
sale directorului general al DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. ºi         m) stabileºte ºi aprobã politici pentru protecþia mediului
poate recurge, de asemenea, la experþi pentru soluþionarea    înconjurãtor, securitatea muncii, potrivit reglementãrilor
anumitor probleme.                        legale în vigoare;
  În relaþiile cu terþii DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. este repre-      n) aprobã documentele cu caracter de norme ºi regula-
zentatã de directorul general, pe baza ºi în limitele împu-    mentele care reglementeazã activitãþile proprii;
ternicirilor date de consiliul de administraþie, care semneazã    o) stabileºte strategia de marketing;
actele de angajare faþã de aceºtia.                  p) stabileºte ºi aprobã, în limita bugetului de venituri ºi
  Preºedintele consiliului de administraþie este obligat sã   cheltuieli aprobat de adunarea generalã a acþionarilor,
punã la dispoziþie acþionarilor ºi cenzorilor, la cererea aces-  modificãri în structura acestuia, în limita competenþelor pen-
tora, toate documentele DISTRIGAZ SUD Ñ S.A.           tru care a primit mandat;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000                    31

  r) negociazã contractul colectiv de muncã prin mandata-       În perioada în care statul deþine mai mult de 20% din
rea directorului general ºi aprobã statutul personalului;      capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de
  s) avizeazã participarea la constituirea de noi persoane     Ministerul Finanþelor.
juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau         Adunarea generalã a acþionarilor alege, de asemenea,
fizice din þarã;                           acelaºi numãr de cenzori supleanþi, care îi vor înlocui, în
  t) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea       condiþiile legii, pe cenzorii titulari.
generalã a acþionarilor.                         Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li
  B. Directorul general reprezintã DISTRIGAZ SUD Ñ S.A.      se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea
în raporturile cu terþii ºi este numit de consiliul de adminis-   DISTRIGAZ SUD Ñ S.A., la situaþia patrimoniului, a profi-
traþie.                               tului ºi a pierderilor.
  Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuþii:     Cenzorii au urmãtoarele atribuþii principale:
  a) aplicã strategia ºi politicile de dezvoltare ale DISTRIGAZ    a) în cursul exerciþiului financiar verificã gospodãrirea
SUD Ñ S.A., stabilite de consiliul de administraþie;         mijloacelor fixe ºi a mijloacelor circulante, a portofoliului de
  b) numeºte directorii executivi cu avizul consiliului de     efecte, casa ºi registrele de evidenþã contabilã ºi infor-
administraþie;                            meazã consiliul de administraþie despre neregulile consta-
                                   tate;
  c) angajeazã, promoveazã ºi concediazã personalul          b) la încheierea exerciþiului financiar controleazã exacti-
salariat, în condiþiile legii;                    tatea inventarului, a documentelor ºi a informaþiilor prezen-
  d) numeºte, suspendã sau revocã directorii executivi ºi     tate de consiliul de administraþie asupra conturilor
directorii din cadrul sucursalelor;                 DISTRIGAZ SUD Ñ S.A., a bilanþului contabil ºi a contului
  e) participã la negocierea contractului colectiv de       de profit ºi pierderi, prezentând adunãrii generale a
muncã, a cãrui negociere ºi încheiere se desfãºoarã în        acþionarilor un raport scris;
condiþiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de        c) la lichidarea DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. controleazã
administraþie;                            operaþiunile de lichidare;
  f) negociazã, în condiþiile legii, contractele individuale de    d) prezintã adunãrii generale a acþionarilor punctul lor
muncã;                                de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalu-
  g) încheie acte juridice, în numele ºi pe seama DISTRIGAZ    lui social sau de modificare a statutului ºi a obiectului de
SUD Ñ S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consi-     activitate ale DISTRIGAZ SUD Ñ S.A.
liul de administraþie;                          Cenzorii sunt obligaþi, de asemenea:
  h) stabileºte îndatoririle ºi responsabilitãþile personalului    a) sã facã, în fiecare lunã ºi inopinat, inspecþii ale casei
DISTRIGAZ SUD Ñ S.A., pe compartimente;               ºi sã verifice existenþa titlurilor sau a valorilor care sunt
  i) aprobã operaþiunile de încasãri ºi plãþi, potrivit com-    proprietatea DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. sau care au fost pri-
petenþelor legale ºi prezentului statut;               mite în gaj, cauþiune sau în depozit;
  j) aprobã operaþiunile de vânzare ºi cumpãrare de          b) sã ia parte la adunãrile generale ordinare ºi extraor-
bunuri, potrivit competenþelor legale ºi prezentului statut;     dinare ale acþionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile
  k) împuterniceºte directorii executivi, directorii din cadrul  pe care le vor crede necesare;
sucursalelor ºi orice altã persoanã sã exercite orice          c) sã constate depunerea garanþiei din partea adminis-
atribuþie din sfera sa de competenþã;                tratorilor;
  l) rezolvã orice altã problemã pe care consiliul de admi-      d) sã vegheze ca dispoziþiile legii ºi ale statutului sã fie
nistraþie a stabilit-o în sarcina sa.                îndeplinite de administratori ºi de lichidatori.
  C. Directorii executivi ºi directorii din cadrul sucursalelor    Cenzorii se întrunesc la sediul DISTRIGAZ SUD Ñ S.A.
sunt numiþi de directorul general ºi se aflã în subordinea      ºi iau decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unani-
acestuia, sunt funcþionari ai DISTRIGAZ SUD Ñ S.A., exe-       mitatea, raportul cu divergenþe se înainteazã adunãrii gene-
cutã operaþiunile acesteia ºi sunt rãspunzãtori faþã de       rale a acþionarilor.
aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaºi        Cenzorii pot convoca adunarea generalã extraordinarã a
condiþii ca ºi membrii consiliului de administraþie.         acþionarilor, dacã aceasta nu a fost convocatã de consiliul
  Atribuþiile directorilor executivi sunt stabilite prin regula-  de administraþie, în cazul în care capitalul social s-a dimi-
mentul de organizare ºi funcþionare a DISTRIGAZ SUD Ñ S.A.      nuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau
                                   ori de câte ori considerã necesar pentru alte situaþii privind
            CAPITOLUL VI                 încãlcarea dispoziþiilor legale ºi statutare.
                                     Atribuþiile, drepturile ºi obligaþiile cenzorilor se comple-
           Comitetul de direcþie              teazã cu dispoziþiile legale în acest domeniu.
                                     Cenzorii ºi cenzorii supleanþi sunt numiþi de adunarea
             ARTICOLUL 20                generalã a acþionarilor pe o perioadã de maximum 3 ani ºi
  Consiliul de administraþie poate delega o parte din       pot fi realeºi.
atribuþiile sale unui comitet de direcþie, în condiþiile legii.     Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele
  Deciziile comitetului de direcþie se iau cu majoritatea     prevãzute în Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerci-
absolutã a voturilor membrilor sãi.                 ale, republicatã, ºi în reglementãrile legale în vigoare.
  Comitetul de direcþie prezintã raportul sãu de activitate      Cenzorii sunt obligaþi sã depunã înainte de începerea
consiliului de administraþie.                    activitãþii o garanþie egalã cu o treime din garanþia stabilitã
                                   pentru membrii consiliului de administraþie.
            CAPITOLUL VII                  În caz de deces, împiedicare fizicã sau legalã, încetare
             Gestiunea                 sau renunþare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant
                                   cel mai în vârstã îl înlocuieºte.
                                     Dacã în acest mod numãrul cenzorilor nu se poate
             ARTICOLUL 21                completa, cenzorii rãmaºi numesc altã persoanã în locul
              Cenzorii                 vacant pânã la cea mai apropiatã adunare generalã a
                                   acþionarilor.
  Gestiunea DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. este controlatã de           În cazul în care nu mai rãmâne în funcþie nici un cen-
acþionari ºi de 3 cenzori care sunt aleºi de adunarea        zor, consiliul de administraþie va convoca adunarea gene-
generalã a acþionarilor. Cel puþin unul dintre cenzori trebuie    ralã a acþionarilor, care va proceda la numirea altor
sã fie expert contabil.                       cenzori.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000

