164 by monitorul-oficial

VIEWS: 6 PAGES: 32

									                               PARTEA        I
Anul XII Ñ Nr. 164          LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                       Marþi, 18 aprilie 2000


                                 SUMAR
                Nr.                                      Pagina

                             LEGI ªI DECRETE
                36.  Ñ Lege pentru aprobarea contului general anual
                   de execuþie a bugetului de stat, a conturilor
                   anuale de execuþie a bugetelor fondurilor speciale
                   ºi a contului general anual al datoriei publice,
                   aferente anului 1996 .................................................  1Ð31
                93.  Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru apro-
                   barea contului general anual de execuþie a buge-
                   tului de stat, a conturilor anuale de execuþie a
                   bugetelor fondurilor speciale ºi a contului general
                   anual al datoriei publice, aferente anului 1996 ......           32


                   LEGI          ªI     DECRETE
                          PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR                                                       SENATUL

                        LEGE
        pentru aprobarea contului general anual de execuþie a bugetului de stat,
   a conturilor anuale de execuþie a bugetelor fondurilor speciale ºi a contului general anual
                al datoriei publice, aferente anului 1996

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.
  Art. 1. Ñ (1) Se aprobã contul general anual de              (2) Structura contului anual de execuþie a bugetului
execuþie a bugetului de stat aferent anului 1996,             Fondului special pentru sãnãtate este prevãzutã în anexa
cuprinzând venituri în sumã de 18.372.803.218 mii lei, chel-        nr. 6.
tuieli în sumã de 23.731.997.610 mii lei ºi un deficit în           Art. 3. Ñ (1) Se aprobã contul anual de execuþie a
sumã de 5.359.194.392 mii lei.                       bugetului Fondului de risc ºi accident pentru protecþia spe-
  (2) Structura contului general anual de execuþie a buge-        cialã a persoanelor handicapate aferent anului 1996,
tului de stat este prevãzutã în anexele nr. 1Ñ5.              cuprinzând venituri în sumã de 363.972.438 mii lei, cheltu-
  Art. 2. Ñ (1) Se aprobã contul anual de execuþie a           ieli în sumã de 363.476.347 mii lei ºi un excedent în sumã
bugetului Fondului special pentru sãnãtate aferent anului         de 496.091 mii lei.
1996, cuprinzând venituri în sumã de 553.817.280 mii lei,           (2) Structura contului anual de execuþie a bugetului
cheltuieli în sumã de 529.897.566 mii lei ºi un excedent în        Fondului de risc ºi accident pentru protecþia specialã a per-
sumã de 23.919.714 mii lei.                        soanelor handicapate este prevãzutã în anexa nr. 7.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000