  Cenzorii vor trece într-un registru special deliberãrile,   vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltãrii,
precum ºi constatãrile fãcute în exerciþiul mandatului lor.    investiþiilor, modernizãrii, cercetãrii sau de alte asemenea
  Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adu-      fonduri, precum ºi pentru fondul cuvenit acþionarilor pentru
narea generalã a acþionarilor.                  plata dividendelor.
                                   DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. îºi constituie fond de rezervã
           CAPITOLUL VIII
                                 ºi alte fonduri în condiþiile legii.
      Activitatea DISTRIGAZ SUD Ñ S.A.             Plata dividendelor cuvenite acþionarilor se face de
                                 DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. în condiþiile legii, dupã aproba-
            ARTICOLUL 22               rea bilanþului contabil de cãtre adunarea generalã a
         Finanþarea activitãþii proprii         acþionarilor.
                                   În cazul înregistrãrii de pierderi adunarea generalã a
  Pentru îndeplinirea obiectului de activitate ºi în confor-   acþionarilor va analiza cauzele ºi va hotãrî în consecinþã,
mitate cu atribuþiile stabilite DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. utili-    potrivit legii.
zeazã sursele de finanþare constituite conform legii, credite
bancare ºi alte surse financiare.                             ARTICOLUL 28
            ARTICOLUL 23                             Registrele
           Exerciþiul financiar              DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. va þine, prin grija membrilor
                                 consiliului de administraþie ºi, respectiv, a cenzorilor, toate
  Exerciþiul financiar începe la 1 ianuarie ºi se încheie la   registrele prevãzute de lege.
31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciþiu financiar
începe la data înmatriculãrii DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. la                  CAPITOLUL IX
registrul comerþului.
                                              Asocierea
            ARTICOLUL 24
             Personalul                           ARTICOLUL 29
                                   DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. poate constitui, singurã sau
  Personalul de conducere ºi de execuþie din cadrul       împreunã cu alte persoane juridice ori fizice, române sau
DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. este numit, angajat ºi concediat
de directorul general.                      strãine, alte societãþi comerciale sau alte persoane juridice,
  Angajarea ºi concedierea personalului din sucursalele     în condiþiile prevãzute de lege ºi de prezentul statut.
DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. se face de conducãtorii sucursa-                   ARTICOLUL 30
lelor.                                DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. poate încheia contracte de
  Plata salariilor ºi a impozitelor aferente, a cotelor de   asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fãrã constitui-
asigurãri sociale, precum ºi a altor obligaþii faþã de bugetul  rea de noi persoane juridice, dacã asocierea este destinatã
de stat se va face potrivit legii.
  Drepturile ºi obligaþiile personalului DISTRIGAZ SUD Ñ S.A.  realizãrii scopului ºi obiectului sãu de activitate.
se stabilesc prin regulamentul de organizare ºi funcþionare,               ARTICOLUL 31
prin contractul colectiv de muncã ºi prin reglementãri        Condiþiile de participare a DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. la
proprii.                             constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de
  Drepturile de salarizare ºi celelalte drepturi de personal  asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin con-
se stabilesc prin contractul colectiv de muncã ºi de consi-
                                 tractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea gene-
liul de administraþie pentru personalul numit de acesta.
                                 ralã a acþionarilor ºi, dupã caz, de consiliul de
           ARTICOLUL 25                administraþie.
         Amortizarea mijloacelor fixe                       ARTICOLUL 32
  Amortizarea activelor corporale ºi necorporale din patri-            Modificarea formei juridice
moniul DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. se va calcula potrivit
modului de amortizare stabilit de consiliul de administraþie     Modificarea formei juridice a DISTRIGAZ SUD Ñ S.A.
în conformitate cu prevederile legale.              se va putea face numai în temeiul hotãrârii adunãrii gene-
                                 rale extraordinare a acþionarilor ºi cu îndeplinirea tuturor
            ARTICOLUL 26               formalitãþilor prevãzute de lege.
       Evidenþa contabilã ºi bilanþul contabil         În perioada în care statul este acþionar unic transforma-
                                 rea formei juridice a DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. se va putea
  DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. va þine evidenþa contabilã în      face numai cu aprobarea Ministerului Industriei ºi
lei, va întocmi anual bilanþul contabil ºi contul de profit ºi  Comerþului, prin reprezentanþii sãi desemnaþi sã reprezinte
pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate     interesele capitalului de stat.
de Ministerul Finanþelor.
                                   Noua societate comercialã va îndeplini formalitãþile
  Bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi vor fi
publicate în Monitorul Oficial al României, conform preve-    legale de înregistrare ºi publicitate cerute la înfiinþarea
derilor legale.                          societãþilor comerciale.

            ARTICOLUL 27                           ARTICOLUL 33
        Calculul ºi repartizarea profitului                     Dizolvarea

  Profitul DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. se stabileºte pe baza       Dizolvarea DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. va avea loc în
bilanþului contabil aprobat de adunarea generalã a acþiona-    urmãtoarele situaþii:
rilor.                                a) imposibilitatea realizãrii obiectului sãu de activitate;
  Profitul impozabil se stabileºte în condiþiile legii.      b) declararea nulitãþii;
  Profitul DISTRIGAZ SUD Ñ S.A., rãmas dupã plata         c) hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor;
impozitului pe profit, se va repartiza conform hotãrârii       d) pierderea unei jumãtãþi din capitalul social, dupã ce
adunãrii generale a acþionarilor ºi dispoziþiilor legale în    s-a consumat fondul de rezervã pentru motive ce nu atrag

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000                     33

rãspunderi de orice naturã, dacã adunarea generalã a                    ARTICOLUL 35
acþionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau                  Litigiile
reducerea lui la suma rãmasã;
                                    Litigiile de orice fel apãrute între DISTRIGAZ SUD Ñ
  e) deschiderea procedurii falimentului;             S.A. ºi persoanele fizice sau juridice, române sau strãine,
  f) când numãrul acþionarilor scade sub minimul legal;      sunt de competenþa instanþelor judecãtoreºti de drept
  g) alte cauze prevãzute de lege sau de prezentul statut.     comun din România.
                                    Litigiile nãscute din raporturile contractuale dintre
  Dizolvarea DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. trebuie sã fie          DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. ºi persoanele juridice, române ºi
înscrisã la oficiul registrului comerþului ºi publicatã în     strãine, pot fi soluþionate ºi prin arbitraj, potrivit legii.
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
                                              CAPITOLUL IX
             ARTICOLUL 34                           Dispoziþii finale
              Lichidarea
                                              ARTICOLUL 36
  Dizolvarea DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. are ca efect des-          Prevederile prezentului statut se completeazã cu dis-
chiderea procedurii de lichidare.                  poziþiile legale referitoare la societãþile comerciale cu capital
  Lichidarea DISTRIGAZ SUD Ñ S.A. ºi repartizarea         de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societãþile
patrimoniului se fac în condiþiile legii ºi cu respectarea pro-   comerciale, republicatã, precum ºi cu cele ale Codului
cedurii prevãzute de lege.                     comercial ºi ale celorlalte reglementãri legale în vigoare.

                                                       ANEXA Nr. 4.2

                               LISTA
                     cuprinzând sucursalele DISTRIGAZ SUD Ñ S.A.

       Nr.
             Denumirea sucursalelor      Localitatea             Sediul
       crt.

       1.  Sucursala  Bucureºti        Bucureºti        bd Mãrãºeºti nr. 4Ñ6, sectorul 4
       2.  Sucursala  Buzãu          Buzãu          Str. Unirii nr. 10
       3.  Sucursala  Braºov         Braºov         str. Avram Iancu nr. 52Ñ54
       4.  Sucursala  Craiova         Craiova         str. Bibescu nr. 59 A
       5.  Sucursala  Fãgãraº         Fãgãraº         Aleea Gazului nr. 1
       6.  Sucursala  Galaþi         Galaþi         str. Mihai Bravu nr. 10
       7.  Sucursala  Piteºti         Piteºti         Str. Lânãriei nr. 7Ñ9
       8.  Sucursala  Ploieºti        Ploieºti        Bd Independenþei nr. 10
       9.  Sucursala  Târgu Jiu        Târgu Jiu        str. Al.I. Cuza nr. 5
       10.  Sucursala  Târgoviºte       Târgoviºte       str. Tudor Vladimirescu nr. 40
       11.  Sucursala  Râmnicu Vâlcea     Râmnicu Vâlcea     str. Banu Mãrãcine nr. 44 A