  Art. 4. Ñ (1) Se aprobã contul anual de execuþie a              Art. 8. Ñ (1) Se aprobã contul anual de execuþie a
bugetului Fondului special pentru dezvoltarea ºi moderniza-         bugetului Fondului special pentru pensia suplimentarã a
rea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum         pensionarilor militari aferent anului 1996, cuprinzând veni-
ºi a celorlalte unitãþi vamale aferent anului 1996,             turi în sumã de 31.191.567 mii lei, cheltuieli în sumã de
cuprinzând venituri în sumã de 225.217.600 mii lei, cheltu-         40.065.912 mii lei ºi un deficit în sumã de 8.874.345 mii lei.
ieli în sumã de 96.456.631 mii lei ºi un excedent în sumã            (2) Structura contului anual de execuþie a bugetului
de 128.760.969 mii lei.                           Fondului special pentru pensia suplimentarã a pensionarilor
                                       militari este prevãzutã în anexa nr. 12.
  (2) Structura contului anual de execuþie a bugetului
                                         Art. 9. Ñ (1) Se aprobã contul anual de execuþie a
Fondului special pentru dezvoltarea ºi modernizarea punc-          bugetului Fondului special pentru plata pensiilor ºi altor
telor de control pentru trecerea frontierei, precum ºi a           drepturi de asigurãri sociale ale agricultorilor aferent anului
celorlalte unitãþi vamale este prevãzutã în anexa nr. 8.           1996, cuprinzând venituri în sumã de 543.111.855 mii lei,
  Art. 5. Ñ (1) Se aprobã contul anual de execuþie a            cheltuieli în sumã de 543.103.879 mii lei ºi un excedent în
bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului           sumã de 7.976 mii lei.
energetic aferent anului 1996, cuprinzând venituri în sumã de          (2) Structura contului anual de execuþie a bugetului
362.939.768 mii lei, cheltuieli în sumã de 378.388.372 mii lei        Fondului special pentru plata pensiilor ºi altor drepturi de
ºi un deficit în sumã de 15.448.604 mii lei.                 asigurãri sociale ale agricultorilor este prevãzutã în anexa
  (2) Structura contului anual de execuþie a bugetului           nr. 13.
Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic             Art. 10. Ñ (1) Se aprobã contul general anual al dato-
este prevãzutã în anexa nr. 9.                        riei publice a statului aferent anului 1996, care cuprinde:
                                         a) datoria publicã internã, reprezentând împrumuturi de
  Art. 6. Ñ (1) Se aprobã contul anual de execuþie a            stat în sumã de 6.688.019.699 mii lei, potrivit anexei
bugetului Fondului special pentru dezvoltarea ºi moderniza-         nr. 14A, ºi garanþiile emise în numele ºi în contul statului
rea drumurilor publice aferent anului 1996, cuprinzând veni-         pentru credite interne în sumã de 2.863.999.969 mii lei,
turi în sumã de 129.773.850 mii lei, cheltuieli în sumã de          potrivit anexei nr. 15A;
122.094.342 mii lei ºi un excedent în sumã de 7.679.508 mii lei.         b) datoria publicã externã în valoare de 6.156,6 mili-
  (2) Structura contului anual de execuþie a bugetului           oane USD (24.841.638.900 mii lei), din care: datoria
Fondului special pentru dezvoltarea ºi modernizarea drumu-          publicã externã contractatã direct de stat în valoare de
rilor publice este prevãzutã în anexa nr. 10.                4.324,5 milioane USD (17.449.559.250 mii lei), potrivit
                                       anexei nr. 14B, ºi garanþiile emise în numele ºi în contul
  Art. 7. Ñ (1) Se aprobã contul anual de execuþie a
                                       statului pentru împrumuturi externe în sumã de
bugetului Fondului special pentru protejarea asiguraþilor aferent      1.832,0 milioane USD (7.392.079.650 mii lei), potrivit
anului 1996, cuprinzând venituri în sumã de 3.310.339 mii lei        anexei nr. 15B.
ºi un excedent în sumã de 3.310.339 mii lei.                   (2) Structura contului general anual al datoriei publice
  (2) Structura contului anual de execuþie a bugetului           aferent anului 1996 este prevãzutã în anexele nr. 14 ºi 15.
Fondului special pentru protejarea asiguraþilor este               Art. 11. Ñ Anexele nr. 1Ñ15*) fac parte integrantã din
prevãzutã în anexa nr. 11.                          prezenta lege.
    Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 9 martie 2000, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
     p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,                        PREªEDINTELE SENATULUI
              VASILE LUPU                           MIRCEA IONESCU-QUINTUS
    Bucureºti, 12 aprilie 2000.
    Nr. 36.

    *) Anexele nr. 3Ñ15 se publicã ulterior ºi se difuzeazã celor interesaþi.
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000     3
                                        ANEXA Nr. 1
       CONTUL GENERAL ANUAL DE EXECUÞIE A BUGETULUI DE STAT

                    PE ANUL 1996

                     Ñ Sintezã Ñ
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 4       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000  5
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 6       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000  7
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 8       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000  9
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 10       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000  11
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 12       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000  13
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 14       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000  15
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 16       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
                                                                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000  17
 ANEXA Nr. 2

        CONTUL GENERAL ANUAL DE EXECUÞIE A BUGETULUI DE STAT


                                           Ñ detalierea pe articole de cheltuieli Ñ
                                   PE ANUL 1996
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 18       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000  19
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 20       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000  21
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 22       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000  23
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 24       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000  25
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 26       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000  27
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 28       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000  29
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
 30       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000  31
PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
  32              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 164/18.IV.2000

                              PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                            DECRET
               privind promulgarea Legii pentru aprobarea contului general
                anual de execuþie a bugetului de stat, a conturilor anuale
                 de execuþie a bugetelor fondurilor speciale ºi a contului
                 general anual al datoriei publice, aferente anului 1996

                În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
              României,

                  Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
                 Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea contului general
              anual de execuþie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuþie a
              bugetelor fondurilor speciale ºi a contului general anual al datoriei publice,
              aferente anului 1996, ºi se dispune publicarea în Monitorul Oficial al
              României, Partea I.
                               PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                              EMIL CONSTANTINESCU


                  Bucureºti, 7 aprilie 2000.
                  Nr. 93.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

          Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                  cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                  ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti.
          Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                  ºos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, telefon 411.58.33.
          Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                  E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164/18.IV.2000 conþine 32 de pagini.         Preþul 9.440 lei    ISSN 1453Ñ4495


PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

								
To top