                                                               ANEXA Nr. 5

                             STATUTUL

           Societãþii Naþionale de Depozitare Subteranã a Gazelor Naturale ”DepogazÒ Ñ S.A.
             CAPITOLUL I                             ARTICOLUL 2
     Denumirea, forma juridicã, sediul, durata                      Forma juridicã
                                    Societatea Naþionalã de Depozitare Subteranã a Gazelor
             ARTICOLUL 1                Naturale ”DepogazÒ Ñ S.A., denumitã în continuare
                                  DEPOGAZ Ñ S.A., este persoanã juridicã românã, având
              Denumirea                forma juridicã de societate naþionalã pe acþiuni, ºi îºi
                                  desfãºoarã activitatea în conformitate cu legile române ºi
  Denumirea societãþii este Societatea Naþionalã de        cu prezentul statut.
Depozitare Subteranã a Gazelor Naturale ”DepogazÒ Ñ
                                               ARTICOLUL 3
S.A.
                                                Sediul
  În toate actele, facturile, scrisorile sau publicaþiile
emanând de la Societatea Naþionalã de Depozitare             Sediul DEPOGAZ Ñ S.A. este în municipiul Ploieºti,
                                  str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 184, judeþul
Subteranã a Gazelor Naturale ”DepogazÒ Ñ S.A. se          Prahova.
menþioneazã denumirea acesteia, precedatã sau urmatã de         Sediul DEPOGAZ Ñ S.A. poate fi schimbat în altã loca-
cuvintele ”societate pe acþiuniÒ sau de iniþialele ”S.A.Ò,     litate din România, pe baza hotãrârii adoptate de adunarea
capitalul social, din care cel efectiv vãrsat potrivit ultimului  generalã a acþionarilor, potrivit legii.
                                     DEPOGAZ Ñ S.A. poate înfiinþa în viitor filiale ºi/sau
bilanþ contabil aprobat, sediul, numãrul de înmatriculare în    sedii secundare fãrã personalitate juridicã, cu aprobarea
registrul comerþului ºi codul fiscal.                adunãrii generale a acþionarilor.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  34            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000
             ARTICOLUL 4                  21. importul-exportul de materiale, piese de schimb, uti-
              Durata                 laje, echipamente ºi tehnologii specifice obiectului de activi-
                                  tate;
  DEPOGAZ Ñ S.A. se constituie pentru o duratã nelimi-        22. cooperãri interne ºi internaþionale în domeniul pro-
tatã, cu începere de la data înmatriculãrii acesteia în regis-   ducþiei ºi depozitãrii subterane a gazelor naturale;
trul comerþului.                            23. operaþiuni de leasing, conform legislaþiei în vigoare;
                                    24. editarea de publicaþii ºi lucrãri tehnico-ºtiinþifice, spe-
            CAPITOLUL II                cifice activitãþii pe care o desfãºoarã;
        Scopul ºi obiectul de activitate            25. furnizarea de apã, energie electricã ºi termicã, în
                                  condiþiile legii Ñ cod 4032, 4100;
                                    26. transporturi terestre, transporturi prin conducte, trans-
             ARTICOLUL 5
                                  porturi rutiere de mãrfuri ºi de persoane, pentru activitatea
              Scopul                 proprie ºi pentru terþi;
                                    27. realizarea de activitãþi sociale, medicale, culturale,
  DEPOGAZ Ñ S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei       sportive, hoteliere, servicii de alimentaþie publicã pentru per-
pentru depozitarea subteranã ºi producþia gazelor naturale,    sonalul propriu ºi pentru terþi Ñ cod 5511;
prin efectuarea, cu respectarea legislaþiei române, de acte      28. activitãþi specifice în domeniul securitãþii ºi protecþiei
de comerþ corespunzãtoare obiectului de activitate aprobat     muncii, al sãnãtãþii personalului;
prin prezentul statut.                         29. activitãþi specifice în domeniul prevenirii ºi stingerii
            ARTICOLUL 6                incendiilor;
                                    30. comerþ intern, magazine de prezentare ºi desfacere,
           Obiectul de activitate
                                  cantine Ñ cod 5551;
  DEPOGAZ Ñ S.A. are ca obiect de activitate:            31. întreþinerea ºi repararea autovehiculelor proprii ºi
  1. depozitarea subteranã a gazelor naturale Ñ         pentru terþi;
cod 6312;                               32. închirierea altor mijloace de transport;
  2. producþia de gaze naturale pentru:               33. închirierea maºinilor ºi echipamentelor;
  Ñ asigurarea continuitãþii fluxului de înmagazinare;        34. valorificarea pe plan local a gazelor provenite din
  Ñ consumul tehnologic;                     sonde izolate sau din zãcãminte de joasã presiune (deple-
  Ñ livrarea în sistemul de transport;              tate), prin înfiinþarea de distribuþii de gaze în localitãþile
  3. cercetarea geologicã pentru descoperirea rezervelor     învecinate;
de petrol (gaze naturale, þiþei ºi condensat);             35. activitãþi de testãri ºi analize.
  4. punerea în producþie, intervenþii, reparaþii capitale ale
sondelor ce echipeazã depozitele, precum ºi ale sondelor                  CAPITOLUL III
de extracþie a zãcãmintelor de gaze naturale pentru activi-              Capitalul social, acþiunile
tatea proprie ºi pentru terþi;
  5. efectuarea de operaþiuni tehnologice speciale de echi-
pare a sondelor de injecþie ºi extracþie, precum ºi a son-                 ARTICOLUL 7
delor de producþie pentru activitatea proprie ºi pentru terþi;               Capitalul social
  6. comprimarea gazelor naturale în vederea exploatãrii
depozitelor de gaze naturale ºi a zãcãmintelor cu presiuni       Capitalul social iniþial al DEPOGAZ Ñ S.A. la data
scãzute;                              înfiinþãrii este de 108.023.785 mii lei ºi se constituie prin
  7. lucrãri topografice pentru activitatea proprie ºi pentru  preluarea capitalului social al Filialei de distribuþie a gazelor
terþi;                               naturale Societatea Comercialã ”Distrigaz SudÒ Ñ S.A. din
  8. injecþia apelor de zãcãmânt rezultate din procesele     cadrul Societãþii Naþionale a Gazelor Naturale ”RomgazÒ Ñ
de exploatare;                           S.A., conform bilanþului contabil la data de 31 decembrie
  9. proiectarea geologicã de zãcãmânt ºi a instalaþiilor    1999, fiind împãrþit în 1.080.237 acþiuni nominative, fiecare
tehnologice de micã complexitate pentru procesele de        acþiune în valoare de 100.000 lei.
injecþie-extracþie a gazelor naturale Ñ cod 7420;           Capitalul social este în întregime deþinut de statul
  10. efectuarea lucrãrilor de redare în circuitul agricol a   român, în calitate de acþionar unic, pânã la transmiterea
terenurilor degradate prin activitãþi specifice, în interes pro-  acþiunilor din proprietatea statului cãtre persoane fizice sau
priu ºi pentru terþi;                       juridice, române sau strãine, în condiþiile legii, ºi este
  11. lucrãri de construcþii-montaj specifice activitãþii de   vãrsat integral la data constituirii DEPOGAZ Ñ S.A.
bazã;                                 Ministerul Industriei ºi Comerþului reprezintã statul ca
  12. întreþinerea, verificarea, revizia ºi repararea      acþionar unic la DEPOGAZ Ñ S.A. ºi exercitã toate drep-
instalaþiilor tehnologice ale sondelor ºi conductelor aferente,  turile ce decurg din aceastã calitate.
ale echipamentelor ºi sculelor specifice;
  13. exploatarea, întreþinerea drumurilor din patrimoniu, în              ARTICOLUL 8
condiþiile legii;                               Majorarea sau reducerea capitalului social
  14. exploatarea reþelelor proprii de telecomunicaþii, tele-
transmisie, telemãsurã, telecomandã ºi prestarea de servicii      Majorarea capitalului social se face în condiþiile legii.
de operare pentru terþi;                        Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor sau, în
  15. dispecerizarea propriilor sisteme de colectare a      situaþia prevãzutã la art. 14 ultimul alineat, consiliul de
gazelor naturale;                         administraþie va putea decide majorarea capitalului social,
  16. operaþiuni de comercializare a gazelor ºi a conden-    cu respectarea dispoziþiilor legale în vigoare la data
satului provenit din gaze, inclusiv importul-exportul de gaze;   majorãrii lui.
  17. comerþ cu ridicata, cu excepþia autovehiculelor ºi       Capitalul social va putea fi majorat prin:
motocicletelor Ñ cod 515;                       a) noi aporturi în numerar ºi/sau în naturã;
  18. comerþ cu ridicata al produselor intermediare neagri-     b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse
cole ºi al deºeurilor Ñ cod 5157;                 diferenþele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului
  19. comerþ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi ºi  social), cu excepþia rezervelor legale, precum ºi a benefici-
gazoºi ºi al produselor derivate Ñ cod 5151;            ilor sau a primelor de emisiune;
  20. diversificarea tehnologiilor de depozitare a gazelor      c) compensarea unor creanþe lichide ºi exigibile ale
pentru LPG ºi LNG;                         terþilor asupra DEPOGAZ Ñ S.A. cu acþiunile acesteia;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000                    35

  d) alte surse stabilite de adunarea generalã a acþionari-    fiecare acþiune. Cesiunea parþialã sau totalã a acþiunilor
lor ori de consiliul de administraþie, dupã caz, potrivit legii.  între acþionari sau cãtre terþi se efectueazã în condiþiile ºi
  Reducerea capitalului social se face în condiþiile legii.    cu procedura prevãzute de lege.
  În cazul în care administratorii constatã pierderea a        Transmiterea dreptului de proprietate asupra acþiunilor
jumãtate din capitalul social, ei sunt obligaþi sã convoace,    nominative emise de DEPOGAZ Ñ S.A. se realizeazã prin
în termen de maximum 60 de zile, adunarea generalã         declaraþie fãcutã în registrul acþionarilor, subscrisã de
extraordinarã a acþionarilor, care va decide fie reconstitui-    cedent ºi de cesionar sau de mandatarii lor. De aseme-
rea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea rãmasã,    nea, transmiterea se mai poate realiza ºi prin act autentic,
fie dizolvarea DEPOGAZ Ñ S.A.                    cu efectuarea menþiunilor corespunzãtoare în registrul
  Reducerea capitalului social se va putea face numai       acþionarilor.
dupã douã luni de la data publicãrii în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, a hotãrârii adunãrii generale                   ARTICOLUL 13
extraordinare a acþionarilor ori, în situaþia prevãzutã la                Pierderea acþiunilor
art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administraþie, potrivit
prevederilor legale.                          În cazul pierderii unor acþiuni proprietarul va trebui sã
                                  anunþe consiliul de administraþie ºi sã facã public faptul
             ARTICOLUL 9                prin presã, în cel puþin douã ziare de largã circulaþie.
              Acþiunile                Acþiunile pierdute se anuleazã. Anularea lor se va publica
                                  în Monitorul Oficial al României. Dupã 6 luni acþionarul va
  Acþiunile nominative ale DEPOGAZ Ñ S.A. vor cuprinde      putea obþine un duplicat al acþiunilor pierdute.
toate elementele prevãzute de lege.
  Acþiunile nominative emise de DEPOGAZ Ñ S.A. vor fi                 CAPITOLUL IV
în formã dematerializatã, prin înscriere în cont. În condiþiile         Adunarea generalã a acþionarilor
legii, prin decizie a adunãrii generale a acþionarilor, vor
putea fi emise acþiuni preferenþiale, cu dividend prioritar,                ARTICOLUL 14
fãrã drept de vot.                                      Atribuþii
  Evidenþa acþiunilor se va þine într-un registru numerotat,
sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de administraþie,    Adunarea generalã a acþionarilor DEPOGAZ Ñ S.A.,
registru care se pãstreazã la sediul DEPOGAZ Ñ S.A.,        este organul de conducere al acesteia, care decide asupra
sub îngrijirea secretarului consiliului de administraþie.      activitãþii ºi politicii ei economice. Reprezentanþii în aduna-
  În registrul acþiunilor se pot efectua modificãri numai cu   rea generalã a acþionarilor se numesc ºi se revocã, dupã
respectarea prevederilor legale în vigoare.             caz, prin ordin al ministrului industriei ºi comerþului.
  Acþiunile emise de DEPOGAZ Ñ S.A. pot fi grevate pe         Adunãrile generale ale acþionarilor sunt ordinare ºi
un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiþiile legii.    extraordinare.
  Persoanele fizice sau juridice, române sau strãine, vor       Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor are urmãtoa-
putea deþine acþiuni ale DEPOGAZ Ñ S.A. potrivit regle-       rele atribuþii principale:
mentãrilor în vigoare.                         a) aprobã propunerile privind strategia globalã de dez-
                                  voltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare eco-
            ARTICOLUL 10                nomico-financiarã a DEPOGAZ Ñ S.A.;
             Obligaþiuni                  b) numeºte ºi revocã cenzorii, conform prevederilor
                                  legale;
  DEPOGAZ Ñ S.A. este autorizatã sã emitã obligaþiuni         c) stabileºte nivelul remuneraþiei membrilor consiliului de
în condiþiile legii.                        administraþie ºi a cenzorilor;
                                    d) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli al DEPOGAZ Ñ
             ARTICOLUL 11                S.A. pe exerciþiul financiar urmãtor;
      Drepturi ºi obligaþii decurgând din acþiuni         e) aprobã bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi,
                                  dupã analizarea rapoartelor consiliului de administraþie ºi al
  Fiecare acþiune subscrisã ºi vãrsatã de acþionari potrivit   cenzorilor;
legii, cu excepþia acþiunilor preferenþiale, cu dividend priori-    f) aprobã repartizarea profitului conform legii;
tar, conferã acestora dreptul la un vot în adunarea gene-        g) hotãrãºte cu privire la folosirea dividendelor aferente
ralã a acþionarilor, dreptul de a alege ºi de a fi aleºi în     acþiunilor gestionate, pentru restructurare ºi dezvoltare;
organele de conducere, dreptul de a participa la distribui-       h) hotãrãºte cu privire la contractarea de împrumuturi
rea profitului, conform prevederilor prezentului statut ºi dis-   bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
poziþiilor legale, respectiv alte drepturi prevãzute în statut.     i) hotãrãºte cu privire la înfiinþarea sau la desfiinþarea
  Deþinerea acþiunii certificã adeziunea de drept la statut.   subunitãþilor, fuziunea, divizarea DEPOGAZ Ñ S.A., partici-
  Drepturile ºi obligaþiile legate de acþiuni urmeazã       parea la constituirea de noi persoane juridice sau la asoci-
acþiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.   erea cu alte persoane juridice ori fizice din strãinãtate;
  Când o acþiune nominativã devine proprietatea mai mul-       j) analizeazã rapoartele consiliului de administraþie pri-
tor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în        vind stadiul ºi perspectivele referitoare la profit ºi divi-
condiþiile în care acestea desemneazã un reprezentant unic     dende, poziþia pe piaþa internã ºi internaþionalã, nivelul
pentru exercitarea drepturilor rezultând din acþiuni.        tehnic, calitatea, forþa de muncã, protecþia mediului, relaþiile
  Obligaþiile DEPOGAZ Ñ S.A. sunt garantate cu capitalul     cu clienþii;
social al acesteia, iar acþionarii rãspund în limita valorii      k) se pronunþã asupra gestiunii administratorilor ºi asu-
acþiunilor pe care le deþin.                    pra modului de recuperare a prejudiciilor produse DEPO-
  Patrimoniul DEPOGAZ Ñ S.A. nu poate fi grevat de        GAZ Ñ S.A. de cãtre aceºtia;
datorii sau de alte obligaþii personale ale acþionarilor.        l) aprobã regulamentul de organizare ºi funcþionare a
                                  consiliului de administraþie;
            ARTICOLUL 12                  m) stabileºte delegãrile de competenþã pentru consiliul
           Cesiunea acþiunilor              de administraþie;
                                    n) reglementeazã dreptul de preemþiune al acþionarilor ºi
  Acþiunile sunt indivizibile cu privire la DEPOGAZ Ñ       al salariaþilor DEPOGAZ Ñ S.A. cu privire la cesiunea
S.A., care nu recunoaºte decât un singur proprietar pentru     acþiunilor ºi aprobã limitele ºi condiþiile pentru cesionarea

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  36             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000

cãtre salariaþii DEPOGAZ Ñ S.A. a unui numãr de acþiuni          Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor este con-
proprii;                                stituitã valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convo-
  o) îndeplineºte orice altã atribuþie stabilitã de lege în     care acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin trei
sarcina sa.                              pãtrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã
  Pentru atribuþiile menþionate la lit. c), d), e), f), g), h), j)  aceºtia deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.
ºi k) adunarea generalã a acþionarilor nu va putea lua           În ziua ºi la ora precizate în convocare ºedinþa adunãrii
hotãrâri decât în urma obþinerii de cãtre fiecare reprezen-      generale a acþionarilor va fi deschisã de preºedintele con-
tant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a      siliului de administraþie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi
numit.                                 þine locul.
  Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor se           Adunarea generalã a acþionarilor va alege dintre
întruneºte pentru a hotãrî urmãtoarele:                acþionarii prezenþi un secretar, care va verifica lista de pre-
  a) schimbarea formei juridice a DEPOGAZ Ñ S.A.;          zenþã a acþionarilor, indicând capitalul social pe care îl
  b) mutarea sediului DEPOGAZ Ñ S.A.;                reprezintã fiecare ºi îndeplinirea tuturor formalitãþilor cerute
  c) schimbarea obiectului de activitate;
  d) majorarea capitalului social, precum ºi reducerea sau      de lege ºi de statut pentru þinerea ºedinþei ºi va întocmi
reîntregirea lui prin emisiune de noi acþiuni, în condiþiile      procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor.
legii;                                   Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezi-
  e) fuziunea cu alte societãþi naþionale sau divizarea       dat ºedinþa ºi de secretarul care l-a întocmit.
DEPOGAZ Ñ S.A.;                              Procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor se va
  f) dizolvarea anticipatã a DEPOGAZ Ñ S.A.;             scrie într-un registru sigilat ºi parafat.
  g) emisiunea de obligaþiuni;                      La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la
  h) modificarea numãrului de acþiuni sau a valorii nomi-      convocare, precum ºi listele de prezenþã a acþionarilor.
nale a acestora, precum ºi cesiunea acþiunilor;              La ºedinþele ordinare ºi extraordinare ale adunãrii gene-
  i) orice altã modificare a actului constitutiv sau orice      rale a acþionarilor, în care se dezbat probleme referitoare
altã hotãrâre pentru care este cerutã aprobarea adunãrii        la raporturile de muncã cu personalul DEPOGAZ Ñ S.A.,
generale extraordinare a acþionarilor;                 pot fi invitaþi ºi reprezentanþii sindicatului ºi/sau reprezen-
  j) aprobarea conversiei acþiunilor nominative, emise în      tanþii salariaþilor care nu sunt membri de sindicat, care nu
formã dematerializatã, în acþiuni nominative, emise în formã      vor avea drept de vot.
materializatã, ºi invers;                                   ARTICOLUL 17
  k) aprobarea conversiei acþiunilor preferenþiale ºi nomi-
native dintr-o categorie în alta, în condiþiile legii.         Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a acþionarilor
  Pentru hotãrârile adunãrii generale extraordinare a
acþionarilor fiecare reprezentant trebuie sã obþinã un man-        Hotãrârile adunãrilor generale ale acþionarilor se iau
dat special prealabil de la organul care l-a numit.          prin vot deschis.
  Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor va putea        La propunerea persoanei care prezideazã adunarea
delega consiliului de administraþie exerciþiul atribuþiilor sale    generalã a acþionarilor sau a unui grup de acþionari pre-
menþionate la lit. d) ºi j).                      zenþi ori reprezentaþi, care deþin cel puþin o pãtrime din
                                    capitalul social, se va putea decide ca votul sã fie secret.
           ARTICOLUL 15                     Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor
     Convocarea adunãrii generale a acþionarilor         consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, pentru revocarea
                                    lor ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea
  Adunarea generalã a acþionarilor se convoacã de          administratorilor.
preºedintele consiliului de administraþie sau de un membru         Pentru a fi opozabile terþilor hotãrârile adunãrii generale
al acestuia, pe baza împuternicirii date de preºedinte.        a acþionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul
  Adunãrile generale ordinare ale acþionarilor au loc cel      registrului comerþului, pentru a fi menþionate, în extras, în
puþin o datã pe an, în cel mult douã luni de la încheierea       registru ºi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea
exerciþiului financiar, pentru examinarea bilanþului contabil ºi    a IV-a.
a contului de profit ºi pierderi pe anul precedent ºi pentru        Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la
stabilirea programului de activitate ºi a bugetului de venituri    îndeplinire a formalitãþilor prevãzute mai sus.
ºi cheltuieli pe anul în curs.                       Hotãrârile luate de adunãrile generale ale acþionarilor în
  Adunarea generalã a acþionarilor va fi convocatã ori de      limitele legii ºi ale statutului sunt obligatorii chiar ºi pentru
câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale      acþionarii care nu au luat parte la adunarea generalã a
în vigoare ºi cu dispoziþiile statutului, cu cel mult 15 zile     acþionarilor sau care au votat împotrivã.
înainte de data stabilitã.                         Acþionarii care nu sunt de acord cu hotãrârile luate de
  Convocarea va cuprinde locul ºi data þinerii adunãrii       adunãrile generale ale acþionarilor cu privire la schimbarea
generale a acþionarilor, precum ºi ordinea de zi, cu          obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice au
menþionarea explicitã a tuturor problemelor care vor face       dreptul de a se retrage din DEPOGAZ Ñ S.A. ºi de a
obiectul dezbaterilor acesteia.                    recupera contravaloarea acþiunilor pe care le posedã, con-
  Când pe ordinea de zi figureazã propuneri pentru modi-       form prevederilor legale.
ficarea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul
integral al propunerilor.                                   ARTICOLUL 18
  Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la sediul                  Reprezentare
DEPOGAZ Ñ S.A. sau în alt loc indicat în convocare.
  Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor va fi con-       În perioada în care statul este acþionar unic la
vocatã ori de câte ori este cazul, la solicitarea acþionarului     DEPOGAZ Ñ S.A. interesele acestuia vor fi reprezentate
unic sau la cererea consiliului de administraþie ori a cenzo-     de Ministerul Industriei ºi Comerþului.
rilor.
                                               CAPITOLUL V
            ARTICOLUL 16
                                             Consiliul de administraþie
     Organizarea adunãrii generale a acþionarilor
  Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor este consti-                   ARTICOLUL 19
tuitã valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare                  Organizare
acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin douã
treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã        DEPOGAZ Ñ S.A. este administratã de un consiliu de
aceºtia deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.         administraþie compus din 5 membri.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000                      37

  Membrii consiliului de administraþie sunt numiþi pe o         d) încheie acte juridice prin care sã dobândeascã, sã
perioadã de cel mult 4 ani ºi sunt revocaþi, dupã caz, prin      înstrãineze, sã închirieze, sã schimbe sau sã constituie în
ordin al ministrului industriei ºi comerþului ºi sunt remu-      garanþie bunuri aflate în patrimoniul DEPOGAZ Ñ S.A., cu
neraþi pentru aceastã calitate cu o indemnizaþie lunarã.       aprobarea adunãrii generale a acþionarilor, atunci când
  Administratorii pot avea calitatea de acþionar.          legea impune aceastã condiþie;
  În situaþia în care se creeazã un loc vacant în consiliul       e) stabileºte delegãrile de competenþã pentru directorul
de administraþie, adunarea generalã a acþionarilor propune      general ºi pentru persoanele din conducerea DEPOGAZ Ñ
un nou administrator în vederea ocupãrii acestuia. Durata       S.A., în vederea executãrii operaþiunilor acesteia;
pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa          f) aprobã încheierea oricãror contracte pentru care nu a
locul vacant va fi egalã cu perioada care a rãmas pânã la
expirarea mandatului predecesorului sãu.               delegat competenþã directorului general al DEPOGAZ Ñ
  Consiliul de administraþie se întruneºte lunar la sediul     S.A.;
DEPOGAZ Ñ S.A. sau ori de câte ori este necesar, la            g) supune anual adunãrii generale a acþionarilor, în ter-
convocarea preºedintelui sau a unei treimi din numãrul        men de 60 de zile de la încheierea exerciþiului financiar,
membrilor sãi. Consiliul de administraþie este prezidat de      raportul cu privire la activitatea DEPOGAZ Ñ S.A., bilanþul
preºedinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza       contabil ºi contul de profit ºi pierderi pe anul precedent ºi
mandatului preºedintelui. Preºedintele numeºte un secretar      proiectul bugetului de venituri ºi cheltuieli al DEPOGAZ Ñ
fie dintre membrii consiliului de administraþie, fie din afara    S.A. pe anul în curs;
acestuia.                                 h) covoacã adunarea generalã extraordinarã a acþionari-
  Conducerea DEPOGAZ Ñ S.A. se asigurã de un direc-         lor ori de câte ori este nevoie;
tor general, care nu este ºi preºedintele consiliului de         i) stabileºte drepturile, obligaþiile ºi responsabilitãþile per-
administraþie.                            sonalului DEPOGAZ Ñ S.A., conform structurii organizato-
  Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenþa a     rice aprobate;
cel puþin douã treimi din numãrul membrilor consiliului de
administraþie, iar deciziile se iau cu majoritatea simplã a        j) stabileºte competenþele ºi nivelul de contractare a
membrilor prezenþi.                          împrumuturilor bancare curente, a creditelor naþionale pe
  Dezbaterile consiliului de administraþie au loc, conform     termen scurt ºi mediu ºi aprobã eliberarea garanþiilor;
ordinii de zi stabilite ºi comunicate de preºedinte.           k) aprobã numãrul de posturi ºi normativul de constituire
Dezbaterile se consemneazã în procesul-verbal al ºedinþei,      a compartimentelor funcþionale ºi de producþie;
care se scrie într-un registru, sigilat ºi parafat de preºedin-      l) stabileºte ºi aprobã politici pentru protecþia mediului
tele consiliului de administraþie.                  înconjurãtor, securitatea muncii, potrivit reglementãrilor
  Procesul-verbal se semneazã de toþi membrii consiliului      legale în vigoare;
de administraþie ºi de secretar. Pe baza procesului-verbal        m) aprobã documentele cu caracter de norme ºi regula-
secretarul consiliului de administraþie redacteazã hotãrârea     mentele care reglementeazã activitãþile proprii;
acestuia, care se semneazã de preºedinte.                 n) stabileºte strategia de marketing;
  Consiliul de administraþie poate delega, prin regulamen-
tul sãu de organizare ºi funcþionare, o parte din atribuþiile       o) stabileºte ºi aprobã, în limita bugetului de venituri ºi
sale directorului general al DEPOGAZ Ñ S.A. ºi poate         cheltuieli aprobat de adunarea generalã a acþionarilor,
recurge, de asemenea, la experþi pentru soluþionarea anu-       modificãri în structura acestuia, în limita competenþelor pen-
mitor probleme.                            tru care a primit delegare;
  În relaþiile cu terþii DEPOGAZ Ñ S.A. este reprezentatã        p) negociazã contractul colectiv de muncã prin manda-
de directorul general, pe baza ºi în limitele împuternicirilor    tarea directorului general ºi aprobã statutul personalului;
date de consiliul de administraþie, care semneazã actele de        r) avizeazã participarea la constituirea de noi persoane
angajare faþã de aceºtia.                       juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau
  Preºedintele consiliului de administraþie este obligat sã     fizice din þarã;
punã la dispoziþie acþionarilor ºi cenzorilor, la cererea aces-      s) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea
tora, toate documentele DEPOGAZ Ñ S.A.                generalã a acþionarilor.
  Membrii consiliului de administraþie rãspund individual
sau solidar, dupã caz, faþã de DEPOGAZ Ñ S.A. pentru           B. Directorul general reprezintã DEPOGAZ Ñ S.A. în
prejudiciile rezultate din infracþiuni sau abateri de la preve-    raporturile cu terþii ºi este numit de consiliul de adminis-
derile legale, pentru abatere de la statut sau pentru greºeli     traþie.
în administrarea acesteia. În astfel de situaþii ei vor putea       Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuþii:
fi revocaþi prin hotãrâre a adunãrii generale a acþionarilor.       a) aplicã strategia ºi politicile de dezvoltare ale DEPOGAZ Ñ
  Membrii consiliului de administraþie vor depune o         S.A., stabilite de consiliul de administraþie;
garanþie, conform prevederilor legale.                  b) numeºte directorii executivi cu avizul consiliului de
  Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul      administraþie;
de administraþie persoanele prevãzute în Legea nr. 31/1990        c) angajeazã, promoveazã ºi concediazã personalul
privind societãþile comerciale, republicatã.             salariat în condiþiile legii;
  Nu pot fi directori ai DEPOGAZ Ñ S.A. persoanele           d) numeºte, suspendã sau revocã directorii executivi;
care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990,
republicatã.                               e) participã la negocierea contractului colectiv de
                                   muncã, a cãrui negociere ºi încheiere se desfãºoarã în
              ARTICOLUL 20                condiþiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de
 Atribuþiile consiliului de administraþie, ale directorului general  administraþie;
          ºi ale directorilor executivi             f) negociazã, în condiþiile legii, contractele individuale de
                                   muncã;
  A. Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoa-       g) încheie acte juridice, în numele ºi pe seama DEPOGAZ Ñ
rele atribuþii:                            S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de
  a) aprobã structura organizatoricã ºi regulamentul de       administraþie;
organizare ºi funcþionare ale DEPOGAZ Ñ S.A.;
  b) numeºte ºi elibereazã din funcþie directorul general al      h) stabileºte îndatoririle ºi responsabilitãþile personalului
DEPOGAZ Ñ S.A.;                            DEPOGAZ Ñ S.A., pe compartimente;
  c) aprobã nivelul garanþiilor ºi modul de constituire a        i) aprobã operaþiunile de încasãri ºi plãþi, potrivit com-
acestora pentru directorul general, directorii executivi ai      petenþelor legale ºi prezentului statut;
DEPOGAZ Ñ S.A. ºi pentru persoanele care au calitatea           j) aprobã operaþiunile de vânzare ºi cumpãrare de
de gestionar;                             bunuri, potrivit competenþelor legale ºi prezentului statut;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  38             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000

  k) împuterniceºte directorii executivi ºi orice altã per-      Cenzorii se întrunesc la sediul DEPOGAZ Ñ S.A. ºi iau
soanã sã exercite orice atribuþie din sfera sa de compe-       decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimitatea,
tenþã;                                raportul cu divergenþe se înainteazã adunãrii generale a
  l) rezolvã orice altã problemã pe care consiliul de admi-    acþionarilor.
nistraþie a stabilit-o în sarcina sa.                  Cenzorii pot convoca adunarea generalã extraordinarã a
  C. Directorii executivi sunt numiþi de directorul general    acþionarilor, dacã aceasta nu a fost convocatã de consiliul
ºi se aflã în subordinea acestuia, sunt funcþionari ai        de administraþie, în cazul în care capitalul social s-a dimi-
DEPOGAZ Ñ S.A., executã operaþiunile acesteia ºi sunt        nuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau
rãspunzãtori faþã de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor    ori de câte ori considerã necesar pentru alte situaþii privind
lor, în aceleaºi condiþii ca ºi administratorii.           încãlcarea dispoziþiilor legale ºi statutare.
  Atribuþiile directorilor executivi sunt stabilite prin regula-
mentul de organizare ºi funcþionare a DEPOGAZ Ñ S.A.           Atribuþiile, drepturile ºi obligaþiile cenzorilor se comple-
                                   teazã cu dispoziþiile legale în acest domeniu.
            CAPITOLUL VI                   Cenzorii ºi cenzorii supleanþi sunt numiþi de adunarea
           Comitetul de direcþie              generalã a acþionarilor pe o perioadã de maximum 3 ani ºi
                                   pot fi realeºi.
                                     Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele
             ARTICOLUL 21                prevãzute în Legea nr. 31/1990, republicatã.
  Consiliul de administraþie poate delega o parte din         Cenzorii sunt obligaþi sã depunã înainte de începerea
atribuþiile sale unui comitet de direcþie, în condiþiile legii.   activitãþii o garanþie egalã cu o treime din garanþia stabilitã
  Deciziile comitetului de direcþie se iau cu majoritatea     pentru membrii consiliului de administraþie.
absolutã a voturilor membrilor sãi.
  Comitetul de direcþie prezintã raportul sãu de activitate      În caz de deces, împiedicare fizicã sau legalã, încetare
consiliului de administraþie.                    sau renunþare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant
                                   cel mai în vârstã îl înlocuieºte.
            CAPITOLUL VII                  Dacã în acest mod numãrul cenzorilor nu se poate
             Gestiunea                 completa, cenzorii rãmaºi numesc altã persoanã în locul
                                   vacant pânã la cea mai apropiatã adunare generalã a
                                   acþionarilor.
             ARTICOLUL 22
                                     În cazul în care nu mai rãmâne în funcþie nici un cen-
              Cenzorii                 zor, consiliul de administraþie va convoca adunarea gene-
                                   ralã a acþionarilor, care va proceda la numirea altor
  Gestiunea DEPOGAZ Ñ S.A. este controlatã de
acþionari ºi de 3 cenzori care sunt aleºi de adunarea        cenzori.
generalã a acþionarilor. Cel puþin unul dintre cenzori trebuie      Cenzorii vor trece într-un registru special deliberãrile,
sã fie expert contabil.                       precum ºi constatãrile fãcute în exerciþiul mandatului lor.
  În perioada în care statul deþine mai mult de 20% din        Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adu-
capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de       narea generalã a acþionarilor.
Ministerul Finanþelor.
  Adunarea generalã a acþionarilor alege, de asemenea,                  CAPITOLUL VIII
acelaºi numãr de cenzori supleanþi, care îi vor înlocui, în             Activitatea DEPOGAZ Ñ S.A.
condiþiile legii, pe cenzorii titulari.
  Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li
se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea                  ARTICOLUL 23
DEPOGAZ Ñ S.A., la situaþia patrimoniului, a profitului ºi a              Finanþarea activitãþii proprii
pierderilor.
  Cenzorii au urmãtoarele atribuþii principale:            Pentru îndeplinirea obiectului de activitate ºi în confor-
  a) în cursul exerciþiului financiar verificã gospodãrirea    mitate cu atribuþiile stabilite DEPOGAZ Ñ S.A. utilizeazã
mijloacelor fixe ºi a mijloacelor circulante, a portofoliului de   sursele de finanþare constituite conform legii, credite ban-
efecte, casa ºi registrele de evidenþã contabilã ºi infor-      care ºi alte surse financiare.
meazã consiliul de administraþie despre neregulile consta-
tate;                                            ARTICOLUL 24
  b) la încheierea exerciþiului financiar controleazã exacti-              Exerciþiul financiar
tatea inventarului, a documentelor ºi a informaþiilor prezen-
tate de consiliul de administraþie asupra conturilor          Exerciþiul financiar începe la 1 ianuarie ºi se încheie la
DEPOGAZ Ñ S.A., a bilanþului contabil ºi a contului de        31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciþiu financiar
profit ºi pierderi, prezentând adunãrii generale a acþionarilor   începe la data înmatriculãrii DEPOGAZ Ñ S.A. la registrul
un raport scris;                           comerþului.
  c) la lichidarea DEPOGAZ Ñ S.A. controleazã
operaþiunile de lichidare;                                  ARTICOLUL 25
  d) prezintã adunãrii generale a acþionarilor punctul lor                  Personalul
de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalu-
lui social sau de modificare a statutului ºi a obiectului de       Personalul de conducere ºi de execuþie din cadrul
activitate ale DEPOGAZ Ñ S.A.                    DEPOGAZ Ñ S.A. este numit, angajat ºi concediat de
  Cenzorii sunt obligaþi, de asemenea:               directorul general.
  a) sã facã, în fiecare lunã ºi inopinat, inspecþii ale casei     Plata salariilor ºi a impozitelor aferente, a cotelor de
ºi sã verifice existenþa titlurilor sau a valorilor care sunt    asigurãri sociale, precum ºi a altor obligaþii faþã de bugetul
proprietatea DEPOGAZ Ñ S.A. sau care au fost primite în
gaj, cauþiune sau în depozit;                    de stat se va face potrivit legii.
  b) sã ia parte la adunãrile generale ordinare ºi extraor-      Drepturile ºi obligaþiile personalului DEPOGAZ Ñ S.A.
dinare ale acþionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile    se stabilesc prin regulamentul de organizare ºi funcþionare,
pe care le vor crede necesare;                    prin contractul colectiv de muncã ºi prin statutul
  c) sã constate depunerea garanþiei din partea adminis-      personalului.
tratorilor;                               Drepturile de salarizare ºi celelalte drepturi de personal
  d) sã vegheze ca dispoziþiile legii ºi ale statutului sã fie   se stabilesc prin contractul colectiv de muncã ºi de consi-
îndeplinite de administratori ºi de lichidatori.           liul de administraþie pentru personalul numit de acesta.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000                    39

            ARTICOLUL 26                            ARTICOLUL 33
         Amortizarea mijloacelor fixe                    Modificarea formei juridice
  Amortizarea activelor corporale ºi necorporale din patri-      Modificarea formei juridice a DEPOGAZ Ñ S.A. se va
moniul DEPOGAZ Ñ S.A. se va calcula potrivit modului de      putea face numai în temeiul hotãrârii adunãrii generale
amortizare stabilit de consiliul de administraþie în conformi-   extraordinare a acþionarilor ºi cu îndeplinirea tuturor forma-
tate cu prevederile legale.                    litãþilor prevãzute de lege.
            ARTICOLUL 27                  În perioada în care statul este acþionar unic transforma-
                                  rea formei juridice a DEPOGAZ Ñ S.A. se va putea face
       Evidenþa contabilã ºi bilanþul contabil        numai cu aprobarea Ministerului Industriei ºi Comerþului,
                                  prin împuterniciþii desemnaþi sã reprezinte interesele capita-
  DEPOGAZ Ñ S.A. va þine evidenþa contabilã în lei, va      lului de stat.
întocmi anual bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi,
având în vedere normele metodologice elaborate de            Noua societate naþionalã va îndeplini formalitãþile legale
Ministerul Finanþelor.                       de înregistrare ºi publicitate cerute la înfiinþarea societãþilor
                                  naþionale.
  Bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi vor fi
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,                 ARTICOLUL 34
conform prevederilor legale.
                                               Dizolvarea
            ARTICOLUL 28
        Calculul ºi repartizarea profitului           Dizolvarea DEPOGAZ Ñ S.A. va avea loc în urmãtoa-
                                  rele situaþii:
  Profitul DEPOGAZ Ñ S.A. se stabileºte pe baza           a) imposibilitatea realizãrii obiectului sãu de activitate;
bilanþului contabil aprobat de adunarea generalã a acþiona-      b) declararea nulitãþii;
rilor.
                                    c) hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor;
  Profitul impozabil se stabileºte în condiþiile legii.
  Profitul DEPOGAZ Ñ S.A., rãmas dupã plata impozitului       d) pierderea unui jumãtãþi din capitalul social, dupã ce
pe profit, se va repartiza conform hotãrârii adunãrii gene-    s-a consumat fondul de rezervã pentru motive ce nu atrag
rale a acþionarilor ºi dispoziþiilor legale în vigoare, pentru   rãspunderi de orice naturã, dacã adunarea generalã a
constituirea de fonduri destinate dezvoltãrii, investiþiilor,   acþionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau
modernizãrii, cercetãrii sau de alte asemenea fonduri, pre-    reducerea lui la suma rãmasã;
cum ºi pentru fondul cuvenit acþionarilor pentru plata divi-      e) deschiderea procedurii privind falimentul;
dendelor.                               f) când numãrul acþionarilor scade sub minimul legal;
  DEPOGAZ Ñ S.A. îºi constituie fond de rezervã ºi alte       g) alte cauze prevãzute de lege sau de prezentul statut.
fonduri în condiþiile legii.
                                    Dizolvarea DEPOGAZ Ñ S.A. trebuie sã fie înscrisã la
  Plata dividendelor cuvenite acþionarilor se face de      oficiul registrului comerþului ºi publicatã în Monitorul Oficial
DEPOGAZ Ñ S.A. în condiþiile legii, dupã aprobarea         al României, Partea a IV-a.
bilanþului contabil de cãtre adunarea generalã a acþionarilor.
  În cazul înregistrãrii de pierderi adunarea generalã a                 ARTICOLUL 35
acþionarilor va analiza cauzele ºi va hotãrî în consecinþã,
potrivit legii.                                        Lichidarea

            ARTICOLUL 29                  Dizolvarea DEPOGAZ Ñ S.A. are ca efect deschiderea
                                  procedurii de lichidare.
              Registrele
                                    Lichidarea DEPOGAZ Ñ S.A. ºi repartizarea patrimoniu-
  DEPOGAZ Ñ S.A. va þine, prin grija administratorilor ºi,    lui se fac în condiþiile legii ºi cu respectarea procedurii
respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevãzute de lege.    prevãzute de lege.

            CAPITOLUL IX                            ARTICOLUL 36
             Asocierea                              Litigiile

                                   Litigiile de orice fel apãrute între DEPOGAZ Ñ S.A. ºi
            ARTICOLUL 30
                                  persoanele fizice sau juridice, române ori strãine, sunt de
  DEPOGAZ Ñ S.A. poate constitui, singurã sau          compentenþa instanþelor judecãtoreºti de drept comun din
împreunã cu alte persoane juridice sau fizice, române ori     România.
strãine, alte societãþi naþionale sau alte persoane juridice,
în condiþiile prevãzute de lege ºi de prezentul statut.        Litigiile nãscute din raporturile contractuale dintre
                                  DEPOGAZ Ñ S.A. ºi persoanele juridice române ºi strãine
            ARTICOLUL 31                pot fi soluþionate ºi prin arbitraj, potrivit legii.
  DEPOGAZ Ñ S.A. poate încheia contracte de asociere
cu alte persoane juridice sau fizice, fãrã constituirea de noi               CAPITOLUL X
persoane juridice, dacã asocierea este destinatã realizãrii                Dispoziþii finale
scopului ºi obiectului sãu de activitate.
            ARTICOLUL 32                            ARTICOLUL 37
  Condiþiile de participare a DEPOGAZ Ñ S.A. la consti-       Prevederile prezentului statut se completeazã cu dis-
tuirea de noi persoane juridice sau în contracte de asoci-     poziþiile legale referitoare la societãþile naþionale cu capital
ere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul  de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicatã, precum
de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generalã a      ºi cu cele ale Codului comercial ºi ale celorlalte regle-
acþionarilor ºi, dupã caz, de consiliul de administraþie.     mentãri legale în vigoare.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
        40  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000
 ANEXA Nr. 6
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000  41
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 42       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000  43
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 44       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000  45
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 46       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000  47
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 48       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000  49
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 50       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000  51
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 52       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000  53
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 54       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000  55
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 56       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000  57
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 58       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000  59
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 60       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000  61
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 62       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000                     63

                                                              ANEXA Nr. 7

                               CONTRACTE

             finanþate din împrumutul B.I.R.D. 3723ÑRO, încheiate pânã la 29 martie 2000
                                                  Sume utilizate din contract
 Nr.                              Valuta     Valoarea
       Denumirea          Furnizorul
 crt.                             contractului   contractului   În valuta        În echivalent
                                                contractului         USD


 1.   Pompã cu azot        Stewart & Stevenson     USD      916.889,02    916.889,02       918.405,58
    ºi tubing flexibil     Services Inc. (S.U.A.)
 2.   Echipamente pentru     Geoservices (Franþa)     FRF     1.007.580,00   1.007.580,00       199.029,28
    mãsurarea presiunii
    în sonde
 3.   Unitãþi de filtrare     Dowel Schlumberger Ñ     USD      317.553,17    317.553,17       317.553,17
                  Logelco Inc. (Panama)
 4.   Servicii de instalare a   S.C. INSPET S.A.       USD      4.000.000,0   3.553.589,86      3.557.738,13
    sistemului de distribuþie  Ploieºti (România)
    a gazelor naturale
 5.   Aparate electronice cu   Metrolog SARL (Franþa)    FRF      680.900,00    680.900,00       111.130,98
    memorie pentru înregis-
    trarea presiunii în sonde
 6.   Compresoare alternative;  Dresser Rand Limited     USD     12.522.000,00  10.242.587,20     10.241.116,89
    electrocompresoare de    (Marea Britanie)
    gaze naturale
 7.   Unitãþi de slickline    Friedrich Leutert      DEM      1.775.163,50   1.775.163,50       996.794,99
    pentru mãsurãtori      (Germania)
    montate pe camioane
 8.   Echipamente de sistem    Geoquest Hannover      USD     1.335.502,00    860.768,50       860.192,81
                  der Schlumberger GmbH
                  (Germania)
 9.  Instalarea sistemului     Preussag Wasser       USD     5.500.000,00   5.076.717,38      5.088.595,25
   de distribuþie a gazelor   GmbH (Germania)
   naturale Grup 2
 10. Instalarea sistemului   Preussag Wasser          USD     2.400.000,00   2.195.314,48      2.198.910,62
   de distribuþie a gazelor GmbH (Germania)
   naturale Grup 3
 11. Instalarea sistemului   Sime (Italia)           USD     6.300.000,00   5.633.735,47      5.648.381,06
   de distribuþie a gazelor
   naturale Grup 1
 12. Consultanþã pentru    Arthur Andersen (S.U.A.)     USD     1.500.000,00   1.467.698,89      1.469.485,72
   restructurare institu-
   þionalã
 13. Servicii de investigare  SchlumbergerÑLogelco       USD      338.472,62    290.930,86       290.766,58
   complexã a sondelor   (Panama)
 14. Servicii de investigare  SchlumbergerÑLogelco       USD      713.104,54    626.957,15       626.936,33
   complexã a sondelor   (Panama)
 15. Operaþiuni de consoli-  Halliburton Company        USD      283.443,30    227.907,05       227.907,05
   dare a nisipului la   GmbH (Austria)
   sonde
 16. Consultanþã pentru    BC Gas Inc. & Kenonic       USD     3.278.940,58   3.143.451,22      3.148.039,33
   management de proiect Controls Ltd (Canada)
 17. Consultanþã pentru    Coopers & Lybrand         USD      300.000,00    300.000,00       300.140,00
   audit financiar     (Marea Britanie)
 18. Împachetãri cu pietriº  Halliburton Company        USD     1.079.686,03    845.380,83       845.645,06
   la sonde         GmbH (Austria)
 TOTAL DOLARI S.U.A. (USD)                   USD     40.785.591,26  35.699.481,08     37.046.768,83
 TOTAL FRANCI FRANCEZI (FRF)                  FRF      1.688.480,00   1.688.480,00           Ñ
 TOTAL MÃRCI GERMANE (DEM)                   DEM      1.775.163,50   1.775.163,50           Ñ

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  64               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 194/4.V.2000
                                                                     ANEXA Nr. 8                                  DATORIILE
          înregistrate între filiale, respectiv între acestea ºi ROMGAZ, la data de 31 decembrie 1999
                                                                   Ñ miliarde lei Ñ
                                                 Creditori
       Debitori                                                           TOTAL
                                     Exprogaz   Exprogaz     Exprogaz      SNGN
                                      Mediaº   Târgu Mureº    Ploieºti     Romgaz

  I. Datorii din livrãri de gaze ºi servicii de transport
  Distrigaz Nord                             758,6     685,0      111,0        79,5     1.634,1
  Distrigaz Sud                              766,5     621,6      169,6        42,2     1.599,9
  Exprogaz Mediaº                              Ñ       Ñ       76,9        428,9      505,8
  Exprogaz Târgu Mureº                            Ñ       Ñ       21,5        511,5      533,0
  Exprogaz Ploieºti                             Ñ       Ñ        Ñ         78,6      78,6
  TOTAL I                                1.525,1    1.306,6      379,0       1.140,7     4.351,4
  II. Datorii din taxa de exploatare 3%
 (cãtre bugetul de stat)
  Exprogaz Mediaº                                Ñ     Ñ        Ñ       197,1      197,1
  Exprogaz Târgu Mureº                              Ñ     Ñ        Ñ       155,5      155,5
  Exprogaz Ploieºti                               Ñ     Ñ        Ñ        17,7       17,7
  TOTAL II                                    Ñ     Ñ        Ñ       370,3      370,3
  III. Importuri ºi alte decontãri
  Exprogaz Mediaº                                Ñ     Ñ        Ñ        40,7       40,7
  Exprogaz Târgu Mureº                              Ñ     Ñ        Ñ        1,5        1,5
  Exprogaz Ploieºti                               Ñ     Ñ        Ñ        15,6       15,6
  Distrigaz Târgu Mureº                             Ñ     Ñ        Ñ        2,3        2,3
  Distrigaz Sud                                 Ñ     Ñ        Ñ        1,9        1,9
  TOTAL III                                   Ñ     Ñ        Ñ        62,0       62,0
  IV. Credit de la Banca Mondialã
  Exprogaz Mediaº                              Ñ       Ñ        Ñ         4,8       4,8
  Exprogaz Târgu Mureº                            Ñ       Ñ        Ñ         4,0       4,0
  Exprogaz Ploieºti                             Ñ       Ñ        Ñ        183,6      183,6
  Distrigaz Nord                               Ñ       Ñ        Ñ         61,7      61,7
  Distrigaz Sud                               Ñ       Ñ        Ñ        217,4      217,4
  TOTAL IV                                  Ñ       Ñ        Ñ        471,5      471,5
  TOTAL GENERAL (IÑIV):                         1.525,1    1.306,6      379,0       2.044,5     5.255,2
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

          Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                  cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                  ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti.
          Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                  ºos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, telefon 411.58.33.
          Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                  E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194/4.V.2000 conþine 64 de pagini.            Preþul 18.880 lei    ISSN 1453Ñ4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

								
To top